Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. september 2011 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. september 2011 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2"

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. september 2011 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

2 Indholdsfortegnelse 088. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. september Budget Spareramme for Sundhedsudvalgets område Embedslægetilsyn Plejecenter Hesselvang Orienteringspunkt vedrørende Hesselvang Projekt Vesthimmerland Kommunes Akut og Rehabiliteringstilbud Mad til hjemmeboende borgere - prisfastsættelse Markedsføringsmateriale fra godkendt frit valgs leverandør Igangsætning af ombygning af det nuværende aktivitetstilbud Rosengården i Aalestrup til boliger til unge udviklingshæmmede Ridefysioterapi i Vesthimmerlands Kommune Orientering om : Ansøgning til Projekt Styrkelse af Vesthimmerlands Kommunes rehabiliteringsindsats på Hjerneskadeområdet Visionsseminar : Det gode liv som gammel Revisionsberetning nr Orientering om sygefravær i perioden Lukket - Ansøgning om køb af ejendom LIS rapporter pr. 31. juli 2011 contra halvårsregnskabets resultat 225 2

3 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 088. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. september 2011 Sagsnr.: 11/111 Fraværende: Bilag: /11Åben Oversigt - Uuddannede personale i Pleje- og seniorservice pr DOC /11Åben Uuddannede i Pleje- og Seniorservice pr doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende a) Orientering om uuddannede personale i ældreplejen Beslutning i Sundhedsudvalget den På mødet blev udleveret oversigt med uuddannede i Pleje- og Seniorservice pr samt Notat Uuddannede i Pleje- og Seniorservice pr Taget til efterretning. 4

5 089. Budget Spareramme for Sundhedsudvalgets område Sagsnr.: 11/21741 Fraværende: Bilag: /11Åben Oversigtsskema budgetalternativer - driftsønsker Sundhedsudvalget /11Åben Sundhedsudvalget - Driftsønsker - Budget /11Åben Oversigtsskema budgetalternativer - besparelser Sundhedsudvalget /11Åben Sundhedsudvalget - Besparelser Sundhedsudvalget - Budget /11Åben Notat om botilbud - budget 2012 (SUND-005-SUND-011) /11Åben Ny organisationsmodel Dag- og /11Åben aktivitetscentre 2012 (SUND-017) Organisationsmodel Pleje- og seniorservice 2012 (SUND-019) /11Åben Ny organisation i Pleje og Seniorservice - Bemærkninger (SUND-019) Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Økonomiudvalget besluttede på mødet den 17. august 2011 at reducere de enkelte udvalgsområders budgetrammer for Udvalg / besparelse i mio. kr. Besparelse i mio. kr. Økonomiudvalget 8,0 Socialudvalget 0 Sundhedsudvalget 24,0 Beskæftigelsesudvalget 19,0 Børne- og Skoleudvalget 24,0 Kultur- og Fritidsudvalget 0 Teknik- og Miljøudvalget 0 I alt 75,0 Administrationen har gennemgået Sundhedsudvalgets budgetområde, og kan pege på følgende muligheder for at reducere budgettet for Lovgrundlag 5

6 Styrelsesloven Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Budgetrammebesparelse på 24 mio.kr. i Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter forslagene - at forslagene udsendes til høring i MED-organisationen samt Ældreråd og Handicapråd - at forslagene efter høringsperiode forelægges for Sundhedsudvalget på møde d. 27. september

7 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Dog udtages forslag nr. SUND 019 af materialet, idet Sundhedsudvalget vil drøfte størrelsen af udvalgets rammetilpasning for 2012 på budgetseminaret. 7

8 090. Embedslægetilsyn Plejecenter Hesselvang 2011 Sagsnr.: 11/29064 Fraværende: Bilag: /11Åben Endelig skema - Embedslægstilsyn Plejecenter Hesselvang 2011.pdf /11Åben Endelig tilsynsrapport - Embedslægetilsyn plejecenter Hesselvang.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Embedslægerne i Nordjylland har aflagt besøg på Plejecentret Hesselvang den 7. juli 2011 og fremsendt rapport på tilsynet. Sundhedsstyrelsen konklusion er, at det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved tilsynet blev fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. at der, i lighed med tilsynet i 2010, blev fundet fejl og mangler indenfor områderne dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering og patientrettigheder. at der manglede dokumentation af flere vigtige helbredsmæssige oplysninger. Sundhedsstyrelsen angiver nedenfor de krav, som skal være opfyldt, for at plejehjemmet efterlever Sundhedsstyrelsens regler for de sundhedsmæssige forhold. Vesthimmerlands Kommune er, som driftsansvarlig myndighed, ansvarlig for at følge op på Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter for de enkelte plejehjem i kommunen. Sundhedsstyrelsen forventer, at kommunen fører kontrol med, at plejehjemmet følger op på påviste fejl og mangler ved tilsynsbesøget. Med baggrund i afvigelser fra gældende regler fra dette års tilsyn vil Sund-hedsstyrelsen ved Embedslægerne foretage et opfølgende tilsyn efter nærmere aftale inden årets udgang. Forvaltningen har bedt ledelsen på Hesselvang om en tilbagemelding og en handleplan, der sikrer efterlevelse af de fremsatte kritiske områder, ligesom der har været indkaldt til personalemøde for medarbejdere på Hesselvang, hvor rapporten er gennemgået, som følger: 8

9 Alle punkterne vendes for at sikre, at alle fagniveauer er bekendt med de opgaver der skal udføres i forbindelse med dokumentation inden for deres kompetenceniveau. Alle aftaler gennemgås i forhold til dokumentation, således at alle er bekendt med deres ansvarsområde i forbindelse med dokumentation, så det er ikke et spørgsmål om, men hvordan der dokumenteres. Den 8. september 2011 mødes sygeplejerske fra Højgaarden, gruppeledere social- og sundhedsassistent og centerleder med henblik på en gennemgang for at sikre læring og undgå lignende tilfælde. Den 21. september 2011 mødes sygeplejerske fra Højgaarden, gruppeledere social- og sundhedsassistent og centerleder. Formålet er, at gennemgå rapporten for at sikre, at sygeplejegruppen arbejder på optimering af kritiske områder i rapporten formålet er ligeledes, at nuværende arbejdsgange skal ændres. Efterfølgende følges op med fælles læring hvor sygeplejegruppen og social og sundhedsassistenterne sikrer vidensdeling. Forvaltningen har bedt centerlederen om, at der laves en skriftlig tilbagemelding på de kritiske forhold efter 3 mdr., som forlægges for Sundhedsudvalget. Lovgrundlag Lov om social service Retssikkerhedsloven Lov om embedslægeinstitutioner Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at Tilsynsrapportens og handleplanen følges tæt de næste 3 mdr. - at sagen forelægges Ældrerådet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 9

10 10 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 06. september 2011

11 091. Orienteringspunkt vedrørende Hesselvang Sagsnr.: 10/29013 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Byrådets beslutning af 23.juni 2011 blev på møde den 20. juli 2011 præsenteret for beboerne og deres pårørende på Hesselvang. Orienteringen bestod i : at den selvejende institution Hesselvangs bestyrelse meddeles accept af, at der fortsat visiteres borgere med plejebehov til Hesselvang frem til sommeren 2012 at kommende borgere der visiteres til Hesselvang, orienteres om flytning fra Hesselvang til Højgaarden eller anden ledig plejeplads i plejecenter, sommeren 2012 at nuværende beboere orienteres om flytning til anden plejebolig sommeren 2012, efter eget ønske at den selvejende institution Hesselvangs bestyrelse hermed har mulighed for at gennemføre etablering af Friplejehjem dog senest med virkning fra sommeren 2012 at såfremt den selvejende institution Hesselvangs bestyrelse ikke opnår status som Friplejehjem ændres Hesselvangs boliger til fritliggende ældreboliger betjent af hjemmeplejen at driftsbudgettet på Hesselvang overføres til Projekt Ældre og Handicapboliger, Højgaarden fra sommeren 2012 Beboerne og deres pårørende er orienteret om den trufne beslutning, som helt naturligt gav anledning til yderligere spørgsmål, der blev drøftet på mødet. Fremtid: På mødet blev der fremsat et ønske om, at beboerne på Hesselvang kunne flyttes samlet til et sted., hvilket forvaltningen har noteret som en mulighed. På mødet blev det endvidere aftalt, at der afholdes individuelle samtaler med beboerne og deres pårørende. Samtalerne afvikles i ugerne 37-38, så der er mulighed for at invitere pårørende med til møde. På mødet blev beboerne kort orienteret om indskud flytning m.v., som også vil indgå i de kommende samtaler med beboerne. Forvaltningen vil orientere Sundhedsudvalget løbende. 11

12 Lovgrundlag Lov om social service Styrelsesloven Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 12

13 092. Projekt Vesthimmerland Kommunes Akut og Rehabiliteringstilbud Sagsnr.: 10/22074 Fraværende: Bilag: /11Åben Indkommende forslag fra Temadag den vedrørende akut- og rehabilitering.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Sundhedsudvalget har tidligere på møde d. 7. juni 2011 drøftet organisering, etablering, faglige handlinger og mål for udvikling af akut- og rehabiliteringstilbud for borgere over 18 år i Vesthimmerlands Kommune. 30. august 2011 afviklede Sundhedsudvalget et tema møde om akut og rehabiliteringstilbud med oplæg fra Brønderslev, Frederikshavn og Viborg kommune. I temamødet deltog sundhedsudvalget samt repræsentanter fra visitation, sundhedscenter, pleje- og omsorgsafdelingen, handicap- og psykiatriafdelingen samt forvaltningen. Sundhedsudvalget anmodes om at fremkomme med sine ønsker for akut og rehabiliteringstilbud, således at disse, sammen med tilbagemeldingerne fra temadagen kan danne baggrund for det videre arbejde med forslag til akut og rehabiliteringstilbud. Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov om sociale Service Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen relevant. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget fremkommer med forslag til mål for akut og rehabiliteringstilbud i Vesthimmerlands Kommune Beslutning i Sundhedsudvalget den

14 På mødet blev udleveret bilag Indkommende forslag fra Temadag den vedrørende akut- og rehabilitering Sundhedsudvalget vil blive for de to nedsatte gruppers kommissorium for: a) Rehabilitering og vedligehold b) Akutteam 14

15 093. Mad til hjemmeboende borgere - prisfastsættelse Sagsnr.: 11/28561 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Tina Kjær-Christensen Mad til hjemmeboende borgere afregnes i dag til den pris som kommunen betaler til leverandøren Det Danske Madhus excl. moms, som jo afløftes af kommunen. Diætkost der er kr. 3,28 dyrere for en hovedret end normalkost afregnes dog til samme pris som normal kost. Der er altså et kommunalt tilskud på kr for en hovedret og kr. 0,71 for en biret. Der er p.t. 77 (august 2011) hjemmeboende borgere som er visiteret til madservice. Af disse er der p.t. 25 som får diætkost. Udvikling i opkrævet madpriser: Pris før Pris pr Hovedret 43,20 44,27 Hovedret diæt ,55 Biret 9,60 9,84 Biret diæt 10,40 10,66 Der er mulighed for at medregne moms, når kommunerne beregner for ydelser leveret efter Serviceloven, dog maksimalt det lovgivningsmæssigt fastsatte maksimumbeløb kr. 46 for en hovedret i Lovgrundlag Lov om social service med tilhørende bekendtgørelse nr. 668 af og vejledning nr. 93 af Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Forudsætninger: 77 borgere visiteret til mad, heraf 25 på diætkost. I dag afregnes til 44,27 uanset om et er normalkost eller diætkost, hvilket betyder at der ydes et årligt kommunalt tilskud på ca til madservice til 15

16 hjemmeboende. Hertil kommer administrative udgifter i.f.m. madservice. Hvis afregningsprisen overfor borgerne fremadrettet fastsættes til maks. prisen kr. 46 uanset om der er tale om normalkost eller diætkost, vil der fremadrettet være et overskud på ca. kr årligt på madservice til dækning af diverse administrative udgifter i.f.m. madservice. Administrationen indstiller - at der med virkning fra opkræves den til enhver tid lovmæssigt fastsatte maksimum pris p.t. kr. 46,00 (2011) for en hovedret - at biretten forsat opkræves til den kostpris der betales til leverandøren excl. moms Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 16

17 094. Markedsføringsmateriale fra godkendt frit valgs leverandør Sagsnr.: 11/28552 Fraværende: Bilag: /11Åben Svar fra Ældrekontoret, Socialministeriet vedrørende kommunens pligt til at udlevere markedsføringsmateriale for godkendt frit valg leverandør Sagsfremstilling Sagsbehandler: Tina Kjær-Christensen Privathjælp ApS er med virkning fra godkendt som leverandør af praktisk hjælp i Vesthimmerlands Kommune. I den forbindelse har Privathjælp ApS indleveret markedsføringsmateriale som visitationen skal medtage til borgerne i.f.m. valg af leverandør. I dette markedsføringsmateriale er indlagt et gavekort, hvoraf det fremgår Hvis du vælger os som din faste leverandør af praktisk hjælp, belønner vi dig med gratis rengøring i dit hjem en gang om ugen i 4 uger. Du kan frit vælge os fra, hvis samarbejdet ikke er som forventet. I vejledningen til Serviceloven fremgår det, at Det er op til den enkelte leverandør af hjælp at bestemme, om der skal udarbejdes markedsføringsmateriale om firmaet, hvordan det skal udformes og hvilke oplysninger materialet skal indehold. Materialet må dog ikke være i strid med markedsføringsloven. Da det var forvaltningens vurdering, at et sådan gavekort vil være konkurrenceforvridende, har der været rettet henvendelse til Socialministeriet med henblik på en vurdering af, om kommunen er forpligtet til at udleveret gavekortet sammen med markedsføringsmaterialet, som ønsket af leverandøren. Fra Socialministeriet er det oplyst, at kommunen er forpligtet til at udleverer det materiale som leverandøren ønsker medtaget, med mindre materialet indeholder markedsføring af andre produkter/ydelser end det leverandøren er godkendt som leverandør af. Materialet kan give anledning til at konkurrerende virksomheder på området vil reagerer herpå ved henvendelser til Sundhedsudvalget. 17

18 Lovgrundlag Lov om social service med tilhørende vejledning. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen umiddelbar. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 18

19 095. Igangsætning af ombygning af det nuværende aktivitetstilbud Rosengården i Aalestrup til boliger til unge udviklingshæmmede Sagsnr.: 11/28484 Fraværende: Bilag: /11Åben Tegning facade, Borgergade 30, Aalestrup.pdf /11Åben Model plan stueplan, Borgergade 30, Aalestrup.pdf /11Åben Fremtidig kælder, Borgergade 30, Aalestrup.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Britta Bruun-Schmidt Projekteringsforslaget har været i licitation og resultatet heraf foreligger. Licitationen har holdt sig indenfor den forudsatte ramme til byggeomkostninger og resultatet betyder således, at projektet kan fortsætte til næste fase, indsendelse af skema B, og at ombygningen kan påbegyndes medio oktober 2011, således som forudsat under hele projekteringsperioden. Skema B er tilpasset udvidede kommunale lånemuligheder, hvilket har forbedret den samlede byggeøkonomi, hvorved der fremkommer et overskud i forbindelse med ombygningen. Lovgrundlag Lov om støttet byggeri. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Økonomien i projektet er som følger (som oplyst i skema B): 91,60% 8,40% Boliger Serviceareal Serviceareal inkl. moms inkl. moms eksl. moms Grundudgifter Entreprisesum Omkostninger Gebyrer Anskaffelsessum

20 Finansiering Lån 91% Grundkapital 7% Indskud 2% Kommunal økonomi Udgifter : Grundkapital 7% Servicearealer Indtægter: Salg af bygning Servicearealtilskud Byggetilladelse Byggesagshonorar Nettoindtægt Huslejeberegning Anskaffelsessum Antal m² Antal lejemål 16 Kapitalomkostninger 2,86% Øvrig omkostninger pr. m² Husleje pr. m² 964 Husleje pr. måned for 68 m² Indskud pr. bolig Samlet Indskud Pr. bolig Administrationen indstiller 20

21 - at sundhedsudvalget indstiller, at skema B for bolig og serviceareal godkendes, og - at konsekvenserne for byggeriet indarbejdes i budget 2012, herunder gives de fornødne bevillinger i overensstemmelse med oplysningerne i skema B Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 21

22 096. Ridefysioterapi i Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 11/29001 Fraværende: Bilag: /11Åben Ridefysioterapi i Vesthimmerlands Kommune - en analyse af retningslinjer, ydelser og forbrugsmønster Sagsfremstilling Sagsbehandler: Bente Bach Poulsen Dette notat er et svar på spørgsmål i Sundhedsudvalget om, hvorvidt der er retningslinjer for, at almindelige fysioterapiklinikker (speciale 62) kan tilbyde ydelser, der på et lavere omkostningsniveau kan erstatte ridefysioterapi (speciale 65). Tillige giver det svar på de retningslinjer, der er, for henvisning til ridefysioterapi samt beskriver de fysiske og uddannelsesmæssige krav, der stilles til ridefysioterapeuter og rideskoler Summary 22 Der er ikke selvstændige målgrupper for vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65) i forhold til almindelig vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) tvært imod er målgruppen større for speciale 62 Der er ikke i overenskomsterne noget indhold i ydelsen ridefysioterapi der ikke også kan være inkluderet i en eller flere ydelser i almindelig fysioterapi Udgifterne til ridefysioterapi ligger på 1,2 til 1,3 millioner kr. årligt og ser ikke ud til at stige væsentligt ud over de almindelige takststigninger Vesthimmerlands udgifter til ridefysioterapi er 133 % højere end landsgennemsnittet pr indbyggere. Tilsvarende er forbruget 60 % over regionsgennemsnittet Ridefysioterapi er væsentlig dyrere end almindelig fysioterapi både pr. ydelse og pr. borger Den enkelte ridefysioterapeut er ikke underlagt et økonomisk loft Kommunen må ved varsling i god tid oprette egne ridefysioterapeutiske tilbud En ridefysioterapeut skal have gennemgået et godkendt kursus og opfylde visse krav som rytter 23 ud af 51 patienter får både almindelig vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Blandt de 45 til 64-årige får 15 ud af 19 (78 %) begge typer ydelser Den største diagnosegruppe er børn og unge med spastisk lammelse (14 borgere)

23 Næststørste er følger efter hjerneblødning (6 stk.) og borgere med sclerose (5 stk.) Borgere med følger efter hjerneblødning og sclerose får næsten alle både almindelig og ridefysioterapi Lovgrundlag Sundhedsloven 140. Overenskomst om ridefysioterapi. Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at Notatet tages til orientering. Notatet fremsendes herefter til behandling i det kommunalt lægelige udvalg og til Samarbejdsudvalget for Ridefysioterapi med henblik på drøftelse af de i notatet beskrevne problemstillinger. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 23

24 097. Orientering om : Ansøgning til Projekt Styrkelse af Vesthimmerlands Kommunes rehabiliteringsindsats på Hjerneskadeområdet Sagsnr.: 11/29151 Fraværende: Bilag: /11Åben Ansøgning om Projekt Styrkelse af Vesthimmerlands Kommunes rehabiliteringsindsats på Hjerneskadeområdet Sagsfremstilling Sagsbehandler: Britta Bruun-Schmidt Som et led i finanslovsaftalen er der afsat i alt 150 millioner i perioden til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Sundhedsforvaltningen har ansøgt 4,8 millioner fra puljen ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet med forventet svar på ansøgningen 15. november. Kortfattet projektbeskrivelse i ansøgningen: Med projekt Styrkelse af Vesthimmerlands Kommunes rehabiliteringsindsats på Hjerneskadeområdet ønsker vi at give hele hjerneskadeområdet i kommunen et kompetenceløft. Med en hjerneskadekoordinator som central person og et hjerneskadeteam ønskes at etablere et sammenhængende, tværfagligt hjernerehabiliteringstilbud med klare, offentliggjorte visitationskriterier til graduerede tilbud. I tilbuddet vil der indgå et forebyggelsestilbud. I løbet af projektperioden udvikles organisation, udrednings- og visitationsprocedurer og et forløbsprogram omkring hjerneskaderehabiliteringen. Desuden etableres et generelt kompetenceløft i samarbejde med specialiserede tilbud på det neurologiske område. Projektet kvalitetssikres ved ekstern evaluering med henblik på at sætte hjerneskaderehabiliteringen i drift efter projektperiodens udløb. Lovgrundlag Sundhedsloven Serviceloven Sagen afgøres i Sundhedsudvalget Økonomi 24

25 Der søges om 4,8 millioner. I udbudsmaterialet står, at såfremt ansøgningerne overskrider det samlede puljebeløb, vil ministeriet anmode kommunerne om at justere ansøgningerne inden for en given økonomisk ramme. Der er afsat i alt 150 millioner på landsplan. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 25

26 Beslutning i Sundhedsudvalget den Orienteringen tages til efterretning. 26

27 098. Visionsseminar : Det gode liv som gammel Sagsnr.: 11/3773 Fraværende: Bilag: /11Åben Debatindlæg "Det gode liv som gammel".doc 50748/11 Åben Spørgsmål til visionsseminar den 16. marts 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Ældrerådet og repræsentanter fra Pensionist og Efterlønsklubber i Vesthimmerlands Kommune afholdt 16. marts 2011 et visionsseminar. Resultatet heraf er samlet ud fra de 4 diskussionstemaer og præsenteres i et forslag til debatindlæg under overskriften Det gode liv som gammel. Sundhedsforvaltningen fremsender materialet til behandling i Ældrerådet, der efter endelig godkendelse, videresender materialet til Sundhedsudvalget og Byrådets behandling. Beslutning i Ældrerådet den Godkendes. Ældrerådet ønsker at præsentere oplægget for Sundhedsudvalget. Doris Jakobsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Sundhedsudvalget bedes tage stilling til fællesmøde med Ældrerådet hvor debatoplægget drøftes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Forvaltningen kommer med forslag til mødedato. 27

28 28 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 06. september 2011

29 099. Revisionsberetning nr. 8 Sagsnr.: 11/27800 Fraværende: Bilag: /11Åben Revisionsberetning nr. 8 - Social 2010 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Revisionsberetning nr. 8 om revision af de sociale, beskæftigelses og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra staten vedrørende regnskabsåret I rapporten konkluders følgende i.f.t. revision på sundhedsforvaltningens område - side 6 afsnit 1.11.: Kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand Vi har konstateret, at der er foretaget kontrolberegning af de budgetterede priser på praktisk bistand og personlig pleje inden for fritvalgsområdet. Konklusion vedrørende kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af kontrolberegninger af fritvalspriser på pleje og praktisk bistand, er vi af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange på området. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af om statsrefusion og tilskud m.v. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at Revisionsberetning nr. 8 tages til efterretning - at Revisionsberetning nr. 8 indstilles til videre behandling i Byrådet 29

30 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 30

31 100. Orientering om sygefravær i perioden Sagsnr.: 11/29230 Fraværende: Bilag: /11Åben Sygefravær i Sundhedsforvaltningen Sagsfremstilling Sagsbehandler: Tina Kjær-Christensen På mødet gives en orientering om sygefraværet i indeværende år indtil Bilag til punktet udleveres på mødet. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den På mødet blev udleveret bilag Sygefravær i Sundhedsforvaltningen. 31

32 101. Lukket - Ansøgning om køb af ejendom Sagsnr.: 11/28462 Fraværende: Bilag: 32

33 102. LIS rapporter pr. 31. juli 2011 contra halvårsregnskabets resultat Sagsnr.: 11/29815 Fraværende: Bilag: /11Åben Ledelsesinformation på direktionsniveau pr pdf Sagsfremstilling Jf. LIS rapporten pr. 31. juli 2011 fremgår det, at Sundhedsudvalget vil opnå følgende afvigelser: Afvigelse på mio. kr. beregnet ud fra budgetoverholdelse for driften 12. dele periodiseret opdelt på serviceudgifter svarende til, at 7/12 (=58,33%) af budgettet sammenholdes med forbrug pr. 31/ Afvigelse på mio. kr. beregnet ud fra budgetoverholdelse for driften i forhold til sidste års forbrug svarende til at budgettet, der sammenholdes med forbrug pr. 31/7-2011, som udgør 57,12%. Ad 1) Når denne beregningsmetode benyttes tages der ikke hensyn til, at der er områder, hvor der pr. 31. juli kun er bogført udgifter svarende til 6 måneder. Eksempelvis kan nævnes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor et forbrug pr. 31/ udgør 37,345 mio. kr. dækkende 6 måneder. Til sammenligning udgør 7/12 dele af budgettet 43,145 mio. kr. Samme problematik opstår i de tilfælde, hvor der ikke er et løbende forbrug hen over året, eksempelvis på hele hjælpemiddelområdet, hvor forbrug 31/7 ctr. 7/12 budget viser et mindre forbrug på -5,524 mio. kr. samt på statsrefusionsområde, hvor der ligeledes ikke hjemtages refusioner månedsvis. Her er der reelt hjemtaget et større refusionsbeløb end 7/12 af budgettet svarende til -2,894 mio. kr. Ad 2) Forbrugsprocenten 31/ på 57,12% er beregnet ud fra forbruget 2010 i forhold til det korrigerede budget den 31/ Dvs., at der ikke er taget højde for Sundhedsforvaltningens tillægsbevillinger i 2010 på i alt 30,580 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på, at 2010 var indkøringsåret af en besparelse på 42 mio. kr. på sundhedsudvalgets område. Derfor var der megen forsigtig i forhold til om forvaltningen kom i mål med besparelserne. Når man i LIS rapporterne sammenligner 2011 med 2010 skal der tages visse forbehold. 33

34 Halvårsregnskabet Sundhedsudvalgets halvårsregnskab viser et overskud på -5,309 mio. kr. samt -4,326 mio. kr. som en forventet overførsel til Samlet set et regnskabsmæssigt overskud på 9,635 mio. kr., hvori der er forsøgt at tage højde for ovenstående problematikker: omregning af de aktivitetsbaserede sundhedsudgifter til helårsniveau, således at de ujævne udgiftsforløb i første halvår er kompenseret. Alene dette udgør 11,5 mio. kr. hjemtagelse af statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager udgør et merprovenue på knap 5 mio. kr. Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 34

35 Underskrifter Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup 35

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 20. september 2011 12 008. Sundhedsaftale

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 033. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 78 034. Budgetscreening

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 4. maj 2010 105 044. Vederlagsfri

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 19. januar 2012 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 19. januar 2012 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 19. januar 2012 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser fra Ældrerådets formand til mødet den 19. januar 2012 3 002.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 023. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 22. april 2010 43 024. Orientering

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 093. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. oktober 2012 235 094.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 19. maj 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 19. maj 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 19. maj 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 030. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 19. maj 2011 59 031. Orientering

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 111. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. november 2010 259

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 090. Budget 2013 2016 for Sundhedsudvalgets område 220 091. Korttidspladser

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 127 054. Månedlig

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 054. Ændring af sagsbehandlingstider ved ansøgning om hjælpemidler 125 055.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR 2006 KL. 16.00 MØDELOKALE 612, FARSØ RÅDHUS Indholdsfortegnelse 1. Meddelelser

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 041. Orientering fra Ældrerådets formand 89 042. Budgetopfølgning 30.april

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 8. Lovpligtig tilsyn i h.t. Servicelovens 151 på kommunens Ældrecentre i 2007

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Indholdsfortegnelse 066. Orientering fra Ældrerådets formand 110 067. Orientering fra Knud Bech Jensen,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 02. december 2010 kl. 09:30 i Plejecenter Bøgely, Løgstør, Dagcenter

Åbent møde for Ældrerådets møde den 02. december 2010 kl. 09:30 i Plejecenter Bøgely, Løgstør, Dagcenter Åbent møde for Ældrerådets møde den 02. december 2010 kl. 09:30 i Plejecenter Bøgely, Løgstør, Dagcenter Indholdsfortegnelse 063. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 2. december 2010 123

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR EKSTRAORDINÆRT ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2006 KL. 15.00 I ÆLDREAFDELINGENS MØDELOKA- LE, LØGSTØR RÅDHUS,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem.

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. Punkt 6. Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. 2010-30032. Orienteringspunkt v/ Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at at afrapporteringerne fra Embedslægen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig BAKKEGÅRDEN OMSORGSCENTER Adresse: Bakkegården 1, 4534 Hørve Kommune: Odsherred Leder: Centerleder Stine Tougaard Telefon: 59665347 / 29135615 E-post: stith@odsherred.dk

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 013. Frigivelse af anlægbevilling til bygade renovering - Nørregade i Farsø 29 014. Frigivelse af anlægsbevilling

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Plejecentret Arresø - Afdeling Løvdalen Adresse: Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Kommune: Halsnæs Leder: Centerleder Tina Olsen Telefon: 47784000/21178819 E-post:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 06.02.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Jørgen Schou deltog ikke under punkterne 579, 587, 588,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 129. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 25. november

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 200 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 044. Orientering fra formanden 7 045. Orientering fra forvaltningschefen 8 046. Budget 2010-2013 047.

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 Mødedato: 16-09-2003 Mødetidspunkt: 15.00-17.30 Mødested: Udvalgslokalet Fasanvej Fraværende: #326954/17-09-2003 16-09-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 54 022. Tema

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere