Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org"

Transkript

1 Referat Styrelsemøde i Oslo d oktober 2009 Fremmødte: Eivor Wallinvirta, EW, Finland Agne Svantesson, AS, Sverige Torunn Hernes Bjerkem, TB, Norge Bendt Pedersen, BP, Island Hanne Rasmussen, HR, Danmark Fraværende Dagsorden Referat 1. Mötets öppnande Eivor bød velkommen og takkede samtidigt Torunn Bjerkem for hendes tilrettelæggelse af mødet. Det er godt, at vi allerede nu har et møde, således at vi kan fortsætte den nye arbejdsform. 2. Konstaterande av närvaro Tilstede var: Eivor Wallinvirta, EW, Finland Agne Svantesson, AS, Sverige Torunn Hernes Bjerkem, TB, Norge Bendt Pedersen, BP, Island Hanne Rasmussen, HR, Danmark 3. Godkännande av föredragningslista 4. Godkännande av protokollet från rådets styrelsemöte Rapporter från länderna/ aktuellt Föredragsningslistan godkendt. Protokollet från rådets styrelsesmöte juni 2009 blev godkendt med en enkelt ændring Sverige: Der er ikke sket meget siden sidst. Der har været møde i AKS (Amatør Kulturens Samorganisation) i Finland. Man forsøger i AKS at skabe et nordisk forum. Vi undersøger, hvorvidt AKS er en parallelorganisation til. Island: Dansen på Island er startet. Gammeldans om onsdagen er meget velbesøgt som følge af, at der ikke er så mange andre steder tilbage, hvor man kan gå ud at danse. Der forsøges fortsat på at få mere samarbejde med øvrige danseforeninger, og Bendt Pedersen håber på at der kan oprettes en landsstyrelse for folkedansen på Island. Finland: NORDLEK 2009 i Lathis er endnu ikke afsluttet økonomisk og rapportmæssigt. Folkedansinstruktøruddannelsen på højskolerne (både de finske og de finlandssvenske) er kommet godt i gang. Heidi Palmo har netop udgivet sin bog på 350 sider (med 3 dvd) med dans for børn, klasse med forslag til 10 lektioner på hver årgang. Materialet, der kombinerer rytme, rørelse, lege, sang, folkedans og musik, binder elementerne rigtig fint samme. I hele efteråret har hun seminarer for lærere. Heidi Palmo vil Side 1 af 6

2 være oplagt at have med til folkekulturkongressen i København i Pardansen i Finland er kommet godt frem igen. Norge: Det vigtigste, de sker nu, er helt overordnet en ny struktur på flere områder: Instruktøruddannelsen, folkedansfestival m.v. Man er godt i gang med projektet Bygdedanse, som er et landsdækkende projekt. Gunnar Rørdal har netop modtaget kongens fortjenestemedalje i sølv for sit mangeårige virke som folkedanserinstruktør. Se i øvrigt bilag 1 - Nytt på folkedansfeltet i Noreg. 6. Uppdatering och nuläge av kanslifunktionen och den ekonomiska administrationen inom Økonomi: Bendt Pedersen har modtaget afsluttende bogføring fra Svenska Folkdansringen, og officielt er kanslifunktionen nu afsluttet fra Svenska Folkdansringen. Alle medlemsorganisationer har betalt i år (bortset fra NFF, der ikke har betalt længe). Der rettes nu henvendelse til NFF med information om, at NFF ikke længere kan betragtes som fuldgyldigt medlem. Likvid beholdning udgør ca. Skr Det er endnu ikke lykkes at få s bank, Nordea til korrekt at overføre fuldmagt m.v. til Bendt Pedersen og Eivor Wallinvirta. Vi har ikke nogen formel personlig kontakt og tilsyneladende interesserer ingen sig for vores problemer. Det er ikke tilfredsstillende, så styrelsen vælger at skifte bank til Aktia, Helsingfors (finsk bank). Eivor Wallinvirta tager sig af det praktiske, og overflytningen til ny bank skal ske hurtigst muligt. Ifølge -aftalen er det styrelsens ordförende, der er økonomisk ansvarlig, jfr. -aftalens punkt 6, 3. afsnit. Styrelsen bekræftede dette. Styrelsen giver hermed fuldmagt til Eivor Wallinvirta og Bendt Pedersen til s bankkonto og til at etablere internetbank. Styrelsen meddeler også Agnes Svantesson fuldmagt til at afslutte postgirokonto nr i Nordea, når den nye bankkonto er oprettet. Bendt Pedersen har lavet et nyt bogføringsprogram til. Hanne Rasmussen havde udarbejdet oplæg til sekretariatsfunktioner. Styrelsen gennemgik oplægget. Med visse korrektioner blev oplægget godkendt, og der henvises til bilag 2 - Sekretariatsfunktioner. Der mangler dog fortsat fastsættelse af frister, men det vil ske i samarbejde med utskottene. Webhotellet er nu overført fra Allhosting til Unoeuro, således at vi selv kan administrere webhotellet. Arbejdet Side 2 af 6

3 med hjemmesiden overgår nu til Hanne Rasmussen. Vi bygger videre på det foreløbige udkast til hjemmesiden. I første omgang er det vigtigere er, at hjemmesiden indeholder den information, der er nødvendigt end at designet er helt i top. Agne Svantesson fortsætter sit arbejde med at katalogisere vores materiale på arkivet. På næste styrelsesmøde medbringer Agne Svantesson eksempler på det resterende materiale, der kan være relevant at sælge, f.eks. den nordiske ordbog, således at vi kan overveje, hvorledes vi bedst muligt kan bruge dette materiale. Alt i alt er styrelsen tilfredse med, hvor langt vi er kommet indtil nu. 7. s samarbetsavtal korrigeringar och tillägg Rådsmødet i Lahti 2009 besluttede, at rådet ændrede navn til. Som følge heraf skal aftaleteksten ændres. Styrelsen gennemgik aftaleteksten, og den ændrede aftaletekst fremgår af bilag 3 Aftaletekst. Den rettede aftaletekst sendes til aftaleparterne, styrelse, utskots ordförende og lægges i øvrigt på hjemmesiden. 8. Utvärdering av NORDLEK 2009, Lahtis, Finland Da man i Finland har haft en professionel ansat, udgør overskuddet ganske lidt. Det betyder også, at de frivillige foreninger ikke får noget for deres indsats. Der skal udredes stævneafgift til for ca deltagere. Finland er tilfreds med gennemførelsen af stævnet, og at stævnet var meget koncentreret. Der var en del kaos med vagtordningerne og tolkeordningerne, og man havde for få overnatningspladser og for lidt plads. Island: Alle var meget tilfredse og havde fantastiske dage. Der var flere nye med, som gav udtryk for høj kvalitet og stor tilfredshed. Norge: Med henblik på tilrettelæggelse af NORDLEK 2012 har man i Norge haft en omfattende evaluering, men rapporten er endnu ikke færdig. Umiddelbart var indtrykket godt. Ungdommen fandt, at der var for lidt til dem. Noregs Ungdomslag mente, at der var for mange opgaver på for få hænder. Det vil man gøre noget ved på det kommende stævne. Hellere gøre noget godt end gøre flere ting. var meget lidt synlig til koncerterne og på scenerne. Der sættes spørgsmålstegn ved, om man skal bevare stadionopvisningen. Side 3 af 6

4 Sverige: Der er mange positive tilbagemeldinger. Man var tilfredse med, at stævnet var så koncentreret. Danmark: Stor tilfredshed med stævnets koncentration. Campingfolket havde lagt til faciliteterne. Det skal nøje overvejes, hvordan de store koncerter skal afvikles, og hvad indholdet skal være. Dette bør diskuteres i Folkedans- og Kulturutskottet. 9. Kommande stämmoarrangemang a) ISLEIK 2010 b) BARNLEK 2011 c) NORDLEK 2012 a) Bendt Petersen redegjorde for det foreløbige program til ISLEIK 2010, jfr. bilag 5. Endeligt program udsendes om kort tid til aftaleparterne og lægges på hjemmesiden. b) Planlægningen går godt, og der er ikke nyt siden sidst. BU-utskottet har møde med BARNLEK 2011 i november c) Styrelsen har haft et møde med arrangørerne af NORDLEK 2012, hvor visionsoplæg, organisationsstruktur og budget blev præsenteret. Det er vigtigt for styrelsen, at NORDLEK 2012 bliver et stævne med en folkemusikarena indbygget og ikke en festival. Det er også vigtigt, at stævnet er et stævne med Stiftinga Hilmar Alexandersen som teknisk arrangør. Styrelsen finder, at visionsoplægget er spændende og meget visionært. Samarbejdet med Folkedans- og Kulturutskottet er vigtig og er blevet påpeget overfor arrangørerne. På denne baggrund kunne styrelsen godkende visionsoplægget. Styrelsen vil gerne understøtte arrangørernes politiske visioner om at inddrage Nordisk Råd. Styrelsen opfordrer arrangørerne til at holde styrelsen orienteret om politiske tiltag, ligesom repræsentanter for styrelsen gerne deltager i eventuelle møder. Styrelsen vil også gerne medvirke til gennemførelse af et kulturpolitisk seminar i forbindelse med stævnet. På mødet med arrangørerne blev spørgsmålet om overskudsdeling i overensstemmelse med drøftelser på rådsmødet i juni Arrangørerne mente ikke, at en beslutning i 2011 om overskudsdeling kan gælde for stævnet i Styrelsen kan ikke ændre på rådsmødets drøftelser i 2009, og arrangørerne må forventes et forslag om overskudsdeling, der også gælder for Hvad rådet vil beslutte herom, må afvente det ordinære rådsmøde i Arrangørerne foreslog, at landenes nationalkommitéers administrationsgebyr opkræves sammen med afgiften for stævnet, at den enkelte deltager tilmelder og betaler direkte til NORDLEK 2012 i Norge, og at Norge efterfølgende tilbagebetaler de enkelte landes gebyrer. Side 4 af 6

5 Styrelsen vil ikke på nationalkommitéernes vegne umiddelbart godkende en sådan ordning. Det blev aftalt på mødet med arrangørerne af NORDLEK 2012, at styrelsen i tæt dialog med arrangørerne hører nationalkommitéernes holdning hertil. Styrelsen diskuterede også arrangørernes forslag om, at den nationale afgift skal være ens i alle lande. Styrelsen anbefaler umiddelbart, at afgiften er ens, og styrelsen vil sætte dette til høring i nationalkommitéerne også. 10. Nordisk Folkkulturkongress Dans och skola , Köpenhamn Projektgruppen består af Torunn Bjerkem, Norge, Lars Boye, Danmark og Caroline Furu, Finland. Gruppen har ansøgt Nordisk Kulturfond om økonomisk støtte på DKK Gruppen har søgt information om, hvor stærkt folkedansen står i skolen i de enkelte lande. Der er kommet information fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. På konferencens fredag er den primære målgruppe politikere og den sekundære målgruppe er lærere. Der vil blandt andet blive diskuteret undervisningsplaner Lørdag er den primære målgruppe lærere og den sekundære målgruppe er instruktører. Der vil blive præsenteret undervisningsoplæg. Der vil være forskellige workshop, som deltagerne kan vælge. Der er ikke svar endnu på ansøgningen. Får man ikke støtte, kan konferencen ikke gennemføres nu, men så vil gruppen prøve igen senere. 11. Arbetet mot modell 3 nuläge och hur vidare På baggrund af drøftelser i punkt 6 vedrørende den nuværende sekretariats funktion besluttede styrelsen at undersøge, hvad der skal til for at kan registreres som et forbund eller forening. Det er styrelsens umiddelbare holdning, at en ændring til et forbund vil give flere muligheder og en større styrke. På næste styrelsesmøde drøftes dette på ny. Hvis styrelsen kommer frem til, at det vil være en fordel at ændre til et forbund eller en forening, må dette være klart til det ordinære rådsmøde i Det, har mest brug for lige nu, er hjælp til - et talerør i nordisk, politisk sammenhæng - projektansøgninger og projektstyring - arrangør til møder På sigt skal også de egentlige sekretariatsfunktioner overgå til professionelt sekretariat. Men intentionen er, at vægten i første omgang skal være ovennævnte, og at de administrative daglige funktioner om muligt senere skal overgå til det professionelle sekretariat. Side 5 af 6

6 Hanne Rasmussen redegjorde for det møde, som Hanne Rasmussen og Klaus Bolø har haft med Foreningen Norden Forbund (FNF). FNF har efterfølgende haft en direktørmøde, og hele FNF bakker nu op om tanken om tillige at være sekretariat for og for andre interesserede organisationer. Allerede nu har FNF s kendskab til båret frugt, idet FNF s generalsekretær Kristin Olafsdottir i forbindelse med et møde med den Islandske kulturminister har præsenteret tankerne om et samarbejde med finansiering af nordiske midler som mulighed. 12. Övriga projekt och information kring Folkmusikutskottets projekt Tolkeprojektet er ikke kommet i gang endnu, da ingen person har meldt sig som ansvarlig. Torunn Bjerkem har ikke selv mulighed for at være den primære person, men er villig til at hjælpe. Folkemusikudvalgets næste møde er i Steinkier i forbindelse med projektet. Torunn Bjerkem tager kontakt til Torben Wamberg og følger op på projektet. 13. Övriga ärenden Ingen 14. Mötets avslutande och nästa möte Næste møde er d marts Oprindeligt var mødet aftalt til Skive med forevisning af Barnlek. Af praktiske årsager afholdes mødet i stedet i København. Hanne Rasmussen er arrangør. d. 25. oktober 2009 Hanne Rasmussen Side 6 af 6

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

FDFs. Projekthåndbog

FDFs. Projekthåndbog FDFs Projekthåndbog Forord På FDFs landsmødet i november 2002 vedtog man, at landsforbundet skal udarbejde et materiale, der støtter situationer med ledere, der arbejder i projekter i kortere eller længere

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere