Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen"

Transkript

1

2 Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen

3 Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt i Danmark. Projektet ledes af en uafhængig forskningsledelse. Magtudredningens forskningsresultater publiceres i en række bøger, som udgives på Aarhus Universitetsforlag, og i en skriftserie, som udgives af Magtudredningen. Lise Togeby (formand) Jørgen Goul Andersen Torben Beck Jørgensen Peter Munk Christiansen Signild Vallgårda

4 Torben Pedersen Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Magtudredningen

5 Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Magtudredningen og forfatteren, 2005 ISBN: Omslag: Svend Siune Magtudredningen c/o Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Universitetsparken 8000 Århus C Danmark Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og CopyDan. Enhver anden udnyttelse er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug ved anmeldelser.

6 Indhold Kapitel 1. Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen en introduktion...7 Kapitel 2. Træk ved globaliseringsdebatten...10 Hvad menes med globalisering? Hvad driver globaliseringsprocessen, og hvem er aktørerne? De multinationale selskabers strategier Sammenfatning Kapitel 3. Direkte investeringer og udenlandske aktiviteter...30 Hvad er direkte investeringer? Det globale mønster Indgående og udgående investeringer i Danmark Landefordelingen af de direkte investeringer Sammenfatning Kapitel 4. Danske virksomheders internationale aktiviteter...47 Kraftig vækst i de udenlandske aktiviteter Substitution eller komplementaritet? Hvad er motivet bag etableringer i udlandet? Datterselskabernes rolle Sammenfatning Kapitel 5. Outsourcing og offshoring...68 Hvad er outsourcing? Opsplitning af værdikæden Serviceydelser kan handles Produktion af serviceydelser i lavtlønslandene Omfanget af danske virksomheders outsourcing Karakteren af outsourcing Sammenfatning Kapitel 6. Sammenfatning og perspektiv...83 Litteratur...88 Om forfatteren...90

7 Kapitel 1 Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen en introduktion Globalisering er blevet et modeord, der bruges i flæng om mange nye udviklingstræk. Når Flextronics fyrer folk i Nordjylland, når SARS spreder sig fra land til land, når danske forbrugere køber billig elektronik produceret i Asien, når Irans unge bruger internettet i kampen mod et gammeldags præstestyre, eller når udtalelser fra USA s centralbankdirektør påvirker rente og aktiekurser i Danmark, så er det udtryk for globaliseringen. Når man læser morgendagens aviser, kan det derfor være svært at afgøre, hvad der ikke er globalisering, da næsten alle nye udviklingstræk bliver forbundet med globaliseringen. Det er rigtigt, at markedsintegrationen på tværs af landegrænserne har nået nye højder, således at landene bliver vævet stadig tættere sammen. Men når dette er sagt, så er der stadig langt til den økonomiske teoris ideal om perfekt integration i et globalt marked. Vi befinder os ikke i en fuldt globaliseret verden det som nogen kalder én stor global landsby. Verden består stadig af mange forskellige landsbyer med hver deres særtræk i form af kultur, sprog, lovgivning, erhvervsstruktur osv., og det vil den blive ved med at gøre, lige så langt vi kan se ud i fremtiden. Der er store økonomiske og kulturelle forskelle mellem verdens befolkninger, og der er intet, der tyder på, at disse forskelle afgørende vil mindskes endsige forsvinde. Globaliseringen handler om, at netværket mellem de forskellige landsbyer (læs: lokalsamfund, lande og regioner) på kloden bliver vævet tættere sammen, fordi der skabes stadig nye og hyppigere transaktioner på tværs af landsbyerne fx i form af handel, investeringer, politiske bevægelser, lovgivning, kulturelle strømninger, teknologi og viden. Når man øger transaktionerne med andre, opnår man typisk fordele ved dette, fordi det giver mulighed for, at man kan specialisere sig i det, som man er relativt bedst til, men samtidig betyder specialiseringen også, at man gør sig mere afhængig af andre. Man eksponerer sig for en større risiko, da man bliver afhængig af forhold, man har ringe kontrol over. Mens globaliseringen utvivlsomt har positive effekter på globalt plan (bl.a. i form af økonomiske gevinster), så er det ikke givet, hvordan disse gevinster fordeles. Størrelsen og fordelingen af de globale velstandsgevinster er to forskellige spørgsmål. Globaliseringen betyder, at den enkelte 7

8 Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen landsby eksponerer sig for en større risiko, hvor der er gode muligheder for at få andel i de globale velfærdsgevinster, men også en fare for, at landsbyen bliver taber i det globale spil. Globaliseringens dobbeltkarakter udspringer netop af dette forhold, at de øgede transaktioner virker begge veje, at de både øger muligheden for at få andel i gevinsterne, men også at de øger afhængigheden af andre. Globaliseringen skaber både tabere og vindere, hvor flere af de asiatiske lande har været på det sidste årtis vinderhold, mens hele det afrikanske kontinent befinder sig på taberholdet, der har tabt terræn i forhold til resten af verden. Fordelene ved globaliseringen knytter sig til gevinsterne ved en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, mens ulemperne typisk har en mere fordelingsmæssig karakter. Gevinsterne kommer, ved at de enkelte lande og regioner specialiserer sig i det, som de relativt er bedst til, og sælger det til resten af verden, mens ulemperne fx kommer, ved at virksomhederne flytter deres aktiviteter til lande med lave omkostninger og færre reguleringer samt ved tab af suverænitet. Fordelene ved globalisering kommer først og fremmest til udtryk i form af billigere varer til forbrugere og virksomheder. Det er således beregnet, at ca. 30 pct. af prisfaldet på IT-udstyr, beklædning og fodtøj inden for de sidste 10 år kan tilskrives globaliseringen af produktion (HTS, 2004). Da forbrugerne ofte tager disse fordele for givet og ikke specielt forbinder dem med globaliseringen, kan man sige, at fordelene ved globalisering på mange måder er usynlige, mens ulemperne i form af udflytning af virksomheder m.m. er langt mere synlige. Det betyder også, at globaliseringen undertiden anvendes som en platform for frygt og aggression, hvor fokus er på de fordelingsmæssige problemer (fx udflytning af arbejdspladser og ulandenes afkobling), mens andre bruger globaliseringen som argument for nødvendighedens politik, hvor fokus er på velstandsgevinsterne. Synet på globalisering handler meget om øjet, der ser, da globaliseringen rummer både muligheder og trusler. Udgangspunktet for dette skrift er, at globaliseringen ikke er en naturlov det er ikke en selvkørende proces, der vil fortsætte, uanset hvilke prioriteringer og politiske beslutninger der træffes. Globaliseringen er tværtimod i høj grad bestemt af de prioriteringer og politiske beslutninger, der træffes af forbrugere, vælgere, virksomheder og politikere. De multinationale selskaber spiller en helt speciel rolle for globaliseringen, da de er kendetegnet ved at have et omfattende net af udenlandske datterselskaber, der kobler det nationale og det globale. Ingen anden økonomisk aktør har samme muligheder som de multinationale selskaber for at planlægge, organisere og kontrollere aktiviteter på tværs af grænserne. 8

9 En introduktion Langt størstedelen af verdens handel og øvrige transaktioner går igennem de multinationale selskaber. De er derfor på mange måder bærere af den globale udvikling i den forstand, at det er dem, der skal omsætte mulighederne i den globale udvikling til praksis. Det er de multinationale selskaber, der i praksis realiserer gevinsterne ved globaliseringen, da det er dem, der omlægger produktion og salg, så de nye muligheder bliver udnyttet optimalt. Det betyder også, at de multinationale selskabers strategier og handlinger er helt afgørende for globaliseringsprocessen, og for hvordan de enkelte lande og regioner bliver inddraget i den globale udvikling. Emnet for dette skrift er derfor at belyse, hvordan Danmark er positioneret i den globale udvikling ved at se på de strategier, som de multinationale selskaber har fulgt i Danmark. Dette omfatter strategierne både blandt de internationalt orienterede danske virksomheder og de udenlandske virksomheder i Danmark. Det fortæller langtfra hele historien om Danmarks placering i den globale udvikling, men netop fordi disse virksomheder langt hen ad vejen er bærere af den globale udvikling, har deres strategier en meget stor betydning for, hvordan globaliseringen slår igennem i Danmark og andre lande. Nogle af de centrale spørgsmål, der belyses i skriftet, er: Har dansk erhvervsliv formået at holde trit med udviklingen? Er de på taber- eller vinderholdet i den globale udvikling? Hvilke globale strategier har de fulgt? Hvad betyder de danske virksomheders udenlandske aktiviteter for udviklingen i Danmark? Er de udenlandske aktiviteter komplementære til de danske aktiviteter, eller erstatter de danske aktiviteter (substituerer)? Hvad betyder det for de kvalifikationer, der efterspørges i fremtiden? 9

10 Kapitel 2 Træk ved globaliseringsdebatten Globalisering er blevet et hverdagsord, der bruges i flæng om mange af de nye udviklingstræk i vores samfund. Men desværre har den hyppige anvendelse af begrebet ikke medført en tilsvarende afklaring af, hvad der egentlig menes med begrebet globalisering. Det udtrykkes meget klart af nogle af de fremmeste globaliseringsforskere: 10 Selvom alle snakker om globalisering, så er det få, der har en klar forståelse for, hvad det er. Den store idé fra slutningen af det 20. århundrede er i fare for at ende som vores tids kliché (Held et al., 1999: 135). Faren er netop, at hvis begrebet globalisering ikke bliver nogenlunde klart defineret, men brugt i flæng til at beskrive alt det nye, så ender det blot som en meningsløs kliché. 1 I det følgende vil vi derfor søge at indkredse, hvad der menes med globalisering, og hvilke drivkræfter der ligger bag globaliseringen. Hvad menes med globalisering? Som det ene ekstrem kan man forestille sig en verden med et antal separate øer og selvstændige økonomier (isolerede landsbyer), som kun er svagt forbundet med hinanden (med dyre broer eller færger). Og som det andet ekstrem, en fuldt integreret verdensøkonomi en global landsby som er forbundet på kryds og tværs, således at de selvstændige nationer har mistet deres betydning. Det er klart, at vi hverken befinder os i det ene ekstrem med isolerede økonomier eller i det andet med en fuldt integreret verdensøkonomi, men et eller andet sted imellem de to. Tilstanden imellem de to ekstremer betegnes ofte som semi-globalisering (Ghemawat, 2003), hvilket henviser til, at der er opnået en betydelig grad af globalisering, men at man stadig er et stykke vej fra den økonomiske teoris definition på en fuldt integreret verdensøkonomi (hvor varer, service, kapital, viden og mennesker bevæger sig helt frit rent geografisk og uden nogen nationale barrierer). Det karakteristiske ved semiglobalisering er netop dynamikken mellem det lokale og det globale. Mens begge ekstremer er relativt uinteressante, så oplever vi i disse år en meget interessant dynamik mellem det lokale og det globale. Globaliseringen kan således bedst beskrives som et kontinuum på en skala mellem disse to ekstremer, og ikke som et spørgsmål om globalisering eller ej. Det er derfor mere korrekt at tale om graden af globa-

11 Træk ved globaliseringsdebatten lisering (og globaliseringsprocessen), som kan spænde fra ubetydelig i de nationalt opdelte markeder til maksimal i en fuldt integreret verdensøkonomi, frem for globalisering som en sluttilstand. En del af forvirringen omkring begrebet globalisering skyldes, at man i debatten ikke skelner mellem globalisering som en sluttilstand (endemål) og processen hen imod denne tilstand. Figur 2.1. Illustration af globaliseringsprocessen Globaliseringsprocessen - mod øget grad af globalisering Isolerede økonomier Semiglobalisering Fuldt integreret verdensøkonomi Globaliseringsprocessen er den udviklingsproces, der har bragt os væk fra tidligere tiders isolerede økonomier til den nuværende tilstand af semiglobalisering, og som driver os videre mod en øget grad af integration og globalisering mellem de enkelte lande og økonomier (som illustreret i figur 2.1). Graden af globalisering vil således øges som resultat af globaliseringsprocessen. I tidligere tider med de mere isolerede økonomier var det nationale (og lokale) niveau dominerende i den forstand, at det primært var her, rammerne for folks liv blev bestemt. Velfærdsordningerne blev organiseret på lokalt og nationalt niveau. Beskæftigelsen var udelukkende et indenlandsk problem, og i det hele taget kunne de fleste problemer klares internt i de enkelte lande eller udtrykt på en anden måde: Langt de fleste og de vigtigste transaktioner mellem virksomheder, forbrugere, politikere, arbejdere, funktionærer foregik inden for de enkelte lande. Men i de sidste årtier er der blevet pillet ved dette billede, således at der gradvist er opbygget flere og flere transaktioner på tværs af grænserne. Dette sker fx, når forbrugerne køber produkter fra alverdens lande, og virksomhederne vælger at producere i andre lande. De øgede transaktionerne omfatter varer, service, kapital og viden, som flyder over grænserne i stadig større omfang. Statistikken over omfanget af varehandel som pct. af værditilvæksten i de vareproducerende erhverv giver et billede af, hvordan transaktionerne med handel har udviklet sig i den del af erhvervslivet, som eksporterer (den store servicesektor er således ik- 11

12 Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen ke medtaget, da traditionel eksport ikke er en mulighed for mange serviceydelser). Denne statistik er gengivet i tabel 2.1 for de sidste 40 år. Tabel 2.1. Varehandel i pct. af værditilvækst i vareproducerende erhverv Pct. stigning Danmark 60,2 90,0 106,3 76,6 Frankrig 16,8 44,0 73,9 339,9 Italien 19,2 43,1 59,3 208,9 Japan 15,3 25,8 21,2 38,6 Norge 60,0 70,9 80,3 33,8 Sverige 39,7 72,9 110,4 178,1 Tyskland 24,6 48,5 82,2 234,1 UK 33,8 52,6 71,9 112,7 USA 9,6 30,9 34,5 259,4 Kilde: Rasmussen & Andersen (2002). Det fremgår, at varehandel er steget ganske betydeligt for alle landene over de sidste 40 år. Bortset fra Japan og USA så udgør varehandlen i dag mere end 60 pct. af værditilvæksten i de vareproducerende erhverv. Dette vidner om, at varehandlen i de sidste par årtier er blevet væsentlig mere integreret, og mens de små lande som Danmark, Sverige og Norge traditionelt har været åbne økonomier med et højt niveau for varehandel, så er det kendetegnende, at væksten har været størst i de store lande (samt Sverige), som for fleres vedkommende næsten er kommet op på samme høje niveau som de små lande. Det gælder fx Tyskland, Frankrig og til dels UK. I hele perioden har Danmark ligget i toppen med et meget højt niveau for varehandel, hvilket også indikerer, at international konkurrence og global eksponering ikke er noget nyt for en lille åben økonomi som Danmark, mens det forholder sig anderledes for de store kontinentaleuropæiske lande, som først relativt sent har åbnet deres økonomier i forhold til resten af verden. Japan og USA fremtræder stadig relativt lukkede den dag i dag, når man bruger denne målestok, hvilket er naturligt, da det netop hænger sammen med deres størrelse. Vore dages tilstand af semi-globalisering er således meget anderledes end for 40 år siden. De markeder, der tidligere var opdelt efter lande, er nu rykket tættere på hinanden og blevet mere integrerede. I dagligdagen bliver vi konstant eksponeret for den globale udvikling. Det gælder fx i supermarkedet, som måske er tysk ejet, og hvor vi kan købe vin fra Frankrig, kaffe fra Kenya og rosiner fra USA og italiensk skinke, mens bilen er fra Japan 12

13 Træk ved globaliseringsdebatten og kører på benzin fra en kuwaitisk ejet tankstation. Medierne bringer nyheder og underholdning fra alle verdenshjørner, så vi kan følge med direkte, uanset hvor begivenhederne foregår, ligesom internettet også kan bringe os ud i alle afkroge af kloden. Den globale eksponering er blevet en hel naturlig del af vores hverdag, som vi sjældent tænker over, men blot tager for givet, at vi har adgang til alverdens ressourcer, produkter og nyheder m.m. Omfanget af transaktioner mellem de mange aktører i samfundet har forskudt sig fra primært at være indenlandske transaktioner til at omfatte flere og flere grænseoverskridende transaktioner. Med de grænseoverskridende transaktioner følger også en afhængighed af forhold, der ligger hinsides national regulering. Derfor bevæger man sig væk fra en situation, hvor rammerne for folks liv helt overvejende bestemmes på det nationale (og lokale) niveau, eller udtrykt på en anden måde så mindskes betydningen af opdelingen i nationale enheder. Globaliseringsprocessen handler grundlæggende om den proces, hvor der skabes stadig flere grænseoverskridende transaktioner, hvilket både skaber stærkere bånd og større afhængighed på tværs af grænserne. Globaliseringen består således af tre grundelementer: 1) det processuelle, hvor globaliseringen ikke er en sluttilstand, men en proces hen imod en global verden; 2) udbygningen af transaktioner på tværs af grænserne som drivkraften i denne proces; og endelig 3) afhængigheden på tværs af grænserne som effekten af globaliseringsprocessen. Sammenhængen mellem de tre elementer af globaliseringen er gengivet i figur 2.2. Figur 2.2. Globaliseringens grundelementer Globaliseringsprocessen Flere transaktioner på tværs af grænserne Større afhængighed på tværs af grænserne I litteraturen kan man finde et utal af definitioner på globalisering. Definitionerne adskiller sig først og fremmest ved at vægte de tre grundelementer forskelligt. Nedenstående definition af globalisering (Held, 2000) udmær- 13

14 Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen ker sig ved at lægge stor vægt på det processuelle og på at beskrive karakteren af den processuelle transformation. Globalisering er en proces (eller sæt af processer), som repræsenterer en transformation i den stedsbestemte organisation af sociale relationer og transaktioner målt i forhold til deres udbredelse, intensitet, hastighed og indflydelse som skaber transkontinentale eller interregionale strømme og netværk af aktivitet, interaktion og magtbrug (Held, 2000: 16). Denne definition er en god beskrivelse af kernen i globaliseringsprocessen, nemlig organiseringen af de sociale relationer og transaktioner, der bliver mere grænseoverskridende. Til gengæld er definitionen også ret upræcis og svær at operationalisere, da det ikke er klart, hvilke sociale relationer og transaktioner der driver processen, og hvordan de spiller sammen. Den næste definition af McGrew fremhæver ligeledes det processuelle aspekt ved globalisering, men adskiller sig fra de to andre ved at lægge mere vægt på effekten af globaliseringen, nemlig afhængigheden på tværs af grænser: Globalisering refererer til mængden af forbindelser og interrelationer mellem de stater og samfund, som udgør det moderne verdenssystem. Den beskriver den proces, hvorved begivenheder, beslutninger og aktiviteter i én del af verden kan få betydelige konsekvenser for individer og samfund i fjerne dele af kloden (McGrew, 1992). På tværs af de forskellige debattører er der således en erkendelse af, at globalisering er en multifacetteret og kompleks række af processer og tendenser, som påvirker næsten alle aspekter af samfundet (herunder økonomiske, politiske og kulturelle forhold). Det er en proces, som drives af de mange (politiske) beslutninger, der foretages af forbrugere, arbejdsgivere, lønmodtagere, finansfolk og politikere, som fører til etableringen af stadig flere transaktioner og netværk på tværs af grænserne. Dette fører samtidig til en øget afhængighed af disse tværnationale transaktioner og netværk. Der skelnes ofte mellem i hvert fald tre former for globalisering (Held et al., 1999): økonomisk globalisering politisk globalisering teknologisk og kulturel globalisering hvor fællesnævneren er fremhævelsen af transaktioner og netværk på tværs af grænserne, mens de transaktioner, der fokuseres på, er forskellige for henholdsvis økonomisk, politisk, teknologisk og kulturel globalisering. Det 14

15 Træk ved globaliseringsdebatten er primært den økonomiske globalisering, som studeres i dette skrift, selvom man ikke kan forstå dybden af den økonomiske globalisering uden at inddrage de andre former for globalisering. Et af de centrale aspekter ved vore dages globalisering er netop, at den ikke kan isoleres til enkelte dele af samfundet, men at den tværtimod har konsekvenser over en bred kam. Den økonomiske globalisering er knyttet til de følgende fire udviklingstræk, der omhandler væsentlige transaktioner, som går på tværs af grænserne (Held et al., 1999): øget handel af varer og service stigende direkte investeringer frie kapitalbevægelser øget migration og mobilitet hvor den globale udvikling går mod fuldt integrerede markeder, både hvad angår handel, kapitalbevægelser, investeringer og arbejdskraft. Globaliseringsprocessen kan relateres til flere forskellige aggregeringsniveauer, der spænder fra hele verden over et enkelt land, en industri, ned til en konkret virksomhed. Både virksomheder, industrier, lande og hele verden kan være mere eller mindre globaliseret. På verdensplan refererer graden af globalisering til det samlede niveau for økonomisk afhængighed mellem alle lande. Ser vi på nogle af de tal, som udtrykker graden af økonomisk afhængighed, så har verden klart bevæget sig imod øget globalisering. Handel med varer og service udgør i dag næsten 25 pct. af verdens BNP mod kun 10 pct. for 30 år siden. Held (2000: 167) argumenterer, for at handelsforbindelserne mellem verdens lande har nået sit ubetinget højeste niveau, at de fleste lande er forbundne i, hvad der defineres som globale handelssystemer, og at protektionisme er lavere end på noget tidligere tidspunkt. Beholdningen af direkte investeringer er vokset fra under 5 pct. af verdens BNP i 1980 til næsten 10 pct. i dag. Udviklingen i grænseoverskridende finansielle transaktioner (bl.a. salg af aktier og obligationer) er steget endnu mere dramatisk, og det samme gælder omfanget af virksomhedsopkøb og fusioner på tværs af grænserne. Den kraftige stigning i handlen på de finansielle markeder har medvirket til at binde de forskellige nationale økonomier sammen og har ligeledes ført til en vedvarende konvergens af renteniveauer for de forskellige lande. Andelen af verdens befolkning, der er bosiddende i et andet land, end der hvor de er født, er estimeret til at være steget fra 2 til 3 pct. inden for de sidste 30 år (Chiswick & Hatton, 2001). Den globale udvikling i de økonomiske trans- 15

16 Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen aktioner er opsamlet i tabel 2.2 med angivelse af styrken af globaliseringen, og i hvor høj grad de aktuelle barrierer for globalisering er blevet fjernet. Tabel 2.2. Den globale udvikling i økonomiske transaktioner i de sidste 30 år Handel af varer og service Indikatorer for udviklingen af transaktioner Handel/BNP Pris-konvergens ++ + I hvor høj grad er barriererne for globalisering reduceret? Toldmæssige barrierer Ikke-toldmæssige Transportomkostninger Direkte investeringer Investeringer/BNP + Kapital-kontrol ++ Kapitalbevægelser Kapitalbevægelser/BNP Konvergens af renter +++ Kapital kontrol +++ Omkostninger ved transaktioner Mobilitet af arbejdskraft Immigration/befolkning + Immigrationslovgivning 0 Note: Indikatorer for udviklingen i transaktioner og barrierer ved globalisering i de sidste 30 år, hvor 0, +, ++, +++ angiver henholdsvis ingen, lidt, nogen og betydelig globaliseringsudvikling. Kilde: Schulze & Ursprung (1999: 306). Dette fortæller samlet set, at verden har bevæget sig i en mere global retning. Ikke mindst de finansielle markeder er blevet meget integrerede på tværs af grænserne, men samtidig indikerer tabellen også, at vi langtfra befinder os i en fuldt integreret verden. Samlet set er verden uden tvivl blevet væsentlig mere global i de sidste 30 år, men stadig udgør de grænseoverskridende økonomiske transaktioner ikke mere end 3 pct. (migration), 10 pct. (investeringer) og 25 pct. (handel) af de samlede transaktioner i verden. Det er således rimeligt at konkludere, at udviklingsretningen klart peger imod øget globalisering, men også, at man ikke skal overdrive det aktuelle omfang af globalisering i verden. Man skal skelne mellem udviklingsretningen, som klart peger mod øget globalisering, og det absolutte niveau for globaliseringen, som bortset fra de finansielle markeder stadig ligger på et jævnt niveau på verdensplan. Det faktum, at verden samlet set er blevet mere global, betyder dog ikke, at alle lande, industrier og virksomheder er blevet globaliserede. En lang række forskelle af historisk, politisk, sociologisk og geografisk natur medfører, at der er store forskelle i graden af globalisering for virksomheder, industrier og lande. Det er derfor vigtigt at belyse, hvad globaliseringen betyder både på landeniveauet, for industrier og for konkrete virksomheder. 16

17 Træk ved globaliseringsdebatten På landeniveauet refererer globaliseringen til omfanget af grænseoverskridende transaktioner mellem det enkelte land og resten af verden. Af historiske og politiske grunde har nogle lande, især i Afrika og Mellemøsten, valgt at forblive relativt isolerede. Men langt de fleste lande har valgt at gå globaliseringsvejen. Det gælder fx lande som Kina, Indien, Mexico og Brasilien (der omfatter næsten halvdelen af jordens befolkning), som i de sidste årtier har ændret kurs mod øget global integration. Foreign Policy Magazine har siden 2001 opgjort et globaliseringsindeks for 62 lande, der tilsammen dækker 96 pct. af verdens BNP. Globaliseringsindekset er beregnet på basis af 13 variable, som dækker økonomisk integration (handel, investeringer og kapitalbevægelser), kulturel integration (rejsevirksomhed, telefontrafik), politisk integration (antal ambassader, deltagelse i internationale organisationer) og teknologisk integration (antal internetbrugere og internetservere). Deres rangorden af de mest globaliserede lande fremgår af tabel 2.3. Tabel 2.3. Rangorden af lande efter graden af globalisering i 2001 og 2004 Rangorden i Økonomisk Kulturel Teknologisk Politisk Irland Singapore Schweiz Holland Finland Canada USA New Zealand Østrig Danmark Kina Indien Kilde: Foreign Policy Magazine, March/April 2004 ( Tabel 2.3 viser, at der findes mange små lande blandt de mest globaliserede lande i verden (syv af de ti lande på listen har under 10 mio. indbyggere). Det skyldes, at de små lande har større fordele ved at åbne op i forhold til resten af verden end de store lande. Det fremgår også, at rangordenen for de fire forskellige former for integration langtfra følger hinanden. Således sco- 17

18 Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen rer USA højt på teknologisk integration, men lavt på de øvrige, mens Schweiz scorer højt på kulturel integration og mindre godt på de øvrige. Irland, som ligger i toppen, scorer højt på både økonomisk og kulturel integration. Danmark scorer jævnt på alle fire former for integration og bliver samlet rangordnet som det 10. mest globaliserede land i verden i To af de lande, som har tiltrukket sig en del opmærksomhed i globaliseringsdebatten, er de to giganter blandt udviklingslandene: Kina og Indien. Tabel 2.4 sammenligner nogle indikatorer for globalisering for de to lande i henholdsvis 1980 og Som tabellen viser, var begge lande relativt isolerede rent økonomisk tilbage i 1980 med ret lave niveauer for både eksport og direkte investeringer. Begge lande har også oplevet meget høje vækstrater over de sidste 20 år med en gennemsnitlig realvækst på 7 pct. for Kina og 5 pct. for Indien. Men det fremgår af tabellen, at Kinas økonomi er blevet globaliseret væsentlig hurtigere end Indiens, med næsten en firedobling af eksportens betydning og en fordobling af betydningen af de direkte investeringer i de sidste 20 år. Denne forskel forklares først og fremmest med, at Kina siden 1979 har ført en mere erhvervsvenlig politik med større åbenhed over for udenlandske investeringer end Indien (World Investment Report, 2003). Mens Indien i stor udstrækning har satset på mobilisering af egne ressourcer og derfor hovedsageligt ført en importsubstituerende politik, undtagen i højteknologisektoren, hvor udenlandske investeringer er budt velkommen, så har Kina åbnet op for udenlandske investeringer over en bred kam og ikke mindst søgt at fremme eksportorienterede investeringer fra udlandet. Tabel 2.4. Globaliseringsindikationer for Indien og Kina Indien Kina Eksport som andel af BNP Indadgående direkte investeringer som andel af BNP 0,1 0,5 1,7 3,3 Kilde: World Development Report (2003). Det er således klart, at selvom trenden for langt de fleste lande i verden har været, at man har åbnet op og forsøgt at koble sig på den globale udvikling, så er der meget stor forskel på graden af globalisering for de enkelte lande. Man kan konkludere, at langt de fleste lande bevæger sig i retning af øget globalisering, men der er store forskelle i det absolutte niveau for globalise- 18

19 Træk ved globaliseringsdebatten ringen mellem landene. Der er mange årsager til disse forskelle af såvel historisk, politisk, sociologisk som geografisk karakter. I en industri refererer globaliseringen til den grad af afhængighed, der er blandt industriens virksomheder på tværs af de nationale markeder, dvs. i hvilken grad afhænger en virksomheds konkurrenceposition i et land af dens konkurrenceposition i andre lande. Jo mere global en industri er, jo større konkurrencefordele vil virksomhederne kunne opnå ved at udnytte teknologi, mærkevarenavn, produktionseffektivitet og kapital på tværs af de nationale markeder. Graden af globalisering varierer meget fra industri til industri, og det er især, fordi drivkræfter for henholdsvis lokal tilpasning og global integration virker forskelligt i de enkelte industrier. I brancher hvor kravet om lokal tilpasning er stort, vil graden af globalisering typisk være ret lav. Det gælder fx store dele af servicesektoren, men også dele af fødevareindustrien, hvor tilpasning til lokale brugerpræferencer har stor betydning for konkurrenceevnen. Omvendt er mobiltelefoner, som globalt er domineret af Nokia, Motorola og Sony Ericsson, og bryggerier, der domineres af nogle få multinationale selskaber som Heineken, Interbrew og Carlsberg, eksempler på globale industrier. De globale industrier vil typisk være domineret af de samme multinationale selskaber, som møder hinanden på næsten alle markeder, da deres konkurrencefordel netop opnås gennem global integration af aktiviteterne, så de kan udnytte teknologi, mærkevarenavn eller lignende på tværs af grænserne. Der er en meget omfattende litteratur om globale virksomheder (se bl.a. Doz et al., 2001; Holm & Pedersen, 2000), da stadig flere virksomheder udsættes for en international konkurrence, hvorfor de nødvendigvis må tilpasse sig de globale vilkår for at klare sig i denne konkurrence. Der skelnes i litteraturen mellem, hvad man kunne kalde mere traditionelle internationale koncerner og globale koncerner. En international koncern er en koncern, hvor alle kerneaktiviteterne typisk ligger i hjemlandet, dvs. udvikling, produktion, markedsføring osv., mens de udenlandske aktiviteter mest skal ses som moderselskabets forlængede arm, og som derfor mest handler om at sælge produkter i udlandet og måske lave lidt lokal produktion for at få bedre adgang til det lokale marked. I de internationale koncerner foretages de udenlandske investeringer mest for at få adgang til nye markeder (markedsmotiverede investeringer) for koncernens produkter. En global koncern er derimod en koncern, der har en global ledelseskultur, og som har organiseret sig optimalt for at kunne udnytte de globale muligheder både i forhold til salg, lokalisering af produktion og kapital. I en global koncern er det cen- 19

20 Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen trale, at alle aktiviteter i princippet er lokaliseret, der hvor det er bedst og billigst at udføre dem, og ikke der hvor koncernen tilfældigvis startede sine aktiviteter i tidernes morgen. Det betyder, at datterselskaberne typisk vil spille en mere selvstændig rolle, da deres opgave ikke bare er at afsætte produkterne lokalt, men derimod snarere at udnytte andre fordele i værtslandet, såsom adgang til lokal viden, kvalificeret arbejdskraft m.m. (effektivitetsmotiverede investeringer). Datterselskaberne vil således ofte have et ansvar, der går ud over det lokale salg fx som ansvarlig for produktion og udvikling af delkomponenter. Tabel 2.5. Globaliseringsindikatorer for de største danske industrivirksomheder (1999) Antal ansatte Udenlandsk salg i pct. af samlet salg Antal ansatte i udlandet som pct. af alle ansatte Carlsberg Danfoss Danisco Novo Nordisk FLS Industries MD Foods Grundfos Rockwool Lego Kilde: Benito et al. (2002). I tabel 2.5 er gengivet omfanget af det udenlandske salg og antal ansatte i udlandet for de ti største danske industrivirksomheder (i 1999). Mens det udenlandske salg er en indikator for den internationale markedsudbredelse (internationaliseringen), er andelen af ansatte i udlandet en bedre indikator for globaliseringen af produktionsbasen (globaliseringen). Det fremgår, at alle de ti virksomheder har en højere andel af udenlandsk salg end deres andel af ansatte i udlandet. Flere af virksomhederne har opnået en meget høj grad af internationalisering af salget med en andel af udenlandsk salg på over 90 pct. for Novo Nordisk, Lego, Grundfos, Rockwool og Danfoss. Derimod er det kun halvdelen af virksomhederne, hvor mere end 50 pct. af de ansatte er beskæftiget i udlandet, og her er det kun Rockwool, der for alvor har fået globaliseret produktionen med en andel af ansatte i udlandet på 81 pct. I bunden ligger Lego, MD Foods og Novo Nordisk med under 40 pct. ansatte i udlandet. På baggrund af disse tal kan det konkluderes, at når 20

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi 2004 Danmarks samhandel med andre lande 700000 600000

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet 1. oktober 16 16:16 Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet Af Caroline Bo og Søren Burman Med globaliseringen har danske virksomheder i stigende grad organiseret deres

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Grænseoverskridende virksomheder

Grænseoverskridende virksomheder Grænseoverskridende virksomheder Danske datterselskaber i udlandet 2008 Danmarks Statistik Grænseoverskridende virksomheder Danske datterselskaber i udlandet 2008 Grænseoverskridende virksomheder Danske

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER A

ØKONOMISKE PRINCIPPER A ØKONOMISKE PRINCIPPER A 1. årsprøve, 1. semester Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Bjørn Jørgensen 1 En lille fortælling Der er to måder, man kan producere vindmøller på i Danmark... 2 1966 1968

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

INTERNATIONAL HANDEL ANNO

INTERNATIONAL HANDEL ANNO INTERNATIONAL HANDEL ANNO LEKTOR, INSTITUT FOR ØKONOMI UNI VERSITET OVERSIGT 1. International handel og udvikling i handelsteorien 2. International handel og finansiering af velfærdsstaten 2 1966 1967

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indhold Danske virksomheders outsourcing en succeshistorie?

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere