AspIT side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AspIT 2010-13 side 1"

Transkript

1 AspIT side 1 Mission AspIT er en 3 årig særlig tilrettelagt uddannelsesmodel til unge med Aspergers Syndrom, som har en særlig interesse indenfor IT området. Målsætningen er, at de unge inkluderes på det ordinære arbejdsmarked, fleksjob eller videreuddannelse. AspIN er en særlig tilrettelagt 1 årig uddannelsesmodel til unge med gennemgribende udviklings forstyrrelser, som på sigt ønsker at blive i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Målsætningen er, at de unge inkluderes i de ordinære ungdomsuddannelser. Vejle Handelsskole vil udbygge og udvikle de to uddannelser rettet mod unge med særlige behov for herigennem proaktivt at medvirke til at nå målet om, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse - også ved at sikre, at uddannelserne udbredes nationalt gennem partnerskabs aftaler og/eller ved at oprette egne afdelinger i andre byer end Vejle. Vision Da uddannelserne finansieret gennem STU lovgivningen eller revalideringslovgivningen, skal der til stadighed arbejdes på at få et tæt og troværdigt samarbejde dels med de unges hjemkommuner, der administrerer udmøntningen af midlerne til STU loven og dels med UU, som visiterer de unge til uddannelserne. Visionen er at udbrede kendskabet til AspIT og AspIN til hele landet og til det uddannelses- og erhvervspolitiske niveau, hvor Vejle Handelsskole og VUC skal være kendt for at være en proaktiv skole, der succesfuldt arbejder med udvikling og gennemførelse af erhvervsrettede uddannelser til unge med særlige behov. Visionen er, at Vejle Handelsskole og VUC er kendt for at være et professionelt kompetencecenter, hvor alle interessenter kan henvende sig med henblik på uddannelse, konsulentydelser, kursusgennemførelse og projektgennemførelse og deltagelse. Visionen er at tilbyde uddannelse og støtte til unge med særlige behov. Dette opnås gennem undervisning, arbejdstræning, praktikopgaver, oplevelser og socialt samvær og i et tæt samarbejde med centrale personer omkring eleven herunder forældre, støttepersoner, sagsbehandlere og vejledere. Eleverne skal kunne opnå reelle kvalifikationer, der kan medvirke til, at den unge kan bestride et job eller gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår.

2 AspIT side 2 AspIT skal være et sted, hvor tillid, respekt, tolerance, trivsel, høj faglighed og anerkendelse er i centrum. Indsatsområder AspIT Undervisningen Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Innovative arbejdsformer Uddannelserne er tilrettelagt med mindre klasser end sædvanlig. Formålet hermed er, at en 100 % individuel undervisning kan gennemføres. Der arbejdes i høj grad med Individuel undervisning Individuelle læringsstile Differentieret undervisning Inden udgangen af 2013 skal der være mindst 10 egenudviklede opgaver med vejledende løsninger pr. fag til opbygning af den landsdækkende opgavebank på AspIT s intranet. Inden udgangen af 2013 skal et interaktive undervisningsmiljø som f.eks. elementk anvendes i alle fagområder. Der skal inden udgangen af 2013 være udviklet modulbeskrivelser og - vejledninger til alle fagområder på mindst niveau 4. Det kan være indenfor nye fagområder eller specialeområder f.eks. PLC programmering, Iværksætte små eksperimenter og undersøgelsesprojekter med deltagelse af elever rettet mod f.eks. elementk og andre elektroniske læringsmiljøer samt styrke mulighederne for at dele informationer via internettet til PC, SMART PHONE, Mobiltelefon herunder kalender og mail. Fortsat at gennemføre pædagogiske dage på fredage i lige uger og deltage i kurser og ERFA grupper udbudt af Kompetencecentret. Alle undervisere har inden 2013 behov for et fagligt løft indenfor deres specialefag: Programmering, Visualisering, Teknik, Quality Assurance og Vejledning. Derudover er det Udover selvevaluering skal EVA i 2010 og 2013 gennemføre en evaluering af hele uddannelsen i forhold til de opsatte mål.

3 AspIT side 3 IT-læringsplatform Der arbejdes med projektorer og Smarts Boards efter behov. Fælles IT platform sikrer udveksling af alle dokumenttyper. F.eks. skal Børsen Online, elementk, MCSA, MCSE, MCTS og software specifikke tutorials anvendes i så høj grad som muligt i alle undervisningsaktiviteter. Undervisningsevaluering Efter hvert modul (undervisning, praktik eller væksthus) evaluerer elever og undervisere: CMS systemer, CISCO Certificering eller SkoleIT. Inden 2013 skal alle undervisere være fortrolige med anvendelsen af SmartBoard som skal forefindes i alle undervisningslokaler og kunne anvende værktøjerne teknisk, didaktisk og pædagogisk. Kurser gennemføres internt med Bo Rosenkvist som instruktør. Alle medarbejdere og elever på AspIT anvender dagligt Share Point som det centrale fildelingssystem. Arbejde med at alle evalueringer er IT baseret. centralt, at alle medarbejdere fortsat øger deres viden indenfor de forskellige diagnoser. Deltage i uddannelsesmesser, CEBIT og uddannelseskonferencer for at se nye muligheder og få inspiration til anvendelse af kendte eller nye teknologier. Oprette en SharePoint server rettet mod AspIT og AspIN på landsplan. Nedsættelse af en arbejdsgruppe der sikrer implementering af IT baserede evalueringsmetoder. Selvevaluering som en del af MUS og pædagogiske dage. Udover selvevaluering skal EVA i 2010 og 2013 gennemføre en evaluering af hele uddannelsen i forhold til de opsatte mål. Selvevaluering af om de konkrete mål er opnået senest De opnåede resultater Undervisningsform Tilfredshed med det mål, at eleverne

4 AspIT side 4 afklares og at kommende undervisere har et klart grundlag for at bringe eleverne videre i det efterfølgende modul. Fastholdelse Alle elever deltager i mindst én statussamtale pr. semester. Resultatet videregives til Sagsbehandlere og UU. Vejledning Der gennemføres en omfattende og grundig visitation gennem et 6 ugers Afklaringsforløb. Afklaringer er gensidige mellem AspIT og den mulige kommende elev. Eleven erklæres gennem Afklaringsforløbet Egnet eller Ikke Egnet. Målet er, at der er 0 % frafald som følge af, at eleven ikke magter det faglige eller selve undervisningsformen. Samtidig er målet at acceptere, at der er et frafald pga. en negativ udvikling af elevens vanskeligheder qua sin diagnose. Denne udvikling er ikke mulig at ændre eller undgå for skolen det ligger i medicin, væsentlige ændringer i personlige forhold eller ligefrem psykiatrien. Fastholde det høje kvalitetsniveau og fremmøde på informationsmøder, visitationssamtaler og afklaringsforløbet og tilføre de ressourcer, der er nødvendige herfor. Frafald evalueres og dokumenteres i statussamtalerne. Undervisere, sagsbehandlere og UU vejledere inddrages i processen.

5 AspIT side 5 Studieaktivitet Vejledning på tværs Fravær bør ikke forekomme. Fravær opfattes som udtryk for manglende interesse eller for, at eleven har vanskeligheder qua sin diagnose. er et centralt medie i vejledningen. Herigennem kan der foretages tilmelding til informationsmøder, der afholdes hver måned, og som er rettet mod alle interessenter. Der er typisk 10 deltagere til et informationsmøde. Efterfølgende gennemføres et visitationsmøde med hver enkelt elev af 1-2 timers Eleven bør altid beskæftige sig med fag, der forekommer vedkommende relevante og interessante. Eleven skal aldrig beskæftige sig med fag, der ikke forekommer vedkommende relevante og interessante. Alt dokumenteres i referaterne fra statussamtalerne. Fastholde det nuværende høje vejledningsniveau. Hvor der: Udbydes mindst ét informationsmøde om måneden Alle elever skal have en visitationssamtale der gennemføres på det tidspunkt hvor eleven bedst kan. Hvert år gennemføres et årsmøde. Hurtig og daglig opfølgning af den pædagogiske vejleder. Registrering af fravær pr. dag. Højt fravær tolkes som lav erhvervsevne og kan have den konsekvens, at eleven udskrives. Elevens uddannelsesplan ændres i retning af særlige interesseområder. Fortsat at udbyde informationsmøder og tilbyde konsulent ydelser på nuværende niveau. Der bør ikke tilføres yderligere ressourcer til området uden, at der er ydre påvirkninger, der påkræver det. Der beskrives årsag til fravær og evt. udskrivning i statusrapporten. Udskrivning foretages altid i tæt samråd med elevens sagsbehandler. Fortsættelse af uddannelsen på trods af fravær anbefales kun, når sagsbehandler og skole begge har et begrundet håb om, at situationen kan ændres. EVA gennemfører i 2010 og 2013 en evaluering af hele uddannelsen i forhold til de opsatte mål og alle eksterne interessenter. Et særligt evalueringsområde er vejledning og informationsniveau.

6 AspIT side 6 varighed. AspIT afholder hvert år et Årsmøde med ca. 150 deltagere, hvor der informeres om status og nye tiltag. Alle UU vejledere indbydes til informationsmøde mindst en gang pr. semester. Studiemiljø Der er et meget tæt samarbejde med UU, som også jævnligt kommer på besøg på AspIT eller ønsker hjælp til visitation. Socialt liv Det sociale liv på AspIT er så godt som det kan forventes for elevgruppen. - Virksomhedsbesøg - Bowling hold - Idræts grupper - Orienteringsløb - Fredags café - Film klub - Messe besøg - Faglige arrangementer - CEBIT messen hver år i marts For medarbejdergruppen er det sociale liv rigtig godt Det er et mål løbende at udvikle det sociale miljø for eleverne og fastholde det for underviserne. Det er meget op til eleverne at foreslå nye tiltag. Der er ingen konkrete tiltag men konkret skal følgende fastholdes: Besøg på CEBIT messen hvert år i marts for 1. Og 2. Semester. Alle klasser gennemfører et virksomhedsbesøg hvert semester. Lederen skal hele tiden være opmærksom på, at det nuværende niveau fastholdes og være åben for nye tiltag og evt. sætte ressourcer til rådighed herfor. Evalueringen af det sociale liv foretages gennem daglige observationer og inddragelse af området i MUS samt af EVA.

7 AspIT side 7 Fysiske rammer Psykiske rammer Medarbejderne og udmøntes i jævnlige fælles kurser, messer, men også at der spilles badminton, bowles og hygges. Fælles formiddagskaffe og frokost på læreværelset er dagligdag og med deltagelse af alle medarbejdere og leder. Generelt er der stor tilfredshed med de fysiske rammer. Der er nogle rigtig gode møbler og lokaleindretning mv. De psykiske rammer er gode. Der grines meget på AspIT ikke ad hinanden men med hinanden og på trods af de alvorlige vanskeligheder eleverne har. Der er en meget anerkendende kultur overfor særhed og forskellighed også i medarbejdergruppen. Alle er gode til at bede om hjælp og erkende egne styrker og svagheder. Hver anden uge gennemføres der fredags cafe for alle klasser Hver uge gennemføres der idræt for alle klasser. Temperaturen i bygningen bør ikke overstige 21 grader på noget tidspunkt. Ingen medarbejder må føle sig presset eller usikker i sit arbejdet. Vi ønsker, at AspIT's uddannelses- og undervisningsmiljø kendetegnes ved tryghed, trivsel og udvikling. MUS og APV skal afspejle dette. Få lavet den planlagte ombygning af klimaanlægget. Løbende have området i fokus i modulevalueringer og statussamtaler. Temperaturen bør ikke overstige 21 grader. Gennem modulevalueringer og statussamtaler være særdeles opmærksom på området og straks drøfte negative ændringer på afdelingsmøder og huske løbende at informere alle medarbejdere om positive oplevelser.

8 AspIT side 8 MUS m. handlingsplan IT-/Pædagogiske kurser MUS har været gennemført årligt med BL, OJ og med alle medarbejdere. Der gennemføres 6-8 todages pædagogiske kurser for alle medarbejdere i regi af Kompetencecenter. Der har hidtil kun været gennemført få IT faglige kurser, da der ikke har været et nævneværdigt behov. Fra 2010 skal MUS fortsat gennemføres systematisk årligt. Der skal fortsat udbydes kurser i samme omfang og i samme kvalitet. Da alle pædagogiske kurser gennemføres i regi af Kompetencecentret, kan det samlede kursusbudget hertil holdes under årligt og der skal udbydes mindst 3 kurser pr. år. Der skal i samtalen fastsættes realistiske mål, og alle aftalte mål og forandringer skal gennemføres. Fastsætte kursusbehov i samarbejde med styregruppen for Kompetencecentret og via MUS samtalerne samt sikre gennemførelsen ved at budgettere de nødvendige midler hertil. APV for medarbejdergruppen. APV og MUS. Det skal via MUS samtalerne afdækkes, hvilke kurser der bør gennemføres. Kommunikation Alle medarbejdere bør inden 2013 have en VUU uddannelse med særlig hensyntagen til elev målgruppen. Ekstern branding- WEB/logo Der udsendes ca. et nyhedsbrev pr. måned til næsten 1000 tilmeldte. AspIT skal være kendt på Christiansborg og specielt i UVM samt af alle grundskoler, UU vejledere Fortsætte med: Nyhedsbreve Informationsmøder EVA gennemfører i 2010 og 2013 en evaluering af hele uddannelsen i forhold til de opsatte

9 AspIT side 9 Pressen modtager nyhedsbreve, hvilket ofte fører til presseomtale og yderlig opfølgning. Hjemmesiden evalueres løbende og ajourføres jævnligt. og sagsbehandler i hele landet, som arbejder med målgruppen. Årsmøder Pressemeddelelser Succeshistorier mål og alle eksterne interessenter. Et særligt evalueringsområde er omverdens kendskab til og opfattelse af AspIT. Intern kommunikation Succeshistorier beskrives i nyhedsbreve. Der kommunikeres og informeres via mail, daglige småmøder og pædagogiske møder ca. 20 årligt. Det er et mål, at eleverne informeres mere om status, forandringer og nye tiltag. Måles via tilfredshedsundersøgelse hvor målet skal være at mindst 50 % af alle elever føler sig velinformeret. Der skal afsættes en hel pædagogisk dag med det sigte at drøfte og beslutte, hvorledes informationsniveauet overfor eleverne kan hæves. Gennem modulevalueringer og statussamtaler være særlig opmærksom på området.

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015

Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015 Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015 Indledning Sidst vi lavede kvalitetsrapport, var det for en lille del af Ungdomsskolens

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere