BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : Slut kl. : 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17."

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(Løsgænger) Valdemar Haumand (A) Deltog x Afbud x x x x x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo september Vurdering af risikoen ved kommunens indestående i pengeinstitutter Ændring af prioritering af udbudsform i forbindelse med udbud af it-systemer Anmodning fra Statsforvaltningen om kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af regnskab Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. september Ansøgning om kommunegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a Orientering om ny organisationsstruktur i myndighedsafdelingen og på socialområdet Ny hjemmeside udarbejdelse af udbudsmateriale Mødeplan økonomiudvalget Indretning af tandklinik på Søndre Skole Opgradering af eksisterende spor til letbane, Grenaa Udstillingsfacilitet i forbindelse med Anholt Havmøllepark Matchmaking mellem Auning og oplandet Valg af operatør lokal erhvervsservice i Norddjurs Kommune Medfinansiering af fokuseret erhvervsservice-indsats om havets ressourcer Vindmølleprojekt i Hevring Ådal, område Endelig vedtagelse af lokalplan Boligområde i Enslev, med tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Anmodning om ændring af lokalplan 150 for Grenaa Lystbådehavn Tilslutning til DN s klimakommune-koncept Taxi - gebyrer for udstedelse af tilladelser m.v. i henhold til lov om taxikørsel m.v Forlængelse af byggefrist Norddjurs Kommune

3 22. Istandsættelse af tidligere lærerbolig ved Glesborg Skole Ny-indretning af Grenaa Bibliotek Etablering af børnebyer på Rougsøskolen og Toubroskolen Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ny motor, Ragna LUKKET MØDE 1. Salg af en ejendom 2. Salg af en ejendom 3. Salg af en ejendom 4. Køb af en ejendom 5. Køb af en ejendom 6. Udbud af økonomi-, løn- og debitorsystem 7. Udbud af kommunens fællesannoncering Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo september Ø09 11/88 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2011 viser, at der forventes et merforbrug på 1,345 mio. kr. på driften inden for økonomiudvalgets område. På anlægsområdet forventes mindreudgifter vedr. etablering af veje og merindtægt på salg af faste ejendomme på 4,686 mio. kr. (1.000 kr.) Driftsområdet Anlægsområdet Samlet Indenfor servicerammen Udenfor servicerammen Oprindeligt budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. budget Afv. i denne budgetopfølgning Forventet regnskab /. Specifikation af korrektionerne findes i bilag til budgetopfølgningen. På renter og balanceforskydninger forventes der mulighed for yderligere låneoptagelse på 4,627 mio. kr. Effekt af budgetopfølgningen ultimo september på kommunens serviceramme: Afvigelsen mellem forventet regnskab og det oprindelige budget på økonomiudvalgets område vil have en samlet effekt på kommunens serviceramme på: 5,647 mio. kr. Den resterende afvigelse har ingen effekt på kommunens serviceramme, da der er tale om omplaceringer mellem udvalg. Overskridelsen på servicerammen fremkommer primært som følge af merudgifterne på driften samt de overførte midler fra , som aftaleenheder har fået lov til at bruge. Budgetopfølgningen er udarbejdet af direktørområdet i samarbejde med økonomi- og lønafdelingen og viser følgende: 1

5 Drift: På driftsområdet forventes der et merforbrug på 0,145 mio. kr. på løn under velfærdsdirektørområdet, samt et merforbrug på 1,200 mio. kr. under kommunaldirektørområdet. Budgettet er i 2011 korrigeret for i alt 10,798 mio. kr., som er bevilliget indenfor servicerammen. Korrektionerne skyldes primært overførelser fra tidligere år på 14,619 mio. kr. Endvidere er der korrigeret for tillægsbevillinger fra 2010 med effekt i budgetårene samt udmøntning af kørselsbesparelser fra vedtagelse af budget I forbindelse med budget 2011 og beslutningerne om forsikringspuljen blev der indlagt besparelser på økonomiudvalgets område for i alt 1,150 mio. kr., heraf 0,645 mio. kr., hvor der ved stillingsledighed skulle afleveres 3 måneder løn til puljen. Der har været en noget mindre medarbejderomsætning end antaget, ligesom der er skønnet hensigtsmæssigt, at der på arbejdsmarkedsområdet skete nyansættelser straks ved stillingsledighed. Konsekvensen har været, at de forventede besparelser ikke har kunnet realiseres fuld ud. Økonomiudvalget har penge til forskellige tiltag, som ikke kan iværksættes før i 2012 disse bevillinger foreslås derfor anvendt til delvist at udligne besparelserne på Økonomiudvalgets område, det drejer sig om ansættelse af medarbejder i direktionssekretariatet, midler til LEAN og projektansøgninger, kompetenceudvikling og reserven til udvikling i alt 0,850 mio. kr. De resterende besparelser findes på direktørernes budgetter. Områder indenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forbrug ult. september 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Servicedirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kommunaldirektørområdet På kommunaldirektørområdet forventes en afvigelse på 1,200 mio. kr. Afvigelsen vedr. blandt andet arbejdsskader, som pr. ultimo september overstiger budgettet på 1,606 mio. kr. Der må derfor forventes yderligere merforbrug på området i resten af 2011 og der anslås et behov for tillægsbevilling 2

