godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne"

Transkript

1 godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

2 indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse 20 - Skatter 21 - Produktionsværdi 21 KONKLUSION 22 LITTERATUR 24 Bilag 24

3 Indledning Havnebestyrelsen for Guldborgsund Havne har ønsket at få udarbejdet en analyse af, hvilken økonomisk betydning Nykøbing Falster og Orehoved Havne har for lokalsamfundet. Carl Bro har stået for analysen. Formålet er at fastsat værdien af havnenes betydning. Kun på den måde er muligt at få indtryk af de økonomiske konsekvenser, som en eventuel ændring af havneaktiviteten vil have for lokalsamfundet. Tabel 1 - Sammenfatning af analysens resultater Beskæftigelse Indkomstskabelse Skatter Produktionsværdi Direkte personer 249,3 mio. kr. 58,2 mio. kr. 944,6 mio. kr. Afledte personer 212,5 mio. kr. 62,0 mio. kr. 466,5 mio. kr. Samlet personer 461,8 mio. kr. 120,2 mio. kr. 1411,2 mio. kr. Havnene har en direkte økonomisk værdi i form af beskæftigelse på havnen, indkomster m.v. Desuden har havnene en afledt effekt på andre virksomheder i lokalområdet. Analysen omfatter en række såkaldte havnerelaterede virksomheder. Fælles for dem er, at det vurderes, at de er afhængige af havnens services og faciliteter. Virksomhederne danner tilsammen grundlag for en direkte beskæftigelse på 271 personer, mens den samlede totale beskæftigelse er 621 personer, når de afledte beskæftigelseseffekter tælles med. Indkomstskabelsen ligger på samlet set ca. 462 mio. kr. og skatterne er samlet set ca mio. kr. Den samlede produktionsværdi er opgjort til ca. 1.4 mia. kr. Analysens resultater er sammenfattet i Tabel 1. 4

4 havnen har værdi Undersøgelsen af erhvervshavnene i Guldborgsund Kommune omfatter havnene i Nykøbing Falster og Orehoved. De to øvrige erhvervshavne i Guldborgsund Kommune - Stubbekøbing Havn og Gedser Fiskerihavn - er ikke medtaget i analysen. Erhvervshavnene i Nykøbing Falster og Orehoved er placeret i henholdsvis Guldborgsund og Storstrømmen. Havnene har en mangeårig tradition som erhvervshavne for lokalområdets og regionens virksomheder. og 40 meter og en vanddybde på 7 meter. Adgangen til Orehoved Havn ad søvejen sker ad den uddybede sejlrende over Vedby Hage. Havnen har stenkastninger mod vest og nord og kajstrækninger mod øst. Havnens faste udstyr er et 28 meter ro-ro leje med bagvedliggende lagerfaciliteter. Nykøbing Falster Havn er placeret i Nykøbing by ud til Guldborgsund. Havnen har en ca. 1,2 km. kajstrækning. I alt har havnen ca m2. havneareal, hvoraf det meste er udlejet. Havnen råder desuden over fast udstyr i form af bl.a. 2 kraner. Adgangen til Nykøbing Falster Havn sker ad Guldborgsund mellem Lolland og Falster. Vanddybden i havnen er 6.1 meter. Godsomsætningen i Nykøbing Falster og Orehoved Havne har set over de sidste 6 år været ret stabil, dog med nogle udsving undervejs. Orehoved Havn er placeret på en fremskudt tange med en relativ snæver basis mod land. Havnen har en 200 meter kajstrækning fordelt på henholdsvis 160 meter Den samlede godsomsætning var i 2006 på ca tons, hvilket stort set svarer til godsomsætningen i Set over de sidste 6 år har Nykøbing Falster Havn oplevet en stigning på ca tons gods, mens Orehoved Havn har oplevet et fald i godsomsætningen på ca tons. 6 7

5 I regionen (det gamle Storstrøms Amt) er Nykøbing Falster og Orehoved Havne, set under et og målt på godsomsætning, den 3. største erhvervshavn, kun overgået af havnene i henholdsvis Nakskov og Næstved. Godsomsætningen i Nykøbing Falster og Orehoved vedrører en lang række forskellige produkter, men den største godsomsætning er olie, kornprodukter og skærver i den nævnte rækkefølge. Med den ovennævnte kortfattede beskrivelse som afsæt er spørgsmålet: hvor stor en betydning Nykøbing Falster og Orehoved Havne samlet set har for lokalsamfundet. Som en del af svaret på dette spørgsmål har Grontmij Carl Bro vurderet de regionaløkonomiske virkninger for Nykøbing Falster og Orehoved Havne. Havnene har udover en direkte økonomisk værdi, fx antallet af beskæftigede og virksomhedernes indkomst, også en afledt effekt. Den afledte effekt omfatter fx antallet af beskæftigede hos underleverandører til virksomhederne på havnen. Når der træffes beslutninger om havnenes fremtid er det relevant som en del af beslutningsgrundlaget - at kende havnenes samlede økonomiske værdi, da det kun herved er muligt, at få et indtryk og et billede af de økonomiske konsekvenser, en eventuel ændring i havneaktiviteterne kan have. Tabel 2 - Godsomsætning for Nykøbing Falster og Orehoved Havne I alt (tons) Nykøbing Orehoved Kilde: Havnekontoret i Nykøbing F 8 9

6 direkte og indirekte virkninger Metode Analysen af erhvervshavnene i Guldborgsund Kommune beror på en metode, der er udviklet af Syddansk Universitet for brancheforeningen Danske Havne, med det formål at vurdere en havns økonomiske betydning lokalt og regionalt. Metoden kan beregne, hvilken økonomisk værdi en havn har for det område, den er beliggende i, ved at anvende såkaldte regionaløkonomiske analysemetoder. Beregningen gør det muligt at vurdere havnenes bidrag til: Indkomstdannelse Beskæftigelse Skatteindkomst Produktionsværdi. Udover de direkte effekter af virksomhedernes aktiviteter fokuseres også på de afledte virkninger, som opdeles i henholdsvis indirekte og inducerede virkninger. Den indirekte virkning omfatter aktiviteten hos andre virksomheder i amtet, som udspringer af havnevirksomhedernes tilstedeværelse. Den direkte og indirekte aktivitet giver anledning til indkomst, som anvendes til forbrug m.v. Værdien af dette forbrug betegnes som den inducerede virkning. Et eksempel på den direkte, indirekte og inducerede beskæftigelseseffekt er givet nedenfor. Eksempel på den direkte, den indirekte og den inducerede effekt på beskæftigelsen: Direkte effekt: Beskæftigelse som er tilknyttet og indgår i analysen fx ØA a.m.b.a. (Danish Agro), Samtank A/S, DK Beton A/S. Indirekte effekt: Beskæftigelse hos leverandører af varer og tjenesteydelser som skabes i amtet som følge af fx virksomhedens ØA a.m.b.a. s (Danish Agros) brug af tømrere, elektrikere, revisorer m.fl. Induceret virkning: Beskæftigelse som skabes i amtet, når de direkte og indirekte ansatte bruger deres indkomst. Fx den beskæftigelse, der kommer når de direkte og indirekte ansatte hos ØA a.m.b.a. (Danish Agro) bruger deres indkomst i byen og dermed skaber øget beskæftigelse i fx supermarkeder og øvrig detailhandel. Metoden tager udgangspunkt i antallet af beskæftigede på de enkelte virksomheder. Ud fra oplysninger om produktionsværdien pr. ansat samt ved hjælp af multiplikatorer begge baseret på data fra Danmarks Statistik er det muligt at vurdere de afledte effekter. Multiplikatorerne indikerer, hvilken effekt en given økonomisk aktivitet har for områdets beskæftigelse, indkomstdannelse, skatteindkomst og produktionsværdi. Multiplikatorerne er amtsspecifikke (de gamle amter), hvilket skyldes, at en virksomhed i Storstrøms Amt ikke påvirker de øvrige erhverv i Storstrøms Amt på samme måde som en virksomhed i København vil påvirke Københavnsområdet. En multiplikator for København og Storstrøms Amt er derfor ikke nødvendigvis sammenfaldende. Endvidere er det ikke muligt at få data på et mere detaljeret niveau dvs. på kommunalt niveau, hvilket taler for at anvende data på amtsligt niveau. Multiplikatorerne er endvidere branchespecifikke. En transportvirksomhed har ikke samme afledte effekt i amtet, som fx et slagteri har

7 Afgrænsning og fremgangsmåde Afgrænsning Væsentligt for analysens resultater er afgrænsningen. Analysen betragter udelukkede de økonomiske virkninger inden for de gamle amter. Det betyder, at de virksomheder, der indgår i analysen af Nykøbing Falster og Orehoved Havne, alle er beliggende inden for det gamle Storstrøms Amts geografiske grænser. De virksomheder, der er medtaget i analysen, er de såkaldte havnerelaterede virksomheder, der har økonomisk tilknytning til havnen. Det vil sige: Virksomheder, der modtager eller udskiber gods over kaj og/eller Virksomheder, der fysisk er beliggende på havnenes arealer Den ovennævnte afgrænsning betyder, at alle virksomheder, der modtager eller udskiber gods over kaj fra havnene i Nykøbing Falster og Orehoved, og/eller virksomheder der er placeret på havnenes arealer, er medtaget. Virksomhederne beliggende på havnene i Nykøbing Falster og Overhoved, er tilnærmelsesvis alle virksomheder, der er direkte afhængige af havnene, hvilket vil sige at virksomhederne modtager/udskiber gods over kaj eller fysisk er beliggende på havnens arealer. I analysen er samtidigt medtaget de virksomheder, som er beliggende uden for havnens arealer, hvor det er vurderingen, at disse virksomheder er direkte afhængige af havnene som transportfacilitet i forhold til ind- og udskibning af gods. Det drejer sig konkret om 9 virksomheder. Et eksempel på en virksomhed der er beliggende uden for havnenes område, men som er medtaget, er Danisco Sugar A/S i Nykøbing Falster, som selv betragter havnen som en helt afgørende transportfacilitet for virksomheden. Danisco, som er placeret tæt på erhvervshavnen i Nykøbing Falster men lige akkurat udenfor havnens område, ud- og indskiber store mænger gods bl.a. melasse, roepellets, pulp, olie, kul, kalksten m.v. For de virksomheder, der er placeret uden for havnene, er det kun den del af virksomhedernes omsætning og antal ansatte, der kan henføres til konkrete havneaktiviteter i Nykøbing Falster og/eller Orehoved Havne, der er medtaget. Alle indhentede informationer fra virksomhederne er forsøgt renset for sammenfald, således omsætning og antal beskæftigede ikke figurerer flere steder, hvilket er potentielt de steder, hvor virksomhederne fx anvender mægleres og havnekontorets personale til ind- og udskibning af gods. FREMGANGSMÅDE Grontmij Carl Bro har indsamlet oplysningerne om de havnerelaterede virksomheder via havneadministrationen, gennem virksomhedernes hjemmesider og ved direkte kontakt til virksomhederne

8 RESULTATER Inden resultaterne af de regionaløkonomiske virkninger præsenteres, beskrives de havnerelaterede virksomheder på Nykøbing Falster og Orehoved Havne kort. De regionaløkonomiske virkninger præsenteres samlet for alle de havnerelaterede virksomheder. Det vil give et samlet billede af hvilken økonomisk værdi Nykøbing Falster og Orehoved Havne samlet set har. Det er muligt at identificere i alt 25 havnerelaterede virksomheder som vurderes at være direkte afhængige af havnen. Det har været muligt at indhente de nødvendige data i form af antal beskæftigede og/eller omsætning for alle de involverede virksomheder. En liste over de virksomheder der indgår i analysen er medtaget i bilag 2. Ud af de i alt 25 identificerede virksomheder, er 16 placeret direkte på havnene, mens 9 virksomheder er placeret udenfor havnenes område, men anvender havnene til ind- og udskibning af gods, hvorfor de vurderes at være afhængige af havnen som transportfacilitet. Analysen viser, at virksomhederne i tilknytning til Nykøbing Falster og Orehoved Havne fordeler sig på i alt 7 brancher. Af de 7 brancher udgør Transport med 7 virksomheder, Foreninger, kultur og renovation med 6 virksomheder og Engroshandel med 5 virksomheder andel ansatte pr. branche de største brancher. I den modsatte ende er Bygge og anlæg med 1 virksomhed, Fødevarer, drikkevarer og tobaksvarer med 1 virksomhed og Energi og vandforsyning med 1 virksomhed. I midten er branchen sten, ler og glasindustri med 4 virksomheder. andel virksomheder pr. branche 14 15

9 Fødevarer er den største branche Når man ser på fordelingen af ansatte i de enkelte brancher er billedet karakteriseret ved én meget stor branche, nemlig fødevarer, drikkevarer og tobaksvarer der ene og alene skyldes Daniscos sukkerfabrik i Nykøbing Falster, der med 2/3 af samtlige ansatte indtager en absolut førerposition. Dernæst kommer transportbranchen, der med 13 pct. af de ansatte indtager 2. pladsen. Virksomhederne med flest ansatte i transportbranchen er skibsmæglervirksomheder og olielagerselskabet, der står for losning/lastning af olieskibe, oplagring i tanke samt for udleveringsfaciliteter til kunderne, som er olieselskaber. I forbindelse med olielagerselskabet skal det understreges, at antallet af ansatte også dækker over de konkrete olieselskabers chauffører, der er fast tilknyttet arbejdet med afhentning af olien på havnen i Nykøbing Falster og efterfølgende distribution i oplandet. Engrosbranchen med 6 pct. ansatte er næststørst. Engrosbranchen dækker primært over korn- og foderstofvirksomhed, der omsætter produkterne på havnen i Nykøbing Falster. Sten, ler og glasindustri med 5 pct. er den tredjestørste branche målt på ansatte. For de øvrige branchers vedkommende er antallet af ansatte til at overse, hvilket primært skyldes, at virksomhederne inden for renovation, energi og fødevarer anvender havnenes mæglere eller havnekontoret i forbindelse med ind- og udskibning af varer, hvorfor de ansatte tæller med under transportbranchen

10 Beskæftigelse Med udgangspunkt i antallet af beskæftigede i de enkelte havnerelaterede virksomheder samt brancheopdelingen, er det muligt at beregne de afledte beskæftigelseseffekter. Som nævnt under Metode i kapitel 3 kan de afledte effekter måles ved brug af multiplikatorer. Multiplikatorerne er forskellige, og virkningen på de afledte beskæftigelseseffekter afhænger af, hvilken konkret betydning den enkelte branche har i den konkrete region. Ved siden af den direkte og indirekte beskæftigelseseffekt vil det også være en induceret beskæftigelseseffekt. Mens den direkte og indirekte beskæftigelse dækker over beskæftigelsen hos virksomheder, der direkte eller indirekte leverer til havnens virksomheder, viser den inducerede beskæftigelseseffekt den øgede beskæftigelse, der skabes i andre erhverv, når personer bruger nogle af de penge, de har tjent på de havnerelaterede virksomheder (de direkte eller indirekte havnerelaterede virksomheder). Den direkte beskæftigelse i Nykøbing Falster og Orehoved Havne på 271 personer. Herudover genereres samlet 350 personer i afledt beskæftigelse, hvilket tilsammen giver en total beskæftigelse på 621 personer i Nykøbing Falster og Orehoved Havne. Man kan sige, at den direkte beskæftigelse i Nykøbing Falster og Orehoved Havne i virkeligheden er mere end det dobbelte, når de afledte effekter regnes med. Den afledte beskæftigelse sker i høj grad i detailhandlen samt inden for forretningsservice (advokatvirksomhed, revisorer, reklame, markedsføring m.v.). Samtidig sker den afledte beskæftigelse i fx transportbranchen hos vognmænd, beskæftigede med at køre varer til og fra havnen for de havnerelaterede virksomheder. Tabel 3 - beskæftigelse Beskæftigelse Havnerelateret aktivitet Husholdningers Forbrug Total Direkte beskæftigelse Indirekte Inducerede Total beskæftigelse

11 Indkomstskabelse Indkomstskabelse eller bruttoværditilvækst er et udtryk for den indkomst eller værditilvækst, der skabes som følge af virksomhederne aktiviteter. Med andre ord vil det sige forskellen mellem værdien af produktionen, og det der er brugt i forbindelse med produktionen. Anvendelsen af multiplikatorer for indkomstskabelse viser, hvor meget mere indkomst der skabes i de afledte erhverv som følge af virksomhedernes aktivitet. Indvirkningen på indkomst er dog meget forskellig, hvilket skyldes, at de forskellige branchers multiplikatorer ikke nødvendigvis er sammenfaldende med branchens beskæftigelses-multiplikator. Fx har fødevareindustrien især sukker, slagterrier og mejerier en stor afledt betydning for indkomsten ligesom fx fremstilling af kunstgødning, genanvendelse, gasforsyning, m.v. har høje multiplikatorer. Tabel 5 Indkomstskabelse Skatter, mio. kr. Havnerelateret Husholdningers aktivitet Forbrug Total Direkte 58,2 58,2 Indirekte (Indirekte + indkomst) 33,3 33,3 Inducerede (Indirekte + ind- 28,7 28,7 Total 91,5 28,7 120,2 Tabel 4 - INDKOMSTSKABELSe Indkomstskabelse, mio. kr. Havnerelateret aktivitet Tabel 4 viser, at Nykøbing Falster og Orehoved Havnes virksomheder samlet giver anledning til ca. 462 mio. kr. i indkomstskabelse. Ud af disse er ca. 249 mio. kr. i form af direkte indkomstskabelse, mens ca. 212 mio. kr. er afledt indkomstskabelse. Husholdningers Forbrug Total Skatter Skatterne bestemmes som værende en andel af produktionsværdien. Tabel 5 viser skatterne for Nykøbing Falster og Orehoved Havne. Samlet set er skattegrundlaget for Nykøbing Falster og Orehoved Havne ca. 120 mio. kr. hvoraf de ca. 62 mio. kr. er afledte effekter, hvilket svarer til ca. halvdelen af skatterne. Produktionsværdi Tabel 6 viser virksomhedernes på Nykøbing Falster og Orehoved Havnes produktionsværdi. Den samlede produktionsværdi er beregnet til ca. 1.4 mia. kr., hvoraf de ca. 945 mio. kr. er direkte produktionsværdi, mens de ca. 466 mio. kr. er afledte effekter. Direkte 249,3 249,3 Indirekte 120,1 120,1 Inducerede 92,4 92,4 Total 369,4 92,4 461,8 Tabel 6 Produktionsværdi Produktionsværdi, mio. kr. Havnerelateret Husholdningers aktivitet Forbrug Total Direkte 944,6 944,6 Indirekte 297,5 297,5 Inducerede 169,0 169,0 Total 1242,2 169,0 1411,

12 KONKLUSION I forbindelse med de danske havnes fremtid er det væsentligt at kende deres økonomiske værdier. Denne undersøgelse har forsøgt at afdække værdien af Nykøbing Falster og Orehoved Havne. Undersøgelsen viser, at Nykøbing Falster og Orehoved Havne har 25 havnerelaterede virksomheder, som er kendetegnet ved at være afhængige af de ydelser, havnen leverer, dvs. virksomheder, der udskiber gods ind og ud over kaj og/eller virksomheder, der er fysisk beliggende på havnens arealer. Nykøbing Falster og Orehoved Havne er dermed erhvervshavne med et betydeligt underlag af virksomheder, der er afhængige af havnenes transportfaciliteter og/eller arealer. De afledte effekter på indkomstskabelse, skatter og produktionsværdi er på hhv. ca. 462 mio. kr., ca. 120 mio. kr. og ca. 1,4 mia. kr. Sammenlagt viser undersøgelsen, at værdien af Nykøbing Falster og Orehoved Havne må vurderes som ret betydelige. Samtidig viser undersøgelsen, at de afledte effekter for alle 4 faktorer beskæftigelse, indkomstskabelse, skatter og produktionsværdi - har stor betydning for analysens resultater. Analysen har registreret, at inden for sten, ler og glasindustri, bygge og anlæg samt renovation er flere nyetablerede afdelinger af virksomheder fornyeligt etableret i både Nykøbing Falster og Orehoved havne. Disse virksomheder tæller kun med på et yderst begrænset niveau i undersøgelsen, da virksomhederne endnu ikke er på forventet omgangshøjde på undersøgelsestidspunktet. Afslutningsvis skal det bemærkes, at de to øvrige erhvervshavne i Guldborgsund Kommune Stubbekøbing Havn og Gedser Fiskerihavn som ikke er underlagt nærværende analyse, også har en værdi, som i givet fald skal lægges oven i denne analyses resultater. Totalt er 621 personer beskæftiget i virksomheder i direkte og afledte jobs. Størrelsesforholdet mellem den direkte og afledte beskæftigelse er, at der skabes ca. 80 flere afledte jobs end de direkte beskæftigede i de havnerelaterede virksomheder. Dermed skabes der for hver direkte beskæftigede i de havnerelaterede virksomheder ca. 1,3 afledte jobs. Tabel 7 - Sammenfatning af analysens resultater Beskæftigelse Indkomstskabelse Skatter Produktionsværdi Direkte personer 249,3 mio. kr. 58,2 mio. kr. 944,6 mio. kr. Afledte personer 212,5 mio. kr. 62,0 mio. kr. 466,5 mio. kr. Samlet personer 461,8 mio. kr. 120,2 mio. kr. 1411,2 mio. kr

13 Bilag 2: sektorindeling Litteratur Carl Bro (2006): Orehoved Havn Masterplan rapport udarbejdet for Nykøbing Falster Havn af Carl Bro. Danmarks Statistik (2007): Danish Input-Output Tables and Analysis 2005 Imports, Employment and Environment. Danmarks Statistik Jørgensen, H.S. (2007): Havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling. Notat udarbejdet til Danske Havne. Syddansk Universitet. Jørgensen, H.S. (2007): Havnens økonomiske betydning for lokalområdet. Mercator. Nykøbing F & Orehoved Havne og Erhvervsråd Lolland Falster (2002): Udviklingsmuligheder af Orehoved Havn som regionalt trafikknudepunkt Bilag 1: Virksomheder medtaget i analysen 1. Marquardt & Tornøe Eftf. 2. Port Service 3. Danisco Sugar A/S 4. DK Beton A/S 5. Samtank A/S 6. Storebælt Sten og grus 7. Loka Biobrændsel 8. Nielsen og Smith A/S 9. I/S Refa 10. Overgaard Gods 11. Danske Skoves Handelskontor A/S 12. Holger Kristiansens Eftf. A/S 13. SWS Special Waste System A/S 14. Troels Jørgensen Entreprise A/S 15. Godshotellet Sjælland 16. Havnekontoret 17. Slagtermester Stig 18. ØA a.m.b.a. (Danish Agro) 19. BOFA 20. Fiskeriforeningen 21. Motorbådsklubben Guldborgsund 22. Vikingen 23. Roklubben 24. Unicon A/S 25. NCC A/S 26 sektorindeling 130 sektorindeling 1. Landbrug, gartneri og skovbrug 1 Landbrug 2 Gartnerier, planteskoler og frugtplantager 3 Maskinstationer, anlægsgartnere m.fl. 4 Skovbrug 2. Fiskeri 5 Fiskeri mv. 3. Råstofindvinding 6 Udvinding af olie og naturgas 7 Udvinding af grus og ler mv. 4. Fødevare-, drikke- og tobaksvareindustri 8 Slagterier 9 Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter 10 Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager 11 Fremstilling af vegetabilske og animalske olier og fedt 12 Mejerier og isfabrikker 13 Fremstilling af stivelsesprodukter, chokolade og sukkervare mv. 14 Fremstilling af brød, kager og kiks 15 Bagerier 16 Sukkerfabrikker og raffinaderier 17 Drikkevareindustri 18 Tobaksindustri 5. Tekstil- og læderindustri 19 Tekstilindustri 20 Beklædningsindustri 21 Læder og fodtøjsindustri 6. Træ-, papir- og grafisk industri 22 Træindustri 23 Papirindustri 24 Dagbladvirksomhed 25 Forlagsvirksomhed ekskl. Dagblade 26 Trykkerier 7. Kemisk- og plastindustri 27 Mineralolieindustri 28 Fremstilling af industrigasser og uorganiske basiskemikalier 29 Fremstilling af farvestoffer, pigmenter samt organiske basiskemikalier 30 Fremstilling af kunstgødning mv. 31 Fremstilling af basisplast og synetisk gummi 32 Fremstilling af pesticider mv. 33 Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. 34 Medicinalindustri 35 Fremstilling af rengøringsmidler samt øvrige 36 Fremstilling af gummiprodukter samt plastemballage mv. 37 Fremstilling af bygningsartikler af plast 38 Fremstilling af plastprodukter 8. Sten-, ler og glasindustri 39 Glas- og keramisk industri 40 Fremstilling af cement, mursten, tagsten, fliser mv. 41 Fremstilling af produkter af beton, cement, asfalt mv

14 26 sektorindeling 130 sektorindeling Bilag 2 - fortsat: sektorindeling 17. Transport inkl. håndtering af gods 82 Jernbaner 83 Bus- og S-togstrafik mv., rutefart 26 sektorindeling 130 sektorindeling 84 Taxi- og turistvognmænd 85 Fragtvognmænd mv., rørtransport 9. Jern- og metalindustri 42 Fremstilling af råjern, råstål samt jernlegeringer 86 Skibsfart 43 Forarbejdning af jern og stål 87 Lufttransport 44 Fremstilling af ikke jernholdige metaller 88 Hjælpevirksomhed i forb. Med transport, rejsebureau 45 Støbning af metalprodukter 89 Anden transportformidling 46 Fremstilling af byggematerialer af metal 18. Post og tele 90 Post og tele 47 Fremstilling af diverse metalprodukter 48 Fremstilling af skibsmotorer, pumper 49 Fremstilling af ovne og køleanlæg 50 Fremstilling af landbrugsmaskiner 51 Fremstilling af industrimaskiner 52 Fremstilling af husholdningsapparater 19. Finansiering og forsikring 91 Pengeinstitutter 92 Realkreditinstitutter 93 Livs- og pensionsforsikring 94 Anden forsikringsvirksomhed 95 Finansiel service 53 Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr 20. Udlejning og ejendomsformidling 96 Ejendomsmæglervirksomhed 97 Boliger 54 Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater 98 Udlejning af erhvervsejendomme mv. 55 Fremstilling af telemateriel 99 Udlejning af transportmidler og maskiner 56 Fremstilling af medicinsk udstyr og ure 21. Forretningsservice 57 Fremstilling af biler mv. 100 IT-service bortset fra levering af software 58 Bygning af skibe og både 101 Levering af programmel og konsulentbistand i forb. med software 59 Fremstilling af transportmidler ekskl. skibe, biler mv. 102 Forskning og udvikling (markedsmæssig) 10. Møbel- og anden industri 103 Forskning og udvikling (anden ikke markedsmæssig) 60 Møbelindustri 104 Advokatvirksomhed 61 Fremstilling af legetøj, guld- og sølvvarer mv. 105 Revisions og bogføringsvirksomhed 62 Genbrug af affaldsprodukter 106 Rådgivende ingeniører, advokater 11. Energi og vandforsyning 63 Elforsyning 107 Reklame og markedsføring 64 Gasforsyning 108 Rengøringsvirksomhed 65 Varmeforsyning 109 Anden forretningsservice 66 Vandforsyning 22. Offentlig administration 110 Generel offentlig administration 12. Bygge og anlæg 67 Nybyggeri 111 Offentlig sektoradm. bortset fra vedr. erhverv og infrastruktur mv. 68 Reparation og vedligeholdelse af bygninger 112 Offentlig administration vedr. erhverv, infrastruktur mv. 69 Anlægsvirksomhed 113 Forsvar, politi og retsvæsen 70 Materialer til bygningsreparation 23. Undervisning 114 Folkeskoler 115 Gymnasier og erhvervsfaglige skoler 13. Autohandel, service og tankstationer 71 Autohandel 116 Videregående uddannelsesinstitutioner 72 Autoreparation 117 Voksenundervisning mv. (markedsmæssig) 73 Tankstationer 118 Voksenundervisning mv. (anden ikke markedsmæssig) 14. Engroshandel u. biler 74 Engroshandel undtagen med biler 24. Sundhedsvæsen 119 Hospitaler 15. Detailhandel og reparationsvirksomhed 75 Detailhandel med fødevarer mv. 120 Læger, tandlæger og dyrlæger undtagen biler 76 Varehus og stormagasiner 25. Sociale institutioner 121 Sociale institutioner for børn og unger 77 Apoteker og materialister 122 Sociale institutioner for 78 Detailhandel med beklædning og fodtøj 26. Foreninger, kultur og renovation 79 Detailhandel i øvrigt, reparationsvirksomhed 123 Kloakvæsen og rensningsanlæg 124 Renovation og renholdelse 16. Hoteller og restauranter 80 Hoteller 125 Lossepladser og forbrændingsanstalter 81 Restauranter 126 Organisationer og foreninger 127 Forlystelser, kultur og sport (markedsmæssig) 128 Forlystelser, kultur og sport (markedsmæssig) 129 Servicevirksomhed i øvrigt 130 Private husholdninger med ansat medhjælp 26 27

15 nykøbing falster orehoved stubbekøbing gedser fiskerihavn Guldborgsund havne Fejøgade Nykøbing Falster tlf fax Guldborgsund kommune parkvej Nykøbing Falster Tlf

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Fremstillingsvirksomhed

Fremstillingsvirksomhed Fremstillingsvirksomhed Kapitel 12 27-02-02 NW-N 1 Fremstillingssektor Industri- og håndværksproduktion +offentlige værker+bygge- og anlæg = sekundære erhverv Manufacturing 17% af BVT 17% af beskæftigelsen

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET. Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi. Lars-Bo Jacobsen

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET. Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi. Lars-Bo Jacobsen FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi Lars-Bo Jacobsen FOI Working paper nr. 2/ 2010 Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi Lars-Bo Jacobsen lars-bo@foi.dk

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION - JUNI 2003

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION - JUNI 2003 25. juni 2003 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 7720 Resumé: DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION - JUNI 2003 Som noget nyt vil AE analysere den aktuelle beskæftigelsessituation på detaljeret brancheniveau.

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser

Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser N O T AT 29. februar 2012 J.nr. 3401/1001-4027 Ref. Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser Der er fremlagt en række billiggørelser, der mindsker finansieringsbehovet

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret 7 ud af 1 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret AE har undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. I 21 havde 27 procent af virksomhederne inden for industrien,

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Klimaplan Mindsket reduktion af elafgift i handels- og serviceerhverv

Klimaplan Mindsket reduktion af elafgift i handels- og serviceerhverv N O T AT 18. oktober 2012, rev.juni 2013 J.nr. Ref. pb, lst, hdu Klimaplan Mindsket reduktion af elafgift i handels- og serviceerhverv Dette notat beskriver reduktion af elforbruget i handel- og serviceerhverv

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 153 Offentligt Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Holstebro Struer Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater og konklusioner Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder Rasmus Højbjerg Jacobsen Juni 2011 Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder 15. juni 2011 Forfatter: Rasmus Højbjerg

Læs mere

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer 17/9/14 Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Private serviceerhverv

Private serviceerhverv Private serviceerhverv Kap 14 Serviceerhverv 40% af BVT ikke materiel produktion: produktet kan ikke lagres produkterne er i tilknytning til produktion handel og transport ydermere: flytning og afmåling

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUR OG ERHVERVSPOLITISKE FOKUSOMRÅDER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE. November 2007

ERHVERVSSTRUKTUR OG ERHVERVSPOLITISKE FOKUSOMRÅDER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE. November 2007 ERHVERVSSTRUKTUR OG ERHVERVSPOLITISKE FOKUSOMRÅDER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE November 2007 Udarbejdet af: Ekstern udvikling og Erhverv Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Konkursanalyse, april 2012

Konkursanalyse, april 2012 Laveste antal konkurser siden september 2008 Konkursanalyse, il 20 Efter nytår har flere positive økonomiske nøgletal blandet sig med de så velkendte dystre gråtoner i konjunkturbilledet. Ifølge data-

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

De sociale klasser og arbejdsmarkedet

De sociale klasser og arbejdsmarkedet De sociale klasser og Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. Fokus er her på for de forskellige sociale klasser. Der er set på, i

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Figur 2.1 Logistisk effektivitet balancen mellem logistikomkostninger og leveringsservice. Fig. 2.2 Illustration af logistikomkostningernes tværgående retning. Fig. 2.3 Fordeling af logistikomkostninger.

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser

Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser analyse af faglighedens rolle i unges karriereveje Bilag Bilag til afsnit 4 Indholdet af en erhvervsuddannelse anno 2001 Bilag til afsnit 4 Indholdet

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere