godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne"

Transkript

1 godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

2 indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse 20 - Skatter 21 - Produktionsværdi 21 KONKLUSION 22 LITTERATUR 24 Bilag 24

3 Indledning Havnebestyrelsen for Guldborgsund Havne har ønsket at få udarbejdet en analyse af, hvilken økonomisk betydning Nykøbing Falster og Orehoved Havne har for lokalsamfundet. Carl Bro har stået for analysen. Formålet er at fastsat værdien af havnenes betydning. Kun på den måde er muligt at få indtryk af de økonomiske konsekvenser, som en eventuel ændring af havneaktiviteten vil have for lokalsamfundet. Tabel 1 - Sammenfatning af analysens resultater Beskæftigelse Indkomstskabelse Skatter Produktionsværdi Direkte personer 249,3 mio. kr. 58,2 mio. kr. 944,6 mio. kr. Afledte personer 212,5 mio. kr. 62,0 mio. kr. 466,5 mio. kr. Samlet personer 461,8 mio. kr. 120,2 mio. kr. 1411,2 mio. kr. Havnene har en direkte økonomisk værdi i form af beskæftigelse på havnen, indkomster m.v. Desuden har havnene en afledt effekt på andre virksomheder i lokalområdet. Analysen omfatter en række såkaldte havnerelaterede virksomheder. Fælles for dem er, at det vurderes, at de er afhængige af havnens services og faciliteter. Virksomhederne danner tilsammen grundlag for en direkte beskæftigelse på 271 personer, mens den samlede totale beskæftigelse er 621 personer, når de afledte beskæftigelseseffekter tælles med. Indkomstskabelsen ligger på samlet set ca. 462 mio. kr. og skatterne er samlet set ca mio. kr. Den samlede produktionsværdi er opgjort til ca. 1.4 mia. kr. Analysens resultater er sammenfattet i Tabel 1. 4

4 havnen har værdi Undersøgelsen af erhvervshavnene i Guldborgsund Kommune omfatter havnene i Nykøbing Falster og Orehoved. De to øvrige erhvervshavne i Guldborgsund Kommune - Stubbekøbing Havn og Gedser Fiskerihavn - er ikke medtaget i analysen. Erhvervshavnene i Nykøbing Falster og Orehoved er placeret i henholdsvis Guldborgsund og Storstrømmen. Havnene har en mangeårig tradition som erhvervshavne for lokalområdets og regionens virksomheder. og 40 meter og en vanddybde på 7 meter. Adgangen til Orehoved Havn ad søvejen sker ad den uddybede sejlrende over Vedby Hage. Havnen har stenkastninger mod vest og nord og kajstrækninger mod øst. Havnens faste udstyr er et 28 meter ro-ro leje med bagvedliggende lagerfaciliteter. Nykøbing Falster Havn er placeret i Nykøbing by ud til Guldborgsund. Havnen har en ca. 1,2 km. kajstrækning. I alt har havnen ca m2. havneareal, hvoraf det meste er udlejet. Havnen råder desuden over fast udstyr i form af bl.a. 2 kraner. Adgangen til Nykøbing Falster Havn sker ad Guldborgsund mellem Lolland og Falster. Vanddybden i havnen er 6.1 meter. Godsomsætningen i Nykøbing Falster og Orehoved Havne har set over de sidste 6 år været ret stabil, dog med nogle udsving undervejs. Orehoved Havn er placeret på en fremskudt tange med en relativ snæver basis mod land. Havnen har en 200 meter kajstrækning fordelt på henholdsvis 160 meter Den samlede godsomsætning var i 2006 på ca tons, hvilket stort set svarer til godsomsætningen i Set over de sidste 6 år har Nykøbing Falster Havn oplevet en stigning på ca tons gods, mens Orehoved Havn har oplevet et fald i godsomsætningen på ca tons. 6 7

5 I regionen (det gamle Storstrøms Amt) er Nykøbing Falster og Orehoved Havne, set under et og målt på godsomsætning, den 3. største erhvervshavn, kun overgået af havnene i henholdsvis Nakskov og Næstved. Godsomsætningen i Nykøbing Falster og Orehoved vedrører en lang række forskellige produkter, men den største godsomsætning er olie, kornprodukter og skærver i den nævnte rækkefølge. Med den ovennævnte kortfattede beskrivelse som afsæt er spørgsmålet: hvor stor en betydning Nykøbing Falster og Orehoved Havne samlet set har for lokalsamfundet. Som en del af svaret på dette spørgsmål har Grontmij Carl Bro vurderet de regionaløkonomiske virkninger for Nykøbing Falster og Orehoved Havne. Havnene har udover en direkte økonomisk værdi, fx antallet af beskæftigede og virksomhedernes indkomst, også en afledt effekt. Den afledte effekt omfatter fx antallet af beskæftigede hos underleverandører til virksomhederne på havnen. Når der træffes beslutninger om havnenes fremtid er det relevant som en del af beslutningsgrundlaget - at kende havnenes samlede økonomiske værdi, da det kun herved er muligt, at få et indtryk og et billede af de økonomiske konsekvenser, en eventuel ændring i havneaktiviteterne kan have. Tabel 2 - Godsomsætning for Nykøbing Falster og Orehoved Havne I alt (tons) Nykøbing Orehoved Kilde: Havnekontoret i Nykøbing F 8 9

6 direkte og indirekte virkninger Metode Analysen af erhvervshavnene i Guldborgsund Kommune beror på en metode, der er udviklet af Syddansk Universitet for brancheforeningen Danske Havne, med det formål at vurdere en havns økonomiske betydning lokalt og regionalt. Metoden kan beregne, hvilken økonomisk værdi en havn har for det område, den er beliggende i, ved at anvende såkaldte regionaløkonomiske analysemetoder. Beregningen gør det muligt at vurdere havnenes bidrag til: Indkomstdannelse Beskæftigelse Skatteindkomst Produktionsværdi. Udover de direkte effekter af virksomhedernes aktiviteter fokuseres også på de afledte virkninger, som opdeles i henholdsvis indirekte og inducerede virkninger. Den indirekte virkning omfatter aktiviteten hos andre virksomheder i amtet, som udspringer af havnevirksomhedernes tilstedeværelse. Den direkte og indirekte aktivitet giver anledning til indkomst, som anvendes til forbrug m.v. Værdien af dette forbrug betegnes som den inducerede virkning. Et eksempel på den direkte, indirekte og inducerede beskæftigelseseffekt er givet nedenfor. Eksempel på den direkte, den indirekte og den inducerede effekt på beskæftigelsen: Direkte effekt: Beskæftigelse som er tilknyttet og indgår i analysen fx ØA a.m.b.a. (Danish Agro), Samtank A/S, DK Beton A/S. Indirekte effekt: Beskæftigelse hos leverandører af varer og tjenesteydelser som skabes i amtet som følge af fx virksomhedens ØA a.m.b.a. s (Danish Agros) brug af tømrere, elektrikere, revisorer m.fl. Induceret virkning: Beskæftigelse som skabes i amtet, når de direkte og indirekte ansatte bruger deres indkomst. Fx den beskæftigelse, der kommer når de direkte og indirekte ansatte hos ØA a.m.b.a. (Danish Agro) bruger deres indkomst i byen og dermed skaber øget beskæftigelse i fx supermarkeder og øvrig detailhandel. Metoden tager udgangspunkt i antallet af beskæftigede på de enkelte virksomheder. Ud fra oplysninger om produktionsværdien pr. ansat samt ved hjælp af multiplikatorer begge baseret på data fra Danmarks Statistik er det muligt at vurdere de afledte effekter. Multiplikatorerne indikerer, hvilken effekt en given økonomisk aktivitet har for områdets beskæftigelse, indkomstdannelse, skatteindkomst og produktionsværdi. Multiplikatorerne er amtsspecifikke (de gamle amter), hvilket skyldes, at en virksomhed i Storstrøms Amt ikke påvirker de øvrige erhverv i Storstrøms Amt på samme måde som en virksomhed i København vil påvirke Københavnsområdet. En multiplikator for København og Storstrøms Amt er derfor ikke nødvendigvis sammenfaldende. Endvidere er det ikke muligt at få data på et mere detaljeret niveau dvs. på kommunalt niveau, hvilket taler for at anvende data på amtsligt niveau. Multiplikatorerne er endvidere branchespecifikke. En transportvirksomhed har ikke samme afledte effekt i amtet, som fx et slagteri har

7 Afgrænsning og fremgangsmåde Afgrænsning Væsentligt for analysens resultater er afgrænsningen. Analysen betragter udelukkede de økonomiske virkninger inden for de gamle amter. Det betyder, at de virksomheder, der indgår i analysen af Nykøbing Falster og Orehoved Havne, alle er beliggende inden for det gamle Storstrøms Amts geografiske grænser. De virksomheder, der er medtaget i analysen, er de såkaldte havnerelaterede virksomheder, der har økonomisk tilknytning til havnen. Det vil sige: Virksomheder, der modtager eller udskiber gods over kaj og/eller Virksomheder, der fysisk er beliggende på havnenes arealer Den ovennævnte afgrænsning betyder, at alle virksomheder, der modtager eller udskiber gods over kaj fra havnene i Nykøbing Falster og Orehoved, og/eller virksomheder der er placeret på havnenes arealer, er medtaget. Virksomhederne beliggende på havnene i Nykøbing Falster og Overhoved, er tilnærmelsesvis alle virksomheder, der er direkte afhængige af havnene, hvilket vil sige at virksomhederne modtager/udskiber gods over kaj eller fysisk er beliggende på havnens arealer. I analysen er samtidigt medtaget de virksomheder, som er beliggende uden for havnens arealer, hvor det er vurderingen, at disse virksomheder er direkte afhængige af havnene som transportfacilitet i forhold til ind- og udskibning af gods. Det drejer sig konkret om 9 virksomheder. Et eksempel på en virksomhed der er beliggende uden for havnenes område, men som er medtaget, er Danisco Sugar A/S i Nykøbing Falster, som selv betragter havnen som en helt afgørende transportfacilitet for virksomheden. Danisco, som er placeret tæt på erhvervshavnen i Nykøbing Falster men lige akkurat udenfor havnens område, ud- og indskiber store mænger gods bl.a. melasse, roepellets, pulp, olie, kul, kalksten m.v. For de virksomheder, der er placeret uden for havnene, er det kun den del af virksomhedernes omsætning og antal ansatte, der kan henføres til konkrete havneaktiviteter i Nykøbing Falster og/eller Orehoved Havne, der er medtaget. Alle indhentede informationer fra virksomhederne er forsøgt renset for sammenfald, således omsætning og antal beskæftigede ikke figurerer flere steder, hvilket er potentielt de steder, hvor virksomhederne fx anvender mægleres og havnekontorets personale til ind- og udskibning af gods. FREMGANGSMÅDE Grontmij Carl Bro har indsamlet oplysningerne om de havnerelaterede virksomheder via havneadministrationen, gennem virksomhedernes hjemmesider og ved direkte kontakt til virksomhederne

8 RESULTATER Inden resultaterne af de regionaløkonomiske virkninger præsenteres, beskrives de havnerelaterede virksomheder på Nykøbing Falster og Orehoved Havne kort. De regionaløkonomiske virkninger præsenteres samlet for alle de havnerelaterede virksomheder. Det vil give et samlet billede af hvilken økonomisk værdi Nykøbing Falster og Orehoved Havne samlet set har. Det er muligt at identificere i alt 25 havnerelaterede virksomheder som vurderes at være direkte afhængige af havnen. Det har været muligt at indhente de nødvendige data i form af antal beskæftigede og/eller omsætning for alle de involverede virksomheder. En liste over de virksomheder der indgår i analysen er medtaget i bilag 2. Ud af de i alt 25 identificerede virksomheder, er 16 placeret direkte på havnene, mens 9 virksomheder er placeret udenfor havnenes område, men anvender havnene til ind- og udskibning af gods, hvorfor de vurderes at være afhængige af havnen som transportfacilitet. Analysen viser, at virksomhederne i tilknytning til Nykøbing Falster og Orehoved Havne fordeler sig på i alt 7 brancher. Af de 7 brancher udgør Transport med 7 virksomheder, Foreninger, kultur og renovation med 6 virksomheder og Engroshandel med 5 virksomheder andel ansatte pr. branche de største brancher. I den modsatte ende er Bygge og anlæg med 1 virksomhed, Fødevarer, drikkevarer og tobaksvarer med 1 virksomhed og Energi og vandforsyning med 1 virksomhed. I midten er branchen sten, ler og glasindustri med 4 virksomheder. andel virksomheder pr. branche 14 15

9 Fødevarer er den største branche Når man ser på fordelingen af ansatte i de enkelte brancher er billedet karakteriseret ved én meget stor branche, nemlig fødevarer, drikkevarer og tobaksvarer der ene og alene skyldes Daniscos sukkerfabrik i Nykøbing Falster, der med 2/3 af samtlige ansatte indtager en absolut førerposition. Dernæst kommer transportbranchen, der med 13 pct. af de ansatte indtager 2. pladsen. Virksomhederne med flest ansatte i transportbranchen er skibsmæglervirksomheder og olielagerselskabet, der står for losning/lastning af olieskibe, oplagring i tanke samt for udleveringsfaciliteter til kunderne, som er olieselskaber. I forbindelse med olielagerselskabet skal det understreges, at antallet af ansatte også dækker over de konkrete olieselskabers chauffører, der er fast tilknyttet arbejdet med afhentning af olien på havnen i Nykøbing Falster og efterfølgende distribution i oplandet. Engrosbranchen med 6 pct. ansatte er næststørst. Engrosbranchen dækker primært over korn- og foderstofvirksomhed, der omsætter produkterne på havnen i Nykøbing Falster. Sten, ler og glasindustri med 5 pct. er den tredjestørste branche målt på ansatte. For de øvrige branchers vedkommende er antallet af ansatte til at overse, hvilket primært skyldes, at virksomhederne inden for renovation, energi og fødevarer anvender havnenes mæglere eller havnekontoret i forbindelse med ind- og udskibning af varer, hvorfor de ansatte tæller med under transportbranchen

10 Beskæftigelse Med udgangspunkt i antallet af beskæftigede i de enkelte havnerelaterede virksomheder samt brancheopdelingen, er det muligt at beregne de afledte beskæftigelseseffekter. Som nævnt under Metode i kapitel 3 kan de afledte effekter måles ved brug af multiplikatorer. Multiplikatorerne er forskellige, og virkningen på de afledte beskæftigelseseffekter afhænger af, hvilken konkret betydning den enkelte branche har i den konkrete region. Ved siden af den direkte og indirekte beskæftigelseseffekt vil det også være en induceret beskæftigelseseffekt. Mens den direkte og indirekte beskæftigelse dækker over beskæftigelsen hos virksomheder, der direkte eller indirekte leverer til havnens virksomheder, viser den inducerede beskæftigelseseffekt den øgede beskæftigelse, der skabes i andre erhverv, når personer bruger nogle af de penge, de har tjent på de havnerelaterede virksomheder (de direkte eller indirekte havnerelaterede virksomheder). Den direkte beskæftigelse i Nykøbing Falster og Orehoved Havne på 271 personer. Herudover genereres samlet 350 personer i afledt beskæftigelse, hvilket tilsammen giver en total beskæftigelse på 621 personer i Nykøbing Falster og Orehoved Havne. Man kan sige, at den direkte beskæftigelse i Nykøbing Falster og Orehoved Havne i virkeligheden er mere end det dobbelte, når de afledte effekter regnes med. Den afledte beskæftigelse sker i høj grad i detailhandlen samt inden for forretningsservice (advokatvirksomhed, revisorer, reklame, markedsføring m.v.). Samtidig sker den afledte beskæftigelse i fx transportbranchen hos vognmænd, beskæftigede med at køre varer til og fra havnen for de havnerelaterede virksomheder. Tabel 3 - beskæftigelse Beskæftigelse Havnerelateret aktivitet Husholdningers Forbrug Total Direkte beskæftigelse Indirekte Inducerede Total beskæftigelse

11 Indkomstskabelse Indkomstskabelse eller bruttoværditilvækst er et udtryk for den indkomst eller værditilvækst, der skabes som følge af virksomhederne aktiviteter. Med andre ord vil det sige forskellen mellem værdien af produktionen, og det der er brugt i forbindelse med produktionen. Anvendelsen af multiplikatorer for indkomstskabelse viser, hvor meget mere indkomst der skabes i de afledte erhverv som følge af virksomhedernes aktivitet. Indvirkningen på indkomst er dog meget forskellig, hvilket skyldes, at de forskellige branchers multiplikatorer ikke nødvendigvis er sammenfaldende med branchens beskæftigelses-multiplikator. Fx har fødevareindustrien især sukker, slagterrier og mejerier en stor afledt betydning for indkomsten ligesom fx fremstilling af kunstgødning, genanvendelse, gasforsyning, m.v. har høje multiplikatorer. Tabel 5 Indkomstskabelse Skatter, mio. kr. Havnerelateret Husholdningers aktivitet Forbrug Total Direkte 58,2 58,2 Indirekte (Indirekte + indkomst) 33,3 33,3 Inducerede (Indirekte + ind- 28,7 28,7 Total 91,5 28,7 120,2 Tabel 4 - INDKOMSTSKABELSe Indkomstskabelse, mio. kr. Havnerelateret aktivitet Tabel 4 viser, at Nykøbing Falster og Orehoved Havnes virksomheder samlet giver anledning til ca. 462 mio. kr. i indkomstskabelse. Ud af disse er ca. 249 mio. kr. i form af direkte indkomstskabelse, mens ca. 212 mio. kr. er afledt indkomstskabelse. Husholdningers Forbrug Total Skatter Skatterne bestemmes som værende en andel af produktionsværdien. Tabel 5 viser skatterne for Nykøbing Falster og Orehoved Havne. Samlet set er skattegrundlaget for Nykøbing Falster og Orehoved Havne ca. 120 mio. kr. hvoraf de ca. 62 mio. kr. er afledte effekter, hvilket svarer til ca. halvdelen af skatterne. Produktionsværdi Tabel 6 viser virksomhedernes på Nykøbing Falster og Orehoved Havnes produktionsværdi. Den samlede produktionsværdi er beregnet til ca. 1.4 mia. kr., hvoraf de ca. 945 mio. kr. er direkte produktionsværdi, mens de ca. 466 mio. kr. er afledte effekter. Direkte 249,3 249,3 Indirekte 120,1 120,1 Inducerede 92,4 92,4 Total 369,4 92,4 461,8 Tabel 6 Produktionsværdi Produktionsværdi, mio. kr. Havnerelateret Husholdningers aktivitet Forbrug Total Direkte 944,6 944,6 Indirekte 297,5 297,5 Inducerede 169,0 169,0 Total 1242,2 169,0 1411,

12 KONKLUSION I forbindelse med de danske havnes fremtid er det væsentligt at kende deres økonomiske værdier. Denne undersøgelse har forsøgt at afdække værdien af Nykøbing Falster og Orehoved Havne. Undersøgelsen viser, at Nykøbing Falster og Orehoved Havne har 25 havnerelaterede virksomheder, som er kendetegnet ved at være afhængige af de ydelser, havnen leverer, dvs. virksomheder, der udskiber gods ind og ud over kaj og/eller virksomheder, der er fysisk beliggende på havnens arealer. Nykøbing Falster og Orehoved Havne er dermed erhvervshavne med et betydeligt underlag af virksomheder, der er afhængige af havnenes transportfaciliteter og/eller arealer. De afledte effekter på indkomstskabelse, skatter og produktionsværdi er på hhv. ca. 462 mio. kr., ca. 120 mio. kr. og ca. 1,4 mia. kr. Sammenlagt viser undersøgelsen, at værdien af Nykøbing Falster og Orehoved Havne må vurderes som ret betydelige. Samtidig viser undersøgelsen, at de afledte effekter for alle 4 faktorer beskæftigelse, indkomstskabelse, skatter og produktionsværdi - har stor betydning for analysens resultater. Analysen har registreret, at inden for sten, ler og glasindustri, bygge og anlæg samt renovation er flere nyetablerede afdelinger af virksomheder fornyeligt etableret i både Nykøbing Falster og Orehoved havne. Disse virksomheder tæller kun med på et yderst begrænset niveau i undersøgelsen, da virksomhederne endnu ikke er på forventet omgangshøjde på undersøgelsestidspunktet. Afslutningsvis skal det bemærkes, at de to øvrige erhvervshavne i Guldborgsund Kommune Stubbekøbing Havn og Gedser Fiskerihavn som ikke er underlagt nærværende analyse, også har en værdi, som i givet fald skal lægges oven i denne analyses resultater. Totalt er 621 personer beskæftiget i virksomheder i direkte og afledte jobs. Størrelsesforholdet mellem den direkte og afledte beskæftigelse er, at der skabes ca. 80 flere afledte jobs end de direkte beskæftigede i de havnerelaterede virksomheder. Dermed skabes der for hver direkte beskæftigede i de havnerelaterede virksomheder ca. 1,3 afledte jobs. Tabel 7 - Sammenfatning af analysens resultater Beskæftigelse Indkomstskabelse Skatter Produktionsværdi Direkte personer 249,3 mio. kr. 58,2 mio. kr. 944,6 mio. kr. Afledte personer 212,5 mio. kr. 62,0 mio. kr. 466,5 mio. kr. Samlet personer 461,8 mio. kr. 120,2 mio. kr. 1411,2 mio. kr

13 Bilag 2: sektorindeling Litteratur Carl Bro (2006): Orehoved Havn Masterplan rapport udarbejdet for Nykøbing Falster Havn af Carl Bro. Danmarks Statistik (2007): Danish Input-Output Tables and Analysis 2005 Imports, Employment and Environment. Danmarks Statistik Jørgensen, H.S. (2007): Havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling. Notat udarbejdet til Danske Havne. Syddansk Universitet. Jørgensen, H.S. (2007): Havnens økonomiske betydning for lokalområdet. Mercator. Nykøbing F & Orehoved Havne og Erhvervsråd Lolland Falster (2002): Udviklingsmuligheder af Orehoved Havn som regionalt trafikknudepunkt Bilag 1: Virksomheder medtaget i analysen 1. Marquardt & Tornøe Eftf. 2. Port Service 3. Danisco Sugar A/S 4. DK Beton A/S 5. Samtank A/S 6. Storebælt Sten og grus 7. Loka Biobrændsel 8. Nielsen og Smith A/S 9. I/S Refa 10. Overgaard Gods 11. Danske Skoves Handelskontor A/S 12. Holger Kristiansens Eftf. A/S 13. SWS Special Waste System A/S 14. Troels Jørgensen Entreprise A/S 15. Godshotellet Sjælland 16. Havnekontoret 17. Slagtermester Stig 18. ØA a.m.b.a. (Danish Agro) 19. BOFA 20. Fiskeriforeningen 21. Motorbådsklubben Guldborgsund 22. Vikingen 23. Roklubben 24. Unicon A/S 25. NCC A/S 26 sektorindeling 130 sektorindeling 1. Landbrug, gartneri og skovbrug 1 Landbrug 2 Gartnerier, planteskoler og frugtplantager 3 Maskinstationer, anlægsgartnere m.fl. 4 Skovbrug 2. Fiskeri 5 Fiskeri mv. 3. Råstofindvinding 6 Udvinding af olie og naturgas 7 Udvinding af grus og ler mv. 4. Fødevare-, drikke- og tobaksvareindustri 8 Slagterier 9 Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter 10 Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager 11 Fremstilling af vegetabilske og animalske olier og fedt 12 Mejerier og isfabrikker 13 Fremstilling af stivelsesprodukter, chokolade og sukkervare mv. 14 Fremstilling af brød, kager og kiks 15 Bagerier 16 Sukkerfabrikker og raffinaderier 17 Drikkevareindustri 18 Tobaksindustri 5. Tekstil- og læderindustri 19 Tekstilindustri 20 Beklædningsindustri 21 Læder og fodtøjsindustri 6. Træ-, papir- og grafisk industri 22 Træindustri 23 Papirindustri 24 Dagbladvirksomhed 25 Forlagsvirksomhed ekskl. Dagblade 26 Trykkerier 7. Kemisk- og plastindustri 27 Mineralolieindustri 28 Fremstilling af industrigasser og uorganiske basiskemikalier 29 Fremstilling af farvestoffer, pigmenter samt organiske basiskemikalier 30 Fremstilling af kunstgødning mv. 31 Fremstilling af basisplast og synetisk gummi 32 Fremstilling af pesticider mv. 33 Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. 34 Medicinalindustri 35 Fremstilling af rengøringsmidler samt øvrige 36 Fremstilling af gummiprodukter samt plastemballage mv. 37 Fremstilling af bygningsartikler af plast 38 Fremstilling af plastprodukter 8. Sten-, ler og glasindustri 39 Glas- og keramisk industri 40 Fremstilling af cement, mursten, tagsten, fliser mv. 41 Fremstilling af produkter af beton, cement, asfalt mv

14 26 sektorindeling 130 sektorindeling Bilag 2 - fortsat: sektorindeling 17. Transport inkl. håndtering af gods 82 Jernbaner 83 Bus- og S-togstrafik mv., rutefart 26 sektorindeling 130 sektorindeling 84 Taxi- og turistvognmænd 85 Fragtvognmænd mv., rørtransport 9. Jern- og metalindustri 42 Fremstilling af råjern, råstål samt jernlegeringer 86 Skibsfart 43 Forarbejdning af jern og stål 87 Lufttransport 44 Fremstilling af ikke jernholdige metaller 88 Hjælpevirksomhed i forb. Med transport, rejsebureau 45 Støbning af metalprodukter 89 Anden transportformidling 46 Fremstilling af byggematerialer af metal 18. Post og tele 90 Post og tele 47 Fremstilling af diverse metalprodukter 48 Fremstilling af skibsmotorer, pumper 49 Fremstilling af ovne og køleanlæg 50 Fremstilling af landbrugsmaskiner 51 Fremstilling af industrimaskiner 52 Fremstilling af husholdningsapparater 19. Finansiering og forsikring 91 Pengeinstitutter 92 Realkreditinstitutter 93 Livs- og pensionsforsikring 94 Anden forsikringsvirksomhed 95 Finansiel service 53 Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr 20. Udlejning og ejendomsformidling 96 Ejendomsmæglervirksomhed 97 Boliger 54 Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater 98 Udlejning af erhvervsejendomme mv. 55 Fremstilling af telemateriel 99 Udlejning af transportmidler og maskiner 56 Fremstilling af medicinsk udstyr og ure 21. Forretningsservice 57 Fremstilling af biler mv. 100 IT-service bortset fra levering af software 58 Bygning af skibe og både 101 Levering af programmel og konsulentbistand i forb. med software 59 Fremstilling af transportmidler ekskl. skibe, biler mv. 102 Forskning og udvikling (markedsmæssig) 10. Møbel- og anden industri 103 Forskning og udvikling (anden ikke markedsmæssig) 60 Møbelindustri 104 Advokatvirksomhed 61 Fremstilling af legetøj, guld- og sølvvarer mv. 105 Revisions og bogføringsvirksomhed 62 Genbrug af affaldsprodukter 106 Rådgivende ingeniører, advokater 11. Energi og vandforsyning 63 Elforsyning 107 Reklame og markedsføring 64 Gasforsyning 108 Rengøringsvirksomhed 65 Varmeforsyning 109 Anden forretningsservice 66 Vandforsyning 22. Offentlig administration 110 Generel offentlig administration 12. Bygge og anlæg 67 Nybyggeri 111 Offentlig sektoradm. bortset fra vedr. erhverv og infrastruktur mv. 68 Reparation og vedligeholdelse af bygninger 112 Offentlig administration vedr. erhverv, infrastruktur mv. 69 Anlægsvirksomhed 113 Forsvar, politi og retsvæsen 70 Materialer til bygningsreparation 23. Undervisning 114 Folkeskoler 115 Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 13. Autohandel, service og tankstationer 71 Autohandel 116 Videregående uddannelsesinstitutioner 72 Autoreparation 117 Voksenundervisning mv. (markedsmæssig) 73 Tankstationer 118 Voksenundervisning mv. (anden ikke markedsmæssig) 14. Engroshandel u. biler 74 Engroshandel undtagen med biler 24. Sundhedsvæsen 119 Hospitaler 15. Detailhandel og reparationsvirksomhed 75 Detailhandel med fødevarer mv. 120 Læger, tandlæger og dyrlæger undtagen biler 76 Varehus og stormagasiner 25. Sociale institutioner 121 Sociale institutioner for børn og unger 77 Apoteker og materialister 122 Sociale institutioner for 78 Detailhandel med beklædning og fodtøj 26. Foreninger, kultur og renovation 79 Detailhandel i øvrigt, reparationsvirksomhed 123 Kloakvæsen og rensningsanlæg 124 Renovation og renholdelse 16. Hoteller og restauranter 80 Hoteller 125 Lossepladser og forbrændingsanstalter 81 Restauranter 126 Organisationer og foreninger 127 Forlystelser, kultur og sport (markedsmæssig) 128 Forlystelser, kultur og sport (markedsmæssig) 129 Servicevirksomhed i øvrigt 130 Private husholdninger med ansat medhjælp 26 27

15 nykøbing falster orehoved stubbekøbing gedser fiskerihavn Guldborgsund havne Fejøgade Nykøbing Falster tlf fax Guldborgsund kommune parkvej Nykøbing Falster Tlf

Økonomisk Analyse. Branchernes produktivitet

Økonomisk Analyse. Branchernes produktivitet Økonomisk Analyse Branchernes produktivitet NR. 1 17. marts 2011 ØKONOMISK ANALYSE2 2 Branchernes produktivitet Denne analyse sætter fokus på de lavproduktive brancher. 45 pct. af det samlede antal arbejdstimer

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2009:4 6. august 2009 Generel firmastatistik 2007 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2007 var der mere end 305.000 reelt aktive firmaer. Det er 7.000

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2001:19 22. november 2001 Generel firmastatistik 1999 Den generelle firmastatistik 1999 er den første statistik, der belyser samtlige reelt aktive firmaer i det danske erhvervsliv.

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Dokument

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Introduktion 2 Grontmij A/S har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet en analyse og beregning af, hvilke effekter en udvidelse

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DM Partner B2B Profilanalyse Fiktivt Firma X 48.357 tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DMP B2B Profilanalyse Match og berigelse med data fra eksterne kilder Kundedata Eksterne kilder DMP B2B Profilanalyse

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice Efter en længere periode med faldende beskæftigelse vendte beskæftigelsesudviklingen i starten af 2013. Siden da er lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN FORDELT PÅ ERHVERV

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN FORDELT PÅ ERHVERV 23. marts 2004 Af Martin Windelin direkte tlf.: 33 55 77 20 BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN FORDELT PÅ ERHVERV Det økonomiske tilbageslag, som satte ind for ca. to år siden, har kostet omkring 47.000 arbejdspladser.

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Siden starten af 2013 har lønmodtagerbeskæftigelsen været stigende. Fra første kvartal 2013 til første kvartal 2015 er beskæftigelsen opgjort

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Generel erhvervsstatistik Ændret erhvervsstruktur Den danske erhvervsstruktur har undergået en meget kraftig udvikling i løbet af de seneste årtier.

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

TABER- OG VINDERBRANCHER UNDER OPSVINGET

TABER- OG VINDERBRANCHER UNDER OPSVINGET i:\december 99\tab-vinder-hh.doc Af Henrik Hofman RESUMÈ 3. januar 2000 TABER- OG VINDERBRANCHER UNDER OPSVINGET Under opsvinget i 1990 erne er jobbene hovedsageligt skabt i servicesektoren. Det er de

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER 6. februar 2007 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER Der har været fremgang i dansk økonomi de sidste små tre år, hvilket har medført en rekordhøj beskæftigelse. Samlet set

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Industri. Industri. 1. Industriens betydning for den danske økonomi. 2. Industriens konjunkturudvikling. Statistisk Årbog 2007 Industri 289

Industri. Industri. 1. Industriens betydning for den danske økonomi. 2. Industriens konjunkturudvikling. Statistisk Årbog 2007 Industri 289 Industri 1. Industriens betydning for den danske økonomi Industrien skaber en femtedel af samfundets værditilvækst Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal fra

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION p:\gs\marts-2000\erhv--a-mw.doc Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 20. marts 2000 DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION AE vil som noget nyt følge og beskrive den erhvervsøkonomiske situation

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab Januar 2013 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 73 Dk

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Konkurskurven flader ud Antallet af konkurser i dansk erhvervsliv er ved at stabilisere sig. 469 virksomheder gik konkurs i januar, og antallet

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Ufaglærte udgør 36 pct. af de ledige i

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010

PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010 PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Flere konkurser i februar 533 virksomheder gik konkurs i februar 16 pct. flere end i februar sidste år, hvor 460 virksomheder måtte dreje

Læs mere

Fremstillingsvirksomhed

Fremstillingsvirksomhed Fremstillingsvirksomhed Kapitel 12 27-02-02 NW-N 1 Fremstillingssektor Industri- og håndværksproduktion +offentlige værker+bygge- og anlæg = sekundære erhverv Manufacturing 17% af BVT 17% af beskæftigelsen

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere, som ønsker at blive forhåndsgodkendt til at kunne

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 4. maj 2010

PRESSEMEDDELELSE 4. maj 2010 PRESSEMEDDELELSE 4. maj 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Mange konkurser i april 575 virksomheder gik konkurs i april en stigning på godt 26 pct. i forhold til april måned sidste år, hvor 455 virksomheder

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere