Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013"

Transkript

1 Bilag september 2013 Perspektiver på teknologiområdet Med dette notat afrapporteres Delprojekt 5: Udvikling på teknologiområdet. Notatet indeholder: A. Baggrund og mål med DP 5 B. Særlig bevilling C. Indsatser og resultater D. Driftsforankring og opnåede resultater i forhold til de overordnede målsætninger for DP 5 E. Erfaringer og perspektiver for den videre indsats A. Baggrund og mål med DP 5 I 2011 var Synscenter Refsnæs i en situation, hvor viden om IKT (Informations- og KommunikationsTeknologi) var forankret hos enkeltpersoner, og der var primært tale om viden om IKT-hjælpemidler, der var på vej til at blive overhalet af ny teknologi. Kapacitetstilpasninger synliggjorde yderligere denne organisatoriske sårbarhed. Samtidig oplevedes internt på Synscenter Refsnæs et stort behov for at kunne give elever og lærere viden om de nyeste teknologier som f.eks. tablets og smartphones, som rummer helt nye muligheder mh.t. livskvalitet, selvstændighed, læring mv. for synshandicappede. Blandt synskonsulenter i Danmark havde Synscenter Refsnæs helt i overensstemmelse med denne udvikling fået et ry for ikke at være i kontakt med, hvad der skete på IKT-området. Derfor var det ikke på Synscenter Refsnæs, at man søgte bistand i forhold til IKT. Kenderseminaret, netværksmøde med IKT-specialister og dialogrunder hos kommunikationscentre og kommuner viste samtidig, at Synscenter Refsnæs (som landsdækkende institution) i omverdenens øjne fortsat har en vigtig opgave i at være det sted, hvor viden om IKT på synsområdet kan opsamles, bearbejdes, vurderes, formidles og nyttiggøres for målgruppen. Ingen andre aktører har ressourcer eller kompetencer til at kunne påtage sig denne opgave. Med afsæt i Synscenter Refsnæs status som landsdækkende institution var der således et akut behov for både kompetenceudvikling af medarbejdere og anskaffelse af tidssvarende IKT-hardware og software. I takt med det stigende fokus på lokal inklusion var der fra omverdenen samtidig et stigende krav om øget digital tilgængelighed til de materialer, som Synscenter Refsnæs producerer, og øget tilgængelighed til den faglige viden, som findes på Synscenter Refsnæs. På den baggrund blev der i forbindelse med udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs formuleret følgende målsætninger for delprojekt 5: At udvikle teknologiområdet, så Synscenter Refsnæs dels har rådighed over den teknologi, der er forudsætningen for en tidssvarende rådgivning og undervisning, og dels gør det muligt at producere og distribuere synscenterets materialeproduktion digitalt, herunder at Side 1 af 8

2 1. Kortlægge hvilke teknologiske hjælpemidler og kompetencer, der er en forudsætning for en tidssvarende rådgivning og undervisning, ved beskrivelse i to kategorier need to have og nice to have 2. Undersøge hvad det koster at indkøbe disse hjælpemidler, herunder undersøge finansieringsmuligheder internt og eksternt 3. Kortlægge hvad det forudsætter og koster at producere og distribuere Refsnæs materialeproduktion digitalt 4. Udbyde indtægtsgivende kurser på området på baggrund af ovenstående kompetenceudvikling og investering i tidssvarende IKT-udstyr, samt etablering af tidssvarende undervisningsmiljø 5. At fremtidssikre drift og udvikling på IKT-området ved etablering af et tværfagligt internt IKT-team, og et eksternt IKT-netværk med eksterne samarbejdspartnere. B. Særlig bevilling Arbejdet med delprojekt 5 blev indledt med en kortlægning af Synscenter Refsnæs behov for kompetenceudvikling, hardware, software og digitalisering. Kortlægningen dannede grundlag for en særlig bevilling på 1.62 mio. kr., som i projektperioden skulle understøtte netop arbejdet med opgradering på teknologiområdet. Af sagsfremstilling til regionsrådet 7. juni 2012 fremgår følgende bevillingsgrundlag: Det nye Synscenter Refsnæs på teknologiområdet En væsentlig forudsætning for realisering af Det nye Synscenter Refsnæs er opgradering af synscenteret på teknologiområdet. Lokale kommunikationscentre, kommuner, elever og pårørende forventer at synscenteret kan yde råd og vejledning om brug af mobiltelefoner, ipads mv. Ligeledes forventes synscenteret at kunne bistå med produktion af materialer og hjælpemidler, der gør det muligt for blinde og svagsynede at deltage i undervisning fx på en lokal folkeskole. Synscenter Refsnæs arbejder aktuelt med implementering af et elektronisk skolebibliotek for blinde og svagsynede (biblus.dk) og ser i forlængelse heraf behov for yderligere at udvikle materialeproduktionen med en webshop, der giver overblik over hjælpemidler til blinde og svagsynede. Opgradering på teknologiområdet kræver dels investering i nyt udstyr dels kompetenceudvikling hos medarbejderne. For at understøtte udviklingsarbejdet i Det nye Synscenter Refsnæs over den kommende to årige periode er opstillet en oversigt over investeringer, der er nødvendige ud over det, som kan afholdes inden for synscenterets eget budget: Printerinvesteringer (til punktskrift og til 3D print, der anvendes til taktil indlæring) Punktapparater, mobiltelefoner, ipads mv. Superbrugeruddannelse i nyt udstyr og udvikling af IT- undervisningsmiljø Anskaffelse af digitale hjælpemidler og skolematerialer Etablering af webshop for hjælpemidler Udgiften hertil andrager i alt kr. Synscenter Refsnæs har brug for at kunne råde over beløbet i indeværende år, da investeringerne på teknologiområdet er en forudsætning for en række af de initiativer, de arbejdes med i Det nye Synscenter Refsnæs. Investeringen forudsættes afholdt af socialområdets investeringsramme. Side 2 af 8

3 Den særlige bevilling på 1,62 mio. kr. er blevet anvendt/disponeret på følgende måde: Printerinvesteringer Punktapparater, smartphones og tablets Superbrugeruddannelse og udvikling af undervisningsmiljø Anskaffelse af digitale hjælpemidler og skolematerialer Webshop Videokonference kr kr kr kr kr kr. C. Indsatser og resultater Indsatserne i DP 5 er blevet defineret via følgende resultatkrav: 1. Investering og implementering af hardware, software og styrkelse af netværk 2. Intern kompetenceudvikling i synskompenserende teknologi 3. Etablering af IKT-miljø og internt IKT-team til sikring af drift og udvikling 4. Teknologifaglig netværksdannelse og indtægtsgivende virksomhed 5. Mediatek sikring af tilgængelighed, digitalisering af materialeproduktion og distribution I det følgende opsummeres de væsentligste indsatser og resultater i forhold til de enkelte resultatkrav. I afsnit D samles op på de opnåede resultater i forhold til de overordnede målsætninger for delprojekt 5. Ad 1: Investering og implementering af hardware, software og styrkelse af netværk På grundlag af den første kortlægning af behovet for teknologiske hjælpemidler blev der udarbejdet en konkret strategi for investering i ny teknologi. Strategien blev udformet med afsæt i drøftelser med de dygtigste fagfolk på IKT-området inden for synshandicap samt øvrige centrale aktører. I dialogen har bl.a. indgået Sensus, IBOS, Kommunikationscentre, Synskonsulenter samt Koncern-IT. Der er på den baggrund gennemført en betydelig investering i punktapparater, smartphones og tablets. Der er lavet en evaluering af den store investering, som er forelagt styregruppen (Survey om ipads), og i øjeblikket gennemføres en kortlægning af nye typer punktapparater med henblik på at indsamle viden om de nye typer. Endvidere er der investeret i en række nye hardware- og softwareprodukter samt netværk. Resultater: Et stort antal medarbejdere på Synscenter Refsnæs er således i dag udstyret med ny teknologi. De er fortrolige med de nye teknologier, og de anvender dem aktivt i rådgivning og undervisning både internt i Bo-området og Skolen og på kurser på Stausgaard. Side 3 af 8

4 De omfattende investeringer i hardware, software og netværk indebærer, at Synscenter Refsnæs har et tidssvarende undervisningsmiljø. Vi har adgang til flere platforme, både IOS og Windows, hvilket giver os mulighed for at arbejde med mange forskellige typer af IKT-opgaver. Ad 2: Intern kompetenceudvikling i synskompenserende teknologi Der er lavet en model for IKT-viden som baserer sig på 4 niveauer: Niveau 1 er et brugerniveau Niveau 2 er et superbrugerniveau Niveau 3 er et undervisningsniveau Niveau 4 er et forskningsniveau Der er i projektperioden gennemført 2 kurser i niveau 2 á 6 dages varighed. 28 medarbejdere har deltaget i disse kurser, der giver et generelt højt niveau inden for områderne: Svagsyns-IKT, Multihandicap-IKT og Blinde-IKT. Der er udarbejdet en plan for uddannelse af medarbejdere i niveau 3, som forventes gennemført i slutningen af 2013 og begyndelsen af 2014 med henblik på at øge antallet af medarbejdere, som kan undervise i IKT på et højt niveau. Endvidere er der gennemført en række interne forløb med henblik på at introducere brugerne til ipads. I alt 80 medarbejdere har deltaget i et sådant introduktionskursus. Resultater: De IKT-kompetente medarbejdere bruger i dag deres viden i det daglige arbejde i Skolen, på Boområdet, på kurserne osv. Det betyder, at IKT som et vigtigt hjælpemiddel til synshandicappede nu også bruges aktivt på Synscenter Refsnæs. Dette er med til at tegne en profil af Synscenter Refsnæs og vores tilbud som en moderne virksomhed, der forstår at bruge de nyeste hjælpemidler. Flere medarbejdere er på et niveau 3. Det indebærer, at Synscenter Refsnæs nu kan udbyde undervisning som indtægtsdækket virksomhed i de teknologier, vi har størst fokus på. Aktuelt er det særligt ipads, Pronto, smartphones mv. med særlig fokus på, hvordan synshandicappede kan anvende disse hjælpemidler. Som det fremgår af positivlisten, er der efterspørgsel efter disse produkter. Ad 3: Etablering af IKT-miljø og internt IKT-team til sikring af drift og udvikling Der er investeret betydeligt i nyt hurtigt og stabilt netværk, ligesom der er investeret betydeligt i, at Synscenter Refsnæs er opdateret på den nyeste hardware og software. Særligt har indsatsen gået på at få opdateret undervisningslokalerne på Synscenter Refsnæs. Vi har indgået en fast aftale med koncern-it om support på det driftstekniske område, og i forhold til udvikling af IKT-området sikres det i driftsorganisationen ved de IKT-kompetente medarbejdere og i høj grad også med delprojekt 5 som omdrejningspunkt. Side 4 af 8

5 Resultater: Synscenter Refsnæs har i dag undervisningslokaler med det nyeste udstyr. Ud over at det giver nye muligheder i undervisning, kursusvirksomhed mv, er det også med til at sikre en stabil drift. Det giver bedre kvalitet Synscenter Refsnæs tilbud, og det giver mulighed for udvikling af nyt indhold i både kursustilbud og de interne områder. Som det fremgår senere i dette notat, er der behov for en indsats, der skal sikre fremtidig forankring af IKT-udvikling, så det nuværende niveau fastholdes og udbygges. Ad 4: Teknologifaglig netværksdannelse og indtægtsgivende virksomhed Synscenter Refsnæs deltager i relevante konferencer både med oplæg og med stande, hvor deltagere kan søge oplysninger om vores erfaringer, kompetencer, fremtidsplaner mv. Endvidere har vi kontakt til IKT-eksperter uden for Synscenter Refsnæs, og vi deltager i relevante mødefora, som handler om ny teknologi. I nordisk regi gennemfører Synscenter Refsnæs primo 2014 et nordisk IKT-seminar, der afholdes i Kalundborg på Synscenter Refsnæs. Vi har gennemført et antal IKT-kurser, og vi er fortsat i gang med at udarbejde produktark på IKT-kurser, som blandt andet udvikles med baggrund i vores erfaringer fra de interne kursusforløb for superbrugere. Synscenter Refsnæs udbyder kurser i anvendelse af ipads og Pronto til kunder, og vi har i flere tilfælde gennemført lokal kursusvirksomhed i anvendelse af ipads som indtægtsdækket virksomhed (positivlisten). Endvidere er vi i gang med udarbejdelse af flere kursustyper inden for blindeteknologi, inklusionsteknologi og kommunikationssystemer i forhold til flerhandicappede. Endelig bør det i denne sammenhæng også nævnes, at vi har indgået aftale med NOTA om udarbejdelse af punktmateriale til undervisningsbrug. Resultater: I omverdenen bliver Synscenter Refsnæs i dag betragtet som en aktiv, kompetent og attraktiv samarbejdspartner i forhold til IKT. Der er troværdighed om vores initiativer og udmeldinger, og der er interesse for at deltage i udviklingsprojekter sammen med os. Det er samtidig lykkedes at gøre netop denne ekspertise til et aktivt indtægtsgrundlag, der må vurderes at have potentiale til yderligere vækst i de kommende år. Den seneste aftale med NOTA understreger i sig selv dette potentiale. Ad 5: Mediatek: sikring af tilgængelighed, digitalisering af materialeproduktion og distribution Der er investeret i ny punktprinter og i et 3D-printer projekt som indebærer køb af 3D-printer, uddannelse af medarbejdere i at bruge den samt implementering i organisationen. Synscenter Refsnæs har udviklet det digitale bibliotek Biblus (www.biblus.dk). Biblus rummer i dag 5600 bogmaterialer i forskellige formater, som er produceret på Synscenter Refsnæs. Databasen udbygges dagligt med nye digitale materialer, både bøger, forstørrelser og lydfiler. Side 5 af 8

6 Robobraille.org anvendes i sammenhæng med Biblus.dk. Fra oktober 13 til januar 14 gennemføres en promovering/undervisnings-turne til 6 steder i Danmark for at introducere brugerne til og Vi er i gang med at udvikle et internt og eksternt tilgængeligt Mediatek, der stiller store dele af den dokumenterede faglige viden, der findes på Synscenter Refsnæs, til rådighed. I Mediateket indgår endvidere en beskrivelse af de øvrige materialer (fysiske materialer) samt deres pædagogiske og didaktiske anvendelse. Mediateket forventes implementeret 1. november Det digitale Mediatek suppleres med en fysisk materialeudstilling, der både rummer de historiske materialer (museum), der har været anvendt igennem tiderne, og en nutidig udstilling, der viser de materialer, som vi anvender i dag. I tilknytning til mediateket etableres en webshop, så materialer, figurer mv. kan bestilles direkte fra mediateket og også betales direkte, hvis der er betaling på varen. Endelig bør det i denne sammenhæng også nævnes, at der er etableret videokonference i foreløbig et enkelt mødelokale, og der vil snart blive etableret videokonference i yderligere et mødelokale på Refsnæs. Videokonferencen er afprøvet og anvendt i flere tilfælde og har vist sig at fungere godt. Resultater: Indkøbet af de nye printere giver mulighed for at producere materialer i en bedre kvalitet, at øge effektiviteten i opgaveløsningen samt ikke mindst at producere helt nye materialer (taktile figurer), som det slet ikke har været muligt at producere tidligere. De nye printere skaber således et helt nyt niveau for vores materialeproduktion. Med det digitale bibliotek Biblus er der skabt en helt ny og øget tilgængelighed til de materialer (lærebøger) der produceres til synshandicappede. Der er pr rekvireret 5600 digitale filer via biblus.dk, og der er registreret 450 brugere. På nuværende tidspunkt er dette et tilfredsstillende resultat. Med den helhed, som Biblus og Robobraille udgør, er der ydet et væsentligt teknologisk bidrag til den lokale inklusion for synshandicappede, idet brugerne her får nem adgang til materialer i det format, de ønsker. Med Mediateket etableres et væsentligt grundlag for synliggørelse og nyttiggørelse af Syncenter Refsnæs øvrige materialer og vores viden om disse. Derved vil en meget stor andel af Synscenter Refsnæs materialeproduktion være digitaliseret og gjort nemt tilgængelig for brugerne. Dette vil både give brugerne en hurtig og nem adgang til at hente materialer og viden, og det vil på sigt kunne medvirke til, at ressourcer i materialeproduktionen kan anvendes anderledes. En samling af materialer i en fælles udstilling på Synscenter Refsnæs giver kursister, forældre, elever og andre et væsentligt bedre indtryk af vores materialer og den viden, vi får. Synscenter Refsnæs får et moderne udstillingsvindue. Webshoppen vil gøre det nemmere for brugere at bestille og betale varer fra Synscenter Refsnæs. Endvidere vil det automatisere nogle af de i dag ressourcetunge manuelle arbejdsrutiner, og det vil kunne lette arbejdsrutiner omkring lagerstyring. Med etablering af videokonferencer er det muligt at imødekomme et ønske fra brugerne om at kunne spare rejsetid til Kalundborg og i stedet gennemføre digitale møder. Side 6 af 8

7 D. Driftsforankring og opnåede resultater i forhold til de overordnede målsætninger for DP 5 De overordnede målsætninger for delprojekt 5 var at udvikle teknologiområdet, så Synscenter Refsnæs dels har rådighed over den teknologi, der er forudsætningen for en tidssvarende rådgivning og undervisning, og dels gør det muligt at producere og distribuere synscenterets materialeproduktion digitalt. Som det fremgår af ovenstående indsatser og resultater, er status i efteråret 2013, at denne overordnede målsætning må anses for godt på vej til at være opfyldt. Med implementeringen og den driftsmæssige nyttiggørelse af de nye printere samt det nye mediatek i løbet af foråret 2014 vil målsætningen principielt være fuldt opfyldt. Alligevel er det vurderingen, at vi ikke er helt i mål og endnu ikke helt har skabt det varige fundament for at komme i mål. Det skyldes først og fremmest, at den udviklingsrettede driftsforankring endnu ikke kan anses for at være helt stabil og konsistent. På nuværende tidspunkt er IKT-udviklingen på Synscenter Refsnæs reelt stadig forankret i delprojekt 5. På driftssiden er f.eks. indkøb af smartphones og ipads solidt forankret i administrationen, og tekniske problemstillinger løses via regions-it. Det er også tydeligt, at der sker en løbende driftsforankring af de teknologier, som medarbejderne i Bo-området, Skolen, Rådgivningen og Materialeområdet er uddannet i og anvender i det daglige. Teknologierne bliver i stigende grad en integreret del af tilbuddene på både det interne og det eksterne område. På tilsvarende vis vil nyttiggørelsen af 3D-printer og driften af Mediateket blive driftsforankret i hhv. Rådgivningen og Materialeområdet, når implementeringen er planmæssigt gennemført. Tilbage står en fremtidssikret forankring af den fortsatte og tværgående udvikling på IKTområdet, der er konsistent, også i forhold til den forventelige justering af organisationsstrukturen i løbet af det kommende år. Hvis forslaget om at forankre det ledelsesmæssige ansvar for den fortsatte udvikling inden for digitalisering og teknologisering (herunder IKT) som en tværgående ledelsesopgave hos et medlem af Centerledelsen, vil også den udviklingsmæssige driftsforankring på IKT-området være sikret. Dermed må målsætningerne for delprojekt 5 i det hele anses for opfyldt. E. Erfaringer og perspektiver for den videre indsats Den første og væsentlige erfaring og konstatering må være, at IKT viste sig at være et helt rigtigt indsatsområde for Synscenter Refsnæs. I dag er IKT en vigtig del af vores profil på efterskoletilbuddet, kurserne på Stausgaard, skolens undervisning osv., og der ville på alle områder være tale om et ringere tilbud, hvis vi ikke var på det nuværende høje IKT-niveau. Omverdenens reaktioner viser, at der på netop IKT-området er et klart behov for, at Synscenter Refsnæs løfter et ansvar som landsdækkende institution. Det aftvinger respekt, det medvirker til at give Synscenter Refsnæs en rolle og en placering i Syn-Danmark og det har selvstændigt væsentlig betydning som en potentiel indtægtskilde. Vores nye profil som nogen, der kan noget på IKT-området kaster nye opgaver af sig, som det fremgår af positivlisten. Side 7 af 8

8 En af de væsentlige erfaringer fra delprojekt 5 må samtidig være, at det er en krævende og konstant udgiftskrævende opgave at fastholde en position, hvor Synscenter Refsnæs har spidskompetencer på IKT-området og dermed er i stand til at løfte det ansvar, der i omverdenens forventninger følger med som landsdækkende institution at være stedet, hvor viden om IKT på synsområdet kan opsamles, bearbejdes, vurderes, formidles og nyttiggøres for målgruppen. Med indsatserne i delprojekt 5 og ikke mindst den særlige bevilling er Synscenter Refsnæs billedligt talt løftet til 2013-niveau. Men allerede i projektperioden er det blevet tydeligt, at udviklingen inden for netop det teknologiske område er nærmest eksplosiv. Og i løbet af kort tid vil 2013-niveau være at betragte som et næsten forældet niveau. Derfor er der behov for, at den investering, der nu er foretaget, følges op af en præcis prioritering af indsatser og ressourcer (herunder økonomi), som sikrer, at vores up-to-date niveau fastholdes i fremtiden. Heri ligger bl.a. en prioritering af løbende tilførsel af ressourcer og kompetenceudvikling indenfor IKT, løbende test af nyt hardware og software, løbende investering i og afprøvning af nyt udstyr osv. Med til dette billede hører, at IT-udstyr i mange tilfælde ikke har en levetid på mere end 3 år, før det er forældet. Allerede nu kan vi f.eks. se, at de ipad2, som vi købte for 1½ år siden, på nogle områder er forældet. I kravene til den fremtidige indsats ligger uden tvivl også, at teknologisk kompetence skal være et integreret element i den faglige profil hos medarbejderne på Synscenter Refsnæs. Styrken i netop denne kompetence vil uden tvivl variere fra opgavefelt til opgavefelt, men det må forventes, at det for alle medarbejdere vil være en del af grundkompetencen. På det operationelle plan udestår følgende umiddelbare opgaver, som vil blive løftet ind i det generelle ledelsesarbejde, det videre arbejde med digitalisering og teknologisering samt det videre arbejde med strategi for de unikke specialkompetencer på Synscenter Refsnæs: Øget omsætning (økonomi) ved at omsætte vores IKT-viden i nye ydelser (kursustilbud mv.) til specifikke målgrupper. De nye ydelser skal markedsføres målrettet via præcise produktark. Yderligere kompetenceudvikling af et antal medarbejdere på kompetenceniveau 3, så vi kan øge antallet af undervisere, der kan løfte eksterne undervisningsopgaver. Vi er i øjeblikket mest sårbare på svagsyns-teknologi. Generel opkvalificering af medarbejdernes kompetencer inden for IKT. Disse indsatser vil blive reflekteret direkte i det videre arbejde med udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs i perioden frem til april Side 8 af 8

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Fra Synscenter Refsnæs

Fra Synscenter Refsnæs Nyhedsbrev november 2013 Fra Synscenter Refsnæs Efterskolen på Refsnæs åbner i august 2014 Den 2. november holder vi åbent hus fra kl. 10.00 14.00, og alle er velkomne til at kigge forbi. Læs mere om åbent

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ny strategi for det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland

Ny strategi for det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland Nyhedsbrev fra Synscenter Refsnæs 1 Oktober 2012 Ny strategi for det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland Region Sjælland har meldt en ny strategi ud, der berører det specialiserede

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

IKT Messe Inklusionsteknologi. Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen

IKT Messe Inklusionsteknologi. Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen IKT Messe Inklusionsteknologi Tanja Stevns Lars Ballieu Christensen Præsentation Baggrund for projekterne Ebogslæser for svagsynede: VI Reader Digitale tavler og tablets: kommunikation mellem Smartboards

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kystvejen 112, 4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 01 00 Centerleder: Kenn Steen Andersen Hjemmeside: www.synref.dk E-mail:

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud Baggrund I Strategien for fremtidens dagtilbud 0-6 år 1 er der overordnet sat en ramme

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

øå#w!l^,^ /palig hy'pen

øå#w!l^,^ /palig hy'pen LANDSFORENINGEN AF FORÆI-DRE TEL BLINDE OG SVAGSYNEDE Claus Sørensen, Havbovej 28,2665 Vallensbæk Strand. Tlf. 5081 8048 - claus@webzone.dk - www.lfbs.dk CVR-nr. 32521362 - Dansk Bank 1551-3077799 Ministeriet

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept

De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept 170 IT I PRAKSIS DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR De kommunale topledere er bekymrede for markedets modenhed og borgernes manglende accept Kommunaldirektørerne ser de største barrierer i eksterne

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder 1. Projektet titel og indhold: Kommunikationsteknologier til understøttelse af kommunikative og kognitive færdigheder hos voksne udviklingshæmmede

Læs mere