INTERNATIONAL STRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017"

Transkript

1 INTERNATIONAL STRATEGI

2 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har vi samarbejdet med en række forskellige aktører mange steder i verden, der arbejder med menneskerettigheder. Vi har støttet civilsamfundsorganisationer i at fremme menneskerettigheder på egen hånd eller i samarbejde med deres regeringer. Vi har styrket erhvervslivet i at respektere menneskerettigheder. Og gennem samarbejder med statsaktører har vi styrket deres evne til at beskytte menneskerettigheder. Dette arbejde har givet stærke resultater og værdifulde erfaringer. Og det har overbevist os om, at reelle fremskridt på menneskerettighedsområdet kræver involvering af alle samfundets aktører. Men varige fremskridt på menneskerettighedsområdet skal være forankret i et overordnet menneskeretssystem, som staterne er ansvarlige for, da det er dem, der primært er forpligtede til at beskytte og opfylde menneskerettigheder. Globaliseringen og svage statsstrukturer udfordrer nationale og internationale menneskeretssystemers evne til at sikre menneskerettighederne overalt i verden. Menneskerettighedernes legitimitet er under pres. Vi må derfor tage højde for, hvad disse tendenser betyder for det globale arbejde med menneskerettigheder generelt og for vores eget internationale arbejde. Denne strategi markerer et skift i forhold til, hvad vi gør, hvor vi arbejder, og hvem vi samarbejder med. Vi vil fokusere vores internationale arbejde på, at gøre stater dygtige til at beskytte og fremme menneskerettigheder. Det er en naturlig forlængelse af vores arbejde herhjemme som Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Vi vil samtidig fokusere på at styrke det internationale menneskerettighedssystem, da det er en væsentlig hjælp til staters arbejde med at beskytte og fremme menneskerettigheder. Dette nye fokus gør, at vi fremover vil overlade det til andre at arbejde med styrkelse af civilsamfundet, mens vi fortsat vil inddrage civilsamfundet som strategiske samarbejdspartnere, når det gælder viden og ressourcer. Strategien afspejler vores ambition om at anvende vores mandat og ekspertise, så vi bedst muligt bidrager til beskyttelsen af menneskerettigheder. Vi ser frem til at realisere strategien i samarbejde med partnere med samme mål. 2

3 FORANDRINGS- TEORI HOLDBARE FORANDRINGER Vores strategi for er baseret på en forandringsteori, der beskriver, hvordan vi kan bruge vores mandat til at skabe bæredygtige og varige menneskerettighedsforandringer gennem offentlige institutioner og internationale systemer. Vi vil, i overensstemmelse med FN s Parisprincipper, fremme og beskytte menneskerettigheder ved at støtte effektive nationale og internationale menneskeretssystemer. Vi vil arbejde på at sikre, at centrale statslige aktører i vores prioritetslande styrker deres evne til at beskytte og fremme menneskerettigheder. Det vil vi gøre ved at tilbyde organisatorisk ekspertise og viden om menneskerettigheder. En styrkelse af de statslige aktører vil bidrage til effektive og bæredygtige nationale systemer, der beskytter menneskerettighederne i de lande, vi prioriterer at arbejde i. Vi vil også bestræbe os på at sikre, at centrale internationale aktører integrerer menneskerettighedsstandarder i deres politikker og retningslinjer for at styrke den globale beskyttelse og fremme af menneskerettigheder. Når menneskerettigheder bliver indarbejdet i regionale og internationale rammer og standarder, styrker det den nationale beskyttelse og fremme af menneskerettigheder. Forandringsteorien er baseret på FN s menneskerettighedsbaserede tilgang (HRBA). Vi vil arbejde med de statsaktører, der har ansvar for og forpligtelse til at sikre menneskerettigheder, og som er enige i målet om at skabe holdbare menneskerettighedssystemer til gavn for både stat og borgere. Vi vil arbejde på at støtte og styrke stater i at opfylde deres menneskeretlige forpligtelser. Vi vil samtidigt arbejde for, at staterne involverer borgerne blandt andet gennem udvalgsarbejde, høringer og dialoger. 3

4 RATIONALET Rationalet bag strategien er baseret på sammenhængen mellem den nationale og internationale menneskeretsbeskyttelse. For det første er det vores erfaring, at effektiv beskyttelse og fremme af menneskerettigheder på nationalt niveau kræver klare juridiske rammer og velfungerende statsinstitutioner. Det er en kæmpe udfordring for den globale beskyttelse af menneskerettigheder, at statsinstitutioner ofte er svage og ikke tilstrækkeligt fokuserede på menneskerettigheder. Vi kan hjælpe stater med at skabe forandringer, hvis den politiske vilje er til stede. I de kommende år vil vi fokusere på nationale menneskerettighedsinstitutioner (NHRI er), centrale ministerier og retssystemer. 4

5 For det andet kan beskyttelsen af menneskerettigheder i den enkelte stat styrkes betydeligt gennem samarbejde med internationale aktører om at integrere menneskerettigheder i politikker og standarder. FN, Verdensbanken, Den Afrikanske Union, staterne i ASEAN, Den Europæiske Union m.fl. kan alle fremme menneskerettighederne ved en aktiv indsats, ligesom de kan hæmme menneskerettighederne ved at være passive. I de kommende år vil vi fokusere på nogle få udvalgte udfordringer inden for menneskerettighedsområdet: erhvervslivets indflydelse på menneskerettigheder, bæredygtig udvikling og menneskerettighedernes universalitet. VORES ARBEJDE Vi stræber efter at opbygge menneskerettighedsekspertise og organisatorisk kapacitet hos vores partnere, så de er i stand til at skabe forandring på centrale menneskerettighedsområder. Det kan indebære indflydelse på politik og lovgivning; støtte monitorering og rapportering; samarbejde med det internationale system for menneskeretsbeskyttelse eller sikring af seriøs national opfølgning på menneskeretsrapporter. Vi vil støtte, at menneskerettigheder indarbejdes i studieordninger på juridiske uddannelser, samt gøre NHRI er i stand til selv at undervise i menneskerettigheder. Vi vil udvikle vores partneres evne til selv at udføre analyser af menneskerettigheder til brug for politikudvikling eller andre aktiviteter, der kan forbedre den nationale implementering af menneskerettigheder. Sammen med partnere vil vi identificere interessenter og samle beslutningstagere for at tilskynde til politikreformer og praktisk forandring. Vi vil udvikle værktøjer og metoder, som kan overføre og udbrede viden inden for specifikke temaer og kernefunktioner i det internationale menneskerettighedssystem. Det vil gøre det muligt for vores partnere at støtte implementering på det nationale niveau. På det internationale niveau vil vi samarbejde med globale aktører om at fremme fælles standarder på områder, hvor menneskerettigheder skal sikres, og hvor vi har oparbejdet specifik viden og ekspertise. Denne strategi får store konsekvenser for vores valg af partnere, lande og tematiske områder. Vi vil fokusere på statsaktører og internationale systemer, selvom vi anerkender, at menneskerettigheder fremmes på alle niveauer af samfundet. Det betyder, at vi fremover vil overlade det til andre organisationer at styrke civilsamfundet. Gennem vores projekter vil vi dog sikre, at ikke-statslige aktører er i konstruktiv dialog med statsaktører. 5

6 Strategiske prioriteter For at sikre, at vores teori fører til forandringer, har vi identificeret fire strategiske prioriteter for det internationale arbejde: 1. Menneskerettighedsinstitutioner i prioritetslande 2. Globale menneskerettighedsemner 3. Menneskerettighedsekspertise som et redskab til forandring 4. Effektivitet i vores arbejde. 6

7 STRATEGISK FOKUSPUNKT 1 MENNESKERETTIGHEDS- INSTITUTIONER I PRIORITETSLANDE I kraft af rollen som Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og vores status som en uafhængig, statslig institution er det oplagt at indgå samarbejde med offentlige myndigheder i udlandet, som arbejder med at beskytte og fremme menneskerettigheder i deres egne lande. I overensstemmelse med Paris-principperne har vi et særligt fokus på partnerskaber med andre nationale menneskeretsinstitutioner, og vi har stor erfaring med at samarbejde med offentlige myndigheder, som er vigtige for national beskyttelse af menneskerettigheder. I strategiperioden vil vores indsatser fokusere på følgende aktører: Nationale menneskerettighedsinstitutioner Statslige myndigheder med et bredt menneskerettighedsmandat Aktører inden for retssystemet. 7

8 NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTIONER Vi vil støtte etablering af nationale menneskerettighedsinstitutioner og deres evne til at arbejde i overensstemmelse med FN s Paris-principper. Vi vil støtte dem i at opbygge deres kapacitet til at monitorere, rapportere og følge op, udbyde undervisning i menneskerettigheder samt tilbyde specifik ekspertise inden for relevante temaer. Vi vil også støtte den Internationale Koordinerende Komité for Nationale Menneskerettighedsinstitutioner (ICC). Vi vil medvirke til at udvikle et stærkt ICC Sekretariat, der kan mobilisere, koordinere og tilbyde den nødvendige støtte til de enkelte menneskerettighedsinstitutioner i deres akkrediteringsproces og i deres øvrige engagement med det internationale system. STATSLIGE MYNDIGHEDER MED ET BREDT MANDAT Vi vil hjælpe myndigheder, der har et menneskerettighedssrelateret mandat, for eksempel justits- eller indenrigsministerier, med at udvikle politikker og lovgivning, samt med at gennemgå eksisterende juridisk lovgivning med det formål at påpege mangelfuld beskyttelse og overholdelse af forpligtelser. Vi vil støtte udviklingen af redskaber til monitorering og rapportering af menneskerettigheder, inklusiv effektive processer til at indsamle information samt gennemføre interessentanalyser og faktabaseret menneskerettighedsdialog med alle relevante interessenter. AKTØRER I JURIDISKE SYSTEMER Vi vil primært rette vores arbejde mod to typer aktører i juridiske systemer: politiet og primary justice providers. I vores arbejde med politiet vil vi sikre, at deres retningslinjer er i overensstemmelse med menneskerettighederne, og vi vil samarbejde med politiskoler om udvikling af lokale studieordninger og uddannelsesværktøjer. Primary justice providers omfatter en række aktører som står i forreste linje, når almindelige (typisk fattige) borgere søger en retlig løsning af et problem i deres liv. Det inkluderer retshjælpsinstanser, barfodsjurister og lokale retsinstanser. Vi støtter arbejdet med at forbedre forbindelsen mellem formelle og uformelle juridiske systemer og at integrere menneskerettigheder i alle relevante strukturer for at sikre borgene adgang til en effektiv og retfærdig rettergang. 8

9 STRATEGISK FOKUSPUNKT 2 GLOBALE MENNESKERETLIGE PROBLEMSTILLINGER Vi er en del af det internationale menneskerettighedssystem, og har adgang til internationale fora og det globale netværk af nationale menneskerettighedsinstitutioner og deres regionale afdelinger. Vores forskningsekspertise og praktiske erfaringer betyder, at vi med succes har øvet indflydelse på internationale og regionale systemer. Vi ønsker fortsat at øge indflydelsen ved at styrke det internationale netværk af nationale menneskerettighedsinstitutioner og arbejde gennem deres repræsentative organer. Vi har valgt at fokusere på et begrænset antal menneskeretstemaer i strategiperioden. Udvælgelsen af disse temaer er baseret på en prioritering af nye områder, som får større og større opmærksomhed, samt områder, hvor der er et hul i fortolkningen eller formuleringen af standarder. De tematiske fokusområder er udvalgt på baggrund af følgende kriterier: Emnets betydning i en global menneskerettighedskontekst Niveauet for den normative udvikling på området og tilhørende systemer for menneskeretsbeskyttelse Betydningen af temaet for vores partnere i de udvalgte lande Vores mulighed for at opnå substantiel og målbar indflydelse inden for strategiperioden Udbuddet af ekspertise på instituttet på det specifikke område. Baseret på disse kriterier har vi valgt følgende tematiske fokusområder for den strategiske periode : Menneskerettigheder og bæredygtig udvikling Menneskerettigheder og erhverv Menneskerettigheder og universalisme. 9

10 MENNESKERETTIGHEDER OG BÆREDYGTIG UDVIKLING Globalt er menneskerettighederne under et voksende pres. Økonomisk udvikling og globalisering har over de sidste tre årtier løftet millioner af mennesker ud af fattigdom. Men de miljømæssige konsekvenser af denne udvikling i form af klimaforandringer, ørkenspredning, luftforurening og udtømning af vandressourcer har vist sig ikke at være bæredygtige - hverken for miljøet eller for mennesker. Samtidig er uligheden mellem rig og fattig vokset globalt på trods af økonomisk vækst. Disse tendenser har medført et skift til en mere bæredygtighedsfokuseret global dagsorden. I implementeringen af den dagsorden skal menneskeretsprincipper og -institutioner skabe en både bæredygtig og mere retfærdig global udviklingsramme. MENNESKERETTIGHEDER OG ERHVERV Menneskerettigheder og erhvervsliv hænger uløseligt sammen. Hvis erhvervslivet ikke producerer ansvarligt, kommer menneskerettigheder i klemme. Samtidig kan mange rettigheder ikke indfries uden job, lønninger, infrastruktur, teknologi m.m. som erhvervslivet bidrager til. Den økonomiske globalisering skaber både udfordringer og muligheder for statslig kontrol med erhvervslivet. Staterne begynder at integrere menneskerettigheder i reguleringen og monitoreringen, og den private sektor bliver tildelt en rolle i opfyldelse af menneskerettigheder og statens udviklingsprioriteter. Indsatsen på nationalt niveau kræver imidlertid også, at der internationalt aftales regionale og transnationale rammer for handel og investeringer. MENNESKERETTIGHEDER OG UNIVERSALISME Menneskerettighedernes legitimitet og sammenhæng bliver i stigende grad udfordret. Emner som seksualitet, religion og ligestilling mellem kønnene er blevet omdrejningspunkter for diskussioner af den sociale og politiske legitimitet af menneskerettigheder, og mulige konflikter mellem menneskerettigheder og folkelige og demokratiske processer. I andre tilfælde bliver nogle rettigheder fremmet på bekostning af andre. En større forståelse for lokale og regionale dynamikker er en nødvendig betingelse for vores arbejde i mange partnerlande. At skabe en fælles forståelse for omdiskuterede emner er essentielt, når vi vil fremme menneskerettigheder i en pluralistisk kontekst og sikre en mere nuanceret og mindre konfrontatorisk debat internationalt. 10

11 STRATEGISK FOKUSPUNKT 3 EKSPERTISE - ET MIDDEL TIL FORANDRING Faglig ekspertise styrker vores evne til at identificere problemer og udvikle aktiviteter, allokere ressourcer og udvikle nye tilgange. Nøglen til at skabe forandring er Instituttets viden. Vi kombinerer forskning og analysearbejde med praktiske erfaringer, som vi har fået gennem menneskerettighedsprojekter i Danmark og internationalt. Vi kombinerer ekspertise på menneskerettigheder med viden om den geografiske, politiske og økonomiske kontekst, hvor vi arbejder. I indeværende strategiperiode vil vi fokusere på at styrke tre typer ekspertise: Juridisk ekspertise om menneskerettighedsnormer og standarder Kontekstspecifik ekspertise om interessenter, prioriteter og institutioner, hvor vi arbejder Metodisk ekspertise på tekniske, organisatoriske og politiske processer. Det er kombinationen af de tre typer ekspertise, som gør det muligt for os at skabe forandring. 11

12 STRATEGISK FOKUSPUNK 4 EFFEKTIVITET I VORES ARBEJDE For at sikre og maksimere vores indflydelse og for fortsat at være relevant på områder med skarp konkurrence, må vi konstant have fokus på at forbedre effektiviteten og effekten af vores arbejde. Vi har identificeret tre komponenter, som er vigtige for at opfylde dette mål: Fokus på prioritetslande og øget tilstedeværelse Fokus på strategisk samarbejde Måling og dokumentation af effekten af vores arbejde FOKUS PÅ PRIORITETSLANDE OG ØGET TILSTEDEVÆRELSE De stærkeste, mest succesfulde og mest effektive partnerskaber, vi har indgået om menneskeretlige forandringer, er i de lande, hvor vi har en langvarig tilstedeværelse. Partnerskaber omkring menneskerettigheder med statslige aktører er sværere end partnerskaber med civilsamfundet og mere sensitive over for politiske forandringer. Derfor skal vi have lokale kontorer i de lande, hvor vi arbejder. Både for at forstå konteksten og for hurtigt at kunne reagere og tilpasse os eventuelle ændrede politiske omstændigheder. En lokal tilstedeværelse er også nødvendig for at skabe stærkere partnerskaber, opbygge troværdighed og udnytte muligheder for at tilpasse os nationale og internationale aktører, politikker og standarder. Endelig må vi ændre vores organisation, så vi er i stand til at drage nytte af, at ekspertisen og kapaciteten stiger lokalt i de lande hvor vi skal arbejde. Instituttet har lige nu kun etableret formelle kontorer i et par lande, mens vi har individuelt ansatte medarbejdere en række steder. 12

13 Vi vil identificere lande, hvor vi kan opbygge vores lokale tilstedeværelse baseret påfølgende kriterier: Vores evne til at anvende vores forandringsteori i den lokale kontekst og i samarbejde med lokale interessenter Den politiske vilje til at indgå i menneskeretsbaseret reform Engagement og formåen hos lokale partnere Landets relevans for regionale dynamikker Instituttets mulighed for at bidrage med merværdi Omkostninger i forhold til resultater sammenlignet med andre lande Tilstedeværelsen af langvarige ressourcer FOKUS PÅ STRATEGISK SAMARBEJDE Et stærkere fokus på strategisk samarbejde og ansvarsfordeling vil højne indflydelsen og effektiviteten af vores arbejde med at påvirke udviklingen af menneskerettigheder positivt. I de lande, vi vælger at arbejde i, har vi især fokus på statsaktører. Det kan også være fornuftigt at indgå strategiske samarbejder med akademiske aktører eller civilsamfundsaktører, som kan støtte staten. I den strategiske periode vil vi, som det fremgår af forandringsteorien, efterstræbe samarbejde med nationale menneskerettighedsinstitutioner, centrale offentlige myndigheder og aktører i retsvæsenet i de udvalgte lande. Vi vil også sikre strategisk samarbejde med OHCHR og andre FN-organer i landene for at koordinere indsatsen med at støtte udvalgte aktører. På de udvalgte tematiske fokusområder vil vi samarbejde med regionale instanser, ICC og regionale afdelinger, FN, civilsamfundsorganisationer, forskningsenheder og erhvervsliv. Størstedelen af Instituttets nuværende finansiering sker uden konkurrence. Sådan vil det ikke fortsætte. Vi skal have en profil, der er attraktiv på et globalt og stigende konkurrencepræget marked. Hvis vi skal bevare de kompetencer, vi har udviklet samt indfri de mål, vi har defineret, må vi udvide og skabe større spredning i vores finansieringskilder og søge strategisk samarbejde med flere donorer. 13

14 MÅLING OG DOKUMENTATION AF EFFEKTEN AF VORES ARBEJDE At måle fremskridt inden for menneskerettigheder er ofte en udfordring. Ikke desto mindre er det vigtigt og nødvendigt at sikre, at vores arbejde har relevans, og at vi kan opnå den nødvendige organisatoriske læring. Historisk set har vi ikke i tilstrækkelig grad fokuseret på dokumentation og kommunikation af resultaterne af vores arbejde. Forandringsteoriens klart definerede strategiske mål, resultater og effekter vil forbedre instituttets evne til at dokumentere og måle effekterne af vores arbejde både på det organisatoriske niveau og på programniveau. Vi ønsker at kunne blive holdt ansvarlige for de resultatmål vi har fastsat i forandringsteorien. Derfor vil vi systematisk dokumentere, monitorere og evaluere vore resultater. 14

15

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI

MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI MONITORERING 2013-2016 SUBSTRATEGI SYSTE M ATISK ME NNE SKE R ETTIGHEDSOVERVÅGNI N G MED GE NNE M SLAGSKR A FT INTRO SYSTEMATISK MENNESKERETTIGHEDSOVERVÅGNING MED GENNEMSLAGSKRAFT MISSION ˮInstitut for

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29493 Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D 2.11.1 (a) Januar 2004 Projektkoordinator: University

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere