Handlingsplan vedrørende kryokonservering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan vedrørende kryokonservering"

Transkript

1 Genressourceudvalget Journal nr TL 1 Handlingsplan vedrørende kryokonservering I overensstemmelse med internationale anbefalinger og Genressourceudvalgets vedtægter indgår kryokonservering som et vigtigt element i Udvalgets arbejde for sikring af Danmarks husdyrgenetiske ressourcer. Handlingsplanen for kryokonservering er koncentreret om indsatsen i relation til de truede gamle danske husdyrrracer. Genressourceudvalgets prioriteringer skal drøftes med eventuelle race-/avlsforeninger for afstemning med foreningernes behov og ønsker til sæd og embryoner. I budgettet for 2004 er der afsat kr. til kryokonservering. Aktiviteten forventes at fortsætte i mindst 4 år De primære formål med kryokonservering er: At understøtte bevaringsarbejdet i den levende population. Dels ved at virke som back-up, hvis der opstår problemer med for eksempel indavl eller genetisk betingede sygdomme, og dels som hjælp til at øge eller vedligeholde den effektive populationsstørrelse og reducere genetisk drift. At kunne genetablere/rekonstruere en race, hvis den af en eller anden årsag forsvinder/uddør. At have en genetisk back-up af forudgående generationer, som kan benyttes til at tilføre husdyravlen egenskaber som er gået helt eller delvist tabt i det løbende avlsarbejde, men som af en eller anden grund atter bliver af stor vigtighed. At tjene forskningsmæssige formål. Eksempelvis bestemmelse af populationens genetiske struktur på et givet tidspunkt, eller screening for kromosomsegmenter eller gener med stor effekt på egenskaber med multifaktoriel nedarvning (QTL). Teknologiske muligheder Opsamling, frysning og inseminering med optøet sæd er velbeskrevet for alle husdyrarter. I praksis er det imidlertid kun indenfor kvæg, og specielt malkekvæg, at inseminering med frostsæd er almindelig praksis. Inseminering med fersk sæd er udbredt indenfor hest og svin, men frysekonservering af sæd fra disse arter udføres stort set ikke i praksis. Oocyter og embryoner kan opsamles ved ikke-kirurgiske metoder på kvæg og hest. For de øvrige husdyrarter kan det kun udføres kirurgisk, eller efter slagtning af donor. Cellekulturer kan fremstilles af alle husdyrarter, og er uafhængig af hvorvidt donor er i stand til at producere kønsceller. Det er således forholdsvis let og billigt at opbygge et lager af cellekulturer, men anvendelsesmulighederne er begrænsede. I praksis vil cellekulturer derfor fortrinsvis kunne benyttes til forskningsformål. Omstående tabel viser, hvilke teknologiske muligheder der aktuelt foreligger for kryokonservering af genmateriale fra forskellige dyrearter.

2 ART SÆD OOCYTTER EMBRYONER CELLER Kvæg Svin Får Geder Heste + (+) + Fjerkræ Såfremt en race helt uddør og skal genoplives ved anvendelse af genbanken, er embryoner og oocyter at foretrække frem for sæd, fordi man med æg og embryoner vil konservere eventuelle karakteristika som nedarves ved overførsel af cytoplasma fra mødres til døtres ægceller. Det vil ikke være tilfældet, hvis racen skal genskabes ved fortrængningskrydsning med sæd, fordi sædceller stort set ikke indeholder cytoplasma. En sædbank vil imidlertid være et godt supplement, og i tilfælde hvor der ikke er umiddelbar risiko for at alle renracede hundyr uddør, vil en sædbank kunne stå alene. En kombination af sæd og embryoner vil dog ofte være en mere optimal løsning. Cellekulturer kan kryokonserveres fra alle husdyrarter, og i modsætning til frysning af sæd og embryoner er det forholdsvis simpelt. Cellekulturers anvendelighed til genskabelse af levende populationer er imidlertid afhængig af udviklingen af kloningsteknologien, som endnu langt fra er rutine. I forskningsmæssige øjemed vil kryokonserverede cellelinier imidlertid ofte kunne benyttes i stedet for sæd eller embryoner. For racer som er meget stærkt truede kan konservering af vævsprøver være en nødløsning, hvis der ikke findes en repræsentativ samling af sæd eller embryoner. Ved vurderingen af behovet for en aktiv indsats fra Genressourceudvalgets side gives højeste prioritet til racer som er i størst risiko for at uddø, og som ikke allerede er delvist sikret ved kryokonservering. Potentielle donorer vil blive vurderet efter, hvorvidt de kan tilføre øget genetisk diversitet til genbanken. Eksisterende beholdninger af kryokonserveret materiale af danske husdyrracer Heste: Genresourceudvalget råder over sædlagre efter 2 jyske hingste, 1 Frederiksborger, 1 Oldenborger og 1 Dansk Varmblod. Sæden er placeret på Nørlund Hestehospital. Lagerbeholdningen er vist i appendiks 1. Kvæg: Genressourceudvalget disponerer over et stort lager af frostsæd efter tyre af alle gamle husdyrracer. Beholdningerne af tyresæd er fysik placeret på DANSIRE s laboratorier i Assentoft og Bovlund. Lagrene er registreret i Dansk Kvægs database, hvorfra informationer til forskellige opgørelser kan udskrives. De ældste tyre med sædlager er født i 1950-erne og 1960-erne. Af tyre af 100% dansk afstamning er der 49 RDM, 27 SDM, 17 DJ og 24 tyre af Jysk Kvæg. let af doser varierer fra nogle få til ca Der tilstræbes en lagerbeholdning på minimum 100 doser/tyr af de gamle racer.

3 Desuden er der henlagt sæd efter tyre som ikke er af 100% dansk afstamning. Det drejer 3 sig hovedsagelig om sæd som er henlagt efter aftale fra 1998 med De danske Kvægavlsforeninger. Ifølge denne aftale henlægges 20 doser fra danskfødte tyre, som er benyttet som brugstyre. Aftalen omfatter både malke- og kødracer. Appendiks 2 viser beholdningerne af sæd efter de enkelte tyre per 18. maj 2004, opstillet efter race og raceandel. Jysk Kvæg er i Databasen registreret under racekode 87 med raceforkortelsen GKR (gammel kvæg race). Sæd som er fremstillet før 1. januar 1991 må ikke udleveres, med mindre der er truffet særlige sikkerhedsforanstaltninger for dets anvendelse. Svin: Der er lagret ornesæd fra 4 orner af sortbroget Landrace og 7 af Dansk landrace. let af inseminationsdoser (2 strå/dose) varierer fra ca. 5 til 50 per orne. Desuden er der 89 embryoner efter 3 søer af Dansk Landrace Får: Der er et sædlager efter 6 væddere ad Dansk landerrace Får. let af doser/vædder varierer fra (der skal bruges 2 strå til én inseminationsdose). Genbankens lager ved afd. For Husdyravl og Genetik på DJF er registreret i en accesdatabase, hvorfra lageroversigter kan udskrives. Hvert parti er af sikkerhedshensyn fordelt på 2 lagertanke. En udskrift af aktuel lagerbeholdning er vist i appendiks 3. Prioriteringer De tiltag som foreslås gennemført i 2004 for de enkelte arter og racer er baseret på en analyse af følgende forhold: Det aktuelle trusselsbillede for den levende bestand Eksisterende lagre af kryokonserveret materiale Omkostninger forbundet med opsamling og kryokonservering af henholdsvis sæd og embryoner. Udbredelse af inseminering i praksis. Den Jydske Hest Bestanden er ikke umiddelbart truet. Der er en aktiv avlsforening, og der fødes ca. 100 føl årligt. Kryokonservering baseres alene på sæd, og udtagelse af sæddonorer vil kun ske, hvis avlsforeningen anmoder om det. Frederiksborg Hest Bestanden er i tilbagegang, og spredningen i hingsteanvendelsen er meget skæv. I forbindelse med drøftelse af samarbejdsaftale med raceforeningen drøftes forslag til 1-2 hingste til sædtapning i efteråret Knabstrupper Bestanden er af den renracede dyr er kritisk lav. Aktuelt er der kun enkelte hingste som opfylder raceforeningens og Genresourceudvalgets afstamningskrav. Import af sæd fra renstammede knabstrupperhingste (fra Tyskland) er en mulighed som skal drøftes med

4 Knabstrupperforeningen for Danmark. I forbindelse med drøftelse af samarbejdsaftale drøftes forslag til 1-2 hingste til sædtapning. 4 Jysk Kvæg Racen er i fremgang, og der er et rigeligt udvalg af sæd til dækning af behovet for inseminering. Eventuelle ønsker fra Raceforeningen om tapning af tyre, vil blive vurderet efter, hvorvidt der er tale om tyre med nye afstamninger. Der vil ikke fra Genressourceudvalget blive taget initiativ til superovulering og ægskylning i Oprindelig RDM Situationen er ikke kritisk for racen, og der er et rigeligt udvalg af sæd til dækning af behovet for inseminering. Eventuelle ønsker om tapning af tyre, vil blive vurderet efter, hvorvidt der er tale om tyre med nye afstamninger. Der vil ikke fra Genressourceudvalget blive taget initiativ til superovulering og ægskylning af tyremødre i Avlsforeningen for Rød Dansk Malkerace anno 1970 har meddelt, at de på eget initiativ vil foranstalte sædtapning af 2 tyre af 100% RDM-afstamning. Såfremt det lykkes, vil Genressourceudvalget eventuelt købe 100 doser/ tyr til henlæggelse i sædbanken. SDM-1965 Situationen er kritisk for den levende bestand. Der er rigelige sædlagre fra racen, men der er kun 5 tyre som kan bruges til inseminering, og de har alle været stærkt anvendt og er derfor nært beslægtet med de nulevende hundyr. Aktuelt er der et akut behov for at skaffe sæd efter en tyr som ikke er nært beslægtet med de nulevende hundyr. Korthorn af dansk afstamning Situationen er kritisk for den levende bestand. Der er rigelige sædlagre fra racen, men der er kun én tyr, som der aktuelt må udleveres sæd efter. Korthornsforeningen har søgt Fødevaredirektoratet om dispensation til at benytte sæd fra foreningens egne lagre af kryokonserveret sæd af gamle korthornstyre af den gamle toformålstype. Korthornsforeningen har desuden søgt Genressourceudvalget om støtte til sædtapning af en tyr, samt til skylning af 2 potentielle tyremødre, med henblik på at fremavle nye tyre. Aktuelt er der brug for at skaffe sæd efter tyre som ikke er nært beslægtet med de fleste af de nulevende hundyr. Det foreslås derfor, at Genressourceudvalget støtter ansøgningen om støtte til sædtapning. Desuden foreslås, at Genressourceudvalget dækker omkostningerne ved skylningerne, mod at få nogle få af embryonerne fra hver skylning til henlæggelse i Genbanken. Enkelte korthornsavlere overvejer import af sæd fra England af tyre af den gamle toformålstype. Konsekvenserne af en sådan sædimport bør gennemdrøftes med avlsforeningen. Ø-kvæg Hvorvidt der skal henlægges genetisk materiale af Ø-kvæget afgøres, når resultaterne af den igangværende DNA-analyse foreligger.

5 Øvrige kvægracer 5 DANSIRE og private avlere kontaktes med opfordring til at overdrage sæd og embryoner til Genbanken. Af pladshensyn vil antallet af lagrede sæddoser/donor blive begrænset til 20 doser. Dansk Landrace Svin anno 1970 og Sortbroget Landrace Svin Begge racer er stærkt truede, og det sædlager som findes er utilstrækkeligt til at sikre at racerne kan genskabes, hvis de uddør. Der er mange praktiske problemer forbundet med sædtapning af orner fra disse racer, fordi sædtapningen skal ske i de enkelte besætninger, som ikke har hverken rutine eller faciliteter til det. Kryokonservering af embryoner, som udskylles umiddelbart efter slagtning af søer som ikke længere ønskes anvendt i reproduktionen, synes umiddelbart at være en effektiv måde til at skaffe embryoner til genbanken. Desuden må mulighederne for at etablere en ornecentral med distribution af fersk sæd drøftes med avlernes repræsentanter. Dansk Landrace Får og Hvidhovedet Marsk Får og Dansk landrace Ged Ingen af de tre racer er i umiddelbar risiko for at uddø. Opbygningen af et kryo-lager vil derfor kunne gennemføres over de næste 4 år. Da det er racer med en sæsonbetinget reproduktionscyclus skal opsamling af sæd og embryoner nødvendigvis foretages i efterårsmånederne. Opsamling af sæd i private besætninger er også for disse racer forbundet med store praktiske problemer. Opsamling af væddersæd til genbanken er tidligere med held gennemført ved, at vædderne blev indsat på en dyreklinik, hvor de blev tappet. Ved fremtidige henlæggelser i genbanken vil der blive forsøgt at indsamle embryoner umiddelbart efter slagtning af avlsmæssigt interessante hundyr, som ikke længere ønskes benyttet i reproduktionen. Kaniner, mink og fjerkræ Der er ikke aktuelle planer om at kryokonservere genetisk materiale fra disse arter. På næste side er vist en oversigt over de planlagte aktiviteter for kryokonservering i henholdsvis 2004 og de følgende 3 år, samt målsætningen for lagerbeholdninger af kryokonserveret materiale ved udgangen af 2007.

6 Planlagte kryokonserveringsaktiviteter i perioden Art/Race Målsætning for lagerbeholdning ved udgangen af 2007 Jydske Hest 2 sædtapninger 4 partier sæd á ca. 40 doser hver Frederiksborg Hest 3 Sædtapninger 4 partier sæd á ca. 40 doser hver Knabstrupper Hest 1 sædtapning 3 Sædtapninger 4 partier sæd á ca. 40 doser hver RDM Evt. 2-3 sædtapninger, køb af embryoner Rigeligt sædlager, mindst 49 tyre SDM 1 sædtapning Evt. 1 sædtapning, køb af embryoner Rigeligt sædlager, mindst 28 tyre Jysk Kvæg Evt. 2-3 sædtapninger, køb af embryoner Rigeligt sædlager, Mindst 24 tyre Korthorn 1 sædtapning 1 sædtapning, køb af embryoner Sædlager med mindst 8 tyre Dansk Jersey Evt. 1-2 sædtapninger, køb af embryoner Sædlager med mindst 17 tyre Ø-kvæg 1)????? Dansk Landrace Svin 3 embryoopsamlinger 9 embryo opsamlinger 12 partier á ca. 10 embryoner Sortbr. Landrace Svin 3 embryoopsamlinger 9 embryoopsamlinger 12 partier á ca. 10 embryoner Dansk Landrace Får 3 embryoopsamlinger 9 embryoopsamlinger 12 partier á ca. 2 embryoner Hvidhovedet Marsk Får 3 embryoopsamlinger 9 embryoopsamlinger 12 partier á ca. 2 embryoner Dansk Landrace Ged 3 embryoopsamlinger 9 embryoopsamlinger 12 partier á ca. 2 embryoner 1) Beslutninger vedr. kryokonservering af Ø-kvæg afventer udfaldet af igangværende DNA-undersøgelse. Sædtapning af hingste og tyre udføres på hhv. hingstestutteri, og tyrestation. Forv. udgift ca kr./donor Embryoopsamlinger på svin får og geder udføres i forbindelse med slagtning af donor. Forv. udgift kr./donor, heraf til sektionen for assisteret reproduktion ved DJF.

7 7 Ejerforhold til Genbanken Det genetiske materiale som findes i Genressourceudvalgets genbank er fremskaffet på forskellige måder. Det meste af tyresæden er doneret af danske kvægavlsforeninger, enten uopfordret, eller efter anmodning fra Genbankens administrator. Genresourceudvalget har imidlertid også købt sæd efter tyre. Siden 1987 har Genressourceudvalget desuden på eget initiativ udvalgt donorer, og afholdt omkostningerne ved sæd- eller ægopsamling. Det forventes, at der også fremover vil tilgå genbanken materiale som er fremskaffet på ovennævnte måder. De nuværende lagre i genbanken er offentlig ejendom, og Genressourceudvalget har uindskrænket dispositionsret over bankens aktiver. I overensstemmelse med internationale anbefalinger for oprettelse, tilsyn med og anvendelse af genbanker i relation til bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer, vil den uindskrænkede ejendoms- og dispositionsret blive søgt opretholdt for alt materiale som fremover henlægges i Genbanken. Det indebærer, at uanset om materialet er doneret til genbanken, eller er købt af, eller produceret for Genressourceudvalgets midler, vil det kun blive henregnet til Genbankens beholdninger, såfremt Genressourceudvalget har fri dispositionsret til materialet. Avlere som modtager dyretilskud er forpligtet til at stille deres dyr til rådighed som donorer af genetisk materiale. Genressourceudvalget holder ejerne skadesløse for de ekstra udgifter som dette måtte indebære. Anvendelse af materiale fra genbanken For så vidt angår anvendelse af genmaterialet, kan dette anvendes til opretholdelse og udbygning af de levende populationer. Såfremt der findes en race/avlsforening for den pågældende population, og denne har en samarbejdsaftale med Genressourceudvalget, specificeres de nærmere retningslinier for anvendelsen i samarbejdsaftalen. Genmaterialets eventuelle forskningsmæssige anvendelse forudsætter en forudgående ansøgning til og accept fra det til enhver tid siddende Genressourceudvalg. Materialet kan ikke anvendes kommercielt, herunder eventuel patentering, uden forudgående forhandling og godkendelse af Genressourceudvalget. Dokumentation af materialet i Genbanken Alt materiale som opbevares i Genbanken skal være beskrevet så godt som muligt, og oplysningerne skal være let tilgængelige.

8 Appendiks 1 8 Beholdninger af hingstesæd Dato: Placering: Nørlund Hestehospital, Rodelund, 8653 Them Kontaktperson: Lis Schougaard, tlf Race Navn Reg.nr. doser Produktionsår Den Jydske Hest Holmgårds Lasse JY Den Jydske Hest Helios Frederiksborger Zarif Langløkkegaard FRH Oldenborger Gruson Grunberg Dansk Varmbl. Six Søgaard

9 Appendiks 2. 9 Beholdninger af tyresæd Dato: Placering: DANSIRES laboratorier i Assentoft og Bovlund Kontaktpersoner: Lars Rasmussen, Assentoft, tlf Vagn Sunesen, Bovlund, tlf Racekode=1 Race=RDM Procent=100% HRS Vang SAM Ulf CEN Værn HHJ Borg BH Banko KOL Vang HRS Holm ÅRH Ek VAR Høj DYB Vang CEN Jeff ÅVF Kern HRS Ras NOF Lød ØJY Chef NOF Dam SKÆ Unik ÅLB Dau SVF Felt KOL Klos ULS Vano ØJY Banko HV Kjeld KOL Kort ØDA Lego JMS Dug ØDA Dukat FYN Oktan

10 FYN Give SYD Juno SYD Klan Hem Gavn Komet Dumas RDM Breth FYN Serup Meteor GRU Røde GRU Dugiv GRU Svebo Gru Freds GRU Ulf GRU Sergiv Racekode=1 Race=RDM Procent=Mindre end 100% ØDA Dask-R FYN Aram ØDA Dollar

11 GRU Sædoptælling fordelt på race og raceandel 11 Racekode=2 Race=SDM Procent=100% ÅLB Bos KOL Gordon SK Hal BJ Frans SK Jet HHJ Frans HJ Swea MRS Frans HHJ Pau ÅLB Horn SDJ Kjær VE Vorde SK Keimpe SK Hero SK Vina Frans Y Hans Tonia A Herov G GRU Gordon Kongshøj Kongs Max Kongsbjørn GRU Fransy Racekode=2 Race=SDM Procent=Mindre end 100% JY Arli HMT Aso Engdals 39.

12 12 Racekode=3 Race=JER Procent=100% Prins Hau Syf Sif HRS West KARL Syd ALF Syd LAE Dan FYN Al RDS Alf BRUTUS Syd FÅB Fund FYN Tved FYN Urt SKÆ Mads FYN Ålbæk Hallas Racekode=3 Race=JER Procent=Mindre end 100% SKÆ Hasse SKÆ Krig SKÆ Mile FYN Glen

13 GRU Sædoptælling fordelt på race og raceandel 13 Racekode=56 Race=DEX Procent=100% Danmagic

14 14 Racekode=69 Race=KOR Procent=100% Nordt Håls Nordt Finn THY AJS THY JOHAN THY KRÆN Kræpø Adam Øster Rico

15 9 15 Racekode=87 Race=GKR Procent=100% Gråblis Musegrå Tolshøj Vendelbo Morsø Jyden Donsted Vilfred Engdal Grå Gru Vendel Engdal Tyr Gru Samsø Racekode=87 Race=GKR Procent=Mindre end 100% Gru Toft GRU Ras Engdal 98G GRU Buller GRU Ditlev GRU Lagen Vesterbøll Gru Finn Engdal Eng DonCII.

16 16 Race tyre doser RDM 100% RDM Mindre end 100% SDM 100% SDM Mindre end 100% JER 100% JER Mindre end 100% DEX 100% KOR 100% GKR 100% GKR Mindre end 100% Appendiks 3. Beholdninger af kryokonserveret materiale ved Afd. For husdyravl og genetik, Danmarks JordbrugsForskning Dato:

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2016 Kolofon Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2016 Denne

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2017 Kolofon Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2017 Denne

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1) I medfør af 24, stk. 2-4, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Kvæg Angiv mindst et CKR nr. på et dyr, som opfylder betingelserne i bilag 1 og 2

Kvæg Angiv mindst et CKR nr. på et dyr, som opfylder betingelserne i bilag 1 og 2 Forhåndsregistrering i forbindelse med valg af x avlerkandidater til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer (Bevaringsudvalget) FRIST 3. aug. 2015 Navn: Adresse: Postnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 og )

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 og ) BEK nr 1295 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000009 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1) BEK nr 1363 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-32640-000038 Senere

Læs mere

ARBEJDSPLAN 2007. for. Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske Husdyr

ARBEJDSPLAN 2007. for. Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske Husdyr ARBEJDSPLAN 2007 for Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske Husdyr Genressourceudvalget, 3. maj 2007 1 INDLEDNING...1 2 VISION FOR BEVARINGSARBEJDET...3 2.1 SAMLING AF FØDEVAREMINISTERIETS

Læs mere

RDM-avlsmatadorer. Kira Jürgensen, KVL og Morten Kargo, DJF

RDM-avlsmatadorer. Kira Jürgensen, KVL og Morten Kargo, DJF RDM-avlsmatadorer Kira Jürgensen, KVL og Morten Kargo, DJF Antallet af RDM dyr er i gennem de seneste årtier reduceret kraftigt. RDM udgjorde 2/3 af Danmarks kvægbestand da racen var på sit højeste. I

Læs mere

Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr

Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr 1 Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr Poul Hansen Dato: 11. april 2005 Søbogaard Ref: AMK/tl Kimmerslevvej 11 J.nr.: 18124 4140 Borup Telefon: 33 95 88 64 Telefax: 89 99 13 00 (j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 forpligtigelser og dyrskuer

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 forpligtigelser og dyrskuer NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet/MKOL Den 25. juni 2015 Sagsnr.: 15-3049-000002 Beslutningsreferat for 9. møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige

Læs mere

ARBEJDSPLAN for. Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske Husdyr

ARBEJDSPLAN for. Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske Husdyr ARBEJDSPLAN 2006 for Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske Husdyr Genressourceudvalget, februar 2006 1 INDLEDNING...1 2 STATUS FOR DE TRUEDE RACER...4 2.1 STATUS OG UDVIKLING FOR TRUEDE DANSKE

Læs mere

Erfa-Gruppen kan kontaktes på adressen:

Erfa-Gruppen kan kontaktes på adressen: Jeg havde planer om at kommentere GRUs arbejdsplan for 2006, men har valgt at forbigå den i næsten tavshed, der er ikke afsnit om kvæg, der fortjener en kommentar. Planen er ikke til diskussion, så kan

Læs mere

Kommissorium for nyt Bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer

Kommissorium for nyt Bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen og Departementet Kontor/initialer: Center for Jordbrug, Planter, JURA og CME Sagsnr.: 11-30211-000010/15325-474770 Dato:

Læs mere

Genressourceudvalget. Referat fra møde d. 06.12.05 Journal nr.

Genressourceudvalget. Referat fra møde d. 06.12.05 Journal nr. Genressourceudvalget. Referat fra møde d. 06.12.05 Journal nr. Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Referent: Danmarks JordbrugsForskning, ForskningsCenter Årslev Anders M. Klöcker (AK)(Formand),

Læs mere

Referat fra Genressourceudvalgets møde den 22. juni 2007

Referat fra Genressourceudvalgets møde den 22. juni 2007 1 Genressourceudvalget. Journal nr. 1824. Referat fra Genressourceudvalgets møde den 22. juni 2007 Mødested: Deltagere: Danmarks JordbrugsForskning, ForskningsCenter Årslev Ingrid Dam (ID), Preben Veilstrup

Læs mere

Kommissorium for nyt Bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer

Kommissorium for nyt Bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen og Departementet Kontor/initialer: Center for Jordbrug, Planter og Center for Miljø og Erhverv Sagsnr.: 11-30211-000010/15325

Læs mere

Præsentation af nyt medlem fra Økologisk Landsforening. 4. Anvendelse af bevillinger på Finansloven 2015

Præsentation af nyt medlem fra Økologisk Landsforening. 4. Anvendelse af bevillinger på Finansloven 2015 NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet/MKOL Den 17. april 2015 Sagsnr.: 15-3049-000001 Beslutningsreferat for 8. møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige

Læs mere

Evalueringsrapport. vedrørende. effekter af tilskudsordningen. for. bevarings- og besøgscentre for gamle danske husdyrracer

Evalueringsrapport. vedrørende. effekter af tilskudsordningen. for. bevarings- og besøgscentre for gamle danske husdyrracer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 203 Offentligt Evalueringsrapport vedrørende effekter af tilskudsordningen for bevarings- og besøgscentre for gamle danske

Læs mere

Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer Vision, Mission og Mål

Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer Vision, Mission og Mål Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer Vision, Mission og Mål 2016-2020 August 2016 Indhold Formålet med Bevaringsudvalgets strategi er at beskrive, hvorledes Miljø- og

Læs mere

9. Mødedatoer og avlerdag i Eventuelt 11. Evt. strategiarbejde prioriteringer Senest kl. 16 slut

9. Mødedatoer og avlerdag i Eventuelt 11. Evt. strategiarbejde prioriteringer Senest kl. 16 slut Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-3049-000008 Ref. MKOL Den 14. februar 2017 Referat for 16. møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige danske husdyrracer,

Læs mere

2. Kl. 10: Velkomst til nye medlemmer af Bevaringsudvalget. Skal kommissoriets krav herom forsøges ændret?

2. Kl. 10: Velkomst til nye medlemmer af Bevaringsudvalget. Skal kommissoriets krav herom forsøges ændret? NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet/MKOL Den 28. oktober 2015 Sagsnr.: 15-3049-000005 Beslutningsreferat for 10. konstituerende møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske

Læs mere

DANMARKS. Landerapport vedr. FAO s. State of the World Report on Animal Genetic Resources

DANMARKS. Landerapport vedr. FAO s. State of the World Report on Animal Genetic Resources DANMARKS Landerapport vedr. FAO s State of the World Report on Animal Genetic Resources Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Beskrivelse af tilstanden for

Læs mere

Frugtbarhed i avlsarbejdet

Frugtbarhed i avlsarbejdet Frugtbarhed i avlsarbejdet Tema 3 Bedre avlsværdivurdering for ydelse og reproduktion Landskonsulent Ulrik Sander Nielsen S:\SUNDFODE\s kongres 2003\Tema 3\Ulrik Sander ! Egenskaber! Arvbarhed Disposition!

Læs mere

Dagsorden 1. kl. 9.30-10: Morgenmad 2. kl. 10: Orientering om konsekvenserne af omstruktureringen i NaturErhvervstyrelsen v/kim Holm Boesen.

Dagsorden 1. kl. 9.30-10: Morgenmad 2. kl. 10: Orientering om konsekvenserne af omstruktureringen i NaturErhvervstyrelsen v/kim Holm Boesen. NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet/MKOL Den 23. februar 2015 Sagsnr.: 14-3045-000001 1 Beslutningsreferat for 7. møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos

Læs mere

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics Disposition Sædens befrugtningsevne Sædkvalitet Frugtbarheden med kønssorteret sæd Hunlig frugtbarhed Danske avlsværdital

Læs mere

Produktion af en 1400 gram tung kylling. 1960 80 dage. 2000 30 dage

Produktion af en 1400 gram tung kylling. 1960 80 dage. 2000 30 dage Produktion af en 1400 gram tung kylling 1960 80 dage 2000 30 dage 1 2 Udvikling i proteinydelse 1990 til 2000 Race Arv Miljø I alt % Arv RDM 22 4 26 85 SDM 28 12 40 70 Jersey 20 11 31 65 3 Forventet avlsmæssig

Læs mere

Materiale til avlervalget den 26. august 2017 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer

Materiale til avlervalget den 26. august 2017 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer Materiale til avlervalget den 26. august 2017 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer Program for valgdagen Lørdag den 26. august 2017 kl. 11.00 er der valg af avlerrepræsenter

Læs mere

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer?

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? AARHUS Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? Økologi-Kongres 2015 Onsdag d. 25-11 Morten Kargo AARHUS Hvad er et avlsmål? Emner Hvad vil vi i SOBcows? Økologisk avlsmål baseret på beregninger

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fødevarestyrelsen Fødevareregion Nord/Århus Sønderskovvej Lystrup. Att. Mie Have Thomsen

AARHUS UNIVERSITET. Fødevarestyrelsen Fødevareregion Nord/Århus Sønderskovvej Lystrup. Att. Mie Have Thomsen Fødevarestyrelsen Fødevareregion Nord/Århus Sønderskovvej 5 8520 Lystrup Att. Mie Have Thomsen Vedr.: Ansøgning om EU godkendelse af Dansk Gotlands Russ. Peer Berg Seniorforsker Dato: 08. april 2011 Direkte

Læs mere

Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø

Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø April 2017 Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø April 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Foto: Per Kryger Landbrugs-

Læs mere

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015 Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø Tilskudsåret 2015 Kolofon Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø, Tilskudsåret 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er):

Læs mere

Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængigt af produktionssystemet

Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængigt af produktionssystemet Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængigt af produktionssystemet Per Madsen & Trine Villumsen Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Genetik og Bioteknologi Baggrund Omfanget af økologisk mælkeproduktion

Læs mere

STRATEGI FOR BEVARELSE AF HUSDYRGENETISKE RESSOURCER

STRATEGI FOR BEVARELSE AF HUSDYRGENETISKE RESSOURCER STRATEGI FOR BEVARELSE AF HUSDYRGENETISKE RESSOURCER Rapport fra Strategiudvalget for udarbejdelse af strategi for bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer Direktoratet for FødevareErhverv februar 2003

Læs mere

Danske husdyrgenetiske

Danske husdyrgenetiske Danske husdyrgenetiske ressourcer LYDIA H. SØRENSEN OG Vivi Hunnicke Nielsen (RED.) DCA rapport nr. 054 januar 2015 Aarhus Universitet Danske husdyrgenetiske ressourcer DCA rapport nr. 054 januar 2015

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 21.IX.2005 K(2005)3633 Vedr.: Statsstøtte nr. N 391/2004 - Danmark Støtte til bevaring af truede arter Hr. udenrigsminister, Jeg skal herved meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avlsmaskinen Input: - Racen - Biologiske omstændigheder

Læs mere

Æresbevisninger uddelt i forbindelse med Årsmøde i Svendborg d. 10. september 2010

Æresbevisninger uddelt i forbindelse med Årsmøde i Svendborg d. 10. september 2010 1 af 8 19-09-2010 03:41 Sunde og økonomiske køer Svenska Suomeksi English Español Portugues Velkommen til Viking Vi fremavler og leverer sæd af tyre i verdensklasse. Samtidig yder vi landsdækkende inseminerings-

Læs mere

Kønssorteret sæd giver mange muligheder!

Kønssorteret sæd giver mange muligheder! Ny Kvægforskning KvægInfo nr.: 1785 Af Anders Fogh 1, Morten Kargo Sørensen 1 og Jehan Ettema 2 1: Dansk Kvæg 2: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet Dato: 10-10-2007 Forfatter: Anders

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2010 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2011 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011.

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Denne artikel er en lille guide til opmærksomhedspunkter, når du læser en stamtavle på papir eller i Dyreregistrering, tiltænkt

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som stambogsførende forening

Ansøgning om godkendelse som stambogsførende forening Peer Berg Fra: Peer Berg Sendt: 1. april 2011 12:04 Til: 'info@eamh.dk' Emne: Ansøgning om godkendelse som stambogsførende forening Til rette vedkommende. Aarhus Universitet er blevet bedt om en vurdering

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet Den 9. januar 2017 Sagsnr.: 16-3049-000007 Referent: RIEJEN og MKOL Beslutningsreferat for 15. møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske

Læs mere

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Dansk Kødkvægs Årsmøde Mandag den 27. februar 2012 Landskonsulent Jørgen Skov Nielsen, Dansk Kødkvæg Antal besætninger pr. 1. oktober 2011 Med renracede dyr og/eller krydsningsdyr

Læs mere

INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG

INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG Insemineringsplaner Agromek 2002 Side 1. INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG Insemineringsplaner Agromek 2002 Side 2. Version

Læs mere

Notat om populationsstørrelse for bæredygtigt avlsarbejde

Notat om populationsstørrelse for bæredygtigt avlsarbejde NOTAT Notat om populationsstørrelse for bæredygtigt avlsarbejde Peer Berg Seniorforsker Dato: 30. marts 2011 Side 1/5 Dette notat er udarbejdet efter aftale med Fødevarestyrelsen med henblik på, at konkretisere

Læs mere

INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK AARHUS UNIVERSITET NOTAT

INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK AARHUS UNIVERSITET NOTAT MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK NOTAT Vedr.: Metoder til reduktion af pattegrisedødelighed i økologisk og konventionel svineproduktion på friland. Del 2. Notat 2. Mulige strategier for og udfordringer ved

Læs mere

Referat af møde i Genressourceudvalget

Referat af møde i Genressourceudvalget Referat af møde i Genressourceudvalget Dato: Fredag d. 7. oktober 2005, kl. 10.30 15.30 Sted: Mødelokale Orkideen, Forskningscenter Årslev Deltagere: Anders M. Klöcker (Formand), Peter Bavnshøj (PB), Kjeld

Læs mere

Dansk landbrug, før nu og i fremtiden

Dansk landbrug, før nu og i fremtiden Dansk landbrug, før nu og i fremtiden Dansk landbrugs betydning for samfundsudviklingen og miljøet fra midten af sidste århundrede, nu og i fremtiden Fag: Biologi C og Geografi C Strukturudvikling med

Læs mere

Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010

Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010 Resultat af medlemstilfredshedsundersøgelsen 2010 Medlemsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til alle VikingDanmarks medlemmer med 30 første insemineringer med malkekvæg samt alle ejerinseminører Dette

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet/MKOL Den 15. marts 2016 Sagsnr.: 16-3049-000001 1 Beslutningsreferat for 11. møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer, den

Læs mere

Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7)

Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7) Dyrskuer i Mogenstrup (NæstvedArkiverne) Side 1 (af 7) 1854 Næstved Avis skriver den 6.5.1854: Mandag den 15. maj om formiddagen fra kl. 9 til kl. 12 vil der ved Mogenstrup blive afholdt et dyrskue over

Læs mere

Farver og genetik hos landracegeder. Andreas Gertz

Farver og genetik hos landracegeder. Andreas Gertz Farver og genetik hos landracegeder Andreas Gertz 01.11.2014 DNA Gener - kromosomer gener kan sammenlignes med opskrifter nedskrevet I DNA-molekyler skrevet i 4 bogstaver (adenin, cytosin, guanin, thymin)

Læs mere

Vision, mål og strategi for Genressourceudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer

Vision, mål og strategi for Genressourceudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer Vision, mål og strategi for Genressourceudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer 2009-2012 September 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Vision, mål

Læs mere

OMVERDENENS SYN PÅ FREMTIDENS AVLSMÅL

OMVERDENENS SYN PÅ FREMTIDENS AVLSMÅL OMVERDENENS SYN PÅ FREMTIDENS AVLSMÅL Peter Sandøe & Christian Gamborg Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole www.bioethics.kvl.dk HVAD MENER ALMINDELIGE MENNESKER OM KVÆGAVL? Hvad mener almindelige mennesker

Læs mere

Beregning af støttesats for dyretilskud til bevaring af truede racer Olsen, Jakob Vesterlund

Beregning af støttesats for dyretilskud til bevaring af truede racer Olsen, Jakob Vesterlund university of copenhagen University of Copenhagen Beregning af støttesats for dyretilskud til bevaring af truede racer Olsen, Jakob Vesterlund Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Vedr. bestillingen: Retningslinjer for genmateriale i genbank for husdyrgenetiske

Vedr. bestillingen: Retningslinjer for genmateriale i genbank for husdyrgenetiske AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til NaturErhvervstyrelsen Vedr. bestillingen: Retningslinjer for genmateriale i genbank for husdyrgenetiske ressourcer NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Jerseys Racebestyrelse

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Jerseys Racebestyrelse Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Jerseys Racebestyrelse Tid og sted: Mødeleder: Referent: Deltagere: Afbud: Tirsdag d. 23. august 2011, på VG kontoret, Ørnsro, Skara, Sverige Anders Levring Peter G.

Læs mere

Endnu et år med masser af Service-tjek

Endnu et år med masser af Service-tjek Endnu et år med masser af Service-tjek Under indlægget sætter vi fokus på: Kvægbrugets økonomiske situation og udvikling Krydsningskalveprojekt Eksport Genomisk selektion Avlsplanen i dag og i fremtiden

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion BEK nr 672 af 08/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1301525 Senere ændringer til

Læs mere

PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016

PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016 PROGRAM FOR FREDAG DEN 3. JUNI 2016 Side 1 13-05-2016 - RING I RING II RING III KVÆGRING KVÆGTORVET 8.45-8.45-12.30 Malkekvæg ordinær bedømmelse, Kvægtorvet 9.00 - og karakteristik af de udstillede Fjordheste

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau Line Hjortø Jehan Ettema Morten Kargo Christian Sørensen Torben Nørremark Anders Fogh Baggrund Brugen af KSS er nu en integreret del af dansk

Læs mere

Vedrørende Danmarks Landerapport til FAO s Report on the State of the World s Animal Genetic Ressources

Vedrørende Danmarks Landerapport til FAO s Report on the State of the World s Animal Genetic Ressources Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2004-05 (1. samling) FLF alm. del Svar på Spørgsmål 68 Offentligt Center for Biodiversitet v/heine Refsing Hvejselvej 127 7300 Jelling Den Sagsnr..: 4100 Ref.:

Læs mere

Vejledning om tilskud til bevarings- og besøgscentre for gamle danske husdyrracer

Vejledning om tilskud til bevarings- og besøgscentre for gamle danske husdyrracer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Forskningskontoret Maj 2000 Vejledning om tilskud til bevarings- og besøgscentre for gamle danske husdyrracer 1. Regelgrundlag

Læs mere

GAMLE DANSKE HUSDYRRACERS GENOMER - RACERNES OPRINDELSE OG SLÆGTSKAB

GAMLE DANSKE HUSDYRRACERS GENOMER - RACERNES OPRINDELSE OG SLÆGTSKAB GAMLE DANSKE HUSDYRRACERS GENOMER - RACERNES OPRINDELSE OG SLÆGTSKAB BALÁZS SZEKERES, ANNA A. SCHÖNHERZ, VIVI HUNNICKE NIELSEN, BERNT GULDBRANDTSEN DCA RAPPORT NR. 082 AUGUST 2016 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Avler skifter fra gul til blå Af Mogens Stendal, e-mail: sasso@post5.tele.dk

Avler skifter fra gul til blå Af Mogens Stendal, e-mail: sasso@post5.tele.dk Side 1 Artikel i Blåkvæg Da nmarks nyhedsbre v 2-3, Avler skifter fra gul til blå 2013 Af Mogens Stendal, e-mail: sasso@post5.tele.dk - Det var faktisk lidt at en tilfældighed, at jeg krydsede nogle af

Læs mere

Materiale til valg af avlere den 29. August 2015 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer

Materiale til valg af avlere den 29. August 2015 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer Materiale til valg af avlere den 29. August 2015 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer Program for valgdagen Lørdag den 29. august 2015 kl. 14.00 er der valg af avlerrepræsenter

Læs mere

Avl til gavn for DIN bundlinje

Avl til gavn for DIN bundlinje Avl til gavn for DIN bundlinje Optimal udnyttelse af vores avlsredskaber Indsatser i avlsplanen Øget sikkerhed = LD projektet Generationinterval Tyre & kvier Tilpasning af tyrehold Igangsætning Ventetyre

Læs mere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere Malketid ud fra automatiske mælkemålere Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Tidsplan Forventet 2008 Tidspunkt Resten af 2008 Forår 2009 April 2009 April 2009 Aktivitet Færdig udvikling af system til avlsværdivurdering

Læs mere

DANSK KØDKVÆG 2006. Årsrapport

DANSK KØDKVÆG 2006. Årsrapport DANSK KØDKVÆG 2006 Årsrapport Indhold Forord.......................................... 2 Resume......................................... 2 Eksport af avlsdyr og sæd.......................... 4 Registreringsarbejdet.............................

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-05-2001 SG (2001) D/288551 Vedr.: Støttesag nr. N 331/2000 Danmark Støtte til bevaring af truede racer Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at Kommissionen ikke

Læs mere

Materiale til valg af avlere den 29. August 2015 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer

Materiale til valg af avlere den 29. August 2015 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer Materiale til valg af avlere den 29. August 2015 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer Program for valgdagen Lørdag den 29. august 2015 kl. 14.00 er der valg af avlerrepræsenter

Læs mere

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING 27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING Avlskort som kan spilles for at trække stikket hjem Systematisk krydsning i malkekobesætningen Krydsning med kødkvægssæd Brug af kønssorteret

Læs mere

Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara.

Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara. Kvæg Testdagsmodeller og indavl samt studietur Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara. Baggrund

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

Modeldy r Katnr for Præmie fra Skuets bedste unge udstiller Rikke Hjortnæs Pedersen Børge Holst. Sofiedal Limousine v/helle og Flemming Jensen

Modeldy r Katnr for Præmie fra Skuets bedste unge udstiller Rikke Hjortnæs Pedersen Børge Holst. Sofiedal Limousine v/helle og Flemming Jensen Modeldy r Katnr for Præmie fra Skuets bedste unge udstiller Rikke Hjortnæs Pedersen Børge Holst 300 Bedste yver Jersey Livsydelsesko Poul Pedersen Midtvendsyssel Dyrlæger 396 Miss Vendsyssel DRH Ko under

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg

Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg Ulrik Sander Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Sygdomme inddeles i 4 grupper: Mastitis Sygdomsregistrering Reproduktionslidelser

Læs mere

Hidtil mange sejre i nordisk kvægavl

Hidtil mange sejre i nordisk kvægavl Mandag den 28. juli Hvorledes skabes en effektiv nordisk organisation på tværs af landegrænser rfaringer fra VikingGenetics og Nordisk Avlsværdivurdering Lars-Inge Gunnarsson Hidtil mange sejre i nordisk

Læs mere

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1.

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Januar 2008 Til avlsledere og avlsrådgivere INTERBULL avlsværdital beregnet januar 2009 Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Tabel 1. Egenskaber

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Avl og indavl Får og geder aftenmøde

Avl og indavl Får og geder aftenmøde Avl g indavl Får g geder aftenmøde 27.2.2012 Jørn Pedersen Specialknsulent Kvæg, Team Avlsværdivurdering Oversigt Indledning/baggrund Ngle frudsætninger (basale arvelve) Tal på slægtskab g indavl Undersøgelser

Læs mere

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Dansk Kødkvægs Årsmøde Ann Margaret Sørensen, Dansk Kvæg Ingen registreringer Ingen avl Ingen produktionsstyring 2... 27. februar

Læs mere

DANSK KØDKVÆG 2007. Årsrapport

DANSK KØDKVÆG 2007. Årsrapport DANSK KØDKVÆG 7 Årsrapport Indhold Forord............................................... 2 Resume.............................................. 2 Eksport af avlsdyr og sæd...............................

Læs mere

Nyt fra RDM RDM aftenmøde 2015

Nyt fra RDM RDM aftenmøde 2015 Nyt fra RDM RDM aftenmøde 2015 Månedsstatistik RDM 31. dec. 2014 Ændr. 12 mdr. 33.632-862 Køer pr. besætning 116,2-0,6 Kg mælk 9.264 +357 Årskøer Kg fedt 393 +11 Kg protein 326 +13 Sygdomstilfælde pr.

Læs mere

08-12-2011. Program. Antal 1. insemineringer. Program. Hvorfor flere insemineringer. Krydsning med kødkvæg Kød på Kalven

08-12-2011. Program. Antal 1. insemineringer. Program. Hvorfor flere insemineringer. Krydsning med kødkvæg Kød på Kalven Program Mødebilag Områdemøder November 2011 10.00 10.45 Besætningsbesøg 11.00 Fællesmøde Orientering om Vikings aktiviteter Udpegning af områdets Repromester 12.30 Viking er vært ved middag og kaffe 13.00

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2015 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. SEGES, februar 2016 Jørgen Skov Nielsen Landskonsulent Indhold

Læs mere

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avlsværdivurdering 1 Nordisk Avlsværdivurdering Stå for avlsværdivurdering af kvæg i Finland, Sverige

Læs mere

Version 8.5- august 2014

Version 8.5- august 2014 1 of 7 Beregning af antal dyreenheder og harmoniareal - beregnet på baggrund af: Husdyrgødningsbekendtgørelsen Så vidt angår harmonireglerne fra den 1. august 2014 Version 8.5- august 2014 Dette program

Læs mere

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes!

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Dansk Kvægs Kongres 2007 Mandag den 26. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ulrik Sander Nielsen Dansk Kvæg, Afdeling

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen

Læs mere

Anvendelse af DNA-information i kvægavlen -muligheder og faldgruber

Anvendelse af DNA-information i kvægavlen -muligheder og faldgruber KvægInfo nr.: 1416 Dato: 13-12-2004 Forfatter: Louise Dybdahl Pedersen,Peer Berg Af ph.d.-studerende Louise Dybdahl Pedersen og forskningsleder Peer Berg Afd. for Husdyravl og Genetik, Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Avlsplaner i VikingGenetics. Lars Nielsen Avlsleder Holstein VikingGenetics

Avlsplaner i VikingGenetics. Lars Nielsen Avlsleder Holstein VikingGenetics Avlsplaner i VikingGenetics Lars Nielsen Avlsleder Holstein VikingGenetics Avlsplanerne i VikingGenetics I VikingGenetics er avlsarbejdet opdelt i fire racer, der arbejder med individuelle avlsplaner Holstein,

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere