forslag til årsbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forslag til årsbudget 2014-2017"

Transkript

1 Budgetoplæg Økonomiudvalgets forslag til årsbudget

2 Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale 2 Finansielt budget 3 Noter til det finansielle budget 8 Resultatet af ordinær drift 10 Servicerammeopgørelse 11 Bevillingsoversigt 12 Driftsbesparelser og effektiviseringer 13 Pris gange mængde-ændringer 15 Udvidelser 19 Anlæg 21 Side 1

3 Fokus på Velfærd, jobskabelse, bosætning og erhvervsudvikling Budgetforlig i Odsherred Kommune mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Odsherred Listen, Det Konservative Folkeparti. Partierne i Odsherred kommune har tirsdag den 3. september 2013 indgået et bredt budgetforlig. Budgettet for 2014 har et stærkt fokus på at stimulere beskæftigelsen og skabe vækst. Med et stort anlægsbudget på over 100 millioner kroner, med understøttelse af kommunens erhvervsservice og Udvikling Odsherred er partierne enige om at hovedfokus for budgettet næste år er beskæftigelse og vækst. Byrådet er ligeledes enige om at løfte kommunens borgernære service indenfor udvalgte områder. Budgettet indeholder derfor en lang række nye tiltag og projekter til gavn og glæde for Odsherreds borgere: Etablering af akutstuer til svage ældre, gadelys om natten i weekender, Malergården, flere penge til de frivillige organisationer ( 18 midler),flere penge til aftenskoler, hvoraf en del målrettes pensionistpas, flere midler til vedligeholdelse af stier, strande og veje, tilskud til kunststofgræsbane i Vig, handicaptoilet i Nykøbing og ekstra bevilling til Ung i Odsherred, Odsherred Teater og videreførelse af skoleprojekter er blot nogle af de aktiviteter som byrådet er enige om at prioritere. På folkeskoleområdet afsættes anseelige beløb til implementering af den nye skolestruktur, skolereform og lærerarbejdspladser. Den nye Vighal er endvidere indlagt i budgettet over henholdsvis 2014 og Samlet set er overskuddet på den ordinære drift på 72 millioner kroner, hvilket svarer til byrådets økonomiske målsætning. Kommunens kassebeholdning styrkes med 8,6 millioner kroner, og der gennemføres anlægsinvesteringer for 103 millioner kroner i Der er derfor tale om et solidt budget, som en retning for udvikling ikke blot for 2014, men også for overslagsårene. Odsherred Kommune afsætter i 2014 flere midler til bosætningskampagner og branding, ligesom Geopark Odsherred får sin helt selvstændige økonomi. Byrådets partier har også valgt at satse på at Odsherred fremadrettet får langt større andel i de mange fonde og tilskudsmuligheder fra bla. EU, idet der oprettes et fundraisingprojekt. Kommunens decentrale institutioner får i 2014 mulighed for at overføre 2% af driften til efterfølgende budgetår. Partierne er ligeledes enige om at der igangsættes en budgetanalyse af Arbejdsmarkedsområdet med henblik på at skabe økonomisk råderum til budget Partierne er ligeledes enige om at et eventuelt provenu i forbindelse med markedsprøvningen i 2014 af Park og Vej anvendes til at løfte serviceniveauet indenfor kommunens grønne områder, veje og stier. Udmøntningen af et provenu aftales i Miljø- og Klimaudvalget. Der reserveres 10 mio. kr. over 3 år til etablering af genoptræningsfaciliteter. Endelig udmøntning aftales når forskellige modeller er belyst. Partierne er ligeledes enige om at tilbyde teleoperatørerne gratis leje i op til 15 år ved opstilling af nye tele og mobilmaster på kommunale arealer eller bygninger i svagt dækkede områder. Partierne sender nu budgettet til behandling i byrådet og til høring. Forud for andenbehandlingen i byrådet mødes partierne igen for at drøfte om høringsfasen giver anledning til at partierne ændrer i budgettet. Side 2

4 Budget i 2014-priser - Finansielt budget Vedtaget Forslag Overslag Overslag Overslag 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter DRIFT - SERVICEOMRÅDERNE Udvalgenes basisbudget Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Buffer til overførsel af overskud tidligere år I alt drift - serviceområderne - Udvalgenes basisbudget DRIFT - OVERFØRSELSOMRÅDERNE Udvalgenes basisbudget Økonomiudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt drift - overførselsområderne - Udvalgenes basisbudget DRIFT - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Udvalgenes basisbudget Miljø- og Klimaudvalget I alt drift - forsyningsvirksomhederne - Udvalgenes basisbudget I ALT DRIFT - UDVALGENES BASISBUDGET Side 3

5 Budget i 2014-priser - Finansielt budget Vedtaget Forslag Overslag Overslag Overslag 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter DRIFTSÆNDRINGER - SERVICEOMRÅDERNE Driftsbesparelser og effektiviseringer Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - serviceområderne DRIFTSÆNDRINGER - OVERFØRSELSOMRÅDERNE Driftsbesparelser og effektiviseringer Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - overførselsområderne DRIFTSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Driftsbesparelser og effektiviseringer Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - forsyningsvirksomhederne I ALT DRIFTSÆNDRINGER - NETTO TOTAL NETTODRIFT Side 4

6 Budget i 2014-priser - Finansielt budget ANLÆG - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Udvalgenes basisbudget (kategori 1-anlæg fra overslagsår i budget 2013) Vedtaget Forslag Overslag Overslag Overslag 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter Økonomiudvalget - diverse anlæg Økonomiudvalget - ejendomssalg Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I alt anlæg - skattefinansierede områder - udvalgenes basisbudget ANLÆG - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Udvalgenes basisbudget (kategori 1-anlæg fra overslagsårene) Miljø- og Klimaudvalget I alt anlæg - brugerfinansierede områder - udvalgenes basisbudget ANLÆGSÆNDRINGER - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Ej fordelte anlægsbeløb fra overslagsårene I alt anlægsændringer - skattefinansierede områder ANLÆGSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Miljø- og Klimaudvalget I alt anlægsændringer - brugerfinansierede områder TOTAL NETTOANLÆG Side 5

7 Budget i 2014-priser - Finansielt budget Vedtaget Forslag Overslag Overslag Overslag 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Diverse renteudgifter og indtægter Afdrag på lån Renter af lån Afdrag på nye lån/projekter - 3,2 % af lånesum - optaget 1/ Renter på nye lån/projekter - 2,6 % af lånesum - optaget 1/ Finansforskydninger og reguleringer Finansforskydning - Buffer til overførsel af overskud/underskud tidligere år Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v I ALT TIL FINANSIERING LÅNEOPTAGELSE Låneramme inkl. lån efter lånebekendtgørelsen Lån til kvalitetsfondsanlæg, ordinære anlæg og effektiviseringsanlæg Lån til kassestyrkelse I alt låneoptagelse SKATTEAFREGNING 2010 og 2011 Personskat - regulering af indkomsskat Tilskud og udligning samt skattelovsændringer m.v Dødsboskat I alt skatteafregning 2010 og Side 6

8 Budget i 2014-priser - Finansielt budget Vedtaget Forslag Overslag Overslag Overslag 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter SKATTER Personskat - 26,6 % af mio. kr Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo Selskabsskat Dækningsafgift - off. ejendomme I alt skatter TILSKUD OG UDLIGNING Landsudligning Statstilskud - ordinært og betinget drift og anlæg + str.und Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Regionen - Udviklingsbidrag indb. a 125 kr Tilskud til generelt løft i ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer på kv-områder Tilskud til omstilling af folkeskolen - andel i pulje på 300 mio. kr Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - midtvejsregulering Beskæftigelsestilskud I alt tilskud og udligning I ALT FINANSIERING I ALT SALDO SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE SALDO I VEDTAGET BUDGET AFVIGELSE I FORHOLD TIL VEDTAGET BUDGET Side 7

9 Noter til det finansielle budget 1. Buffer på 2% af serviceudgifter til budgetoverførsler m.v. skal dække uforudsete serviceudgifter og reservation af serviceramme til institutionernes overførsel af overskud fra foregående år. Udgiftsdelen er budgetlagt under servicedrift og indtægtsdelen under finansielle forskydninger. 2. Total serviceudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg 3. Total overførselsudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg 4. I alt basisbudget før budgetændringer 5. I alt driftsændringer til basisbudgettet fra pris gange mængde, besparelser, effektiviseringer og udvidelser 6. I alt nettodriftsudgifter til serviceområderne, overførselsområderne og forsyningsvirksomheder 7. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg 8. Total anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne i henhold til specifikation under anlæg 9. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 24. juni udmeldt et tilskud på 5,4 mio. kr. til Landsbyfornyelse svarende til 60 % af udgiften. Odsherred Kommunes egenfinansiering udgør 40 % af udgiften og forudsætter at der samlet afsættes 9,0 mio. kr. i årene til landsbyfornyelse. 10. Ikke disponeret anlægsrådighedsbeløb fra budgetoverslagsårene i vedtaget budget I alt anlægsbudget opgjort inkl. Ikke disponerede anlægsrådighedsbeløb og inkl. "overtræksbeløb" 12. Diverse renteindtægter er renter af udlån til ejendomsskatter og øvrige tilgodehavender 13. Afdrag på kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje og kurser på udenlandsk valuta for CHF. 14. Renteudgifter af kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF. 15. Ydelser på nye lånefinansierede projekter opgjort til dagsrente med fast rente i 5 år. Lån optages medio året og låneydelserne udgør derfor 50 % i første år. Ydelser på planlagt låneoptagelse i overslageårene fra budget 2013 er medtaget under henholdsvis note 13. og Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregning mellem årene m.v. i 2014 indgår kommunens udlæg fra tidligere år til Kystsikring på Gniben med 0,526 mio. kr. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,575 mio. 17. Her indgår Indtægtsdelen af buffer til budgetoverførsler jfr. note 1., som registreres under finansielle forskydninger. 18. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg og energibesparende foranstaltninger m.v. 19. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. august 2013 udmeldt følgende lånedispensationer: 0,8 mio. kr. til effektiviseringsprojekter - svarende til låneprocent på 47%, 14,4 mio. kr. til kvalitetsfondsområderne svarende til låneprocent på 73% og 9,6 mio. kr. til ordinære anlægsområder, svarende til en lånprocent på 31%. 20. Andel i dødsboskat fra 2011 iflg. opgørelse fra SKAT 21. Personskatteprocenten fastsættes uændret til 26,6 % med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,237 mio. 22. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 med udgangspunkt i et grundlag på kr ,012 mio. Med nærværende budgetforslag ændres sidste retttidige indbetalingsdato for grundskatter fra henholdsvis 10/1 og 10/7 til 1/1 og 1/7, hvilket dels øger Side 8

10 Noter til det finansielle budget kommunens renteindtægter med ca kr. årligt og de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen med ca. 2 mio. kr. 23. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til maksimumspromillen til 7,2 med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 909,944 mio. Se i øvrigt note 22 for så vidt angår ændring af sidste rettidige betalingsdato. 24. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2011 som udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni Selskabsskatten sænkes med 1% fra 2014, hvilket reducerer skatteindtægten fra 2017 med 0,5 mio. kr. 25. Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. 26. Tilskud og udligning opgjort efter statsgaranti af tilskud og udligning for 2014 efter Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsmodeller af 30. juni Skønnet folketal indbyggere 1. januar 2014 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere 27. Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 125 kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Nyt tilskud fra 2013, som er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. august 2013 udmeldt et særtilskud for 2014 på 18,996 mio. kr. I overslagsårene budgetteres med et tilskud på 0 kr., idet særtilskud bevilges for et år ad gangen. 30. Med virkning fra 2014 indgår kvalitetsfondstilskud som en del af bloktilskudspuljen - og de tidligere krav til kommunal finansieringsandel samt deponering af ikke anvendte kvalitetsfondsmidler er bortfaldet. Der er fremsendt låneansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om lån til kvalitetsfondsanlæg i I kommuneaftalen for 2014 indgår ekstraordinært løft af bloktilskudspuljen på 300 mio. kr. i Tilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer og er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet 29. august I 2015 og 2016 udgør tilskuddet 600 mio. kr. og falder igen til 300 mio. kr. i Tilskuddet registreres under "Særlige tilskud" jfr. OIM 2/ Som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet fra 2011 blev der på grund af den stigende ledighed i Odsherred Kommune i 2012 anslået midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet årligt med 6,0 mio. kr. Midtvejsreguleringen blev anslået med alle forbehold, idet denne vil være afhængig af dels den endelige udvikling og dels udviklingen i den "kommuneklynge", som kommunen indgår i. På baggrund af den negative regulering i 2013 budgetteres der ikke fra 2014 og fremover med positive efterreguleringer. 33. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) fra 2014 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem. 34. Saldo for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 35. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk. 36. Saldo for alle år i vedtaget budget 2013 med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 37. Forskel vedtaget budget 2013 og budgetoplæg 2014, hvor negativt fortegn er budgetforbedring og positivt fortegn er budgetforværring. Side 9

11 Budget i 2014-priser - Resultat af ordinær drift Vedtaget Forslag Overslag Overslag Overslag 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene Herfra bufferpulje på 2% til overførsler fra foregående år Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene Ændringer i basisbudget: Driftsbesparelser og effektiviseringer Pris gange mængde-ændringer Udvidelser RENTER Diverse renteudgifter og indtægter Renter af lån Renter på nye lån/projekter - excl. likviditetslån SKATTER OG TILSKUD/UDLIGNING Skatteafregning 2010 og Skatter i alt Tilskud og udligning i alt RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Noter 1. I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt Side 10

12 Budget i 2014-priser - Serviceramme Vedtaget Kor. ramme i Forslag Overslag Overslag Overslag 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter Nettodrift til service efter budgetloven - basisbudget Nettodrift til service efter budgetloven - budgetændringer Korrektioner 2012 til 2013 Lov- og cirkulæreprogrammet P/L-korrektioner 2012 til Øvrige korrektioner -177 Korrektioner 2013 til 2014 Reduktion andel i vækstplanens 2 mia. kr Udfasning af 60-årsreglen for skolelærere - andel i 94 mio. kr. 564 Implementering af folkeskolereformen - andel i 204 mio. kr Løft af sundhed - andel i 300 mio. kr Befordring - andel i reduktion på 100 mio. kr Skæv DUT - andel i 68 mio. kr Lov- og cirkulæreprogrammet P/L-korrektioner og øvrige justeringer I ALT SERVICERAMME RAMMEAFVIGELSE Fortegn for rammeafvigelse Positivt fortegn = merforbrug Negativt fortegn = mindreforbrug Side 11

13 Budget i 2014-priser - Bevillingsoversigt Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Buffer til overførsel af overskud/underskud fra tidligere år Tværgående besparelser og effektiviseringer I ALT DRIFTSBEVILLINGER Noter Kommunens bevillingsniveau er lagt på udvalgsniveau, idet hvert udvalg er tildelt "en pose penge" til finansiering af udvalgets nettodriftsudgifter. Beløbet kan anvendes i overensstemmelse med budgettets forudsætninger og til de aktiviteter, som Byrådet har vedtaget. I bevillingen indgår såvel udgifter til service som overførsler - og mindreudgifter til overførsler kan således ikke uden videre anvendes til at forøge serviceudgifterne. I forbindelse med halvårsregnskabet vurderes de budgetmæssige forudsætninger med det forventede årsregnskab og det samlede budget indgår her i totalfinansieringen af forventede merudgifter - d.v.s. ud fra fælles enhedsbetragtninger. Side 12

14 Budget i 2014-priser - Driftsbesparelser og effektiviseringer - Serviceområder Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Skema TVÆRGÅENDE BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER 1/3 reduktion af prisfremskrivning fra 2013 til 2014 for varekøb og tjenesteydelser I ALT TVÆRGÅENDE ØKONOMIUDVALGET Servicetjek Effektivisering af ledelse Arbejdsgange og nye systemer Nedlæggelse af ½ stilling Reduceret timetal Byfornyelse Socialt bedrageri Nedlæggelse af stilling på arbejdsmarkedsområdet Besparelse på lederuddannelse og årskurser m.v Reduktion i administrativ stilling - plejeområdet Tjenestemandsforsikringer I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Badevandsmålinger Forenkling af formidling af badevandsanalyser I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Lukning og salg af "Havehuset" ved Bevægelseshaven Reduktion i dagplejen Reduktion af ansatte i børnesundhedsafdelingen I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 13

15 Budget i 2014-priser - Driftsbesparelser og effektiviseringer - Serviceområder Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Skema SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Praktisk hjælp - rengøring Udlejning af flere lokaler på Sundhedscentret I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Reduktion af teaterordning Reduktion af aktivitetsdelen i forbindelse med Blå flag Reduktion på foreningsfokus Ny rammebesparelse biblioteker I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I ALT BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER Side 14

16 Budget i 2014-priser -Pris gange mængde-ændringer - Serviceområder Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Note ØKONOMIUDVALGET Arbejdsmarkedsområdet: Ungdomsuddannelser - produktionsskoler Arealeffektivisering - optimering af brugen af kommunale arealer med 5 % er ikke effektueret IT-udgifter: Ændrede mængder af KMD-systemaftaler IT-udgifter: Fagcentres tilslutning til KOMBIT-systemer IT-udgifter: Vedligeholdelse af Microsoft Office-licenser Redningsberedskabet - fald i antallet af udrykninger Gebyr for vielse af udenlandske borgere - stærk reduktion i antallet af vielser Nedsættelse af byggesagsgebyrer jfr. Miljø- og Klimaudvalgets indstilling 4. juni Gebyrindtægter for ejendomsoplysninger - manglende gebyrer som følge af ny digital løsning Gebyrindtægter for udsendelse af rykkere - manglende indtægt p.g.a. afskrivninger og UBDK I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Movia - Kollektiv trafik: Korrektioner på baggrund af budgetudkast I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Side 15

17 Budget i 2014-priser - Pris gange mængde-ændringer - Serviceområder Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Note BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Tandplejen Fast ejendom skoler og dagtilbud Pædagogisk Assistent Uddannelse Reduktion faldende elevtal folkeskolen budget p.g.a 6-16 år - nedgang indarbejdet i budget 2013 i overslagsårene til udkontering: Ressourcetildeling Folkeskolen øget elevtal Ledernes undervisning flyttes til lærerløn Ressourcetildeling SFO Manglende forældrebetaling SFO klassecenter EUC-forløb Statsbidrag Efterskoler Statsbidrag Private skoler og friskoler Statsbidrag SFO private skoler og friskoler Private dagbehandlingtilbud og interne skoler Specialskoletilbud i Odsherred Specialskoletilbud i andre kommuner Regionale specialskoler Special SFO i andre kommuner Skolebefordring - specialskoler i Holbæk Skolebefordring - specialskoler Kompetenceforløb ved Skolen på Molen Reduktion faldende børnetal dagtilbud vedtaget budget pg.a børnetallet 0-5 år - nedgang indarbejdet i budget 2013 i overslagsårene til udkontering: Dagplejen Manglende forældrebetaling dagplejen Private dagpassere Private daginstitutioner Egne daginstitutioner Manglende forældrebetaling i egne dagtilbud Fripladser og søskendetilskud I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 16

18 Budget i 2014-priser - Pris gange mængde-ændringer - Serviceområder Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Note SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Høreapparater (DUT-sag) Genoptræning Tomgangsleje ældreboliger Efterreguleringer takstinstitutioner 980 Ledersagerordning 97 Serviceloven Tekniske hjælpemidler - APV hjælpemidler Kørsel til Lynghuset I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Medlemskab af Blå flag (Friluftsrådet) Freden i Nykøbing, rengøring, øget drift og udenomsarealer Regulering af udgifter til Billedskole v/musikskolen Fødevarepris besluttet 6. august Besparelse ved drift af Vig Svømmehal I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I ALT PRIS GANGE MÆNGDE-ÆNDRINGER - SERVICEOMRÅDERNE Side 17

19 Budget i 2014-priser - Pris gange mængde-ændringer - Overførselsområder Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser ØKONOMIUDVALGET Tilbud til udlændinge - Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Tilbud til udlændinge - Kontanthjælp til udlændinge u/introduktionsprogrammet Førtidspensioner - Førtidspension med 50 % refusion Førtidspensioner - Førtidspension med 35 % refusion Førtidspensioner - Førtidspension med 35 % refusion Kontante ydelser - Sygedagpenge Kontante ydelser - Kontanthjælp Kontante ydelser - Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Kontante ydelser - Dagpenge til forsikrede ledige Kontante ydelser - Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Revalidering Revalidering - Løntilskud m.v. til personer i flexjob Revalidering - Løntilskud m.v. til personer i ledighedsydelse Revalidering - Ressourceforløb Driftsudgifter den konmunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob til personer over 55 år - Også økonomiudvalgssag 20. august Note I ALT ØKONOMIUDVALGET Side 18

20 Budget i 2014-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder TVÆRGÅENDE DRIFTSUDVIDELSER Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Skema I ALT TVÆRGÅENDE DRIFTSUDVIDELSER ØKONOMIUDVALGET Eftervederlag Implementering af Byg Miljø Medarbejder til kondemnerings- og skimmelsvampsager Rehabiliteringsteam Udvikling Odsherred og erhvervsfremme I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Øget koordination i forhold til tilsyn og dialog på miljøområdet Forskønnelse af Odsherred - Ekstra til eksisterende grønne områder, stier, veje og strande Vandløbsvedligeholdelse og kontrolmålinger af vandløb /5 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Side 19

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019

Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019 Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019 NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 0 25.588 18.045 10.423 BALANCE EXCL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Læs mere

Vedtaget budget 2010-13

Vedtaget budget 2010-13 Budget 2010-2013 Vedtaget budget 2010-13 Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1 Budget 2012-2015 Budgetoplæg 2012-15 Side 1 Budget 2012-2015 i 2012-priser - Finansielt budget DRIFT Serviceområder i alt 1.498.872 1.513.266 1.513.714 1.514.078 1. Overførselsområder i alt 482.903 494.133

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Odsherred Kommune Vedtaget budget

Odsherred Kommune Vedtaget budget Budget 2015-2018 Odsherred Kommune Vedtaget budget 2015-2018 Detaljeret budget Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale 2 Finansielt budget 3 Noter til det finansielle budget 8 Resultatet af ordinær drift

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1 Budget 2009-2012 Vedtaget budget Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere