Nyhedsbrev fra Støttegruppen for Jens Dammeyer på Taiwan. Nr. 1, august 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Støttegruppen for Jens Dammeyer på Taiwan. Nr. 1, august 2011"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Støttegruppen for Jens Dammeyer på Taiwan Nr. 1, august 2011 Der er nu gået godt et år siden sognepræst Jens Dammeyer fra Hasseris kirke i Aalborg rejste til Taiwan for at arbejde på sin tidligere arbejdsplads: Chinese Lutheran Seminary i byen HsinChu. Som det tidligere er beskrevet, rejste Jens Dammeyer ud helt på eget initiativ og risiko. Han fik bevilget 1 års orlov uden løn fra sin sognepræstestilling, - en orlov som nu er blevet forlænget til 30.april Jens havde en del kontakter, som lovede at støtte på forskellig måde, - dog ikke økonomisk. Han fik 2 éngangsbeløb: ét fra Aalborg Stift og et fra Areopagos, og havde sikret sig mulighed for en bankkredit. Dette var udgangspunktet. Der var mange, som kendte Jens og hans arbejde, som gerne ville støtte dette nye arbejde. Og der var sikret mulighed for, gennem kontakt til Missionsfonden, at der kunne indbetales støttebeløb med skattefradrag til Jens, - hvilket også skete. Senere viste der sig endnu en mulighed for økonomisk støtte, nemlig gennem Areopagos, som tilmed i 2011 vil fordoble indbetalte beløb op til D.kr Pludselig så projektets økonomi ud til at kunne bære, og det begyndte samtidigt at blive lidt uoverskueligt. Dette var baggrunden for at 5 6 gamle venner af Jens begyndte at maile sammen om nødvendigheden af en melleminstans, en støttegruppe, som kunne skabe overblik over, hvad der foregik, og samtidigt træde ind som garant mellem de økonomiske støtter og Jens Dammeyer selv, - og vi nedsatte os som Støttegruppe for Jens Dammeyer på Taiwan. Støttegruppens arbejde er koordinerende og netop støttende. I det halve år, der er gået siden støttegruppens oprettelse, har vi holdt 3 møder og vi har haft en intensiv diskussion pr. . I løbet af denne forholdsvis korte tid har der dannet sig en fundamental og meget frugtbar forståelse mellem gruppens medlemmer indbyrdes om vort arbejde, og tilliden til både Dammeyers arbejdsform og tanker og til de økonomiske muligheder for arbejdets fortsættelse er vokset støt. Støttegruppen og Jens Dammeyer er enige om, at en endelig beslutning om bæredygtigheden af hele projektet skal tages omkring 1.februar 2012, og der er en stærk bevidsthed om alvoren bag denne beslutning, især hvis den bliver, at Jens Dammeyer fortsætter på Taiwan. Jens Dammeyer kom til Danmark på hjemmebesøg den 24.juni i år og er i landet til slutningen af August. Allerede om mandagen, den 27.juni, mødtes støttegruppen og Jens til en god halv dags samtale om situationen og i sidste uge holdt Jens Dammeyer og Lars Brinth, som er sekretær for gruppen, et 24 timers møde på sidstnævntes bopæl i Aalborg, og de havde en detaljeret gennemgang af det forløbne års økonomi samt budget for den kommende tid. På næste side findes en oversigt over de økonomiske forhold. I alt en god snes givere har ydet et beløb på sammenlagt over dkr, og desuden er der indkommet 2 éngangsbevillinger på i alt kr. Sammenlagt har det givet en indtægt i alt på dkr. En grundig gennemgang af Jens bankkonto, hvorpå alle beløb er indgået, har vist, at det faktiske forbrug i denne periode har været ca dkr, dækkende alle udgifter både i Danmark og på Taiwan. Så Jens konstatering i hans sidste nyhedsbrev, at han hverken har tjent eller sat penge til i det forløbne år har vist sig at holde stik i det store og hele. Der er i oversigten ikke taget hensyn til det specielle forhold, at Areopagos Danmark har vedtaget, at man i kalenderåret 2011 vil doble indsamlede beløb til Jens Dammeyer op, således at organisationen for hver indbetalt støttekrone selv giver en krone. Dette er meget generøst af Areopagos, og det er vort håb at vi kan gøre

2 os fortjent til også i kommende år at yde en indsats som Areopagos vil finde så værdifuld, at man vil fortsætte denne støtte. Men så rundhåndet en støtte er jo ikke en given sag. Desværre er der trods intensivt arbejde med sagen både fra Jens og støttegruppens side, - endnu ikke kommet en endegyldig løsning på 2 store og udgiftskrævende spørgsmål: syge- og ansvarsforsikring på Taiwan, samt pensionsforhold. Støttegruppen ser med stor alvor på den beslutning, vi alle håber på bliver den endelige, nemlig at Jens opsiger sin stilling som sognepræst og helliger resten af sit liv til det påbegyndte arbejde som missionær og lærer på Taiwan. At syge- og ansvarsforsikring skal være på plads er vel næppe kontroversielt. Men i støttegruppen er vi enige om ikke at ville støtte en sådan beslutning, hvis ikke også pensionsforhold er i orden. Begge poster, forsikring og pension, vil blive meget udgiftskrævende, og de i oversigten anførte beløb er kun vejledende. Som tallene ser ud kan man undre sig over den forholdsvis lille del af udgifterne som ligger på Taiwan. Her må man huske, at Chinese Lutheran Seminary stiller gratis bolig, med el og vand osv., til rådighed for Jens Dammeyer. Vi vil gerne her gentage, hvad vi før har sagt, at det er vigtigt at lægge mærke til, at et præsteseminarium, som i forvejen har mange og store økonomiske spørgsmål at kæmpe med, finder Jens Dammeyers arbejde så vigtigt, at man er villig til at dække disse på Taiwan meget betragtelige udgifter. Sluttelig må det bemærkes, til regnskab og budget, at det forudsætter gratis ophold hos familie og venner under besøg i Danmark. Budgettet kan være lidt forvirrende at se på. Vi har først forsøgt at lave et overslag over forventede udgifter også for at fremsætte en vis udspecificering af disse udgifter. Det munder ud i et beløb på ca dkr/år. Dernæst har vi forsøgt at gå ud fra de faktiske udgifter i det forløbne år, 2010/2011, med tillæg af de forventede udgifter til forsikring og pension. Dette munder ud i et beløb på ca dkr/år. Med vores kendskab til Jens Dammeyers normalt meget rimelige krav til tilværelsen finder vi ikke grund til at anfægte, at det faktisk er det, som skal til, for at han kan leve og arbejde forsvarligt på Taiwan. Da vi i støttegruppen regner det for vores opgave at sikre forsvarligheden i projektet, har vi derfor lagt os fast på det ovenfor sidstnævnte, erfaringsbaserede, beløb, - altså et indsamlingsmål på dkr/år, - som det vi skal nå, før vi tør tilråde en beslutning om fortsættelse af arbejdet. Dette er ikke et urealistisk mål. Det svarer til godt / mdr, - hvilket svarer til fx 35 givere á 500 dkr/mdr eller måske som givere af et månedligt beløb på mellem 300 og 500 dkr. Dette er hvad vi håber på at I og vi sammen kan få på plads inden årets udgang, - 1.februar næste år skal vi tage den alvorlige beslutning om arbejdets fortsættelse. Vi vil gerne på Jens Dammeyers og egne vegne takke for den store velvilje og offervilje dette projekt har mødt i det forløbne år. Det har været glædeligt overraskende både for Jens og for støttegruppen, at møde den varme interesse der er så forbavsende mange og så forskellige steder for dette utraditionelle projekt. Nu gælder det at nå det sidste stykke og bringe projektet på fast og sikker fod, så Jens Dammeyer får arbejdsro til den store opgave. Og hermed: Gud i vold! Sognepræst Peter Buch Sognepræst Martin Boje Christensen Pastor emer. Carl Vilhelm Fogh-Hansen Lektor Jesper Nymann Madsen Stiftsbibliotekar Lars Rasmussen Brinth

3 ØKONOMI, Dammeyer, Taiwan, - budget pr. 1/8, 2011 Oprindelige udgangspunkt: Inden Jens Dammeyers afrejse til Taiwan forudsås et årligt budget på mellem dkr. Efter dette første år ser det ud til, at dette beløb kan nedjusteres, se nedenfor. FAKTISKE INDTÆGTER i det forløbne år, med orlov helt uden løn og pension fra 18.juli 2010: 2009 Aalborg stift, éngangsbeløb: Areopagos, éngangsbeløb: Private givere via Areopagos, ikke-opdoblet: 16 poster i 2010, ialt Private givere via Areopagos, udbetalt ca. 14/7 (endnu ikke doblet op) Kinakredsen Private givere via Missionsfonden, ialt (incl. adm udg.) IALT: éngangsbeløb: dkr løbende i det første år: dkr, - uden AREOPAGOS-opdobling. I alt, FAKTISK FORBRUG i det forløbne år: En sammentælling fra Jens Dammeyers kontoudtog viser et faktisk forbrug i det forløbne år, fra 1/ til 1/8 2011, i Danmark og på Taiwan, på ca dkr, hvor der ikke er indbetalt til pension, og forsikringen har været en almindelig, billig rejseforsikring. Altså i det store hele, som Jens skrev i sit sidste nyhedsbrev, at han hverken har tjent eller sat penge til i det forløbne år. BUDGET: ÅRLIGE UDGIFTER i overslag: Årlige udgifter på Taiwan: dkr Årlige udgifter i Danmark: dkr Andre udgifter (fly m.v.) dkr Intern. syge- og ansvarsforsikring dkr? Pensionsindbetaling (som ikke er sket endnu) dkr? IALT, årlige udgifter: dkr (?) Men hvis man til det faktisk forbrugte beløb i det forløbne år (se ovenfor), lægger forventelige udgifter til flybilletter, forsikring og pensionsindbetaling (se ovenfor) fås dkr = dkr./år Specifikation: Udgifter i Taiwan (bolig og alle udgifter forbundet hermed afholdes af China Lutheran Seminary) : kost dkr/md. tøj 700 dkr/md. transport 500 dkr/md tlf.,div. 700 dkr/md IALT dkr/md oprundet til dkr/år Udgifter i Danmark (mangler: forsikring, pension): arbejdsløshedsforsikring dkr/år motorcykelforsikring (i.e.: billig transp. i dk) dkr/år Div. forsikringer dkr/år? Forening, div dkr/år? IALT dkr/år oprundet til dkr/år - under forudsætning af gratis logi hos venner og familie under hjemmeophold. Andre udgifter: årlig flybillet Danmark dkr/år

4 Pressemeddelelse Etablering af Støttegruppe for Jens Dammeyer på Taiwan Ved to møder og intens netværksvirksomhed i de forløbne måneder af 2011 har undertegnede præster og tidligere missionærer, foranlediget af en række omstændigheder ved Jens Dammeyers udrejse til Taiwan som missionær, under navnet Støttegruppe for Jens Dammeyer på Taiwan nedsat sig som baggrundsgruppe og støtte for hans arbejde derude. Da pastor Jens Dammeyer efter embedseksamen blev udsendt af Det Danske Missionsselskab til et arbejde med religionsdialog på Taiwan, var det en naturlig følge af et teologisk studie inspireret af Johannes Aagaards og Dialogcentrets arbejde. Den daværende luftforurening nødvendiggjorde, at han nogle år senere måtte rejse hjem, hvor han fik ansættelse som sognepræst i Hasseris sogn, Aalborg. I årene som fulgte har engagementet i religionsdialog og især i de kinesiske forhold aldrig forladt ham, og da han sidste år fra sin tidligere arbejdsplads på Chinese Lutheran Seminary og dettes rektor Thomas Yue modtog en direkte opfordring til at komme tilbage på det nyrenoverede teologiske seminarium og fortsætte det arbejde han havde påbegyndt i 1990 erne, tog han efter moden overvejelse 1 års orlov uden løn fra sit sognepræstearbejde og rejste derud i juli sidste år, Chinese Lutheran Seminary stiller både bolig og kontor til rådighed for ham, medens leveomkostningerne skal dækkes på anden vis. Indtil videre sker dette ved Dammeyers egne midler, men der er støtteaftaler og konkrete støtteordninger sat i værk fra flere sider, både direkte økonomisk støtte og indirekte støtte af forskellig art. Dammeyer har søgt om forlængelse af sin orlov, og der arbejdes på at etablere stabile ordninger der kan sikre hans fortsatte virke udover orlovsperioderne. Støttegruppens medlemmer, som har kendt Jens Dammeyer i adskillige år og tør stå inde for seriøsiteten i hans arbejde med den kristne dialog især med buddhister finder, at der er adskillige grunde til, at dette arbejde må fortsætte og derfor støttes. Dialogen med østens religioner og især buddhismen er meget afgørende i disse år, hvor påvirkningerne mærkes som en understrøm i mange forskelligartede sammenhænge, og arbejdet på Taiwan, som er mere traditionelt kinesisk end folkerepublikken, vil kunne yde væsentlige bidrag til denne dialog. Der er blandt kinesiske kristne en udmærket forståelse for problematikken, men ikke nogen stærk tradition for, hvorledes man skal gribe den an. Endelig finder vi, at når der fra kinesisk hold udtrykkeligt bedes om medarbejde og når der tilmed stilles faciliteter til rådighed af et præsteseminarium, hvor økonomien er et dagligt problem, så bør der også kunne findes midler og vilje i Danmark til at understøtte et sådant arbejde, som tilmed vil have betydning både på Taiwan og herhjemme. I tæt samarbejde med Jens Dammeyer selv og i forhandling med alle implicerede understøttende parter er vi nået frem til nødvendigheden af en støttegruppe som mellemled mellem Dammeyer selv og de overraskende mange, som gerne vil støtte dette arbejde. Støttegruppen er ikke et missionsselskab, men skal som koordinerende part tage sig af nyhedsformidlingen, både Dammeyers nyhedsbreve udefra og egne nyhedsbreve om støttearbejdet, samt arbejde for udbredelse af kendskab til projektet. Hertil kommer støttegruppens meget væsentlige funktion som tredjepart og garant mellem Dammeyer og de mange støtter for projektet: den skal udarbejde økonomiske redegørelser og orientere om situationen, så overblikket over de mange forskelligartede støttetiltag bevares. Støttegruppen tegnes af alle undertegnede i fællesskab og som kontaktsekretær, hvortil alle henvendelser og spørgsmål skal rettes, står stiftsbibliotekar cand. theol. Lars Brinth, Nørregade 12, 2.th., 9000 Aalborg, tlf , mail: Underskrevet: Sognepræst Peter Buch, Sognepræst Martin Boje Christensen, Pastor emer. Carl Vilhelm Fogh-Hansen, Lektor Jesper Nymann Madsen og Stiftsbibliotekar Lars Rasmussen Brinth

5 Kontaktoplysninger, Støttegruppe for Jens Dammeyer på Taiwan Sognepræst Peter Buch Funkiavej 46 DK-2300 København S Tlf Sognepræst Martin Boje Christensen Måbjerg kirkevej 6 DK-7500 Holstebro Tlf Pastor emer. Carl Vilhelm Fogh-Hansen Bymosevej 35 A, DK-8210 Århus V Tlf Lektor Jesper Nymann Madsen Kamma Rahbeksvej 43 DK-8230 Åbyhøj Tlf / Stiftsbibliotekar Lars Rasmussen Brinth Nørregade 12, 2.th., DK-9000 Aalborg Tlf /

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) Udvekslingsspejder i Australien - Sommer 2013 The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) er et internationalt samarbejde med spejderkorpset

Læs mere