Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer Vision, Mission og Mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer Vision, Mission og Mål"

Transkript

1 Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer Vision, Mission og Mål August 2016

2 Indhold Formålet med Bevaringsudvalgets strategi er at beskrive, hvorledes Miljø- og Fødevareministeriets indsats inden for bevaringsarbejdet med Danmarks husdyrgenetiske ressourcer skal bidrage til at opnå bæredygtig anvendelse, udvikling og bevaring af dyregenetiske ressourcer for fødevarer og landbrug. 1. Ministerforord Bevaringsudvalgets medlemmer pr Indledning Internationale forpligtigelser Bevaringsudvalget Finansiel understøttelse af bevaringsarbejdet 6 3. Status for udvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer Status strategisk indsatsområde 1: Karakterisering, kortlægning og overvågning af udviklingen og dertil knyttede risici Status strategisk indsatsområde 2: Bæredygtig anvendelse og udvikling Status strategisk indsatsområde 3: Bevaring Status strategisk indsatsområde 4: Politikker, institutioner og kapacitetsopbygning 9 4. Vision, mission og mål for Bevaringsudvalgets arbejde Vision Mission Strategisk indsatsområde 1: Karakterisering, kortlægning og overvågning af udviklingen og dertil knyttede risici Strategisk indsatsområde 2: Bæredygtig anvendelse og udvikling Strategisk indsatsområde 3: Bevaring Strategisk indsatsområde 4: Politikker, institutioner og kapacitetsopbygning Bevaringsudvalgets fokus frem til NaturErhvervstyrelsen / Husdyrgenetiske ressourcer / Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde

3 1. Ministerforord Indledningsvis vil jeg gerne kvittere for den store indsats, som avlerne af de oprindelige danske husdyrarter og racer udfører hver dag ved at holde, passe og promovere vores oprindelige danske husdyr. Husdyrhold med de oprindelige danske husdyrarter og racer sikrer både opretholdelsen af en bred genetisk variation blandt vores husdyr og er med til at bevare den danske landbo-kulturarv. Ved at opretholde en mangfoldighed i oprindelige danske husdyrgenetiske ressourcer sikres bevarelsen af en række husdyrracers produktions- og funktionelle egenskaber, samt dyrenes evner til at tilpasse sig forskellige miljøer og klimaer og sikre modstandsdygtighed over for skadedyr og sygdomme. Samtidig afspejler bevaringsarbejdet evnen til at ændre sig efter markedets og forbrugerens præferencer. Derfor har vi som samfund en interesse i, at der hele tiden kommer en større mangfoldighed i vores landbrugsproduktion. Lokalt producerede fødevarer med en historie giver både vækst og beskæftigelse ude i lokalsamfundene. Det er blandt andet lanceringen af det Sortbrogede Landracesvin som leverandør af gourmetsvinekød et godt eksempel på. Endvidere har jeg med tilfredshed noteret mig, at Bevaringsudvalget i sin strategi både har fokus på bevaring, anvendelse og udvikling af oprindelige danske husdyrgenetiske ressourcer. Alt i alt ser jeg denne strategi som både en god vejledning for kommende projektansøgninger og et glimrende grundlag for Bevaringsudvalgets rådgivning ved prioriteringen af samme. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen NaturErhvervstyrelsen / Husdyrgenetiske ressourcer / Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde

4 1.1 Bevaringsudvalgets medlemmer pr Formand: Knud Erik Sørensen Avlerrepræsentanter for kvæg: Frank Møller Fransen Holger S. Jessen Anders Bent Andersen Avlerrepræsentant for svin: Ole Mols Eskild Lund Ladegård Avlerrepræsentant for heste: Aksel Poulsen Avlerrepræsentant for får: Jens Ole Mols Avlerrepræsentant for geder: Ids Idsinga Avlerrepræsentant for fjerkræ: Niels Rasmussen Repræsentant fra Økologisk Landsforening: Lis Roborg Repræsentant fra Kulturministeriet Bettina Buhl Repræsentant fra Landbrug & Fødevarer: Christina Nygaard Repræsentant fra Aarhus Universitet: Vivi Hunnicke Nielsen 4 NaturErhvervstyrelsen / Husdyrgenetiske ressourcer / Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde

5 2. Indledning For at sikre det langsigtede perspektiv inden for bevaringsarbejdet med oprindelige danske husdyrgenetiske ressourcer, har Bevaringsudvalget formuleret en ny strategi for bevaringsarbejdet i perioden Udvalgets nye strategi er struktureret i overensstemmelse med FAO s Globale Handlingsplans fire strategiske indsatsområder, som er: 1. Karakterisering, kortlægning og overvågning af udviklingen og dertil knyttede risici. 2. Bæredygtig anvendelse og udvikling. 3. Bevaring. 4. Politikker, institutioner og kapacitetsopbygning. Indledningsvis gennemgås fakta og status omkring bevaringsarbejdet af de oprindelige danske husdyrgenetiske ressourcer. 2.1 Internationale forpligtigelser I september 2007 vedtog FAO s 1 medlemslande, herunder Danmark, den første Globale Handlingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer og Interlaken-Deklarationen. Med tiltrædelsen af Interlaken-Deklarationen har Danmark indgået internationale forpligtigelser, og især punkt 7 i deklarationen bør fremhæves: Danmark har med tiltrædelsen desuden forpligtiget sig til at gennemføre Den Globale Vi forpligter os til at opnå bæredygtig anvendelse, udvikling og bevaring af dyregenetiske ressourcer for fødevarer og landbrug. Vi forpligter os ligeledes til at lette adgangen til disse ressourcer, og sikre en retfærdig og rimelig fordeling af de fordele, der fremkommer ved udnyttelsen deraf, i overensstemmelse med relevante internationale forpligtigelser og nationale lovbestemmelser. Vort mål er at styrke verdens fødevaresikkerhed, forbedre menneskers ernæringstilstand og bidrage til udviklingen af landdistrikter. Interlaken-Deklarationen om Husdyrgenetiske Ressourcer Handlingsplan for Husdyrgenetiske Ressourcer, jævnfør deklarationens punkt 18. De strategiske indsatsområder i den Globale Handlingsplan er udfærdiget på basis af FAO s første tilstandsrapport, Tilstandsrapporten om verdens husdyrgenetiske ressourcer for fødevarer og landbrug. Derudover har Danmark tiltrådt Biodiversitetskonventionen, som forpligter Danmark til at stoppe tilbagegangen i biodiversitet, herunder jordbrugets genetiske ressourcer til foder og fødevarer. 1 FAO er FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation NaturErhvervstyrelsen / Husdyrgenetiske ressourcer / Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde

6 2.2 Bevaringsudvalget Statens indsats for bevaringsarbejdet for de husdyrgenetiske ressourcer i Danmark ligger i regi af Miljø- og Fødevareministeriet. Indsatsen koordineres via det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer (Bevaringsudvalget), der har et flertal af avlerrepræsentanter. Udvalget rådgiver Miljø- og Fødevareministeriet om varetagelsen af de statslige opgaver vedrørende arbejdet med oprindelige danske husdyrgenetiske ressourcer. Bevaringsudvalget blev nedsat i 2013, og udvalgets medlemmer vælges eller udpeges for fire år ad gangen. For at sikre kontinuitet i udvalgets arbejde er halvdelen af avlerrepræsentanterne på valg hvert andet år. Udvalget er sammensat af otte avlervalgte repræsentanter samt fem repræsentanter udpeget af miljø- og fødevareministeren, heraf én repræsentant fra Danmarks Fjerkræavlerforening, én repræsentant fra Økologisk Landsforening, én repræsentant fra Landbrug & Fødevarer, én repræsentant fra Kulturministeriet og én forskerrepræsentant fra Århus Universitet. Formanden for udvalget er ligeledes udpeget af miljø- og fødevareministeren. Bevaringsudvalget sekretariatsbetjenes af NaturErhvervstyrelsen. Bevaringsudvalget arbejder ud fra et kommissorium givet primo Opgaven for Bevaringsudvalget er at rådgive og bistå Miljø- og Fødevareministeriet inden for bevaring af genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer. Udvalgets arbejde tager udgangspunkt i, at In-situ-bevaring er den foretrukne bevaringsform, men at Ex-situ invivo bevaring anerkendes. Bevaringsudvalget prioriterer arbejdet med at bevare de genetiske ressourcer fra de truede oprindelige danske husdyrracer og har således ikke beskæftiget sig med de husdyrgenetiske ressourcer i de udbredte nyere og/eller udenlandske produktionsracer. 2.3 Finansiel understøttelse af bevaringsarbejdet Arbejdet med at bevare jordbrugets husdyr- og plantegenetiske ressourcer, herunder brun Læsøbi, understøttes økonomisk af årlige bevillinger på Finansloven (7,7 mio. kr. i 2016). Heraf anvendes ca. halvdelen til bevaringsarbejdet med de husdyrgenetiske ressourcer via dyretilskud til avlere af de udrydningstruede husdyrracer, til aktiviteter i avlerforeninger, til drift og udbygning af Statens Genbank, til oplysning og endelig til drift af sekretariatet. Endvidere udbydes der en projekttilskudsordning til understøttelse af bevaringsarbejdet med både de plante- og husdyrgenetiske ressourcer. Via Miljø- og Fødevareministeriets aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med henholdsvis Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og især Aarhus Universitet kan NaturErhvervstyrelsen efter behov få forskningsbaseret rådgivning inden for jordbrugets genetiske ressourcer. Danmark bidrager desuden til FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) (19,4 mio. kr. i 2016), til NordGen via Nordisk Ministerråd (ca. 3,8 mio.kr. i 2016) og til European Regional Focal Point for Animal Genetic Ressources (ERFP-AnGR) (ca kr.). Miljø- og Fødevareministeriet varetager tillige opgaver i relation til bevaring af Brun Læsøbi, men da disse opgaver ikke er placeret i regi af Bevaringsudvalget, omtales disse ikke nærmere NaturErhvervstyrelsen / Husdyrgenetiske ressourcer / Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde

7 3. Status for udvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer Status for FAO s Globale Handlingsplans fire strategiske indsatsområder i et dansk perspektiv: 1. Karakterisering, kortlægning og overvågning af udviklingen og dertil knyttede risici 2. Bæredygtig anvendelse og udvikling 3. Bevaring 4. Politikker, institutioner og kapacitetsopbygning 3.1 Status strategisk indsatsområde 1: Karakterisering, kortlægning og overvågning af udviklingen og dertil knyttede risici Følgende racer anses for at være bevaringsværdige oprindelige danske husdyrracer: Kvæg: Svin: Jysk Kvæg Rød Dansk Malkerace anno 1970 Sortbroget Dansk Malkekvæg anno 1965 Dansk Malkekorthorn Agersø-kvæg Sortbroget Landracesvin Dansk Landracesvin anno 1970 Får og geder: Dansk Landfår, herunder Ertebøllefår Hvidhovedet Marskfår Dansk Landraceged Heste: Fjerkræ: Hunde: Kaniner: Den Jydske Hest Knabstrupperhesten Frederiksborghesten Danske Landhøns Den Danske Landgås Den Danske Landand Svaberduen Parykduen Tumlingeduen Broholmeren Dansk/Svensk Gårdhund Gammel Dansk Hønsehund Dansk Spids Hvid Dansk Landkanin NaturErhvervstyrelsen / Husdyrgenetiske ressourcer / Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde

8 Bier: Brun Læsøbi I Danmark er registreringerne for hovedparten af individerne i ovenstående gamle danske heste-, kvæg-, får-, gede- svine- og biracer på plads. Der er få udeståender omkring registreringer, som der løbende arbejdes løsningsorienteret med. For de fleste racer er der de seneste år analyseret store mængder genetiske data. For svineracernes vedkommende er disse genetiske data taget brug i forbindelse med kortlægning af uidentificerbare individers tilhørsforhold til populationen. Stambogen for de to svineracer føres i dag af NaturErhvervstyrelsen i en Access-database. Der er ikke tradition for at føre familie-stambøger for eller anden registrering af fjerkræracer i Danmark, og overvågningen af disse genetiske ressourcer er derfor udfordret. Bevaringsudvalgets aktuelle overvågning af bestandenes størrelser er baseret på udviklingen i antal avlsdyr, hvortil der er ansøgt om dyretilskud. I 2016 har i alt lidt over 120 avlere ansøgt om dyretilskud til arterne kvæg, svin, heste, får og geder. Status er, at antallet af avlshundyr, der opnås tilskud til ikke for nogle af racerne overstiger 300 dyr. Da en race ifølge FAO betragtes som truet, hvis antallet af avlshundyr er under 1000, er alle racerne derfor truede - eller hvis antallet er under 100 avlshundyr endda kritisk truede. Baseret på antallet af avlshundyr, som opnår dyretilskud, har de tre racer Jysk Kvæg, Sortbroget Landracesvin og SDM-anno 1965 været i fremgang i perioden Derimod lader Dansk Landraceged, Dansk Korthorn, Agersøkvæget og Dansk Landracesvin anno 1970 til at være de mest trængte racer, da antallet af avlshundyr, som har opnået dyretilskud i 2015, er under 50. For så vidt angår de tre hesteracer, lader disse tillige til at være trængte. NaturErhvervstyrelsen yder tilskud til dyrskuer, hvor der udstilles stambogsførte dyr, og hvor der skal medvirke autoriserede dommere, hvis der foregår en bedømmelse af de udstillede dyr. 3.2 Status strategisk indsatsområde 2: Bæredygtig anvendelse og udvikling Der er i dag ikke et samlet overblik over, hvorvidt specifikke avlsplaner for populationerne af alle de enkelte husdyrracer er udarbejdet eller ajourført. Hjælp til avlsplanlægning har været efterspurgt af avlere. Der foreligger til avlsplanlægningen ikke ajourførte brugsplaner over tilgængelig tyremateriale i Genbanken. Det er generelt lykkes at få sat fokus på produkter, som stammer fra Sortbroget Landracesvin, og der er en vis interesse for Danske Landhøns til have- og hobbyhold. For de øvrige racer og arter er det kun sket i et meget begrænset og/eller lokalt omfang. Kendskabet til de gamle danske racer i afsætningsleddet eksisterer kun i et meget begrænset omfang. Nordisk Ministerråds koncept Ny Nordisk Mad, efterspørgsel efter lokale produkter (også i detailleddet) og Dyrenes Beskyttelses mærkningsordning Velfærdsdelikatesser skaber dog potentiale for øget anvendelse af de gamle danske husdyrgenetiske ressourcer. 8 NaturErhvervstyrelsen / Husdyrgenetiske ressourcer / Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde

9 3.3 Status strategisk indsatsområde 3: Bevaring I Danmark har det tidligere Genressource- og nu Bevaringsudvalget via NaturErhvervstyrelsen gennem en længere årrække sikret, at der ydes dyretilskud til de udrydningstruede heste-, kvæg-, svine-, fåre- og gederacer samt tilskud til avls- og raceforeninger 3. Specielt dyretilskuddene er højere end i de andre nordiske lande, men til trods for dette faktum er bestandsudviklingen baseret på antallet af avlsdyr, hvortil der modtages dyretilskud, ikke vendt for de fleste af husdyrracerne omfattet af udvalgets bevaringsarbejde. Genbanken er forholdsvis veludbygget med sæd fra kvægracerne, som anvendes til at understøtte in situ-bevaringen. En del af denne sæd er dog klausuleret, idet den er fremstillet før Dette betyder, at sæden skal testes fri for en række sygdomme både i laboratorium og ved testning på hundyr i lukket karantæne, inden den kan anvendes i bevaringsarbejdet. Bevaringsudvalget har i 2015 fået al relevant tyresæd testet fri for en række sæd-bårne sygdomme i laboratorium, men hundyr-testen under karantæne udestår fortsat for en del af genbank-tyrene. Oprettelse og pasning af hundyr under karantæne er ressourcekrævende. Den danske Genbank indeholder endvidere i et begrænset omfang sæd fra alle husdyrracerne (fjerkræ, kaniner og hunde undtaget) og til dels embryoner og oocyter. Bortset fra tyresæd, hvis antallet af doser på lager er over 100, opbevares genmaterialet som udgangspunkt til langtidsopbevaring. Et par gange er der dog udleveret ornesæd fra Dansk Landrace anno 1970 for at understøtte in situ-bevaringen af den kritisk truede race. 3.4 Status strategisk indsatsområde 4: Politikker, institutioner og kapacitetsopbygning Bevaringsudvalget sekretariatsbetjenes af NaturErhvervstyrelsen, som arrangerer udvalgsmøder og et årligt avlermøde i samarbejde med udvalget. Endvidere varetager styrelsen arbejdet med at administrere ordningerne om dyre-, forenings- og projekttilskud. Herudover forvalter NaturErhvervstyrelsen Statens Genbank. NaturErhvervstyrelsen samarbejder bredt både nationalt og i nordisk, europæisk og internationalt regi om bevaringsarbejdet med primær fokus på det nationale og nordiske samarbejde. Bevaringsudvalget har i 2015 indgået samarbejdsaftale med ti avls- og raceforeninger for de oprindelige danske husdyr. Der er pt. ikke indgået aftaler med foreninger for svømmefugle, duer, kaniner og hunde. I regi af NaturErhvervstyrelsen er der en hjemmeside for jordbrugets Genetiske Ressourcer, hvor der kan læses mere om arbejdet, Genbanken, tilskud, udvalgene for henholdsvis plante- og husdyrgenetiske ressourcer og meget andet 4. Via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside er der mulighed for at tilmelde sig faglige meddelelser om jordbrugets genetiske ressourcer. Af trykt materiale i sekretariatet foreligger der en dansk oversættelse af Den Globale Handlingsplan og Interlaken-Deklarationen, en kort version af Tilstandsrapporten om 3 Efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1295/2015 om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer. 4 NaturErhvervstyrelsen / Husdyrgenetiske ressourcer / Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde

10 verdens husdyrgenetiske ressourcer for fødevarer og landbrug samt en FAO-brochure, der beskriver status samt perspektiverer området i forhold til klima og plantegenetiske ressourcer. Via myndighedsaftalen har Aarhus Universitet udgivet et hæfte, som bl.a. beskriver de enkelte racer og deres historie samt en plakat med de oprindelige danske husdyrarter og -racer. 10 NaturErhvervstyrelsen / Husdyrgenetiske ressourcer / Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde

11 4. Vision, mission og mål for Bevaringsudvalgets arbejde Vision Bevaringsudvalgets vision er at være med til at sikre bæredygtig bevaring og brug af oprindelige danske husdyrgenetiske ressourcer. 4.2 Mission Bevaringsudvalgets missioner frem til 2020 er struktureret under de fire strategiske indsatsområder i FAO s Globale Handlingsplan for husdyrgenetiske ressourcer og Interlaken-Deklarationen. 4.3 Strategisk indsatsområde 1: Karakterisering, kortlægning og overvågning af udviklingen og dertil knyttede risici Bevaringsudvalget vil for alle racer fortsat arbejde for en systematisk, historisk, fænotypisk og genotypisk karakterisering. Bevaringsudvalget vil i samarbejde med de stambogsførende organer og raceforeningerne medvirke til at fastsætte kriterier for renavl hos de racer, hvortil der kan opnås dyretilskud. Bevaringsudvalget ønsker, at NaturErhvervstyrelsen årligt indberetter data om truede racers status til kortlægnings- og overvågningssystem (DAD-IS) i regi af FN s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO). Bevaringsudvalget vil muliggøre overvågning af indavlsrater og bæredygtighed i avlsarbejdet for de kritisk truede husdyrracer via raceforeningernes anvendelse af avlsprogrammer. 4.4 Strategisk indsatsområde 2: Bæredygtig anvendelse og udvikling Bevaringsudvalget ønsker at understøtte markedsskabelse for de truede gamle danske husdyrracer via projekttilskud og formidling med henblik på at medvirke til en bæredygtig nicheproduktion med stigende efterspørgsel. Det skal være med til at skabe tilgang af nye husdyravlere, og skabe større interesse for arbejdet med udrydningstruede danske husdyrracer. Bevaringsudvalget vil via NaturErhvervstyrelsen årligt formidle opdaterede oversigter over aktive avlere. NaturErhvervstyrelsen / Husdyrgenetiske ressourcer / Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde

12 Bevaringsudvalget ønsker at styrke samarbejdet med forskellige organisationer, herunder zoologiske haver og museer, for at udbrede kendskabet til de truede husdyrracer. Bevaringsudvalget vil understøtte mulighederne for, at truede husdyrracer prioriteres ved afgræsning af offentlige arealer og indgår i landskabsplejen. 4.5 Strategisk indsatsområde 3: Bevaring Bevaringsudvalget vil i samarbejde med raceforeningerne afdække, hvad der forhindrer udbredelse af de truede husdyrracer, og stille forslag til, hvordan disse forhindringer kan imødegås - herunder logistiske udfordringer ved omsætning af avlsdyr og produkter. Bevaringsudvalget vil i samarbejde med raceforeningerne via avlermøde give mulighed for konstruktivt samarbejde mellem store og små avlere og mellem offentlige og private. Bevaringsudvalget vil i samarbejde med raceforeningerne henvise til velfungerende avlsprogrammer med klare tilhørsforhold. For hver race bør der foreligge en nedskrevet og implementeret avlsplan. Bevaringsudvalget vil kvalitetssikre avlsarbejdet gennem styrket samarbejde med NordGen, den fagkyndige avlsrådgivning og i samarbejde med raceforeningerne. Bevaringsudvalget vil i samarbejde med raceforeningerne udbygge (ex situ) Genbanken med sæd, oocyter, embryoner og somatiske celler, hvor det er relevant. Alle kritisk truede husdyrracers genmateriale vil blive lagt i genbanken i et tilstrækkeligt omfang. Bevaringsudvalget vil påbegynde Genbanksaktiviteter på fjerkræ. Bevaringsudvalget vil i samarbejde med raceforeningerne sikre et repræsentativt udvalg af blod eller vævsprøver til forskningsformål. Bevaringsudvalget vil sørge for at få redegjort og evalueret, hvordan tilskuddene bedst fremmer bevaringsarbejdet, eller om der er behov for andre virkemidler. 4.6 Strategisk indsatsområde 4: Politikker, institutioner og kapacitetsopbygning Bevaringsudvalget vil i samarbejde med raceforeningerne søsætte mindst fem succeshistorier, der har bidraget til at fremme interessen for udvalgets arbejde. Bevaringsudvalget vil i samarbejde med raceforeningerne udbrede kendskabet til nødvendigheden af arbejdet, så det ikke blot er et interesseområde for interessenterne, men ogsåfor offentligheden. Overskrifterne i denne sammenhæng er: 1) at husdyrgenetiske ressourcer skal bevares som værktøjer til at kunne imødegå ændringer i klima, produktionsvilkår (inklusiv nye sygdomme) og forbrugerkrav, og 2) at de udrydningstruede dyr er en del af den levende danske kulturarv. Bevaringsudvalget vil bidrage til, at relevante opgaver lægges over til samarbejdspartnere. 12 NaturErhvervstyrelsen / Husdyrgenetiske ressourcer / Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde

13 5. Bevaringsudvalgets fokus frem til 2020 Vi er i mål, hvis: 1. Netværk af mentorer Bevaringsudvalget har i samarbejde med raceforeningerne oprettet et koncept for mentorordningen og en liste over mentorer. Der er minimum en mentor for hver race i hver landsdel. Bevaringsudvalget har i samarbejde med raceforeningerne etableret en procedure for distribution af listen til nye avlere. 2. Afdækning af racernes styrker, svagheder, muligheder og trusler Bevaringsudvalget har i samarbejde med avlsforeningerne udarbejdet en SWOT-analyse for bevaring af de enkelte bevaringsværdige gamle danske racer. 3. Etablering af avlsplaner Bevaringsudvalget har i samarbejde med avlsforeningerne udarbejdet sammenhængende avlsplaner for de enkelte bevaringsværdige racer med henblik på at bevare den genetiske variation i racerne. Avlsplanerne prioriteres efter racernes risiko for udryddelse. 4. Kontakt til avlere af mindre husdyr Bevaringsudvalget har via foreninger taget kontakt til avlere af mindre husdyr, herunder høns, svømmefugle, kaniner, duer og hunde, med henblik på at indgå samarbejde og afdække de bevaringsværdige racers populationsstørrelser. 5. Kendskab til arbejdet med de truede husdyrracer Bevaringsudvalget har i samarbejde med raceforeningerne mindst tre gange årligt publiceret positive nyheder om de truede husdyr i mindst tre forskellige medier. 6. Brugervenlig hjemmeside Bevaringsudvalget har arrangeret og gennemført en brugerevaluering af NaturErhvervstyrelsens hjemmeside om husdyrgenetiske ressourcer og fulgt op på denne. 7. Henlæggelse i genbank Bevaringsudvalget har i samarbejde med raceforeningerne for hver race udarbejdet et mål og en plan med prioriteringer for henlæggelse af materiale i Genbanken til backup-sikring og forskningsformål. Planen er implementeret og indsamling påbegyndt. NaturErhvervstyrelsen / Husdyrgenetiske ressourcer / Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde

14 Strategi for Bevaringsudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer - Vision, mission og mål For at sikre det langsigtede perspektiv inden for bevaringsarbejdet med oprindelige danske husdyrgenetiske ressourcer har Bevaringsudvalget formuleret en ny strategi for bevaringsarbejdet i perioden Forsidefoto: Rød Dansk Malkerace anno 1970 og broget Jysk Kvæg på Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2016 Kolofon Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2016 Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 forpligtigelser og dyrskuer

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 forpligtigelser og dyrskuer NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet/MKOL Den 25. juni 2015 Sagsnr.: 15-3049-000002 Beslutningsreferat for 9. møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige

Læs mere

9. Mødedatoer og avlerdag i Eventuelt 11. Evt. strategiarbejde prioriteringer Senest kl. 16 slut

9. Mødedatoer og avlerdag i Eventuelt 11. Evt. strategiarbejde prioriteringer Senest kl. 16 slut Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-3049-000008 Ref. MKOL Den 14. februar 2017 Referat for 16. møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige danske husdyrracer,

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2017 Kolofon Vejledning om dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2017 Denne

Læs mere

2. Kl. 10: Velkomst til nye medlemmer af Bevaringsudvalget. Skal kommissoriets krav herom forsøges ændret?

2. Kl. 10: Velkomst til nye medlemmer af Bevaringsudvalget. Skal kommissoriets krav herom forsøges ændret? NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet/MKOL Den 28. oktober 2015 Sagsnr.: 15-3049-000005 Beslutningsreferat for 10. konstituerende møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske

Læs mere

Vision, mål og strategi for Genressourceudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer

Vision, mål og strategi for Genressourceudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer Vision, mål og strategi for Genressourceudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer 2009-2012 September 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Vision, mål

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 og )

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 og ) BEK nr 1295 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000009 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1) BEK nr 1363 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-32640-000038 Senere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1) I medfør af 24, stk. 2-4, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Kvæg Angiv mindst et CKR nr. på et dyr, som opfylder betingelserne i bilag 1 og 2

Kvæg Angiv mindst et CKR nr. på et dyr, som opfylder betingelserne i bilag 1 og 2 Forhåndsregistrering i forbindelse med valg af x avlerkandidater til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer (Bevaringsudvalget) FRIST 3. aug. 2015 Navn: Adresse: Postnummer

Læs mere

Kommissorium for nyt Bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer

Kommissorium for nyt Bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen og Departementet Kontor/initialer: Center for Jordbrug, Planter, JURA og CME Sagsnr.: 11-30211-000010/15325-474770 Dato:

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet Den 9. januar 2017 Sagsnr.: 16-3049-000007 Referent: RIEJEN og MKOL Beslutningsreferat for 15. møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske

Læs mere

Kommissorium for nyt Bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer

Kommissorium for nyt Bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen og Departementet Kontor/initialer: Center for Jordbrug, Planter og Center for Miljø og Erhverv Sagsnr.: 11-30211-000010/15325

Læs mere

Præsentation af nyt medlem fra Økologisk Landsforening. 4. Anvendelse af bevillinger på Finansloven 2015

Præsentation af nyt medlem fra Økologisk Landsforening. 4. Anvendelse af bevillinger på Finansloven 2015 NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet/MKOL Den 17. april 2015 Sagsnr.: 15-3049-000001 Beslutningsreferat for 8. møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige

Læs mere

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Vejledning Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Tilskudsåret 2015 Kolofon Vejledning om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og

Læs mere

Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr

Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr 1 Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr Poul Hansen Dato: 11. april 2005 Søbogaard Ref: AMK/tl Kimmerslevvej 11 J.nr.: 18124 4140 Borup Telefon: 33 95 88 64 Telefax: 89 99 13 00 (j.nr.

Læs mere

Materiale til avlervalget den 26. august 2017 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer

Materiale til avlervalget den 26. august 2017 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer Materiale til avlervalget den 26. august 2017 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer Program for valgdagen Lørdag den 26. august 2017 kl. 11.00 er der valg af avlerrepræsenter

Læs mere

Dagsorden 1. kl. 9.30-10: Morgenmad 2. kl. 10: Orientering om konsekvenserne af omstruktureringen i NaturErhvervstyrelsen v/kim Holm Boesen.

Dagsorden 1. kl. 9.30-10: Morgenmad 2. kl. 10: Orientering om konsekvenserne af omstruktureringen i NaturErhvervstyrelsen v/kim Holm Boesen. NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet/MKOL Den 23. februar 2015 Sagsnr.: 14-3045-000001 1 Beslutningsreferat for 7. møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos

Læs mere

Materiale til valg af avlere den 29. August 2015 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer

Materiale til valg af avlere den 29. August 2015 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer Materiale til valg af avlere den 29. August 2015 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer Program for valgdagen Lørdag den 29. august 2015 kl. 14.00 er der valg af avlerrepræsenter

Læs mere

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Vejledning Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Tilskudsåret 2016 Kolofon Vejledning om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet/MKOL Den 15. marts 2016 Sagsnr.: 16-3049-000001 1 Beslutningsreferat for 11. møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer, den

Læs mere

Beregning af støttesats for dyretilskud til bevaring af truede racer Olsen, Jakob Vesterlund

Beregning af støttesats for dyretilskud til bevaring af truede racer Olsen, Jakob Vesterlund university of copenhagen University of Copenhagen Beregning af støttesats for dyretilskud til bevaring af truede racer Olsen, Jakob Vesterlund Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Materiale til valg af avlere den 29. August 2015 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer

Materiale til valg af avlere den 29. August 2015 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer Materiale til valg af avlere den 29. August 2015 til det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer Program for valgdagen Lørdag den 29. august 2015 kl. 14.00 er der valg af avlerrepræsenter

Læs mere

ARBEJDSPLAN 2007. for. Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske Husdyr

ARBEJDSPLAN 2007. for. Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske Husdyr ARBEJDSPLAN 2007 for Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske Husdyr Genressourceudvalget, 3. maj 2007 1 INDLEDNING...1 2 VISION FOR BEVARINGSARBEJDET...3 2.1 SAMLING AF FØDEVAREMINISTERIETS

Læs mere

Evalueringsrapport. vedrørende. effekter af tilskudsordningen. for. bevarings- og besøgscentre for gamle danske husdyrracer

Evalueringsrapport. vedrørende. effekter af tilskudsordningen. for. bevarings- og besøgscentre for gamle danske husdyrracer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 203 Offentligt Evalueringsrapport vedrørende effekter af tilskudsordningen for bevarings- og besøgscentre for gamle danske

Læs mere

Anders Michaelsen Anette Kaalund Reitan Distribution A/S & REMA1000 Danmark A/S Arne P. Rasmussen Hasserisgaard Stutteri Benny Ahlers Benny Madsen

Anders Michaelsen Anette Kaalund Reitan Distribution A/S & REMA1000 Danmark A/S Arne P. Rasmussen Hasserisgaard Stutteri Benny Ahlers Benny Madsen Høringsliste til udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt plantegenetiske ressourcer Dansk Industri Erhvervsstyrelsen Realkreditforeningen

Læs mere

Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø

Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø April 2017 Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø April 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Foto: Per Kryger Landbrugs-

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 21.IX.2005 K(2005)3633 Vedr.: Statsstøtte nr. N 391/2004 - Danmark Støtte til bevaring af truede arter Hr. udenrigsminister, Jeg skal herved meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015 Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø Tilskudsåret 2015 Kolofon Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø, Tilskudsåret 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er):

Læs mere

ARBEJDSPLAN for. Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske Husdyr

ARBEJDSPLAN for. Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske Husdyr ARBEJDSPLAN 2006 for Udvalget til bevarelse af genressourcer hos danske Husdyr Genressourceudvalget, februar 2006 1 INDLEDNING...1 2 STATUS FOR DE TRUEDE RACER...4 2.1 STATUS OG UDVIKLING FOR TRUEDE DANSKE

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Notat om populationsstørrelse for bæredygtigt avlsarbejde

Notat om populationsstørrelse for bæredygtigt avlsarbejde NOTAT Notat om populationsstørrelse for bæredygtigt avlsarbejde Peer Berg Seniorforsker Dato: 30. marts 2011 Side 1/5 Dette notat er udarbejdet efter aftale med Fødevarestyrelsen med henblik på, at konkretisere

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-05-2001 SG (2001) D/288551 Vedr.: Støttesag nr. N 331/2000 Danmark Støtte til bevaring af truede racer Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at Kommissionen ikke

Læs mere

Genressourceudvalget. Referat fra møde d. 06.12.05 Journal nr.

Genressourceudvalget. Referat fra møde d. 06.12.05 Journal nr. Genressourceudvalget. Referat fra møde d. 06.12.05 Journal nr. Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Referent: Danmarks JordbrugsForskning, ForskningsCenter Årslev Anders M. Klöcker (AK)(Formand),

Læs mere

Biodiversitetsgårde i Danmark

Biodiversitetsgårde i Danmark NaturErhvervstyrelsen, Center for Planter & Landbrugslov, Nyropsgade 30 1780 København V Biodiversitetsgårde i Danmark Foreningen for bæredygtig udnyttelse af landbrugets ge Formand: Holger Jessen

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

Vedrørende Danmarks Landerapport til FAO s Report on the State of the World s Animal Genetic Ressources

Vedrørende Danmarks Landerapport til FAO s Report on the State of the World s Animal Genetic Ressources Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2004-05 (1. samling) FLF alm. del Svar på Spørgsmål 68 Offentligt Center for Biodiversitet v/heine Refsing Hvejselvej 127 7300 Jelling Den Sagsnr..: 4100 Ref.:

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om Definitioner af karakterisering af gamle husdyrracer Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019

Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019 Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019 Februar 2016 Kolofon Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019 Februar 2016 Denne strategi er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i

Læs mere

STRATEGI FOR BEVARELSE AF HUSDYRGENETISKE RESSOURCER

STRATEGI FOR BEVARELSE AF HUSDYRGENETISKE RESSOURCER STRATEGI FOR BEVARELSE AF HUSDYRGENETISKE RESSOURCER Rapport fra Strategiudvalget for udarbejdelse af strategi for bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer Direktoratet for FødevareErhverv februar 2003

Læs mere

Handlingsplan vedrørende kryokonservering

Handlingsplan vedrørende kryokonservering Genressourceudvalget Journal nr. 18255 TL 1 Handlingsplan vedrørende kryokonservering I overensstemmelse med internationale anbefalinger og Genressourceudvalgets vedtægter indgår kryokonservering som et

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fødevarestyrelsen Fødevareregion Nord/Århus Sønderskovvej Lystrup. Att. Mie Have Thomsen

AARHUS UNIVERSITET. Fødevarestyrelsen Fødevareregion Nord/Århus Sønderskovvej Lystrup. Att. Mie Have Thomsen Fødevarestyrelsen Fødevareregion Nord/Århus Sønderskovvej 5 8520 Lystrup Att. Mie Have Thomsen Vedr.: Ansøgning om EU godkendelse af Dansk Gotlands Russ. Peer Berg Seniorforsker Dato: 08. april 2011 Direkte

Læs mere

DEN GLOBALE HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSOURCER og INTERLAKEN-DEKLARATIONEN

DEN GLOBALE HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSOURCER og INTERLAKEN-DEKLARATIONEN DEN GLOBALE HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSOURCER og INTERLAKEN-DEKLARATIONEN KOMMISSIONEN FOR GENETISKE RESSOURCER FOR FØDEVARER OG LANDBRUG DEN GLOBALE HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSOURCER

Læs mere

DANMARKS. Landerapport vedr. FAO s. State of the World Report on Animal Genetic Resources

DANMARKS. Landerapport vedr. FAO s. State of the World Report on Animal Genetic Resources DANMARKS Landerapport vedr. FAO s State of the World Report on Animal Genetic Resources Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Beskrivelse af tilstanden for

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Danske husdyrgenetiske

Danske husdyrgenetiske Danske husdyrgenetiske ressourcer LYDIA H. SØRENSEN OG Vivi Hunnicke Nielsen (RED.) DCA rapport nr. 054 januar 2015 Aarhus Universitet Danske husdyrgenetiske ressourcer DCA rapport nr. 054 januar 2015

Læs mere

KO SE UD? SOBcows. Brugergruppemøde. AU-Foulum 2. juni 2015 Arne Munk HVORDAN SKAL FREMTIDENS. STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug

KO SE UD? SOBcows. Brugergruppemøde. AU-Foulum 2. juni 2015 Arne Munk HVORDAN SKAL FREMTIDENS. STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug AU-Foulum 2. juni 2015 Arne Munk SOBcows Brugergruppemøde HVORDAN SKAL FREMTIDENS KO SE UD? STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Projektet SOBcows er en del af Organic RDD programmet, som er koordineret

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som stambogsførende forening

Ansøgning om godkendelse som stambogsførende forening Peer Berg Fra: Peer Berg Sendt: 1. april 2011 12:04 Til: 'info@eamh.dk' Emne: Ansøgning om godkendelse som stambogsførende forening Til rette vedkommende. Aarhus Universitet er blevet bedt om en vurdering

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Erfa-Gruppen kan kontaktes på adressen:

Erfa-Gruppen kan kontaktes på adressen: Jeg havde planer om at kommentere GRUs arbejdsplan for 2006, men har valgt at forbigå den i næsten tavshed, der er ikke afsnit om kvæg, der fortjener en kommentar. Planen er ikke til diskussion, så kan

Læs mere

Gamle danske husdyrracer

Gamle danske husdyrracer INSPIRATIONSMATERIALE Gamle danske husdyrracer Af Østjyllands Spisekammer i samarbejde med Dansk Landbrugsmuseum 2015 Indhold 1. Om dette materiale 2. De gamle danske husdyrracer 3. Kvæg Jysk Kvæg Sortbroget

Læs mere

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer?

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? AARHUS Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? Økologi-Kongres 2015 Onsdag d. 25-11 Morten Kargo AARHUS Hvad er et avlsmål? Emner Hvad vil vi i SOBcows? Økologisk avlsmål baseret på beregninger

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Vejledning om tilskud til bevarings- og besøgscentre for gamle danske husdyrracer

Vejledning om tilskud til bevarings- og besøgscentre for gamle danske husdyrracer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Forskningskontoret Maj 2000 Vejledning om tilskud til bevarings- og besøgscentre for gamle danske husdyrracer 1. Regelgrundlag

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2003 KOM(2003) 817 endelig 2003/0321 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om et EU-program for bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Handlingsplan 2012 Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

GAMLE DANSKE HUSDYRRACERS GENOMER - RACERNES OPRINDELSE OG SLÆGTSKAB

GAMLE DANSKE HUSDYRRACERS GENOMER - RACERNES OPRINDELSE OG SLÆGTSKAB GAMLE DANSKE HUSDYRRACERS GENOMER - RACERNES OPRINDELSE OG SLÆGTSKAB BALÁZS SZEKERES, ANNA A. SCHÖNHERZ, VIVI HUNNICKE NIELSEN, BERNT GULDBRANDTSEN DCA RAPPORT NR. 082 AUGUST 2016 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

HUSDYRGENETISKE RESSOURCER

HUSDYRGENETISKE RESSOURCER FAO/J.Villamora HUSDYRGENETISKE RESSOURCER FØRSTE GLOBALE VURDERING B æredygtig forvaltning af landbrugets biodiversitet er afgørende for udviklingen af landdistrikter, fødevaresikkerhed og miljøet. Tilstandsrapporten

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi 2018-2021 1 Forord Promilleafgiftsfonden for landbrug udarbejder hvert fjerde år en strategi for fondens virke. Dette dokument beskriver fondens strategi for

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Krav til produktion af Sortbrogede Landrace Velfærdsgrise Krav til produktion af Velfærds Jersey Græskalv og Velfærds Jersey Ko Krav til produktion

Læs mere

Referat fra Genressourceudvalgets møde den 22. juni 2007

Referat fra Genressourceudvalgets møde den 22. juni 2007 1 Genressourceudvalget. Journal nr. 1824. Referat fra Genressourceudvalgets møde den 22. juni 2007 Mødested: Deltagere: Danmarks JordbrugsForskning, ForskningsCenter Årslev Ingrid Dam (ID), Preben Veilstrup

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Den Danske Landgås. Antal avlere (2007): 30-40. Fænotype. Produktionsegenskaber. Reproduktion. Population (2007): Fænotype: Andet: Produktion:

Den Danske Landgås. Antal avlere (2007): 30-40. Fænotype. Produktionsegenskaber. Reproduktion. Population (2007): Fænotype: Andet: Produktion: Den Danske Landgås De danske tamgæs stammer fra de vilde gåseracer, der findes på den nordlige halvkugle. Det formodes, at Den Danske Landgås stammer fra grågåsen. Fænotype Den Danske Landgås findes i

Læs mere

OMVERDENENS SYN PÅ FREMTIDENS AVLSMÅL

OMVERDENENS SYN PÅ FREMTIDENS AVLSMÅL OMVERDENENS SYN PÅ FREMTIDENS AVLSMÅL Peter Sandøe & Christian Gamborg Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole www.bioethics.kvl.dk HVAD MENER ALMINDELIGE MENNESKER OM KVÆGAVL? Hvad mener almindelige mennesker

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avlsmaskinen Input: - Racen - Biologiske omstændigheder

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Det andet partsmøde under Århus-konventionen (MoP 2) finder sted den maj 2005 i Almaty, Kazakhstan.

Det andet partsmøde under Århus-konventionen (MoP 2) finder sted den maj 2005 i Almaty, Kazakhstan. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 194 O Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 1012/105-0011 Ref.: hhi/ Den 28. april 2005 2. partsmøde under Århuskonventionen om adgang

Læs mere

Vedr. bestillingen: Retningslinjer for genmateriale i genbank for husdyrgenetiske

Vedr. bestillingen: Retningslinjer for genmateriale i genbank for husdyrgenetiske AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til NaturErhvervstyrelsen Vedr. bestillingen: Retningslinjer for genmateriale i genbank for husdyrgenetiske ressourcer NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Niels Halberg Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Biodiversitet er mere end gamle danske dit og dat

Biodiversitet er mere end gamle danske dit og dat Forside BioZoom 2005 Nummer 1 Biodiversitet er mere end gamle danske... Biodiversitet er mere end gamle danske dit og dat Publiceret Januar 2005 Center for Bio-diversitet er et uafhængigt informationscenter

Læs mere

Kød, mælk og ost fra gamle nordiske husdyrracer

Kød, mælk og ost fra gamle nordiske husdyrracer Kød, mælk og ost fra gamle nordiske husdyrracer Nordlys Aurora Borealis Mad med merværdi Ny Nordisk Mad projekt afrapportering maj 2009 Kød, mælk og ost fra gamle nordiske husdyrracer, afrapportering maj

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Tilstede: Heidi Vintersfjord, Lene Jacobsen, Karina Vistisen, Mathilde Rasmussen og Ole Wienecke Fraværende: Anne Koch, Bent Jessen og medlem fra region 3. Godkendelse

Læs mere

Genetisk værdi af gamle husdyrracer, med speciel reference til det Islandske kvæg - NØK møde 24.juli 2000

Genetisk værdi af gamle husdyrracer, med speciel reference til det Islandske kvæg - NØK møde 24.juli 2000 1 1RUGLVN NRQRPLVN Y JDYO $NXUH\UL,VODQGMXOL *HQHWLVNY UGLDIJDPOHKXVG\UUDFHUPHGVSHFLHO UHIHUHQFHWLOGHW,VODQGVNHNY J (PPD(\ìyUVGyWWLU /DQGEUXJHWV)RUVNQLQJVLQVWLWXW5H\NMDYtN,QGOHGQLQJ Nutidens husdyr har

Læs mere