BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : Slut kl. : 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17."

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(Løsgænger) Valdemar Haumand (A) Deltog x Afbud x x x x x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo september Vurdering af risikoen ved kommunens indestående i pengeinstitutter Ændring af prioritering af udbudsform i forbindelse med udbud af it-systemer Anmodning fra Statsforvaltningen om kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af regnskab Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. september Ansøgning om kommunegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a Orientering om ny organisationsstruktur i myndighedsafdelingen og på socialområdet Ny hjemmeside udarbejdelse af udbudsmateriale Mødeplan økonomiudvalget Indretning af tandklinik på Søndre Skole Opgradering af eksisterende spor til letbane, Grenaa Udstillingsfacilitet i forbindelse med Anholt Havmøllepark Matchmaking mellem Auning og oplandet Valg af operatør lokal erhvervsservice i Norddjurs Kommune Medfinansiering af fokuseret erhvervsservice-indsats om havets ressourcer Vindmølleprojekt i Hevring Ådal, område Endelig vedtagelse af lokalplan Boligområde i Enslev, med tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Anmodning om ændring af lokalplan 150 for Grenaa Lystbådehavn Tilslutning til DN s klimakommune-koncept Taxi - gebyrer for udstedelse af tilladelser m.v. i henhold til lov om taxikørsel m.v Forlængelse af byggefrist Norddjurs Kommune

3 22. Istandsættelse af tidligere lærerbolig ved Glesborg Skole Ny-indretning af Grenaa Bibliotek Etablering af børnebyer på Rougsøskolen og Toubroskolen Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ny motor, Ragna LUKKET MØDE 1. Salg af en ejendom 2. Salg af en ejendom 3. Salg af en ejendom 4. Køb af en ejendom 5. Køb af en ejendom 6. Udbud af økonomi-, løn- og debitorsystem 7. Udbud af kommunens fællesannoncering Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo september Ø09 11/88 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2011 viser, at der forventes et merforbrug på 1,345 mio. kr. på driften inden for økonomiudvalgets område. På anlægsområdet forventes mindreudgifter vedr. etablering af veje og merindtægt på salg af faste ejendomme på 4,686 mio. kr. (1.000 kr.) Driftsområdet Anlægsområdet Samlet Indenfor servicerammen Udenfor servicerammen Oprindeligt budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. budget Afv. i denne budgetopfølgning Forventet regnskab /. Specifikation af korrektionerne findes i bilag til budgetopfølgningen. På renter og balanceforskydninger forventes der mulighed for yderligere låneoptagelse på 4,627 mio. kr. Effekt af budgetopfølgningen ultimo september på kommunens serviceramme: Afvigelsen mellem forventet regnskab og det oprindelige budget på økonomiudvalgets område vil have en samlet effekt på kommunens serviceramme på: 5,647 mio. kr. Den resterende afvigelse har ingen effekt på kommunens serviceramme, da der er tale om omplaceringer mellem udvalg. Overskridelsen på servicerammen fremkommer primært som følge af merudgifterne på driften samt de overførte midler fra , som aftaleenheder har fået lov til at bruge. Budgetopfølgningen er udarbejdet af direktørområdet i samarbejde med økonomi- og lønafdelingen og viser følgende: 1

5 Drift: På driftsområdet forventes der et merforbrug på 0,145 mio. kr. på løn under velfærdsdirektørområdet, samt et merforbrug på 1,200 mio. kr. under kommunaldirektørområdet. Budgettet er i 2011 korrigeret for i alt 10,798 mio. kr., som er bevilliget indenfor servicerammen. Korrektionerne skyldes primært overførelser fra tidligere år på 14,619 mio. kr. Endvidere er der korrigeret for tillægsbevillinger fra 2010 med effekt i budgetårene samt udmøntning af kørselsbesparelser fra vedtagelse af budget I forbindelse med budget 2011 og beslutningerne om forsikringspuljen blev der indlagt besparelser på økonomiudvalgets område for i alt 1,150 mio. kr., heraf 0,645 mio. kr., hvor der ved stillingsledighed skulle afleveres 3 måneder løn til puljen. Der har været en noget mindre medarbejderomsætning end antaget, ligesom der er skønnet hensigtsmæssigt, at der på arbejdsmarkedsområdet skete nyansættelser straks ved stillingsledighed. Konsekvensen har været, at de forventede besparelser ikke har kunnet realiseres fuld ud. Økonomiudvalget har penge til forskellige tiltag, som ikke kan iværksættes før i 2012 disse bevillinger foreslås derfor anvendt til delvist at udligne besparelserne på Økonomiudvalgets område, det drejer sig om ansættelse af medarbejder i direktionssekretariatet, midler til LEAN og projektansøgninger, kompetenceudvikling og reserven til udvikling i alt 0,850 mio. kr. De resterende besparelser findes på direktørernes budgetter. Områder indenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forbrug ult. september 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Servicedirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kommunaldirektørområdet På kommunaldirektørområdet forventes en afvigelse på 1,200 mio. kr. Afvigelsen vedr. blandt andet arbejdsskader, som pr. ultimo september overstiger budgettet på 1,606 mio. kr. Der må derfor forventes yderligere merforbrug på området i resten af 2011 og der anslås et behov for tillægsbevilling 2

6 på 0,500 mio. kr. Derudover vedr. afvigelsen et forventet merforbrug på den repræsentative konto på ca. 0,700 mio. kr. Velfærdsdirektørområdet På velfærddirektørområdet forventes en afvigelse på 0,145 mio. kr. Afvigelsen er primært et resultat af, at der i forbindelse med budgetvedtagelse blev besluttet en besparelse under børne- og ungeområdet på 0,322 mio. kr. med virkning fra budget 2011 og frem. Det blev besluttet, at besparelsen skulle finde sted ved første stillingsafgang i fællessekretariatet. Eftersom der først er en vakant stilling pr. 2. august 2011, kan den fulde besparelse i 2011 ikke opnås. Øvrige direktørområder Der forventes ingen afvigelse på de øvrige direktørområder indenfor servicerammen. På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen, medmindre der er opstået særlige udfordringer efter budgetvedtagelsen. Områder udenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. budget ekskl. overførsel 2011 Forbrug ultimo september 2011 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Servicedirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der forventes ingen afvigelser på områderne udenfor servicerammen. 3

7 Områder med budgetpres: Økonomidirektørområdet IT-afdelingen forventer et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. vedr. betalinger til IT-systemer. Jf. gældende principper i aftalestyring og principper for økonomistyring reglerne om overførsel mellem årene, overføres dette mindreforbrug til budget 2012 og det forventes anvendt bl.a. til finansiering af implementeringen af løn-, debitor- og økonomisystem. Implementeringen af systemet skulle være påbegyndt i 2011, men er udskudt til 2012 pga. forsinkelse i forbindelse med udbuddet. Anlæg: Der forventes en afvigelser på -4,686 mio. kr., hvoraf 1,040 mio. kr. skyldes merindtægt ved salg af faste ejendomme og 3,646 mio. kr. vedrører vejanlæg ved Fuglsang/Hessel og Hestehaven. Vejanlæg forventes først gennemført i 2012 og 2013 og indgår derfor i anlægsbudgettet for Budgettet er i 2011 korrigeret for i alt -3,980 mio. kr. Korrektionen skyldes primært tillægsbevillinger vedrørende en regulering af overførselsbeløb fra 2010 til 2011 jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 17. maj Herudover skyldes korrektionen advokatomkostninger i forbindelse med Djurslands Museum samt nyt serveranlæg, som finansieres via opsparede midler på driften fra tidligere år jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 4. januar (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forbrug ultimo sept Forventet regnskab 2011 Afvigelse* Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Faste ejendomme Grønneområder og naturpladser Kommunale veje Sekretariat og forvaltning I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der er foretaget nogle tilkøb i fht. udbuddet af IT-platform i forbindelse med implementeringen af den nye serverplatform. Dette medfører øgede anlægsudgifter på ca. 1,2 mio. kr., som finansieres via et mindreforbrug på driften. Det bevillingsmæssige i den forbindelse vil blive håndteret i forbindelse med næste budgetopfølgning. 4

8 Renter og øvrige balanceforskydninger På renter og øvrige balanceforskydninger forventes afvigelse på i alt -4,427 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at der forventes en låneoptagelse på 6,574 mio. kr. som følge af, at der er overført lånedispensationer fra 2010 til Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forbrug ult. september 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i 2011 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Renter Øvrige balanceforskydninger* Afdrag på lån Optagne lån I alt * ekskl. ældrebolighandlingsplan Kommunaldirektøren indstiller til orientering. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. 5

9 2. Vurdering af risikoen ved kommunens indestående i pengeinstitutter Økonomiudvalget har den 31. august 2010 besluttet, at proceduren med halvårlig solvensvurdering af kommunens hovedbankforbindelse indarbejdes i kommunens økonomiske og finansielle politik. Det skal hertil nævnes, at foruden hovedbanken har kommunen også likvide midler placeret i Danske Bank og Sparekassen Østjylland. Løbende vises der i dagspressen forskelligartede evalueringer af bankernes stabilitet og forventede overlevelsesevne. Alt efter opgørelsesmetoder vil de forskellige banker være stabile og have gode overlevelsesevner. Økonomi- og lønafdelingen følger løbende disse opgørelser og vil handle på eventuelle faresignaler. På baggrund af ovennævnte har forvaltningen udvidet vurderingen fra solvensprocenten til også at omfatte solvensbehovet samt Finanstilsynets kommende krav til bankerne for 2012 er den såkaldte tilsynsdiamant. Forvaltningens kontrol og vurdering omfatter derfor følgende parametre: Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter for 1. halvår 2011 Djursland Bank Sparekassen Østjylland Danske Bank Store engagementer (1) < 125 pct. 103,2 49,3 21,3 Funding-ratio (2) < 1 0,77 0,84 0,71 Likviditetsoverdækning (3) > 50 pct. 190,2 139,0 144,0 Ejendomseksponering (4) < 25 pct. 12,8 17,0 12,0 Udlånsvækst (5) < 20 pct. 5,6-1,7-3,0 Solvensgraden 16,2 16,1 18,8 Solvensbehovet 8,3 11,9 9,8 (1) Manglende styring af store engagementer har været en af de væsentligste årsager til, at pengeinstitutter er kommet i problemer. (2) Indlånsunderskud og afhængighed af kortsigtet markedsfunding gør, at pengeinstitutter er sårbare over for skift i tilliden på finansielle markeder. (3) Likviditetsoverdækningen er den overskydende likviditet efter opfyldelse af lovens minimumskrav i procent af lovens minimumskrav. Når nye Basel/CRD-regler på området er implementeret, vil Finanstilsynet vurdere, om der er behov for ændringer i tilsynsdiamantens likviditetsmål og grænse. 6

10 (4) Koncentration af engagementer relateret til ejendomssektoren har medført vanskeligheder for mange pengeinstitutter i et marked med faldende ejendomspriser. (5) Grænseværdien for udlånsvækst vil kunne justeres i forhold til den makroøkonomiske udvikling. Ved forvaltningens udvidede kontrol og gennemgang medfører dette ændringer og tilføjelser til kommunens økonomiske og finansielle politik indenfor følgende punkter: Solvensprocent for kommunens hovedbankforbindelse (ændres til bankforbindelser) Som følge af den finansielle krise, med tilhørende bankpakker, foretages der kontrol af solvensprocenten for kommunens hovedbankforbindelse (ændres til bankforbindelser). Via bankens hjemmeside og halvårsrapporter kontrolleres det halvårligt, hvad solvensprocenten for banken er. Hvis bankens solvensprocent ikke opfylder minimums lovkravet på 8 %, bliver økonomiudvalget informeret. Til dette punkt tilføjes: Solvensprocenten vil blive sat i forhold til bankens solvensbehov. Ud over dette foretages der udvidelse med et nyt punkt: Finanstilsynets tilsynsdiamant for pengeinstitutter Finanstilsynet har opstillet en række pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt anses som pengeinstitutvirskomhed med forhøjet risiko. Finanstilsynet har fastlagt en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for fra ultimo Pejlemærkerne kan ses på Norddjurs Kommune vil vurdere de pengeinstitutter, som Norddjurs Kommune samarbejder med i forhold til disse pejlemærker. Ifølge den økonomiske og finansielle politik er der endvidere angivet følgende jf. pkt Økonomi- og lønchefen bemyndiges til at placere overskudslikviditet. Aftalerne evalueres løbende med henblik på valg af fremtidig formueforvalter og beløbsstørrelse. 7

11 Ovennævnte bevirker at forvaltningen ved konstateret øget/ændret risiko, kan handle hurtigt og eventuelt omplacere midler til en anden bank. Det kan endvidere oplyses at forvaltningen arbejder på at gå i udbud med hele kommunens bankforretninger og porteføljepleje i løbet af Kommunaldirektøren indstiller, at punkt i kommunens økonomiske og finansielle politik angående solvensprocent for kommunens hovedbankforbindelse ændres, således at hovedbankforbindelse erstattes med bankforbindelser og at der yderligere tilføjes Solvensprocenten vil blive sat i forhold til bankens solvensbehov. der tilføjes et nyt punkt i kommunens økonomiske og finansielle politik Finanstilsynets tilsynsdiamant for pengeinstitutter Finanstilsynet har opstillet en række pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt anses som pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Finanstilsynet har fastlagt en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for fra ultimo Pejlemærkerne kan ses på Norddjurs Kommune vil vurdere de pengeinstitutter, som Norddjurs Kommune samarbejder med i forhold til disse pejlemærker. orienteringen om bankernes nøgletal tages til efterretning Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 8

12 3. Ændring af prioritering af udbudsform i forbindelse med udbud af it-systemer Kommunalbestyrelsen behandlede den 5. oktober 2010 tidsplan for udbud af it-kontrakter. I den forbindelse blev der taget stilling til de foretrukne udbudsformer i forbindelse med udbud af itkontrakter. Kommunalbestyrelsen besluttede følgende prioriterede rækkefølge i forhold til gennemførelse af udbud: 1. i fællesskab med andre kommuner evt. via KOMBIT 2. ved benyttelse af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) -rammeaftaler 3. via egne udbud I forbindelse med brugen af SKI-rammeaftaler påpegede advokat Anne Bergholdt Sommer fra Hjulmand og Kaptain i brev af 8. september 2010, at der ved en gennemgang af praksis fra Klagenævnet for Udbud og vejledende udtalelser fra Konkurrencestyrelsen fremgår det, at SKI ved de afholdte udbud ikke har iagttaget de udbudsretlige regler til fulde. Der er konstateret fejl i udarbejdelsen af udbudsmaterialet (eks. i de fastsatte udvælgelses- og underkriterier) og i tilbudsevalueringen. Dette medfører, at Klagenævnet har fundet anledning til at annullere nogle indgåede rammeaftaler indgået af SKI. og forsætter: Risikoen for kommunen kan altså være, at en given rammeaftale om levering af IT-ydelser måtte blive annulleret på grund af en tilsidesættelse af de udbudsretlige regler. SKI har efterfølgende trukket en del gamle rammeaftaler tilbage og udarbejdet en række nye retningslinier og vejledninger for udbud, ligesom der er sket en større omstrukturering i organisationen. På den baggrund har administrationen bedt advokaten om at foretage en revurdering af risikoen ved at benytte SKI-aftalerne. Advokatens vurdering pr. den 13. oktober 2011 er: Opsummerende må det konkluderes, at der er større sikkerhed i SKI-rammeaftalerne nu, end der har været tidligere. Risikoen for Norddjurs Kommune er dog den samme i relation til overholdelsen af udbudsdirektiverne. Risikoen må dog med de nye gennemførte udbud og ændringer af SKIrammeaftalerne anses for reduceret. 9

13 Specifikt om rammeudbuddet om ASP-cloud produkter (som omhandler bl.a. it-systemer) er det advokatens vurdering: På baggrund af ovenfor anførte, herunder SKI s redegørelse for ændringer i SKI s rammeaftaler, må det som udgangspunkt forventes, at vejledningen til anvendelsen af rammeaftale er korrigeret i overensstemmelse med anbefalingerne fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det er følgelig min forventning, at denne rammeaftale er korrigeret og berettiget kan anvendes../. Det fulde svar fra advokaten er vedlagt som bilag. På baggrund af revurderingen fra advokaten foreslås det, at prioritering af rækkefølgen ændres således at udbud i fællesskab med andre kommuner evt. via KOMBIT og udbud ved benyttelse af SKIrammeaftaler sidestilles. Den konkrete vurdering af hvilken udbudsform afgøres administrativt ud fra en afvejning af omkostninger til gennemførelse af udbuddet og forventede besparelser til på kontraktydelser samt løbende drift. Kommunaldirektøren indstiller, at den prioriterede rækkefølge vedr. udbud af it-systemer ændres til: 1. i fællesskab med andre kommuner evt. via KOMBIT. 1. ved benyttelse af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) -rammeaftaler. 2. via egne udbud. administrationen afgør udbudsformen i de konkrete tilfælde. Økonomiudvalget indstiller, at: den prioriterede rækkefølge vedr. udbud af it-systemer ændres til: 1. i fællesskab med andre kommuner evt. via KOMBIT eller benyttelse af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) -rammeaftaler. 10

14 2. via egne udbud. administrationen afgør udbudsformen i de konkrete tilfælde.. 11

15 4. Anmodning fra Statsforvaltningen om kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af regnskab K01 10/19988 Norddjurs Kommune har modtaget brev fra Statsforvaltningen Midtjylland dateret den 12. oktober 2011 vedrørende regnskab Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen anmodes om, at oplyse om den anser de problemer og mangler som revisionen har rejst, for løst med kommunalbestyrelsens tiltrædelse af forvaltningens notat med forslag til besvarelse af bemærkningerne. Statsforvaltningen har overfor forvaltningen oplyst, at man har været i tvivl om, hvorvidt kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har godkendt besvarelsen af bemærkningerne. Revisionsberetningerne nr. 8 og 9 blev godkendt af kommunalbestyrelsen på møde den 13. september 2011, men det fremgår ikke eksplicit, at bemærkningerne og forvaltningens notat med forslag til besvarelse af revisionens kommentarer og anbefalinger også blev godkendt på sammen møde, derfor genfremsendes revisionsbemærkningerne og administrationens notat til revisionens kommentarer/anbefalinger til kommunalbestyrelsens godkendelse. Herudover anmoder Statsforvaltningen kommunalbestyrelsen, jf. Styrelseslovens 45, stk. 2 om, at træffe beslutning om endelig godkendelse af regnskabet /. Brev fra Statsforvaltningen Midtjylland../. Administrationens forslag til besvarelse af bemærkninger og administrationens notat omkring svar på revisionens kommentarer/anbefalinger../. Årsberetning Kommunaldirektøren indstiller, at administrationens forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger godkendes regnskab 2010 godkendes endeligt Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 12

16 5. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. september Ø00 10/8112 I den kommunale økonomiaftale for 2010 mellem regeringen og KL, indgik det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, som et særligt fokusområde. Økonomiaftalen for 2010 indebærer, at der hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december, skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. september, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Oversigten skal som minimum indeholde områdets oprindelige budget, korrigeret budget, samt det forventede regnskab. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter, hvilket vil sige udgifterne fratrukket indtægterne, dog eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning (dyre enkelt sager). Kolonnen forventet regnskab, indeholder de bindende dispositioner, som er indgået på området. Indberetningen skal ses i sammenhæng med de samlede budgetter på udvalgsområderne. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Opgørelsen skal derfor tillige indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Børn og unge med særlige behov Budget 2011 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2011 Forventet regnskab Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

17 Budget Korr. Budget Forventet Nettodriftsudgifter regnskab Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge I alt Udsatte voksne og handicappede , gr. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede , grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede , gr , Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 008 og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) I alt Total det specialiserede socialområde Udgifter der både vedrører ældre og handicappede (ex grp. 002 og 003) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (ex grp Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 004, 008 og 091) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem I alt Total for det indrapporterede Ekskl. dr. 2 grp

18 Forklaringer om særlige fokusområder På børne- og ungeområdet er der afgivet tillægsbevillinger på 3,5 mio. kr. siden sidste afrapportering, herefter forventes der ingen afvigelser. På voksen- og handicapområdet forventes der at være balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab. Kommunaldirektøren indstiller, at oversigten drøftes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 15

19 6. Ansøgning om kommunegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a Ø /. Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. har den 26. oktober 2011 søgt om kommunegaranti fra Norddjurs Kommune for et lån på 3,050 mio. kr. med fast rente og en løbetid på 25 år fra Kommune Kredit. Varmeværket oplyser, at lånet skal bruges til at etablere en akkumuleringstank til fjernvarme, samt udskiftning af anlæggets kedel PLC samt SRO/Scada anlæg. Etableringen af akkumuleringstanken vil mindske olieforbrug i perioder med spidsbelastning, og sikre en mere stabil og jævn drift af fliskedel anlægget, hvilket forventes at forlænge anlæggets levetid. Finansieringen af akkumuleringstank mv. kan næsten dækkes af sparede udgifter til oliekøb. I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., 2, stk. 1, kan der stilles garanti overfor et privat varmeværk uden konsekvenser for kommunens låneramme samt uden deponering eller dispensation fra lånereglerne, idet kommunen selv ville kunne optage lån til et tilsvarende formål i henhold til lånebestemmelserne. Kommunaldirektøren indstiller, at der stilles kommunegaranti for låneoptagelse på 3,050 mio. kr. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 16

20 7. Orientering om ny organisationsstruktur i myndighedsafdelingen og på socialområdet Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. februar 2011, at der etableres en velfærdsforvaltning, der er opdelt i 6 hovedenheder: Myndighedsafdelingen Socialområdet Skole- og dagtilbudsområdet Ældreområdet Sundhedsafdelingen Sekretariat. Samtidig godkendte kommunalbestyrelsen fordelingen af institutioner og servicetilbud på de enkelte hovedenheder. Som konsekvens af beslutningen er alle sagsbehandlingsopgaver i forbindelse med socialt udsatte børn og unge samt voksne borgere blevet samlet i én enhed myndighedsafdelingen. Tilsvarende har etableringen af socialområdet medført, at alle de nuværende, specialiserede servicetilbud for børn og voksne samt sundhedsplejen, tandplejen og UngNorddjurs ligeledes er samlet i én enhed. Et af de helt centrale formål med etableringen af den nye forvaltning har bl.a. været at sikre en bedre sammenhæng og koordinering af kommunens aktiviteter både i forbindelse med selve sagsbehandlingen og i forbindelse med leveringen af tilbud og serviceydelser til borgerne. Dette gælder ikke mindst i forhold til unge borgere. Indenfor rammerne af kommunalbestyrelsens beslutning af 22. februar 2011 har velfærdsforvaltningen nu udarbejdet en mere detaljeret beskrivelse af den fremtidige organisationsstruktur i myndighedsafdelingen og på socialområdet. 17

21 På økonomiudvalgets møde vil kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt orientere om den nye organisationsstruktur../. To notater der beskriver den fremtidige organisationsstruktur i myndighedsafdelingen og på socialområdet (inkl. tids- og aktivitetsplaner) er vedlagt som bilag. Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om den nye organisationsstruktur i myndighedsafdelingen og på socialområdet tages til efterretning. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget orienteres om forløbet på økonomiudvalgsmødet i december

22 8. Ny hjemmeside udarbejdelse af udbudsmateriale I forbindelse med etableringen af en ny hjemmeside til Norddjurs Kommune bliver der i løbet af november 2011 afholdt workshops med en række forskellige interessenter. Disse workshops er led i udarbejdelsen af en foranalyse-rapport. Der er indgået aftale med Webkonsulentfirmaet J. Boye om, at de skal give rådgivning og bistand til styre - og arbejdsgruppen for en ny hjemmeside i projektets første del. Herunder skal de medvirke i udarbejdelse af foranalysen. Foranalysen bygger bl.a. på workshops og brugerinddragelse og vil dannegrundlag for udarbejdelse af tilbudsmateriale og det efterfølgende valg af leverandør af teknisk platform/ system til drift af hjemmeside (CMS-system) samt valg af ekstern partner og designpartner. Det har fra starten været et ønske og et krav til processen, at interne og eksterne interessenter i Norddjurs Kommune skal have mulighed for at komme med deres input til en ny hjemmeside, så der kommer en bred forankring og et bredt ejerskab til projektet. På den enkelte workshop vil deltagerne få mulighed for at give input til processen. Det kan f.eks. være deltagernes ideer og holdninger til, hvad hjemmesiden skal indeholde og signalere, forslag til hvilke service til borgerne hjemmesiden bør tilbyde m.m. I overskriftform kommer deltagerne til at forholde sig til følgende overskrifter på workshops ene: Selvbetjening/digitalisering, information, branding og dialog. Der er planlagt følgende workshops: 10. november: Erhvervspanel. Bliver afholdt i forbindelse med et allerede planlagt Egoprisearrangement i regi af Norddjurs Kommunes erhvervsafdeling 14. november: Lokalredaktørerne for hjemmesiden 15. november: Kommunalbestyrelsen 16. november: Hovedudvalg og med-udvalg 23. november: Lederforum 19

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Administrationsbygningen, Allingåbro Dato : 30. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere