Vedtaget budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtaget budget 2010-13"

Transkript

1 Budget Vedtaget budget Side 1

2 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober Samtlige beløb er opført i 2010-prisniveau med KL s pris- og lønskøn juni korrigeret for budgetclearingsposter, allerede vedtagne aktivitetsændringer o.s.v. Disse fremskrevne beløb har herefter dannet grundlag for udarbejdelsen af budgetrammer til de enkelte fagudvalg. I regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2010 indgår også ændringer som følge af ny eller ændret lovgivning, og disse indgår som en særlig sumpost i budgetoplægget til viderefordeling til fagudvalgene på grundlag af konkrete beregninger over konsekvenserne ved ny og ændret lovgivning. Tidsplan Dato Aktivitet Økonomiudvalget fortsætter udarbejdelsen af forslag til budget Byrådets 1. behandling af budgetforslag Seneste frist for aflevering af ændringsforslag og høringssvar (kl ) Økonomiudvalget behandler ændringsforslag og høringssvar Hovedudvalget orienteres om ændringsforslagene Byrådets 2. behandling af budget (budgetvedtagelse) Side 2

3 Drift - Økonomiudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer Ikke budgetlagt udgifter til folketingsvalg og kommunalvalg Ændringsforslag Drift af energibesparende foranstaltninger på 20 mio. kr Intern Service: Decentralisering og/eller udbud af rengøring Afbureaukratisering - kommunalt bidrag Afbureaukratisering - statsligt bidrag Midlertidig udvidelse af Direktionen annulleres Teknisk Afdeling - administration vedrørende miljøområdet Politisk organisation Kontrolgruppe - socialt bedrageri Fremleje af Storegade 19, Asnæs til markedspris DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Økonomiudvalgets rammebesparelse Generel rammebesparelse omfattende alle udvalg Ændringsforslag - fjernelse af budgetmanko Serviceområder i alt Overførselsområder udenfor vækstrammen Basis Overførselsområder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget 1. Generel rammebesparelse til senere udmøntning på specifikke driftsområder Side 3

4 Nøgletal ECO Drift - Miljø- og Teknikudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer Udvalgets budgetbehov til udvidelser iflg. specifikation Ændringsforslag Markedsprøvning af ydelser fra Vej & Park DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Tekniske budgetkorrektioner Serviceområder i alt Forsyningsvirksomheder Basis Forsyningsvirksomheder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget Side 4

5 Drift - Børn- og Skoleudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer Udvalgets budgetbehov til udvidelser iflg. specifikation Budgetbesparelser årligt DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige korrektioner Merforbrug 2009 som overføres som underskud til afvikling i Ændringsforslag Erhversklasse Medfinansiering af erhvervsklassen - folkeskolen Medfinansiering af erhvervsklassen - specialundervisning Pædagogiske konsulenter og skolekonsulenter Fjernelse af rest af budgetbesparelse Pulje til udvidet åbningstid i daginstitutioner Tilbageførsel af reduktion på skoleområdet - vejledende timeplan Serviceområder i alt Overførselsområder udenfor vækstrammen Basis Overførselsområder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget 2. På byrådets møde den 25. august 2009 godkendtes tillægsbevilling til Børn- og Skoleudvalget, som finansieres af udvalgets egen ramme som overført underskud. Udvalgets driftsramme nedskrives i 2010 med lånet, som forudsættes finansieres af Børn- og Skoleudvalget. Er nu tilbageført med ændringsforslaget Side 5

6 Nøgletal ECO Drift - Social- og Sundhedsudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer Udvalgets budgetbehov til udvidelser iflg. specifikation Ændringsforslag Priser på udbragt mad, ældreområdet - tilskud til udbringning Effektivisering på ældreområdet (forøgelse af ATA-tid) DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Tekniske budgetkorrektioner Merforbrug myndighedsområder 2008 iflg. endeligt regnskab Serviceområder i alt Overførselsområder udenfor vækstrammen Basis Overførselsområder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget 3. Merforbrug til myndighedsområder i 2008 afvikles over 2 år i 2010 og Side 6

7 Drift - Kulturudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer Ændringsforslag Kulturområdet - foreningsområdet undtages DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Tekniske budgetkorrektioner Serviceområder i alt Overførselsområder udenfor vækstrammen Basis Overførselsområder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget Side 7

8 Drift - Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Serviceområder Basis Serviceændringer DUT iflg. aktstykket Serviceområder i alt Overførselsområder udenfor vækstrammen Basis Ændringsforslag Medfinansiering af erhvervsklassen - Arbejdsmar og Beskæftigelse Ydelsesændringer Udvalgets budgetbehov til udvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Beskæftigelsesområdet - et enstrenget beskæftigelsessystem Overførselsområder i alt I alt drift forudsætninger for budgetoplægget Side 8

9 Anlæg - Økonomiudvalget Salg af ejendomme m.v Byggemodning inkl. jøb af jord Udskiftning af dokumenthåndteringssystem 500 Helårsturismeprojektet 200 Rådighedsbeløb til imødegåelse af erstatningskrav mod kommunen Borgertoilet på rådhuset i Højby 0 I alt anlæg forudsætninger for budgetoplægget Side 9

10 Anlæg - Miljø- og Teknikudvalget LOVBUNDNE Naturpleje Ejendomsvedligeholdelse - Energimærkning AFTALEBUNDNE Slidlag - asfalt - kontraktbunden Veje - udelys - kontraktbunden Genskabelse af sø om Næsholmborgruin ØVRIGE Rute 21 - Nødvendigt følgeprojekt omkring Vig - søges låne/tilskudsfinansieret Brovedligeholdelse Ejendomsvedligeholdelse Annebergparken vejanlæg 500 Bundoprensning af Nordkanalen v/audebo Oplevelsescenter Blå Flag - Nykøbing Havn 400 AUTOMATISK LÅNEADGANG Anlægspulje - havnene Rørvig Havn - Forlængelse af stenmole og etablering af flere fastepladser Rørvig Havn - Færgeleje Nykøbing Havn - Ny kran I alt anlæg forudsætninger for budgetoplægget 4. Søges lånefinansieret med 100% via særskilt lånedispensation 5. Finansieres af 21,86% låneoptagelse i Havneanlæg finansieres med 100% låneoptagelse Side 10

11 Anlæg - Børn- og Skoleudvalget Skoleanlæg - ej disponeret Etablering af 10-klassecenter Etablering af specialskole Børneinstitutioner - uspecificeret Hjøjby Skole - Køkken og kantineområde I alt anlæg forudsætninger for budgetoplægget 7. Finansieres af 41,43% låneoptagelse og 50,00% kvalitetsfond i Finansieres af 38,89% låneoptagelse og 50,00% kvalitetsfond i Finansieres af 50,00% tilskud til de borgernære serviceområder og 50,00% kvalitetsfond i 2010 Side 11

12 Anlæg - Social- og Sundhedsudvalget Sundhedscenter Odsherred ABA-anlæg i plejeboliger m.v Bakkegården - nyt kaldeanlæg I alt anlæg forudsætninger for budgetoplægget 10. Finansieres af 21,86% låneoptagelse i Finansieres af 38,89% låneoptagelse og 50% kvalitetsfondstilskud i Finansieres af 38,89% låneoptagelse og 50% kvalitetsfondstilskud i 2010 Side 12

13 Anlæg - Kulturudvalget Fælleskommunale museumsmagasiner Fritidsformål - anlægsønsker fra foreninger Renovering af Odsherred Hallen/svømmehal - påbegyndes ultimo I alt anlæg forudsætninger for budgetoplægget 13. Finansieres af 21,86% låneoptagelse og 50% kvalitetsfondstilskud i Finansieres af 21,86% låneoptagelse i 2010 Side 13

14 Anlæg - Tværgående anlæg Energibesparende tiltag - kvalitetsfondsområder Energibesparende tiltag - øvrige områder I alt anlæg forudsætninger for budgetoplægget 15. Finansieres af 50,00% låneoptagelse under forudsætning af at energimærkning er gennemført samt 50% kvalitetsfondstilskud 16. Finansieres af 100,00% låneoptagelse under forudsætning af at energimærkning er gennemført Side 14

15 Drift Serviceområder i alt Overførselsområder i alt DUT-områder iflg. aktstykket Beskæftigelsesområdet - et enstrenget beskæftigelsessystem Forsyningsvirksomheder Øvrige driftsændringer Drift i alt Anlæg Serviceområder Forsyningsvirksomheder Anlæg i alt forudsætninger for budgetoplægget 17. Total serviceudgifter opgjort for alle udvalg 18. Total overførselsudgifter opgjort for alle udvalg 19. Den samlede DUT-kompensation er i budgetoplægget sat lig med tilsvarende øgede udgifter = overført til respektive fagudvalgsområder 20. Beskæftigelsestilskuddet (grundtilskud og merudgiftsbehov) er i budgetoplægget sat lig med tilsvarende øgede udgifter - indgår under Arbejdsmarked og Beskæftigelsesudvalget. Side 15

16 Renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v. Diverse renteudgifter og indtægter Afdrag på lån Renter af lån Ydelser på nye lån Finansforskydninger og reguleringer Deponering - kvalitetsfondstilskud Renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v I alt til finansiering forudsætninger for budgetoplægget 21. Ydelser på årlig låneoptagelse - forventet låneoptagelse primo året. 22. Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregning mellem årene m.v. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98% 23. Kvalitetsfondstilskud fratrukket anvendt tilskud i finansieringen af anlægsudgifter deponeres på funktion , grp. 001 jfr. IMS-konteringsregler. Side 16

17 Låneoptagelse Låneramme inkl. lånedispensationer Låneoptagelse i alt Finansiering - skatter Personskat - 26,6 % af 4.229,392 mio. kr Personskat - efterregulering for Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo Grundskat - landbrug m.v. - 12,3 o/oo Selskabsskat Dækningsafgift - erhvervsejendomme Dækningsafgift - off. ejendomme I alt skatter Tilskud og udligning Landsudligning Tilskud vedrørende højt strukturelt underskud Statstilskud - ordinært og betinget Efterreguleringer for Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Regionen - Grundbidrag Regionen - Udviklingsbidrag Statstilskud - ældreområdet Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer på kvalitetsfondsområder Beskæftigelsestilskud I alt tilskud og udligning I alt til finansiering I ALT SPILLERUM Manglende finansiering af handleplan foreløbig opgjort I ALT SPILLERUM EFTER HANDLEPLAN KASSEBEVÆGELSE (kassestyrkelse) Side 17

18 - forudsætninger for budgetoplægget 24. Der budgetteres med løbende årlig låneoptagelse på 10 mio. kr. til finansiering af udgifter omfattet af lånebekendtgørelsen, herunder lån til ejendomsskatter m.v.5 På grund af selskabsdannelsen forventes låneoptagelsen til resterende forsyningsvirksomheder at være minimal. Derudover indgår andel fra lånedispensationer til de forskellige pulje, som indgår i budgetaftalen for Endelig er også medtaget bloktilskudsfordelt låneoptagelse på 6,006 mio kr. til øvrige investeringer, herunder veje og effektiviseringer. 25. Personskatteprocenten fastsættes til 26,6% for hele perioden med udgangspunkt i et selvbudgetteret grundlag på 4,229 mia. kr. Det selvbudgetterede grundlag er beregnet af "KIP" som en fremskrivning af slutligning Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 4,172 mia. kr. 26. Efterregulering endelig skatteopgørelse 2007 iflg. SKAT. 27. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 for hele perioden med udgangspunkt i et grundlag på 6,464 mia. kr. 28. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes maksimumspromillen til 12,3 for hele perioden med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på 0,848 mia. kr. 29. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2007 som udmeldt af Velfærdsministeriet den 17. juni Der opkræves ikke dækningsafgift for erhvervsejendomme 31. Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme 32. Tilskud og udligning opgjort efter selvbudgettering af tilskud og udligning for 2010 efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsmodeller af 1. juli Skønnet folketal indbyggere 1. januar 2010 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere 33. Efterregulering af tilskud og udligning for skal ses i direkte sammenhæng med punkt Efterreguleringen af personskatter for Bidrag til regionen opgjort til kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 120 kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Der er den 28. august 2009 modtaget svar på ansøgning om særtilskud til Velfærdsministeriet, og tilskuddet for 2010 udgør 20,004 mio. kr. I overslagsårene budgetteres med et årligt tilskud på 12 mio. kr. svarende til niveauet i I 2010 modtages et tilskud fra kvalitetsfonden på 24,024 mio. kr., som vil være betinget af at kommunen bidrager med tilsvarende finansiering til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter. Tilskuddet forudsætter derfor, at der i budgetoplægget indarbejdes anlægsudgifter svarende til det dobbelte af tilskudsbeløbet på de tilskudsberettigede områder, og tilskuddet er derfor modsvaret af tilsvarende deponering til anlæg kendes. Der er givet delvis lånedispensation for kommunens andel i udgifterne jfr. budgetaftalen for I 2010 er medtaget et tilskud til de borgernære serviceområder, som udbetales i Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) fra 2010 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem. 39. Spillerum for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 40. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk. Se note 43, hvor kassebevægelsen er korrigeret for foreløbig residualpost i forbindelse med finansieringen af handleplan Side 18

19 - Resultatopgørelse A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning I alt Driftsrammer (eks. forsyningsvirksomheder) Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børn- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget DUT-områder iflg. aktstykket Beskæftigelsesområdet - et enstrenget beskæftigelsessystem Øvrige driftsændringer I alt driftsudgifter Renter m.v. Diverse renteindtægter og -udgifter Renter af nuværende lån I alt renter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED EXCL. KVALITETSFOND forudsætninger for budgetoplægget 41. I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, skal overskuddet som minimum udgøre 60 mio. kr. årligt 42. I 2010 indgår et kvalitetsfondstilskud på 24,024 mio. kr. som i denne opgørelse er holdt uden for den ordinære driftsvirksomhed Side 19

20 - Resultatopgørelse Anlægsudgifter (eks forsyningsvirksomheder) Økonomiudvalget excl. jordforsyning Miljø- og Teknikudvalget Børn- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kulturudvalget Tværgående anlæg I alt anlægsudgifter Jordforsyning Salg af jord m.v Byggemodning inkl. jøb af jord I alt jordforsyning RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter-udgifter) Anlæg (indtægter-udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. Resultat i alt (A+B) Side 20

21 - Resultatopgørelse Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt Optagne lån (langfristet gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Ydelser på nye lån Øvrige finansforskydninger Deponerede kvalitetsfondsmidler I alt ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Manglende finansiering af handleplan merforbrug 2009 Residualpost i foreløbig opgørelse over finansiering af merforbrug ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER EFTER HANDLEPLAN ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER - genopretningsaftale AFVIGELSE I FORHOLD TIL GENOPRETNINGSAFTALE forudsætninger for budgetoplægget 43. Foreløbig manko i finansieringen af handleplan Kassestyrkelse, som forudsætning for genopretningsaftalen med Velfærdsministeriet. 45. Afvigelse, hvor positive beløb = manglende kassestyrkelse og negative beøb = yderligere kassestyrkelse. Skal korrigeres for ændringsforslag med optimering af betalingerne på 3 mio. kr. årligt. Side 21

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1 Budget 2009-2012 Vedtaget budget Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere