Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på sociale normeringer på 0-13 års området Pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne har afgørende betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet. For at understøtte arbejdet med chancelighed for de mest udsatte børn i Københavns Kommune, tildeles en række institutioner på 0-13 års området hvert år sociale normeringer (jf ). De sociale normeringer skal primært omsættes til personaleressourcer, og en mindre del af midlerne til specifik kompetenceudvikling. Dette kan være med til at sikre et kvalitetsløft af det pædagogiske arbejde i de institutioner, hvor det pædagogiske personale har en ekstra opgave med at sikre de udsatte børns chancelighed, samt bedre arbejdsvilkår for de ansatte, hvilket kan have betydning for trivsel og sygefravær Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anja Hansen I forbindelse med vedtagelsen af den nuværende budgetmodel blev det besluttet at gennemføre en årlig opfølgning på institutionernes anvendelse af midlerne samt en vurdering af indikatorer på effekten af de sociale normeringer (jf ). I dette notat fremlægges resultaterne af opfølgningen på institutioner med sociale normeringer i I 2014 blev der i alt udmeldt kroner i sociale normeringer. Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber. Institutionerne har enten en høj andel eller et højt antal af socialt udsatte børn, vurderet på forældrenes socio-økonomiske situation. Hvilke institutioner, der skal modtage sociale normeringer, vurderes årligt på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Opsamling på opmærksomhedspunkter og initiativer Opsamlingen på de handleplaner, institutionerne udarbejder i forbindelse med, at de modtager sociale normeringer, synliggør, at midlerne fra sociale normeringer i overvejende grad bliver anvendt til ekstra personaleressourcer. Dermed antages, at der er kommet en bedre voksen-barn ratio i nogle af de institutioner i København, der har de mest udsatte børn. Det antages at institutioner med mange socialt udsatte børn, som udgangspunkt vil ligge dårligere end andre institutioner på forskellige parametre, blandt andet sygefravær, trivsel, andel af uddannede personaler, kvaliteten i den pædagogiske praksis og børnenes sproglige udvikling. Med en bedre voksen-barn ratio forventes, at der vil ske en positiv udvikling i institutionerne på disse parametre, sådan at forskellene mellem de meget belastede og de mindre belastede institutioner udligner sig. En analyse af data peger på, at dette er Skolegruppen Gyldenløvesgade København V Mobil EAN nummer

2 tilfældet, på de parametre, hvor det er muligt at se konkret på udvikling. Fx ser den øgede normering ud til at have en særlig positiv betydning for institutionernes sygefravær. Der ses dog stadig en forskel på institutioner med og uden sociale normeringer på flere af de andre parametre, hvor institutioner med sociale normeringer fortsat har nogle udfordringer, der påvirker den pædagogiske kvalitet. For at de sociale normeringer bedst muligt understøtter institutionernes arbejde med chancelighed, skal institutioner med sociale normeringer udvikle sig mod det, vi kalder et højkvalitetsdagtilbud. Dvs. en institution med høj normering, opdeling af børn i mindre grupper, høj andel af pædagogisk uddannet personale og øget forældreinddragelse. Et højkvalitetsdagtilbud vil bidrage til, at flere børn trives og har udviklet et godt sprog, og dermed har de samme muligheder for at klare sig godt i skolen og få et godt voksenliv. På den baggrund vil et samlet forslag til ændringer i modellen for sociale normeringer blive præsenteret for udvalget i forbindelse med den kommende drøftelse af dagtilbud senere på året. Forslaget vil ligeledes indeholde en model for, hvordan vi fremadrettet systematisk følger op på institutionernes udvikling i forbindelse med uddannelsesniveau, børnenes sproglige udvikling, medarbejdernes sygefravær og trivsel, samt vurderingen af de pædagogiske indsatser. På alle parametre er målet, at institutioner med sociale normeringer gør det mindst lige så godt som alle andre institutioner. Forvaltningen vil i forslaget være særligt opmærksom på at det sikres: At midlerne fra de sociale normeringer anvendes til at højne det faglige niveau via ansættelse af uddannede pædagoger samt at institutionen arbejder målrettet, reflekteret og vidensbaseret med børnenes udvikling At institutionerne prioriterer sprogindsatsen i omsætningen af de sociale normeringer At institutionerne via høj normering og god organisering af det pædagogiske arbejde sikrer børnene en tæt voksenkontakt. Anvendelsen af midler til sociale normeringer i 2014 Anvendelsen og udbyttet af de sociale normeringer er et tema i Kvalitets- og supportsamtalerne og kan også indgå i det pædagogiske tilsyn. Herudover skal alle institutioner beskrive, hvordan de forventer at anvende midlerne i en handleplan, der kvalitetssikres af de pædagogiske konsulenter og godkendes af områdecheferne. Institutionerne modtager en konkret beskrevet ramme for, hvordan de kan og ikke kan anvende midlerne, samt inspirationsmateriale til at omsætte de ekstra personaleressourcer til øget kvalitet. Institutionerne Side 2 af 7

3 opfordres endvidere til at være i dialog med deres pædagogiske konsulent. I nedenstående skema opgøres ved angivelse af beløb i kroner, hvordan midlerne områdevis og samlet er blevet anvendt på hhv. personale, kompetenceudvikling og andre tiltag. Nørrebro/ Bispebjerg Vanløse/ Brønshøj Amager Valby/ Vesterbro/ Kgs. Enghave Indre by/ Østerbro * Der er en flydende grænse mellem personale og kompetenceudvikling, da det ikke i alle handleplaner fremgår tydeligt, om midlerne er anvendt direkte til kompetenceudviklingsaktiviteter, eller om de er anvendt til at vikardække fast personale, der deltager i kompetenceudviklingsaktiviteter. Beløbene er således forvaltningens vurdering på baggrund af beskrivelserne. Personale Størstedelen af institutionerne vægter så vidt muligt at ansætte faste personaler i form af medhjælpere eller pædagoger, i mange institutioner har man gjort sig gode overvejelser over, hvordan det ekstra personale kan bidrage til en øget kvalitet. Herunder et eksempel fra en institution der blandt andet vurderer, at børnegruppen har brug for intensiv sprogudvikling, bevægelse og motorisk træning: Ansættelse af pædagog 37 timer kr. ugentligt til sprogstimulering Krop- og bevægelsesansvarlig pædagog kr. 32 timer ugentligt Ekstra pædagog i vuggestuen 37 timer kr. ugentligt Ansættelse 15 timer ugentligt til kr. dialogisk læsning En del institutioner bruger større eller mindre beløb på vikardækning. Flere institutioner vurderer, at det sikrer en fornuftig voksen-barn ratio ved sygdom, når personalet deltager i kompetenceudvikling eller afholder ekstra møder med forældre. Ansættelse af medhjælpere eller fx køkkenpersonale sker ofte med henblik på at afsætte tid til, at de faste pædagoger kan lave sprogarbejde, forældresamarbejde og lignende. Nogle institutioner I alt Andel af samlet beløb Udmeldt % Anvendt på % personale Anvendt på % kompetence -udvikling* Anvendt på % andet Ikke opgjort % Side 3 af 7

4 benytter sig også af muligheden for at sætte faste medarbejdere op i tid eller at omdanne medhjælperstillinger til pædagogstillinger. Kompetenceudvikling Omkring 90 institutioner tog imod forvaltningens tilbud i 2014 om forløb med faglig supervision til en gruppe medarbejdere. Nogle institutioner har yderligere anvendt egne sociale normerings-midler på at tilkøbe ekstra faglig supervision. Foredragsholdere, tilknyttede konsulenter og uddannelsesforløb for enkelte medarbejdere er andre aktiviteter, der figurerer i institutionernes handleplansskemaer. 16 af de institutioner, der modtog sociale normeringer i 2014, deltager i kompetenceudviklingsprojektet VIDA KØBENHAVN (jf ), som er et program, hvor ledere og pædagoger uddannes i at arbejde vidensbaseret, målrettet og systematisk, og dette kombineres med eksperimenter i praksis. Målet med VIDA er at skærpe institutionernes fokus på og arbejde med inkluderende fællesskaber, det vidensbaserede pædagogiske arbejde samt organisatorisk læring. VIDA indgår ikke i institutionernes handleplaner, da det først blev præsenteret for institutionerne i efteråret Institutionernes deltagelse er finansieret af midler udenom puljen til sociale normeringer, inklusiv vikardækning. Institutionerne har meldt positivt tilbage på forløbet og der forventes igangsat et nyt hold til efteråret. Der er tilknyttet følgeforskning på VIDA KØBENHAVN, som afsluttes og præsenteres for udvalget ultimo Andet Der er i enkelte handleplaner eksempler på, at midler anvendes på fx udflugter, foredragsholdere til forældremøder og nedbringelse af gæld. Dette ligger ikke inden for rammen for anvendelse af midler, og forvaltningen vil tydeliggøre overfor for institutionerne, hvordan midlerne må og ikke må anvendes, samt at forbrug på andet end personale og kompetenceudvikling fremadrettet ikke godkendes. Indikatorer på effekt I analysen af indikatorer på effekt har forvaltningen set på institutionernes sygefravær og trivsel, medarbejdernes uddannelsesniveau, børnenes sproglige udvikling, samt vurderingen af institutionernes pædagogiske praksis ved det pædagogiske tilsyn. Resultaterne fra analysen er overordnet: Institutioner med sociale normeringer har en lavere andel af pædagogisk uddannede personaler end institutioner uden sociale normeringer Institutioner med sociale normeringer har brug for at løfte sprogindsatsen endnu bedre, idet der fortsat er for mange børn, som ikke udvikler deres sprog i tilstrækkelig grad Side 4 af 7

5 Institutioner med sociale normeringer har nedbragt deres sygefravær mere end institutioner uden. Dermed ligger institutioner med og uden sociale normeringer næsten på niveau Institutioner med sociale normeringer ligger gennemsnitligt en anelse dårligere end institutioner uden sociale normeringer på de fleste parametre i Trivselsundersøgelsen. Data fra de gennemførte pædagogiske tilsyn peger på, at institutioner med sociale normeringer er fagligt udfordrede. Over halvdelen af institutioner med sociale normeringer, vurderes at have behov for en ny/ændret indsats eller en tilpasning af indsats for alle pejlemærker. Andel uddannede personaler Ifølge forskningen er uddannet personale bedre til at udføre pædagogisk arbejde af høj kvalitet, hvilket understøtter børnenes kognitive, sociale og sproglige udvikling og trivsel. Pædagogernes muligheder for at udføre dette arbejde er endnu bedre, hvis normeringen er høj, og børnene er opdelt i mindre grupper. Det er på den baggrund bemærkelsesværdigt, at et højt uddannelsesniveau ikke er vægtet højere i de københavnske institutioner. Og særligt i institutioner med sociale normeringer, hvor børnegruppen i den grad har behov for og kan profitere af et højt kompetenceniveau. Andel uddannede i kommunale Pædagoger Pædagogiske Medhjælpere institutioner assistenter Med sociale normeringer 58,9 8,8 32,3 Uden sociale normeringer 64,5 4,6 30,9 *Tabellen bygger på data fra samtlige 321 kommunale institutioner. Af disse har 56 sociale normeringer. I handleplanerne og i den løbende dialog med institutionerne, har nogle ledere påpeget, at de har svært ved at tiltrække og fastholde pædagoger i institutioner med mange udsatte børn. Andre oplever at det er en udfordring at bevillingen til sociale normeringer er etårig, og at den ekstra personaleressource dermed kun kan fastholdes i en tidsbegrænset periode. Dette kan være en forklaring på, at niveauet af uddannede pædagoger er lavere i institutioner med sociale normeringer. Da andelen af pædagogiske assistenter samtidig er højere, kan det være et tegn på, at institutionerne løser udfordringen ved at opkvalificere nogle af de ikke-uddannede medarbejdere, de allerede har ansat. Der vil fremadrettet være øget fokus på, at institutionerne i højere grad prioriterer at ansætte uddannede pædagoger. Forvaltningen vil Side 5 af 7

6 herudover se på, om det fortsat er bedst, at midlerne til sociale normeringer udmeldes for et år ad gangen, eller om der kan være alternative og mere fordelagtige løsningsmuligheder. Sygefravær i institutioner med sociale normeringer Der er forskningsmæssigt belæg for, at en høj normering hænger sammen med et lavt sygefravær. Dermed kan man antage, at institutioner med sociale normeringer i et vist omfang bør have nedbragt deres sygefravær. Det gennemsnitlige sygefravær er fortsat er højt i institutioner med sociale normeringer, men nærmer sig niveauet for institutioner uden sociale normeringer. Institutioner med sociale normeringer har nedbragt sygefraværet markant mere end institutioner uden fra Sygefravær i gennemsnit i forskellige institutioner Middel af Sygefravær i alt 2013 Middel af Sygefravær i alt 2014 Med sociale normeringer 16,3 14,9 Ingen sociale normeringer 14,4 14,1 *Tabellen bygger på data fra de kommunale institutioner. Der er tale om et gennemsnit af institutionernes gennemsnitlige sygefravær. De institutioner, der har modtaget sociale normeringer over en årrække, har i gennemsnit et lavere sygefravær, end de der kun har fået midler i Medarbejdernes trivsel i institutioner med sociale normeringer I forhold til trivsel ligger institutioner med sociale normeringer generelt lige under det samlede gennemsnit for institutioner uden sociale normeringer. Det gælder særligt på de parametre, der handler om medarbejdernes vurderinger af, om lederen sætter tydelig retning for den faglige kvalitet, og samarbejdet med nærmeste leder samt kollegaer. Generelt trives medarbejderne i både institutioner med og uden sociale normeringer ikke særlig godt med det arbejdspres, de oplever i deres job. På dette parameter er forskellen på institutioner med og uden sociale normeringer ikke betydelig, og institutioner med sociale normeringer har, i modsætning til institutioner uden, gennemgået en positiv udvikling fra 2013 til Børnenes sproglige udvikling i institutioner med sociale normeringer Andelen af børn med sproglige udfordringer er ikke overraskende koncentreret i institutioner med sociale normeringer. Institutionerne har således en særlig opgave omkring sprogindsatsen, da børnenes Side 6 af 7

7 sproglige kompetencer har stor betydning for deres trivsel og videre livsmuligheder 1. Data peger på, at institutionerne kan blive bedre til at løfte 3 5 årige børn med sproglige udfordringer Og at institutioner med sociale normeringer, på trods af de ekstra ressourcer, løfter endnu færre børn end institutioner uden sociale normeringer. Andel, der har fremgang i 5- årsvurderingen Med sociale normeringer 66,3 % Uden sociale normeringer 71,8 % En refleksion kan være, om der er sammenhæng med, at uddannelsesniveauet blandt det pædagogiske personale er lavere i institutioner med sociale normeringer, som beskrevet tidligere. Dette bør fremadrettet undersøges nærmere. I handleplanerne vil institutionerne fremadrettet endvidere blive bedt om at tage stilling til, hvordan de med afsæt i de sociale normeringer vil arbejde specifikt med børnenes sproglige udvikling. Pædagogisk tilsyn Data fra de gennemførte pædagogiske tilsyn peger på at institutioner med sociale normeringer i høj grad er fagligt udfordrede. Over halvdelen af institutionerne vurderes at have behov for en ny/ændret indsats eller en tilpasning af indsats for alle pejlemærker. At så mange institutioner vurderes at have behov for en ny/ændret indsats kan være en bekræftelse af tesen om, at institutioner med mange udsatte børn, har ringere vilkår for at udføre pædagogisk arbejde af høj kvalitet, fordi andre praktiske opgaver fylder mere. Samtidig kan det vidne om, at de pædagogiske konsulenter har et øget fokus på, at institutioner med mange udsatte børn gør en ekstra indsats, når de får muligheden for det gennem de sociale normeringer. Dermed har forvaltningen allerede et specifikt fokus på at følge op på det pædagogiske arbejde i institutioner med sociale normeringer. Opfølgning på status Forvaltningen vil på baggrund af status på arbejdet med de sociale normeringer udarbejde forslag til indsatser, for at institutioner med sociale normeringer i endnu højere grad udvikler sig til højkvalitetsdagtilbud. 1 Kilde: Bleses, D. et al (2015): Rapport om effekten af sprogindsatserne SPELL og Fart på sproget i danske dagtilbud. Side 7 af 7

Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov

Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 3. maj 2018 Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 26.09.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år (2012-71326) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Læs mere

3-årige 5-årige Børnehaveklasse

3-årige 5-årige Børnehaveklasse KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om sprogvurderinger På BUUs møde den 6.2.2013 under Eventuelt bad Cecilia Lonning- Skovgaard

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

1) Hvilke særlige indsatser eksisterer der i tilknytning til tidlig

1) Hvilke særlige indsatser eksisterer der i tilknytning til tidlig KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Særlige indsatser i forbindelse med tidlig indsats Som udløber af temadrøftelsen om tidlig indsats på Børne- og Ungdomsudvalgets

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten By 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for Hadsten

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten Børnehave 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for

Læs mere

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet

Sagsnr Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 22-02-2017 Bilag 4 Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet Kompetenceudviklingsplanen er formuleret på baggrund af en behovsafdækning

Læs mere

13. juni Sagsnr Dokumentnr Spørgsmål om konfirmation. Kære Jens-Kristian

13. juni Sagsnr Dokumentnr Spørgsmål om konfirmation. Kære Jens-Kristian KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 13. juni 2019 Sagsnr. 2019-0092407 Spørgsmål om konfirmation Dokumentnr. 2019-0092407-8 Kære Jens-Kristian Du stillede den 29. marts 2019 via din medlemssekretær

Læs mere

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 22-07-2016 Til Underudvalget Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014-2017 Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport Hammel S/Ø Delrapport

Kvalitetsrapport Hammel S/Ø Delrapport Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 23. april 2018 Kvalitetsrapport Hammel S/Ø 2017-2018 Delrapport

Læs mere

Notat om trivselsundersøgelsen 2015 i Københavns Kommune

Notat om trivselsundersøgelsen 2015 i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Notat om trivselsundersøgelsen 2015 i Københavns Kommune Trivselsundersøgelsen blev behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset

Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilsynsrapport 2019 for Hulahophuset Tilstede: Forældrerepræsentant: Pædagog: Pædagogisk leder: Klyngeleder: Pædagogisk konsulent: Sociale relationer Positiv voksenkontakt hver dag Alle børn har ret til

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet

Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Beskrivelse af sprogvurderingsmaterialet Baggrund Afledt af behandlingen af Sprog og integrationssagen

Læs mere

Inklusionsredegørelse Børne- og Ungdomsudvalget 2013

Inklusionsredegørelse Børne- og Ungdomsudvalget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 15-05-2013 Inklusionsredegørelse Børne- og Ungdomsudvalget 2013 Indsatserne medtaget i denne redegørelse understøtter kommunens

Læs mere

Afrapportering på institutionernes arbejde med pejlemærkerne for pædagogisk kvalitet i dagtilbud

Afrapportering på institutionernes arbejde med pejlemærkerne for pædagogisk kvalitet i dagtilbud KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Afrapportering på institutionernes arbejde med pejlemærkerne for pædagogisk kvalitet i dagtilbud, samt orientering om Børneog

Læs mere

Højkvalitetsdagtilbud Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 15. maj Bilag 7. Plancher vedr. højkvalitetsdagtilbud

Højkvalitetsdagtilbud Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 15. maj Bilag 7. Plancher vedr. højkvalitetsdagtilbud Højkvalitetsdagtilbud Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 15. maj 2017 Bilag 7. Plancher vedr. højkvalitetsdagtilbud Følgende scenarier beskrives i tal, økonomi og faglig kvalitet 1) Flere ressourcepædagoger

Læs mere

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år

Faglig dialogguide ved tilsynsbesøg i almen- og specialdagtilbud 0-18 år Pædagogisk tilsyn i KKFO Børneborgen d. 2.6.2014 Tilstede: KKFO leder Nicole Pehrson & Souschef Tina Ong. Pædagogisk konsulent: Jesper Roos Nielsen. Det er ikke et mål at enheder og inst. befinder sig

Læs mere

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG

FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN FAGLIG DIALOGGUIDE VED TILSYNSBESØG I KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGTILBUD 0-5 ÅR JUNI 2017 1 Indhold 1. Sociale relationer 2 2. Inklusion og fællesskab 3

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17

Skoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund

Læs mere

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1.

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. Data og udvikling i Københavns daginstitutioner Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. marts 2017 Jeg vil fortælle jer om: 1. Vores vision, muligheder og udfordringer

Læs mere

12. marts Sagsnr Obligatoriske sprogprøver på skoler med 30% (eller flere) børn fra udsatte boligområder

12. marts Sagsnr Obligatoriske sprogprøver på skoler med 30% (eller flere) børn fra udsatte boligområder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 12. marts 2019 Obligatoriske sprogprøver på skoler med 30% (eller flere) børn fra udsatte boligområder På baggrund af en bred politisk

Læs mere

Kvalitetsrapport Hammel N/V Delrapport

Kvalitetsrapport Hammel N/V Delrapport Kvalitetsrapport Hammel N/V 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for Hammel

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Reerslev Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Reerslev Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Reerslev Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år)

Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år) Chancelighed handler om, at børn uanset hjemmebaggrund skal have de

Læs mere

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Indholdsfortegnelse Tilsynskoncept...2 Konklusion på tilsynsrapporten...4 Kontraktmøder...5

Læs mere

BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob

BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob Baggrund En taskforce nedsat af Beskæftigelses-

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger.

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger. NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og unge Sekretariatet Evaluering af projekt Fælles sprog, fælles fremtid I perioden 2013 til 2014 har der i Moseengens Børnehus været et projekt om fælles

Læs mere

Notat. Vedrørende kvalitet i dagtilbud

Notat. Vedrørende kvalitet i dagtilbud Dato: 03.08.2017 Center for Dagtilbud og Skole Team Pædagogik og Udvikling Spørgsmål: Hvordan kan der hensigtsmæssigt investeres 5 mio. kr. på 0-6 årsområdet? Og hvad vil administrationen pege på, at der

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

Ret til en god start BUPL s udspil om tidlig indsats 2018

Ret til en god start BUPL s udspil om tidlig indsats 2018 Ret til en god start BUPL s udspil om tidlig indsats 2018 1 Alle børn har ret til en god start At blive i stand til at klare sig godt i livet handler ikke kun om fremtiden. Det handler i høj grad om at

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

Opfølgning på Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015: Skoler med lavest andel af elever i ungdomsuddannelse

Opfølgning på Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015: Skoler med lavest andel af elever i ungdomsuddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Opfølgning på Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015: Skoler med lavest andel af elever i ungdomsuddannelse

Læs mere

Inklusionsredegørelse for Børne- og Ungdomsudvalget 2012

Inklusionsredegørelse for Børne- og Ungdomsudvalget 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 15-03-2012 Inklusionsredegørelse for Børne- og Ungdomsudvalget 2012 Alle udvalg i Københavns Kommune skal årligt redegøre for

Læs mere

INKLUSIONS- KOORDINATOR

INKLUSIONS- KOORDINATOR INKLUSIONS- KOORDINATOR Børne- og Ungdomsforvaltningens målsætning er at skabe de bedst mulige tilbud til alle børn og unge så de kan trives og udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Dette gøres blandt

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Evaluering af anvendelsen af midler fra Finanslov 2015 til mere pædagogisk personale i dagtilbud

KØBENHAVNS KOMMUNE Evaluering af anvendelsen af midler fra Finanslov 2015 til mere pædagogisk personale i dagtilbud KØBENHAVNS KOMMUNE Evaluering af anvendelsen af midler fra Finanslov 2015 til mere pædagogisk personale i dagtilbud Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

Information til Børne- og Ungdomsudvalget om børn med særlige behov i den almene folkeskole

Information til Børne- og Ungdomsudvalget om børn med særlige behov i den almene folkeskole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Information til Børne- og Ungdomsudvalget om børn med særlige behov i den almene folkeskole I forbindelse

Læs mere

Politikerspørgsmål om registrering af børns sproglige niveau

Politikerspørgsmål om registrering af børns sproglige niveau KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 11. juni 2018 Sagsnr. 2018-0149007 Politikerspørgsmål om registrering af børns sproglige niveau Dokumentnr. 2018-0149007-4 Kære Alex Du har den 30. maj

Læs mere

Kapacitetsopbygningen kommer alle børn til gavn og er særlig god for de tosprogede.

Kapacitetsopbygningen kommer alle børn til gavn og er særlig god for de tosprogede. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 6 veje til bedre integration Udvalget har på baggrund af temadrøftelsen ønsket en handleplan for,

Læs mere

Kortlægningsundersøgelse 2017

Kortlægningsundersøgelse 2017 Dagtilbud Sagsnr. 287256 Brevid. 2539275 Ref. CAWE Dir. tlf. 46 31 40 07 camillawes@roskilde.dk 29. marts 2017 Kortlægningsundersøgelse 2017 Trivsel og læring for alle vi udvikler fremtidens dagtilbud

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

3. august Sagsnr Status på pasningsgarantien august Dokumentnr

3. august Sagsnr Status på pasningsgarantien august Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT 3. august 2018 Status på pasningsen august 2018 Baggrund På mødet den 21. februar 2018 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget

Læs mere

Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi

Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi På BUU-møde

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere

29. august Sagsnr Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten. Dokumentnr

29. august Sagsnr Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 29. august 2017 Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten Sagsnr. 2017-0295457 Dokumentnr. 2017-0295457-2 Forebyggende

Læs mere

EFFEKT OG KVALITET. Anne-Mette Brandt, dagtilbudschef Nina Jæger, dagtilbudsleder

EFFEKT OG KVALITET. Anne-Mette Brandt, dagtilbudschef Nina Jæger, dagtilbudsleder EFFEKT OG KVALITET Anne-Mette Brandt, dagtilbudschef Nina Jæger, dagtilbudsleder AFSÆT FOR ARBEJDET MED EFFEKT Politisk beslutning strategisk pejlemærke: livsduelighed og skoleparathed Mellemlange mål:

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Temamøde 6: Investér i det der virker

Temamøde 6: Investér i det der virker Børnetopmøde 2014 Temamøde 6: Investér i det der virker 30. januar 2014 (professor), Aarhus Universitet (DPU) Dorte Brøns (Børnechef), Randers Kommune Indhold Baggrund VIDA-modelprogrammer Effekter Hvad

Læs mere

Du har den 30. januar 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har den 30. januar 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F) Politikerspørgsmål om pasningsgaranti, prognoser mv. 5. februar 2018 Sagsnr. 2018-0047327 Dokumentnr.

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Opsamling fra dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne den. Ungdomsudvalget (BUU) og repræsentanter fra skolebestyrelserne.

Opsamling fra dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne den. Ungdomsudvalget (BUU) og repræsentanter fra skolebestyrelserne. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningenn Pædagogisk Faglighed NOTAT Opsamling fra dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne den 27. oktober 2015. Tirsdag den 27. oktober

Læs mere

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning

Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen

Læs mere

Aftale for Firkløveret

Aftale for Firkløveret (Tema: Trivsel) Det er et mål, at alle børn i dagtilbuddet deltager i inkluderende fællesskaber, der giver kompetence til at skabe gode og nære relationer. A. Der er progression i den generelle trivsel

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 Samlet tilsynsrapport 2018 for dagtilbud i RK 2 Side Bilag 2 9 - punktsplanen 20 Bilag 3 Iagttagelsesopgave 22 1 Bilag

Læs mere

Du har den 25. juni 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har den 25. juni 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 3. juli 2018 Sagsnr. 2018-0174451 Spørgsmål om cyklistprøver Dokumentnr. 2018-0174451-1 Kære Marcus Vesterager Du har den 25. juni 2018 stillet følgende

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Solbjerg Have 18. Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 3-6 år

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Solbjerg Have 18. Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 3-6 år Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 30 Normerede pladser

Læs mere

11. april Sagsnr Hovedresultater af Trivselsundersøgelsen Dokumentnr

11. april Sagsnr Hovedresultater af Trivselsundersøgelsen Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 11. april 2019 Hovedresultater af Trivselsundersøgelsen 2019 Svarprocent Svarprocenten er steget fra 80 % i 2017 til 85 % i

Læs mere

Sprogindsatser - der styrker børns sprog

Sprogindsatser - der styrker børns sprog Sprogindsatser - der styrker børns sprog På de næste par sider kan du læse mere om de overordnende rammer for sprogarbejdet i Faxe Kommune, herunder hvilke sprogindsatser, der styrker og understøtter børns

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling

Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 150 Offentligt Sagsnr. 2018-453 Doknr. 540018 Dato 31-01-2018 Underretninger om børn og unge Antal og udvikling Dette notat viser centrale

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag dagtilbudsprognose 0-5 år Baggrund Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer set på 0-5 års området i sprognosen. Børne- og

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Møde mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget den kl

Møde mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget den kl KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Møde mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget den 9.3.2016 kl. 16-17. Dagsorden 1. Overordnet drøftelse af inklusion 2. Drøftelse

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Dette høringssvar afgives af MED-udvalget i Daginstitutionen Rosenly, på vegne af den samlede personalegruppe.

Dette høringssvar afgives af MED-udvalget i Daginstitutionen Rosenly, på vegne af den samlede personalegruppe. Høringssvar Dette høringssvar afgives af MED-udvalget i Daginstitutionen Rosenly, på vegne af den samlede personalegruppe. Møde vedr. høringssvaret er afholdt lørdag d. 11. maj 2019 Høringssvaret vedrører

Læs mere

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur 1. Klyngeledelse Når de nye klynge- og netværksledelser tiltræder d. 1. august 2016,

Læs mere

Kære Pia Allerslev. Indre By/Østerbro (0-5 årige) April. Vesterbro/Vanløse, Brønshøj-Husum (0-5 årige) April

Kære Pia Allerslev. Indre By/Østerbro (0-5 årige) April. Vesterbro/Vanløse, Brønshøj-Husum (0-5 årige) April Brev fra forældre på Kastelsgården d. 10.nov.2015 Kære Pia Allerslev Forældre fra Kastelsgårdens forældreråd har to gange tidlige henvendt sig til dig for, blandt andet, for at få en forklaring på, hvorfor

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ansættelsesprocedurer på institutionsområdet. Du har i sommerferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Politikerspørgsmål vedr. ansættelsesprocedurer på institutionsområdet. Du har i sommerferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 13. august 2018 Knud Holt Nielsen (Ø) Sagsnr. 2018-0206385 Dokumentnr. 2018-0206385-1 Politikerspørgsmål vedr. ansættelsesprocedurer på institutionsområdet

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Påfuglen Daglig leder: Linda Nordam Larsen Dato og tidspunkt:12. oktober (observationer), samt møde med daglig

Læs mere

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Sprogindsats 4 3 TOPI 5 2 1 Barnet i centrum

Læs mere

8. maj Status på pasningsgarantien maj Sagsnr

8. maj Status på pasningsgarantien maj Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT Status på pasningsen maj 2018 Baggrund På mødet den 21. februar 2018 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget sagen om

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Stemmevejning til Københavns Kommunes integrationspolitik BR den

Stemmevejning til Københavns Kommunes integrationspolitik BR den KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT 12. december Stemmevejning til Københavns Kommunes integrationspolitik 2019-2022 - BR den 13.12. Til brug for behandling

Læs mere

FREMTIDENS DAGTILBUD UNDERSØGELSE AF INDSATSENS IMPLEMENTERING OG EFFEKTER TABELRAPPORT

FREMTIDENS DAGTILBUD UNDERSØGELSE AF INDSATSENS IMPLEMENTERING OG EFFEKTER TABELRAPPORT [Valgfri 1 - If no optional text is needed then remember to delete the fields.] FREMTIDENS DAGTILBUD UNDERSØGELSE AF INDSATSENS IMPLEMENTERING OG EFFEKTER TABELRAPPORT UNDERSØGELSE AF INDSATSENS IMPLEMENTERING

Læs mere

Bente Jensen

Bente Jensen DANMARKS PÆDAGOGISKE UDSATTE BØRN I DAGTILBUD, VIDEN, FORSKNING OG UDVIKLING VIDEN Socialt udsatte børn FORSKNING Indsatser der virker UDVIKLING Ny vidensbaseret indsats VIDA EFFEKT Pædagogisk intervention

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Notat til opfølgning på temadrøftelserne om bedre fordeling af tosprogede børn og unge i Københavns Kommune

Notat til opfølgning på temadrøftelserne om bedre fordeling af tosprogede børn og unge i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 14. november 2018 Notat til opfølgning på temadrøftelserne om bedre fordeling af tosprogede børn og unge i Københavns Kommune Børne-

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan)

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år (Uddrag fra læreplan) I 2012 introducerede pædagogisk kvalitetsudvalg i BUF begrebet pejlemærker. Den overordnede tanke er at Københavns Kommune

Læs mere