Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle derunder hørende budgetansvarlige enheder. Økonomiafdelingen har derfor, på opfordring af kommunens revision og i henhold til Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune, udarbejdet disse retningslinier, som anses at være gældende for alle enheder. Såfremt der er bogførende enheder, der har mere specifikke arbejdsgange og rutiner kan disse stadig anvendes, såfremt de som minimum opfylder retningslinierne herunder. Disse retningslinier er opbygget i tre hovedsektioner: 1. Økonomisk styring Hvad skal efterleves for at kommunens gældende regelsæt overholdes 2. Ledelsestilsyn Hvad skal den enkelte leder / budgetansvarlige påse efterlevet 3. Øvrige forhold Andre specifikke forhold som skal efterleves Har du behov for at få uddybet nogle af retningslinierne, er du velkommen til at kontakte Økonomiafdelingen. Principper for økonomistyring med tilhørende bilag kan findes på kommunens hjemmeside under Medarbejderinfo Retningslinier m.v. Principper for økonomistyring i Norddjurs Kommune. 1

2 1. Økonomisk styring 1.1. Alle regnskabsbilag skal være godkendt og reglerne for attestation/anvisning skal efterleves. Det er lederen af aftaleenheden som afgør, hvilke personer, der tildeles retten til at attestere bilag. Alle medarbejderne i de enkelte afdelinger og institutioner er berettiget til at anvise (påtegne) fakturaer under kr. og udgiftsbilag under kr. samt alle posteringsbilag uanset beløbsstørrelse. Den interne kontrol af disse bilag skal ske ved stikprøvekontrol (nærmere beskrevet under punktet stikprøvekontrol). Disse bilag kræver kun en påtegning idet kvittering, attestation og anvisning kan foretages af samme person. Ved alene påtegning af bilag påtager man sig ansvaret for: at der er bevilling at varen/ydelsen er leveret og svarer til det aftalte at mængde, kvalitet og pris er kontrolleret at konteringen er korrekt, og hvis fakturaen ikke allerede indeholder oplysninger om kontonummer, anføres dette at der er anvendt korrekt regnskabsår, hvilket vurderes ud fra oplysning om leverancedato at eventuelle interne forskrifter er overholdt (prokuraregler, speciel håndtering af krav på udvalgte områder eller fra udvalgte leverandører etc.) at andre oplysninger, som er nødvendige for bogføringen er anført, f.eks. leverandøroplysninger, betalingsfrister eller tekstoplysninger Fakturaer over kr. og udgiftsbilag over kr. skal påtegnes af to personer og vil først blive betalt når slutpåtegning er foretaget. Ved 1. påtegning (kvittering) påtager man sig ansvaret for: at der er bevilling at varen/ydelsen er leveret og svarer til det aftalte at mængde, kvalitet og pris er kontrolleret at konteringen er korrekt, og hvis fakturaen ikke allerede indeholder oplysninger om kontonummer, anføres dette at der er anvendt korrekt regnskabsår, hvilket vurderes ud fra oplysning om leverancedato 2

3 at eventuelle interne forskrifter er overholdt (prokuraregler, speciel håndtering af krav på udvalgte områder eller fra udvalgte leverandører etc.) at andre oplysninger, som er nødvendige for bogføringen er anført, f.eks. leverandøroplysninger, betalingsfrister eller tekstoplysninger forpligtiget til at påføre bilaget en relevant leder som slutpåtegner Ved 2. påtegning (attestation) påtager man sig ansvaret for: at kontrollere at ind- og udbetalinger er i orden at den påtegningsbemyndigede medarbejder er bekendt med gældende regler i Principper for økonomistyring og tilhørende bilag Ingen kan påtegne betalinger til og fra sig selv. Ind- og udbetalinger fra påtegningsberettiget skal altid påtegnes af nærmeste leder Der skal laves en løbende budgetopfølgning i henhold til gældende regler Budgetopfølgning: Der gennemføres mindst 2 større budgetopfølgninger årligt pr. 1. april og 1. august, hvor der på samtlige områder estimeres et forventet regnskab med behandling i fagudvalgene, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Direktionen kan fastsætte krav om flere samlede budgetopfølgninger eller om budgetopfølgninger på specifikke områder. De enkelte aftaleenheder er forpligtede til lokalt at følge udviklingen inden for eget område. Den centrale økonomiafdeling har ansvaret for at koordinere de to årlige budgetopfølgninger, mens den budgetansvarlige leder skal vurdere forbruget og give et bud på forventet regnskab Der skal laves en dokumentationskontrol ved anvendelse af decentral lønstyring. Det er en kontrol, der skal sikre at der alene udbetales løn til de personer som er ansat indenfor det pågældende budgetområde. Kontrollen og dokumentationen for udførelse skal ske i henhold til regler herfor, som findes på F:\HR-afdelingen\Vejledninger fra HRafdelingen\Dokumentationskontrol.pdf. Spørgsmål til decentral lønstyring skal rettes til HR. 3

4 1.4. Afstemning af restance og mellemregningskonti Statusafstemninger er meget væsentlig for korrekt regnskabsføring og ajourført bogholderi. Afstemninger skal foretages i henhold til gældende terminer herfor, jævnfør bilag til Principper for økonomistyring. Løbende afstemninger (md., kvt., ½ årlig) skal afstemmes og underskrives af nærmeste leder. Arkiveres i afdelingen. Afstemning pr. 30/9 skal afstemmes og underskrives af nærmeste leder samt indsendes til Økonomiafdelingen senest ultimo oktober. Det gælder de statuskonti, som ifølge retningslinierne skal afstemmes flere gange årligt. Årsafstemning skal afstemmes og underskrives af nærmeste leder samt indsendes til Økonomiafdelingen senest ultimo februar. Det gælder for alle statuskonti Forskudskasser/administrationskasser Kasseforskud gælder for de institutioner, som har et særligt stort behov f.eks. fra kr. og op. Institutionen skal lave en afstemning af de likvide midler ultimo hver måned Indtægtsområder Såfremt der er områder, hvor der er væsentlige indtægter skal der etableres en rutine med kontroller, som forebygger svig. (Eksempel med Z-nummerkontroller beskrevet under afsnit 3.1 øvrige forhold og i andre tilfælde kan det være hensigtsmæssigt med nummererede kvitteringsblokke) 4

5 2. Ledelsestilsyn Det ledelsesmæssige tilsyn skal tilrettelægges således det medvirker til at sikre de gældende regler efterleves. Et ledelsesmæssigt tilsyn skal dokumenteres, således det efterfølgende kan godtgøres at det rent faktisk er udført. Ved udførelse af det ledelsesmæssige tilsyn, skal der ikke laves en efterprøvelse af det arbejde, som er lavet, men det skal påses, at det arbejde som er udført, er sket i henhold til gældende regler og at kvaliteten af det udførte arbejde er sket i henhold til det der må forventes. Ledelsestilsynet skal indeholde: 2.1 Tilsyn med at regnskabsføring sker i henhold til gældende regelsæt, hertil anvendes stikprøvekontrol, som udføres via KMD Web-betaling Der skal som udgangspunkt dannes stikprøver på enhver enhed/ean nummer én gang om måneden. Kontrollen skal foretages af lederen eller af en anden udpeget af lederen. Der skal som minimum udføres stikprøvekontrol på 5 % af månedens afsluttede fakturaer, posteringsbilag og udgiftsbilag. Stikprøvekontrol foretages og dokumenteres via KMD Webbetaling. Nedenstående procedure foretages ved henholdsvis faktura, udgifts- og posteringsbilag. o Faktura skal ved stikprøvekontrol kontrolleres for: Kontering Overholdelse af betalingsfrister Regnskabsår og udnyttelse af rabat Indscannede fakturaer skal kontrolleres om leverandør, fakturabeløb og bank reg./kontonr. svarer til den vedhæftede faktura At der er påført posteringstekst o Posteringsbilag skal ved stikprøvekontrol kontrolleres for: Regnskabsår At der er påført posteringstekst o Udgiftsbilag skal ved stikprøvekontrol kontrolleres for: Kontering 5

6 Leverandør, regnskabsår og beløb At der er påført posteringstekst Bankoplysning, hvis feltet er udfyldt 2.2 Tilsyn med at der er foretaget budgetopfølgning i henhold til gældende regelsæt. Som dokumentation herfor, kan en budgetopfølgningsrapport underskrives og dateres. 2.3 Dokumentationskontrol jævnfør punkt Vedrørende afstemninger er der på afstemningsskemaet plads til at dokumentere ledelsestilsynet. 2.5 Forskudskasser - såfremt der administreres likvide beholdninger skal der tilrettelægges en rutine, hvor der laves kontroloptællinger af likvidernes tilstedeværelse. Dette skal ske på en sådan måde at kasseren ikke er bekendt med de udvalgte tidspunkter. - Det skal ske minimum 2 gange pr. år. 2.6 Væsentlige indtægtsområder skal være beskrevet, og lederen skal påse der er etableret kontroller der forebygger svig. (fx Z-nummerkontroller eller anvendelse af nummererede blokke m.v.). 6

7 3. Øvrige forhold: 3.1 Kvitteringer ved salg: Kassestrimler: Beholdning stemmer med afsluttet kassestrimmel. Pengene sættes i bank og kvittering sammenholdes med kassestrimmel. Der skal etableres kontrol med kassestrimmel med Z-numre. Denne kontrol skal foretages af en person, som ikke har adgang til kasseapparatet og lederen har det endelige ansvar. Løssalg: Kantinelederen og assistent optæller dagens beholdning og noterer denne på en blanket, samt påfører deres underskrifter. Herefter lægges penge i pengeskab eller sættes i bank. 3.2 Salg fra kantine: Økonomiafdelingen henstiller til at man ofte går i banken, således at beholdningen ikke bliver for stor. Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at der er en selvrisiko på kr. på likvide midler. Hvor der udelukkende sker salg til brugere (elever, beboer m.m.) er kantinen fritaget for momsregistrering. Sker der ligeledes salg til personale, skal kantinen momsregistreres. 3.3 Indsættelse i Djurslands Bank : Bogføring af posteringsbilag straks efter indsættelse. Kreditposten påføres kontonr. og afsluttes. Debetposten sendes til enheden: Økonomi. 3.4 Lønforskud: Lønforskud er til brug i dagligdagen og leder/medarbjder hæfter selv for beløbet. Beløb varierer fra 1000 kr. til max kr. udbetales til leder/medarbejder. Anmodning om lønforskud sker til bogholderiet, hvor der kvitteres for beløbet og samtidig udleveres en vejledning/beskrivelse. Ved fratrædelse skal beløbet afregnes med kommunen. Kasseforskud gælder for de institutioner, som har et særligt stort behov f.eks. fra kr. og op. Institutionen laver en afstemning af de likvide midler ultimo hver måned, som sendes til bogholderiet. Web-kasse er et alternativ til kasseforskud og denne skal afsluttes minimum to gange om ugen. Kasseeftersyn af web-kasse i borgerservice foretages af borgerservice-chefen. Bogholderiet foretager uanmeldt kasseeftersyn minimum en gang om året for de øvrige institutioner med kasseforskud eller web-kasse. Se i øvrigt Principper for økonomistyring. 3.5 Befordring/tjenestekørsel: Al befordring/tjenestekørsel til medarbejdere udbetales via løn. 7

8 3.6 Gaver og jubilæumsgratialer: Gaver og jubilæumsgratialer til medarbejdere udbetales via løn. 3.7 B-indkomster: Hvis der er tale om et foredrag, en optræden eller lignende, hvor der ikke er beregnet moms på regningen, skal denne registreres som B-indkomst i forbindelse med bogføringen. Dette gælder også kørsel til samme. 3.8 Poståbning checks: WEB-kasse: Checkliste skal laves og underskrives af 2 personer. Andre: Indgåede checks skal altid registreres på en checkliste, enten ved at man selv gør det og derefter sætter checken direkte i banken, eller man sender checken til Borgerservice, påført registreringskontonr, som så registrerer checken på en checkliste, og den bliver bogført centralt. 3.9 Tømning af automater: Diverse automater tømmes og kvitteres af 2 personer og pengene sættes i banken, og der laves posteringsbilag. Den enkelte institution afgør selv, hvor ofte den tømmes i forhold til omsætningen Betaling/afslutning af web-faktura/posteringsbilag: Betalingsfrister skal overholdes. Hvis en regning ikke skal betales, eller skal betales senere end sidste betalingsfrist, skal årsag skrives i bilagsteksten med dato og initialer. Bilaget gemmes. Regninger, som ikke skal betales, inaktiveres derefter. Hvis man modtager en faktura, som ikke er til en selv, er man forpligtet til straks at sende den videre til rette enhed evt. efterfulgt af en mail. Hvis man modtager et posteringsbilag fra andre, skal dette afsluttes hurtigst muligt Papir-regninger: Sendes retur til afsender med oplysning af EAN-nr., samt anmodning om at fremsende regningen elektronisk Udlæg: Udlæg udbetales via Nem-konto hurtigst muligt. Udbetaling foretages efter gyldig dokumentation, påført underskrift og cpr.-nr. Dokumentation opbevares på institutionen Klassekasser/lejrskoler: Klassekasser sorterer ikke under skolen og skal varetages af kontaktforældre. Lejrskoler: Pengene indsamles af f.eks. lærer, og afleveres straks til sekretæren, som sætter pengene i banken og registrerer dem på registreringskontonr. Økonomiafdelingen fraråder, at pengene opbevares i f.eks. en bankboks. Ved tyveri er der en selvrisiko på kr. Se punkt 3.15 vedrørende mulighed for forskud. Efter afslutning på lejrskole gøres regnskabet op, og evt. restbeløb på konto for lejrskoler overføres til den rette klasses klassekasse /ved kontaktforældrene. 8

9 3.14 Regningsdebitor: Ved udsendelse af regninger anvendes KMD Regningsdebitor. Tekst til debitorsystemet skal være fyldest gørende af hensyn til opkrævningen ( popper op, lige før regningen afsluttes). Evt. tvivlsspørgsmål kan rettes til Opkrævningskontoret Aconto-udbetalinger: Acontoudbetalinger kan ske enten ved udbetaling via KMD Webbetaling til den pågældendes cpr.nr. (der må ikke laves udbetaling til sig selv) eller ved at kontakte Økonomiafdelingen, som vil udlevere en fuldmagt til Djurslands Bank. Hvis acontobeløbet skal være i udenlandsk valuta, skal beløbet bestilles 7 dage i forvejen hos Økonomiafdelingen. Acontobeløbet skal bogføres på en speciel oprettet konto Midlertidig udlæg, som har henvisning til 859 (kontoen skal afstemmes af den enkelte afdeling/institution). Der skal afleveres et slut regnskab, hvor det udleverede acontobeløb afstemmes med bilag og difference afregnes med modregning på konto Midlertidig udlæg Udenlandske regninger: Kan ikke betales via KMD Webbetaling. Skal fremsendes til bogholderiet med konto nr. og underskrift Afviste fakturaer. Du bør mindst en gang om måneden, tjekke om du har nogle afviste fakturer. Du skal vælge afvist i status. Slette dit ADxx og skrive din enhed, samt et datointerval. Du kan nu se hvilke der er afvist. Du kan rette henvendelse til firmaet og få dem til at sende en ny. 9

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk Revideret april 2013 Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Indhold: 1.0 Indledning 2.0 Administration

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration Projekthåndbog - for lokal projektadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Download værktøjerne... 3 1.2. Systemforudsætninger (makro-sikkerhed)... 3 2. Medarbejderværktøj... 4 2.1. Værktøjets

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn Ledelsestilsyn for Psykiatrien Psykiatriens i Region Syddanmark overordnede ledelsestilsyn Version 2.1 1. Udkast, Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed... 1 1.2 Øverst ansvarlig ledelse...

Læs mere

YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER

YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 OBLIGATORISKE YDELSER... 9 Afstemning af balancekonti... 9 Afstemning af balancekonti Kompliceret... 10 Afstemning af balancekonti

Læs mere