6 på 0,500 mio. kr. Derudover vedr. afvigelsen et forventet merforbrug på den repræsentative konto på ca. 0,700 mio. kr. Velfærdsdirektørområdet På velfærddirektørområdet forventes en afvigelse på 0,145 mio. kr. Afvigelsen er primært et resultat af, at der i forbindelse med budgetvedtagelse blev besluttet en besparelse under børne- og ungeområdet på 0,322 mio. kr. med virkning fra budget 2011 og frem. Det blev besluttet, at besparelsen skulle finde sted ved første stillingsafgang i fællessekretariatet. Eftersom der først er en vakant stilling pr. 2. august 2011, kan den fulde besparelse i 2011 ikke opnås. Øvrige direktørområder Der forventes ingen afvigelse på de øvrige direktørområder indenfor servicerammen. På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen, medmindre der er opstået særlige udfordringer efter budgetvedtagelsen. Områder udenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. budget ekskl. overførsel 2011 Forbrug ultimo september 2011 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Servicedirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der forventes ingen afvigelser på områderne udenfor servicerammen. 3

7 Områder med budgetpres: Økonomidirektørområdet IT-afdelingen forventer et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. vedr. betalinger til IT-systemer. Jf. gældende principper i aftalestyring og principper for økonomistyring reglerne om overførsel mellem årene, overføres dette mindreforbrug til budget 2012 og det forventes anvendt bl.a. til finansiering af implementeringen af løn-, debitor- og økonomisystem. Implementeringen af systemet skulle være påbegyndt i 2011, men er udskudt til 2012 pga. forsinkelse i forbindelse med udbuddet. Anlæg: Der forventes en afvigelser på -4,686 mio. kr., hvoraf 1,040 mio. kr. skyldes merindtægt ved salg af faste ejendomme og 3,646 mio. kr. vedrører vejanlæg ved Fuglsang/Hessel og Hestehaven. Vejanlæg forventes først gennemført i 2012 og 2013 og indgår derfor i anlægsbudgettet for Budgettet er i 2011 korrigeret for i alt -3,980 mio. kr. Korrektionen skyldes primært tillægsbevillinger vedrørende en regulering af overførselsbeløb fra 2010 til 2011 jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 17. maj Herudover skyldes korrektionen advokatomkostninger i forbindelse med Djurslands Museum samt nyt serveranlæg, som finansieres via opsparede midler på driften fra tidligere år jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 4. januar (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forbrug ultimo sept Forventet regnskab 2011 Afvigelse* Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Faste ejendomme Grønneområder og naturpladser Kommunale veje Sekretariat og forvaltning I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der er foretaget nogle tilkøb i fht. udbuddet af IT-platform i forbindelse med implementeringen af den nye serverplatform. Dette medfører øgede anlægsudgifter på ca. 1,2 mio. kr., som finansieres via et mindreforbrug på driften. Det bevillingsmæssige i den forbindelse vil blive håndteret i forbindelse med næste budgetopfølgning. 4

8 Renter og øvrige balanceforskydninger På renter og øvrige balanceforskydninger forventes afvigelse på i alt -4,427 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at der forventes en låneoptagelse på 6,574 mio. kr. som følge af, at der er overført lånedispensationer fra 2010 til Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forbrug ult. september 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i 2011 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Renter Øvrige balanceforskydninger* Afdrag på lån Optagne lån I alt * ekskl. ældrebolighandlingsplan Kommunaldirektøren indstiller til orientering. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. 5

9 2. Vurdering af risikoen ved kommunens indestående i pengeinstitutter Økonomiudvalget har den 31. august 2010 besluttet, at proceduren med halvårlig solvensvurdering af kommunens hovedbankforbindelse indarbejdes i kommunens økonomiske og finansielle politik. Det skal hertil nævnes, at foruden hovedbanken har kommunen også likvide midler placeret i Danske Bank og Sparekassen Østjylland. Løbende vises der i dagspressen forskelligartede evalueringer af bankernes stabilitet og forventede overlevelsesevne. Alt efter opgørelsesmetoder vil de forskellige banker være stabile og have gode overlevelsesevner. Økonomi- og lønafdelingen følger løbende disse opgørelser og vil handle på eventuelle faresignaler. På baggrund af ovennævnte har forvaltningen udvidet vurderingen fra solvensprocenten til også at omfatte solvensbehovet samt Finanstilsynets kommende krav til bankerne for 2012 er den såkaldte tilsynsdiamant. Forvaltningens kontrol og vurdering omfatter derfor følgende parametre: Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter for 1. halvår 2011 Djursland Bank Sparekassen Østjylland Danske Bank Store engagementer (1) < 125 pct. 103,2 49,3 21,3 Funding-ratio (2) < 1 0,77 0,84 0,71 Likviditetsoverdækning (3) > 50 pct. 190,2 139,0 144,0 Ejendomseksponering (4) < 25 pct. 12,8 17,0 12,0 Udlånsvækst (5) < 20 pct. 5,6-1,7-3,0 Solvensgraden 16,2 16,1 18,8 Solvensbehovet 8,3 11,9 9,8 (1) Manglende styring af store engagementer har været en af de væsentligste årsager til, at pengeinstitutter er kommet i problemer. (2) Indlånsunderskud og afhængighed af kortsigtet markedsfunding gør, at pengeinstitutter er sårbare over for skift i tilliden på finansielle markeder. (3) Likviditetsoverdækningen er den overskydende likviditet efter opfyldelse af lovens minimumskrav i procent af lovens minimumskrav. Når nye Basel/CRD-regler på området er implementeret, vil Finanstilsynet vurdere, om der er behov for ændringer i tilsynsdiamantens likviditetsmål og grænse. 6

10 (4) Koncentration af engagementer relateret til ejendomssektoren har medført vanskeligheder for mange pengeinstitutter i et marked med faldende ejendomspriser. (5) Grænseværdien for udlånsvækst vil kunne justeres i forhold til den makroøkonomiske udvikling. Ved forvaltningens udvidede kontrol og gennemgang medfører dette ændringer og tilføjelser til kommunens økonomiske og finansielle politik indenfor følgende punkter: Solvensprocent for kommunens hovedbankforbindelse (ændres til bankforbindelser) Som følge af den finansielle krise, med tilhørende bankpakker, foretages der kontrol af solvensprocenten for kommunens hovedbankforbindelse (ændres til bankforbindelser). Via bankens hjemmeside og halvårsrapporter kontrolleres det halvårligt, hvad solvensprocenten for banken er. Hvis bankens solvensprocent ikke opfylder minimums lovkravet på 8 %, bliver økonomiudvalget informeret. Til dette punkt tilføjes: Solvensprocenten vil blive sat i forhold til bankens solvensbehov. Ud over dette foretages der udvidelse med et nyt punkt: Finanstilsynets tilsynsdiamant for pengeinstitutter Finanstilsynet har opstillet en række pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt anses som pengeinstitutvirskomhed med forhøjet risiko. Finanstilsynet har fastlagt en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for fra ultimo Pejlemærkerne kan ses på Norddjurs Kommune vil vurdere de pengeinstitutter, som Norddjurs Kommune samarbejder med i forhold til disse pejlemærker. Ifølge den økonomiske og finansielle politik er der endvidere angivet følgende jf. pkt Økonomi- og lønchefen bemyndiges til at placere overskudslikviditet. Aftalerne evalueres løbende med henblik på valg af fremtidig formueforvalter og beløbsstørrelse. 7

11 Ovennævnte bevirker at forvaltningen ved konstateret øget/ændret risiko, kan handle hurtigt og eventuelt omplacere midler til en anden bank. Det kan endvidere oplyses at forvaltningen arbejder på at gå i udbud med hele kommunens bankforretninger og porteføljepleje i løbet af Kommunaldirektøren indstiller, at punkt i kommunens økonomiske og finansielle politik angående solvensprocent for kommunens hovedbankforbindelse ændres, således at hovedbankforbindelse erstattes med bankforbindelser og at der yderligere tilføjes Solvensprocenten vil blive sat i forhold til bankens solvensbehov. der tilføjes et nyt punkt i kommunens økonomiske og finansielle politik Finanstilsynets tilsynsdiamant for pengeinstitutter Finanstilsynet har opstillet en række pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt anses som pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Finanstilsynet har fastlagt en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for fra ultimo Pejlemærkerne kan ses på Norddjurs Kommune vil vurdere de pengeinstitutter, som Norddjurs Kommune samarbejder med i forhold til disse pejlemærker. orienteringen om bankernes nøgletal tages til efterretning Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 8

12 3. Ændring af prioritering af udbudsform i forbindelse med udbud af it-systemer Kommunalbestyrelsen behandlede den 5. oktober 2010 tidsplan for udbud af it-kontrakter. I den forbindelse blev der taget stilling til de foretrukne udbudsformer i forbindelse med udbud af itkontrakter. Kommunalbestyrelsen besluttede følgende prioriterede rækkefølge i forhold til gennemførelse af udbud: 1. i fællesskab med andre kommuner evt. via KOMBIT 2. ved benyttelse af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) -rammeaftaler 3. via egne udbud I forbindelse med brugen af SKI-rammeaftaler påpegede advokat Anne Bergholdt Sommer fra Hjulmand og Kaptain i brev af 8. september 2010, at der ved en gennemgang af praksis fra Klagenævnet for Udbud og vejledende udtalelser fra Konkurrencestyrelsen fremgår det, at SKI ved de afholdte udbud ikke har iagttaget de udbudsretlige regler til fulde. Der er konstateret fejl i udarbejdelsen af udbudsmaterialet (eks. i de fastsatte udvælgelses- og underkriterier) og i tilbudsevalueringen. Dette medfører, at Klagenævnet har fundet anledning til at annullere nogle indgåede rammeaftaler indgået af SKI. og forsætter: Risikoen for kommunen kan altså være, at en given rammeaftale om levering af IT-ydelser måtte blive annulleret på grund af en tilsidesættelse af de udbudsretlige regler. SKI har efterfølgende trukket en del gamle rammeaftaler tilbage og udarbejdet en række nye retningslinier og vejledninger for udbud, ligesom der er sket en større omstrukturering i organisationen. På den baggrund har administrationen bedt advokaten om at foretage en revurdering af risikoen ved at benytte SKI-aftalerne. Advokatens vurdering pr. den 13. oktober 2011 er: Opsummerende må det konkluderes, at der er større sikkerhed i SKI-rammeaftalerne nu, end der har været tidligere. Risikoen for Norddjurs Kommune er dog den samme i relation til overholdelsen af udbudsdirektiverne. Risikoen må dog med de nye gennemførte udbud og ændringer af SKIrammeaftalerne anses for reduceret. 9

13 Specifikt om rammeudbuddet om ASP-cloud produkter (som omhandler bl.a. it-systemer) er det advokatens vurdering: På baggrund af ovenfor anførte, herunder SKI s redegørelse for ændringer i SKI s rammeaftaler, må det som udgangspunkt forventes, at vejledningen til anvendelsen af rammeaftale er korrigeret i overensstemmelse med anbefalingerne fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det er følgelig min forventning, at denne rammeaftale er korrigeret og berettiget kan anvendes../. Det fulde svar fra advokaten er vedlagt som bilag. På baggrund af revurderingen fra advokaten foreslås det, at prioritering af rækkefølgen ændres således at udbud i fællesskab med andre kommuner evt. via KOMBIT og udbud ved benyttelse af SKIrammeaftaler sidestilles. Den konkrete vurdering af hvilken udbudsform afgøres administrativt ud fra en afvejning af omkostninger til gennemførelse af udbuddet og forventede besparelser til på kontraktydelser samt løbende drift. Kommunaldirektøren indstiller, at den prioriterede rækkefølge vedr. udbud af it-systemer ændres til: 1. i fællesskab med andre kommuner evt. via KOMBIT. 1. ved benyttelse af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) -rammeaftaler. 2. via egne udbud. administrationen afgør udbudsformen i de konkrete tilfælde. Økonomiudvalget indstiller, at: den prioriterede rækkefølge vedr. udbud af it-systemer ændres til: 1. i fællesskab med andre kommuner evt. via KOMBIT eller benyttelse af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) -rammeaftaler. 10

14 2. via egne udbud. administrationen afgør udbudsformen i de konkrete tilfælde.. 11

15 4. Anmodning fra Statsforvaltningen om kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af regnskab K01 10/19988 Norddjurs Kommune har modtaget brev fra Statsforvaltningen Midtjylland dateret den 12. oktober 2011 vedrørende regnskab Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen anmodes om, at oplyse om den anser de problemer og mangler som revisionen har rejst, for løst med kommunalbestyrelsens tiltrædelse af forvaltningens notat med forslag til besvarelse af bemærkningerne. Statsforvaltningen har overfor forvaltningen oplyst, at man har været i tvivl om, hvorvidt kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har godkendt besvarelsen af bemærkningerne. Revisionsberetningerne nr. 8 og 9 blev godkendt af kommunalbestyrelsen på møde den 13. september 2011, men det fremgår ikke eksplicit, at bemærkningerne og forvaltningens notat med forslag til besvarelse af revisionens kommentarer og anbefalinger også blev godkendt på sammen møde, derfor genfremsendes revisionsbemærkningerne og administrationens notat til revisionens kommentarer/anbefalinger til kommunalbestyrelsens godkendelse. Herudover anmoder Statsforvaltningen kommunalbestyrelsen, jf. Styrelseslovens 45, stk. 2 om, at træffe beslutning om endelig godkendelse af regnskabet /. Brev fra Statsforvaltningen Midtjylland../. Administrationens forslag til besvarelse af bemærkninger og administrationens notat omkring svar på revisionens kommentarer/anbefalinger../. Årsberetning Kommunaldirektøren indstiller, at administrationens forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger godkendes regnskab 2010 godkendes endeligt Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 12

16 5. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. september Ø00 10/8112 I den kommunale økonomiaftale for 2010 mellem regeringen og KL, indgik det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, som et særligt fokusområde. Økonomiaftalen for 2010 indebærer, at der hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december, skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. september, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Oversigten skal som minimum indeholde områdets oprindelige budget, korrigeret budget, samt det forventede regnskab. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter, hvilket vil sige udgifterne fratrukket indtægterne, dog eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning (dyre enkelt sager). Kolonnen forventet regnskab, indeholder de bindende dispositioner, som er indgået på området. Indberetningen skal ses i sammenhæng med de samlede budgetter på udvalgsområderne. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Opgørelsen skal derfor tillige indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Børn og unge med særlige behov Budget 2011 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2011 Forventet regnskab Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

17 Budget Korr. Budget Forventet Nettodriftsudgifter regnskab Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge I alt Udsatte voksne og handicappede , gr. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede , grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede , gr , Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 008 og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) I alt Total det specialiserede socialområde Udgifter der både vedrører ældre og handicappede (ex grp. 002 og 003) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (ex grp Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 004, 008 og 091) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem I alt Total for det indrapporterede Ekskl. dr. 2 grp

18 Forklaringer om særlige fokusområder På børne- og ungeområdet er der afgivet tillægsbevillinger på 3,5 mio. kr. siden sidste afrapportering, herefter forventes der ingen afvigelser. På voksen- og handicapområdet forventes der at være balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab. Kommunaldirektøren indstiller, at oversigten drøftes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 15

19 6. Ansøgning om kommunegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a Ø /. Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. har den 26. oktober 2011 søgt om kommunegaranti fra Norddjurs Kommune for et lån på 3,050 mio. kr. med fast rente og en løbetid på 25 år fra Kommune Kredit. Varmeværket oplyser, at lånet skal bruges til at etablere en akkumuleringstank til fjernvarme, samt udskiftning af anlæggets kedel PLC samt SRO/Scada anlæg. Etableringen af akkumuleringstanken vil mindske olieforbrug i perioder med spidsbelastning, og sikre en mere stabil og jævn drift af fliskedel anlægget, hvilket forventes at forlænge anlæggets levetid. Finansieringen af akkumuleringstank mv. kan næsten dækkes af sparede udgifter til oliekøb. I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., 2, stk. 1, kan der stilles garanti overfor et privat varmeværk uden konsekvenser for kommunens låneramme samt uden deponering eller dispensation fra lånereglerne, idet kommunen selv ville kunne optage lån til et tilsvarende formål i henhold til lånebestemmelserne. Kommunaldirektøren indstiller, at der stilles kommunegaranti for låneoptagelse på 3,050 mio. kr. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 16

20 7. Orientering om ny organisationsstruktur i myndighedsafdelingen og på socialområdet Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. februar 2011, at der etableres en velfærdsforvaltning, der er opdelt i 6 hovedenheder: Myndighedsafdelingen Socialområdet Skole- og dagtilbudsområdet Ældreområdet Sundhedsafdelingen Sekretariat. Samtidig godkendte kommunalbestyrelsen fordelingen af institutioner og servicetilbud på de enkelte hovedenheder. Som konsekvens af beslutningen er alle sagsbehandlingsopgaver i forbindelse med socialt udsatte børn og unge samt voksne borgere blevet samlet i én enhed myndighedsafdelingen. Tilsvarende har etableringen af socialområdet medført, at alle de nuværende, specialiserede servicetilbud for børn og voksne samt sundhedsplejen, tandplejen og UngNorddjurs ligeledes er samlet i én enhed. Et af de helt centrale formål med etableringen af den nye forvaltning har bl.a. været at sikre en bedre sammenhæng og koordinering af kommunens aktiviteter både i forbindelse med selve sagsbehandlingen og i forbindelse med leveringen af tilbud og serviceydelser til borgerne. Dette gælder ikke mindst i forhold til unge borgere. Indenfor rammerne af kommunalbestyrelsens beslutning af 22. februar 2011 har velfærdsforvaltningen nu udarbejdet en mere detaljeret beskrivelse af den fremtidige organisationsstruktur i myndighedsafdelingen og på socialområdet. 17

21 På økonomiudvalgets møde vil kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt orientere om den nye organisationsstruktur../. To notater der beskriver den fremtidige organisationsstruktur i myndighedsafdelingen og på socialområdet (inkl. tids- og aktivitetsplaner) er vedlagt som bilag. Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om den nye organisationsstruktur i myndighedsafdelingen og på socialområdet tages til efterretning. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget orienteres om forløbet på økonomiudvalgsmødet i december

22 8. Ny hjemmeside udarbejdelse af udbudsmateriale I forbindelse med etableringen af en ny hjemmeside til Norddjurs Kommune bliver der i løbet af november 2011 afholdt workshops med en række forskellige interessenter. Disse workshops er led i udarbejdelsen af en foranalyse-rapport. Der er indgået aftale med Webkonsulentfirmaet J. Boye om, at de skal give rådgivning og bistand til styre - og arbejdsgruppen for en ny hjemmeside i projektets første del. Herunder skal de medvirke i udarbejdelse af foranalysen. Foranalysen bygger bl.a. på workshops og brugerinddragelse og vil dannegrundlag for udarbejdelse af tilbudsmateriale og det efterfølgende valg af leverandør af teknisk platform/ system til drift af hjemmeside (CMS-system) samt valg af ekstern partner og designpartner. Det har fra starten været et ønske og et krav til processen, at interne og eksterne interessenter i Norddjurs Kommune skal have mulighed for at komme med deres input til en ny hjemmeside, så der kommer en bred forankring og et bredt ejerskab til projektet. På den enkelte workshop vil deltagerne få mulighed for at give input til processen. Det kan f.eks. være deltagernes ideer og holdninger til, hvad hjemmesiden skal indeholde og signalere, forslag til hvilke service til borgerne hjemmesiden bør tilbyde m.m. I overskriftform kommer deltagerne til at forholde sig til følgende overskrifter på workshops ene: Selvbetjening/digitalisering, information, branding og dialog. Der er planlagt følgende workshops: 10. november: Erhvervspanel. Bliver afholdt i forbindelse med et allerede planlagt Egoprisearrangement i regi af Norddjurs Kommunes erhvervsafdeling 14. november: Lokalredaktørerne for hjemmesiden 15. november: Kommunalbestyrelsen 16. november: Hovedudvalg og med-udvalg 23. november: Lederforum 19

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere