forslag til årsbudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forslag til årsbudget 2014-2017"

Transkript

1 Budgetoplæg Økonomiudvalgets forslag til årsbudget

2 Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale 2 Finansielt budget 3 Noter til det finansielle budget 8 Resultatet af ordinær drift 10 Servicerammeopgørelse 11 Bevillingsoversigt 12 Driftsbesparelser og effektiviseringer 13 Pris gange mængde-ændringer 15 Udvidelser 19 Anlæg 21 Side 1

3 Fokus på Velfærd, jobskabelse, bosætning og erhvervsudvikling Budgetforlig i Odsherred Kommune mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Odsherred Listen, Det Konservative Folkeparti. Partierne i Odsherred kommune har tirsdag den 3. september 2013 indgået et bredt budgetforlig. Budgettet for 2014 har et stærkt fokus på at stimulere beskæftigelsen og skabe vækst. Med et stort anlægsbudget på over 100 millioner kroner, med understøttelse af kommunens erhvervsservice og Udvikling Odsherred er partierne enige om at hovedfokus for budgettet næste år er beskæftigelse og vækst. Byrådet er ligeledes enige om at løfte kommunens borgernære service indenfor udvalgte områder. Budgettet indeholder derfor en lang række nye tiltag og projekter til gavn og glæde for Odsherreds borgere: Etablering af akutstuer til svage ældre, gadelys om natten i weekender, Malergården, flere penge til de frivillige organisationer ( 18 midler),flere penge til aftenskoler, hvoraf en del målrettes pensionistpas, flere midler til vedligeholdelse af stier, strande og veje, tilskud til kunststofgræsbane i Vig, handicaptoilet i Nykøbing og ekstra bevilling til Ung i Odsherred, Odsherred Teater og videreførelse af skoleprojekter er blot nogle af de aktiviteter som byrådet er enige om at prioritere. På folkeskoleområdet afsættes anseelige beløb til implementering af den nye skolestruktur, skolereform og lærerarbejdspladser. Den nye Vighal er endvidere indlagt i budgettet over henholdsvis 2014 og Samlet set er overskuddet på den ordinære drift på 72 millioner kroner, hvilket svarer til byrådets økonomiske målsætning. Kommunens kassebeholdning styrkes med 8,6 millioner kroner, og der gennemføres anlægsinvesteringer for 103 millioner kroner i Der er derfor tale om et solidt budget, som en retning for udvikling ikke blot for 2014, men også for overslagsårene. Odsherred Kommune afsætter i 2014 flere midler til bosætningskampagner og branding, ligesom Geopark Odsherred får sin helt selvstændige økonomi. Byrådets partier har også valgt at satse på at Odsherred fremadrettet får langt større andel i de mange fonde og tilskudsmuligheder fra bla. EU, idet der oprettes et fundraisingprojekt. Kommunens decentrale institutioner får i 2014 mulighed for at overføre 2% af driften til efterfølgende budgetår. Partierne er ligeledes enige om at der igangsættes en budgetanalyse af Arbejdsmarkedsområdet med henblik på at skabe økonomisk råderum til budget Partierne er ligeledes enige om at et eventuelt provenu i forbindelse med markedsprøvningen i 2014 af Park og Vej anvendes til at løfte serviceniveauet indenfor kommunens grønne områder, veje og stier. Udmøntningen af et provenu aftales i Miljø- og Klimaudvalget. Der reserveres 10 mio. kr. over 3 år til etablering af genoptræningsfaciliteter. Endelig udmøntning aftales når forskellige modeller er belyst. Partierne er ligeledes enige om at tilbyde teleoperatørerne gratis leje i op til 15 år ved opstilling af nye tele og mobilmaster på kommunale arealer eller bygninger i svagt dækkede områder. Partierne sender nu budgettet til behandling i byrådet og til høring. Forud for andenbehandlingen i byrådet mødes partierne igen for at drøfte om høringsfasen giver anledning til at partierne ændrer i budgettet. Side 2

4 Budget i 2014-priser - Finansielt budget Vedtaget Forslag Overslag Overslag Overslag 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter DRIFT - SERVICEOMRÅDERNE Udvalgenes basisbudget Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Buffer til overførsel af overskud tidligere år I alt drift - serviceområderne - Udvalgenes basisbudget DRIFT - OVERFØRSELSOMRÅDERNE Udvalgenes basisbudget Økonomiudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt drift - overførselsområderne - Udvalgenes basisbudget DRIFT - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Udvalgenes basisbudget Miljø- og Klimaudvalget I alt drift - forsyningsvirksomhederne - Udvalgenes basisbudget I ALT DRIFT - UDVALGENES BASISBUDGET Side 3

5 Budget i 2014-priser - Finansielt budget Vedtaget Forslag Overslag Overslag Overslag 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter DRIFTSÆNDRINGER - SERVICEOMRÅDERNE Driftsbesparelser og effektiviseringer Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - serviceområderne DRIFTSÆNDRINGER - OVERFØRSELSOMRÅDERNE Driftsbesparelser og effektiviseringer Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - overførselsområderne DRIFTSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Driftsbesparelser og effektiviseringer Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - forsyningsvirksomhederne I ALT DRIFTSÆNDRINGER - NETTO TOTAL NETTODRIFT Side 4

6 Budget i 2014-priser - Finansielt budget ANLÆG - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Udvalgenes basisbudget (kategori 1-anlæg fra overslagsår i budget 2013) Vedtaget Forslag Overslag Overslag Overslag 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter Økonomiudvalget - diverse anlæg Økonomiudvalget - ejendomssalg Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I alt anlæg - skattefinansierede områder - udvalgenes basisbudget ANLÆG - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Udvalgenes basisbudget (kategori 1-anlæg fra overslagsårene) Miljø- og Klimaudvalget I alt anlæg - brugerfinansierede områder - udvalgenes basisbudget ANLÆGSÆNDRINGER - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Ej fordelte anlægsbeløb fra overslagsårene I alt anlægsændringer - skattefinansierede områder ANLÆGSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Miljø- og Klimaudvalget I alt anlægsændringer - brugerfinansierede områder TOTAL NETTOANLÆG Side 5

7 Budget i 2014-priser - Finansielt budget Vedtaget Forslag Overslag Overslag Overslag 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Diverse renteudgifter og indtægter Afdrag på lån Renter af lån Afdrag på nye lån/projekter - 3,2 % af lånesum - optaget 1/ Renter på nye lån/projekter - 2,6 % af lånesum - optaget 1/ Finansforskydninger og reguleringer Finansforskydning - Buffer til overførsel af overskud/underskud tidligere år Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v I ALT TIL FINANSIERING LÅNEOPTAGELSE Låneramme inkl. lån efter lånebekendtgørelsen Lån til kvalitetsfondsanlæg, ordinære anlæg og effektiviseringsanlæg Lån til kassestyrkelse I alt låneoptagelse SKATTEAFREGNING 2010 og 2011 Personskat - regulering af indkomsskat Tilskud og udligning samt skattelovsændringer m.v Dødsboskat I alt skatteafregning 2010 og Side 6

8 Budget i 2014-priser - Finansielt budget Vedtaget Forslag Overslag Overslag Overslag 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter SKATTER Personskat - 26,6 % af mio. kr Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo Selskabsskat Dækningsafgift - off. ejendomme I alt skatter TILSKUD OG UDLIGNING Landsudligning Statstilskud - ordinært og betinget drift og anlæg + str.und Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Regionen - Udviklingsbidrag indb. a 125 kr Tilskud til generelt løft i ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer på kv-områder Tilskud til omstilling af folkeskolen - andel i pulje på 300 mio. kr Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - midtvejsregulering Beskæftigelsestilskud I alt tilskud og udligning I ALT FINANSIERING I ALT SALDO SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE SALDO I VEDTAGET BUDGET AFVIGELSE I FORHOLD TIL VEDTAGET BUDGET Side 7

9 Noter til det finansielle budget 1. Buffer på 2% af serviceudgifter til budgetoverførsler m.v. skal dække uforudsete serviceudgifter og reservation af serviceramme til institutionernes overførsel af overskud fra foregående år. Udgiftsdelen er budgetlagt under servicedrift og indtægtsdelen under finansielle forskydninger. 2. Total serviceudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg 3. Total overførselsudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg 4. I alt basisbudget før budgetændringer 5. I alt driftsændringer til basisbudgettet fra pris gange mængde, besparelser, effektiviseringer og udvidelser 6. I alt nettodriftsudgifter til serviceområderne, overførselsområderne og forsyningsvirksomheder 7. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg 8. Total anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne i henhold til specifikation under anlæg 9. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 24. juni udmeldt et tilskud på 5,4 mio. kr. til Landsbyfornyelse svarende til 60 % af udgiften. Odsherred Kommunes egenfinansiering udgør 40 % af udgiften og forudsætter at der samlet afsættes 9,0 mio. kr. i årene til landsbyfornyelse. 10. Ikke disponeret anlægsrådighedsbeløb fra budgetoverslagsårene i vedtaget budget I alt anlægsbudget opgjort inkl. Ikke disponerede anlægsrådighedsbeløb og inkl. "overtræksbeløb" 12. Diverse renteindtægter er renter af udlån til ejendomsskatter og øvrige tilgodehavender 13. Afdrag på kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje og kurser på udenlandsk valuta for CHF. 14. Renteudgifter af kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF. 15. Ydelser på nye lånefinansierede projekter opgjort til dagsrente med fast rente i 5 år. Lån optages medio året og låneydelserne udgør derfor 50 % i første år. Ydelser på planlagt låneoptagelse i overslageårene fra budget 2013 er medtaget under henholdsvis note 13. og Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregning mellem årene m.v. i 2014 indgår kommunens udlæg fra tidligere år til Kystsikring på Gniben med 0,526 mio. kr. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,575 mio. 17. Her indgår Indtægtsdelen af buffer til budgetoverførsler jfr. note 1., som registreres under finansielle forskydninger. 18. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg og energibesparende foranstaltninger m.v. 19. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. august 2013 udmeldt følgende lånedispensationer: 0,8 mio. kr. til effektiviseringsprojekter - svarende til låneprocent på 47%, 14,4 mio. kr. til kvalitetsfondsområderne svarende til låneprocent på 73% og 9,6 mio. kr. til ordinære anlægsområder, svarende til en lånprocent på 31%. 20. Andel i dødsboskat fra 2011 iflg. opgørelse fra SKAT 21. Personskatteprocenten fastsættes uændret til 26,6 % med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,237 mio. 22. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 med udgangspunkt i et grundlag på kr ,012 mio. Med nærværende budgetforslag ændres sidste retttidige indbetalingsdato for grundskatter fra henholdsvis 10/1 og 10/7 til 1/1 og 1/7, hvilket dels øger Side 8

10 Noter til det finansielle budget kommunens renteindtægter med ca kr. årligt og de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen med ca. 2 mio. kr. 23. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til maksimumspromillen til 7,2 med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 909,944 mio. Se i øvrigt note 22 for så vidt angår ændring af sidste rettidige betalingsdato. 24. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2011 som udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni Selskabsskatten sænkes med 1% fra 2014, hvilket reducerer skatteindtægten fra 2017 med 0,5 mio. kr. 25. Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. 26. Tilskud og udligning opgjort efter statsgaranti af tilskud og udligning for 2014 efter Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsmodeller af 30. juni Skønnet folketal indbyggere 1. januar 2014 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere 27. Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 125 kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Nyt tilskud fra 2013, som er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. august 2013 udmeldt et særtilskud for 2014 på 18,996 mio. kr. I overslagsårene budgetteres med et tilskud på 0 kr., idet særtilskud bevilges for et år ad gangen. 30. Med virkning fra 2014 indgår kvalitetsfondstilskud som en del af bloktilskudspuljen - og de tidligere krav til kommunal finansieringsandel samt deponering af ikke anvendte kvalitetsfondsmidler er bortfaldet. Der er fremsendt låneansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om lån til kvalitetsfondsanlæg i I kommuneaftalen for 2014 indgår ekstraordinært løft af bloktilskudspuljen på 300 mio. kr. i Tilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer og er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet 29. august I 2015 og 2016 udgør tilskuddet 600 mio. kr. og falder igen til 300 mio. kr. i Tilskuddet registreres under "Særlige tilskud" jfr. OIM 2/ Som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet fra 2011 blev der på grund af den stigende ledighed i Odsherred Kommune i 2012 anslået midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet årligt med 6,0 mio. kr. Midtvejsreguleringen blev anslået med alle forbehold, idet denne vil være afhængig af dels den endelige udvikling og dels udviklingen i den "kommuneklynge", som kommunen indgår i. På baggrund af den negative regulering i 2013 budgetteres der ikke fra 2014 og fremover med positive efterreguleringer. 33. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) fra 2014 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem. 34. Saldo for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 35. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk. 36. Saldo for alle år i vedtaget budget 2013 med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 37. Forskel vedtaget budget 2013 og budgetoplæg 2014, hvor negativt fortegn er budgetforbedring og positivt fortegn er budgetforværring. Side 9

11 Budget i 2014-priser - Resultat af ordinær drift Vedtaget Forslag Overslag Overslag Overslag 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene Herfra bufferpulje på 2% til overførsler fra foregående år Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene Ændringer i basisbudget: Driftsbesparelser og effektiviseringer Pris gange mængde-ændringer Udvidelser RENTER Diverse renteudgifter og indtægter Renter af lån Renter på nye lån/projekter - excl. likviditetslån SKATTER OG TILSKUD/UDLIGNING Skatteafregning 2010 og Skatter i alt Tilskud og udligning i alt RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Noter 1. I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt Side 10

12 Budget i 2014-priser - Serviceramme Vedtaget Kor. ramme i Forslag Overslag Overslag Overslag 2013-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter Nettodrift til service efter budgetloven - basisbudget Nettodrift til service efter budgetloven - budgetændringer Korrektioner 2012 til 2013 Lov- og cirkulæreprogrammet P/L-korrektioner 2012 til Øvrige korrektioner -177 Korrektioner 2013 til 2014 Reduktion andel i vækstplanens 2 mia. kr Udfasning af 60-årsreglen for skolelærere - andel i 94 mio. kr. 564 Implementering af folkeskolereformen - andel i 204 mio. kr Løft af sundhed - andel i 300 mio. kr Befordring - andel i reduktion på 100 mio. kr Skæv DUT - andel i 68 mio. kr Lov- og cirkulæreprogrammet P/L-korrektioner og øvrige justeringer I ALT SERVICERAMME RAMMEAFVIGELSE Fortegn for rammeafvigelse Positivt fortegn = merforbrug Negativt fortegn = mindreforbrug Side 11

13 Budget i 2014-priser - Bevillingsoversigt Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Noter Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Buffer til overførsel af overskud/underskud fra tidligere år Tværgående besparelser og effektiviseringer I ALT DRIFTSBEVILLINGER Noter Kommunens bevillingsniveau er lagt på udvalgsniveau, idet hvert udvalg er tildelt "en pose penge" til finansiering af udvalgets nettodriftsudgifter. Beløbet kan anvendes i overensstemmelse med budgettets forudsætninger og til de aktiviteter, som Byrådet har vedtaget. I bevillingen indgår såvel udgifter til service som overførsler - og mindreudgifter til overførsler kan således ikke uden videre anvendes til at forøge serviceudgifterne. I forbindelse med halvårsregnskabet vurderes de budgetmæssige forudsætninger med det forventede årsregnskab og det samlede budget indgår her i totalfinansieringen af forventede merudgifter - d.v.s. ud fra fælles enhedsbetragtninger. Side 12

14 Budget i 2014-priser - Driftsbesparelser og effektiviseringer - Serviceområder Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Skema TVÆRGÅENDE BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER 1/3 reduktion af prisfremskrivning fra 2013 til 2014 for varekøb og tjenesteydelser I ALT TVÆRGÅENDE ØKONOMIUDVALGET Servicetjek Effektivisering af ledelse Arbejdsgange og nye systemer Nedlæggelse af ½ stilling Reduceret timetal Byfornyelse Socialt bedrageri Nedlæggelse af stilling på arbejdsmarkedsområdet Besparelse på lederuddannelse og årskurser m.v Reduktion i administrativ stilling - plejeområdet Tjenestemandsforsikringer I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Badevandsmålinger Forenkling af formidling af badevandsanalyser I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Lukning og salg af "Havehuset" ved Bevægelseshaven Reduktion i dagplejen Reduktion af ansatte i børnesundhedsafdelingen I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 13

15 Budget i 2014-priser - Driftsbesparelser og effektiviseringer - Serviceområder Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Skema SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Praktisk hjælp - rengøring Udlejning af flere lokaler på Sundhedscentret I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Reduktion af teaterordning Reduktion af aktivitetsdelen i forbindelse med Blå flag Reduktion på foreningsfokus Ny rammebesparelse biblioteker I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I ALT BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER Side 14

16 Budget i 2014-priser -Pris gange mængde-ændringer - Serviceområder Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Note ØKONOMIUDVALGET Arbejdsmarkedsområdet: Ungdomsuddannelser - produktionsskoler Arealeffektivisering - optimering af brugen af kommunale arealer med 5 % er ikke effektueret IT-udgifter: Ændrede mængder af KMD-systemaftaler IT-udgifter: Fagcentres tilslutning til KOMBIT-systemer IT-udgifter: Vedligeholdelse af Microsoft Office-licenser Redningsberedskabet - fald i antallet af udrykninger Gebyr for vielse af udenlandske borgere - stærk reduktion i antallet af vielser Nedsættelse af byggesagsgebyrer jfr. Miljø- og Klimaudvalgets indstilling 4. juni Gebyrindtægter for ejendomsoplysninger - manglende gebyrer som følge af ny digital løsning Gebyrindtægter for udsendelse af rykkere - manglende indtægt p.g.a. afskrivninger og UBDK I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Movia - Kollektiv trafik: Korrektioner på baggrund af budgetudkast I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Side 15

17 Budget i 2014-priser - Pris gange mængde-ændringer - Serviceområder Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Note BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Tandplejen Fast ejendom skoler og dagtilbud Pædagogisk Assistent Uddannelse Reduktion faldende elevtal folkeskolen budget p.g.a 6-16 år - nedgang indarbejdet i budget 2013 i overslagsårene til udkontering: Ressourcetildeling Folkeskolen øget elevtal Ledernes undervisning flyttes til lærerløn Ressourcetildeling SFO Manglende forældrebetaling SFO klassecenter EUC-forløb Statsbidrag Efterskoler Statsbidrag Private skoler og friskoler Statsbidrag SFO private skoler og friskoler Private dagbehandlingtilbud og interne skoler Specialskoletilbud i Odsherred Specialskoletilbud i andre kommuner Regionale specialskoler Special SFO i andre kommuner Skolebefordring - specialskoler i Holbæk Skolebefordring - specialskoler Kompetenceforløb ved Skolen på Molen Reduktion faldende børnetal dagtilbud vedtaget budget pg.a børnetallet 0-5 år - nedgang indarbejdet i budget 2013 i overslagsårene til udkontering: Dagplejen Manglende forældrebetaling dagplejen Private dagpassere Private daginstitutioner Egne daginstitutioner Manglende forældrebetaling i egne dagtilbud Fripladser og søskendetilskud I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 16

18 Budget i 2014-priser - Pris gange mængde-ændringer - Serviceområder Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Note SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Høreapparater (DUT-sag) Genoptræning Tomgangsleje ældreboliger Efterreguleringer takstinstitutioner 980 Ledersagerordning 97 Serviceloven Tekniske hjælpemidler - APV hjælpemidler Kørsel til Lynghuset I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Medlemskab af Blå flag (Friluftsrådet) Freden i Nykøbing, rengøring, øget drift og udenomsarealer Regulering af udgifter til Billedskole v/musikskolen Fødevarepris besluttet 6. august Besparelse ved drift af Vig Svømmehal I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I ALT PRIS GANGE MÆNGDE-ÆNDRINGER - SERVICEOMRÅDERNE Side 17

19 Budget i 2014-priser - Pris gange mængde-ændringer - Overførselsområder Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser ØKONOMIUDVALGET Tilbud til udlændinge - Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Tilbud til udlændinge - Kontanthjælp til udlændinge u/introduktionsprogrammet Førtidspensioner - Førtidspension med 50 % refusion Førtidspensioner - Førtidspension med 35 % refusion Førtidspensioner - Førtidspension med 35 % refusion Kontante ydelser - Sygedagpenge Kontante ydelser - Kontanthjælp Kontante ydelser - Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Kontante ydelser - Dagpenge til forsikrede ledige Kontante ydelser - Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Revalidering Revalidering - Løntilskud m.v. til personer i flexjob Revalidering - Løntilskud m.v. til personer i ledighedsydelse Revalidering - Ressourceforløb Driftsudgifter den konmunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob til personer over 55 år - Også økonomiudvalgssag 20. august Note I ALT ØKONOMIUDVALGET Side 18

20 Budget i 2014-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder TVÆRGÅENDE DRIFTSUDVIDELSER Forslag Overslag Overslag Overslag 2014-priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Skema I ALT TVÆRGÅENDE DRIFTSUDVIDELSER ØKONOMIUDVALGET Eftervederlag Implementering af Byg Miljø Medarbejder til kondemnerings- og skimmelsvampsager Rehabiliteringsteam Udvikling Odsherred og erhvervsfremme I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Øget koordination i forhold til tilsyn og dialog på miljøområdet Forskønnelse af Odsherred - Ekstra til eksisterende grønne områder, stier, veje og strande Vandløbsvedligeholdelse og kontrolmålinger af vandløb /5 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Side 19

Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019

Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019 Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019 NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 0 25.588 18.045 10.423 BALANCE EXCL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Vedtaget budget 2010-13

Vedtaget budget 2010-13 Budget 2010-2013 Vedtaget budget 2010-13 Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1 Budget 2012-2015 Budgetoplæg 2012-15 Side 1 Budget 2012-2015 i 2012-priser - Finansielt budget DRIFT Serviceområder i alt 1.498.872 1.513.266 1.513.714 1.514.078 1. Overførselsområder i alt 482.903 494.133

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1 Budget 2009-2012 Vedtaget budget Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere