FOLKEKIRKENS DENMARK. VisioN. Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp. Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEKIRKENS DENMARK. VisioN. Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp. Plan 2011-2015"

Transkript

1 FOLKEKIRKENS VisioN Oktober 2010 Folkekirkens Nødhjælp Plan DENMARK DEL 1 FORMÅL, VISION, VÆRDIER OG MÅL

2 VISION AND PLAN , PART 1 2A) Folkekirkens Nødhjælps formål 3 Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Det sker ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd. 4 Folkekirkens Nødhjælp udfører nødhjælps- og udviklingsarbejde i tæt samarbejde med kirkelige og andre samarbejdspartnere. Det indebærer, at Folkekirkens Nødhjælp engagerer folkelige og politiske kræfter og påvirker beslutningstagere for at forbedre vilkårene for verdens fattigste. Det sker både lokalt, nationalt og globalt. 5 Folkekirkens Nødhjælp diskriminerer ikke. Vi arbejder, hvor nøden er størst uden hensyn til religion, køn, politisk overbevisning, race, national eller etnisk oprindelse, handicap eller seksuel orientering. 2B) Folkekirkens Nødhjælps vision Folkekirkens Nødhjælp har en vision om en verden fri for sult, fattigdom og undertrykkelse, hvor folkelige og politiske kræfter til stadighed arbejder stærkt og aktivt for en retfærdig fordeling og brug af klodens ressourcer. I 2015 har Folkekirkens Nødhjælp opnået at styrke de fattigstes rettigheder, herunder givet støtte til civilsamfundsorganisationer, der kan sikre, at disse rettigheder overholdes. en større fokusering i det internationale arbejde - med mere vægt på bekæmpelse af sult et øget samarbejde i ACTalliance til gavn for både partnere og målgruppen blandt verdens fattigste en yderligere decentralisering af aktiviteter og beslutningsmyndighed fra hovedkontoret til vores regionale kontorer samt en styrkelse af lokale medarbejderes kompetencer og ansvarsområder at kvaliteten i arbejdet er højnet, og der er skabt større gennemskuelighed og åbenhed overfor målgruppen, vores partnere ude og hjemme og danskerne. en øget omsætning på baggrund af flere ikke-øremærkede midler fra private givere, organisationer og virksomheder at det frivillige engagement i Folkekirkens Nødhjælp er øget, samt at relationerne til danskerne og Folkekirkens Nødhjælps bagland er styrket gennem flere og nye handlemuligheder at Folkekirkens Nødhjælp er et godt og spændende sted at arbejde 1

3 2C) Folkekirkens Nødhjælps grundlæggende værdier Folkekirkens Nødhjælp arbejder ud fra et kristent livs- og menneskesyn, der bygger på, at alle mennesker er Guds skabninger og derfor værdifulde i sig selv og ligeværdige med samme grundlæggende rettigheder. Dette menneskesyn er udgangspunktet for Folkekirkens Nødhjælps rettighedsbaserede tilgang til arbejdet. Det indebærer en forpligtelse til at arbejde for en verden med fred, retfærdighed og medmenneskelig omsorg. Den praktiske omsorg for mennesker i nød kaldes diakoni (tjeneste). Teologisk udspringer diakoni af Jesu forkyndelse af Guds rige, hans handlinger og selvforståelse som den, der er kommet for at tjene. Folkekirkens Nødhjælps arbejde er en del af kirkens internationale diakoni for og med nødstedte og undertrykte mennesker i verdens fattigste lande. Folkekirkens Nødhjælps motto: Vi tror på et liv før døden udtrykker diakoni her og nu, forankret i den kristne tro på, at livets Gud i Jesus Kristus har overvundet ødelæggelsens og dødens kræfter. Med dette værdigrundlag har Folkekirkens Nødhjælp sat håb og handling som fortegn for organisationens arbejde. Folkekirkens Nødhjælps værdigrundlag udmønter sig i fem diakonale hovedprincipper: 1. DIAKONI ER RETTIGHEDSBASERET Folkekirkens Nødhjælp arbejder rettighedsbaseret og ikke-diskriminerende for at befri mennesker fra sult, fattigdom, nød og undertrykkelse uden hensyntagen til religion, køn, politisk overbevisning, race, national eller etnisk oprindelse, handicap eller seksuel orientering. 2. DIAKONI ER FATTIGDOMSORIENTERET Folkekirkens Nødhjælp tager parti for og søger at nå de fattigste af de fattige, selv når virkningen af indsatsen til disse grupper kan være vanskelig at påvise. 3. DIAKONI FORHOLDER SIG TIL NØDENS OG UNDERTRYKKELSENS ÅRSAGER Folkekirkens Nødhjælp arbejder på at påvirke de bagvedliggende politiske strukturer, som står i vejen for retfærdighed og udvikling. Erfaringer fra udviklings- og katastrofearbejdet danner grundlag for at søge indflydelse på politiske beslutninger på lokalt, nationalt og globalt niveau. 4. DIAKONIEN ARBEJDER I LIGEVÆRDIGE PARTNERSKABER Folkekirkens Nødhjælps arbejde sker i ligeværdige partnerskaber ud fra fælles værdier og i respekt for forskelle. Et ligeværdigt samarbejde sikres gennem en tæt, solidarisk og åbenhjertig dialog. 5. DIAKONI ER HELHEDSORIENTERET Folkekirkens Nødhjælp sammenkæder nødhjælp, udvikling, fortalerarbejde, politisk indsats, oplysning og mobilisering af handlekraft. Kampen mod fattigdom, sult og undertrykkelse går hånd i hånd med kampen for en retfærdig fordeling af verdens ressourcer og anerkendelse af et fælles medansvar for kloden og dens miljø og klima 2

4 2D) Folkekirkens Nødhjælps organisation og kirkelige og økumeniske relationer Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig kirkelig og humanitær dansk organisation. Folkekirkens Nødhjælp har hovedkontor i København, kontorer i en række større danske byer og regionale kontorer i alle fokuslande. Folkekirkens Nødhjælp blev grundlagt i 1922 på initiativ af Sjællands biskop Harald Ostenfeld. Organisationen ledes af et Råd, som er organisationens øverste myndighed. Rådet er bredt sammensat af repræsentanter for frivillige, givere, danske samarbejdspartnere, folkekirken, andre kirker og kirkelige organisationer med interesse for Folkekirkens Nødhjælps arbejde samt medarbejdere. Rådet vælger en Styrelse med 11 medlemmer, der varetager den løbende politiske og økonomiske ledelse. Styrelsens formand er formand for Folkekirkens Nødhjælp. Folkekirkens Nødhjælp arbejder på et økumenisk grundlag og har en stærk organisatorisk tilknytning til folkekirken. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at hvert af de 10 stifter i folkekirken vælger et medlem til Rådet, samt gennem den årlige sogneindsamling, som arrangeres i samarbejde med lokale menighedsråd. Folkekirkens Nødhjælp er medlem af Økumenisk Forum (Danske Kirkers Råd) og deltager i diverse udvalg under Danske Kirkers Råd og Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Internationalt er Folkekirkens Nødhjælp tilknyttet Kirkernes Verdensråd (WCC) og Det lutherske Verdensforbund (LWF). Folkekirkens Nødhjælp er en aktiv del af ACTalliance (Action by Churches Together), som koordinerer nødhjælps- og udviklingsarbejdet blandt organisationer, der er tilknyttet WCC og LWF. 2E) Folkekirkens Nødhjælps mål Alle Folkekirkens Nødhjælps aktiviteter skal støtte op om et eller flere af følgende Globale Mål. Folkekirkens Nødhjælp vil arbejde for at sikre verdens fattigste og mest marginaliserede menneskers 1. ret til at deltage i og påvirke sociale, politiske og økonomiske forandringer 2. ret til mad gennem sikring af et styrket livsgrundlag 3. ret til basale sundhedsydelser - med særlig fokus på indsatsen mod HIV/AIDS 4. ret til et liv i værdighed og derfor til nødhjælp og beskyttelse 5. ret til beskyttelse mod de negative effekter fra landminer, klyngebomber og andre efterladte våben Folkekirkens Nødhjælp har fem Organisatoriske Mål, der understøtter arbejdet: 1. At styrke kvaliteten og effekten af vore internationale projekter og programmer til gavn for verdens fattigste lande 2. At sikre stærke, ligeværdige og effektive internationale partnerskaber og styrke ACTalliance 3. At engagere frivillige og styrke vores relationer til enkeltpersoner, grupper, organisationer og virksomheder i Danmark og sammen handle til gavn for verdens fattigste og mest marginaliserede mennesker 3

5 4. At sikre øget og diversificeret finansiering og effektiv brug af alle ressourcer som Folkekirkens Nødhjælps forvalter 5. At sikre, at Folkekirkens Nødhjælp er en attraktiv, innovativ og lærende organisation for kompetente og engagerede medarbejdere I udviklingen og implementeringen af aktiviteterne forpligter Folkekirkens Nødhjælp sig til at integrere køn og rettigheder overalt. Folkekirkens Nødhjælp arbejder rettighedsbaseret inden for rammen af FN s menneskerettigheder og hvor muligt inden for nationale forfatninger og udviklingsplaner. Folkekirkens Nødhjælp forpligter sig til at sikre ansvarlighed, gennemsigtighed og effektivitet I alle aktiviteter. For alle mål og forpligtelser vil der blive udarbejdet konkrete indikatorer 2F) BESKRIVELSE AF DE GLOBALE MÅL I dette afsnit følger en nærmere beskrivelse af de fem Globale Mål. 1) RET TIL AT DELTAGE I OG PÅVIRKE SOCIALE, POLITISKE OG ØKONOMISKE FORANDRINGER Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at fjerne de barrierer, der forhindrer kvinder og mænd i ligelig deltagelse i samfundet - lokalt, nationalt og internationalt. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med at styrke de demokratiske strukturer og processer og med at implementere menneskerettighederne. Folkekirkens Nødhjælp fokuserer på at ændre de institutioner og aktører, der diskriminerer og krænker rettighederne for bestemte grupper af mennesker, især kvinder, oprindelige folk, minoriteter og kasteløse. Et centralt fokusområde er kampen imod diskrimination mod kvinder og krænkelse af kvinders rettigheder. Fokus : Folkekirkens Nødhjælp vil styrke arbejdet for demokrati og menneskerettigheder og i stigende grad koble programmerne med fortalerarbejde lokalt, national og globalt. I alle fokuslande skal der fortsat være programmer, der styrker fattige menneskers deltagelse i og indflydelse på sociale, politiske og økonomiske forandringer. 2) RET TIL MAD GENNEM SIKRING AF ET STYRKET LIVSGRUNDLAG Kampen mod sult og underernæring er helt central for Folkekirkens Nødhjælp. Folkekirkens Nødhjælp forsøger overalt at styrke og sikre retten til mad. Folkekirkens Nødhjælp forpligter sig til at opnå en højere grad af lighed, fødevaresikkerhed og stigende levestandard gennem at ændre de strukturer, der skaber og fastholder mennesker i sult og underernæring. Det sker både ved at sikre adgangen til mad gennem egen produktion eller indkomstskabende aktiviteter og ved at styrke enkeltpersoner og lokalsamfunds kapacitet til at deltage i politiske beslutninger. Folkekirkens Nødhjælp opbygger partnernes kapacitet til at fremme bæredygtige landbrugsmetoder, der er tilpasset til de nye udfordringer skabt af klimaforandringerne såsom øget klimaustabilitet og vandmangel, og arbejder for at mindske sårbarhed og marginalisering ved at fremme mikrofinansiering, indkomstskabende aktiviteter og adgangen til markeder. Folkekirkens Nødhjælp støtter mobilisering og organisering for at fremme retten til mad, gennem enkeltpersoner, strukturer og netværk. 4

6 Fokus : Folkekirkens Nødhjælp vil i de kommende år styrke og udvide arbejdet med fødevaresikkerhed og søge at inkludere retten til mad som et centralt koncept i alle fødevaresikkerhedsprogrammer. Folkekirkens Nødhjælp vil styrke deltagelsen af rettighedshavere i beslutningsstrukturer og processer både lokalt, nationalt og internationalt. En vigtig målsætning vil være at begrænse de negative effekter af klimaforandringerne på fødevaresikkerhed og forbedre koblingen mellem humanitær fødevarehjælp og vedvarende bæredygtig fødevaresikkerhed. 3) RET TIL BASALE SUNDHEDSYDELSER, MED SÆRLIG FOKUS PÅ INDSATSEN MOD HIV/AIDS Folkekirkens Nødhjælp arbejder med ret til basale sundhedsydelser, især i relation til HIV/AIDS. Folkekirkens Nødhjælp fokuserer på styrkede serviceydelser for alle, inklusive de mest marginaliserede kvinder og mænd. Folkekirkens Nødhjælp fokuserer på at styrke kvinders og mænds adgang til prævention. Et vigtigt aspekt er at styrke kvinders og mænds reproduktive rettigheder og sundhed, retten til selv at bestemme, hvornår de vil have børn, til at være fri for seksuelt pres og for skadelige kulturelle traditioner. En vigtig del af strategien er at sikre en aktiv involvering af mennesker, der er smittede med HIV. Folkekirkens Nødhjælp har som en trosbaseret organisation specielt fokus på at sikre, at andre trosbaserede organisationer bekæmper stigma og diskrimination og den køns-ulighed, der er en central drivkraft i epidemien. Derudover engagerer Folkekirkens Nødhjælp sig i internationalt fortalerarbejde for at styrke indsatsen mod HIV/AIDS. Fokus Folkekirkens Nødhjælps HIV/AIDS programmer vil i stigende grad fokusere på fortalerarbejde og deltagelse og styrkelse af fattige menneskers indflydelse og mindre på levering af konkrete serviceydelser. Antallet af HIV/AIDS programmer vil blive reduceret, men indsatsen fastholdt. 4) RET TIL ET LIV I VÆRDIGHED OG DERFOR TIL NØDHJÆLP OG BESKYTTELSE Folkekirkens Nødhjælp arbejder ud fra eksisterende international ret og internationale minimumsstandarder i den humanitære indsats. Folkekirkens Nødhjælp vil i en humanitær krise søge at afhjælpe basale behov med fokus på ligestilling og arbejde for at fjerne de bagvedliggende årsager til krisen. Folkekirkens Nødhjælp vil prioritere ansvarlighed til den lokale befolkning og udvikle sin indsats i samarbejde med ACT-partnere, netværk og med den berørte befolkning. Indsatsen kan inkludere katastrofeberedskab, nødhjælp og genopbygning. Folkekirkens Nødhjælp vil overalt, hvor det er muligt, koble til langsigtede udviklingsaktiviteter. Folkekirkens Nødhjælp prioriterer støtte til fødevaresikkerhed under humanitære kriser. Fokus : Folkekirkens Nødhjælp vil udmærke sig ved at være en fremtrædende aktør i ACTalliance og i FN systemet ud fra en stadigt stærkere specialisering i fødevarehjælp, herunder forbedring i livsbetingelser og genopbygning. Folkekirkens Nødhjælp vil prioritere ansvarlighed over for lokalbefolkningen og gå i spidsen for en indsats, der fremhæver den grundlæggende ret til nødhjælp og beskyttelse. Indsatsen skal kobles til udviklingsaktiviteter og katastrofeberedskab. 5

7 5) RET TIL BESKYTTELSE MOD NEGATIVE EFFEKTER FRA LANDMINER, KLYNGEBOMBER OG ANDRE EFTERLADTE VÅBEN Folkekirkens Nødhjælp arbejder med humanitær minerydning for at fjerne de barrierer, som landminer, klyngebomber og andre eksplosive våben og våbenrester udgør for social og økonomisk udvikling efter krig og konflikt. Derudover vil Folkekirkens Nødhjælp være en af de ledende internationale organisationer i arbejdet for at forebygge og reducere vold med håndvåben. Fokus : Folkekirkens Nødhjælp vil arbejde for at sikre den største effekt i humanitær minerydning gennem effektive rydningsaktiviteter og ved skabe værdi for målgrupperne gennem synergi og sammenhæng til udvikling og nødhjælp. Folkekirkens Nødhjælp vil med udgangspunkt i erfaringerne fra rydningsaktiviteter deltage i nationale og internationale kampagner for at forbyde og regulere brugen af våben som landminer og klyngebomber. Folkekirkens Nødhjælp vil gå forrest i forsøget på at skabe stærkere regulering af håndvåben/lette våben. 2G) BESKRIVELSE AF DE ORGANISATORISKE MÅL I dette afsnit følger en nærmere beskrivelse af de fem Organisatoriske Mål. 1) AT STYRKE KVALITETEN OG EFFEKTEN AF VORE INTERNATIONALE PROJEKTER OG PROGRAMMER TIL GAVN FOR VERDENS FATTIGSTE LANDE Folkekirkens Nødhjælp vil i ACTalliance stræbe efter at arbejde ud fra de højeste standarder og at dokumentere effekten af indsatsen i arbejdet. Inden for programstrategi vil Folkekirkens Nødhjælp styrke engagementet i arbejdet med rettigheder og ligestilling og stræbe efter øget ansvarlighed over for og deltagelse af fattige mennesker og øget gennemsigtighed over for alle aktører. Folkekirkens Nødhjælp vil styrke program-partnerskaberne gennem stærkere programplatforme og fælles handling inden for fortalerarbejde, kapacitetsopbygning og læring for at støtte programmålene. Folkekirkens Nødhjælp vil i de kommende år styrke administrationen af programmerne gennem bedre monitorering, målretning over for og deltagelse af fattige mennesker. 2) AT SIKRE STÆRKE, LIGEVÆRDIGE OG EFFEKTIVE INTERNATIONALE PARTNERSKABER OG STYRKE ACTALLIANCE Folkekirkens Nødhjælps aktive medlemskab af ACTalliance skal sikre øget kvalitet, ansvarlighed, effektivitet og synlighed af det internationale arbejde. Styrkede partnerskaber gennem ACTalliance i nord og syd og andre initiativer skal sikre og guide den fælles og åbne dialog mellem partnere og etablere grundlaget for at udvikle fælles strategier for det internationale arbejde og for effektiv implementering af programmerne. Folkekirkens Nødhjælp vil gå helt i front i støtten til ACTalliance både internationalt og lokalt gennem udvikling af stærke ACTalliance platforme og organisatorisk samarbejde med søsterorganisationerne. 6

8 3) AT ENGAGERER FRIVLLIGE OG STYRKE VORES RELATIONER TIL ENKELTPERSONER, GRUPPER, ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDER I DANMARK OG SAMMEN HANDLE TIL FORDEL FOR VERDENS FATTIGE OG MARGINALISEREDE Folkekirkens Nødhjælp vil arbejde for at skabe en sammenhængende og aktiv dialog med vores kirkelige og folkelige bagland i Danmark, der fremover møder Folkekirkens Nødhjælp som én organisation. Det sker bl.a. ved at tilbyde en stor variation af meningsfulde handlemuligheder, så eksisterende relationer fastholdes og nye bygges op. Handling og viden/indsigt skal ses som hinandens forudsætninger. De frivillige i Folkekirkens Nødhjælp vil fortsat være stærke og vigtig aktører i bestræbelserne for at nå de globale mål. Frivilligheden skal udvikles inden for rammer, der gør det klart, hvad man bidrager med, og hvilket udbytte man får af et frivilligt engagement. Folkekirkens Nødhjælp skal sikre folkelig forståelse, støtte og involvering i kampen for verdens fattigste. Det skal blandt andet ske gennem professionelt og effektivt mediearbejde, der inddrager nye medier og teknologier. Folkekirkens Nødhjælp skal søge indflydelse på de beslutninger, der vedrører udviklingsspørgsmål, f.eks. gennem målrettede advocacykampagner, dokumentationsrapporter, politisk dialog og deltagelse i den offentlige debat. 4) AT SIKRE ØGET OG DIVERSIFICERET FINANSIERING OG EFFEKTIV BRUG AF ALLE RESSOURCER SOM FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS FORVALTER Folkekirkens Nødhjælp skal fortsat øge indtægterne fra indsamling i Danmark. Væksten skal først og fremmest ske på de ikke-øremærkede midler. Det sker gennem videreudvikling af eksisterende stærke indsamlingsplatforme: private givere, virksomheder, fonde, sogneindsamling og genbrug. Nye indsamlingsmetoder skal iværksættes, så de understøtter vores øvrige og langsigtede indsamlingsaktiviteter og ikke står som enkeltstående kampagner og initiativer. Gennem aftaler med virksomheder vil vi arbejde på at få erhvervslivet som partner. Vores indsamlingsarbejde sker med udgangspunkt i en fortsat høj indsamlingsetik. De midler, Folkekirkens Nødhjælp forvalter, skal håndteres effektivt og med gennemsigtighed og ansvarlighed over for målgruppen, partnerne, private bidragydere og institutionelle donorer. Yderligere decentralisering af den finansielle administration skal sikre effektivitet og effektive procedurer. Indenfor finansiering fra internationale kilder skal der fortsat ske en styrkelse af kvaliteten af ansøgningerne. Folkekirkens Nødhjælp skal være førende inden for ACT Alliance i bestræbelserne på at søge finansiering fra internationale donorer, skal virke som et centre of excellence og vil tilbyde denne service også til søsterorganisationer. Folkekirkens Nødhjælp vil hjælpe partnere i Syd med at opnå øget finansiel og institutionel uafhængighed ved at hjælpe dem med selv at søge international finansiering. 5) AT SIKRE AT FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP ER EN ATTRAKTIV, INNOVATIV OG LÆRENDE ORGANISATION FOR KOMPETENTE OG ENGAGEREDE MEDARBEJDERE For at udvikle Folkekirkens Nødhjælp som en attraktiv, innovativ og lærende organisation er det afgørende, at de centrale ledelsesværdier implementeres på alle niveauer i organisationen. De centrale ledelsesværdier er ansvarlighed, respekt, omsorg, effektivitet, deltagelse og drevet af visioner. 7

9 Der er behov for fortsat fokus på at udvikle effektive metoder til at dele viden og indsamle viden og erfaringer, og der er brug for et organisatorisk miljø, der understøtter innovation. Engagerede og kompetente medarbejdere er en af de vigtigste ressourcer for Folkekirkens Nødhjælp. Den bedste vej til at tiltrække, udvikle og fastholde kompetente medarbejdere er at fastholde en høj trivsel, tilfredshed og fortsat kompetenceudvikling. Folkekirkens Nødhjælps medarbejdere er stærkt motiverede gennem høj kvalitet i arbejdet og en effektiv indsats for at nå de globale mål.. Derfor skal den fremtidige kompetenceudvikling kobles mere strategisk til Folkekirkens Nødhjælps mål, samtidig med at den skal inddrage de individuelle behov og mål. For at forbedre trivslen skal både ledelse og medarbejdere styrke indsatsen for en mere effektiv prioritering af opgaver og projekter. Den 2. juni

vision værdier global strategi 2015-2022 Vision & formål ı værdier

vision værdier global strategi 2015-2022 Vision & formål ı værdier & Vision & formål ı værdier vision værdier global strategi 2015-2022 internationale mål ı Mål for kommunikation og arbejdet i Danmark ı organisatoriske mål FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP VISION OG VÆRDIER Folkekirkens

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

OKTOBER 2014 VEDTÆGTER

OKTOBER 2014 VEDTÆGTER OKTOBER 2014 VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 1 Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig, selvejende institution. 2 Folkekirkens Nødhjælp har hjemsted i København. 3 Folkekirkens Nødhjælps formål

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

FORORD 5 VEJEN TIL MÅLENE 7 MÅL I VERDENS FATTIGSTE LANDE 9 MÅL I DANMARK 15 HER ARBEJDER VI 16

FORORD 5 VEJEN TIL MÅLENE 7 MÅL I VERDENS FATTIGSTE LANDE 9 MÅL I DANMARK 15 HER ARBEJDER VI 16 vores mål 2015 2018 REDAKTION MARIANNE LEMVIG THILDE MARIE SKAANNING DESIGN KIT HALDING FOTO Mike KolŐffel Mikkel Østergaard Peter Høvring Jonas heith Lønborg valgerdur hvidt Larsen Reuters FORORD 5 VEJEN

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

Borgerintegration. Resume

Borgerintegration. Resume Borgerintegration Oplæg til en ny integrationspolitik i Københavns Kommune, der styrker etniske minoriteters VILJE, EVNE og MULIGHED for at være ligeværdige, demokratiske borgere. Integration betragtes

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

SEX & SAMFUND STRATEGI 2016-2020

SEX & SAMFUND STRATEGI 2016-2020 SEX & SAMFUND STRATEGI 2016-2020 11. februar 2016 INDLEDNING Kampen for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er kampen for at sikre alle menneskers rettigheder og deres adgang til sundhed i forhold

Læs mere

Indhold. Introduktion til materialet

Indhold. Introduktion til materialet 1 Indhold Introduktion til materialet... 2 Materialets tre dele... 3 Baggrundsinformation... 3 Kastesystemet i Nepal... 3 Ligeværd... 3 Hvem er Folkekirkens Nødhjælp?... 4 1. Inspirationsmateriale til

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinier for KFUM og KFUK i Danmark

Indsamlingsetiske retningslinier for KFUM og KFUK i Danmark Indsamlingsetiske retningslinier for KFUM og KFUK i Danmark 1. Respekt for bidragyderes integritet og handlefrihed den glade giver 1.1 Frivillige indsamlere Frivillige indsamlere og indsamlingsprojekter

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 VORES FORMÅL Vi redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. VORES ORGANISATION Red Barnet Etableret i Danmark i 1945

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti SF er et socialistisk parti i den danske arbejderbevægelse, som med afsæt i den demokratiske venstrefløj og den progressive grønne tradition, ønsker at gennemføre

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Almennyttig strategi 2011-16

Almennyttig strategi 2011-16 Almennyttig strategi 2011-16 Strategi 2011-16 1. Det almennyttige arbejde 2. Vision 3. Målgruppe 4. Kort analyse af målgruppen 5. Grundlaget for fondens arbejde 6. Indsatsområder 7. Succeskriterier for

Læs mere

VISION Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

VISION Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark VISION 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark 16.01.2016 FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks virke

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Forord til Region Sjællands kvalitetspolitik 2015-2018 Region Sjælland leverer en bred vifte af ydelser inden for sundhedsvæsenet, socialområdet og regional udvikling.

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Sønderborg som bæredygtig læringsby

Sønderborg som bæredygtig læringsby Sønderborg som bæredygtig læringsby Fo annels e Po U Vi rk er somhed r eninge r M bor r g er ed dd ar b ejde e M ed re - UNESCO Sustainable Learning City li t ik e r e Sønderborg Kommunes borgmester om

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006 Forord Et af WHO s hovedformål er at medvirke til at opnå det højest mulige sundhedsniveau for alle mennesker. WHO søger gennem det internationale samarbejde om sundhedsfremme at påvirke medlemslandenes

Læs mere

Udover ovenstående tager det nationale arbejde afsæt i følgende prioriteter:

Udover ovenstående tager det nationale arbejde afsæt i følgende prioriteter: 1 Baggrund Caritas Danmarks (herefter Caritas) nationale arbejde er relativt nyt. En opfordring fra Biskop Czeslaw og efterfølgende drøftelser i bestyrelsen førte til, at det nationale arbejde blev påbegyndt

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere