BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : Slut kl. : 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17."

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(Løsgænger) Valdemar Haumand (A) Deltog x Afbud x x x x x Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo september Vurdering af risikoen ved kommunens indestående i pengeinstitutter Ændring af prioritering af udbudsform i forbindelse med udbud af it-systemer Anmodning fra Statsforvaltningen om kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af regnskab Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. september Ansøgning om kommunegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a Orientering om ny organisationsstruktur i myndighedsafdelingen og på socialområdet Ny hjemmeside udarbejdelse af udbudsmateriale Mødeplan økonomiudvalget Indretning af tandklinik på Søndre Skole Opgradering af eksisterende spor til letbane, Grenaa Udstillingsfacilitet i forbindelse med Anholt Havmøllepark Matchmaking mellem Auning og oplandet Valg af operatør lokal erhvervsservice i Norddjurs Kommune Medfinansiering af fokuseret erhvervsservice-indsats om havets ressourcer Vindmølleprojekt i Hevring Ådal, område Endelig vedtagelse af lokalplan Boligområde i Enslev, med tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Anmodning om ændring af lokalplan 150 for Grenaa Lystbådehavn Tilslutning til DN s klimakommune-koncept Taxi - gebyrer for udstedelse af tilladelser m.v. i henhold til lov om taxikørsel m.v Forlængelse af byggefrist Norddjurs Kommune

3 22. Istandsættelse af tidligere lærerbolig ved Glesborg Skole Ny-indretning af Grenaa Bibliotek Etablering af børnebyer på Rougsøskolen og Toubroskolen Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ny motor, Ragna LUKKET MØDE 1. Salg af en ejendom 2. Salg af en ejendom 3. Salg af en ejendom 4. Køb af en ejendom 5. Køb af en ejendom 6. Udbud af økonomi-, løn- og debitorsystem 7. Udbud af kommunens fællesannoncering Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo september Ø09 11/88 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2011 viser, at der forventes et merforbrug på 1,345 mio. kr. på driften inden for økonomiudvalgets område. På anlægsområdet forventes mindreudgifter vedr. etablering af veje og merindtægt på salg af faste ejendomme på 4,686 mio. kr. (1.000 kr.) Driftsområdet Anlægsområdet Samlet Indenfor servicerammen Udenfor servicerammen Oprindeligt budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. budget Afv. i denne budgetopfølgning Forventet regnskab /. Specifikation af korrektionerne findes i bilag til budgetopfølgningen. På renter og balanceforskydninger forventes der mulighed for yderligere låneoptagelse på 4,627 mio. kr. Effekt af budgetopfølgningen ultimo september på kommunens serviceramme: Afvigelsen mellem forventet regnskab og det oprindelige budget på økonomiudvalgets område vil have en samlet effekt på kommunens serviceramme på: 5,647 mio. kr. Den resterende afvigelse har ingen effekt på kommunens serviceramme, da der er tale om omplaceringer mellem udvalg. Overskridelsen på servicerammen fremkommer primært som følge af merudgifterne på driften samt de overførte midler fra , som aftaleenheder har fået lov til at bruge. Budgetopfølgningen er udarbejdet af direktørområdet i samarbejde med økonomi- og lønafdelingen og viser følgende: 1

5 Drift: På driftsområdet forventes der et merforbrug på 0,145 mio. kr. på løn under velfærdsdirektørområdet, samt et merforbrug på 1,200 mio. kr. under kommunaldirektørområdet. Budgettet er i 2011 korrigeret for i alt 10,798 mio. kr., som er bevilliget indenfor servicerammen. Korrektionerne skyldes primært overførelser fra tidligere år på 14,619 mio. kr. Endvidere er der korrigeret for tillægsbevillinger fra 2010 med effekt i budgetårene samt udmøntning af kørselsbesparelser fra vedtagelse af budget I forbindelse med budget 2011 og beslutningerne om forsikringspuljen blev der indlagt besparelser på økonomiudvalgets område for i alt 1,150 mio. kr., heraf 0,645 mio. kr., hvor der ved stillingsledighed skulle afleveres 3 måneder løn til puljen. Der har været en noget mindre medarbejderomsætning end antaget, ligesom der er skønnet hensigtsmæssigt, at der på arbejdsmarkedsområdet skete nyansættelser straks ved stillingsledighed. Konsekvensen har været, at de forventede besparelser ikke har kunnet realiseres fuld ud. Økonomiudvalget har penge til forskellige tiltag, som ikke kan iværksættes før i 2012 disse bevillinger foreslås derfor anvendt til delvist at udligne besparelserne på Økonomiudvalgets område, det drejer sig om ansættelse af medarbejder i direktionssekretariatet, midler til LEAN og projektansøgninger, kompetenceudvikling og reserven til udvikling i alt 0,850 mio. kr. De resterende besparelser findes på direktørernes budgetter. Områder indenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forbrug ult. september 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Servicedirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Kommunaldirektørområdet På kommunaldirektørområdet forventes en afvigelse på 1,200 mio. kr. Afvigelsen vedr. blandt andet arbejdsskader, som pr. ultimo september overstiger budgettet på 1,606 mio. kr. Der må derfor forventes yderligere merforbrug på området i resten af 2011 og der anslås et behov for tillægsbevilling 2

6 på 0,500 mio. kr. Derudover vedr. afvigelsen et forventet merforbrug på den repræsentative konto på ca. 0,700 mio. kr. Velfærdsdirektørområdet På velfærddirektørområdet forventes en afvigelse på 0,145 mio. kr. Afvigelsen er primært et resultat af, at der i forbindelse med budgetvedtagelse blev besluttet en besparelse under børne- og ungeområdet på 0,322 mio. kr. med virkning fra budget 2011 og frem. Det blev besluttet, at besparelsen skulle finde sted ved første stillingsafgang i fællessekretariatet. Eftersom der først er en vakant stilling pr. 2. august 2011, kan den fulde besparelse i 2011 ikke opnås. Øvrige direktørområder Der forventes ingen afvigelse på de øvrige direktørområder indenfor servicerammen. På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år. Der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen, medmindre der er opstået særlige udfordringer efter budgetvedtagelsen. Områder udenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. budget ekskl. overførsel 2011 Forbrug ultimo september 2011 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Velfærdsdirektørområdet Servicedirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der forventes ingen afvigelser på områderne udenfor servicerammen. 3

7 Områder med budgetpres: Økonomidirektørområdet IT-afdelingen forventer et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. vedr. betalinger til IT-systemer. Jf. gældende principper i aftalestyring og principper for økonomistyring reglerne om overførsel mellem årene, overføres dette mindreforbrug til budget 2012 og det forventes anvendt bl.a. til finansiering af implementeringen af løn-, debitor- og økonomisystem. Implementeringen af systemet skulle være påbegyndt i 2011, men er udskudt til 2012 pga. forsinkelse i forbindelse med udbuddet. Anlæg: Der forventes en afvigelser på -4,686 mio. kr., hvoraf 1,040 mio. kr. skyldes merindtægt ved salg af faste ejendomme og 3,646 mio. kr. vedrører vejanlæg ved Fuglsang/Hessel og Hestehaven. Vejanlæg forventes først gennemført i 2012 og 2013 og indgår derfor i anlægsbudgettet for Budgettet er i 2011 korrigeret for i alt -3,980 mio. kr. Korrektionen skyldes primært tillægsbevillinger vedrørende en regulering af overførselsbeløb fra 2010 til 2011 jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 17. maj Herudover skyldes korrektionen advokatomkostninger i forbindelse med Djurslands Museum samt nyt serveranlæg, som finansieres via opsparede midler på driften fra tidligere år jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 4. januar (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forbrug ultimo sept Forventet regnskab 2011 Afvigelse* Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Faste ejendomme Grønneområder og naturpladser Kommunale veje Sekretariat og forvaltning I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der er foretaget nogle tilkøb i fht. udbuddet af IT-platform i forbindelse med implementeringen af den nye serverplatform. Dette medfører øgede anlægsudgifter på ca. 1,2 mio. kr., som finansieres via et mindreforbrug på driften. Det bevillingsmæssige i den forbindelse vil blive håndteret i forbindelse med næste budgetopfølgning. 4

8 Renter og øvrige balanceforskydninger På renter og øvrige balanceforskydninger forventes afvigelse på i alt -4,427 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at der forventes en låneoptagelse på 6,574 mio. kr. som følge af, at der er overført lånedispensationer fra 2010 til Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forbrug ult. september 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i 2011 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Renter Øvrige balanceforskydninger* Afdrag på lån Optagne lån I alt * ekskl. ældrebolighandlingsplan Kommunaldirektøren indstiller til orientering. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. 5

9 2. Vurdering af risikoen ved kommunens indestående i pengeinstitutter Økonomiudvalget har den 31. august 2010 besluttet, at proceduren med halvårlig solvensvurdering af kommunens hovedbankforbindelse indarbejdes i kommunens økonomiske og finansielle politik. Det skal hertil nævnes, at foruden hovedbanken har kommunen også likvide midler placeret i Danske Bank og Sparekassen Østjylland. Løbende vises der i dagspressen forskelligartede evalueringer af bankernes stabilitet og forventede overlevelsesevne. Alt efter opgørelsesmetoder vil de forskellige banker være stabile og have gode overlevelsesevner. Økonomi- og lønafdelingen følger løbende disse opgørelser og vil handle på eventuelle faresignaler. På baggrund af ovennævnte har forvaltningen udvidet vurderingen fra solvensprocenten til også at omfatte solvensbehovet samt Finanstilsynets kommende krav til bankerne for 2012 er den såkaldte tilsynsdiamant. Forvaltningens kontrol og vurdering omfatter derfor følgende parametre: Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter for 1. halvår 2011 Djursland Bank Sparekassen Østjylland Danske Bank Store engagementer (1) < 125 pct. 103,2 49,3 21,3 Funding-ratio (2) < 1 0,77 0,84 0,71 Likviditetsoverdækning (3) > 50 pct. 190,2 139,0 144,0 Ejendomseksponering (4) < 25 pct. 12,8 17,0 12,0 Udlånsvækst (5) < 20 pct. 5,6-1,7-3,0 Solvensgraden 16,2 16,1 18,8 Solvensbehovet 8,3 11,9 9,8 (1) Manglende styring af store engagementer har været en af de væsentligste årsager til, at pengeinstitutter er kommet i problemer. (2) Indlånsunderskud og afhængighed af kortsigtet markedsfunding gør, at pengeinstitutter er sårbare over for skift i tilliden på finansielle markeder. (3) Likviditetsoverdækningen er den overskydende likviditet efter opfyldelse af lovens minimumskrav i procent af lovens minimumskrav. Når nye Basel/CRD-regler på området er implementeret, vil Finanstilsynet vurdere, om der er behov for ændringer i tilsynsdiamantens likviditetsmål og grænse. 6

10 (4) Koncentration af engagementer relateret til ejendomssektoren har medført vanskeligheder for mange pengeinstitutter i et marked med faldende ejendomspriser. (5) Grænseværdien for udlånsvækst vil kunne justeres i forhold til den makroøkonomiske udvikling. Ved forvaltningens udvidede kontrol og gennemgang medfører dette ændringer og tilføjelser til kommunens økonomiske og finansielle politik indenfor følgende punkter: Solvensprocent for kommunens hovedbankforbindelse (ændres til bankforbindelser) Som følge af den finansielle krise, med tilhørende bankpakker, foretages der kontrol af solvensprocenten for kommunens hovedbankforbindelse (ændres til bankforbindelser). Via bankens hjemmeside og halvårsrapporter kontrolleres det halvårligt, hvad solvensprocenten for banken er. Hvis bankens solvensprocent ikke opfylder minimums lovkravet på 8 %, bliver økonomiudvalget informeret. Til dette punkt tilføjes: Solvensprocenten vil blive sat i forhold til bankens solvensbehov. Ud over dette foretages der udvidelse med et nyt punkt: Finanstilsynets tilsynsdiamant for pengeinstitutter Finanstilsynet har opstillet en række pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt anses som pengeinstitutvirskomhed med forhøjet risiko. Finanstilsynet har fastlagt en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for fra ultimo Pejlemærkerne kan ses på Norddjurs Kommune vil vurdere de pengeinstitutter, som Norddjurs Kommune samarbejder med i forhold til disse pejlemærker. Ifølge den økonomiske og finansielle politik er der endvidere angivet følgende jf. pkt Økonomi- og lønchefen bemyndiges til at placere overskudslikviditet. Aftalerne evalueres løbende med henblik på valg af fremtidig formueforvalter og beløbsstørrelse. 7

11 Ovennævnte bevirker at forvaltningen ved konstateret øget/ændret risiko, kan handle hurtigt og eventuelt omplacere midler til en anden bank. Det kan endvidere oplyses at forvaltningen arbejder på at gå i udbud med hele kommunens bankforretninger og porteføljepleje i løbet af Kommunaldirektøren indstiller, at punkt i kommunens økonomiske og finansielle politik angående solvensprocent for kommunens hovedbankforbindelse ændres, således at hovedbankforbindelse erstattes med bankforbindelser og at der yderligere tilføjes Solvensprocenten vil blive sat i forhold til bankens solvensbehov. der tilføjes et nyt punkt i kommunens økonomiske og finansielle politik Finanstilsynets tilsynsdiamant for pengeinstitutter Finanstilsynet har opstillet en række pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt anses som pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Finanstilsynet har fastlagt en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for fra ultimo Pejlemærkerne kan ses på Norddjurs Kommune vil vurdere de pengeinstitutter, som Norddjurs Kommune samarbejder med i forhold til disse pejlemærker. orienteringen om bankernes nøgletal tages til efterretning Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 8

12 3. Ændring af prioritering af udbudsform i forbindelse med udbud af it-systemer Kommunalbestyrelsen behandlede den 5. oktober 2010 tidsplan for udbud af it-kontrakter. I den forbindelse blev der taget stilling til de foretrukne udbudsformer i forbindelse med udbud af itkontrakter. Kommunalbestyrelsen besluttede følgende prioriterede rækkefølge i forhold til gennemførelse af udbud: 1. i fællesskab med andre kommuner evt. via KOMBIT 2. ved benyttelse af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) -rammeaftaler 3. via egne udbud I forbindelse med brugen af SKI-rammeaftaler påpegede advokat Anne Bergholdt Sommer fra Hjulmand og Kaptain i brev af 8. september 2010, at der ved en gennemgang af praksis fra Klagenævnet for Udbud og vejledende udtalelser fra Konkurrencestyrelsen fremgår det, at SKI ved de afholdte udbud ikke har iagttaget de udbudsretlige regler til fulde. Der er konstateret fejl i udarbejdelsen af udbudsmaterialet (eks. i de fastsatte udvælgelses- og underkriterier) og i tilbudsevalueringen. Dette medfører, at Klagenævnet har fundet anledning til at annullere nogle indgåede rammeaftaler indgået af SKI. og forsætter: Risikoen for kommunen kan altså være, at en given rammeaftale om levering af IT-ydelser måtte blive annulleret på grund af en tilsidesættelse af de udbudsretlige regler. SKI har efterfølgende trukket en del gamle rammeaftaler tilbage og udarbejdet en række nye retningslinier og vejledninger for udbud, ligesom der er sket en større omstrukturering i organisationen. På den baggrund har administrationen bedt advokaten om at foretage en revurdering af risikoen ved at benytte SKI-aftalerne. Advokatens vurdering pr. den 13. oktober 2011 er: Opsummerende må det konkluderes, at der er større sikkerhed i SKI-rammeaftalerne nu, end der har været tidligere. Risikoen for Norddjurs Kommune er dog den samme i relation til overholdelsen af udbudsdirektiverne. Risikoen må dog med de nye gennemførte udbud og ændringer af SKIrammeaftalerne anses for reduceret. 9

13 Specifikt om rammeudbuddet om ASP-cloud produkter (som omhandler bl.a. it-systemer) er det advokatens vurdering: På baggrund af ovenfor anførte, herunder SKI s redegørelse for ændringer i SKI s rammeaftaler, må det som udgangspunkt forventes, at vejledningen til anvendelsen af rammeaftale er korrigeret i overensstemmelse med anbefalingerne fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det er følgelig min forventning, at denne rammeaftale er korrigeret og berettiget kan anvendes../. Det fulde svar fra advokaten er vedlagt som bilag. På baggrund af revurderingen fra advokaten foreslås det, at prioritering af rækkefølgen ændres således at udbud i fællesskab med andre kommuner evt. via KOMBIT og udbud ved benyttelse af SKIrammeaftaler sidestilles. Den konkrete vurdering af hvilken udbudsform afgøres administrativt ud fra en afvejning af omkostninger til gennemførelse af udbuddet og forventede besparelser til på kontraktydelser samt løbende drift. Kommunaldirektøren indstiller, at den prioriterede rækkefølge vedr. udbud af it-systemer ændres til: 1. i fællesskab med andre kommuner evt. via KOMBIT. 1. ved benyttelse af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) -rammeaftaler. 2. via egne udbud. administrationen afgør udbudsformen i de konkrete tilfælde. Økonomiudvalget indstiller, at: den prioriterede rækkefølge vedr. udbud af it-systemer ændres til: 1. i fællesskab med andre kommuner evt. via KOMBIT eller benyttelse af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) -rammeaftaler. 10

14 2. via egne udbud. administrationen afgør udbudsformen i de konkrete tilfælde.. 11

15 4. Anmodning fra Statsforvaltningen om kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af regnskab K01 10/19988 Norddjurs Kommune har modtaget brev fra Statsforvaltningen Midtjylland dateret den 12. oktober 2011 vedrørende regnskab Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen anmodes om, at oplyse om den anser de problemer og mangler som revisionen har rejst, for løst med kommunalbestyrelsens tiltrædelse af forvaltningens notat med forslag til besvarelse af bemærkningerne. Statsforvaltningen har overfor forvaltningen oplyst, at man har været i tvivl om, hvorvidt kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har godkendt besvarelsen af bemærkningerne. Revisionsberetningerne nr. 8 og 9 blev godkendt af kommunalbestyrelsen på møde den 13. september 2011, men det fremgår ikke eksplicit, at bemærkningerne og forvaltningens notat med forslag til besvarelse af revisionens kommentarer og anbefalinger også blev godkendt på sammen møde, derfor genfremsendes revisionsbemærkningerne og administrationens notat til revisionens kommentarer/anbefalinger til kommunalbestyrelsens godkendelse. Herudover anmoder Statsforvaltningen kommunalbestyrelsen, jf. Styrelseslovens 45, stk. 2 om, at træffe beslutning om endelig godkendelse af regnskabet /. Brev fra Statsforvaltningen Midtjylland../. Administrationens forslag til besvarelse af bemærkninger og administrationens notat omkring svar på revisionens kommentarer/anbefalinger../. Årsberetning Kommunaldirektøren indstiller, at administrationens forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger godkendes regnskab 2010 godkendes endeligt Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 12

16 5. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. september Ø00 10/8112 I den kommunale økonomiaftale for 2010 mellem regeringen og KL, indgik det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, som et særligt fokusområde. Økonomiaftalen for 2010 indebærer, at der hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december, skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. september, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Oversigten skal som minimum indeholde områdets oprindelige budget, korrigeret budget, samt det forventede regnskab. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter, hvilket vil sige udgifterne fratrukket indtægterne, dog eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning (dyre enkelt sager). Kolonnen forventet regnskab, indeholder de bindende dispositioner, som er indgået på området. Indberetningen skal ses i sammenhæng med de samlede budgetter på udvalgsområderne. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Opgørelsen skal derfor tillige indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Børn og unge med særlige behov Budget 2011 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2011 Forventet regnskab Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

17 Budget Korr. Budget Forventet Nettodriftsudgifter regnskab Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge I alt Udsatte voksne og handicappede , gr. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede , grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede , gr , Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 008 og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) I alt Total det specialiserede socialområde Udgifter der både vedrører ældre og handicappede (ex grp. 002 og 003) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (ex grp Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 004, 008 og 091) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem I alt Total for det indrapporterede Ekskl. dr. 2 grp

18 Forklaringer om særlige fokusområder På børne- og ungeområdet er der afgivet tillægsbevillinger på 3,5 mio. kr. siden sidste afrapportering, herefter forventes der ingen afvigelser. På voksen- og handicapområdet forventes der at være balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab. Kommunaldirektøren indstiller, at oversigten drøftes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 15

19 6. Ansøgning om kommunegaranti til Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a Ø /. Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. har den 26. oktober 2011 søgt om kommunegaranti fra Norddjurs Kommune for et lån på 3,050 mio. kr. med fast rente og en løbetid på 25 år fra Kommune Kredit. Varmeværket oplyser, at lånet skal bruges til at etablere en akkumuleringstank til fjernvarme, samt udskiftning af anlæggets kedel PLC samt SRO/Scada anlæg. Etableringen af akkumuleringstanken vil mindske olieforbrug i perioder med spidsbelastning, og sikre en mere stabil og jævn drift af fliskedel anlægget, hvilket forventes at forlænge anlæggets levetid. Finansieringen af akkumuleringstank mv. kan næsten dækkes af sparede udgifter til oliekøb. I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., 2, stk. 1, kan der stilles garanti overfor et privat varmeværk uden konsekvenser for kommunens låneramme samt uden deponering eller dispensation fra lånereglerne, idet kommunen selv ville kunne optage lån til et tilsvarende formål i henhold til lånebestemmelserne. Kommunaldirektøren indstiller, at der stilles kommunegaranti for låneoptagelse på 3,050 mio. kr. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 16

20 7. Orientering om ny organisationsstruktur i myndighedsafdelingen og på socialområdet Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. februar 2011, at der etableres en velfærdsforvaltning, der er opdelt i 6 hovedenheder: Myndighedsafdelingen Socialområdet Skole- og dagtilbudsområdet Ældreområdet Sundhedsafdelingen Sekretariat. Samtidig godkendte kommunalbestyrelsen fordelingen af institutioner og servicetilbud på de enkelte hovedenheder. Som konsekvens af beslutningen er alle sagsbehandlingsopgaver i forbindelse med socialt udsatte børn og unge samt voksne borgere blevet samlet i én enhed myndighedsafdelingen. Tilsvarende har etableringen af socialområdet medført, at alle de nuværende, specialiserede servicetilbud for børn og voksne samt sundhedsplejen, tandplejen og UngNorddjurs ligeledes er samlet i én enhed. Et af de helt centrale formål med etableringen af den nye forvaltning har bl.a. været at sikre en bedre sammenhæng og koordinering af kommunens aktiviteter både i forbindelse med selve sagsbehandlingen og i forbindelse med leveringen af tilbud og serviceydelser til borgerne. Dette gælder ikke mindst i forhold til unge borgere. Indenfor rammerne af kommunalbestyrelsens beslutning af 22. februar 2011 har velfærdsforvaltningen nu udarbejdet en mere detaljeret beskrivelse af den fremtidige organisationsstruktur i myndighedsafdelingen og på socialområdet. 17

21 På økonomiudvalgets møde vil kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt orientere om den nye organisationsstruktur../. To notater der beskriver den fremtidige organisationsstruktur i myndighedsafdelingen og på socialområdet (inkl. tids- og aktivitetsplaner) er vedlagt som bilag. Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om den nye organisationsstruktur i myndighedsafdelingen og på socialområdet tages til efterretning. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget orienteres om forløbet på økonomiudvalgsmødet i december

22 8. Ny hjemmeside udarbejdelse af udbudsmateriale I forbindelse med etableringen af en ny hjemmeside til Norddjurs Kommune bliver der i løbet af november 2011 afholdt workshops med en række forskellige interessenter. Disse workshops er led i udarbejdelsen af en foranalyse-rapport. Der er indgået aftale med Webkonsulentfirmaet J. Boye om, at de skal give rådgivning og bistand til styre - og arbejdsgruppen for en ny hjemmeside i projektets første del. Herunder skal de medvirke i udarbejdelse af foranalysen. Foranalysen bygger bl.a. på workshops og brugerinddragelse og vil dannegrundlag for udarbejdelse af tilbudsmateriale og det efterfølgende valg af leverandør af teknisk platform/ system til drift af hjemmeside (CMS-system) samt valg af ekstern partner og designpartner. Det har fra starten været et ønske og et krav til processen, at interne og eksterne interessenter i Norddjurs Kommune skal have mulighed for at komme med deres input til en ny hjemmeside, så der kommer en bred forankring og et bredt ejerskab til projektet. På den enkelte workshop vil deltagerne få mulighed for at give input til processen. Det kan f.eks. være deltagernes ideer og holdninger til, hvad hjemmesiden skal indeholde og signalere, forslag til hvilke service til borgerne hjemmesiden bør tilbyde m.m. I overskriftform kommer deltagerne til at forholde sig til følgende overskrifter på workshops ene: Selvbetjening/digitalisering, information, branding og dialog. Der er planlagt følgende workshops: 10. november: Erhvervspanel. Bliver afholdt i forbindelse med et allerede planlagt Egoprisearrangement i regi af Norddjurs Kommunes erhvervsafdeling 14. november: Lokalredaktørerne for hjemmesiden 15. november: Kommunalbestyrelsen 16. november: Hovedudvalg og med-udvalg 23. november: Lederforum 19

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 12/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. november 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 12/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. november 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 18. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. november 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 18.15 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og Familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa, lokale i direktionssekretariatet Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 14.45 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V)

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen. Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : Slut kl. : 13.

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen. Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : Slut kl. : 13. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 13.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf

Læs mere

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Bestyrelsen og direktionen for [udeladt] DIREKTØREN 25. juni 2010 Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Finanstilsynets mission er at arbejde for finansiel stabilitet og tillid

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2009 Sted : Mødelokale 03, Rådhuset Grenå Dato : 9. juni 2009 Start kl. : 13:45 Slut kl. : 14.50 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Mødelokale 3 rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2008 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.15 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere