Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne"

Transkript

1 Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne Mentorordning for nye socialrådgivere i kommunerne Værktøj til den nyuddannede socialrådgivers mentor 0

2 2 Indhold Indledning 3 Indhold i en mentorordning 4 Mentorordning bygger oven på en introduktionsordning 5 Mentorordningens forberedelsesfase 6 Mentorordningens opstartsfase 7 Forventningsafstemning 7 Mentorordningens læringsfase 8 Læringsbehov og læringsmål 8 Mentors mange roller 9 Mentees redskaber 9 Dagsorden for et møde mellem mentor og mentee 10 Socialrådgiverfaglig vejledning 12 Procesjournal 12 Sags- og episodeanalyse 13 Mentor som coach 14 Mentorordningens afslutningsfase 15 Henvisninger 15 Materialer til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 16 Et fælles projekt mellem KL & Dansk Socialrådgiverforening KL og Dansk Socialrådgiverforenings overenskomstprojekt om udvikling af introduktions- og mentorordninger skal bidrage til rekruttering og fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere i kommunerne, herunder understøtte videndeling, øge kvaliteten i arbejdet samt give de erfarne kolleger mulighed for at opnå nye kompetencer og perspektiver på deres arbejde ved at fungere som kontaktpersoner og mentorer.

3 3 Indledning KL og Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet en række publikationer og værktøjer om introduktions- og mentorordninger, som henvender sig til kommunale arbejdspladser, der ansætter nyuddannede socialrådgivere. Dette værktøj er særligt målrettet dig, som skal være mentor for en nyuddannet socialrådgiver. Værktøjet giver dig inspiration til, hvordan du kan forberede og gennemføre en mentorordning for nyuddannede socialrådgivere på jeres arbejdsplads. Det giver også et bud på, hvordan mentor og mentee kan forberede sig på den nye rolle. Værktøjet giver ideer til en dagsorden for mentormøder, inspiration til en logbog til den nye socialrådgiver og eksempler på metoder, som mentor kan bruge bl.a. analysemetoder og coachingspørgsmål. Undervejs henvises til skabeloner, der kan downloades på nysoc og tilpasses mentors og arbejdspladsens særlige behov og ønsker. Denne publikation er en ud af flere materialer til introduktions- og mentorordninger på kommunale arbejdspladser. Materialerne kan downloades på dk/nysoc. God læselyst! KL og Dansk Socialrådgiverforening 0

4 4 Indhold i en mentorordning En nyuddannet og nyansat socialrådgiver har brug for at komme på faglig omgangshøjde med sine kolleger. En mentorordning kan sikre en systematisk dialog med den nye socialrådgiver, så denne udvikler professionel kompetence i løsning af sine arbejdsopgaver. Mentorordningen styrker den nye socialrådgivers fagprofessionelle udvikling. Historisk set har mentorfunktionen gennemgået en udvikling: fra et snævert fokus på at gøre karriere over vejledning og videndeling til i dag, hvor mange mentorordninger også er fokuseret på den gensidige læring og det udbytte, der er for både mentee og mentor. Mentorordningen kan udgøre et forum, hvor den nyuddannede socialrådgiver får mulighed for at udvikle sine fagprofessionelle kompetencer, f.eks. gennem en kobling mellem teori fra studiet med den praksis, han eller hun nu er en del af. Mentoren kan desuden give støtte til at håndtere de udfordringer, som den nye socialrådgiver møder i forbindelse med arbejdsopgaverne. Den nye socialrådgivers mentor vil som oftest være en erfaren socialrådgiver, der evner at koble teori med praksis, og er i stand til at igangsætte refleksion. Mentoren kan være en kollega, som arbejder i en anden afdeling eller team på arbejdspladsen, men kan med fordel besidde et godt kendskab til den nye socialrådgivers arbejdsopgaver. Mentorordningen kan deles op i fire faser: forberedelse, opstart, læring og afslutning. Forberedelse Opstart Læring Afslutning Forberedelsesfase: Opstartsmøde: Læringsfase: Afslutningsmøde: Mentor og mentee gør sig overvejelser om forløbet og deres egen rolle heri Forventningsafstemning Planlægning af indhold og tidspunkt for kommende møder Spilleregler En række dialogmøder om relevante temaer, som hænger sammen med de læringsmål, som er opstillet eller opstår undervejs. Mentor og mentee ser tilbage og evaluerer forløbet med udgangspunkt i aftaler og de opstillede læringsmål Læringsmål Det anbefales, at mentorforløbene altid tager afsæt i et opstartsmøde og afsluttes med et afslutningsmøde. Dels giver det et afrundet forløb, som har en begyndelse og en afslutning, dels øger det opmærksomheden på, at tiden bruges mest muligt hensigtsmæssigt. Læringsfasen består af et antal møder mellem mentor og den nye socialrådgiver, hvor der tages udgangspunkt i mentees læringsbehov, dilemmaer, udfordringer osv. Det kan være emner som f.eks. håndtering af myndighedsrollen, vidensbaseret praksis, håndtering af vanskelige borgere osv. Præcis hvor mange møder en mentorordning skal indeholde, og over hvor lang tid den skal løbe, kommer an på, hvad der er muligt og relevant på arbejdspladsen samt hvilket behov, den nye socialrådgiver har. Det kan ofte være meningsfuldt med hyppigere møder i starten og sjældnere møder i slutningen af mentorforløbet. Men det afhænger helt af mulighederne og behovene.

5 5 Mentorordning bygger ovenpå en introduktionsordning En introduktionsordning og en mentorordning er to forskellige ting. En introduktionsordning er det forløb, som den nye socialrådgiver mødes med i starten af sin ansættelse. Her er fokus på formidling af den viden og de færdigheder, der skal indlæres for at kunne varetage arbejdsopgaverne og kunne begå sig på arbejdspladsen. Det kan tage form af instruktion og vejledning, følordninger, sidemandsoplæring, sparring osv. Mentorordningen har en helt anden karakter. Her er der tale om en systematisk tilrettelagt dialog med fokus på kompetenceudvikling og professionalisering af den nye socialrådgiver. En mentorordning bygger ovenpå og supplerer introduktionsforløbet. Introduktionsordning Viden og færdigheder Introduktionsordning for nye socialrådgivere i kommunerne. Mentorordning Kompetencer Læs publikationen Introduktionsordning for nye socialrådgivere i kommunen værktøj til den nyuddannede socialrådgivers kontaktperson samt de tilhørende skabeloner på nysoc.

6 6 Mentorordningens forberedelsesfase I forberedelsesfasen kan både mentor og den nye socialrådgiver gøre sig overvejelser om, hvilke forventninger de hver især har til mentorforløbet. Mentee skal gøre sig særlige overvejelser om, hvilke udfordringer eller læringsmål hun eller han selv har brug for at få drøftet. Mentoren skal tilsvarende gøre sig overvejelser om, hvad der er typiske udfordringer og læringsbehov hos nye socialrådgivere, og eventuelt egne styrker og svagheder i forhold til at påtage sig opgaven. Det er for eksempel en god idé, at mentor har kendskab til nye teorier og metoder. Mentoren kan også overveje, om der i opgaven som mentor kan indtænkes en udviklingsproces hos mentor selv. Mentor kan bede den nye socialrådgiver om at forberede sig til det første møde f.eks. ved at sende nogle spørgsmål, der kan bruges til mentees egen refleksion og til den gensidige forventningsafstemning. Mentors overvejelser om mentoropgaven Hvilke kompetencer har jeg i forhold til rollen som mentor? Hvad kan jeg tilbyde en mentee, fagligt og personligt? Hvad motiverer mig til at tage mentorrollen? Hvilke forventninger har jeg til eget udbytte og egen læring? Hvilke muligheder har jeg for tidsmæssig prioritering af mentorrollen? Hvilke udfordringer og læringsbehov har en nyuddannet socialrådgiver typisk? Mentees overvejelser om at være mentee Hvilke forventninger har min ledelse og mine kolleger til mig? Hvilke konkrete og langsigtede mål ønsker jeg at opnå gennem mentorordningen? Hvilke problemstillinger og udfordringer ønsker jeg at vende med min mentor? Har jeg mod på at åbne mig og få mine antagelser og værdier udfordret? Hvad, synes jeg, bør kendetegne en god mentee og en god mentor? Hvad, synes jeg, bør kendetegne en god mentor? Hvilke forventninger har jeg til mentee?

7 7 Mentorordningens opstartsfase Normalt er det mentor, som tager initiativ til at invitere til det første møde. Her er forventningsafstemning det vigtigste nøgleord. Mentor og den nye socialrådgiver skal på det første møde drøfte forventninger til metode, form, indhold, udbytte, mål, praktik osv. Forventningsafstemning om mentorordningen Rammer Spilleregler Læringsbehov Metoder Antal møder Åbenhed Formål med ordningen Mentors rolle Varighed Fortrolighed Læringsmål Redskaber Lokale Ansvarlighed Uforstyrrethed Velforberedthed Feedback Osv. Forventningsafstemning Hvilke spilleregler er der for mentorforløbet? Afklaringen af det spørgsmål udgør en central del af forventningsafstemningen. Her fastlægges de to parters ønsker til, hvordan relationen skal være. Eksempelvis at begge er åbne om eventuelle bekymringer og behov, at man møder velforberedt op, hvordan man giver feedback osv. Fortrolighed er et særligt vigtigt emne, som bør drøftes på det første møde. Som udgangspunkt bør samtalerne være fortrolige. Det er ikke hensigtsmæssigt, at mentor eller mentee refererer fra samtalerne til andre. Det kan ødelægge tilliden og relationen mellem parterne. Det kan endvidere være en god ide at planlægge 2-3 møder frem. Det giver begge parter mulighed for at forbe- rede sig og fastholde et udviklingsfokus under møderne. Risikoen ved at planlægge fra gang til gang eller efter behov er, at mentorordningen får karakter af brandslukning eller løber ud i sandet. På det første møde bør man gennemgå arbejdspladsens formål med mentorordningen. Man kan også tage en drøftelse af, hvilke læringsbehov mentee har, og sætte nogle foreløbige læringsmål op. Samarbejdsaftale Læringsbehovene vil typisk ændre sig undervejs i mentorforløbet, så drøftelsen af mål og indhold for mentormøderne kan foregå løbende. Det første møde mellem mentor og mentee kan eventuelt rundes af med en samarbejdsaftale, hvor de vigtigste elementer kan fremgå. På kan man downloade en skabelon til en samarbejdsaftale for mentor og den nyuddannede socialrådgivermentee. Det er muligt at tilpasse skabelonen til egen arbejdsplads.

8 8 Mentorordningens læringsfase Mentoren vil som erfaren socialrådgiver have gode forudsætninger for at tilrettelægge forslag til indholdet på møderne. Selvom det er fornuftigt at gennemtænke temaerne på mødet, er det dog vigtigt ikke at fastlåse al indholdet på møderne på forhånd. Der bør efterlades plads til nye læringsmål, som kan opdages undervejs. Læringsbehov og læringsmål Den nye socialrådgiver må meget gerne udfordres med spørgsmål, som kan afklare læringsmålene: Hvad vil du gerne blive bedre til? Hvad vil du gerne kunne? Hvad synes du er særligt vanskeligt? Hvad er du mest i tvivl om? Eksempler på læringsmål i mentormøder Arbejdstilrettelæggelse At være professionel, personlig og privat Den svære samtale Etiske dilemmaer Håndtering af borgere, der bliver vrede eller kede af det Håndtering af egne følelser Håndtering af krydspres med modsatrettede forventninger Håndtering af stress Kobling af teori og praksis på specifikke problemstillinger Myndighedsrollen Praksischok Psykiatriske diagnoser hos borgerne Sags- og episodeanalyse Samarbejdsrelationer Skurkerollen, når man skal lukke for kassen/give afslag Systematisk sagsarbejde Tydelighed i formidling af afgørelser Tværfaglig koordinering Vidensbasering og inddragelse af viden i opgaveløsningen Osv.

9 9 Mentors mange roller Som mentor påtager man sig mange roller. Rollerne modsvarer de mange forskellige metoder, der kan anvendes på mentormøderne. Listen over roller er god at notere sig bl.a. i forbindelse med en forventningsafstemning mellem mentor og den nye socialrådgiver om hvilken metode, der er relevant at anvende på mentees aktuelle læringsmål. Italesættelse af dette kan forebygge mange misforståelser og vil være en metode, som den nye socialrådgiver i en vis udstrækning vil kunne genbruge i sin kontakt med borgerne. Mentors roller Metoder Socialfaglig vejleder...kobler teori med praksis Coach...stiller spørgsmål, som giver nye indsigter Rådgiver...giver gode råd og handleforslag Videndeler...deler ud af sin professionelle viden efter behov Historiefortæller...fortæller egne historier til inspiration Sparringspartner...diskuterer med og udfordrer mentee Kritiker...giver konstruktiv kritik og feedback Netværker...støtter mentees udvikling og brug af netværk Døråbner...åbner døre og giver referencer Sponsor...guider mentee i forhold til karrieren Ven...opmuntrer og støtter mentee Mentees redskaber Mentor kan foreslå den nye socialrådgiver at benytte sig af en logbog til refleksion. Logbogen kan anvendes som et godt redskab for mentee til at fastholde gode pointer, ny viden og tanker. Nogle vil foretrække at skrive i logbogen i løbet af mentormødet. Andre vil bruge logbogen som forberedelse til mentormødet og efter mødet til at fastholde de nye indsigter, ideer osv. Formål med logbogen At reflektere aktivt og selvstændigt Meningen er At tage stilling og tage ved lære At få nye måder at opfatte sig selv og verden på At skabe mening og forståelse At få nye tanker og ideer At huske det der er vigtigst Hvad skal med i logbogen? Det jeg er i tvivl om Det nye jeg har lært Det jeg vil huske Det jeg kunne tænke mig at gøre noget ved Det som jeg har behov for at vide mere om Gode råd til den nye socialrådgiver På kan man downloade publikationen Velkommen til den nye socialrådgiver gode råd til den nyuddannede socialrådgiver i kommunen. Her findes også denne vejledning i brugen af logbogen.

10 10 Dagsorden for et møde mellem mentor og mentee Indholdet på mødet mellem mentor og den nye socialrådgiver kan variere fra gang til gang. Det er en god idé, at tage udgangspunkt i en fast dagsorden, som sikrer, at man kommer omkring et emne, der aktuelt fylder mentalt hos mentee og et planlagt tema. Desuden er det godt med en opsamling på mødet samt planlægning eller justering af emnet til det næste møde. Det kan anbefales at begynde med at spørge til, hvordan den nye socialrådgiver egentlig har det, selvom det er fristende med det samme at kaste sig over dagens tema. For en ny socialrådgiver kan det være en spændende men også stor udfordring at forlade professionshøjskolen og krydse tærsklen til en kommunal forvaltning. Det kan skabe et behov for eksempelvis at vende en sær eller svær oplevelse, som hun eller han tumler med, men som er svær at få taget hul på. Når der er talt om det, der fylder hos den nye socialrådgiver, kan der bagefter ofte blive mentalt plads til det planlagte tema. Det planlagte tema kan f.eks. handle om at sætte fokus på at koble teori og praksis i forhold til et bestemt emne. Eller en drøftelse af problemstillinger, som mentee har brug for input til. Eller en drøftelse af samarbejdsrelationer, arbejdstilrettelæggelse eller et etisk dilemma. Det planlagte tema kan afsluttes med, at mentee selv samler op på samtalens indhold, f.eks. hvad den nye socialrådgiver særligt har hæftet sig ved eller er blevet klogere på. Når man selv får lejlighed til at sige højt, hvad man har lært, huskes det også bedre. Det er en god idé, at indlægge en kort feedback på processen i afslutningen af hvert møde. Både mentor og mentee kan forsøge at se kritisk og konstruktivt på både sig selv og den anden part. Formålet er naturligvis, at både mentor og den nye socialrådgiver skal blive bedre til at gennemføre mentormødet med bedst muligt resultat og proces. Feedbacken fra den nye socialrådgiver til mentor er ikke mindst lærerig for mentor, som kan bruge kommentaren til at justere på sin egen metode, kommunikationsstil m.v. Til sidst på mødet kan mentor og mentee aftale næste mødes tema. Måske er der allerede aftalt et tema. I så fald kan man drøfte, om det fortsat er relevant og om timingen er rigtig. Måske er der et andet emne, som er mere presserende. Endelig kan man aftale, hvis der skal ske en forberedelse til næste møde, f.eks. noget der skal skrives, læses eller øves. Er der f.eks. noget, mentee kan arbejde med at opnå eller forbedre til næste møde? Og kan mentor understøtte dette? Samtalen struktureres og ledes af mentor, som også har ansvaret for at overholde tiden, og at man når det, der er planlagt. Dagsorden til et mentormøde 1. Det, der fylder lige nu Hvordan har mentee det? Oplevelse, der har gjort et særligt indtryk siden sidst. F.eks. en positiv, udfordrende eller svær oplevelse. 2. Dialog om planlagt tema Konkret læringsmål. 3. Opsamling Hvad har mentee særligt hæftet sig ved under samtalen, hvad har især været nyttigt? 4. Feedback Hvordan er samtalen forløbet? Hvad har især fungeret godt? Er der noget, der kan fungere bedre? 5. Næste møde Aftale om næste mødes tema (læringsmål) Evt. aftale om forberedelse. Dagsorden for et mentormøde med den nyuddannede socialrådgiver På nysoc kan man downloade dagsordenen, og tilpasse den til eget brug.

11 11 Mentorrummet Mødet mellem mentor og mentee opfattes som et særligt rum, der er adskilt fra det daglige arbejde, og som derfor giver en kærkommen anledning til at træde et skridt tilbage og se på sig selv. Hvad er det jeg gør i de situationer, hvor jeg lykkes og hvordan kan jeg gøre mere af dette? Hvad er det jeg gør i andre situationer som ikke fungerer og hvordan kan jeg ændre på dette? Poulsen og Wittrock: Mentor ordninger i virksomheder og organisationer.

12 12 Socialrådgiverfaglig vejledning Mange mentorsamtaler vil have fokus på at koble viden om teori med arbejdet i praksis. Nogle samtaler mellem mentor og den nye socialrådgiver vil være baseret på dialog, evaluering og refleksion om et konkret møde eller en kontakt, som den nye socialrådgiver har haft med en konkret borger. Her kan mentor og mentee i fællesskab gennemføre en analyse af handlingsmønstre, vidensgrundlag og værdigrundlag og på den baggrund blive klogere på den situation, som den nye socialrådgiver har været i. Det er vigtigt at mentor minder den nye socialrådgiver om at bruge sin viden fra uddannelsen og får den bragt i spil i konkrete sager. Dermed bindes teori og praksis sammen, og den nye socialrådgiver kan få vedligeholdt sin viden fra uddannelsen. Mentor kan give anerkendende og konstruktiv feedback eller foreslå andre forståelsesrammer og alternative handlemuligheder, som den nye socialrådgiver kan bruge næste gang, der er en mulighed. Mentor kan selv give teoretiske input eller bede mentee om selv at læse op på et emne. Hvad skal man eksempelvis være opmærksom på, hvis man gerne vil skabe en god kontakt med en borger, der har en borderline-diagnose? Materialer fra praktikvejledning Mentor kan med fordel lade sig inspirere af de materialer, som praktikvejlederne anvender. Hvis arbejdspladsen ikke har en praktikvejleder, kan materiale downloades fra professionshøjskolernes hjemmesider. Se f.eks. Aalborg Universitets Praktikhåndbog for socialrådgiveruddannelsen. Procesjournal Den socialrådgiverfaglige vejledning kan også tage afsæt i konkrete metodikker. F.eks. kan man anvende en procesjournal, som den nye socialrådgiver har skrevet på baggrund af et møde eller en kontakt med en borger. Formål Defintion Udformning At gøre sig sine arbejds metoder bevidst En detaljeret beskrivelse af en samtale/et handlingsforløb mellem borger og socialrådgiver Et redskab til socialrådgiverens egen læring (kan ikke bruges i formel sagsbehandling) Anonymiseret, med kort oversigt over borgerens data og forhold og skitse over borgerens problemstilling samt resume af sagen indtil nu. Detaljeret referat af samtalen/kontakten mellem socialrådgiver og borger, herunder observationer af mimik og tonefald, evt. citater Socialrådgiverens egne tanker og følelser under samtalen/kontakten Socialrådgiverens refleksioner efter samtalen/ kontakten Procesjournal til den nyuddannede socialrådgivermentee På nysoc kan man downloade en skabelon til en procesjournal, som kan tilpasses til eget brug, og som mentor kan udlevere til den nyuddannede socialrådgivermentee. Inspireret af Aalborg Universitets Praktikhåndbog for socialrådgiveruddannelsen

13 13 Sags- og episodeanalyse Den socialfaglige vejledning kan også tage afsæt i en sags- og episodeanalyse af en konkret social problemstilling. Denne systematiske analysemodel udvikler den faglige forståelse for, hvordan der skal handles i en konkret sag eller situation med en borger. Metoden er udviklet med henblik på at styrke (tvær)fagligt samarbejde, og er derfor god at anvende i teams, der arbejder sammen om samme sag. Men metoden kan også inspirere den nye socialrådgivers mentor, som kan anvende sags- og episodeanalyse til at hjælpe den nye socialrådgiver med at udvikle sine socialfaglige kompetencer. Sags- og episodeanalyse 1. Hvad ved vi? Facts, borgerens oplevelser og udsagn, observationer, objektive kilder 2. Hvilke hypoteser har vi? Brainstorm, brug af begreber og teori 3. Hvilke hypoteser er p.t. mest sandsynlige? Udvælgelse af de mest sandsynlige hypoteser 4. Hvilken overordnet handle retning peger hypoteserne på? Formulering af overordnede handleretninger (ikke konkrete handlinger) 5. Hvilke konkrete tiltag kan sættes i værk? Bestemmelse af konkrete tiltag på hver handleretning (pkt.4) med afsæt i det vi ved (pkt.1) og de rammer der er for arbejdet. Inspireret af Gitte Duus Sags- og episodeanalyse

14 14 Mentor som coach Mødet mellem mentor og mentee foregår som oftest i dialog og fælles refleksion. Både om det, der udfordrer den nye socialrådgiver, og det, mentee skal nå for at blive bedre rustet til at møde og tackle udfordringerne i jobbet som socialrådgiver. Det indebærer, at mentor indtager en lyttende, interesseret og anerkendende position overfor den nye socialrådgiver. Erfarne socialrådgivere er i reglen godt rustet til at tilrettelægge og gennemføre samtaler, der er inspireret af coaching og anerkendende samtaleteknikker. En god coachingsamtale gennemløber flere faser, hvor problemet afdækkes, udforskes og afsluttes med en eller flere nye handlemuligheder. Coachingsamtales forløb Afgrænsning og afdækning af problem Udforskning af relationer og sammenhænge Nye ideer og muligheder Målsætning, planlægning og handling Coachingspørgsmål Afdækkende spørgsmål Udforskende spørgsmål Idégenererende spørgsmål Handlingsskabende spørgsmål Hvordan viser problemet sig? Hvordan er du berørt af situationen? Hvor udspiller problemet sig? Hvornår opdagede du/i problemet? Hvordan er relationerne mellem de involverede? Hvordan opfatter forskellige personer situationen? Hvordan ville problemet se ud i en anden kontekst? Hvad forhindrer dig i at tage problemet op? Hvad har du tidligere gjort i lignende situationer? Hvad drømmer du om at kunne gøre? Hvis X skulle give dig et uventet godt råd, hvad ville det så gå ud på? Hvilken virkning ville det have, hvis du...? Hvad kan du gøre herfra? Hvilke mulige konsekvenser kan understøtte eller modvirke, at du faktisk handler? Hvem kan støtte og hjælpe dig? Hvad er dit første skridt? Er der noget, vi har talt om i dag, som du kan bruge i andre sammenhænge?

15 15 Mentorordningens afslutningsfase Mentor og den nye socialrådgiver kan aftale en afslutningssamtale, hvor man både ser tilbage og evaluerer forløbet men også ser fremad og f.eks. reflekterer over muligheder for eventuel nødvendig kompetenceudvikling. Evalueringen kan bl.a. omhandle indhold, læringsmål, relevans, form, rammer, metode og udbytte. Mentor og den nye socialrådgiver kan også reflektere over den nye relation, som de fremover kan have med hinanden. De er ikke længere mentor og mentee, men ligeværdige kolleger på arbejdspladsen. Hvis der er en tovholder på introduktions- og mentorordninger på arbejdspladsen, er det oplagt, at tovholderen inddrages i evalueringen. En god mentorordning lever op til de mål, der er sat for ordningen, og fungerer i praksis for de personer, der indgår. Den nye socialrådgiver som på dette tidspunkt har gjort sig mange erfaringer og ikke længere er helt så ny kan desuden mødes med sin leder for at drøfte fremtiden. Det kan også foregå ved en MUS-samtale eller en samtale om individuel kompetenceudvikling. Henvisninger Gitte Duus: Sags- og episodeanalyse, Akademisk Forlag, Kirsten M. Poulsen og Christian Wittrock: Mentorprogrammer i virksomheder og organisationer, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2013 Aalborg Universitet: Praktikhåndbog Socialrådgiveruddannelsen, forår 2014

16 2015 Materialer til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne KL og Dansk Socialrådgiverforening har i fællesskab udarbejdet inspirationsmaterialer om introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere i kommunerne. Materialerne kan downloades på Etablering af introduktions- og mentorordninger for nye socialrådgivere i kommunen Guide til beslutningstagere og tovholdere Viden om den nye socialrådgiver i kommunen Inspiration til udbyttet af introduktions- og mentorordninger og viden om de nye socialrådgiveres afsæt fra uddannelsen Introduktionsordning for nye socialrådgivere i kommunen Værktøj til den nye socialrådgivers kontaktperson Værktøj til den nye socialrådgivers mentor Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere Skabeloner til introduktionsordning Huskeliste til udarbejdelse af introduktionsprogram for nyuddannede socialrådgivere Introduktionsskema til den nyuddannede socialrådgiver Videnspersoner og tjekliste til introduktion af nyuddannede socialrådgivere Dagsorden til statusmøde mellem kontaktperson og den nyuddannede socialrådgiver Skabeloner til mentorordning Samarbejdsaftale for mentor og den nyuddannede socialrådgivermentee Dagsorden for mentormøder med den nyuddannede socialrådgiver Procesjournal til den nyuddannede socialrådgivermentee Konsulent Jakob Sloth Petersen KL Weidekampsgade 10, Postboks København S 0 Konsulent Elisabeth Huus Pedersen Dansk Socialrådgiverforening Toldboldgade 19B 1253 København K

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Du er som jobkonsulent en af deltagerne, men du er også den, der på et helt verordnet plan kan tage ansvar for rækken

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere