sker store fremskridt i forståelsen af hjernens anatomi, fysiologi og funktion.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sker store fremskridt i forståelsen af hjernens anatomi, fysiologi og funktion."

Transkript

1 INTERVIEW AF REDAKTØR JØRGEN CARL Bro over to forskningsområder En ny psykologisk disciplin er ved at blive født, konstaterer to psykologer begejstret. Hjerneforskning og udviklingspsykologien mødes i den neuroaffektive udviklingspsykologi, og potentialet er stort. To personer banker på døren og vil gerne dele deres begejstring over de væsentlige fremskridt, der i dette årti er sket i forståelsen af personlighedsudvikling og personlighedsforstyrrelser. I orden? Ja, så lad høre! Fremskridtet sker, understreger de, i kraft af dialogen mellem psykodynamisk teori og neurofysiologi, to områder, som tidligere ikke var forenelige. Det begynder imidlertid at blive muligt at forstå menneskets psykiske natur ud fra en integration af disse to forskningsområder en integration, som blandt andre Freud og Bowlby gerne ville have foretaget, men som de ikke ud fra den daværende viden havde muligheden for. Og videre fortæller de to, psykologerne Susan Hart og Jens Hardy Sørensen, om deres interesse for den ny disciplin, som kan anskues fra forskellige indfaldsvinkler, og som har mange navne: interpersonel neurobiologi, neuroaffektiv udviklingspsykologi og social neu rovidenskab. De tager som udgangspunkt, at neuropsykologien inden for de seneste få år er blevet en vigtig disciplin, ikke mindst fordi der forskningsmæssigt sker store fremskridt i forståelsen af hjernens anatomi, fysiologi og funktion. I Danmark har den kognitive neuropsykologi i de sidste to årtier haft psykologers bevågenhed, mens forståelsen af den affektive eller emotionelle neuropsykologi endnu er i sin vorden, men i rivende udvikling. Navne i forskningen - Det er blevet mere almindeligt at inddrage hjerneforskning i psykoanalytisk teori, tænk fx på Peter Fonagys og Mark Solms forskning, og langsomt begynder vores psykologiske viden at inddrage neurofysiologisk viden om, hvilke hjerneområder der udvikler, regulerer og forbinder følelser. - Forskere som Antonio Damasio, Joseph LeDoux og Jaak Panksepp har været pionerer inden for den affektive neuropsykologi og har koncentreret sig om voksnes emotionalitet. Sammenkædning mellem udviklingspsykologien og den affektive neuropsykologi er kun lige begyndt og er endnu ikke en veludviklet disciplin. Det væsentligste bidrag inden for denne kategori er Allan Schores bøger om affektregulering. - Freud var en pionér med hensyn til at forstå psykens kompleksitet, og hans driftsteori betød en revolution i psykologiens historie. Ud fra driftsteorierne voksede mange andre psykodynamiske retninger, blandt andet udviklingspsykologien, som er en relativt ung videnskab og regnes for at være vokset ud og væk fra den britiske psykoanalytiske skole med blandt andre John Bowlby i spidsen. Bowlby lagde vægt på, at børns udvikling foregår i et dynamisk samspil mellem genetiske anlæg og miljø, der helt tilbage fra undfangelsen former hinanden. Han forstod mennesket som en del af en relation i stedet for som et isoleret energisystem. Bowlby udviklede sine teorier på baggrund af pattedyrs tilknytningsadfærd og påpegede, at moderomsorg og tryghed er fundamentet for psykisk udvikling og miljøet har en afgørende betydning for personlighedsdannelsen. - Hverken Freud eller Bowlby havde mulighed for at integrere deres teorier med en nuanceret viden om hjernen, så langt var man ikke. Freud ønskede at forene de to discipliner og forlod al- 8 PSYKOLOG NYT Nr

2 ILLUSTRATIONER: LISBETH E. CHRISTENSEN Nr PSYKOLOG NYT 9

3 Interviewpersonerne Jens Hardy Sørensen, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi, forskningsleder og faglig konsulent ved CETT Center for traumeog torturoverlevere, Psykiatrien, Region Syddanmark. Privatpraktiserende psykolog. Ekstern lektor ved Syddansk Universitet. drig tanken om, at psykoanalysen en dag ville forene sig med neurofysiologien. Heller ikke Bowlby havde muligheden, men også han var opmærksom på, at en dybere forståelse af kompleksiteten mellem normal udvikling og psykopatologi kun kunne forstås, hvis man integrerede udviklingspsykologi, psykoanalyse, biologi og neurovidenskab. Ny psykologisk æra Hvilken betydning har det så, at der sker en integration mellem neuropsykologi og psykodynamiske teorier? - Ja, tilsyneladende er den neurobiologiske forskning ved at være så langt, at den kan begynde at give os neurale forklaringer på de fænomener, der binder os sammen som mennesker. Der er meget, der tyder på, at denne viden både kan støtte en forståelse af børns udvikling og fejludvikling og give os en forståelse af personlighedsudvikling, psykopatologi, ændringspotentiale i den psykoterapeutiske proces og af virkningsmekanismerne i psykoterapi. - Vi ser integrationen som et skridt hen mod en ny psykologisk æra, hvor den videnskabelige sammenfatning får faglige opdelinger som hjerne-sind, biologi-erfaring og arv-miljø til at vige til fordel for nye, samlende måder at anskue børn og voksnes psykiske vanskeligheder. Det kan være med til at skabe et fælles grundlag for at hjælpe de børn, voksne og familier, der har brug for psykologernes støtte og behandling. - Både biologi og tilknyttede relationer mellem mennesker former nervesystemet og dermed personligheden, og det er vores pligt, for nu at sætte det skarpt op, at vi som psykologer er med til at udvikle teorier om, hvordan dette sker. Tidspunktet er simpelt hen kommet til at sammenfatte forskellige neurologiske og psykodynamiske teorier, som igennem tiden har vist sig at kunne udvikle hypoteser om personlighedsudvikling og psykopatologi. Arv er miljøreaktiv Som et vigtigt aspekt af den neuroaffektive forskning peger Susan Hart og Jens Hardy Sørensen på, at integrationen ikke indebærer en forkastelse af tidligere psykologiske teoridannelser, men er en ny måde at organisere og sammensætte forskellige teoridannelser, så de kan forstås i et nyt lys og med større klarhed. Mange begreber i personlighedspsykologien som fx projektion-introjektion, overføring-modoverføring, dissocia tion, arbejdsalliance, indre repræsentationer, empati, klinisk intuition, mentalisering osv. er velkendte, men de psykologisk teoretiske forklaringer på disse begreber er, minder de to psykologer om, ikke altid så indlysende og klart tilgængelig. Her kan den neuroaffektive forskning bidrage til klarhed og operationalisering. - I vores arbejde som kliniske psykologer er det tydeligt, at personlighedsmønstre nok har basis i genetiske eller medfødte temperamentsforudsætninger, men de udvikles i lige så høj grad gennem vores personlige, nære relationelle erfaringer og det levede liv, hvor især barndommen og de tidlige leveår har stor betydning. - Hvor stor en andel der er genetisk betinget, og hvor stor en andel der er betinget af erfaringsdannelsen, får vi formentlig aldrig noget enkelt svar på: menneskets natur og kultur kan ikke adskilles. De muligheder, der ligger skjult i nervesystemet fra fødslen, er bestemmende for de muligheder, der er. Det biologiske beredskab udgør en evne til at deltage i sociale interaktioner og affektiv kommunikation, fordi vi som mennesker er biologisk disponeret til at etablere tilknytning. - Mennesker er født med en overordentlig plastisk hjerne, som er beregnet til at gå i samspil med det miljø, vi er født ind i, og vores personlighed er opbygget i en social- eller tilknytnings- 10 PSYKOLOG NYT Nr

4 PRIVATFOTO Susan Hart, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi, specialist i psykoterapi. Privatpraktiserende psykolog. mæssig kontekst. Vi er sociale væsener, og vores psykiske funktioner afhænger af de interaktioner og transaktioner, vi har med vores sociale miljø. Mønstret af tidlige relationsformer er afgørende for vores personlighedsudvikling. - Nervesystemets udvikling og modning afhænger af omfattende neurale udviklingsprocesser, som opstår på ganske bestemte tidspunkter i barnets udvikling. Udviklingsfremskridtene formes gennem en yderst kompleks koreografi, som integrerer og koordinerer den neuroanatomiske og neurobiologiske udvikling med den relationelle kontakt, barnet har til rådighed gennem sine nære relationer. Denne dialektik mellem genese og miljø er, hvad man kunne kalde personlighedsdannelsens rødder, og det er i denne proces, at barnets følelsesmæssige genotype forvandles og formes til fænotype, påpeger Susan Hart og Jens Hardy Sørensen. Brugerafhængig udvikling - Den nye teknologi har gennem MEG-, PET-, MRI- og fmri-scannere gjort det muligt at måle hjerneaktiviteten, og dermed er det også lykkedes at belyse subcortikale neurale kredsløb, som styrer de basale psykologiske processer. - Det er nødvendigt at identificere den del af nervesystemet, som skaber grundlaget for tilknytning og personlighedsudvikling, for at udvikle en grundlæggende udviklingspsykologisk model. Hjernen opbygges som en skulptur, neuron efter neuron i en tæt interaktion mellem den forudprogrammerede genese og miljømæssig relationel stimulation. Nervesystemet modnes gennem såkaldt brugerafhængig udvikling, det formes gennem erfaringer og kan reorganisere sig. - Studier af spædbarnets nervesystem peger på, at udvikling foregår i kritiske faser, der er erfaringsafhængig og især i det tidlige samspil mellem barn og omsorgsperson sanser og modulerer omsorgspersonen spædbarnets fysio- og psykobiologiske tilstande. Meget tyder på, at omsorgspersonens regulerende funktioner ikke kun modulerer spædbarnets indre tilstand, men også former evnen til selvorganisering og selvregulering. Den interaktive affektregulering læres eller internaliseres af barnet og bliver til autoregulering. En evne til at veksle situationsafhængigt mellem disse reguleringsformer udgør evnen til selvregulering, der igen er en forudsætning for personlighedsudviklingen. Udvikling af evnen til selvregulering er et af psykoterapiens hovedmål. En velbeskreven og præcis interaktiv affektregulering i den terapeutiske dyade er et middel til terapeutisk forandring mod dette mål. - Barnets personlighed og de affektive strukturer i nervesystemet konstrueres på baggrund af strukturerede erfaringer med sig selv i samspil med andre, og nervesystemets vigtigste opgave i forhold til personlighedsudvikling er at indgå i stadigt bredere, mere nuancerede og tættere samhørighedsbånd med andre mennesker. Vores adfærd, indre verden og relationer formes gennem disse samhørighedsbånd. Netop i psykoterapien udnyttes dette potentiale. Et paradigmeskift Susan Hart og Jens Hardy Sørensen anfører, at forståelsen af affektregulering og affektdysregulering er helt central i psykologiske funktionsbeskrivelser, diagnostik, psykologisk behandling og effektmåling, idet netop affektreguleringsforstyrrelser er kernen i mange psykiske forstyrrelser. - En nuanceret forståelse af reguleringen af emotionernes forskellige elementer danner basis for at udvikle langt mere specifikke psykologiske interventionsformer. Igennem den neuroaffektive forskning bliver det muligt at rette behandlingen mod somatiske komponenter, emotionernes indbyg- Nr PSYKOLOG NYT 11

5 Forslag til litteratur: På engelsk foreligger der store mængder litteratur om neuroaffektiv udvikling. På dansk indtil videre kun ganske få titler: Damasio, A.R. (2001) Descartes fejltagelse. Følelse, fornuft og den menneskelige hjerne. København: Hans Reitzels Forlag. Damasio, A.R. (2004) Fornemmelsen af det, der sker: Krop og emotion ved dannelsen af bevidsthed. København: Hans Reitzels Forlag. Hart, S.(2006) Hjerne, samhørighed, personlighed introduktion til neuroaffektiv udvikling. København: Hans Reitzel. Hart, S.(2006) Betydningen af samhørighed om neuroaffektiv udvikling. København: Hans Reitzel. Siegel D.J. (2002): Sindets tilblivelse og udvikling the developing mind. Århus: Klim. Solms, M. & Turnbull, O. (2004) Hjernen og den indre verden. København: Akademisk Forlag. Sørensen, J.H. (2006): Affektregulering i udviklingspsykologi og psykoterapi. København, Hans Reitzels Forlag. gede handletendenser, emotionernes kropslige udtryk og evne til at mærke, opleve og forstå emotionernes komponenter mv. - Psykisk sundhed og psykiatriske forstyrrelser er et resultat af en mængde interagerende processer, og nogle vil være nemmere at udrede end andre. Ved at integrere psykologisk og biologisk viden vil vi kunne komme tættere på en kompleks biopsykosocial model, der kan bedre behandlingsmulighederne og være med til at ændre på den generationsmæssige overføring af psykiske lidelser og voldelig og ufølsom adfærd. - Ved at præcisere sammenhængen mellem psykiske forstyrrelser og dysfunktioner i nervesystemet vil det kunne betyde, at fx psykoterapi kan målrettes mod relationsformernes affektive indhold og altså lidelsens neurale grundlag. Samtidig har effektun- dersøgelser af psykoterapi gentagne gange vist, at det er arbejdsalliancen, som terapeuten etablerer med sin klient mere end metoden, der er afgørende for et positivt udfald. De fleste psykiske lidelser består af manglende affektregulering, og stort set alle former for psykoterapi søger at støtte klienten med affektregulering. Der er meget, der tyder på, at det er relationen mellem terapeut og klient, der skaber et neuralt udviklingsmiljø, og at det er relationen, der kan støtte klientens nervesystem til at udvikle højere mentale kompleksitetsniveauer. Derfor er det nødvendigt at udvikle en teori, der både tager højde for samhørighedsaspektet og den psykiske forstyrrelses neurale grundlag i psykiatriske og psykologiske interventionsmetoder. De psykodynamiske teorier og den affektive hjerneforskning har med Susan Harts og Jens Hardy Sørensens ord meget at tilbyde hinanden, idet teorierne beskriver sammenhængen mellem interpersonel dynamik og den neurale udvikling af personlighedsdannelse. Det er i denne sammenhæng nødvendigt at forstå, hvordan hjernen langsomt modnes i det tætte samspil med omsorgspersonerne, for at forstå den fuldt modnede og udviklede hjerne. Der mangler fortsat meget forskning i at forstå det neurale grundlag for affekter, deres regulering og menneskehjernens udvikling, hvilket de to psykologer ser som paradigmeskiftet inden for det psykologiske område. Forskningen er i gang, og makkerparret ser et stort potentiale. jc 12 PSYKOLOG NYT Nr

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi Undervisningsforløb Stress (Sundhed-og arbejdspsykologi) Formålet med dette tema er at give en introduktion til det moderne livs stressende vilkår og betydningen af dette for udvikling af stress. Individuelle

Læs mere

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil.

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Hvordan bliver man social?

Hvordan bliver man social? Af Carsten Hegnsvad seminarielærer Hvordan bliver man social? Et af de store spørgsmål, der aktuelt rejses i forskellige pædagogiske sammenhænge, er hvordan man lærer at være social. Ofte rejses spørgsmålet

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

PARTERAPI VIRKER. En introduktion til emotionsfokuseret parterapi

PARTERAPI VIRKER. En introduktion til emotionsfokuseret parterapi ARTIKEL: PARTERAPI VIRKER - OM EFT PARTERAPI VIRKER En introduktion til emotionsfokuseret parterapi Tekst: Steen Rassing og Jette Simon Tegninger: Jens Lund Peter læner sig frem og siger med en lav intens

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV Kan daginstitutioner gøre en forskel? Fra forskning om daginstitutioner

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Psykiatrien har en lang historie som en

Psykiatrien har en lang historie som en Hvad tæller, og hvem tæller? standardisering og emotionelt arbejde i psykiatrien Annette Kamp & Betina Dybbroe Arbejdet i sundhedssektoren i Danmark såvel som i andre europæiske lande har i de sidste årtier

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Teorier om sprogtilegnelse

Teorier om sprogtilegnelse Teorier om sprogtilegnelse 1 Overordnet introduktion... 3 1.1 Baggrund... 3 2 Introduktion... 4 3 Barnets opgave... 5 3.1 Opsummering... 7 4 Tidlige teorier om sprogtilegnelse... 8 4.1 Behaviorismen...

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Udvikling af barnets hjerne 0-18 år

Udvikling af barnets hjerne 0-18 år Udvikling af barnets hjerne 0-18 år Artikel til Tænketanken Af Ann-E. Knudsen 2008 copyright Det første, som er væsentligt at præcisere, er, at hjerner udvikler sig, som de bliver påvirket til. Det neurale

Læs mere

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren Af Gert Wahlgren Abstract I artiklen beskrives den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, og at den udvikling har ført til en undervisning i naturfag,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Bag symptomerne og ind til barnet

Bag symptomerne og ind til barnet Bag symptomerne ind til barnet I Danmark er det udbredt praksis at kategorisere børn i kasser, at dæmpe deres symptomer at kompensere for det, de har svært ved, via særlige foranstaltninger. Det ønsker

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere