INTERNATIONAL STRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017"

Transkript

1 INTERNATIONAL STRATEGI

2 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har vi samarbejdet med en række forskellige aktører mange steder i verden, der arbejder med menneskerettigheder. Vi har støttet civilsamfundsorganisationer i at fremme menneskerettigheder på egen hånd eller i samarbejde med deres regeringer. Vi har styrket erhvervslivet i at respektere menneskerettigheder. Og gennem samarbejder med statsaktører har vi styrket deres evne til at beskytte menneskerettigheder. Dette arbejde har givet stærke resultater og værdifulde erfaringer. Og det har overbevist os om, at reelle fremskridt på menneskerettighedsområdet kræver involvering af alle samfundets aktører. Men varige fremskridt på menneskerettighedsområdet skal være forankret i et overordnet menneskeretssystem, som staterne er ansvarlige for, da det er dem, der primært er forpligtede til at beskytte og opfylde menneskerettigheder. Globaliseringen og svage statsstrukturer udfordrer nationale og internationale menneskeretssystemers evne til at sikre menneskerettighederne overalt i verden. Menneskerettighedernes legitimitet er under pres. Vi må derfor tage højde for, hvad disse tendenser betyder for det globale arbejde med menneskerettigheder generelt og for vores eget internationale arbejde. Denne strategi markerer et skift i forhold til, hvad vi gør, hvor vi arbejder, og hvem vi samarbejder med. Vi vil fokusere vores internationale arbejde på, at gøre stater dygtige til at beskytte og fremme menneskerettigheder. Det er en naturlig forlængelse af vores arbejde herhjemme som Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Vi vil samtidig fokusere på at styrke det internationale menneskerettighedssystem, da det er en væsentlig hjælp til staters arbejde med at beskytte og fremme menneskerettigheder. Dette nye fokus gør, at vi fremover vil overlade det til andre at arbejde med styrkelse af civilsamfundet, mens vi fortsat vil inddrage civilsamfundet som strategiske samarbejdspartnere, når det gælder viden og ressourcer. Strategien afspejler vores ambition om at anvende vores mandat og ekspertise, så vi bedst muligt bidrager til beskyttelsen af menneskerettigheder. Vi ser frem til at realisere strategien i samarbejde med partnere med samme mål. 2

3 FORANDRINGS- TEORI HOLDBARE FORANDRINGER Vores strategi for er baseret på en forandringsteori, der beskriver, hvordan vi kan bruge vores mandat til at skabe bæredygtige og varige menneskerettighedsforandringer gennem offentlige institutioner og internationale systemer. Vi vil, i overensstemmelse med FN s Parisprincipper, fremme og beskytte menneskerettigheder ved at støtte effektive nationale og internationale menneskeretssystemer. Vi vil arbejde på at sikre, at centrale statslige aktører i vores prioritetslande styrker deres evne til at beskytte og fremme menneskerettigheder. Det vil vi gøre ved at tilbyde organisatorisk ekspertise og viden om menneskerettigheder. En styrkelse af de statslige aktører vil bidrage til effektive og bæredygtige nationale systemer, der beskytter menneskerettighederne i de lande, vi prioriterer at arbejde i. Vi vil også bestræbe os på at sikre, at centrale internationale aktører integrerer menneskerettighedsstandarder i deres politikker og retningslinjer for at styrke den globale beskyttelse og fremme af menneskerettigheder. Når menneskerettigheder bliver indarbejdet i regionale og internationale rammer og standarder, styrker det den nationale beskyttelse og fremme af menneskerettigheder. Forandringsteorien er baseret på FN s menneskerettighedsbaserede tilgang (HRBA). Vi vil arbejde med de statsaktører, der har ansvar for og forpligtelse til at sikre menneskerettigheder, og som er enige i målet om at skabe holdbare menneskerettighedssystemer til gavn for både stat og borgere. Vi vil arbejde på at støtte og styrke stater i at opfylde deres menneskeretlige forpligtelser. Vi vil samtidigt arbejde for, at staterne involverer borgerne blandt andet gennem udvalgsarbejde, høringer og dialoger. 3

4 RATIONALET Rationalet bag strategien er baseret på sammenhængen mellem den nationale og internationale menneskeretsbeskyttelse. For det første er det vores erfaring, at effektiv beskyttelse og fremme af menneskerettigheder på nationalt niveau kræver klare juridiske rammer og velfungerende statsinstitutioner. Det er en kæmpe udfordring for den globale beskyttelse af menneskerettigheder, at statsinstitutioner ofte er svage og ikke tilstrækkeligt fokuserede på menneskerettigheder. Vi kan hjælpe stater med at skabe forandringer, hvis den politiske vilje er til stede. I de kommende år vil vi fokusere på nationale menneskerettighedsinstitutioner (NHRI er), centrale ministerier og retssystemer. 4

5 For det andet kan beskyttelsen af menneskerettigheder i den enkelte stat styrkes betydeligt gennem samarbejde med internationale aktører om at integrere menneskerettigheder i politikker og standarder. FN, Verdensbanken, Den Afrikanske Union, staterne i ASEAN, Den Europæiske Union m.fl. kan alle fremme menneskerettighederne ved en aktiv indsats, ligesom de kan hæmme menneskerettighederne ved at være passive. I de kommende år vil vi fokusere på nogle få udvalgte udfordringer inden for menneskerettighedsområdet: erhvervslivets indflydelse på menneskerettigheder, bæredygtig udvikling og menneskerettighedernes universalitet. VORES ARBEJDE Vi stræber efter at opbygge menneskerettighedsekspertise og organisatorisk kapacitet hos vores partnere, så de er i stand til at skabe forandring på centrale menneskerettighedsområder. Det kan indebære indflydelse på politik og lovgivning; støtte monitorering og rapportering; samarbejde med det internationale system for menneskeretsbeskyttelse eller sikring af seriøs national opfølgning på menneskeretsrapporter. Vi vil støtte, at menneskerettigheder indarbejdes i studieordninger på juridiske uddannelser, samt gøre NHRI er i stand til selv at undervise i menneskerettigheder. Vi vil udvikle vores partneres evne til selv at udføre analyser af menneskerettigheder til brug for politikudvikling eller andre aktiviteter, der kan forbedre den nationale implementering af menneskerettigheder. Sammen med partnere vil vi identificere interessenter og samle beslutningstagere for at tilskynde til politikreformer og praktisk forandring. Vi vil udvikle værktøjer og metoder, som kan overføre og udbrede viden inden for specifikke temaer og kernefunktioner i det internationale menneskerettighedssystem. Det vil gøre det muligt for vores partnere at støtte implementering på det nationale niveau. På det internationale niveau vil vi samarbejde med globale aktører om at fremme fælles standarder på områder, hvor menneskerettigheder skal sikres, og hvor vi har oparbejdet specifik viden og ekspertise. Denne strategi får store konsekvenser for vores valg af partnere, lande og tematiske områder. Vi vil fokusere på statsaktører og internationale systemer, selvom vi anerkender, at menneskerettigheder fremmes på alle niveauer af samfundet. Det betyder, at vi fremover vil overlade det til andre organisationer at styrke civilsamfundet. Gennem vores projekter vil vi dog sikre, at ikke-statslige aktører er i konstruktiv dialog med statsaktører. 5

6 Strategiske prioriteter For at sikre, at vores teori fører til forandringer, har vi identificeret fire strategiske prioriteter for det internationale arbejde: 1. Menneskerettighedsinstitutioner i prioritetslande 2. Globale menneskerettighedsemner 3. Menneskerettighedsekspertise som et redskab til forandring 4. Effektivitet i vores arbejde. 6

7 STRATEGISK FOKUSPUNKT 1 MENNESKERETTIGHEDS- INSTITUTIONER I PRIORITETSLANDE I kraft af rollen som Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og vores status som en uafhængig, statslig institution er det oplagt at indgå samarbejde med offentlige myndigheder i udlandet, som arbejder med at beskytte og fremme menneskerettigheder i deres egne lande. I overensstemmelse med Paris-principperne har vi et særligt fokus på partnerskaber med andre nationale menneskeretsinstitutioner, og vi har stor erfaring med at samarbejde med offentlige myndigheder, som er vigtige for national beskyttelse af menneskerettigheder. I strategiperioden vil vores indsatser fokusere på følgende aktører: Nationale menneskerettighedsinstitutioner Statslige myndigheder med et bredt menneskerettighedsmandat Aktører inden for retssystemet. 7

8 NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTIONER Vi vil støtte etablering af nationale menneskerettighedsinstitutioner og deres evne til at arbejde i overensstemmelse med FN s Paris-principper. Vi vil støtte dem i at opbygge deres kapacitet til at monitorere, rapportere og følge op, udbyde undervisning i menneskerettigheder samt tilbyde specifik ekspertise inden for relevante temaer. Vi vil også støtte den Internationale Koordinerende Komité for Nationale Menneskerettighedsinstitutioner (ICC). Vi vil medvirke til at udvikle et stærkt ICC Sekretariat, der kan mobilisere, koordinere og tilbyde den nødvendige støtte til de enkelte menneskerettighedsinstitutioner i deres akkrediteringsproces og i deres øvrige engagement med det internationale system. STATSLIGE MYNDIGHEDER MED ET BREDT MANDAT Vi vil hjælpe myndigheder, der har et menneskerettighedssrelateret mandat, for eksempel justits- eller indenrigsministerier, med at udvikle politikker og lovgivning, samt med at gennemgå eksisterende juridisk lovgivning med det formål at påpege mangelfuld beskyttelse og overholdelse af forpligtelser. Vi vil støtte udviklingen af redskaber til monitorering og rapportering af menneskerettigheder, inklusiv effektive processer til at indsamle information samt gennemføre interessentanalyser og faktabaseret menneskerettighedsdialog med alle relevante interessenter. AKTØRER I JURIDISKE SYSTEMER Vi vil primært rette vores arbejde mod to typer aktører i juridiske systemer: politiet og primary justice providers. I vores arbejde med politiet vil vi sikre, at deres retningslinjer er i overensstemmelse med menneskerettighederne, og vi vil samarbejde med politiskoler om udvikling af lokale studieordninger og uddannelsesværktøjer. Primary justice providers omfatter en række aktører som står i forreste linje, når almindelige (typisk fattige) borgere søger en retlig løsning af et problem i deres liv. Det inkluderer retshjælpsinstanser, barfodsjurister og lokale retsinstanser. Vi støtter arbejdet med at forbedre forbindelsen mellem formelle og uformelle juridiske systemer og at integrere menneskerettigheder i alle relevante strukturer for at sikre borgene adgang til en effektiv og retfærdig rettergang. 8

9 STRATEGISK FOKUSPUNKT 2 GLOBALE MENNESKERETLIGE PROBLEMSTILLINGER Vi er en del af det internationale menneskerettighedssystem, og har adgang til internationale fora og det globale netværk af nationale menneskerettighedsinstitutioner og deres regionale afdelinger. Vores forskningsekspertise og praktiske erfaringer betyder, at vi med succes har øvet indflydelse på internationale og regionale systemer. Vi ønsker fortsat at øge indflydelsen ved at styrke det internationale netværk af nationale menneskerettighedsinstitutioner og arbejde gennem deres repræsentative organer. Vi har valgt at fokusere på et begrænset antal menneskeretstemaer i strategiperioden. Udvælgelsen af disse temaer er baseret på en prioritering af nye områder, som får større og større opmærksomhed, samt områder, hvor der er et hul i fortolkningen eller formuleringen af standarder. De tematiske fokusområder er udvalgt på baggrund af følgende kriterier: Emnets betydning i en global menneskerettighedskontekst Niveauet for den normative udvikling på området og tilhørende systemer for menneskeretsbeskyttelse Betydningen af temaet for vores partnere i de udvalgte lande Vores mulighed for at opnå substantiel og målbar indflydelse inden for strategiperioden Udbuddet af ekspertise på instituttet på det specifikke område. Baseret på disse kriterier har vi valgt følgende tematiske fokusområder for den strategiske periode : Menneskerettigheder og bæredygtig udvikling Menneskerettigheder og erhverv Menneskerettigheder og universalisme. 9

10 MENNESKERETTIGHEDER OG BÆREDYGTIG UDVIKLING Globalt er menneskerettighederne under et voksende pres. Økonomisk udvikling og globalisering har over de sidste tre årtier løftet millioner af mennesker ud af fattigdom. Men de miljømæssige konsekvenser af denne udvikling i form af klimaforandringer, ørkenspredning, luftforurening og udtømning af vandressourcer har vist sig ikke at være bæredygtige - hverken for miljøet eller for mennesker. Samtidig er uligheden mellem rig og fattig vokset globalt på trods af økonomisk vækst. Disse tendenser har medført et skift til en mere bæredygtighedsfokuseret global dagsorden. I implementeringen af den dagsorden skal menneskeretsprincipper og -institutioner skabe en både bæredygtig og mere retfærdig global udviklingsramme. MENNESKERETTIGHEDER OG ERHVERV Menneskerettigheder og erhvervsliv hænger uløseligt sammen. Hvis erhvervslivet ikke producerer ansvarligt, kommer menneskerettigheder i klemme. Samtidig kan mange rettigheder ikke indfries uden job, lønninger, infrastruktur, teknologi m.m. som erhvervslivet bidrager til. Den økonomiske globalisering skaber både udfordringer og muligheder for statslig kontrol med erhvervslivet. Staterne begynder at integrere menneskerettigheder i reguleringen og monitoreringen, og den private sektor bliver tildelt en rolle i opfyldelse af menneskerettigheder og statens udviklingsprioriteter. Indsatsen på nationalt niveau kræver imidlertid også, at der internationalt aftales regionale og transnationale rammer for handel og investeringer. MENNESKERETTIGHEDER OG UNIVERSALISME Menneskerettighedernes legitimitet og sammenhæng bliver i stigende grad udfordret. Emner som seksualitet, religion og ligestilling mellem kønnene er blevet omdrejningspunkter for diskussioner af den sociale og politiske legitimitet af menneskerettigheder, og mulige konflikter mellem menneskerettigheder og folkelige og demokratiske processer. I andre tilfælde bliver nogle rettigheder fremmet på bekostning af andre. En større forståelse for lokale og regionale dynamikker er en nødvendig betingelse for vores arbejde i mange partnerlande. At skabe en fælles forståelse for omdiskuterede emner er essentielt, når vi vil fremme menneskerettigheder i en pluralistisk kontekst og sikre en mere nuanceret og mindre konfrontatorisk debat internationalt. 10

11 STRATEGISK FOKUSPUNKT 3 EKSPERTISE - ET MIDDEL TIL FORANDRING Faglig ekspertise styrker vores evne til at identificere problemer og udvikle aktiviteter, allokere ressourcer og udvikle nye tilgange. Nøglen til at skabe forandring er Instituttets viden. Vi kombinerer forskning og analysearbejde med praktiske erfaringer, som vi har fået gennem menneskerettighedsprojekter i Danmark og internationalt. Vi kombinerer ekspertise på menneskerettigheder med viden om den geografiske, politiske og økonomiske kontekst, hvor vi arbejder. I indeværende strategiperiode vil vi fokusere på at styrke tre typer ekspertise: Juridisk ekspertise om menneskerettighedsnormer og standarder Kontekstspecifik ekspertise om interessenter, prioriteter og institutioner, hvor vi arbejder Metodisk ekspertise på tekniske, organisatoriske og politiske processer. Det er kombinationen af de tre typer ekspertise, som gør det muligt for os at skabe forandring. 11

12 STRATEGISK FOKUSPUNK 4 EFFEKTIVITET I VORES ARBEJDE For at sikre og maksimere vores indflydelse og for fortsat at være relevant på områder med skarp konkurrence, må vi konstant have fokus på at forbedre effektiviteten og effekten af vores arbejde. Vi har identificeret tre komponenter, som er vigtige for at opfylde dette mål: Fokus på prioritetslande og øget tilstedeværelse Fokus på strategisk samarbejde Måling og dokumentation af effekten af vores arbejde FOKUS PÅ PRIORITETSLANDE OG ØGET TILSTEDEVÆRELSE De stærkeste, mest succesfulde og mest effektive partnerskaber, vi har indgået om menneskeretlige forandringer, er i de lande, hvor vi har en langvarig tilstedeværelse. Partnerskaber omkring menneskerettigheder med statslige aktører er sværere end partnerskaber med civilsamfundet og mere sensitive over for politiske forandringer. Derfor skal vi have lokale kontorer i de lande, hvor vi arbejder. Både for at forstå konteksten og for hurtigt at kunne reagere og tilpasse os eventuelle ændrede politiske omstændigheder. En lokal tilstedeværelse er også nødvendig for at skabe stærkere partnerskaber, opbygge troværdighed og udnytte muligheder for at tilpasse os nationale og internationale aktører, politikker og standarder. Endelig må vi ændre vores organisation, så vi er i stand til at drage nytte af, at ekspertisen og kapaciteten stiger lokalt i de lande hvor vi skal arbejde. Instituttet har lige nu kun etableret formelle kontorer i et par lande, mens vi har individuelt ansatte medarbejdere en række steder. 12

13 Vi vil identificere lande, hvor vi kan opbygge vores lokale tilstedeværelse baseret påfølgende kriterier: Vores evne til at anvende vores forandringsteori i den lokale kontekst og i samarbejde med lokale interessenter Den politiske vilje til at indgå i menneskeretsbaseret reform Engagement og formåen hos lokale partnere Landets relevans for regionale dynamikker Instituttets mulighed for at bidrage med merværdi Omkostninger i forhold til resultater sammenlignet med andre lande Tilstedeværelsen af langvarige ressourcer FOKUS PÅ STRATEGISK SAMARBEJDE Et stærkere fokus på strategisk samarbejde og ansvarsfordeling vil højne indflydelsen og effektiviteten af vores arbejde med at påvirke udviklingen af menneskerettigheder positivt. I de lande, vi vælger at arbejde i, har vi især fokus på statsaktører. Det kan også være fornuftigt at indgå strategiske samarbejder med akademiske aktører eller civilsamfundsaktører, som kan støtte staten. I den strategiske periode vil vi, som det fremgår af forandringsteorien, efterstræbe samarbejde med nationale menneskerettighedsinstitutioner, centrale offentlige myndigheder og aktører i retsvæsenet i de udvalgte lande. Vi vil også sikre strategisk samarbejde med OHCHR og andre FN-organer i landene for at koordinere indsatsen med at støtte udvalgte aktører. På de udvalgte tematiske fokusområder vil vi samarbejde med regionale instanser, ICC og regionale afdelinger, FN, civilsamfundsorganisationer, forskningsenheder og erhvervsliv. Størstedelen af Instituttets nuværende finansiering sker uden konkurrence. Sådan vil det ikke fortsætte. Vi skal have en profil, der er attraktiv på et globalt og stigende konkurrencepræget marked. Hvis vi skal bevare de kompetencer, vi har udviklet samt indfri de mål, vi har defineret, må vi udvide og skabe større spredning i vores finansieringskilder og søge strategisk samarbejde med flere donorer. 13

14 MÅLING OG DOKUMENTATION AF EFFEKTEN AF VORES ARBEJDE At måle fremskridt inden for menneskerettigheder er ofte en udfordring. Ikke desto mindre er det vigtigt og nødvendigt at sikre, at vores arbejde har relevans, og at vi kan opnå den nødvendige organisatoriske læring. Historisk set har vi ikke i tilstrækkelig grad fokuseret på dokumentation og kommunikation af resultaterne af vores arbejde. Forandringsteoriens klart definerede strategiske mål, resultater og effekter vil forbedre instituttets evne til at dokumentere og måle effekterne af vores arbejde både på det organisatoriske niveau og på programniveau. Vi ønsker at kunne blive holdt ansvarlige for de resultatmål vi har fastsat i forandringsteorien. Derfor vil vi systematisk dokumentere, monitorere og evaluere vore resultater. 14

15

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI VÆSE NTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER O G INTRO VÆSENTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER OG SKABER FORANDRING MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal beskytte og

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

NATIONAL UDDANNELSE 2015-2016 SUBSTRATEGI

NATIONAL UDDANNELSE 2015-2016 SUBSTRATEGI NATIONAL UDDANNELSE 2015-2016 SUBSTRATEGI KOMPETENCER SK ABER F R EMTIDE N INTRO UNDERVISNING I MENNESKERETTIGHEDER ET MÅL OG ET MIDDEL MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal fremme og beskytte

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018

Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 Red Barnet Strategiske prioriteter 2016-2018 VORES FORMÅL Vi redder, beskytter og styrker de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. VORES ORGANISATION Red Barnet Etableret i Danmark i 1945

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

SSP-Samrådets værdier

SSP-Samrådets værdier SSP-Samrådets værdier SSP-Samrådet bygger på disse værdier: Ligeværdighed, som betyder at SSP-Samrådets samarbejde med kommunale og statslige organisationer og øvrige samarbejdspartnere foregår ved, at

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

2015-målene og beyond 2015

2015-målene og beyond 2015 2015-målene og beyond 2015 Camilla Brückner, chef for UNDP s nordiske kontor Verdens Bedste Nyheder startmøde, UN House, 15 Marts 2012 2015-mål Fattigdom/ sult Uddannelse Ligestilling Børnedødelighed Mødredødelighed

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

SEX & SAMFUND STRATEGI 2016-2020

SEX & SAMFUND STRATEGI 2016-2020 SEX & SAMFUND STRATEGI 2016-2020 11. februar 2016 INDLEDNING Kampen for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er kampen for at sikre alle menneskers rettigheder og deres adgang til sundhed i forhold

Læs mere

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI SYSTE M ATISK ME NNE SKE R ETTIGHEDSOVERVÅGNI N G MED GE NNE M SLAGSKR A FT INTRO SYSTEMATISK MENNESKERETTIGHEDSOVERVÅGNING MED GENNEMSLAGSKRAFT MISSION ˮInstitut for

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Forebyggelse og forskning i samarbejde

Forebyggelse og forskning i samarbejde Forebyggelse og forskning i samarbejde REGION SJÆLLAND 16.NOVEMBER 2009 FINN DIDERICHSEN PROFESSOR DR.MED. INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET En ny rapport: Bidrag til en fælles

Læs mere

1. Hvad er en vision?

1. Hvad er en vision? 1. Hvad er en vision? EFQM definition: Vision = Erklæring som beskriver, hvorledes virksomheden ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden. Visionen er det ønskede og forestillede billede, som vi

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere