Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning"

Transkript

1 Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug

2 Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika for deltidssegmentet Strukturudvikling i deltidssegmentet Deltidssegmentets samspil med omverdenen og betydning for natur og landdistrikter Deltidssegmentets samfundsøkonomiske betydning Sammenfatning og perspektivering Bilag I: Definitioner og metode Bilag II: Definitioner og metode november 2014

3 Deltidslandmænd - Hvem er de? Deltidslandmanden er mangfoldig! Fra få ha. og få dyr til moderne produktionslandbrug Resultaterne af analysen afhænger til en vis grad af afgrænsningen Afgrænsning af deltidslandmændene: Landmændenes egne opfattelser er ikke stringent Omsætning og især indkomst varierer for meget Normtimer er et objektivt, tids- og markedsneutralt kriterie - ikke helt fejlfrit, men det bedste vi har november 2014

4 Deltidslandmænd Hvorfor? Fællesnævneren for motivet til at være deltidslandmand er muligheden for det gode liv på landet Liebhaver-bostil med herlighedsværdi, ro og privatliv Udvikle nye forretningsveje og produkter Effektiv traditionel landbrugsproduktion måske forløber for heltid Nedtrapning fra heltid, men vil gerne blive boende på ejendommen november 2014

5 Deltidslandmænd - Uddannelse Deltidslandmænd har i højere grad anden uddannelse end landbrugsuddannelse Men mange har stadig baggrund i landbruget Uddannelse Deltid Heltid Grønt bevis 35% 61% Faglært landmand 28% 36% Virksomhedsleder 5% 8% Jordbrugsteknolog 5% 3% Agronom 5% 2% Agrarøkonom 3% 8% Produktionsleder 2% 4% Ingen landbrugsfaglig uddannelse 33% - Andet 17% 12%

6 Deltidslandmænd - Hvor er de? Deltidssegmentet udgør en betydelig andel i alle landsdele mellem 60 og 80 pct. af samtlige landbrug Andelen er typisk størst i områder med størst bykoncentration

7 Deltidslandmænd - Hvad laver de? Sammensætningen af produktionen hos deltidsbrug Ofte en blandet produktion 50 pct. er planteavlere lettest forenelig med lønarbejde er anderledes end hos heltidsbrug

8 Deltidslandmænd - Hvad laver de? Produktionssammensætningen ændrer sig kun langsomt Lidt mere planteavl (dog høje priser i slutningen af perioden) Konstante eller lidt mindre andele af animalsk produktion, maskinstation og andre landbrugsindtægter

9 Deltidslandmænd Er de økologer? Økologi fylder stort set lige meget i deltid som i heltid Højere andel af økologi inden for Andre husdyr Primært fjerkræ, hvor 75 pct. af æg- og pct. af kyllingeproducenterne er økologer Lavere andel af økologi inden for Kvæg Skyldes høj andel af økologisk mælkeproduktion blandt heltidsbrug Driftsgren Deltidslandbrug Heltidslandbrug Planteavl 4,0 % 3,9 % - heraf korn 3,4 % 3,7 % Kvæg 7,3 % 12,1 % Svin 0 % 0,4 % Andre husdyr 19,4 % 3,1 % Økologisk andel i alt 5,1 % 4,9 %

10 Deltidslandmænd Strukturudvikling Antal og størrelse Deltidssegmentet har siden midt-80 erne fulgt samme udvikling som heltidsbrug: Færre, men større deltidsbrug. Tempoet er dog lidt langsommere: -3 pct. pa. mod -5 pct. pa. for heltid Fortsætter tempoet, falder antallet fra knap til godt i 2022 Deltidsbrug vokser gennemsnitligt med 0,5 ha. om året og når 40 ha i 2022

11 Deltidslandmænd - Samspil med omverdenen Indgår i samarbejde med heltidsbedrifter via udveksling af arbejdskraft, serviceydelser, drifts- og forpagtningsaftaler, handel med landbrugsmaskiner etc. Bidrager til naturpleje Understøtter lokalområdet økonomisk og socialt gennem Detailhandel Håndværk Foreningsliv Offentlige institutioner for børn, unge og ældre Turisme oma. og skaber derved værdi for landdistrikterne!

12 Deltidslandbrugets samfundsøkonomiske betydning Den generelle input/output-model: Anvender Nationalregnskabets input/output-relationer med oplysninger om tilgang og anvendelse af varer og tjenesteydelser mellem brancher Beskriver sammenhænge i økonomien baseret på, at ændringer i efterspørgslen (direkte effekt) resulterer i ændringer i produktionen i andre relaterede erhverv (afledte effekter) F.eks. medfører bygning af en stald øget produktion i bygge- og anlægssamt rådgivningsbranchen Landbrugsproduktionen er direkte anledning til produktion i forarbejdende erhverv. Derfor modelleres et parallelt forløb for den produktion, som deltidssegmentet giver anledning til (forward-effekter samt disses afledte effekter).

13 Deltidslandbrugets samfundsøkonomiske betydning Der indgår ca forskellige varegrupper og tjenesteydelser i modellen, som alle er koblet på erhverv - og dermed indkomst og beskæftigelse som følge af både direkte og afledte effekter. Landbruget har betydelig relation til ca. 120 af disse. Nogle få eksempler: Glasindustri og keramisk industri Betonindustri og teglværker Fremst. af metal Metalvareindustri Indvinding af grus og sten Fremst. af basiskemikalier Fremst. af elektriske motorer mv. Fremst. af maling og sæbe mv. Plast- og gummiindustri Fremst. af motorer, vindmøller og pumper Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil Tekstilindustri Beklædningsindustri Læder- og fodtøjsindustri Træindustri Trykkerier mv. Olieraffinaderier mv. Elforsyning Gasforsyning Varmeforsyning Vandforsyning Kloak- og rensningsanlæg Nybyggeri Anlægsvirksomhed Reparation og vedligeholdelse af bygninger Bilværksteder mv. Reparation og installation af maskiner og udstyr Engroshandel Detailhandel Fragtvognmænd og rørtransport Slagterier Mejerier

14 Deltidslandbrugets samfundsøkonomiske betydning Fra direkte effekt (landbrugsproduktion) via input/output-model til samlet effekt: Deltidslandbrugs produktion/efterspørgsel Produktion fordelt på varer Efterspørgsel Import Offentligt forbrug Privat forbrug Investeringer Eksport Råvareforbrug fordelt på varer Beskæftigelse fordelt på varer og erhverv Produktion fordelt på erhverv Indirekte effekter Afledte effekter Nedstrøms-effekter

15 Deltidslandbrugets samfundsøkonomiske betydning Fra direkte effekt (landbrugsproduktion) via input/output-model til samlet effekt: Deltidslandbrugs Kvægstald produktion/efterspørgsel Offentligt forbrug Privat forbrug Savværk Produktion Kødkvæg Spær og og betonvarefabrik fordelt mursten på varer Byggeri- Produktion Energi-ofremstilling fordelt anlæg på erhverv Efterspørgsel Import Investeringer Eksport Råvareforbrug Vand, Træ varme og fordelt og cement el på på varer slagteriet Beskæftigelse fordelt på varer og erhverv

16 Oversigt over modellens effekter Den samlede effekt består således af to parallelle modeller med landbrugsproduktionens direkte og afledte effekter (nedstrøms-effekter) samt direkte forward effekter samt disses afledte effekter:

17 Deltidslandmændenes produktionsværdi/omsætning Varenavn Omsætning, mio. kr. Varenavn Omsætning, mio. kr. Svin, levende 536 Sødmælk ab landmand 120 Maskinstationer 564 Hvede, blandsæd af hvede og rug Pelsskind, rå 139 Levende planter, løg, knolde mv 32 Hornkvæg, levende, ej til avl 417 Frø t. udsæd og have, ekskl. roefrø 153 Raps og rapsfrø, også knuste 288 Byg 769 Fjerkræ, levende 145 Halm til energiformål 195 Kartofler friske el kølet, ian. 264 Andre Serviceydelser til landbrug 139 Sukkerroer, friske el tørrede 173 Fugleæg med skal fris/kons/kog 50 Havre 84 Rug 64 Heste, æsler, muldyr mv, levende 28 Ærter, bønner, linser tørrede 20 Får og geder levende 17 Halm til andre formål 9 Vegetabilske foderprodukter 2 Jagtleje 37 Udlejning af erhvervsejendomme 70 Oplagrings- og pakhusvirksomhed 70 Tilberedte næringsmidler 139 Elektrisk strøm 93 Gartneriafgrøder 244 Energiafgrøder 12 Landboturisme (ferieboliger) 121 Rideskoler mv. (andre sportsaktiviteter) I alt Direkte effekter Totale effekter Produktionsværdi inkl. forward-effekter 14,5 mia. kr. 24,8 mia. kr.

18 Deltidslandmændenes effekt på bruttoværditilvæksten Brancher Direkte effekter Totale effekter Brancher Direkte effekter Totale effekter Landbrug og gartneri Skovbrug Indvinding af grus og sten Service til råstofindvinding Slagterier Mejerier Bagerier, brødfabrikker mv Anden fødevareindustri Tekstilindustri Beklædningsindustri Læder- og fodtøjsindustri Træindustri Olieraffinaderier mv Fremst. af basiskemikalier Fremst. af maling og sæbe mv Medicinalindustri Plast- og gummiindustri Glasindustri og keramisk industri Betonindustri og teglværker Fremst. af metal Metalvareindustri Fremst. af computere og kom.udstyr mv Fremst. af andet elektronisk udstyr Fremst. af elektriske motorer mv Fremst. af ledninger og kabler Fremst. af motorer, vindmøller og pumper Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil Rep. og installation af maskiner og udstyr Elforsyning Varmeforsyning Vandforsyning Nybyggeri Anlægsvirksomhed Rep. og vedligeh. af bygninger Fragtvognmænd og rørtransport Pengeinstitutter Kreditforeninger mv Forsikring og pension Finansiel service Ejendomsmæglere mv Bruttoværditilvækst i alt 4,2 mia. kr. 8,2 mia. kr.

19 Deltidslandmændenes beskæftigelseseffekt Uden forward-effekter Brancher Direkte Afledte Totale Landbrug og gartneri Engroshandel Anden fødevareindustri Anden videnservice Pengeinstitutter Metalvareindustri Reparation og vedligeholdelse af bygninger Reparation og installation af maskiner og udstyr Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere Kreditforeninger mv Andre sektorer I alt Kun forward-effekter Brancher Direkte Afledte Totale Anden fødevareindustri Bagerier, brødfabrikker mv Slagterier Engroshandel Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere Detailhandel Beklædningsindustri Elforsyning Gymnasier og erhvervsfaglige skoler Andre sektorer I alt

20 Deltidslandmændenes beskæftigelseseffekt Beskæftigelse Uden forward-effekter Beskæftigede i alt, direkte Beskæftigede i alt, afledte Beskæftigede i alt, totale Kun forward-effekter Beskæftigede i alt, direkte Beskæftigede i alt, afledte Beskæftigede i alt, totale Samlet Beskæftigede i alt, direkte Beskæftigede i alt, afledte Beskæftigede i alt, totale Multiplikator, samlet 1,521

21 Samlede effekter af deltidslandmænds aktiviteter Direkte effekter Totale effekter Produktionsværdi 14,5 mia. kr. 24,8 mia. kr. Bruttoværditilvækst 4,2 mia. kr. 8,2 mia. kr. - Andel af BTV 0,3 pct. 0,6 pct. Antal fuldtidsbeskæftigede personer personer

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Oktober 2014 Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Highlights Der er ca. 30.000 deltidslandbrug i Danmark. De yder tilsammen et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. Værdien af deltidssegmentets

Læs mere

Magasinet VÆRDI. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning

Magasinet VÆRDI. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 1 Magasinet VÆRDI Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 2 MAGASINET VÆRDI Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning er udgivet af Videncentret for Landbrug P/S Agro Food Park 15 8200 Aarhus

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer 17/9/14 Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret 7 ud af 1 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret AE har undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. I 21 havde 27 procent af virksomhederne inden for industrien,

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

FORPROJEKT TIL KORTLÆGNING AF SLUTANVENDELSER AF ENERGI I ERHVERVSLIVET

FORPROJEKT TIL KORTLÆGNING AF SLUTANVENDELSER AF ENERGI I ERHVERVSLIVET Energistyrelsen FORPROJEKT TIL KORTLÆGNING AF SLUTANVENDELSER AF ENERGI I ERHVERVSLIVET AUGUST 2013 DANSK ENERGI ANALYSE & VIEGAND MAAGØE Projektnummer: 792 Version: 2, 20. august 2013 Udarbejdet af: LHS,

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Hvordan sikrer vi, at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Rapport udarbejdet af Copenhagen

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark

Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard, Lars-Bo Jacobsen og Hanne Marie L. Jespersen 16. august 2010 Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Plantedirektoratet

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2015 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-11-8

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer i tilknytning til Rønne Havn 03-09-2014 1 Formålet med dette notat er at foretage en vurdering

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Har efterlønsmodtagere et dårligt helbred?

Har efterlønsmodtagere et dårligt helbred? MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk Indhold 1. Baggrund

Læs mere

Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier

Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Henning Otte Hansen 2012 / 4 FOI Udredning 2012 / 4 Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Hansen, Henning Otte

Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Hansen, Henning Otte university of copenhagen Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevarerelaterede teknologier Hansen, Henning Otte Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark

Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark Introduktion Denne rapport er et sammendrag af en mere omfangsrig analyse af hestesektoren. Rapporten har til formål at formidle den økonomiske analyses

Læs mere

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc

C:\Documents and Settings\pmj\Skrivebord\Globalisering - Omfang, effekte.doc 5HVXPp */2%$/,6(5,1*±2)$1*())(.7(52*8')25'5,1*(5 Når globalisering fylder så meget i den offentlige debat nu i forhold til tidligere - kan det skyldes, at vi er inde i en eksplosiv udvikling med hensyn

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere