Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013"

Transkript

1 Bilag september 2013 Perspektiver på teknologiområdet Med dette notat afrapporteres Delprojekt 5: Udvikling på teknologiområdet. Notatet indeholder: A. Baggrund og mål med DP 5 B. Særlig bevilling C. Indsatser og resultater D. Driftsforankring og opnåede resultater i forhold til de overordnede målsætninger for DP 5 E. Erfaringer og perspektiver for den videre indsats A. Baggrund og mål med DP 5 I 2011 var Synscenter Refsnæs i en situation, hvor viden om IKT (Informations- og KommunikationsTeknologi) var forankret hos enkeltpersoner, og der var primært tale om viden om IKT-hjælpemidler, der var på vej til at blive overhalet af ny teknologi. Kapacitetstilpasninger synliggjorde yderligere denne organisatoriske sårbarhed. Samtidig oplevedes internt på Synscenter Refsnæs et stort behov for at kunne give elever og lærere viden om de nyeste teknologier som f.eks. tablets og smartphones, som rummer helt nye muligheder mh.t. livskvalitet, selvstændighed, læring mv. for synshandicappede. Blandt synskonsulenter i Danmark havde Synscenter Refsnæs helt i overensstemmelse med denne udvikling fået et ry for ikke at være i kontakt med, hvad der skete på IKT-området. Derfor var det ikke på Synscenter Refsnæs, at man søgte bistand i forhold til IKT. Kenderseminaret, netværksmøde med IKT-specialister og dialogrunder hos kommunikationscentre og kommuner viste samtidig, at Synscenter Refsnæs (som landsdækkende institution) i omverdenens øjne fortsat har en vigtig opgave i at være det sted, hvor viden om IKT på synsområdet kan opsamles, bearbejdes, vurderes, formidles og nyttiggøres for målgruppen. Ingen andre aktører har ressourcer eller kompetencer til at kunne påtage sig denne opgave. Med afsæt i Synscenter Refsnæs status som landsdækkende institution var der således et akut behov for både kompetenceudvikling af medarbejdere og anskaffelse af tidssvarende IKT-hardware og software. I takt med det stigende fokus på lokal inklusion var der fra omverdenen samtidig et stigende krav om øget digital tilgængelighed til de materialer, som Synscenter Refsnæs producerer, og øget tilgængelighed til den faglige viden, som findes på Synscenter Refsnæs. På den baggrund blev der i forbindelse med udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs formuleret følgende målsætninger for delprojekt 5: At udvikle teknologiområdet, så Synscenter Refsnæs dels har rådighed over den teknologi, der er forudsætningen for en tidssvarende rådgivning og undervisning, og dels gør det muligt at producere og distribuere synscenterets materialeproduktion digitalt, herunder at Side 1 af 8

2 1. Kortlægge hvilke teknologiske hjælpemidler og kompetencer, der er en forudsætning for en tidssvarende rådgivning og undervisning, ved beskrivelse i to kategorier need to have og nice to have 2. Undersøge hvad det koster at indkøbe disse hjælpemidler, herunder undersøge finansieringsmuligheder internt og eksternt 3. Kortlægge hvad det forudsætter og koster at producere og distribuere Refsnæs materialeproduktion digitalt 4. Udbyde indtægtsgivende kurser på området på baggrund af ovenstående kompetenceudvikling og investering i tidssvarende IKT-udstyr, samt etablering af tidssvarende undervisningsmiljø 5. At fremtidssikre drift og udvikling på IKT-området ved etablering af et tværfagligt internt IKT-team, og et eksternt IKT-netværk med eksterne samarbejdspartnere. B. Særlig bevilling Arbejdet med delprojekt 5 blev indledt med en kortlægning af Synscenter Refsnæs behov for kompetenceudvikling, hardware, software og digitalisering. Kortlægningen dannede grundlag for en særlig bevilling på 1.62 mio. kr., som i projektperioden skulle understøtte netop arbejdet med opgradering på teknologiområdet. Af sagsfremstilling til regionsrådet 7. juni 2012 fremgår følgende bevillingsgrundlag: Det nye Synscenter Refsnæs på teknologiområdet En væsentlig forudsætning for realisering af Det nye Synscenter Refsnæs er opgradering af synscenteret på teknologiområdet. Lokale kommunikationscentre, kommuner, elever og pårørende forventer at synscenteret kan yde råd og vejledning om brug af mobiltelefoner, ipads mv. Ligeledes forventes synscenteret at kunne bistå med produktion af materialer og hjælpemidler, der gør det muligt for blinde og svagsynede at deltage i undervisning fx på en lokal folkeskole. Synscenter Refsnæs arbejder aktuelt med implementering af et elektronisk skolebibliotek for blinde og svagsynede (biblus.dk) og ser i forlængelse heraf behov for yderligere at udvikle materialeproduktionen med en webshop, der giver overblik over hjælpemidler til blinde og svagsynede. Opgradering på teknologiområdet kræver dels investering i nyt udstyr dels kompetenceudvikling hos medarbejderne. For at understøtte udviklingsarbejdet i Det nye Synscenter Refsnæs over den kommende to årige periode er opstillet en oversigt over investeringer, der er nødvendige ud over det, som kan afholdes inden for synscenterets eget budget: Printerinvesteringer (til punktskrift og til 3D print, der anvendes til taktil indlæring) Punktapparater, mobiltelefoner, ipads mv. Superbrugeruddannelse i nyt udstyr og udvikling af IT- undervisningsmiljø Anskaffelse af digitale hjælpemidler og skolematerialer Etablering af webshop for hjælpemidler Udgiften hertil andrager i alt kr. Synscenter Refsnæs har brug for at kunne råde over beløbet i indeværende år, da investeringerne på teknologiområdet er en forudsætning for en række af de initiativer, de arbejdes med i Det nye Synscenter Refsnæs. Investeringen forudsættes afholdt af socialområdets investeringsramme. Side 2 af 8

3 Den særlige bevilling på 1,62 mio. kr. er blevet anvendt/disponeret på følgende måde: Printerinvesteringer Punktapparater, smartphones og tablets Superbrugeruddannelse og udvikling af undervisningsmiljø Anskaffelse af digitale hjælpemidler og skolematerialer Webshop Videokonference kr kr kr kr kr kr. C. Indsatser og resultater Indsatserne i DP 5 er blevet defineret via følgende resultatkrav: 1. Investering og implementering af hardware, software og styrkelse af netværk 2. Intern kompetenceudvikling i synskompenserende teknologi 3. Etablering af IKT-miljø og internt IKT-team til sikring af drift og udvikling 4. Teknologifaglig netværksdannelse og indtægtsgivende virksomhed 5. Mediatek sikring af tilgængelighed, digitalisering af materialeproduktion og distribution I det følgende opsummeres de væsentligste indsatser og resultater i forhold til de enkelte resultatkrav. I afsnit D samles op på de opnåede resultater i forhold til de overordnede målsætninger for delprojekt 5. Ad 1: Investering og implementering af hardware, software og styrkelse af netværk På grundlag af den første kortlægning af behovet for teknologiske hjælpemidler blev der udarbejdet en konkret strategi for investering i ny teknologi. Strategien blev udformet med afsæt i drøftelser med de dygtigste fagfolk på IKT-området inden for synshandicap samt øvrige centrale aktører. I dialogen har bl.a. indgået Sensus, IBOS, Kommunikationscentre, Synskonsulenter samt Koncern-IT. Der er på den baggrund gennemført en betydelig investering i punktapparater, smartphones og tablets. Der er lavet en evaluering af den store investering, som er forelagt styregruppen (Survey om ipads), og i øjeblikket gennemføres en kortlægning af nye typer punktapparater med henblik på at indsamle viden om de nye typer. Endvidere er der investeret i en række nye hardware- og softwareprodukter samt netværk. Resultater: Et stort antal medarbejdere på Synscenter Refsnæs er således i dag udstyret med ny teknologi. De er fortrolige med de nye teknologier, og de anvender dem aktivt i rådgivning og undervisning både internt i Bo-området og Skolen og på kurser på Stausgaard. Side 3 af 8

4 De omfattende investeringer i hardware, software og netværk indebærer, at Synscenter Refsnæs har et tidssvarende undervisningsmiljø. Vi har adgang til flere platforme, både IOS og Windows, hvilket giver os mulighed for at arbejde med mange forskellige typer af IKT-opgaver. Ad 2: Intern kompetenceudvikling i synskompenserende teknologi Der er lavet en model for IKT-viden som baserer sig på 4 niveauer: Niveau 1 er et brugerniveau Niveau 2 er et superbrugerniveau Niveau 3 er et undervisningsniveau Niveau 4 er et forskningsniveau Der er i projektperioden gennemført 2 kurser i niveau 2 á 6 dages varighed. 28 medarbejdere har deltaget i disse kurser, der giver et generelt højt niveau inden for områderne: Svagsyns-IKT, Multihandicap-IKT og Blinde-IKT. Der er udarbejdet en plan for uddannelse af medarbejdere i niveau 3, som forventes gennemført i slutningen af 2013 og begyndelsen af 2014 med henblik på at øge antallet af medarbejdere, som kan undervise i IKT på et højt niveau. Endvidere er der gennemført en række interne forløb med henblik på at introducere brugerne til ipads. I alt 80 medarbejdere har deltaget i et sådant introduktionskursus. Resultater: De IKT-kompetente medarbejdere bruger i dag deres viden i det daglige arbejde i Skolen, på Boområdet, på kurserne osv. Det betyder, at IKT som et vigtigt hjælpemiddel til synshandicappede nu også bruges aktivt på Synscenter Refsnæs. Dette er med til at tegne en profil af Synscenter Refsnæs og vores tilbud som en moderne virksomhed, der forstår at bruge de nyeste hjælpemidler. Flere medarbejdere er på et niveau 3. Det indebærer, at Synscenter Refsnæs nu kan udbyde undervisning som indtægtsdækket virksomhed i de teknologier, vi har størst fokus på. Aktuelt er det særligt ipads, Pronto, smartphones mv. med særlig fokus på, hvordan synshandicappede kan anvende disse hjælpemidler. Som det fremgår af positivlisten, er der efterspørgsel efter disse produkter. Ad 3: Etablering af IKT-miljø og internt IKT-team til sikring af drift og udvikling Der er investeret betydeligt i nyt hurtigt og stabilt netværk, ligesom der er investeret betydeligt i, at Synscenter Refsnæs er opdateret på den nyeste hardware og software. Særligt har indsatsen gået på at få opdateret undervisningslokalerne på Synscenter Refsnæs. Vi har indgået en fast aftale med koncern-it om support på det driftstekniske område, og i forhold til udvikling af IKT-området sikres det i driftsorganisationen ved de IKT-kompetente medarbejdere og i høj grad også med delprojekt 5 som omdrejningspunkt. Side 4 af 8

5 Resultater: Synscenter Refsnæs har i dag undervisningslokaler med det nyeste udstyr. Ud over at det giver nye muligheder i undervisning, kursusvirksomhed mv, er det også med til at sikre en stabil drift. Det giver bedre kvalitet Synscenter Refsnæs tilbud, og det giver mulighed for udvikling af nyt indhold i både kursustilbud og de interne områder. Som det fremgår senere i dette notat, er der behov for en indsats, der skal sikre fremtidig forankring af IKT-udvikling, så det nuværende niveau fastholdes og udbygges. Ad 4: Teknologifaglig netværksdannelse og indtægtsgivende virksomhed Synscenter Refsnæs deltager i relevante konferencer både med oplæg og med stande, hvor deltagere kan søge oplysninger om vores erfaringer, kompetencer, fremtidsplaner mv. Endvidere har vi kontakt til IKT-eksperter uden for Synscenter Refsnæs, og vi deltager i relevante mødefora, som handler om ny teknologi. I nordisk regi gennemfører Synscenter Refsnæs primo 2014 et nordisk IKT-seminar, der afholdes i Kalundborg på Synscenter Refsnæs. Vi har gennemført et antal IKT-kurser, og vi er fortsat i gang med at udarbejde produktark på IKT-kurser, som blandt andet udvikles med baggrund i vores erfaringer fra de interne kursusforløb for superbrugere. Synscenter Refsnæs udbyder kurser i anvendelse af ipads og Pronto til kunder, og vi har i flere tilfælde gennemført lokal kursusvirksomhed i anvendelse af ipads som indtægtsdækket virksomhed (positivlisten). Endvidere er vi i gang med udarbejdelse af flere kursustyper inden for blindeteknologi, inklusionsteknologi og kommunikationssystemer i forhold til flerhandicappede. Endelig bør det i denne sammenhæng også nævnes, at vi har indgået aftale med NOTA om udarbejdelse af punktmateriale til undervisningsbrug. Resultater: I omverdenen bliver Synscenter Refsnæs i dag betragtet som en aktiv, kompetent og attraktiv samarbejdspartner i forhold til IKT. Der er troværdighed om vores initiativer og udmeldinger, og der er interesse for at deltage i udviklingsprojekter sammen med os. Det er samtidig lykkedes at gøre netop denne ekspertise til et aktivt indtægtsgrundlag, der må vurderes at have potentiale til yderligere vækst i de kommende år. Den seneste aftale med NOTA understreger i sig selv dette potentiale. Ad 5: Mediatek: sikring af tilgængelighed, digitalisering af materialeproduktion og distribution Der er investeret i ny punktprinter og i et 3D-printer projekt som indebærer køb af 3D-printer, uddannelse af medarbejdere i at bruge den samt implementering i organisationen. Synscenter Refsnæs har udviklet det digitale bibliotek Biblus ( Biblus rummer i dag 5600 bogmaterialer i forskellige formater, som er produceret på Synscenter Refsnæs. Databasen udbygges dagligt med nye digitale materialer, både bøger, forstørrelser og lydfiler. Side 5 af 8

6 Robobraille.org anvendes i sammenhæng med Biblus.dk. Fra oktober 13 til januar 14 gennemføres en promovering/undervisnings-turne til 6 steder i Danmark for at introducere brugerne til og Vi er i gang med at udvikle et internt og eksternt tilgængeligt Mediatek, der stiller store dele af den dokumenterede faglige viden, der findes på Synscenter Refsnæs, til rådighed. I Mediateket indgår endvidere en beskrivelse af de øvrige materialer (fysiske materialer) samt deres pædagogiske og didaktiske anvendelse. Mediateket forventes implementeret 1. november Det digitale Mediatek suppleres med en fysisk materialeudstilling, der både rummer de historiske materialer (museum), der har været anvendt igennem tiderne, og en nutidig udstilling, der viser de materialer, som vi anvender i dag. I tilknytning til mediateket etableres en webshop, så materialer, figurer mv. kan bestilles direkte fra mediateket og også betales direkte, hvis der er betaling på varen. Endelig bør det i denne sammenhæng også nævnes, at der er etableret videokonference i foreløbig et enkelt mødelokale, og der vil snart blive etableret videokonference i yderligere et mødelokale på Refsnæs. Videokonferencen er afprøvet og anvendt i flere tilfælde og har vist sig at fungere godt. Resultater: Indkøbet af de nye printere giver mulighed for at producere materialer i en bedre kvalitet, at øge effektiviteten i opgaveløsningen samt ikke mindst at producere helt nye materialer (taktile figurer), som det slet ikke har været muligt at producere tidligere. De nye printere skaber således et helt nyt niveau for vores materialeproduktion. Med det digitale bibliotek Biblus er der skabt en helt ny og øget tilgængelighed til de materialer (lærebøger) der produceres til synshandicappede. Der er pr rekvireret 5600 digitale filer via biblus.dk, og der er registreret 450 brugere. På nuværende tidspunkt er dette et tilfredsstillende resultat. Med den helhed, som Biblus og Robobraille udgør, er der ydet et væsentligt teknologisk bidrag til den lokale inklusion for synshandicappede, idet brugerne her får nem adgang til materialer i det format, de ønsker. Med Mediateket etableres et væsentligt grundlag for synliggørelse og nyttiggørelse af Syncenter Refsnæs øvrige materialer og vores viden om disse. Derved vil en meget stor andel af Synscenter Refsnæs materialeproduktion være digitaliseret og gjort nemt tilgængelig for brugerne. Dette vil både give brugerne en hurtig og nem adgang til at hente materialer og viden, og det vil på sigt kunne medvirke til, at ressourcer i materialeproduktionen kan anvendes anderledes. En samling af materialer i en fælles udstilling på Synscenter Refsnæs giver kursister, forældre, elever og andre et væsentligt bedre indtryk af vores materialer og den viden, vi får. Synscenter Refsnæs får et moderne udstillingsvindue. Webshoppen vil gøre det nemmere for brugere at bestille og betale varer fra Synscenter Refsnæs. Endvidere vil det automatisere nogle af de i dag ressourcetunge manuelle arbejdsrutiner, og det vil kunne lette arbejdsrutiner omkring lagerstyring. Med etablering af videokonferencer er det muligt at imødekomme et ønske fra brugerne om at kunne spare rejsetid til Kalundborg og i stedet gennemføre digitale møder. Side 6 af 8

7 D. Driftsforankring og opnåede resultater i forhold til de overordnede målsætninger for DP 5 De overordnede målsætninger for delprojekt 5 var at udvikle teknologiområdet, så Synscenter Refsnæs dels har rådighed over den teknologi, der er forudsætningen for en tidssvarende rådgivning og undervisning, og dels gør det muligt at producere og distribuere synscenterets materialeproduktion digitalt. Som det fremgår af ovenstående indsatser og resultater, er status i efteråret 2013, at denne overordnede målsætning må anses for godt på vej til at være opfyldt. Med implementeringen og den driftsmæssige nyttiggørelse af de nye printere samt det nye mediatek i løbet af foråret 2014 vil målsætningen principielt være fuldt opfyldt. Alligevel er det vurderingen, at vi ikke er helt i mål og endnu ikke helt har skabt det varige fundament for at komme i mål. Det skyldes først og fremmest, at den udviklingsrettede driftsforankring endnu ikke kan anses for at være helt stabil og konsistent. På nuværende tidspunkt er IKT-udviklingen på Synscenter Refsnæs reelt stadig forankret i delprojekt 5. På driftssiden er f.eks. indkøb af smartphones og ipads solidt forankret i administrationen, og tekniske problemstillinger løses via regions-it. Det er også tydeligt, at der sker en løbende driftsforankring af de teknologier, som medarbejderne i Bo-området, Skolen, Rådgivningen og Materialeområdet er uddannet i og anvender i det daglige. Teknologierne bliver i stigende grad en integreret del af tilbuddene på både det interne og det eksterne område. På tilsvarende vis vil nyttiggørelsen af 3D-printer og driften af Mediateket blive driftsforankret i hhv. Rådgivningen og Materialeområdet, når implementeringen er planmæssigt gennemført. Tilbage står en fremtidssikret forankring af den fortsatte og tværgående udvikling på IKTområdet, der er konsistent, også i forhold til den forventelige justering af organisationsstrukturen i løbet af det kommende år. Hvis forslaget om at forankre det ledelsesmæssige ansvar for den fortsatte udvikling inden for digitalisering og teknologisering (herunder IKT) som en tværgående ledelsesopgave hos et medlem af Centerledelsen, vil også den udviklingsmæssige driftsforankring på IKT-området være sikret. Dermed må målsætningerne for delprojekt 5 i det hele anses for opfyldt. E. Erfaringer og perspektiver for den videre indsats Den første og væsentlige erfaring og konstatering må være, at IKT viste sig at være et helt rigtigt indsatsområde for Synscenter Refsnæs. I dag er IKT en vigtig del af vores profil på efterskoletilbuddet, kurserne på Stausgaard, skolens undervisning osv., og der ville på alle områder være tale om et ringere tilbud, hvis vi ikke var på det nuværende høje IKT-niveau. Omverdenens reaktioner viser, at der på netop IKT-området er et klart behov for, at Synscenter Refsnæs løfter et ansvar som landsdækkende institution. Det aftvinger respekt, det medvirker til at give Synscenter Refsnæs en rolle og en placering i Syn-Danmark og det har selvstændigt væsentlig betydning som en potentiel indtægtskilde. Vores nye profil som nogen, der kan noget på IKT-området kaster nye opgaver af sig, som det fremgår af positivlisten. Side 7 af 8

8 En af de væsentlige erfaringer fra delprojekt 5 må samtidig være, at det er en krævende og konstant udgiftskrævende opgave at fastholde en position, hvor Synscenter Refsnæs har spidskompetencer på IKT-området og dermed er i stand til at løfte det ansvar, der i omverdenens forventninger følger med som landsdækkende institution at være stedet, hvor viden om IKT på synsområdet kan opsamles, bearbejdes, vurderes, formidles og nyttiggøres for målgruppen. Med indsatserne i delprojekt 5 og ikke mindst den særlige bevilling er Synscenter Refsnæs billedligt talt løftet til 2013-niveau. Men allerede i projektperioden er det blevet tydeligt, at udviklingen inden for netop det teknologiske område er nærmest eksplosiv. Og i løbet af kort tid vil 2013-niveau være at betragte som et næsten forældet niveau. Derfor er der behov for, at den investering, der nu er foretaget, følges op af en præcis prioritering af indsatser og ressourcer (herunder økonomi), som sikrer, at vores up-to-date niveau fastholdes i fremtiden. Heri ligger bl.a. en prioritering af løbende tilførsel af ressourcer og kompetenceudvikling indenfor IKT, løbende test af nyt hardware og software, løbende investering i og afprøvning af nyt udstyr osv. Med til dette billede hører, at IT-udstyr i mange tilfælde ikke har en levetid på mere end 3 år, før det er forældet. Allerede nu kan vi f.eks. se, at de ipad2, som vi købte for 1½ år siden, på nogle områder er forældet. I kravene til den fremtidige indsats ligger uden tvivl også, at teknologisk kompetence skal være et integreret element i den faglige profil hos medarbejderne på Synscenter Refsnæs. Styrken i netop denne kompetence vil uden tvivl variere fra opgavefelt til opgavefelt, men det må forventes, at det for alle medarbejdere vil være en del af grundkompetencen. På det operationelle plan udestår følgende umiddelbare opgaver, som vil blive løftet ind i det generelle ledelsesarbejde, det videre arbejde med digitalisering og teknologisering samt det videre arbejde med strategi for de unikke specialkompetencer på Synscenter Refsnæs: Øget omsætning (økonomi) ved at omsætte vores IKT-viden i nye ydelser (kursustilbud mv.) til specifikke målgrupper. De nye ydelser skal markedsføres målrettet via præcise produktark. Yderligere kompetenceudvikling af et antal medarbejdere på kompetenceniveau 3, så vi kan øge antallet af undervisere, der kan løfte eksterne undervisningsopgaver. Vi er i øjeblikket mest sårbare på svagsyns-teknologi. Generel opkvalificering af medarbejdernes kompetencer inden for IKT. Disse indsatser vil blive reflekteret direkte i det videre arbejde med udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs i perioden frem til april Side 8 af 8

Slutrapport: Udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs

Slutrapport: Udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs 21. april 2014 Slutrapport: Udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs Med dette notat afrapporteres udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ), der er gennemført i perioden april 2012 april 2014. Notatet

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Det nye Synscenter Refsnæs - der i højere grad understøtter kommunernes inklusionsopgaver

Det nye Synscenter Refsnæs - der i højere grad understøtter kommunernes inklusionsopgaver 21. februar 2012 Kommissorium for 2-årigt udviklingsprojekt: Det nye Synscenter Refsnæs - der i højere grad understøtter kommunernes inklusionsopgaver 1. Projektets baggrund Synscenter Refsnæs er i alvorlige

Læs mere

maj 2013 i samarbejde med kommunikationscentrene i hele landet. Vores inklusionsunderstøttende indsats ude i landet

maj 2013 i samarbejde med kommunikationscentrene i hele landet. Vores inklusionsunderstøttende indsats ude i landet Nyhedsbrev maj 2013 Fra Synscenter Refsnæs Nye tilbud på vej Synscenter Refsnæs udvikler nye landsdækkende tilbud, der understøtter blinde og svagsynedes lokale inklusion, mens vi venter på resultatet

Læs mere

Velkomst og præsentation

Velkomst og præsentation Velkomst og præsentation Michael (projektledelsen, områdeleder mv.) Pernille (delprojektleder, synskonsulent mv.) Afbryd og spørg ind undervejs Realisme frem for skønmaleri 1 Emne Et 2-årigt udviklingsprojekt

Læs mere

Afdelingsleder til Specialrådgivningen

Afdelingsleder til Specialrådgivningen Afdelingsleder til Specialrådgivningen Synscenter Refsnæs November 2015 Stillings- og personprofil Side 1 Opdragsgiver Synscenter Refsnæs Centerleder Kenn Steen Andersen Adresse Synscenter Refsnæs Kystvejen

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

2 psykologer til specialrådgivning

2 psykologer til specialrådgivning Stillings- og personprofil 2 psykologer til specialrådgivning Synscenter Refsnæs Februar 2015 Opdragsgiver Synscenter Refsnæs Centerleder Kenn Steen Andersen Adresse Synscenter Refsnæs Kystvejen 112 4400

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Afdelingsleder til Specialrådgivningen

Afdelingsleder til Specialrådgivningen Afdelingsleder til Specialrådgivningen Synscenter Refsnæs Januar 2017 Stillings- og personprofil Side 1 Opdragsgiver Synscenter Refsnæs Centerleder Kenn Steen Andersen Adresse Synscenter Refsnæs Kystvejen

Læs mere

Fra Synscenter Refsnæs

Fra Synscenter Refsnæs Nyhedsbrev november 2013 Fra Synscenter Refsnæs Efterskolen på Refsnæs åbner i august 2014 Den 2. november holder vi åbent hus fra kl. 10.00 14.00, og alle er velkomne til at kigge forbi. Læs mere om åbent

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Januar 2013. Synscenter Refsnæs satser massivt på IKT og inklusionsteknologi frem mod 2018

Januar 2013. Synscenter Refsnæs satser massivt på IKT og inklusionsteknologi frem mod 2018 Nyhedsbrev Januar 2013 Fra Synscenter Refsnæs IKT-t eman umme r Synscenter Refsnæs satser massivt på IKT og inklusionsteknologi frem mod 2018 Synscenter Refsnæs vil bygge videre på succesen med at udvikle

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE v. Rammeaftale Sjælland National koordinationsstruktur: Socialstyrelsens rolle og centrale udmeldinger Socialstyrelsen

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 INTRODUKTION Med vedtagelsen af Københavns Kommunes bibliotekspakke Styrk Borgerne og Biblioteksstrategien 2014-2019 blev der skabt en ramme og

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Etablering af et digitalt skolebibliotek for blinde og svagsynede børn og unge

Etablering af et digitalt skolebibliotek for blinde og svagsynede børn og unge Afsluttende rapport Etablering af et digitalt skolebibliotek for blinde og svagsynede børn og unge udarbejdet af Synscenter Refsnæs Dato: 19. oktober 2012 Udgave: 1.0 Status: Endelig Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

STRATEGI. Center for E-læring. Region Midtjylland. Center for E-læring, Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital

STRATEGI. Center for E-læring. Region Midtjylland. Center for E-læring, Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital STRATEGI Center for E-læring Region Midtjylland 2012-2014 Aarhus Universitetshospital Indledning Center for E-læring i Region Midtjylland () blev oprettet d. 1. oktober 2011 på baggrund af en beslutning

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

AFDELINGSLEDER TIL BOTILBUD DER OMFATTER STU OG EFTERSKOLEN

AFDELINGSLEDER TIL BOTILBUD DER OMFATTER STU OG EFTERSKOLEN København marts 2017 Jobprofil AFDELINGSLEDER TIL BOTILBUD DER OMFATTER STU OG EFTERSKOLEN SYNSCENTER REFSNÆS GENITOR LANGEBROGADE 6E, 3.TV 1411 KØBENHAVN K TLF. 31410178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER:

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Formål: Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. I øjeblikket er tallet for Region Syddanmark 77 %, og for Region

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere