Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato"

Transkript

1 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand (2012) Spørgsmål og svar til udbudsmateriale: Spørgsmål er anonymiseret. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Hvordan forventes det, at en tolkeudbyder forholder sig, hvis en brugers bevilling er opbrugt før perioden er udløbet? Det forventes at tolkeleverandøren i god tid tager kontakt til uddannelsesinstitutionen og oplyser om behov for merbevilling. 2. Hvordan kan tolkeudbyder fakturere for 1,5 times tolkning? Systemet er indrettet på en sådan måde at der kan faktureres pr. påbegyndt kvarter. 3 Hvilken dokumentation skal tolkeudbyder stille vedrørende fjerntolkning? Er den praksis som benyttes på arbejdsmarkeds- og socialområdet, angående benyttelse af CDR-filer, en elektronisk registrering af opkald, også den påkrævede praksis på SPSoprådet? Hvis der anvendes Skype og Oovoo uden mulighed for generering af CDR-filer ved fjerntolkning, hvilken dokumentation er så nødvendig? 4. Vedrørende minimumskrav til tegnsprogstolke: Der skrives i Bilag 1 Kravspecifikation, punkt 5.2 at leverandøren anvender tolke, som har gennemført tolkeuddannelsen og afsluttet den med eksamen efter Bek. 683 eller Der er i dette udbud ikke stillet krav til dokumentation i forhold til fjerntolkning. I det der er lagt op til at fjerntolkning kan aftales mellem bruger og leverandør, jf. pkt. 1 i bilag 1, hvoraf det fremgår, at: Styrelsen kan udpege tolkninger til at foregå på videotolkeplatform, uden om dette udbud. Tolkeleverandører til bemanding af en fjerntolkeplatform findes ved særskilt udbud. Styrelsen er berettiget til at tillade, at tolkebruger og tolkeleverandør kan aftale at erstatte en bevilliget fysisk tolkning med en fjerntolkning. I det omfang udenlandske tolkeleverandører behersker dansk tegnsprog er kravet opfyldt. Endvidere skal nævnes, at tolke uddannet før 1997 således også opfylder kravet i pkt. 5.2 i bilag 1.

2 lignende på samme niveau. Hvad ligger der bag lignende på samme niveau omhandler det udenlandske uddannelser, der er sammenlignelige? 5. Der skrives i Bilag 1 Kravspecifikation, punkt angående skrivetolkning: Under bullit nr.2 står: der skal samtidig aftales gen med eleven/den studerende, som skal indføres i en tegnbank eller lignende. Hvorfor skal skrivetolke aftale tegn med skrivebrugere? Se rettelsesblad offentliggjort på styrelsens hjemmeside. 6. Der skrives i Bilag 1 Kravspecifikation, punkt 6.2 vedr. kvalifikationskrav til skrivetolkene: Fra skal leverandøren anvende tolke, som har gennemført UCCs skrivetolkeuddannelse. Er det fastlagt, hvem der finansierer denne uddannelse? 7. Vedr. fristen for booking af tolk: Er det muligt at stille det som krav til skolerne i udbuddet, at skema skal foreligge senest tirsdag ugen før tolkning af hensyn til arbejdstilrettelæggelse og dermed for at optimere kvaliteten af den ydede tolkning til eleverne? 8. Gælder udbuddet kun de uddannelsesopgaver, der oprettes efter , eller vil eksisterende afta- Uddannelsen til skrivetolk er endnu ikke oprettet, og derfor er det først pr. 1. januar 2015, at tolkeleverandørerne skal anvende nye skrivetolke der har gennemført omtalte uddannelse. På nuværende tidspunkt er det muligt at gennemføre et opkvalificeringskursus på UCC for allerede fungerende skrivetolke. Kurset finansieres via egenbetaling og er styrelsen uvedkommende. Nej. De i kravspecifikationen fastsatte frister er dem der skal overholdes. Opgaverne oprettes i Tolkeportalen i november og december 2012 med tolkning pr. 1. januar 2013 eller senere. De aftaler styrelsen har med tolkeleveran

3 ler med alle tolkeleverandører blive opsagt, således at alle tolkeleverandører får mulighed for at afgive tilbud på samtlige uddannelsesforløb - nye såvel som igangværende?? 9. Hvis en gruppe af tolkeleverandører 'vinder' en tilbudt opgave, fx et uddannelsesforløb på 3 år, hvor lang tid løber da kontrakten på tolkydelserne (forudsat at kontrakten ikke misligholdes af nogen parter)? Er det 6 mdr. af gangen, med løbende evaluering? 10. Hvis man byder ind som selvstændig og er alene (hvis det ikke lykkes at finde en gruppe med fælles kontaktperson/ befuldmægtiget), skal man så notere sig selv som kontaktperson? 11 Er det muligt at få oplyst, hvilke(t) beløb (evt. min og max) styrelsen hidtil har betalt pr. tolketime i de forskellige regioner? 12 Er det rigtigt forstået, at tolkeleverandør(er) med det billigste tilbud vinder opgaven, uanset døve brugeres evt. præferencer for (hidtidige) tolkeleverandør(er)? 13 Hvis det overhovedet er muligt, vil jeg gerne høre lidt om styrelsens opfattelse af, erfaringer omkring og samarbejde med de forskellige tolkeleverandører. Hvad er gået godt, hvad er gået mindre godt, og hvor dører om varetagelse af tolkebistand er opsagt pr. 31. december Den rammeaftale der indgås med styrelsen vil løbe 2 år med mulighed for forlængelse 2 x 1 år. Konkrete tolkeopgaver udbydes for hele uddannelsens varighed, og der skal således tolkes i hele denne periode, medmindre opgaven brydes op som følge af manglende bud Ja Nej, ikke umiddelbart, dette vil indebære anmodning om aktindsigt. Der henvises til reglerne herom i lov om offentlighed i forvaltningen nr december Ja Styrelsen er ikke i besiddelse af en skriftlig evaluering af samarbejdet med tidligere og nuværende leverandører

4 er der for alvor plads til forbedringer og ændringer af procedurer mv.??? 14 Må konsortier bruge underleverandører? 15 Vil der være en overgangsperiode, hvor de studerende, der har brugt tolk indtil 31/ , kan få de samme tolke fra 1/1 2013? 16 Vil de studerende, der har brugt tolk indtil 31/ , have indflydelse på hvem de får som tolke fra 1/1 2012? 17 Skal underleverandøraftaler være på plads ved indgivelse af bud eller kan disse godkendes efter budrunde? 18 Hvis man vinder et udbud på en uddannelse på 5 år betyder det så at vi, som leverandør, kan stoppe aftalen efter to år, hvor et nyt udbud finder sted? Eller hvad mener I med at konkrete tolkeopgaver udbydes for hele uddannelsens varighed? 19 Vedr. KRAVSPECIFIKATION Bilag 1, pkt. 4.2: Betyder kravet om, at uddannelsesinstitutionerne indtaster skemaoplysninger i forbindelse med opgavens oprettelse, at det også er uddannelsesinstitutionen / tolkebrugeren der løbende indtaster /ændre skemaoplysningerne i tolkeportalen? 20 Vedr. KRAVSPECIFIKATION Bilag 1, Pkt. 4.2: Er det uddannelsesinstitutionen der fastsætter om en uddannelse eller et antal timer er Det følger af rammeaftalens pkt. 13, at tolkeleverandøren med styrelsens forudgående skriftlige samtykke kan overlade rammeaftalens hele eller delvise opfyldelse til tredjemand. Dette gælder således også konsortier. Nej, men nuværende leverandører kan byde ind på opgaven som de hidtil har varetaget, hvis leverandøren er omfattet af rammeaftalen. Nej. Aftaler tolkeleverandøren indgår med underleverandører kan godkendes efter tilbudsfristen, og sker således løbende. Udgangspunktet er at der skal tolkes i hele uddannelsen. Rammeaftalen løber i to år med mulighed for forlængelse 2 x 1 år. Tolkeleverandøren kan ikke blive forpligtet ud over rammeaftalens løbetid. Det kan både være uddannelsesstedet, tolkebruger og tolkeleverandøren der indtaster skemaoplysninger i tolkeportalen, og ligeledes ændringer. Hvor uddannelsesinstitutionen ikke er i stand til at tage stilling til om opgaven er en to-tolke opgave må det ske i samarbejde med tolkeleverandøren.

5 en to-tolke opgave og om det er en uddannelse der udløser særtillæg eller sker dette i samarbejde med leverandøren? Kan spørgsmålet om to-tolke eller særtillæg ændres under uddannelsesforløbet for uddannelsen, for dele af uddannelsen eller evt. for helt konkret aktiviteter på uddannelsen, f.eks. foredrag? I givet fald hvem kan så godkende sådanne ændringer? 21 Vedr. KRAVSPECIFIKATION Bilag 1, Pkt. 4.2: Efter tolkeopgaven er udbudt i Tolkeportalen, hvornår kan tolkeleverandøren herefter påregne, at få besked. Det er i øvrigt væsentligt af hensyn til den bedst mulige tilrettelæggelse af medarbejderressourcerne, at leverandøren så lang tid før opgavestart som muligt, kan få afklaret behovet, specielt i forbindelse med semester start. Antallet af opgaver kan være afgørende for ansættelse eller afskedigelser hos leverandøren, hvilket jo kræver en længere periode. Kan vi som leverandører påregne, at tolkeopgaver bliver lagt på portalen, så snart uddannelsesinstitutionen afslutter deres optag, f.eks. allerede umiddelbart i forbindelse med optag i marts måned for det kommende semester? 22 Vedr. KRAVSPECIFIKATION Bilag 1, Pkt. 4.2: Kan leverandøren nedsætte sin udbudspris under udbudsperioden for en periode eller permanent, f.eks. for et kvartal, såfremt der er forhold, f.eks. ud- Ja, opgaven kan ændres. Styrelsen skal godkende ændringen. Det vil afhænge af tilbudsfristen på den pågældende opgave (uddannelse). Som udgangspunkt 72 timer. Styrelsen vil vejlede uddannelsesinstitutionerne og brugerne til at udbyde opgaver (uddannelser) når bevilling foreligger. Nej.

6 dannelsessammensætningen der ændre sig, og som gør det muligt med en lavere pris". 23 Vedr. KRAVSPECIFIKATION Bilag 1, Pkt. 4.3: Afregnes uddannelsesopgaver ved fysisk tolk fortsat som hele og halve timer? 24 Vedr. KRAVSPECIFIKATION Bilag 1, pkt. 4.5: Er det rigtig forstået, at der skal underskrives af tolkebruger og tolk for hvert modul (ID-nr) der er oprettet i tolkeportalen? Som vi har forstået det, vil det i givet fald betyde, at der ofte vil skulle underskrives flere gange i løbet af en dag, også selv om det er den samme tolk der tolker, da opgaver oprettes i moduler (ID) f.eks. matematik og efterfølgende dansk oprettes i hvert sit modul (ID). Samtidig vil det betyde, at der udarbejdes fakturering for hver modul (ID), hvilket vil medføre en meget kraftig forøgelse af de fakturer der udarbejdes af systemet og som skal behandles efterfølgende. Såfremt det ikke er rigtig forstået, hvordan / hvilken arbejdsopgave vil indtastning af opgaver i så fald være? 25 Vedr. KRAVSPECIFIKATION Bilag 1, pkt. 5.1: Det fremgår af beskrivelsen, at ydelsen skal kunne kompenserer for den studerendes funktionsnedsættelse. Er det rigtig forstået, at der med denne ydelse skal kompenseres for den sproglige side, og der således ikke i udgangspunktet, skal kompenseres for eventuelle kognitive vanskeligheder for den enkelte, men for pågældendes høretab? Første time afregnes for en hel time, herefter pr. påbegyndt kvarter. Se også spm. 2 og tilhørende svar ovenfor. Ja, tolkebruger skal underskrive efter hvert modul der er tolket i, men fakturering vil ske samlet månedsvis. Såfremt der er tale om fortløbende moduler med kort pause i mellem kan dette underskrives som en samlet opgave (ID). Ja. Opøvelse af tegnsprogsmæssige forudsætninger er ikke omfattet af sps-ordningen.

7 Det er ikke alle studerende der har de nødvendige tegnsprogsmæssige forudsætninger for, at kunne følge en tegnsprogstolk i en uddannelsessituation. Det kan f.eks. dreje sig om mennesker der ikke har haft en tegnsprogsmæssig opvækst i familien og / eller i skolesystemet, men ved indgangen til ungdoms- og voksenuddannelserne konstaterer, at de ikke kan afhjælpes med tekniske hjælpemidler. Er Styrelsen enig i det udgangspunkt, at denne opgave ligger udenfor den ydelse leverandøren skal leverer? 26 Vedr. KRAVSPECIFIKATION Bilag 1, pkt Kan der i særlig krævende opgaver, der skal løses af to tolke udløses tillæg for krævende tolkeopgave til begge tolke? 27 Vedr. KRAVSPECIFIKATION Bilag 1, pkt. 5.5 Hvordan beregnes og godtgøres ekstraordinære udgifter i forbindelse med studierejser så som rejseudgifter, ophold, forplejning og rejsetid? Vi oplever, at studerende er på studietur i en anden region end der hvor uddannelsesinstitutionen er beliggende. Hvilken regionstakst vil i de situationer være gældende? 28 Vedr. KRAVSPECIFIKATION Bilag 1, pkt. 7.2 Der er ikke tale om et mindstekrav. Skal det forstås således, at en leverandør kan fastlægge en særlig procedure, f.eks. udsendelse af tolkeplanlægning torsdag i ugen før tolkningen, som en forudsætning for den fremsatte pris? Såfremt ovenstående ikke er en Nej. Dette bevilliges særskilt efter ansøgning fra uddannelsesstedet, som også indsender budget for rejseudgifter. Hvor studerende er på studietur i anden region end hvor uddannelsesinstitutionen er beliggende, er det den takst hvor uddannelsesinstitutionen er beliggende der er gældende, da det som udgangspunkt vil være tolke fra denne region der varetager opgaven. Nej. Prisen kan aldrig være forudsat bestemte vilkår. Dette vil være alternativ prissætning og vil gøre tilbuddet ukonditionsmæssigt. Styrelsen antager, at tolkeleverandøren bekræfter overfor eleven for en skemalagt periode. Hvis skemaet er fast er der således ikke behov for at bekræfte dagligt medmindre der sker ændringer

8 mulighed, er det en rigtig forståelse af dette krav, at der fra uddannelsessystemet skal afleveres en bestilling (ske en skemalægning) til den følgende ugedag, hvilket ikke nødvendigvis matcher skolernes skemalægning? Samtidig kan det betyde skolen og den studerende får meddelelser om tolk op til 5 gange på en uge. Det vil næppe fremme overskueligheden i bestillingssystemet. Hvilke mål ønsker Styrelsen at opnå med dette krav? 29 Vedr. RAMMEAFTALEN, pkt. 6.2: Hvordan skal de 3 gange pr. måned forstås? Hvis der er meldt afbud p.g.a. sygdom f.eks, om morgenen, er det så en ikke mødt op? Kan leverandøren forvente, at kunden giver den pågældende studerende orientering om indberetningen og kan leverandøren forvente, at kunden sikrer, at de studerende er bekendt med dette pålæg til leverandørerne? 30 Vedr. RAMMEAFTALEN, pkt. 1: Der er i udbuddet opdelt mellem tegnsprogstolkning og skrivetolkning. Vi forventer, at behovene fremover vil være et ønsket om en mere fleksibel anvendelse af disse to tolkeformer. Denne udvikling vil også blive understreget af, at tolkeuddannelsen fremover også vil rumme skrivetolkning, og at UCC allerede nu tilbyder uddannelse til uddannede tegnsprogstolke. Vi forventer derfor i udbudsperioden, at der vil ske en højere og højere grad af sammensmeltning af de to tolkeformer. Vi skal derfor høre, om den måde udbuddet er lagt Der er tale om afrapportering til styrelsen hvor der gentagne gange afmeldes for sent/ eller slet ikke afmeldes, og timerne faktureres uden tolkning. Ja, det kan forventes, at styrelsen vil tage kontakt til uddannelsesinstitutionen eller den pågældende elev eller studerende, såfremt denne ikke møder op til aftalt tolkning gentagne gange uden forudgående afmelding. For at kunne levere skrivetolkning skal der være budt på denne delaftale

9 op på, vil kunne understøtte, at der hvor den studerende primært ønsker tegnsprogstolke, vil der også kunne inddrages skrivetolkning, af de samme tolke, når det vurderes mest hensigtsmæssigt, selv om leverandøren ikke har en leverance på skrivetolkeområdet? 31 Vedr. RAMMEAFTALEN, pkt. 13: Hvilke betingelser stilles der for det skriftlige samtykke, ved hel eller delvis overdragelse til 3. Mand? Der er ikke opstillet krav til det skriftlige samtykke og det kan således ske pr. mail Er bilag 4 gældende eftersom det ikke fremgår i bilagsfortegnelsen? Vedr. bilag 1, APPENDEKS A, trin 2 og 3: Omfatter ordren kun en periode, fx kun efterårsperioden? Der ligger på Styrelsens hjemmeside to forskellige bilag 1. Hvoraf den ene hedder Tolkebistand og den anden hedder Kravspecifikationer. (Når man så kommer ind i dokumentet, hedder de begge kravspecifikationer) Hvilket et af bilagene er gældende som bilag 1? Der ligger to dokumenter, hvoraf den ene hedder Varetagelse af tolkebistand Og den anden hedder Rammeaftale om tolkebistand Er det korrekt forstået, at det er den sidst nævnte der skal udfyldes? Skal der fremsendes og/eller forelægge underleverandørsaftaler ved indsendelse af tilbud, eller kan disse indhentes, hvis en selvstændig tolk gerne vil dække en uddannelse ved brug Bilag 4 er gældende og fremgår af bilagsfortegnelsen i rammeaftalen. Ordren omfatter hele uddannelsen indenfor rammeaftalens løbetid. I efterårsferien har der ved en fejl været lagt dokumenter på dette udbud der har været udbuddet uvedkommende, og det er disse dokumenter du henviser til. Dette er nu rettet til og udbuddet indeholder udelukkende de oprindelige dokumenter, samt rettelsesblade og spm/svar. De to dokumenter er ens, men det er kun word-udgaven der skal/kan udfyldes. Underleverandøraftaler kan indgås løbende under forudsætning af styrelsens skriftlige samtykke. Underleverandøraftaler skal således ikke forelægge forud for tilbudsfristen

10 af underleverandører? 37 Vedr. Bilag 1, side 12, punkt 7.6, i materialet: Hvornår vil en "sag" være afsluttet? Er det månedsvis eller er det pr. dag? HVIS det er pr. dag forestiller jeg mig at det bliver mere svært at holde styr på, da der så vil blive dannet ca. 20 fakturaer om måneden, og tilsvarende komme 20 indbetalinger, som skal krydstjekkes Kan brugere ønske et specifikt firma? Selvfølgelig forudsat at firmaet er godkendt som tolkeleverandør? Hvad koster det, hvis leverandøren har forpligtet sig til at levere til en toårig uddannelse, men af uforudsete årsager ikke formår at dække den efter en tid, og heller ikke kan få den afsat til anden leverandør? Hvis man får rammeaftalen, forpligter man sig så til at påtage et vist antal opgaver, om nogen overhovedet? Hvis man har påtaget sig en opgave, og man får samarbejdsvanskeligheder med tolkebrugeren, hvilke muligheder er der så, hvis man ikke formår at løse dem internt? Der faktureres samlet månedsvis Nej Det forventes at tolkeleverandøren lever op til sine forpligtelser, og ikke springer fra en opgave uden særlig grund. Der er ikke i rammeaftalen med tilhørende bilag fastsat en bod for manglende opfyldelse, og derfor vil den eneste sanktionsmulighed for styrelsen være at ophæve aftalen (rammeaftalen) med pågældende tolkeleverandør. Nej Som udgangspunkt er tolkeleverandøren forpligtet til at levere ydelsen, men det forventes at der tages kontakt til styrelsen såfremt vanskelighederne ikke kan løses internt Vi har læst et af svarene i spørgsmål og svar til udbudsmaterialet. Og vi forstår ikke helt svaret. Det drejer som om, at hvis Rammeaftalen løber i 2 år med mulighed for forlængelse med 2 x 1 år. Styrelsen kan ikke binde tolkeleverandører ud over denne periode. Tolkeleverandører

11 man har taget et uddannelsesforløb på 3 år, hvor længe kontrakten så løber? I henviser til rammeaftalen som er 2-årig, men henviser endvidere også til hele uddannelsens varighed. Dvs. selvom rammeaftalen som udgangspunkt kun er 2-årig forpligter man sig ved at tage en årig uddannelse til hele forløbet? Er det sådan, at det skal forståes? 43 I forbindelse med Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand er der til rammeaftalens bilag 2 "Beskrivelse af konkret opgave der er omfattet af nærværende aftale" behov for at der er en afklaring af, hvorledes bilaget skal indgå i tilbuddets samlede indsendelse. Er det således tanken at tilbudsgiver skal beskrive i hvilke tidsrum, der kan stilles tolke til rådighed for en uddannelsestolkning eller hvorledes skal bilaget tolkes? Er bilaget at forstå således at der skal beskrives en konkret tolkeopgave, i så fald; hvilken opgave skal beskrives? I bilaget er nævnt perioden 25. oktober, men der er frist for indsendelse af tilbud den 7. november...?! Ligeledes går vi ud fra, at "uge 34" er en skrivefejl, ikke? Vi vil være taknemmelige for din udlægning af hvorledes dette bilag 2 påtænkes at indgå i tilbudsgivningen. Slutteligt er der under hver region også et bilag 2-4. Dette forstår vi således at hver region er at forstå som et underbilag forpligter sig således til hele uddannelsen indenfor rammeaftalens løbetid. I efterårsferien har der ved en fejl været lagt dokumenter på dette udbud der har været udbuddet uvedkommende, og det er disse dokumenter du henviser til. Dette er nu rettet til og udbuddet indeholder udelukkende de oprindelige dokumenter samt rettelsesblad og spm/svar

12 og bilagene 2-4 således ikke sammenhørende med selve rammeaftalens bilag 2-4. Er dette korrekt?

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 4

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation

Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Udbud fysisk tolkning 2014-2015 Bilag 1 Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 5 4.1 Målgrupperne for tolkningen...

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse

Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud 20153. Bilag 2: priser og afregning side 1 R A M B L L 1. Underskrifter... 3 2. Tilbud... 4 2.1.1 Pris pr. fjernskrivetolketime...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Kontoret for støtte og handicap: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Kontoret for støtte og handicap: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte : Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Hovedområder på SPS kontoret Sagsbehandling Ministerbetjening Handicaptillæg Tværministerielle udvalg Frie kostskoler (FK) Vidensdeling og netværk Frie grundskoler

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

BYGGEGRUNDE I LISBJERG

BYGGEGRUNDE I LISBJERG BYGGEGRUNDE I LISBJERG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg ELEVVEJ 11B, 11C, 11D, 11E, 11F og 15

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere

Vederlag. For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere Vederlag For gennemførelse af uddannelsesforløb for energikonsulenter og BedreBoligrådgivere (Udvikling, drift og vedligeholdelse af en webportal for uddannelse) Bilag 5 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING BILAG 4 PRISER OG AFREGNING Vejledning Bilaget skal udfyldes af leverandøren på baggrund af vedlagte skabelon. Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af rammeaftalen

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE

BYGGEGRUNDE I TRIGE. BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 TRIGE BYGGEGRUNDE I TRIGE CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET GRUNDSALG Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C. Tlf. 8940 4500 grundsalg@mtm.aarhus.dk www.aarhus.dk/grundsalg BYHØJTOFTEN parcel nr. 50-72 PA N N E RUPV

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp

Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling søger såvel offentlige som private udbydere til afholdelse af Projekt Boot Camp i perioden 23. september

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere