NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10"

Transkript

1 LEK MOS DK (S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING ACVM 270, AMS 10 LEK LEK

2 2 LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06

3 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3 Anlæggets data 3 Information om anlægget Produktinformation 4 NIBE SPLIT udmærker sig ved 4 Funktionsprincip NIBE SPLIT 4 Frontpanel, indemodul Sådan anvendes frontpanelet 6 Menutyper 6 Hurtig flytning 6 Tastaturlås 6 Temperaturindstilling, varme Generelt 7 Driftsindstilling 7 Manuel ændring af rumtemperaturen 7 Grundindstilling 8 Efterjustering af grundindstillingen 9 Temperaturindstilling, køling Generelt 10 Styring af køledrift fra udeføleren i driftsindstilling AutoK 10 Styring af køledrift fra rumføleren 10 Temperaturindstilling, varmtvand Tilgængelig volumen (ACVM 270 med AMS 10-8) 11 Tilgængelig volumen (ACVM 270 med AMS 10-12) 11 Prioritering 11 Ekstra varmtvand 11 Vedligeholdelse Kontrol af sikkerhedsventiler i ACVM Trykmåler i ACVM Tømning af varmtvandsbeholderen 12 Tømning af beholder 12 Vedligeholdelse af AMS Sparetips 12 Afhjælpning ved driftsforstyrrelser Driftsindstilling "Kun tilskudsvarme" 14 Nøddrift 14 Alarmangivelser Hvad sker der ved alarm? 15 Anbefalede foranstaltninger 15 Kvittering af alarm 15 Til montøren Generelt til montøren Transport og opbevaring 16 Medfølgende komponenter 16 Opstilling 16 Dimensionering af ekspansionsbeholder 17 Manuel shuntregulering 17 Tømning af beholder 17 Anbefalet installationsrækkefølge 17 Rørinstallation Generelt 18 Systemkrav 18 Dimensioner og rørtilslutninger 18 Pumpekapacitetsdiagram 18 Tilslutning af klimaanlæg 18 Tilslutning af varmtvandsbeholder 19 Tilkobling af ekstern varmekilde 19 Overløb vekslerdel 19 Tilslutning af kølemedierør (medfølger ikke) 19 Sammenkoblinger 22 El-installation Generelt 27 El-komponenter 27 Tilslutning af strømforsyning 28 Automatsikring 28 Temperaturbegrænser 28 Tilslutning mellem ACVM 270 og AMS Indstilling maks. effekt, el-tilskudsvarme 29 Indstilling maks. kedeltemperatur 29 EBV-kort, position og el-diagram 29 Tilslutning af udendørs føler 29 Tilslutning af effektovervågning 29 Tilslutning af rundstyring/tarif 30 Tilslutning af eksterne kontakter 30 Alarmudgange 30 Sammenkoblingsspecifik tilslutning 30 Opstart og kontrol Forberedelser 32 Igangsætning 32 Indstilling systemflow varme 32 Indstilling systemflow, køling 32 Idriftsættelse af ACVM 270 uden AMS Kontrol af ekstern tilskudsvarme med intern el-patron blokeret 33 Kontrol af ekstern tilskudsvarme (ikke styret af ACVM 270) med intern el-patron som reserve 33 Installationskontrol 33 Rengøring af snavsfilter 33 Efterjustering 33 Tjekliste: Kontrol før igangsættelse 34 Andet Styring Display 35 Menutyper 35 Menustyring 35 Menutræ 36 Hovedmenuer [N] Varmtvandstemperatur [N] Fremløbsstemp [N] Fremløbsstemp [N] Udetemperatur [N] Varmepumpe 48 1

4 Indholdsfortegnelse 6.0 [N] Rumtemperatur [N] Ur [N] Øvrige indstillinger [S] Service menuer 51 Alarmliste Kvittering af alarm 57 Alarm med automatisk nulstilling 57 Temperaturbegrænseralarm 57 ACVM 270-alarm 57 AMS 10-alarm 58 Vamtvandsalarm 60 Fremløbsalarm 60 Udeføleralarm 61 El-diagram ACVM AMS Komponentplacering Indedel 69 Udedel 71 Temperaturføler Følerplacering 73 Data for føler i AMS Data for føler i ACVM Dimensioner Indedel ACVM Udedel 75 Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer 77 Tilbehør Sikkerhedsforskrifter Advarsel 83 Forsigtig 83 Specielt for aggregater beregnet til R410A 84 Stikordsregister

5 Til boligejeren Generelt Generelt NIBE SPLIT er et system til opvarmning, køling og varmtvand til mindre boliger. Systemet består af et udemodul (AMS 10), der optager energien i udeluften og sender den videre til indemodulet (ACVM 270), der varetager styringen og varmedistributionen i boligen. For at få det største udbytte af systemet NIBE SPLIT bør du gennemlæse afsnittet "Til boligejeren" i denne monterings- og betjeningsvejledning. NIBE SPLIT er et driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. Anlæggets data Anlæggets data samt installationstjeklisten på side 34 skal udfyldes af installatøren for at garantien træder i kraft. Udfyldes af montøren, når anlægget er installeret. Serienummer skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. Indedel: Udedel: Installationsdato: Tjekliste, side 34, udfyldt Montører: Varme Radiator Gulv Ventilatorkonvektor Køling Andet Gulv Ventilatorkonvektor Ikke relevant Ekstern varmekilde Sol Gas Olie Træ Piller El Tilbehør KVR 10 RE 10 RG 10 ESV 22 VCC 22 ACK 22 SRB 22 Indstillinger Udfyld afvigelser fra grundindstillinger. Menu Indstilling Menu Indstilling Dato Underskrift Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fy-siske, sensoriske og psykiske funktionsevner samt med manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået vejledning vedrø-rende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og bruger-vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Danmark Alt vedrørende idriftsætning, indregulering og et årligt serviceeftersyn af produktet, skal overlades til montør fra kompetent firma, til fabrikantens egne montører eller til et, af fabrikanten, godkendt servicefirma. Ethvert indgreb i kølemiddelsystemet må kun foretages af en montør, der som minimum, har erhervet certifikat II, af fabrikantens egne montører eller et, af fabrikanten godkendt, servicefirma. Firmaet skal være registreret/ godkendt hos KMO (Kølebranchens Miljøordning). 3

6 Til boligejeren Information om anlægget Information om anlægget Produktinformation NIBE SPLIT er et komplet, moderne varmepumpesystem, der tilbyder effektive tekniske muligheder for energibesparelse og reduceret CO2-udslip. Med indbygget varmtvandsbeholder, el-kassette, cirkulationspumpe og styresystem i indemodulet opnås en driftsikker og økonomisk klimakontrol. Varmeoptagelsen sker fra udeluften gennem et udemodul (AMS 10), hvor kølemediet, der cirkulerer i et lukket system, overfører varmen fra varmekilden (udeluften) til indemodulet (ACVM 270). Dette betyder, at det hverken er nødvendigt med borehuller eller spiraler i undergrunden. NIBE SPLIT udmærker sig ved Optimal årsvarmefaktor takket være frekvensreguleret kompressor. Udedel med kompakte mål. Omdrejningsreguleret cirkulationspumpe Optimerede driftsomkostninger. Kompressorens omdrejningstal tilpasses efter eksisterende behov. Integreret spiralvarmtvandsbeholder i ACVM 270. Indbygget ur til planlægning af ekstra varmtvand og sænkning/forøgelse af fremløbstemperaturen. Forberedt til styring af to klimaanlæg. Indbygget aktiv kølefunktion. Mulighed for at tilslutte eksterne varmekilder. 3. Kølemediet afgiver varme til videre fordeling i systemet. 4. Kølemediet (nu i væskeform) føres tilbage til AMS 10, og forløbet gentages. Ved at vende hele processen om og dermed lade kølemediet i AMS 10 optage varmen fra vandet og lukke den ud i udeluften, kan varmepumpen efter behov i stedet producere køling. ACVM 270 bestemmer, ved hjælp af indsamlede data fra temperaturfølere, hvornår AMS 10 skal køre eller ej. Ved ekstra varmebehov kan ACVM 270 tilkoble tilskudsvarme i form af den interne el-patron eller eventuelt tilsluttet ekstern tilskudsvarme. Funktionsprincip NIBE SPLIT Funktion NIBE SPLIT er et system, der kan producere varme, varmt vand og kulde. Princippet bag varmeproduktion kan forenklet forklares på følgende måde: 1. Kølemediet i AMS 10 optager varme fra udeluften og komprimeres derefter, hvilket forøger temperaturen yderligere. 2. Det varme kølemedie (nu i gasform) ledes ind i ACVM

7 Til boligejeren Frontpanel, indemodul Frontpanel, indemodul A I II III A B I II 50.0 C

8 Til boligejeren Frontpanel, indemodul Sådan anvendes frontpanelet Fra panelet udføres alle de mest almindelige indstillinger, og det er også herfra du instruerer computerstyringen om dine ønsker vedrørende temperatur mm., som varmepumpesystemet skal opfylde. For at kunne udnytte anlægget optimalt skal der være udført visse grundindstillinger (se side 8). Desuden skal installationen være udført efter gældende anvisninger. Normalt vises menu 1.0 (temperaturen i varmtvandsbeholderen) på displayet. Ved at bruge plus- og minusknappen samt Enterknappen kan man bladre i menusystemet samt ændre den indstillede værdi i visse menuer. Menutyper Styringen er opdelt i forskellige menutyper afhængigt af, hvor "dybt" ind i styringen, man skal. Normal [N]: De indstillinger, du som kunde oftest har brug for. Udvidet [U]: Viser detaljerede menuer ud over servicemenuer. Service [S]: Viser alle menuer. Ændring af menutype sker i menu Hurtig flytning For hurtigt at komme tilbage til hovedmenuen fra en af undermenuerne kan du altid trykke på knappen: Tastaturlås I hovedmenuerne kan tastaturet aktiveres ved at trykke knapperne plus og minus ned samtidig. Nøglesymbolet vises nu på displayet. Deaktivering sker på samme måde. 6

9 Til boligejeren Temperaturindstilling, varme Temperaturindstilling, varme Generelt Indendørstemperaturen afhænger af flere forskellige faktorer. For at holde huset varmt i den varme årstid er solindstrålingen og den varme, husets personer og apparater afgiver, oftest tilstrækkelig. Når det bliver koldere udenfor, må man starte sit klimaanlæg. Jo koldere det bliver, jo varmere skal radiatorerne/gulvslangerne osv. være. Styring af varmeproduktionen Normalt opvarmer varmepumpen vandet (varmebæreren) til den temperatur, der er nødvendig ved en vis udetemperatur. Det sker automatisk på baggrund af indsamlede temperaturværdier fra udeføleren og føleren, der sidder på fremløbsrøret til klimaanlægget (fremløbsføler). Også ekstra tilbehør, såsom rumfølere, kan påvirke temperaturen. Først skal varmepumpen dog have den korrekte grundindstilling, se afsnittet "Grundindstilling". De temperaturoplysninger, som udeføleren (monteret på husets ydermur) sender til varmepumpens computerstyring, registrerer tidligt variationer i udetemperaturen. Det behøver altså ikke at blive koldt inde i huset, før reguleringssystemet aktiveres, men så snart temperaturen falder ude, hæves temperaturen på vandet til klimaanlægget (fremløbstemperaturen) inde i huset automatisk. Varmepumpens fremløbstemperatur (menu 2.0) vil svinge omkring den teoretisk ønskede værdi, der vises i parentes på displayet. Temperatur på klimaanlægget Ved hjælp af drejeknappen "Forskydning, varmekurve" på varmepumpens frontpanel styrer du selv den temperatur, som klimaanlægget skal have i forhold til udetemperaturen. Driftsindstilling Med knappen "Driftsindstilling" indstilles den ønskede driftsindstilling, hvad angår tilladelse/blokering af cirkulationspumpen eller tilskudsenergi. Valget behøver ikke blive bekræftet med Enter-knappen. ACVM 270 vælger automatisk driftsindstilling (der kan nu også vælges køling) i forhold til udelufttemperaturen. Det betyder, at driftsindstillingen skifter mellem "Varme", "Køling" og "Varmtvand". Cirkulationspumpen tillades at være i drift, når der er behov for det. 3. "Varme" / "Ekstra varme" Der produceres kun varme og varmtvand. Cirkulationspumpen er i drift hele tiden. Hvis "Ekstra varme" vises, tillades tilskud at være i drift ved behov. 4. "Køle"* / "Superkøling" Hvis tilskudsvarme er tilladt vises "Superkøling". Kompressoren kører da kun i køledrift. Ellers skifter driften mellem produktion af kulde eller varmtvand. Cirkulationspumpen er i drift hele tiden. Varmtvand produceres kun ved hjælp af el-patronen. 5. "Varmtvand" Der produceres kun varmtvand. Kun kompressor i drift. 6. "Kun tilskudsvarme" Kompressor blokeres. Funktionen aktiveres ved at holde knappen "driftsindstilling" inde i 7 sekunder. 7. Funktionen deaktiveres ved at trykke på knappen "Driftsindstilling" en gang til. * For at kunne anvende kølefunktionerne skal systemet være konstrueret til at kunne håndtere lave temperaturer, og "Køling" skal være aktiveret i menu Manuel ændring af rumtemperaturen Hvis man vil sænke eller forhøje indendørstemperaturen, drejer man drejeknappen "Forskydning varmekurve" mod uret henholdsvis med uret. En streg svarer til ca. 1 grads ændring af rumtemperaturen. BEMÆRK En forøgelse af rumtemperaturen kan "bremses" af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen, hvorfor disse i så fald skal drejes op. Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle driftsindstilling på displayet, og ved yderligere tastetryk ændres indstillingen. Når der trykkes på Enter-knappen, returneres der til normalt visningsniveau i displayet. Tilskud benyttes kun til frostsikring, hvis det er deaktiveret i menusystemet. Det gælder for alle driftsindstillinger. De forskellige driftsindstillinger er: 1. "Auto" ACVM 270 vælger automatisk driftsindstilling i forhold til udelufttemperaturen. Det betyder, at driftsindstillingen skifter mellem "Varme" og "Varmtvand". Den aktuelle driftsindstilling vises i parentes. Cirkulationspumpen tillades at være i drift, når der er behov for det. 2. "AutoK"* 7

10 Til boligejeren Temperaturindstilling, varme Grundindstilling Til grundindstilling anvendes menu og drejeknappen "Forskydning varmekurve". Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efterjustere. Hvis man ikke ved, hvilke værdier der skal indstilles, kan udgangsværdierne for varmeautomatikken hentes ud fra diagrammet. Indstilling med diagram I diagrammet går man ud fra stedets dimensionerende udetemperatur og klimaanlæggets dimensionerede fremløbstemperatur. Der, hvor disse to værdier mødes, kan varmeautomatikkens kurvehældning aflæses. Dette indstilles under menuen Kurvehældning. Begrænsninger, der ikke fremgår af diagrammet, findes i form af styresystemets tilladte minimum- og maksimumtemperaturer. Varmekurve Menu Varmekurve BEMÆRK Forskydning af varmekurve Vent et døgn mellem indstillingerne, så temperaturerne når at stabilisere sig. FREMLØBSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FÖRSKJUTNING FORSKYDNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA -2(-2) VÄRMEKURVA VARMEKURVE UDETEMPERATUR UTETEMPERATUR FREMLØBSTEMPERATUR VÄRMEKURVA VARMEKURVE FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FÖRSKJUTNING UDETEMPERATUR UTETEMPERATUR FORSKYDNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA 0(0) FREMLØBSTEMPERATUR VÄRMEKURVA VARMEKURVE FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FÖRSKJUTNING FORSKYDNING VARMEKURVE VÄRMEKURVA +2(+2) UDETEMPERATUR UTETEMPERATUR 8

11 Til boligejeren Temperaturindstilling, varme Efterjustering af grundindstillingen Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efterjustere. Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, øges værdien Varmekurve i menu et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, sænkes værdien "Varmekurve" i menu et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, drejes knappen "Forskydning varmekurve" et trin med uret. Hvis rumtemperaturen er for høj, drejes drejeknappen "Forskydning varmekurve" et trin mod uret. 9

12 Til boligejeren Temperaturindstilling, køling Temperaturindstilling, køling Generelt Forudsætningen for at køling skal kunne aktiveres er, at "Til" er valg i menu Kølesystem. BEMÆRK Klimaanlægget skal udføre køledriften. Indstillingen skal foretages af installatøren ved igangsætning af systemet. Hvis rumføler er tilsluttet, er det den, der starter og stopper køledrift sammen med udelufttemperaturen. Den længste beregnede fremløbstemperatur indstilles i menu Styring af køledrift fra udeføleren i driftsindstilling AutoK Hvis kølesystemet er valgt "Til" i menu 9.3.3, og udetemperaturen er højere end eller lig med den indstillede starttemperatur for køling i menu 8.2.4, starter kølingen. Når udetemperaturen falder til under den indstillede værdi minus den indstillede værdi i menu 8.2.5, standser køledriften. Den beregnede fremløbstemperatur bestemmes ud fra den valgte kølekurve i menu 2.2.2, og forskydningen for kølekurven i menu Begrænsninger, der ikke fremgår af diagrammet findes i kraft af styresystemets tilladte minimumtemperatur. framledningstemp. FÖRSKJUTNING KYLKURVA (0) C k= k=2 k=3 Utetemp C Styring af køledrift fra rumføleren Hvis RG 10 findes, er betingelsen for køledrift, at rumtemperaturen har oversteget den indstillede rumtemperatur (menu 6.3) med den indstillede værdi i menu 8.2.5, samt at udetemperaturen er lig med eller højere end den indstillede værdi for udendørstemperaturen (menu 8.2.4). Når rumtemperaturen er faldet til under den indstillede rumtemperatur i menu 6.3 med den indstillede værdi i menu 8.2.5, eller udetemperaturen når under den indstillede værdi i menu med den indstillede værdi i menu 8.2.5, slås køling fra. 10

13 Til boligejeren Temperaturindstilling, varmtvand Temperaturindstilling, varmtvand Den indbyggede varmtvandsbeholder er af spiraltypen, og opvarmning sker via det cirkulerende vand, som varmepumpen varmer. Ved "normalt" forbrug er det tilstrækkeligt at køre varmepumpens kompressor for at forsyne boligens forskellige aftapningssteder med varmt vand. Temperaturen på varmtvandet i varmtvandsbeholderen varierer så mellem de indstillede værdier. I afsnittet 1.0 [N] Varmtvandstemperatur på side 45 findes en udførlig beskrivelse af menuindstillinger for varmtvandstemperatur. Tilgængelig volumen (ACVM 270 med AMS 10-8) 400 Se "1.0 [N] Varmtvandstemperatur" på side 45. Ekstra varmtvand I samtlige funktioner for "Ekstra varmtvand" øges temperaturen på varmtvandet midlertidigt. Temperaturen øges først til et indstilleligt niveau med kompressoren i varmepumpen (menu 1.5), og derefter øges el-tilskudsvarmen, indtil stoptemperaturen er nået (menu 1.4). Midlertidig "Ekstra varmtvand" aktiveres manuelt, mens tidsbestemt aktiveres ved hjælp af udførte indstillinger i computerstyringen. Når et: "A" vises over -ikonen, er midlertidig ekstra varmtvand aktiv. "B" vises over -ikonen, er tidsbestemt ekstra varmtvand aktiv l/min 12 l/min 16 l/min BEMÆRK "Ekstra varmtvand" medfører normalt, at el-tilskudsvarmen aktiveres og dermed øger el-forbruget Tilgængelig volumen (ACVM 270 med AMS 10-12) l/min 12 l/min 16 l/min "Ekstra varmtvand" kan aktiveres på tre forskellige måder: 1. Periodisk tidsbestemt ekstra varmtvand Intervallet mellem forøgelser vælges i menu 1.7. I menu 1.8 vises, hvornår den næste forøgelse skal ske. Den forhøjede temperatur opretholdes ved hjælp af el-tilskudsvarmen i en time. 2. Planlagt tidsbestemt ekstra varmtvand I undermenuerne under menu indstilles startog stoptid for den ugedag, man ønsker forøgelsen. Den forhøjede temperatur opretholdes ved hjælp af el-tilskudsvarmen i den valgte periode. 3. Midlertidig ekstra varmtvand Når der trykkes på knappen, vises den aktuelle indstilling af "ekstra varmtvand" på displayet (A), og når der igen trykkes på knappen, skifter indstillingen mellem 3 timer og frakoblet indstilling. Den forhøjede temperatur opretholdes ved hjælp af el-tilskudsvarmen, til periodetiden er udløbet Prioritering Hvis vandet i beholderen skal varmes, prioriterer varmepumpen dette og går med hele varmepumpeeffekten over i indstillingen varmtvand. I denne indstilling sker der ingen produktion af varme eller kulde. Hvordan denne prioritering skal ske, kan du i et vist omfang påvirke via indstillinger på frontpanelet. 11

14 Til boligejeren Vedligeholdelse Vedligeholdelse ACVM 270 og AMS 10 kræver minimal vedligeholdelse af dig efter igangsætningen. NIBE SPLIT indeholder mange komponenter, og der findes derfor indbyggede overvågningsfunktioner, der hjælper dig. Hvis der sker noget unormalt, vises meddelelser om driftsforstyrrelser i form af forskellige "alarm"-tekster på displayet. Kontrol af sikkerhedsventiler i ACVM 270 ACVM 270 er af installatøren blevet udstyret med en sikkerhedsventil til varmtvandsbeholderen samt en sikkerhedsventil til klimaanlægget. Klimaanlæggets sikkerhedsventil Klimaanlæggets sikkerhedsventil (FL2) skal være helt tæt. Eftersyn skal foretages jævnligt ifølge nedenstående vejledning: Åbn ventilen. Kontrollér, at der strømmer vand gennem ventilen. Hvis dette ikke sker, skal sikkerhedsventilen udskiftes. Luk ventilen igen. Klimaanlægget skal evt. genfyldes efter kontrol af sikkerhedsventilen, se afsnittet "Påfyldning af klimaanlæg. Kontakt din installatør for at få klimaanlægget efterfyldt. Varmtvandsbeholderens sikkerhedsventil Varmtvandsbeholderens sikkerhedsventil kan undertiden slippe vand ud efter en varmtvandsaftapning. Udslippet skyldes, at det kolde vand, der tages ind i varmtvandsbeholderen, ekspanderer ved opvarmning, hvorved trykket øges, og sikkerhedsventilen åbnes. Også varmtvandsbeholderens sikkerhedsventil skal kontrolleres regelmæssigt. Sikkerhedsventilens udseende og placering varierer fra installation til installation. Følg koldtvandsledningen for at lokalisere sikkerhedsventilen. Kontakt din installatør for at få oplysninger. LEK Vedligeholdelse af AMS 10 AMS 10 er forsynet med styring og overvågningsudstyr. Alligevel skal der udføres et vist udvendigt vedligeholdelsesarbejde. Kontrollér regelmæssigt i løbet af hele året, at indsugningsgitteret ikke blokeres af løv, sne eller andet. Desuden skal man i vinterhalvåret holde øje med, at der ikke dannes for meget frost eller is under AMS 10. Stærk vind i kombination med kraftigt snefald kan medføre, at indsugnings- og udluftningsgitteret stoppes til. Kontrollér, at gitrene er frie for sne. Kontrollér også, at kondensvandafløbet under AMS 10 ikke er tilstoppet. Varmepumpens ydre kan efter behov rengøres med en fugtig klud. Dette skal dog gøres forsigtigt, så varmepumpen ikke ridses ved rengøringen. Undgå at skylle vand ind i gitteret eller på siderne, så der kan trænge vand ind i AMS 10. Undgå, at AMS 10 kommer i kontakt med alkaliske rengøringsmidler.! ADVARSEL! Roterende ventilator i AMS 10. Sparetips Din installation af NIBE SPLIT skal give varme og varmt vand efter dine ønsker ud fra de styreindstillinger, der er udført med de tilgængelige "midler". Indendørstemperaturen påvirker naturligvis energiforbruget. Derfor skal du være påpasselig med ikke at indstille en højere temperatur end nødvendigt. Andre velkendte faktorer, der påvirker energiforbruget, er f.eks. varmtvandsforbrug, hvor velisoleret boligen er, samt den ønskede temperatur. Husk også på at: Åbne termostatventilerne helt (undtagen i de rum, der af forskellige årsager ønskes køligere, f.eks. soveværelser). Termostatventiler i radiatorer og gulvslanger kan påvirke energiforbruget negativt. De bremser flowet ind klimaanlægget, hvilket varmepumpen vil kompensere for med en højere temperatur. Den vil så arbejde mere og dermed også bruge mere el-energi. Trykmåler i ACVM 270 Klimaanlæggets arbejdsområde er normalt 0,5 1,5 bar i et lukket system. Kontroller dette på trykmåleren (BP5). Tømning af varmtvandsbeholderen Varmtvandsbeholderen er af spiraltypen og tømmes ud fra hævertprincippet. Dette kan enten ske gennem en aftapningsventil, der monteres på den indgående koldtvandsledning, eller ved at stoppe en slange ned i koldtvandstilslutningen. Se side 17. Tømning af beholder Kontakt din installatør, hvis beholderen i ACVM 270 skal tømmes. 12

15 Til boligejeren Afhjælpning ved driftsforstyrrelser Afhjælpning ved driftsforstyrrelser Brug nedenstående liste til om muligt selv at finde og afhjælpe problemer, hvis der synes at være noget galt med varmen eller varmtvandet. Symptom Lav temperatur på varmtvandet eller manglende varmt vand. Lav rumtemperatur. Høj rumtemperatur. Kompressoren starter ikke. Displayet er slukket. Årsag Udløst gruppe- eller hovedsikring. Afhjælpning Kontrollér, og udskift brændte sikringer. Varmepumpe og el-kassette varmer ikke. Kontrollér og udskift evt. sprængte gruppeeller hovedsikringer. Eventuelt jordfejlrelæ udløst. Nulstil jordfejlsrelæet. Udløses jordfejlsrelæet flere gange, tilkaldes el-installatør. Kontakt (SF1) stillet i position 0. Sæt kontakten i position 1. Stort behov for varmtvand. Vent nogle timer, og kontrollér, om varmtvandstemperaturen stiger. Starttemperatur på styresystemet indstillet Justér starttemperaturindstillingen i menu for lavt Eventuelt jordfejlrelæ udløst. Nulstil jordfejlsrelæet. Udløses jordfejlsrelæet flere gange, tilkaldes el-installatør. Varmepumpe og el-kassette varmer ikke. Kontrollér og udskift evt. sprængte gruppeeller hovedsikringer. Fejlindstilling af "Kurvehældning", "Forskydning varmekurve" og/eller "Forskydning Justér indstillingen. kølekurve". Udløst gruppe- eller hovedsikring. Kontrollér, og udskift brændte sikringer. Varmepumpen i forkert driftsindstilling Skift driftsindstilling til "Auto" eller "AutoK" "Varmtvand" eller "Køling". Effektovervågning har begrænset effekten, Luk for en eller flere elforbrugere. da der er mange elforbrugere i ejendomme. Fejlindstilling af "Kurvehældning", "Forskydning varmekurve" og/eller "Forskydning Justér indstillingen. kølekurve". Varmepumpen i forkert driftsindstilling. Skift driftsindstilling til "AutoK". Forkerte indstillinger for køling. Justér indstillingerne. Kontrollér menu 2.2.1, og Mindste tid mellem kompressorstarter eller Vent 30 minutter, og kontrollér, om kompressoren starter. tid efter strømtilslutning er ikke opnået. Alarm udløst. Se afsnittet "Alarm". Ikke nulstillede alarmer. Aktivér driftsindstillingen "Kun tilskudsvarme". Kontrollér og udskift evt. sprængte gruppeeller hovedsikringer. Kontroller, at afbryderen til indedelen ikke er slået fra. Kontrollér, at afbryderen (SF1) står i normalposition (1). 13

16 Til boligejeren Afhjælpning ved driftsforstyrrelser Driftsindstilling "Kun tilskudsvarme" Ved driftsforstyrrelser der forårsager en lav indendørstemperatur kan du oftest aktivere indstillingen "Kun tilskudsvarme" i ACVM 270, hvilket betyder, at opvarmningen kun sker med el-patronen. Aktivér indstillingen ved at holde driftsindstillingsknappen inde i 7 sekunder. Husk på, at dette kun er en midlertidig løsning, da opvarmning med el-patron ikke giver nogen besparelse. Funktionen deaktiveres ved at trykke på knappen "Driftsindstilling" en gang til. Nøddrift Nøddrift aktiveres ved at sætte kontakten i position " ". Nøddrift anvendes, når styresystemet, og dermed driftsindstillingen "Kun tilskudsvarme", ikke fungerer, som det skal. Nøddrift aktiveres ved at sætte kontakten (SF1) i position " ". I nøddrift gælder følgende: Frontpanelet er slukket, og computerstyringen i ACVM 270 er frakoblet. AMS 10 er slukket, og kun cirkulationspumpen og elpatronen i ACVM 270 er aktiv. Et el-trin på 4 kw et tilkoblet. El-patronen styres af en separat termostat (BT30). Varmeautomatikken er ikke i drift, hvorfor manuel shuntregulering er nødvendig. Tilkald installatør. 14

17 Til boligejeren Alarmangivelser Alarmangivelser Der er mange overvågningsfunktioner indbygget i NIBE SPLIT. For at gøre dig opmærksom på eventuelle forstyrrelser vil computerstyringen sende alarmsignaler, der kan aflæses på frontpanelets display. Forskellige alarmtyper Alarmer med automatisk nulstilling (behøver ikke kvitteres, men forsvinder, når årsagen til deres opståen er forsvundet). Vedvarende alarm, der kræver afhjælpning af dig eller installatør. Der findes en komplet liste over alarmer på side 57. Hvad sker der ved alarm? Baggrundsbelysningen på displayet begynder at blinke, og statuslampen lyser rød. Kompressoralarm og udefølerfejl ændrer driftsindstillingen til "Frostsikring" og sænker fremløbstemperaturen Anbefalede foranstaltninger til den mindst tilladte for at gøre dig opmærksom på, at 1. Læs på varmepumpens display, hvilken alarm der er noget er galt. opstået. 2. Visse alarmer har du som kunde mulighed for at afhjælpe. Se nedenstående tabel for eventuel afhjælpning. Hvis alarmen ikke afhjælpes eller ikke findes i tabellen, bør du kontakte din installatør. Alarmtekst på displayet Alarmbeskrivelse Kontrol/afhjælpning, inden installatør/service tilkaldes LP-ALARM Udløst lavtrykspressostat. Kontroller, at termostater til radiatorer/gulvvarmesystem ikke er lukkede (kun ved køledrift). HP-ALARM Udløst højtrykspressostat. Kontrollér, at termostater til radiatorer/gulvvarmesystem ikke er lukkede. OU-strømfejl / OU kom. fejl Displayet er slukket. Udedel spændingsløs/kommunikationen afbrudt Ved køledrift: Kontrollér, at luftstrømmen til AMS 10 ikke er blokeret. Kontrollér, at eventuel afbryder til udedelen ikke er slået fra. Kontrollér og udskift evt. sprængte gruppeeller hovedsikringer. Kontroller, at afbryderen til indedelen ikke er slået fra. Kontrollér, at afbryderen (SF1) står i normalposition (1). Kvittering af alarm Der er ingen fare ved at kvittere en alarm. Hvis årsagen til alarmen varer ved, vender alarmen tilbage. Når der opstår en alarm, kvitteres denne ved at tænde og slukke for spændingen til ACVM 270 med kontakten (SF1). Husk på, at der ved strømtilslutning forekommer en forsinkelse på 30 minutter, før varmepumpen sættes i gang igen. Alternativt kan alarmen kvitteres i menu 9.7 (servicemenu). Hvis alarmen ikke kan nulstilles med kontakten (SF1), kan driftsindstillingen "Kun tilskudsvarme" aktiveres for igen at opnå et normalt temperaturniveau i boligen. Det er nemmest at gøre dette ved at holde knappen "Driftsindstilling" inde i 7 sekunder. Funktionen deaktiveres ved at trykke på knappen "Driftsindstilling" en gang til. BEMÆRK Tilbagevendende alarmer tyder på, at der er noget galt i installationen. Kontakt din installatør! 15

18 LEK LEK LEK 5 m Til montøren Generelt til montøren Generelt til montøren Transport og opbevaring Udemodul AMS 10 AMS 10 skal transporteres og opbevares opretstående. Hvis varmepumpen skal løftes med løftesele uden emballage, skal den beskyttes som vist på billedet. Højre side af varmepumpen (set forfra) er tungere. Indemodul ACVM 270 ACVM 270 kan transporteres opretstående eller liggende på bagsiden og skal opbevares opretstående og tørt. Medfølgende komponenter Udeføler Bøjler til 1-faset tilkobling Opstilling Udemodul AMS 10 AMS 10 anbringes udendørs på et fast underlag, helst betonfundament med stativ i nærheden af en væg eller vægbeslag. Det skal placeres, så fordamperens underkant er i niveau med gennemsnitlig lokal snedybde, dog minimum 200 mm. AMS 10 bør ikke placeres op ad lydfølsomme vægge f.eks. til soveværelser. Sørg også for, at opstillingen ikke medfører gener for naboerne. Undgå at ridse varmepumpen under installationen. Der kan forekomme store mængder kondensvand og smeltevand ved afrimning. Sørg derfor for effektiv dræning på opstillingsstedet, og sørg for, at vand ikke kan løbe ud på gange eller lignende flader i løbet af den periode, hvor der kan dannes is. Afstanden mellem AMS 10 og husvæg skal være mindst 150 mm. Der skal være mindst 1 meter frit område over AMS 10. AMS 10 må ikke placeres, så udeluften recirkuleres. AMS 10 må heller ikke placeres et vindfølsomt sted, eller hvor det kan udsættes for direkte hård vind. Dette medfører en lavere effekt og ringere virkningsgrad og har en negativ indvirkning på afrimningsfunktionen. Ved montering på væg skal det sikres, at vibrationer ikke overføres til huset. Sørg endvidere for, at væggen og beslaget kan bære varmepumpens vægt. Strømføler, 3-faset Sikkerhedsventil med manometer Lige kobling til sikkerhedsventil Kabelbindere 150 mm Medfølgende tilbehør er placeret bag frontlågen i ACVM mm 300 mm 16

19 Til montøren Generelt til montøren Indemodul ACVM 270 Det anbefales, at ACVM 270 installeres i et rum med eksisterende gulvafløb, f.eks. i et bryggers eller fyrrum. Underlaget bør være fast, helst betongulv eller betonfundament. For at eliminere støj bør ACVM 270 i dårligt lydisolerede rum opstilles med bagsiden mod en ydervæg. Hvis dette ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværelse eller andet støjfølsomt rum undgås. Enheden rettes op med de indstillelige fødder. Rørføring skal udføres uden montering af rørholdere på indervægge til soveværelse/opholdsrum. Sørg for at have ca. 500 mm fri plads foran samt 220 mm over produktet til eventuel fremtidig service. Dimensionering af ekspansionsbeholder Intern volumen i ACVM 270 for beregning af ekspansionsbeholder er 280 l. Ekspansionsbeholderens volumen skal være mindst5%afdensamlede volumen. Eksempeltabel Totalvolumen (l) Volumen, ekspansionsbeholder (l) Fortryk og maks. højdeforskel Trykekspansionsbeholderens fortryk skal dimensioneres efter den maksimale højde (H) mellem beholderen og den højest beliggende radiator, se figur. Et fortryk på 0,5 bar (5 mvp) medfører en maksimal tilladt højdeforskel på 5 m. Hvis fortrykket ikke er tilstrækkeligt, kan dette øges ved påfyldning gennem ventilen i ekspansionsbeholderen. Ekspansionsbeholderens fortryk skal være angivet på tjeklisten på side 34. Ændring af fortrykket påvirker beholderens mulighed for at optage vandets ekspansion. H Tømning af beholder Beholderen i ACVM 270 tømmes ved at åbne ventilen (QM1) samt sikkerhedsventilen (FL2). BEMÆRK Når beholderen i ACVM 270 tømmes gennem ventilen (QM1), vil der fortsat stå vand i slangen og i varmeveksleren. Dette betyder, at der er større risiko for frost for varmeveksler, rør og ventiler ved lavere temperaturer, og der er endvidere en hygiejnisk risiko for slangen i varmtvandsdelen. Anbefalet installationsrækkefølge 1. Slut ACVM 270 til klimaanlægget, koldtvands- og varmtvandsledninger samt eventuelle eksterne varmekilder. Se side 18. Se også sammenkoblingsbeskrivelserne på side 22 og fremefter. 2. Installer kølemedierørene ifølge beskrivelsen på side Tilslut effektovervågning, udeføler, eventuel rundstyring og eksterne kontakter samt kablet mellem ACVM 270 og AMS 10. Se side Slut indgående el til ACVM 270. Se side Følg anvisningerne vedrørende igangsætning på side 32. Manuel shuntregulering Når ACVM 270 er indstillet på nøddrift, er varmeautomatikken ikke i drift, og manuel shuntregulering er derfor nødvendig. 1. Tryk knappen ind, og lås den på (QN11). 2. Drej shunten til den ønskede position med hånden. 17

20 Til montøren Rørinstallation Rørinstallation Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. ACVM 270 kan arbejde med en temperatur op til ca. 65 C. For at opnå gode besparelser anbefaler vi, at klimaanlægget dimensioneres til maks. 55 C. ACVM 270 er ikke udstyret med spærreventiler. Disse skal monteres uden for indemodulet for at lette evt. fremtidig service. ACVM 270 kan tilsluttes til radiatorsystem, gulvvarmesystem og/eller ventilatorkonvektorer. Montér medfølgende sikkerhedsventil og manometer. Overløbsventil BEMÆRK Ved samtlige sammenkoblingstyper kræves der frit flow, og det kan derfor være nødvendigt at montere en overløbsventil. Systemkrav Dette kræves for minimumkonfiguration: For at opnå korrekt funktion skal klimaanlæggets volumen opfylde installationskrav, se side 22. Hvis dette ikke opfyldes, kræves installation af akkumuleringsbeholder (NIBE UKV). Flere sammenkoblingsmuligheder er beskrevet på side 22. Dimensioner og rørtilslutninger (42) Pumpekapacitetsdiagram dp [kpa] ,05 0,11 0,16 0,22 0,28 0,33 0,39 0,44 0,5 0,55 flö Diagrammet viser maks. ydelse. Denne kan begrænses i menu 2.0. Tilkobling af ekstra cirkulationspumpe Ved tilkobling af ekstra cirkulationspumpe GP10, for at opnå højere flowkapacitet, se alternativet "Gulvvarmesystem" på side 24. Det pågældende maks. flow må ikke overskrides. Tilslutning af klimaanlæg Rørtilslutning på klimaanlægget sker øverst. Det nødvendige sikkerhedsudstyr og spærreventiler skal monteres så tæt på ACVM 270 som muligt. Montér udluftningsventiler der, hvor der er behov for det. Sikkerhedsventilen (FL2) skal monteres på (XL15) som vist på billedet. Afløbsrør fra sikkerhedsventilen skal tilsluttes i hele deres længde for at undgå vandsamlinger, og de skal anbringes frostfrit. 660 LEK XL1 Klimaanlæg frem, Ø 22 mm XL2 Klimaanlæg retur, Ø 22 mm XL3 Koldt vand (Ø 22 mm) XL4 Varmtvand (Ø 22 mm) XL13 Væskeledning kølemedie, flange 3/8'' XL14 Gasledning kølemedie, flange 5/8'' XL15 Tilslutning sikkerhedsventil, manometer Ved tilslutning til systemer med termostater på alle radiatorer (strenge) monteres der enten en overløbsventil eller også afmonteres nogle af termostaterne, så der sikres tilstrækkelig gennemstrømning. Se afsnit Sammenkoblinger på side 22 for principskitse. BEMÆRK Udtrykket "Klimaanlæg", som benyttes i denne monterings- og betjeningsvejledning, henviser til varme- eller kølesystemer, som forsynes med varmt eller koldt vand fra ACVM 270 til opvarmning eller køling. 18

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 NIBE SPLIT AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 MOS DK 1452-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 331233 AMS 10-16, HBS 16, HE 30/HEV 300/HEV 500 HE 30 HEV 300 HEV 500 HBS 16 AMS 10-16 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Anlæggets data Information

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1244-2 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 (S) 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING FIGHTER 600P MOS DK 0609-2 011919 FIGHTER 600P 1, 2,... LEK ,,... MOS DK 0609-099 R MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... Indstillingstabel... Systembeskrivelse Funktionsprincip... Systemprincip... Frontpanel Frontpanel...

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 310P MOS DK 0405-2 611658 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FIGHTER 310P MOS DK 0405-2 611658 FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS DK 0405-2 611658 R MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Fighter 310P Indholdsfortegnelse 1 Til Boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere