Til Karin Storgaard. Sagsnr Dokumentnr. Dokumentnr.: Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH"

Transkript

1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Karin Storgaard Besvarelse af spørgsmål fra Karin Storgaard (O) vedrørende modernisering af Plejecentret Huset William Medlem af Borgerrepræsentationen Karin Storgaard (O) har i den 28. januar 2014 stillet spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om moderniseringen af Huset William. Spørgsmål Brevdato 7. februar 2014 Sagsnr. nr.: Dokumentnr. Dokumentnr.: Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH Karin Storgaard har modtaget en borgerhenvendelse vedrørende modernisering af Plejecentret Huset William, hvori borger anmoder om at moderniseringsprojektet annulleres. Karin Storgaard skriver: Kan I give en redegørelse for vedhæftede sag? Svar Sundheds- og Omsorgsforvaltningens redegørelse Baggrund Placering Det selvejende plejehjem Huset William er beliggende i Valby på Vigerslev Allé 169 mellem den almene boligbebyggelse Henriksgården, børneinstitutionen Kastanjehuset, Vigerslev Allé og jernbanetracéet til den ny ringstedbane v/kulbanevej. Huset William - situationsplan Det oprindelige plejehjem Det oprindelige plejehjem blev opført i 1972 efter datidens standard og rummede 75 boliger med tilknyttede fællesrum og Center for politik og ledelse Københavns Rådhus Vær. 83 I Stuen 1599 København V Telefon

2 servicefaciliteter. Plejehjemmets boligdel er opført i 3 etager som betonbyggeri med fladt tag og rummede udelukkende mindre 1-rums boliger på i alt m 2 med utidssvarende toilet- og badefaciliteter og tilsvarende dårlige arbejdsforhold for personalet. Servicearealerne var samlede i en et-etages bygning i samme materialestandard. Huset William eksisterende forhold Politisk behandling Borgerrepræsentationen besluttede i december 2011 at lukke plejehjemmet med henblik på efterfølgende ombygning/modernisering. I forbindelse med den politiske behandling udarbejdede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen et notat af 26. september 2011, hvori det præciseredes, at valget af placering for nyt plejecenter i Valbyområdet skulle være samme lokalitet, som det eksisterende William. Dette skyldes den centrale placering i Vigerslev, samt at det eksisterende plejecenter har været attraktivt for lokalområdets ældre. Endvidere begrundes placeringen i Vigerslev, med den store befolkningstæthed i området, samt at det nærved liggende tidligere plejecenter Vigerslevhus er omdannet til udelukkende at huse midlertidige pladser. I forbindelse med den politiske behandling af sagen afgav ældrerådet og den selvejende institution mv. høringssvar og der var generelt stor tilfredshed med valget af lokalitet. Af notatet fremgår det endvidere, at der ville være tale om en ombygning af William. Der var på tidspunktet for notatets udarbejdelse ikke taget endeligt stilling til om ombygningen ville medføre en renovering af de eksisterende bygninger eller en nedrivning efterfulgt af senere nybyggeri. Projektgrundlag I gennemførelsen af moderniseringsplanen vurderes hvert enkelt aktuelt plejehjem separat, med det formål at beslutte, om moderniseringen skal gennemføres ved en renovering af den Side 2 af 7

3 eksisterende bygningsmasse, eller om ombygningsarbejderne er så omfattende, at opnåelsen af den rette standard kun vil kunne gennemføres ved en nedrivning af de eksisterende bygninger og en opførelse af nybyggeri på grundarealet. I perioden fra lukningen af Huset William (medio 2012) til dags dato er der derfor gennemført en lang række supplerende undersøgelser af den eksisterende bygningsmasse, herunder husets konstruktioner, geometri og graden af nedslidning, ombygningsegnethed mv. I det aktuelle tilfælde har undersøgelserne påvist, at bygningerne på Huset William ikke er velegnede til renovering, og at en nedrivning og efterfølgende nybyggeri derfor er nødvendig for at opnå et moderne plejecenter med den krævede standard for såvel beboere, personale samt pårørende. Huset William er beliggende i et område uden godkendt lokalplan, men hvor rammebetingelserne i Kommuneplanen er gældende. En forudsætning for at byggeriet kan opføres uden udarbejdelse af ny lokalplan er, at byggeriet placeres indenfor fodaftrykket af de eksisterende bygninger. Ejerforhold Københavns Kommune ejer Huset William (grund/bygning) og i forbindelse med nybyggeriet sælges grunden til det almene boligselskab FSB, der bliver bygherre og efterfølgende bygningsdriftsherre for det nye almene plejecenter. Valget af boligselskab til varetagelse af opgaven er ikke udbudspligtigt og FSB blev valgt ud fra helhedsvurdering af forvaltningens øjeblikkelige engagement med de forskellige boligselskaber. Fra tidspunktet for lukningen af plejehjemmet medio 2012 til nu er processen med grundkøbsforhandlinger, planlægning og projektering af nybyggeriet samt diverse forundersøgelser indledt og gennemført i henhold til den hidtidige normale og gældende procedure for projekter, der indgår i Moderniseringsplanen. Proces På baggrund af en vurdering af projektets mindre størrelse (56 boliger) har der ikke været afholdt arkitektkonkurrence om rådgiverydelsen i de første faser, idet Boligselskabet FSB, der har rammeaftale med et antal rådgiverfirmaer, har udvalgt et rådgiverteam, der skal stå for udarbejdelsen af projektmateriale frem til udbud af opgaven i totalentreprise. Samtidigt er der nedsat en projektarbejdsgruppe og en styregruppe, der skal koordinere kommunens og boligselskabet krav og ønsker i Side 3 af 7

4 forhold til det nye plejecenter. I grupperne indgår repræsentanter for Huset William, bestyrelse, ældrerådet og forvaltningen. Endvidere har naboer til institutionen været inddraget i processen. Det nye Huset William Der er udarbejdet et skitseprojekt til nybyggeri på grunden, indeholdende i alt 56 stk. moderne 2-rumsboliger opført rundt om en indre gård og bestående dels af servicearealer i én etage (med bl.a. produktionskøkken og multisal) og dels af plejeboliger med tilhørende fællesarealer i 4 etager. Der bygges således en ekstra etage på i forhold til det eksisterende William. Huset William skitseprojekt Den ekstra etage etableres for at sikre det nødvendige antal boliger og samtidig holdes den nye bygning indenfor det eksisterende fodaftryk af den gamle bygning. Herved overholdes kommuneplanens rammebestemmelser og det sikres, at der ikke bygges ud i havearealerne. Den ekstra bygningshøjde er på cirka 5 meter, hvorved hushøjden i den nye bygning bringes til nøjagtig samme kote (højde) som Henriksgårdens blokke. Ny placering De 4-etages boligbygninger er placerede mod Vigerslev Allé og mod blok 1 i Henriksgården og de 1-etages bygninger, indeholdende servicearealer mv., er placerede ind mod jernbaneterrænet og institutionen mod syd. Placeringen er valgt, fordi den giver optimale lysforhold for plejecenterbeboerne i den indre gård og på udearealerne ved multisalen samt i beboernes fællesarealer på etagerne. Endvidere er placeringen valgt for at vende den mest markante facade og indgangspartiet mod Vigerslev Allé. Side 4 af 7

5 Det nye plejecenter er i forhold til den eksisterende institution rykket yderligere 5 meter væk fra blok 1 i Henriksgården. Afstanden til facaden på blok 1 bliver dermed på 28 meter, hvor den indbyrdes afstand mellem blokkene i Henriksgården i dag er på 25 meter. Endvidere er plejecentret rykket tilbage fra Vigerslev Allé i forhold til de oprindelige bygninger, men stadig indenfor det nævnte fodaftryk. Projektdisponering De 4-etagers boligblokke er disponerede med relativt korte gange og boliger på begge sider af gangene. Dette skaber overskuelighed for beboerne og optimale forhold i forhold til plejedriften. Samtidigt minimeres arealet, der anvendes til gangarealer og det sparede areal konverteres i stedet til større fællesarealer for beboerne. Boligerne og gangene er velbelyste med dagslysadgang. Langt hovedparten af de nybyggede eller nyrenoverede plejecentre i Københavns Kommune er disponerede på samme måde og samtidigt er gangarealerne generelt tilført kvaliteter, der adskiller dem fra traditionelt institutionsagtige gangsarealer. Der vil være forskellige oplevelsesindtryk fra de forskelligt placerede boliger, men boligerne, der vender mod Vigerslev Allé vil få tilført en attraktionsværdi i kraft af muligheden for at følge med i livet og trafikken på Vigerslev Allé. Det nye plejecenter vil blive opført med lyddæmpende vinduer efter gældende normer. Dette er tilsvarende tilfældet ved ombygningen af Bispebjerghjemmet og Fælledgården. Her har det vist sig at boliger mod henholdsvis Tagensvej og Jagtvej har den største attraktionsværdi, fordi der her opleves visuel tilknytning til det omkringliggende lokalsamfund. Også her, er boligerne opført med lyddæmpende vinduer. Samme tendens optræder i forbindelse med plejecentret Langgadehus og de boliger på plejecentret, der vender ud mod Valby Langgade. Naboproces og informationsmøde Bestyrelsen for Henriksgården, institutionslederne for naboinstitutionerne samt formanden for grundejerforeningen Kærskifte (der ligger overfor plejecentret på den anden side af Vigerslev Allé) har i processen frem til udarbejdelse af skitseprojekt været inddraget og orienteret om projektets udvikling. Endvidere har der i forbindelse med færdiggørelse af skitseprojektet og før igangsætningen af den videre planlægning af det nye William været afholdt et offentligt informationsmøde den 1. oktober 2013, der primært var målrettet beboerne i plejecentrets nabobebyggelser. Der deltog ca. 50 personer. Side 5 af 7

6 På mødet blev der fra naboernes side (beboerne i blok 1 i Henriksgården) udtryk bekymring/kritik af primært følgende forhold: Bygningskroppens placering specielt med hensyn til at den høje 4- etages bygning vender ind mod Henriksgården. At plejecentret bygges for tæt på blok 1 i Henriksgården At bygningshøjden på det nye William vil medføre øget skyggevirkning for naboerne, og at bygningerne ville skygge for solen på deres altaner osv. At der i det hele taget placeres et plejecenter på matriklen. Der blev på denne baggrund aftalt følgende på mødet: Mulighederne for at rotere bebyggelsen 90 grader undersøges således, at de 4-etages bygninger ligger mod Vigerslev Allé og mod børneinstitutionen mod syd og de 1-etages bygninger ligger mod Henriksgården og jernbanen mod øst. Mulighederne for at sideforskyde det samlede plejecenter et antal yderligere meter væk fra Henriksgården undersøges Der udarbejdes soldiagrammer, der viser skyggeeffekten af det nye William i forhold til blok 1 på forskellige tider af året og på forskellige tidspunkter af døgnet. Der blev på mødet henvist til, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ved hvert enkelt plejecenterbyggeri, udarbejder en individuel vurdering af placeringen af det fremtidige plejecenter (der henvises til afsnittet Politisk behandling på side 2). Konklusioner Konklusionerne af disse undersøgelser blev præsenteret på et offentligt informationsmøde den 27. november 2013: En drejning af bygningerne vil medføre, at adgangen til det nye William vil blive væsentligt forringet samt at vareind-levering og parkering vil optage en betydeligt større del af friarealerne. Endvidere vil lysforholdene for plejecenterbebo-erne blive markant ringere i den indre gård, på udearealerne ved multi-salen samt i beboernes fællesarealer på etagerne. Det vil være muligt at sideforskyde den samlede bygning yderligere 3 meter fra blok 1 på Henriksgården (således at den samlede afstand bliver 31 meter) samt ydermere at flytte projektet længere væk fra Vigerslev Allé. Der er udarbejdet et stort antal soldiagrammer for henholdsvis det eksisterende plejehjem William, for det aktuelle nybygningsprojekt, for samme projekt rykket et antal meter fra Henriksgården samt for projektet roteret 90 grader mod uret. Side 6 af 7

7 Ud fra soldiagrammerne er det rådgivers vurdering, at den nye bygning ikke vil give skyggepåvirkning i sommermånederne på Henriksgårdens blok 1. Derimod viste soldiagrammerne for september og marts ændrede skyggepåvirkninger. Det vil betyde at nogle boliger, der i dag ligger i sol, fremtidigt vil får skygge, mens andre der i dag ligger i skygge fremadrettet vil ligge i sol. Der er tale om 4-8 boliger, der vil få ændrede skyggeforhold. Videre forløb Forholdet om huset kan flyttes yderligere fra Vigerslev Allé er under afklaring. Når alle ovenstående forhold er endeligt afklaret udarbejdes indstilling vedrørende kapitalbevillingen for hele plejecenterbyggeriet (Skema A), der forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og endeligt Borgerrepræsentationen. Inden den politiske behandling udsendes indstillingen i høring hos interesserede parter, herunder ældreråd, lokaludvalg, naboer mv. Det forventes, at sagen udsendes i høring i februar måned med endelig politisk beslutning i Borgerrepræsentationen inden sommerferien Tidsplan og økonomi Efter godkendt skema A indledes arbejdet med udarbejdelse af udbudsmateriale til licitation i totalentreprise. Det forventes, at byggeriet kan påbegyndes i 2. halvår 2014 med en udførelsesperiode på cirka 14 måneder. Det nye plejecenter vil dermed være indflytningsklar ca. primo Hanne Baastrup Søren Winther Rasmussen Side 7 af 7

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere