Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019"

Transkript

1 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for Forventet Budgetforslaforslag Budget- (I kr.) regnskab Indtægter Budgetforslag 2018 Forbrug(+) af kassen (+=mindreindtægter/merudgifter, - =merindtægter/mindreudgifter) Som det fremgår af ovenstående resultatopgørelse forventes der et forbrug af kassen i 2015 på 30,9 mio. kr. Det store kasseforbrug skyldes hovedsageligt, at der er et forbrug på anlæg på 83,5 mio. kr. Heraf kan ca. 52,7 mio. kr. lånefinansieres. Der er ikke indregnet overførsler fra 2015 til forbrug i I forhold til budgetforslaget for 2016 vil der skulle spares 14,5 mio. kr. for at skabe balance i økonomien. Budgetforslag 2019 Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter Tekniske- og demo. ændringer Lov- og cirkulære Refusionsomlægning på AI - mindre statsref Pris- og lønstigninger Renter Resultat af den ordinære drift Anlæg Resultat efter anlæg Lån Afdrag Nye lån Lån og afdrag i alt Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsvirksomhed Finansforskydninger

2 1. Økonomien for 2015 Den første kolonne i nedenstående resultatopgørelse viser det oprindeligt vedtagne budget for 2015, i anden kolonne det forventede forbrug i 2015 på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015, og forskellen i kolonne 3. Tabel 2: Resultatopgørelse for 2015 (I kr.) Budget 2015 Forventet regnskab 2015 Forskel Indtægter Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter - Serviceudgifter Overførselsudgifter Renter Resultat af den ordinære drift Anlæg Resultat efter anlæg Lån Afdrag Nye lån Lån og afdrag i alt Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsvirksomhed Finansforskydninger Forbrug(+) af kassen (+=mindreindtægter/merudgifter, - =merindtægter/mindreudgifter) Resultatet af den ordinære drift: Der forventes et overskud på den ordinære drift på 32,5 mio. kr. i Dette svarer til et mindreforbrug på ca. -7,5 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for Mindre forbruget skyldes hovedsagligt: Indtægter: Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 og 2015 samt ekstra tilskud vedr. flygtninge på i alt -0,3 mio. kr. Serviceudgifter: Der er merudgifter til serviceudgifter på 2,7 mio. kr., som primært skyldes følgende: o o o Et mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalget på -2,6 mio. kr. primært vedrørende lov- og cirkulæremidler, som er lagt i kassen ved budgetopfølgningen 31. marts Et merforbrug på Handicap og Psykiatri på 2,5 mio. kr., som skyldes merforbrug på budgettet for køb/salg af pladser på 3,1 mio. kr. Samtidig er der enkeltstående reguleringer fra tidligere år, som giver en indtægt på -1,9 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling til STU på 1,3 mio. kr. Merforbrug på Familie- og Kulturvalget på ca. 2,8 mio. kr., som skyldes et mindreforbrug på dagtilbud og skoler, samt en merudgift på børneanbringelsesområdet. 5

3 Der skal nævnes følgende i forbindelse med budgetopfølgningen på servicerammen: o Handicap og Psykiatri forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr. i Merforbruget er reduceret på grund af en berigtigelse af statsrefusionen, som giver en engangsindtægt på -1,9 mio. kr. Det betyder, at uden engangsindtægten ville der have været et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. i I regnskabet for 2014 var der et merforbrug på 4,2 mio. kr. Området bør følges nøje i løbet af o Børneanbringelsesområdet forventer en betydelig merudgift, hvilket giver anledning til bekymring for, at budgettet kan overholdes. Der er derfor iværksat en tættere budgetopfølgningsprocedure med månedlig afrapportering til Familie- og Kulturudvalget. Overførselsudgifter: I forhold til det oprindelige budget 2015 er der et samlet mindre forbrug til overførselsudgifter på ca. -7,5 mio. kr., som forklares ved: o o o Samlede mindreudgifter på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget på -3,7 mio. kr., som skyldes følgende: - integrationsområdet 3,9 mio. kr. - førtidspensioner -3,5 mio. kr. - sygedagpenge -1,7 mio. kr. - forsikrede ledige -6,7 mio. kr. - revalidering, fleksjob og ledighedsydelse -2,6 mio. kr. - ressource- og jobafklaringsforløb 6,9 mio. kr. Der er mindreudgifter på Social- og Sundhedsudvalget til aktivitetsbestemt medfinansiering på -2,0 mio. kr. Familie- og Kulturudvalget har en mindreudgift til tabt arbejdsfortjeneste på -1,7 mio. kr., samt merindtægter fra den centrale refusionsordning på ca. -0,1 mio. kr. Renteudgifter: I forhold til det oprindelige budget 2015 er der et samlet mindre forbrug på ca. -2,4 mio. kr., som skyldes, at renten på de variable lån er lavere end forventet, og at der er optaget mindre i nye lån end forventet ved budgetlægningen for Resultatet af det skattefinansierede område: Resultatet af det skattefinansierede område er forringet med 27,4 mio. kr., som skyldes: Ovennævnte mindreforbrug på driften på ca. -7,5 mio. kr. Merudgifter til anlæg på 40,1 mio. kr. som hovedsageligt skyldes anlægsprojekter, som er overført fra tidligere år, blandt andet langmolen til 35 mio. kr. Optaget lån på yderligere -6,9 mio. kr. Lånet, som er optaget i 2015 på 25,7 mio. kr. vedr. anlægsudgifter afholdt i Budgetbeløb på 18,8 mio. kr. vedrører de anlæg, som blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget Merudgifter til afdrag på 1,7 mio. kr. 6

4 Med hensyn til lån regnes der i ovenstående resultatopgørelse med en lånoptagelse på 25,7 mio. kr., som er lån vedrørende anlæg opført i Låneoptagelsen sker teknisk først det efterfølgende år. Lån vedrørende 2015 kan optages senest 31. marts 2016, der forventes at kunne optages lån på ca. 52,7 mio. kr. Med ovenstående udvikling i økonomien for 2015 er der følgende likviditet pr. 31. marts Tabel 3: Udviklingen i kassebeholdningen frem til 31. marts 2016 mio. kr. Kassebeholdning pr. 31. december ,9 Forventet forbrug i ,9 Kassebeholdning pr. 31. december ,0 Lån pr. 31. marts ,7 Kassebeholdning pr. 31. marts 2016 inkl. overførsler 134,7 Overførsler drift -58,3 Overførsler anlæg -52,7 Kassebeholdning pr. 31. marts 2016 ekskl. overførsler 23,7 Ældreboliger -43,8 Kassebeholdning ekskl. ældreboliger -20,1 (+=overskud og mindreforbrug, -=underskud og merforbrug) Det bemærkes, at kassebeholdningen pr. 31. marts 2016 på 134,7 mio. kr. er under forudsætning af hensættelser på 43,8 mio. kr., som i de kommende år skal anvendes til renovering af ældreboliger. Samtidig er det under forudsætning af en samlet overførsel af drifts- og anlægsmidler på 111,0 mio. kr. fra 2015 til Korrigeres der for hensættelser til ældreboliger m.v., samt for den forventede overførsel på drift og anlæg fra 2015 til 2016, vil der være en negativ kassebeholdning på 20,1 mio. kr. pr. 31. marts

5 2. Budget 2016 forudsætninger I budget 2016 forventes der et overskud på den ordinære drift på ca. 23,1 mio. kr., mens det forventede underskud på det skattefinansierede område er på ca. 21,1 mio. kr. Endelig er der forventning om et kasseforbrug på ca. 14,5 mio. kr. i Tabel 4: Resultatopgørelse budget 2016 (I kr.) Indtægter (+=mindreindtægter/merudgifter, - =merindtægter/mindreudgifter) Budgetforslag 2016 Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter Tekniske- og demo. ændringer Lov- og cirkulære Refusionsomlægning på AI - mindre statsref Renter Resultat af den ordinære drift Anlæg Resultat efter anlæg -250 Lån Afdrag Nye lån Lån og afdrag i alt Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsvirksomhed -748 Finansforskydninger Forbrug(+) af kassen I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der indregnet et effektiviseringsbidrag på 25,5 mio. kr. i overslagsåret 2016 for at skabe balance i økonomien. 8

6 Nedenstående tabel viser, hvorfor besparelseskravet er ændret fra 25,5 mio. kr. til 14,5 mio. kr. i budget De enkelte ændringer bliver beskrevet i de efterfølgende afsnit. Tabel 5: Forklaring på ændring i besparelseskravet (mio. kr.) Besparelseskrav jf. overslagsår 2016 i budget ,5 Stigning i skatteindtægter -43,3 Ændring i udligning pga. skattestigning 40,4 Ændringer på grund af øget udgiftsbehov -29,5 Finansieringstilskud (14,1-11,3) 2,8 Ændring i udligning pga. refusionsomlægningen -19,2 Ændringer i statstilskud 17,2 Øvrige ændringer -0,9 Ændring i tilskud og udligning i alt 10,8 Ændring i KL's skøn for løn- og prisfremskrivningen -8,6 Tekniske- og demografiske ændringer 7,4 Lov- og cirkulære 4,7 Mindreindtægt på AI vedr. refusionsomlægningen 18,8 Mindre udgift vedr. kommunalmedfinansiering Teknisk vedr. affaldshåndtering -1,2 Ændring i nettodrift i alt 21,1 Forbrug af kasse jf. overslagsår 2016 i budget ,4 Besparelseskrav i alt 14,5 (+=mindreindtægter/merudgifter, - =merindtægter/mindreudgifter) 2.1 Skat, tilskud og udligning. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 er anvendt til beregning af skat, tilskud og udligning. I forbindelse med 2. behandling af budget vil det blive analyseret, om det kan betale sig, at anvende det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2016, som grundlag for beregningen. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 er kr. Grundlaget er det faktiske udskrivningsgrundlag for 2013 fremskrevet til Det faktiske udskrivningsgrundlag for 2013 er i forhold til 2013 steget med ca. 170,0 mio. kr. svarende til et skatteprovenu på (170,0 x 25,2 %) 42,8 mio. kr. Ændret skøn fra KL over væksten for 2013 til 2016 giver en samlet ændring på 43,5 mio. kr. Samtidig er selskabsskatten steget med ca. 2,1 mio. kr. i forhold til forventningerne i budget Dette skyldes især en efterregulering af selskabsskatten vedr. tidligere indkomstår, og er derfor en engangsindtægt. Indtægter fra grundskyld er i 2016 reduceret med ca. -2,3 mio. kr. Ændringen af indkomstskatten på 42,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt følgende: Virksomhedsindkomsten efter virksomhedsskattelovens 10 stk. 2 er steget med ca. 110 mio. kr. Det er beskatningen af det overskud, som ejeren vælger at lade stå i virksomheden. Virksomhedsoverskud og medarbejdende ægtefælle er steget med 30,7 mio. kr. Det er beskatningen af det, som ejeren trækker ud af virksomheden til sig selv og en evt. medarbejdende ægtefælle. 9

7 Anden kapitalindkomst er steget med ca. 29,0 mio. kr. ifølge SKAT skyldes det primært gevinster på aktiehandel. De første udmeldinger omkring skatteindtægterne for 2014, som danner grundlaget for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017, viser, at stigningen vedrørende virksomhedsoverskud ikke kan forventes at være vedvarende. Skattestigningen har en negativ indflydelse på landsudligningen og tilskuddet til ugunstigstillede kommuner, da skatteindtægterne indgår i beregningen af disse. Som hovedregel fordeles tilskuddene til kommunerne efter indbyggertallet, men udligningsordningen forsøger at udligne forskellene imellem kommunerne. Udligningen tager udgangspunkt i kommunernes strukturelle over- eller underskud. Det strukturelle underskud er forskellen mellem kommunes beregnede udgiftsbehov, og de beregnede skatteindtægter jf. ovenstående figur. Kommunerne bliver udlignet med 61 % af det strukturelle underskud. Kommuner, som har et strukturelt underskud pr. indbygger, som er højere end landsgennemsnittet, bliver udlignet med yderligere 32 % af forskellen, således den samlede udligning bliver (61+32) 93 %. Når skatteindtægterne stiger falder det strukturelle underskud og dermed også udligningen. Stiger udgiftsbehovet bliver det strukturelle underskud større og dermed øges udligningen. Lemvig Kommune har en skattestigning på -43,3 mio. kr. hvilket betyder at det strukturelle underskud bliver mindre, dermed falder udligningen med (43,3 x 93 %) 40,4 mio. kr. Det aldersbestemte udgiftsbehov og det socioøkonomiske udgiftsbehov er steget fra budgetvedtagelsen for 2015 og til budget 2016 med samlet 40,4 mio.kr., hvilket giver et højere strukturelt underskud og dermed en større udligning svarende til -29,5 mio. kr. Ændringen af det aldersbestemte udgiftsbehov hænger sammen med at befolkningstallet har ændret sig. Ved budgetvedtagelsen for 2015 blev beregninger foretaget med et befolkningstal på indbyggere på baggrund af indbyggertallet pr. 1. januar 2014 fratrukket et forventet tab på 225 indbyggere pr. år, som er det gennemsnitlige fald over de seneste to år. Befolkningstallet, som KL har skønnet i forbindelse med statsgarantien for 2016, er indbyggere. Denne ændring og ændringer i enhedsbeløbene pr. indbygger får det aldersbestemte udgiftshov til at stige med 21,8 mio. kr. Opgørelsen af det aldersbestemte udgiftsbehov fremgår af bilag 1. 10

8 Social- og Indenrigsministeriet har udregnet et socioøkonomisk udgiftsbehov for 2016, men udarbejder ikke skøn for det socioøkonomiske udgiftsbehov i overslagsårene. Både antal og det gennemsnitlige tillæg holdes konstant. Opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov fremgår af bilag 2. Samtidig er kommunernes udligning hævet fra 58 til 61 % på grund af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, hvilket giver Lemvig Kommune -19,2 mio. kr. mere i landsudligning og tilskud til ugunstigstillede kommuner. Statstilskuddet er faldet med 17,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at en større andel af bloktilskuddet fordeles via landsudligningen og via tilskud til ugunstigstillede kommuner, hvilket er en fordel for Lemvig Kommune. Derudover er der et finansieringstilskud på 11,4 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mindre end Driftsudgifter Både serviceudgifter og overførselsudgifterne tager udgangspunkt i overslagsår 2016, som er prisfremskrevet i forhold til KL s skøn for pris- og lønfremskrivningen, hvilket er lavere end forventet ved budgetlægningen for Dette skyldes især lavere lønfremskrivninger på baggrund af overenskomst Administrationen har forslag til tekniske og demografiske ændringer på i alt 7,4 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 har givet 4,7 mio. kr., derfor er der indarbejdet tilsvarende udgifter. KL har vurderet at refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet giver Lemvig Kommune en mindreindtægt 18,8 mio. kr. i mistet statsrefusion, som opvejes af en øget udligning. 11

9 2.3 Anlægsudgifter Der er indarbejdet et anlægsbudget på kr. i 2016, heraf er 6,7 mio. kr. politisk prioriteret jf. nedenstående tabel 6. Tabel 6: Anlæg i budget kr Pulje til anlæg i budgettet Politisk prioriteret Kystsikring Områdefornyelse i Bøvling 262 Energipulje 400 West Coast Center I alt Rest til politisk prioritering Hvis der skal skabes råderum til yderligere anlægsinvesteringer end de 22,8 mio. kr. som er indregnet, skal der findes tilsvarende besparelser, ellers skal anlægget enten kunne lånefinansieres eller finansieres af de likvide aktiver. I budgetkataloget er der anlægsforslag på i alt 45,1 mio. kr. 2.4 Udviklingen i kassebeholdningen i perioden 2015 og 2016 Med ovenstående forudsætninger for økonomien i 2015 og 2016 er der følgende likviditet ved udgangen af 2016: Tabel 7: Kassebeholdning i Mio. kr. Kassebeholdning pr. 31. december ,9 Forventet forbrug i ,9 Kassebeholdning pr. 31. december Lån pr. 31. marts ,7 Forbrug i ,5 Kassebeholdning pr. 31. december 2016 incl. overførsler 120,2 Overførsler drift -58,3 Overførsler anlæg -52,6 Kassebeholdning pr. 31. december 2016 ekskl. overførsler 9,3 Ældreboliger m.m -43,8 Kassebeholdning ekskl. ældreboliger -34,5 (+=overskud og mindreforbrug, -=underskud og merforbrug) Det bemærkes, at kassebeholdningen pr. 31. december 2016 på 102,2 mio. kr. er under forudsætning af hensættelser på 43,8 mio. kr., som i de kommende år skal anvendes til renovering af ældreboliger. Samtidig er det under forudsætning af en samlet overførsel af drifts- og anlægsmidler på 111,0 mio. kr. fra 2015 til Korrigeres der for hensættelser til ældreboliger m.v., samt for den forventede overførsel på drift og anlæg fra 2015 til 2016, vil der være en negativ kassebeholdning på 34,5 mio. kr. ved udgangen af

10 3. Økonomiaftalen for 2016 Økonomiaftalen for 2016 indeholder følgende hovedelementer: Fastsættelse af rammer for service- og anlægsudgifter og for det samlede kommunale skattetryk. Fastsættelse af lånerammer. Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Ekstraordinært balancetilskud i 2016 på 3,5 mia. kr. Omprioriteringsbidrag på 1 % svarende til 2,4 mia. kr. i 2016 heraf er 1,9 mia. kr. tilbageført til kommunerne. 3.1 Rammer for service og anlægsudgifter og for det kommunale skattetryk Den tekniske serviceramme for Lemvig Kommune er 878,3 mio. kr. Det er aftalt, at 3 mia. kr. af statstilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder servicerammen. Desuden er der aftalt en samlet anlægsramme på 16,6 mia. kr. i 2016, svarende til 59,7 mio. kr. for Lemvig Kommune. Budgetkataloget indeholder anlægsforslag på 40,1 mio. kr. Der er afsat en ramme til, at kommunerne kan hæve indkomstskatten, grundskylden og dækningsafgifter af forretningsejendomme med 200 mio. kr. samtidig med, at andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende, således at det kommunale skattetryk under ét ikke hæves. Samtidig etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten i Tilskudsordningen finansieres af staten. Lemvig Kommune bliver straffet økonomisk, hvis kommunen sætter skatten op i 2016, og der ikke er andre kommuner, som sætter skatten tilsvarende ned. Hvis Lemvig Kommune eksempelvis sætter skatten op med 0,3 % svarende til et skatteprovenu på ca. 10 mio. kr., vil Lemvig Kommune miste 75 % af skatteprovenuet i det første år, 50 % i de efterfølgende to år, og endelig 25 procent af skatteprovenuet i det 4. år. I det 5. år vil Lemvig Kommune, opnå det fulde provenu af skattestigningen. Det betyder, at Lemvig Kommune vil få et provenu på 2,5 mio. kr. i det første år, 5 mio. kr. i de næste to år, 7,5 mio. kr. i det 4. år og endelig 10 mio. kr. i det 5. år jf. tabel 8. Tabel 8: Konsekvenser af skattesanktion Konsekvenser af skattesanktion 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 75/25 50/50 50/50 25/75 Lemvig Kommunes provenu -2, ,

11 3.2 Fastsættelse af lånerammer Der er afsat lånerammer på 1,5 mia. kr. i 2016 jf. nedenstående tabel. Tabel 9: Lånerammer i aftalen for 2016 Mio. kr. Små kommuner med behov for større strukturelle investeringer 600 Investering med effektiviseringspotentiale 200 Styrkelse af likviditeten i vanskeligstillede kommuner 500 Den ordinære låneramme 200 Lånerammer i alt Lemvig Kommune har sendt låneansøgninger på i alt 20,5 mio. kr. i 2016: Små kommuner med behov for større strukturelle investeringer - Degneparken lokaler på Nr. Nissum Skole 3 mio. kr. Lånerammen til investeringer med effektiviseringspotentiale - Degneparken lokaler på Nr. Nissum Skole 3 mio. kr. Den ordinære låneramme - Renovering af svømmehaller 10 mio. kr. - IT-plan på Børne- og Ungeområdet 6 mio. kr. - Projekt De røde barakker på 1,5 mio. kr. I forbindelse med tildelingen af lån, ser ministeriet blandt andet på kommunens økonomiske og likviditetsmæssige situation. Det er derfor ikke sandsynligt, at Lemvig Kommune kan komme i betragtninger til lån. Der er fri låneadgang til anlægsinvesteringer til kommunens havne, færger og til energibesparende foranstaltninger. 3.3 Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er fastsat til 500 mio. kr. i 2016, mens den nye aftale om tilskud og udligningssystemet indfases. Puljen kan som hidtil søges af kommuner med store økonomiske udfordringer, men det er især kommuner, som har fået et tab ved den nye justering af tilskud- og udligningssystemet, som kommer i betragtning til tilskud fra puljen. Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.: Demografiske udfordringer. Aktuelle økonomiske udfordringer. Vedvarende økonomiske udfordringer. Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg. Lemvig Kommune har ikke ansøgt om tilskud fra puljen, da Lemvig Kommune med udgangspunkt i ovenstående kriterier ikke forventes at komme i betragtning. 14

12 3.4 Finansieringstilskud Kommunerne får, som i 2013, 2014 og 2015 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles de 1,5 mia. kr. til alle kommuner efter indbyggertal, derudover fordeles 1 mia. kr. til kommuner med et strukturelt underskud højere end landsgennemsnittet. Den restende 1 mia. fordeles til kommuner med et beskatningsgrundlag pr. indbygger under kr. Lemvig Kommunes beskatningsgrundlag er kr. pr. indbygger, og får derfor ikke andel i den sidste milliard. Lemvig Kommune modtager 11,3 mio. kr. i finansieringstilskud. 3.5 Omprioriteringsbidrag Der er aftalt et omprioriteringsbidrag på 1 % svarende til 2,4 mia. kr. Samtidig er det aftalt, at tilbageføre 1,9 mia. kr. til kommunerne. Det vil sige, at samlet set er serviceudgifterne reduceret med 0,5 mia. kr. svarende til 1,8 mio. kr. for Lemvig Kommune. Økonomiaftalen indeholder ikke en konkret binding af ressourceanvendelse og heller ikke særlige krav til dokumentationen for anvendelsen af de 1,9 mia. kr. Det skal derfor alene ses, som en reduktion af servicerammen på 0,5 mia. kr. Der er ingen udmelding omkring omprioriteringsbidraget i 2017 til 2019, men reduktionen på 1 % er indarbejdet i bloktilskuddet, og indgår derfor i tilskud og udligningen i overslagsårene. Det er meget usikkert om omprioriteringsbidraget bliver tilbageført til kommunerne i overslagsårene, idet Regeringen har tilkende givet, at den vil prioritere Sundhedsvæsnet. 15

13 4. Forudsætninger for overslagsårene for Baggrunden for den nuværende resultatopgørelse i tabel 10 er basisbudgettet for Lemvig Kommune i Basisbudgettets overslagsår 2018 videreføres i Hele basisbudgettet fra er efterfølgende pris- og lønfremskrevet til årets priser med udgangspunkt i de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening. Som det fremgår af nedenstående resultatopgørelser er der i overslagsårene et forbrug af kassen på 44,7 mio. kr. i 2017 stigende til 108,2 mio. kr. i Tabel 10: Resultatopgørelse for overslagsårene Budgetforslaforslag Budget- (I kr.) Indtægter (+=mindreindtægter/merudgifter, - =merindtægter/mindreudgifter) Det skal understreges, at er stor usikkerhed omkring skat, tilskud og udligning, da tallene foreløbig bygger på udmelding fra statsgarantien og økonomiaftalen for 2016 samt KL s skøn for udvikling i årene Usikkerhederne beskrives nærmere i de følgende afsnit. 4.1 Skat, tilskud og udligning Skatteindtægter for årene 2017 til 2019 tager udgangspunkt i de faktiske skatteindtægter for Skatteindtægterne er meget usikre, men de foreløbige data viser en nedgang i udskrivningsgrundlaget, specielt vedrørende virksomhedsoverskud, som steg væsentlig fra 2012 til Budgetforslag 2019 Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter Serviceudgifter Overførselsudgifter Tekniske- og demo. ændringer Lov- og cirkulære Refusionsomlægning på AI - mindre statsref Pris- og lønstigninger Renter Resultat af den ordinære drift Anlæg Resultat efter anlæg Lån Afdrag Nye lån Lån og afdrag i alt Resultat af det skattefinansierede område Forsyningsvirksomhed Finansforskydninger Forbrug(+) af kassen

14 Budgetforslag 2017 viser derfor en nedgang i skatteindtægterne. Overslagsårene 2018 og 2019 er ligeledes en fremskrivning af de faktiske skatteindtægter for KL skønner, at skatteindtægterne stiger fra 2014 til Udligningen afhænger af Lemvig Kommunes udgiftsbehov og forventningerne til befolkningstallet. I overslagsårene tager befolkningstallet udgangspunkt i det befolkningsgrundlag, som er lagt til grund for statsgarantien, herefter er der indregnet et skønnet fald på 283 indbyggere pr. år, baseret på det gennemsnitlige fald i indbyggere over de seneste to år fra 2013 til Nedenstående tabel viser indbyggertallet, som er benyttet til beregningen af tilskud og udligning i overslagsårene. Tabel 11: Indbyggertal, som indgår i beregning af tilskud og udligning Antal indbyggere ) ) ) ) ) 1) Faktiske indbyggertal pr. 1. januar ) Indbyggertallet pr. 1. januar 2016 jf. statsgarantien 3) Der er indregnet et fald på 283 indbyggere pr. år jf. det gennemsnitlige fald i perioden Tilskud og udligning stiger i 2017, hvilket skyldes at Lemvig Kommune kompenseres for faldet i skatteindtægterne gennem landsudligningen. Herefter falder udligningen, hvilket skyldes det indlagte fald i indbyggertallet, og at det årlige omprioriteringsbidrag på 1 % er med til at reducere bloktilskuddet. Desuden har KL indlagt et skøn for balancetilskuddet, som er negativ, fordi der er en forventning om, at landets samlede skatteindtægter overstiger landets samlede nettodriftsudgifter. Dermed reduceres bloktilskuddet yderligere. 4.2 Driftsudgifter: Udgangspunktet for budgetoverslagsårene 2017 til 2019 er budgetoverslagsårene 2017 og 2018, som blev vedtaget sammen med budget Budget 2018 er videreført i Budgettallene er herefter pris- og lønfremskrevet jf. KL s pris- og lønskøn. Administrationen har udarbejdet nedenstående ændringer til basisbudgettet Tabel 12: Type 1-3 Tekniske og demografiske ændringer samt Lov og Cirkulære: (1.000 kr.) Type 1: Tekniske ændringer / drift Type 1: Tekniske ændringer / finansiering I alt type Type 2: Demogratiske ændringer Type 3: Lov- og Cirkulære I alt type 1-3 samlet (-=indtægter/mindreforbrug, +=mindreindtægt/merudgift) Der er tekniske ændringer til basisbudgettet på 7,2 mio. kr. i 2017 stigende til 9,7 mio. kr. i Samtidig er der demografiske ændringer på ca. -1,5 mio. kr. i 2017 faldende til -1,1 mio. kr. i Lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 giver merudgifter på 6,6 mio. kr. i 2017 stigende til 9,8 mio. kr. i 2018 og Budgettet placeres i en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget, indtil midlerne søges frigivet. 17

15 4.3 Anlægsudgifter: Der er indarbejdet en anlægsramme på kr. i overslagsårene , en del af budgettet er allerede politisk prioriteret jf. nedenstående tabel. Tabel 13: Anlæg i overslagsårene 2017 til kr Pulje til anlæg i budgettet Politisk prioriteret Kystsikring Områdefornyelse i Bøvling Energipulje 400 I alt Rest til politisk prioritering

16 5. Skat, tilskud og udligning i perioden Indtægtsgrundlaget for Lemvig Kommune kommer fra skat, statstilskud og udligning mellem kommunerne. Lemvig Kommune kan frit vælge, at budgettere disse indtægter på to forskellige måder: 1. At budgettere indtægterne ud fra kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering). 2. At basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Kommuner, der vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget i 2016, får efterreguleret skat, tilskud og udligning i 2019, på basis af den faktiske opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2016 i maj Forudsætningen i denne beregning af indtægter er, at udskrivningsgrundlaget budgetteres på det statsgaranterede niveau. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 3.357,4 mio. kr. i Lemvig Kommunes udskrivningsprocent for personindkomster er på 25,2 pct., grundskyldspromillen for den almindelige grundskyld er på 28 promille og for landbrug på 7,2 promille i Forudsætningerne vedrørende indkomstskatter og grundskylden fremgår af nedenstående tabel. Tabel 14: Skatteforudsætninger mv. Beløb i kr. (- = indtægt) ) Budgetteret udskrivningsgrundlag ) Udskrivningsprocent 25,2% 25,2% 25,2% 25,2% 3) Skatteprovenu (1x2) ) Budgetteret grundværdi ex. landbrugsejendomme ) Budgetteret grundskyldspromille 28,00 28,00 28,00 28,00 6) Provenu af grundværdi ex landbrugsejd. (4x5) ) Budgetteret grundværdi af landbrugsjord ) Budgetteret grundskyldspromille 7,20 7,20 7,20 7,20 9) Provenu af grundværdi landbrugsejd. (7x8) ) Samlet grundskyldsprovenu (6+9) Selskabsskatten Ifølge Social- og Indenrigsministeriets seneste opgørelser af selskabsskatten i 2015 forventes Lemvig Kommune at modtage 7,6 mio. kr. i selskabsskat i Det er en stigning i forhold til 2015 på 2,1 mio. kr. Heraf er ca. 1,7 reguleringer i forhold til tidligere år, som er engangsindtægter. Samtidig får Lemvig Kommune en udligning af selskabsskatten på 7,7 mio. kr. Det er på niveau med 2015, selvom vores selskabsskat er steget. Dette skyldes, at stigningen i selskabsskatten har været højere i hele landet. Lemvig Kommune bliver udlignet med 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Der forventes således en samlet selskabsskat på 13,2 mio. kr. i 2015 jf. nedenstående tabel. 19

17 Tabel 15: Udviklingen i selskabsskatten i perioden Beløb i kr Selskabsskat, kommunens andel Udligning I alt Da stigningen fra 2015 til 2016 skyldes en engangsindtægt vedrørende tidligere år, er selskabsskatten for overslagsårene nedjusteret med 1,7 mio. kr. I nedenstående tabel 14 er der en samlet opgørelse af skat tilskud og udligning i Tabel 16: skat, tilskud og udligning i I kr. ( -=indtægt og +=udgift.) Indkomstskat Medf. af det skrå skatteloft Selskabsskat Grundskyld Andel af dødsboskat Øvrige skatter og afgifter Skatter i alt Nettoudligning Statstilskud Betinget balancetilskud Betinget balancetilskud (anlæg) Tilskud til ugunstigstillede kommuner Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedr. udlændinge Ældre tilskud (styrket kvalitet) Ældre tilskud (generelt løft) Beskæftigelsestilskud Tilskud bedre dagtilbud Skøn for tilskud omstilling folkeskolen Refusionsomlægning Finansieringstilskud Tilskud og udligning i alt ex bidrag Momsudligning Kommunalt udviklingsbidrag Tilskud og udligning i alt inkl. bidrag Skat, tilskud og udligning

18 Bilag 1: Det aldersbestemte udgiftsbehov i statsgarantien for 2016 Opgørelse af det aldersbestemte udgiftsbehov Beregnet Aldersgrupper: Enhedsbeløb: Antal indbyggere udgiftsbehov i kr. 0-5 årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , Indbyggertal i alt Rejsetid 346, Aldersbestemt udgiftsbehov i alt

19 Bilag 2: Det socioøkonomiske udgiftsbehov i statsgarantien for 2016 Opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov Antal Lemvig Kommune Antal hele landet Socioøkonomisk kriterie Vægt Vægtet andel Antal årige uden beskæftigelse 0, ,00056 Antal årige uden erhvervsuddannelse 0, ,00053 Antal udlejede beboelseslejligheder 0, ,00013 Antal diagnosticerede psykiatriske patienter 0, ,00016 Antal familier i bestemte boligtyper 0, ,00027 Antal børn i familier, hvor forsørgerne har lav uddannelse 0, ,00023 Antal enlige over 65 år 0, ,00010 Antal personer med lav indkomst i tre ud af fire år 0, ,00015 Antal handicappede 0, ,00020 Antal indvandrere og efterkommere 0, ,00004 Antal årige lønmodtagere med færdigheder på grundniveau 0, ,00020 Beregnet årlig nedgang i befolkningstallet 0, ,00063 Antal børn af enlige forsørgere 0, ,00008 Antal børn som har flyttet tre gange 0, ,00007 Sum af de vægtede kriterier 0,00336 Indbyggertal Lemvig Kommunes andel af indbyggertallet i hele landet 0, Socioøkonomisk indeks 93, ,93570 Gennemsnitligt tillæg pr. indbygger ,05 Lemvig Kommunes indbyggertal Socioøkonomisk udgiftsbehov i kr

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf.: 33 92 93 00 Fax: 33 93 25 18 ism@ism.dk www.ism.dk Design: Schultz Grafisk

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 UDVALG Budget 2016-2019 M DE Intet angivet STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 PUNKTER 1. Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe" Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe"

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2016-2019. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2016-2019. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2016-2019 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 24. august 2015 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2016-19 5 Aftale om kommunernes økonomi i 2016 5 Budgetlovens

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat

2. Tabel over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og kirkeskat Samtlige kommuner Budgetlægningen for 2011 Til brug for budgetlægningen for 2011 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning for 2011. Endvidere beskrives i dette

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING 1 Oversigt over tekniske ændringer og ønsker 2016 (2017-2019) Samlet til 1. behandling af forslaget Nr. Prio 2016 2017 2018 2019 Bemærkning Tekniske

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Oversigt over ændringer pr. politikområde Tekniske ændringer... 77 Oversigt over foreløbig fordeling af effektivisering og besparelser pr.

Oversigt over ændringer pr. politikområde Tekniske ændringer... 77 Oversigt over foreløbig fordeling af effektivisering og besparelser pr. - 1 Indholdsfortegnelse Forord...4 Del 1: Hovedtal og perspektiver...7 Indledning...8 Centrale perspektiver for budget 2016-2019... 10 Den økonomiske politik hovedindhold... 11 Risikofaktorer/opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Viborg Kommunes basisbudget 2014-2017

Viborg Kommunes basisbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Hvad er et basisbudget?... 2 2. Resultatopgørelse 2014 2017... 3 3. Skatter og generelle tilskud... 5 3.1 Skatter... 6 3.2 Generelle tilskud og udligning... 7

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat

Kommunale skatter, udskrivningsgrundlag (1.000 kr.) Kirkeskat -2(8Œ+8)6*-2%27-)6-2+ I de efterfølgende afsnit redegøres der for kommunens generelle indtægtsside, som består af følgende: Y Kommunale skatter, jf. afsnit 3.1 og 3.2 Y Generelle tilskud og udligning,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015

BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 BUDGET 2016-2019 Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 Dagens program Velkomst Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015 Skatteindtægter fra 2014 Indkomstsammensætningen i Norddjurs Budgetprocessen

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Bloktilskud og skattegrundlag i tilskudsmodellen

Bloktilskud og skattegrundlag i tilskudsmodellen NOTAT Bloktilskud og skattegrundlag i tilskudsmodellen I det følgende redegøres der nærmere for de oplysninger, KL har lagt ind i tilskudsmodellen med hensyn til udviklingen i kommunernes skattegrundlag,

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere