ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE"

Transkript

1 I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON TELEFAX Danske Bank reg. nr konto nr Giro reg. nr konto nr Matr. nr.: 356ak og 356q Anmelder: Holbæk Bygrunde Advokat Erik Due Ejerlej.nr.: og Rosenborggade 3 Beliggende: Strandstræde 6-10 og 1130 København K. Pakhusstræde 7-11 Tlf.: Holbæk J.nr VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FJORDSTOKKENE Navn 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Fjordstokkene Hjemsted og værneting 2.1. Ejerforeningens hjemsted er Holbæk Kommune Ejerforeningens værneting er Holbæk Ret Formål 3.1. Ejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser vedrørende alle bygninger og arealer, herunder fællesrum, parkeringskælder og skralderum på matr. nr. 356 ak, 356 q og 356 as Holbæk Bygrunde, herunder at sørge for administration, drift og vedligeholdelse heraf såvel som af alle dertilhørende tekniske installationer Generalforsamlingen kan helt eller delvist overdrage drift og vedligeholdelse mv. til et eller flere private selskaber.

2 Ejerforeningen varetager medlemmernes fælles interesser såvel overfor offentlige myndigheder som overfor omgivelserne i øvrigt samt overfor medlemmerne internt Nærværende vedtægter samler de hidtidige vedtægter for ejerforeningen Fjordstokkene Øst, ejerforeningen Fjordstokkene Vest og grundejerforeningen Fjordstokkene i et samlet fælles sæt vedtægter Medlemmer 4.1. Samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen matr. nr. 356 ak og 356 q Holbæk Bygrunde, beliggende Strandstræde 6-10 og Pakhusstræde 7-11, 4300 Holbæk er medlemmer af ejerforeningen. Medlemskab er pligtmæssigt. Medlemskabet har virkning fra overtagelsesdagen, dog kan en erhverver af en ejerlejlighed først udøve stemmeretten, når foreningens bestyrelse har fået meddelelse om ejerskiftet Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelse overfor foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende anmærkninger, og når den tidligere ejer har betalt samtlige restancer pr. overtagelsesdagen samt opfyldt samtlige sine forpligtelser overfor foreningen Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen og hæfter således blandt andet for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art til enhver tid Uanset modstående aftale mellem den tidligere ejer og den nye ejer, foretages opkrævning til ejerforeningen, respektive tilbagebetaling fra ejerforeningen, overfor den til enhver tid værende ejerlejlighedsejere på betalingstidspunktet Fordelingstal

3 5.1. Til hver lejlighed er knyttet en efter fordelingstal beregnet forholdsmæssig andel af fælles rettigheder og forpligtelser. Medlemmernes fordelingstal fremgår af bilag 1 til nærværende vedtægter Ejerlejligheder i stueetagen har eksklusiv brugsret i 30 år jf. udstykningslovens 16 fra tinglysningstidspunktet for disse vedtægter til det i tilknytning til ejerlejligheden beliggende haveareal, jf. ridset i bilaget. Nærværende bestemmelse er ikke til hinder for, at der om 30 år tinglyses en forlængelse af brugsretten Generalforsamling 6.1. Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem indbringes for generalforsamlingen Hvert år i maj måned afholdes ordinær generalforsamling Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor 4. Forelæggelse og godkendelse af endelig budget for indeværende regnskabsår samt foreløbigt budget for følgende regnskabsår 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af eventuel administrator 9. Valg af revisor og eventuel revisorsuppleant 10. Eventuelt Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne vedrørende ejerforeningen behandlet af generalforsamlingen, idet forslag fremsættes efter Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/3 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal,

4 4. når administrator måtte forlange det, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen, dennes resultat og andre tvivlsspørgsmål opstået under generalforsamlingens afvikling Der optages referat af forhandlingerne på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse Generalforsamlinger afholdes i Holbæk Kommune Indkaldelse til generalforsamling 7.1. En generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og max. 4 ugers varsel ved omdeling af indkaldelsen til samtlige ejerlejlighedsejere i foreningen eller ved fremsendelse af almindeligt post/brev. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling skal endvidere medfølge det reviderede regnskab samt forslag til budget for det kommende år Forslag, der agtes stillet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. april. Forslag, der er fremsat i overensstemmelse hermed, udsendes med tilhørende materiale til foreningens medlemmer senest 14 dage før dagen for generalforsamlingen Beslutninger 8.1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, bestyrelsessuppleant eller revisor for ejerforeningen Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte med simpel stemmeflerhed efter fordelingstal.

5 8.3. Til beslutninger om væsentlige forbedringer, væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør, salg af væsentlige dele af fælles bestanddele eller om ændring i disse vedtægter kræves dog, at 2/3 af samtlige de stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede efter såvel antal som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 6 uger, og på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal Beslutninger, der indskrænker de enkelte ejerlejlighedsejeres eventuelle ret til at råde over fællesareal i form af haveareal, kan kun besluttes med virkning for samtlige ejerlejlighedsejere, der måtte råde over haveareal, og således at beslutningen indskrænker råderetten ligeligt for samtlige de pågældende ejerlejlighedsejere Uanset ovenstående kan et medlem ikke modsætte sig løbende drift, nødvendig vedligeholdelse, istandsættelse, udskiftning, renholdelse, pasning mv. af de grønne områder, bygninger, parkeringskælderen, forsyningsledninger mm. eller modsætte sig opkrævning af bidrag hos medlemmerne hertil Fordelingstallene kan kun ændres med samtykke fra alle medlemmer af ejerforeningen Stemmeretten på en generalforsamling kan udøves af et medlems ægtefælle, samlever eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har meddelt fuldmagt dertil Bestyrelsen 9.1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer alene valgt blandt ejerlejlighedsejere eller disses samboende ægtefæller/samlevere. Der kan kun vælges 1 bestyrelsesmedlem pr. lejlighed. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand mv Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Ved første valg vælges flertallet af bestyrelsen for en 2-årig periode, mens mindretallet vælges for en 1-årig periode. Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer i valgperioden indtræder suppleanter i det udtrædende bestyrelsesmedlems anciennitet, således at rotationsprincippet i videst muligt omfang tilgodeses Der vælgers 3 suppleanter for 1 år ad gangen.

6 Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer inkl. tiltrådte suppleanter under 5 medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsen skal regulere sit samarbejde i bestyrelsen samt i relation til administrator og revisor ved udfærdigelse af en forretningsorden. Forretningsordnen skal kendes af administrator og revisor Der kan til dækning af bestyrelsesmedlemmernes udokumenterede udgifter til telefon og individuelt kontorhold udbetales et foreningsrelateret godtgørelsesbeløb svarende til det til enhver tid af SKAT anerkendte beløb, jf. Ligningslovens 7M eller tilsvarende bestemmelser Bestyrelsens opgave 10.1 Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet. Bestyrelsen skal sikre, at administrationen af ejendommen foregår forsvarligt, og at der føres forsvarligt regnskab Bestyrelsen udøver fornøden budgetkontrol. I tilfælde af væsentlig overskridelse af budgettet forelægges dette for medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen beslutter nærmere regler og retningslinjer for benyttelse af fælleslokalerne, gæsteværelser, haveanlæg, parkeringskælder og andre fællesrum Bestyrelsen skal ved sin påtaleret og pligt ifølge 27 håndhæve reglerne i Husorden og reglerne i øvrigt i disse vedtægter. 11.

7 11. Bestyrelsesmøder Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte anledning findes at foreligge, eller når to medlemmer af bestyrelsen begærer det. Indkaldelse til møde skal ske uden unødigt ophold og med et varsel af mindst 3 dage. Afholdelse af bestyrelsesmøder bør søges tilrettelagt på en sådan måde at flest muligt kan deltage. Bestyrelsesformanden er forpligtet til at påse, at der afholdes mindst 2 årlige bestyrelsesmøder Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger af stor økonomisk betydning, af usædvanlig karakter eller væsentlige beslutninger i øvrigt, kræver dog at alle bestyrelsesmedlemmer har haft mulighed for at deltage i drøftelserne herom og give sin mening til kende Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget, dog har formanden pligt til at søge enighed specielt i beslutninger af stor økonomisk betydning, af usædvanlig karakter eller væsentlige beslutninger i øvrigt I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få sine synspunkter fremført og noteret i beretningen. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet samt eventuelle fraværende bestyrelsesmedlemmer underskriver for at have læst det Administration 12.1 Generalforsamlingen kan vælge en administrator En af generalforsamlingen valgt administrator skal være ejendomskyndig og have fornøden forsikringsdækning Efter at beslutning om nyvalg af administrator er truffet på en generalforsamling, kan den ikke-genvalgte administrator opsiges af bestyrelsen med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned.

8 12.4 Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol Administrators honorar afholdes som en fælles udgift af foreningen Tegningsregel 13.1 Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura vedrørende almindelige driftsforhold til administrator Revision 14.1 Ejerforeningens regnskab revideres af en generalforsamlingsvalgt registreret eller statsautoriseret revisor. Når det begæres af mindst 1/2 af foreningens medlemmer efter antal, skal revisor være statsautoriseret Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv Der skal føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal protokollen fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.

9 Årsregnskab 15.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor Fællesudgifter 16.1 Til dækning af foreningens samlede udgifter betaler medlemmerne acontofællesudgifter efter fordelingstal, i forhold til det på generalforsamlingen vedtagne budget. Acontofællesudgifter erlægges månedsvis forud Udgifter til fælles forsyning med varme og varmt vand samt forbrugsudgifter afholdes som fællesudgift, men udgifterne hertil fordeles som anført i Ejerforeningens eventuelle tab på tilgodehavender hos nuværende eller tidligere ejerlejlighedsejere medtages som en fællesudgift i det regnskabsår, hvor tabet efter bestyrelsesbeslutning kan anses for konstateret Varmeregnskab 17.1 Ejerforeningen er berettiget og forpligtet til at forsyne ejerlejligheder i ejerforeningen med varme og varmt vand. Der føres særskilt regnskab over varmeudgifterne Varmeudgifterne fordeles mellem ejerlejlighedsejerne i overensstemmelse med de i henhold til den til enhver tid værende lejelovgivning fastsatte principper for fordeling af varmeudgifterne i udlejningsejendomme. Et af ejerforeningen anvendt fordelingsprincip kan kun ændres, såfremt en ejer af en udlejet ejerlejlighed efter den enhver tid gældende lejelovgivning er forpligtet til at anvende det ændrede princip i forhold til lejeren. Ændring kan i så tilfælde vedtages af de fremmødte med simpel stemmeflerhed efter fordelingstal, jf. nærværende vedtægts 8.2.

10 Bestyrelsen eller administrator fastsætter á conto-varmebeløb efter de regler, der er gældende for lejere i henhold til den til enhver tid gældende lejelovgivning I varmeregnskabet indgår de udgifter, som i henhold til den til enhver tid gældende lejelovgivning uden særskilt aftale med lejer kan medtages i varmeregnskabet overfor beboelseslejere Medlemmernes hæftelse 18.1 For foreningens forpligtelser overfor tredjemand hæfter medlemmerne principalt pro rata, subsidiært solidarisk. Krav mod foreningens medlemmer kan først søges gennemført overfor de enkelte ejerlejlighedsejere, når betaling forgæves er søgt opnået hos ejerforeningen Pant 19.1 Til sikkerhed for betaling af fællesudgifter og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, tinglyses nærværende vedtægter pantstiftende på hver enkelt ejerlejlighed under matr. nr. 356 ak Holbæk Bygrunde, ejerlejlighederne samt under matr. nr. 356 q Holbæk Bygrunde, ejerlejlighederne , for et beløb stort kr , Pantstiftelsens maksimum er fastsat efter det beløb, der for tiden gælder i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 23. april 1998 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling, 23, stk. 5. Da det fastsatte beløb reguleres som anført i nævnte bekendtgørelse eller i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning herom, kan ejerforeningens generalforsamling med bindende virkning for samtlige ejerlejlighedsejere ved simpel stemmeflerhed efter 8.2 i nærværende vedtægt beslutte, at pantstiftelsen for de enkelte ejerlejligheder reguleres tilsvarende. Bortfalder reglerne i den omtalte bekendtgørelse eller de til enhver tid gældende tilsvarende regler, skal bestyrelsen fremsætte forslag til en reguleringsbestemmelse, der kan kompensere for fremtidige ændringer i det almindelige prisniveau uden at vanskeliggøre vilkårene for optagelse af realkreditlån i ejerlejlighederne. Bestyrelsens forslag i denne henseende

11 skal vedtages med det for vedtægtsændringer gældende kvalificerede flertal, jf. nærværende vedtægts Panteretten respekterer de på ejerlejligheden hvilende servitutter og byrder, men respekterer i øvrigt ingen pantegæld Pantstiftelsen tjener ejerforeningen til sikkerhed for den til enhver tid værende gæld til ejerforeningen vedrørende de enkelte ejerlejligheder, uanset om nuværende eller tidligere ejerlejlighedsejere måtte hæfte personligt herfor. Ved overdragelse af en ejerlejlighed indtræder erhververen uden videre i samtlige forpligtelser i henhold til pantstiftelsen Opnås der ved salg af ejerlejligheden på tvangsauktion ikke dækning til pantstiftelsen, har aktionskøber pligt til efter påkrav fra administrator eller bestyrelsen på ny at lade vedtægterne lyse pantstiftende som anført ovenfor Ovennævnte pantstiftende tinglysning undlades dog, såfremt det er muligt at lade den pantstiftende bestemmelse være uaflyst for de hidtidige vedtægter ( 19) for ejerforeningerne Fjordstokkene Øst og Vest, idet ejerforeningen Fjordstokkene vil være påtaleberettiget for den hidtidige tinglyste pantstiftende bestemmelse Udvendig vedligeholdelse 20.1 Den fælles vedligeholdelse omfatter vedligeholdelse og opretning af ydermure samt bærende indvendigt murværk bortset fra puds og vægbeklædning -, bærende konstruktioner i etageadskillelser, tag, tagrende, altaner, trappeopgange, udvendig behandling af entredøre samt alle fælles anlæg i øvrigt. Rør, faldstammer, aftrækskanaler og andre forsyningsledninger til fælles brug omfattes af den fælles vedligeholdelse, uanset at disse er ført igennem lejlighederne, dog kun ind til de forgreninger, hvorfra forsyning sker til den enkelte ejerlejlighed Ejerlejlighedsejere med særskilt brugsret til altan, skal selv vedligeholde altanens træbelægning Udvendig behandling af vinduer anses som fælles vedligeholdelse. Det samme gælder udskiftning af vinduer og der hermed forbundne udgifter.

12 Når udvendig maling af ejendommens vinduer finder sted, er ejerlejlighedsejeren forpligtet til samtidig at foranledige vinduerne malet indvendigt, for så vidt det er påkrævet Udgifter til generel udskiftning af vinduer, vinduespartier, altan/altandørspartier samt facadepartier, samt de i forbindelse med de heri værende termoruder afholdes af ejerforeningen. Udgifter til udskiftning af glas, herunder termoruder, i vinduer til de enkelte ejerlejligheder, afholdes af ejerlejlighedsejerne hver for sig, med mindre der er truffet beslutning om generel udskiftning, jf. 20.4, stk. 1, jf. overfor Såfremt en ejerlejlighed skal istandsættes som følge af vandskade eller lignende for hvilken ingen ejerlejlighedsejer har noget ansvar, afholdes udgiften af ejerforeningen Uden bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke må ejerlejlighedsejerne hhv. lejere ikke foretage ændringer udenfor ejerlejlighederne Ejerlejlighedsejere i stueplan skal selv vedligeholde belægningssten på de arealer, hvortil de har eksklusiv brugsret. Belægningssten og plankeværk må ikke opgraves eller ændres Ejerlejlighedsejere må ikke iværksætte beplantning af tagterrassen. Opsætning af skilte, reklamer mv. må ikke finde sted. Der må ikke opsættes skilte fra ejendomsmæglere i vinduer, der vender mod det fælles haveareal. De enkelte ejerlejlighedsejere må ikke opsætte tv-antenner, parabol-antenner mv. på ejendommens tag, facader eller altaner. Markiser skal være grå i gråt hus. Glas på altaner og terrasser må kun være klart eller opaliseret som det øvrige glas i bebyggelsen. Permanent opsætning af inventar, planter og andet må ikke hindre beboeres udsigt Beplantning, plæner og belægninger i taghaven vedligeholdes på bestyrelsens ansvar. Bøgehække holdes i en højde, så udsigt bevares for stueetagen. Højden på bøgehækken besluttes af et flertal af ejere i stueetagen og fremgår af den på generalforsamlingen vedtagne husorden/beboerhåndbog.

13 20.10 Ved manglende vedligeholdelse finder 24 anvendelse Indvendig vedligeholdelse 21.1 Udgifter til indvendig vedligeholdelse af en ejerlejlighed påhviler den enkelte ejerlejlighedsejer. Indvendig vedligeholdelse i en ejerlejlighed omfatter maling, hvidtning, tapetsering og anden vedligeholdelse såsom fornyelse og reparation af gulve, træværk, herunder indvendig behandling af vinduer, puds, installationer til vand og andre forsyningsledninger, der ikke omfattes af 20 samt vedligeholdelse af køkken- og badeværelsesinstallationer og indretninger i øvrigt. Lejlighederne skal vedligeholdes, så der ikke er risiko for skadevirkninger på bygninger Det påhviler herudover det enkelte medlem stedse at foretage fornøden vedligeholdelse af de fællesarealer, hvor medlemmet er tillagt eksklusiv brugsret. Beboerne/medlemmerne er ligeledes forpligtet til at indordne sig under indholdet af den for ejerforeningen vedtagne husorden Fælles nyinstallationer og moderniseringer 22.1 Enhver ejerlejlighedsejer er forpligtet til at betale en forholdsmæssig andel af anlægs- og driftsudgifterne for mindre nyinstallationer og moderniseringer, for så vidt et flertal af ejerlejlighedsejerne efter fordelingstal ved en generalforsamling har vedtaget sådanne anlægs gennemførelse. Ejerlejlighedsejeren er tillige forpligtet til at lade sig tilslutte nævnte nyinstallationer og moderniseringer, såfremt tilslutning er påkrævet Enhver ejerlejlighedsejer er forpligtet til at medvirke til og betale en forholdsmæssig andel af større anlægs- og driftsudgifter ved ændringer af fællesanlæg, moderniseringer og nyinstallationer, som vedtages af generalforsamlingen med 2/3 af de stemmeberettigede både efter antal og fordelingstal, jf Simpel stemmeflertal finder anvendelse ved beslutning om nødvendige reparationer, vedligeholdelse eller udskiftning af eksisterende indretning og installationer Udgiftsfordelingen til samtlige vedtagelser efter nærværende paragraf sker efter fordelingstal.

14 Såfremt foreningen efter godkendelse på en generalforsamling med det hertil fornødne flertal udfører udvendige vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder omfattet af 20 eller 22 i nærværende vedtægter, hvor det efter foreningens skøn findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at der samtidig hermed udføres følgearbejder, herunder fremføring af forsyningsledninger i enkelte ejerlejligheder, har den enkelte ejerlejlighedsejer pligt til at lade disse arbejder udføre, herunder pligt til at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til lejligheden. Foreningen skal foretage fuldstændig reetablering og rengøring og udføre nødvendige og rimelige inddæknings- og malerarbejder i de berørte lokaliteter Ejerlejlighedernes benyttelse 23.1 Udlejning af enkelte værelser i en ejerlejlighed må ikke ske i et sådant omfang, at der bor flere personer i ejerlejligheden end der er værelser i denne, og ejerlejligheden må ikke få karakter af en klublejlighed Der må ikke drives erhverv fra ejerlejligheder i ejendommen, bortset fra den form for erhverv, der normalt kan indpasses i et parcelhuskvarter, og i øvrigt i henhold til gældende lokalplanbestemmelser En ejerlejlighedsejer må ikke uden bestyrelsens skriftlige samtykke foretage indgreb i ydermure, eventuelle balkoner/altaner, bærende indvendigt murværk bortset fra puds og vægbeklædning-, bærende konstruktioner i etageadskillelse eller bærende konstruktioner i øvrigt. Er tilladelse ikke forud indhentet, kan bestyrelsen forlange omgående retablering og eventuel erstatning Misligholdelse 24.1 Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes til gene for de øvrige ejerlejlighedsejere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en af bestyrelsen fastsat frist.

15 24.2 Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte den pågældende ejerlejlighed i stand for ejerlejlighedsejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse i ejerforeningens panteret Ejerforeningen er berettiget til i overensstemmelse med ejerlejlighedslovens 8 at forlange en ejerlejlighedsejers fraflytning i tilfælde af grov eller oftere gentagne misligholdelse af forpligtelser overfor ejerforeningen eller et af dennes medlemmer Beboerhåndbog / Husorden 25.1 Samtlige ejerlejlighedsejere og brugere/beboere af ejerlejligheder er forpligtet til at underkaste sig den til enhver tid af generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed efter fordelingstal, jf. nærværende vedtægters 8.2., vedtagne husorden Udlejning 26.1 En ejerlejlighed må kun udlejes til helårsbeboelse for en familie eller et antal personer, hvor antallet ikke overstiger 1 person pr. opholdsrum I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed har foreningen overfor lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de af lejerne påhvilende forpligtelser som en udlejer har overfor en lejer i henhold til den til enhver tid gældende lejelov og den for ejendommen gældende husorden. Foreningen kan selvstændigt optræde som procespart overfor lejeren eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren Alle indgåede lejekontrakter skal fremsendes til bestyrelsens godkendelse. Der skal i lejekontrakten optages bestemmelser om, at lejeren har gjort sig bekendt med: ejerforeningens vedtægter og husorden at ejerlejlighedsforeningen kan optræde som selvstændig procespart eventuelt sideløbende med udlejer i forbindelse med lejerens eventuelle misligholdelse/overtrædelse af foreningens vedtægter og husorden eller lignende adfærd, der

16 efter ejerlejlighedsforeningens bestyrelses vurdering nødvendiggør lejerens bortfjernelse fra ejendommen Påtaleberettiget 27.1 Ejerforeningen er påtaleberettiget Ejerforeningens bestyrelse udøver i øvrigt den påtaleret, der tillægges ejerforeningen i servitutter mv. Dette gælder dog ikke servitutter, der alene vedrører det enkelte medlem. ooooooo Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 356 ak og 356 q Holbæk Bygrunde, ejerlejlighederne og Med hensyn til de ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen. Vedtaget på generalforsamling den 8. februar 2012.

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET

VEDTÆGTER. For EJERFORENINGEN NORDLYSET VEDTÆGTER For EJERFORENINGEN NORDLYSET Sammenskrevet version af vedtægterne pr. 27. november 2013 på baggrund af de oprindelige vedtægter samt efterfølgende tillæg. 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er EJERFORENINGEN

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015

Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015 Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015 Side 2 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Havneholmen (herefter kaldet Ejerforeningen ). 2 Formål og hjemsted 2.1 Ejerforeningens formål

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Dato-løbenummer 27.02.2012-1003372351 Side 1 af 50 DOKUMENTAKTUELHENT. 4300 Holbæk. 4300 Holbæk. 4300 Holbæk. 4300 Holbæk. 4300 Holbæk.

Dato-løbenummer 27.02.2012-1003372351 Side 1 af 50 DOKUMENTAKTUELHENT. 4300 Holbæk. 4300 Holbæk. 4300 Holbæk. 4300 Holbæk. 4300 Holbæk. Dato-løbenummer 27.02.2012-1003372351 Side 1 af 50 DOKUMENTAKTUELHENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 27.02.2012-1003372351 TINGLYSNINGSDATO: 27.02.2012 14:00:22 EJENDOM: Pakhusstræde 11, 3. TH. Nummer: 143

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

ADVOKATER "EJERFORENINGEN AHAVNEN II" l. Navn

ADVOKATER EJERFORENINGEN AHAVNEN II l. Navn ~THOMSEN Matr.nr.: 20 as Køge Markjorder Ejerlejlighed nr. 1-48 Beliggende: Åhavnen 37-50 og 55-88 4600 Køge Anmelder: Advokat Merete Larsen Østbanegade 55 21 00 København ø Tlf. 35 44 70 00 Ejendommen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PANTERENS BASTION

VEDTÆGTER FOR PANTERENS BASTION Ejerlav: Christianshavns Kvarter Matr.nr: 420 Ejerlejl.nr: 1-20 Beliggenhed: Christianshavns Voldgade 8 1424 København K 1. Navn VEDTÆGTER FOR PANTERENS BASTION 1.1. Ejerforeningens navn er Panterens Bastion

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

DOKUMENTAKTUELHENT. DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :21:20

DOKUMENTAKTUELHENT. DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :21:20 DOKUMENTAKTUELHENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.01.2011-1002219314 TINGLYSNINGSDATO: 26.01.2011 15:21:20 EJENDOM: Adresse: Usserød Kongevej 87A, 1. 1. 2970 Hørsholm Nummer: 2 Adresse: Usserød Kongevej

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BJØRNEBAKKEN 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er grundejerforeningen Bjørnebakken. Foreningen har hjemsted i Halsnæs Kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Katrines Venner" (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus):

Vedtægter for foreningen Katrines Venner (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus): Vedtægter for foreningen "Krines Venner" (tilknyttet Socialpsykirien i Århus): 1. Formål Foreningens formål er være med til udbrede kendskabet til psykiske lidelser. skabe gode rammer for fællesskaber

Læs mere

Vedtægter. Ejerforeningen

Vedtægter. Ejerforeningen Vedtægter for Ejerforeningen Tvillingegård 1 Forpligtigelse og medlemmer: 1. Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejerlejlighedsejere i ejendommen beliggende på matr.nr. 15 l Måløv By,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KIRKESTIEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KIRKESTIEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KIRKESTIEN 1. Navn (1.1) Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Kirkestien". 2. Hjemsted og værneting (2.1) Grundejerforeningens hjemsted er Allerød Kommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE Nedenstående vedtægter er for 4, tinglyst d. 3. oktober 1987 og for den resterende del tinglyst i sin helhed d. 10. oktober 1992. Anmeldelse af ny opdeling af ejendommen i ejerlejligheder (vedr. 6, ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN WESSELS HAVE Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Wessels Have. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 24. november 2016 Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningens bestyrelse foreslår som en del af Klima og LAR projektet at ændre ejerforeningens vedtægter, så Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

Tillæg til vedtægter, tinglyst den 22. december 2005, er indarbejdet i nærværende tillæg og vil blive aflyst efterfølgende.

Tillæg til vedtægter, tinglyst den 22. december 2005, er indarbejdet i nærværende tillæg og vil blive aflyst efterfølgende. Matr.nr. 20 aq Køge Markjorder Ejerl. nr. 1 40 Beliggenhed: Åhavnen 1-36 og 51-54 4600 Køge Nærværende vedtægter tinglyses som TILLÆG til oprindelige vedtægter, tinglyst den 26. august 2003 (l.nr.25458-19)

Læs mere