Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget"

Transkript

1 Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm Erhverv og turisme Borgerservice I alt drift Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Anlæg konto Byggemodning, køb og salg af gr./bygn I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema : Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Område/sted Funktion i alt % 1 >5%=9 5,0 Rådhuset i Lemvig Kantinen ,6 Direktionssekretariatet ,9 Familie & Kultur ,9 >5%= 5,0 Handicap & Psykiatri Sundhedsafdelingen ,9 Arbejdsmarked & Integration >5%= ,0

2 IT >5%= ,0 Økonomi & HR , Indkøbsaftale Implementering af KMD Opus Opus-pulje Job- og Borgerservice ,8 Udviklingsafdelingen >5%=0 5,0 Børne- og Familiecenter - Sekretariatet ,5 Børne- og Familiecenter - Familieafdelingen ,0 Bygge- og Erhvervsservice, Plan og Projekt, Byggesagsbehandling, Natur og Miljø og Vej og Park , 5, 55 og ,8 I alt Af mindreforbruget på kr. ansøges der under tabel om overførsel på kr. De resterende kr. tilfalder kassen. Under tabel, ansøges der om overførsel på.000 til Handicap & Psykiatri Under tabel 1.b, ansøges der om overførelser på kr. til IT-investeringer Midlerne anvendes bl.a. til kontigent til indkøbssamarbejdet med Holstebro og KomUdbud herudover udgifter til egne udbud og juridisk bistand med mere. Projektmidler til implementering af KMD- Opus. Afsluttes i 015. Restbeløbet tilføres de likvide aktiver. Puljemidler til brug dækning af overtidsbetaling som følge af udrulning af Opus. Afsluttes i 015. Restbeløbet tilføres de likvide aktiver. Under tabel, ansøges der om overførsel på kr. til Udviklingsafdelingen. Resten tilfalder de likvide aktiver. Samlet set udgør mindreforbruget kr., svarende til,5%. Under Familie- og Kulturudvalget overføres et merforbrug på Børne- og Familiecentret, kt. 5, på kr. Områderne (kt. 5 og kt. 6) bør ses under et. 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt % IT - Finansieringsmodel, overskud til nye investeringer Interne forsikringspuljer og Projekter vedr. parts aftalen Trepartsmidler Akut-midler til lokale formål Intern lederuddannelse bl.a. Lederforum (betaling fra enhederne) Interne kurser (uddannelse - betaling fra deltagere) Uddannelsespulje 5 I alt 1.9

3 1 Der blev i 009 indført en intern afregningsmodel for it-ydelser til kommunens aftaleenheder. Det betyder, at aftaleenhederne betaler for de it-ydelser som de får fra ITafdelingen. Der vil i denne sammenhæng være ydelser /it-investeringer som strækker sig over flere år, som betyder at IT-afdelingen i nogle år har overskud og i nogle år kan have et underskud. Der er overført kr. fra 01 til 01. Der søges overført kr. fra 01 til 015. Beløbet ønskes overført til udskiftning af switche og centrale netværkskomponenter for at forbedre netværket i Lemvig Kommune. I 01 påbegyndte Digitalisering & IT arbejdet med at kortlægge behovene. Ligeledes ønskes der overført midler til opgradering af kommunes telefoniplatform. Dette arbejde blev ligeledes påbegyndt i 01 og færdiggøres i 015. Opgraderingen af telefoniplatformen vil muliggøre en mere fleksibel form for kommunikation med borgere, virksomheder, eksterne samarbejdspartnere samt interne medarbejdere. I 015 udarbejdes en ny finansieringsmodel som i højere grad skal sikre at aftaleenhederne betaler for de ydelser de får fra Digitalisering & IT. Lemvig Kommune har en bygnings- og løsøreforsikring med en selvrisiko på kr. Den enkelte institution/afdeling hæfter selv for de første kr. Resten op til selvrisikoen på kr. finansieres af en intern forsikringspulje. Desuden er Lemvig Kommune blevet selvforsikrende i forhold til arbejdsskader. Aktuerberegningen, som angiver sandsynligheden for fremtidige udgifter til arbejdsskader, viser at Lemvig Kommune ultimo 01 kan forvente en udgift til arbejdsskader på 1,8 mio. kr. Der er pt henlagt 8,8 mio. kr., som hovedsageligt skal anvendes til fremtidige arbejdsskader. Det betyder, at der er afsat ca. 9 mio. kr. mindre end det sandsynlige fremtidige forbrug. Der opspares årligt ca.,8 mio. kr. Herunder fælles lederevaluering, Trivselsundersøgelse, Kompetenceudvikling og Senior Politiske midler. De vedrører alle overenskomst fastsatte midler, som i følge overenskomsten skal udmøntes til medarbejderne. Midler til uddannelse af tillidsrepræsentanter. Mindreforbruget søges overført til 015 til brug evt. yderlig uddannelse og ellers skal uforbrugte midler tilbagebetales til Akutfonden. Opsparing til gavn for fremtidige aktiviteter og nedsættelse af deltagerbetaling /betaling fra 5 aftale enheder. Puljen er placeret under Direktionen 6 Til uddannelse af undervisere og forbedring af undervisningslokalerne. Pulje til brug for bl.a. kommunomuddannelse mm. Puljen er placeret under Direktionen. Mindreforbruget på uddannelsespuljen på kr. i 01 søges overført. Der er afsat kr. i budget 015, hvoraf der ikke er disponeret over nogle af disse. 1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt I alt 0 : Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % Handicap & Psykiatri Udviklingsafdelingen Beredskabet E-dag og (fælles konto 06) Selvbetjeningsløsninger Fics Elever - administrationen Huslejetab vedr. renovering af Borgerskolen 85 Omstillingspuljen Personalepolitiske tiltag

4 Organisationsudvikling Erhvervsservice Erhvervsudvikling Markedsføring Thyborøn Havn - vindmølleopsætning Landdistriktspulje og Image ud over kanten Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne 1 Ansættelse af ny kommunaldirektør Rådhuse Intranet 0 19 I alt Beløbet ønskes overført til brug for implementering af Avaleo. Projektet er igangsat og 1 forventes afsluttet i 015. Beløbets ønskes overført til betaling af udlæg vedr. transport i 01, som først er bogført i Der er et samlet overskud på beredskab på kr. Beløbet søges overført til at imødekomme evt. nye investeringer i materiel. Beløbet der ikke er udspecificeret er bl.a. til opfyldelse af den digitale handleplan/obligatorisk handleplan, hvortil der ikke er afsat særskilt midler i budgettet. Dette for at sikre, at vi i Lemvig Kommune lever op til handleplanen og digitaliseringsstrategien, samt til de nye selvbetjeningsløsninger der vil komme. Mindreforbruget vedr. Fics på kr. søges overført til 015. Indenfor de nærmeste år, skal der ske en aflevering af data til Statens Arkiver, overførslens ønskes brugt til delvis finansiering af dette. Der er i 01 et mindreforbrug på elevkontoen på kr. der søges overført til 015. Midlerne anvendes til at finansiere differencen imellem den budgetlagte udgift til almindelige elever og ansatte voksenelever mm. KB godkendte den. november en anlægsbevilling på kr. til renovering Borgerskolen og en afledt driftsudgift på i forbindelse med huslejetab under renovering. De , der er givet som tillægsbevilling i 01, søges overført til 015, da renoveringen først sker i og dermed opnås huslejetabet også først i 015. Der er et mindre forbrug på omstillingspuljen i 01 på kr. som søges overført. Der er afsat kr. i budget 015. Der er disponeret over midler til Praktikant boliger, Mandag Morgen, Projektarbejdsform, Rekrutteringsprojekt - godkendt af direktionen. Mindreforbruget i 01på puljen til personalepolitiske tiltag på kr. søges overført. Der er afsat.000 kr. i budget 015, hvoraf der er disponeret over til projektlederuddannelsen. Mindreforbrug på puljen til organisationsudvikling i 01 på kr. søges overført. Der er afsat.00 kr. i budget 015, hvoraf der er disponeret over kr. til analyse af administration og drift af Lemvig Kommunes bygninger og arealer. Mindreforbruget i 01 på kr. søges overført til 015. Der er afsat et budget på kr. i 015, hvoraf ca kr. anvendes til betaling af medlemskontingent til Nordvestjysk Erhvervsråd og kr. til Erhvervsservice. Mindreforbruget på pulje til erhvervsudvikling på kr. søges overført til 015. Der er afsat kr. i budget 01, hvoraf der p.t. er disponeret over ca kr. Mindreforbrug på puljen til markedsføring i 01 på kr. søges overført til 015. Budgettet for 015 udgør kr. hvoraf der er disponeret over kr. Konsulentbistand i forbindelse med vindmølleopsætning - Thyborøn Havn

5 16 1 Søges overført til brug for udgifter i forbindelse med stævnet der afholdes i Der er et mindreforbrug ultimo 01 på kr. vedrørende landdistriktspuljen. Der er i budget 015 afsat kr. til LAG, hvoraf ca kr. er disponeret. Samtidig er der uforbrugte midler på kr. vedr. Image ud over kanten der vedr. tilskud fra Ministeriet for Landdistrikter på kr., og Ministeriet for by, bolig og landdistrikter på kr., der ligeledes søges overført. I forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør blev der i 01 givet en tillægsbevilling på til udgifter i forbindelse med ansættelsen. Da den sidste afregning først er kommet i 015 søges restbeløbet overført til finansiering af de manglende regninger. Der søges overført kr. til finansiering af anretterbord til kantinen ( kr.) samt finansiering af kantinens merforbrug (1.000 kr.). Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 0/9-1 at der kunne indkøbes møbler til kantinen for tidligere års 19 overførsel, og at resten skulle forsøges afholdt af vedligeholdelseskontoen. 0 Mindreforbruget vedr. intranet på kr. i 01 søges overført. ANLÆG: Projekt Område/stedFunktion i alt Borgerskolen Energiprogram - Pilotprojekt 1-5 EU-projekt IMPLEMENT (biogas) 1 Kabellægning 60 KV ledninger Øst, Ringkøbingvej 1-9 Trivselshus, etage Udbud på tele- og dataområdet Udskiftning af redningsmateriel Byggemodning I alt Igangværende projekter der ikke er afsluttet i 01. Sammendrag af overførsler Drift 8.59 Anlæg 1.00 Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver -.88 I alt 1.65

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct.

Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct. Budgetoverførsler til 2013 Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct. Børne- og Skoleudvalget Distrikt Nord Sammenlægningen af de 6 virksomheder på dagstilbudsområdet, hvor det er vigtigt at overførslen

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab bilagssamling 2008 Regnskab bilagssamling 2008 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget

Referat fra møde i Økonomiudvalget Referat fra møde i Økonomiudvalget Tirsdag den 18. maj 2010 Kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere