Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 forpligtigelser og dyrskuer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 forpligtigelser og dyrskuer"

Transkript

1 NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet/MKOL Den 25. juni 2015 Sagsnr.: Beslutningsreferat for 9. møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige danske husdyrracer, den 6. maj 2015 på Museumsgården Karensminde, Morsbølvej 102, 7200 Grindsted, kl. 10 til 16. Dagsorden 1. Kl : Morgenmad Kaffe/the og morgenbrød. 2. Kl. 10: Formanden siden sidst 3. Information fra medlemmerne bordrunde 4. Information fra sekretariatet Bevillinger på Finansloven Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 forpligtigelser og dyrskuer Bilag: Udkast til bekendtgørelse. Status på de offentlige tilsyn på baggrund af udleveringerne af klausuleret tyresæd. Status for tapning af RDM-tyre. 5. Fastlæggelse af anbefalinger for avlsarbejdet, herunder renavl, jf. Kommissorium. Bilag: Bidrag fra Frank Møller Frandsen, Solveig Pedersen, Niels Rasmussen, Christina Nygaard, Ole Mols og Holger Jessen : Frokost : Rundvisning på Karensminde (15-20 min.) 8. Hvornår er der så få doser tyresæd tilbage på lager, at tyresæden ikke længere kan udleveres frit? Med baggrund i forespørgsler om anvendelse af tyresæd fra Genbanken, hvor der er hhv. 5 og 62 doser tilbage på lager. Bilag: Forslag fra Frank til ændring af udleveringsprocedure af sæd fra Genbanken. Side 1 af 7

2 9. Valg og avlermøde Der skal ifølge kommissoriet vælges 4 repræsentanter i 2015: To kvæg-, en svine- og en fårerepræsentant. De udvalgsmedlemmer som er på valg, er hhv. Holger, Solveig, Philip og Jens. Bilag: Valg af gederepræsentant. 10. Status for racekode 46 og 47 Bilag Racekode 46 og Oplæg om mangelfulde registreringer hos svin v/sekretariatet Bilag Mangelfulde registreringer hos svin. 12. Behandling af forslag Bilag fra Frank: Refusion af kåringsudgifter og en handlingsplan. 13. Definition af en forening Input fra Frank. 14. Behandling af ansøgning om tryk af folder Bilag: Behandling af ansøgning om trykning af folderen om historiske dyrskuer 15. Behandling af ansøgning om afholdelse af dommerkursus Bilag: Behandling af ansøgning om afholdelse af dommerkursus 16. Behandling af ansøgning om trykning af familiestambog Bilag: Behandling af ansøgning om tryk af familiestambog 17. Skiltning og priser Med baggrund i forespørgsler om rekvirering af skiltet Bevaringsbesætning samt om tilskud til vejrbestandige informerende skilte ved indhegninger med bevaringsværdige husdyr. Bilag kommer. 18. Skal genmateriale opbevares på flere lokaliteter? 19. Skal der indsamles yderligere genmateriale, herunder æg/hudceller/blod? 20. Eventuelt 21. Senest kl. 16 slut Afbud fra: Niels Rasmussen, Philip Dam, Solveig Pedersen og Christina Nygaard. Side 2 af 7

3 Ad 1: Morgenmad. Ad 2: Intet nyt fra formanden. Ad 3: Frank Møller Fransen orienterede om, at der afholdes generalforsamling i foreningen Dansk Korthorn den 9. maj Vivi Hunnicke Nielsen nævnte, at hun havde været til møde i NordGen. Desuden ønskede Aarhus Universitet at lade DNA-data indsamlet fra geder i efteråret indgå i større internationalt gedeprojekt. Bettina Buhl bidrog med viden om gamle danske husdyr og planter til skolehaveprojektet Haver til maver, som kulturminister Marianne Jelved havde interesse i. Besked om nye haver forventedes inden for 12 uger. Aksel Poulsen orienterede om skuffelse hos hesteavlere, såfremt der ikke kom dyretilskud til hoppeejere. Ole Mols orienterede om stor efterspørgsel efter dyr og skønnede, at der var et behov på 130 stk. kvæg især på Fyn, var der mangel på dyr. Frank Møller Fransen tilføjede, at de veterinære restriktioner for flytning af kvæg mellem landsdelene var et problem. Ad. 4: Sekretariatet ved Malene Karup Olesen oplyste, at det lod til, at der på Finansloven ville blive sikret økonomiske midler til bevaringsarbejdet i i form af 5,2 mio.kr. årligt i lighed med tidligere år. Angående dyre- og foreningstilskud, var bekendtgørelsen i høring. De væsentligste ændringer var, at forpligtigelsen til at stille genmateriale til rådighed blev gjort flerårig og at der ville blive udarbejdet nye flerårige samarbejdsaftaler med foreningerne. Desuden ville kravet til dokumentation af foreningernes udgifter blive skærpet. Ang. dyrskuer forventede sekretariatet fortsat tilskud til disse i lighed med tidligere år. Alle offentlige tilsyn i forbindelse med udleveringerne af klausuleret tyresæd var blevet hævet. Status vedrørende sædproduktion fra de to RDM-tyre var følgende: - En prøve fra tyren CKR-nr gav en mistanke om brucellose, og selvom mistanken blev ophævet ved efterfølgende test, kunne tyren ikke indsættes på tyrestationen, og den var derfor netop blevet sendt til slagtning. - På baggrund af kvægrepræsentanternes samlede vurdering, arbejdede sekretariatet videre på at lave et udkast til en rimelig aftale om tyresæd til Genbanken fra tyren CKR-nr Ad. 5: Diskussion om renavl og tilskudssatser. Side 3 af 7

4 Knud Erik Sørensen fremførte, at beslutningen blev, at renavl er 100 % racerenhed. Der skal dog selvfølgelig tages hensyn til beslutninger fastsat af raceforbundene for den respektive race. Diskussion om proportionalitet mellem andelen af racerenhed og dyretilskuddets størrelse. Det blev besluttet, at angående størrelserne på dyretilskud ville en drøftelse om disse afvente EU-kommissionens fornyede godkendelse af ordningen. Ad. 8: Punktet indskudt. Besluttet, at eftersom tyresæden er klausuleret tildeles der afslag på anvendelse fra de 62 sæddoser på lager fra tyren SAU Facit, stb.nr , samt fra de 5 sæddoser på lager fra RDM-tyren Øda Lego, stb.nr Vivi Hunnicke Nielsen vil undersøge, hvilke internationale retningslinjer der findes for, hvor meget og hvad der bør være i Genbanken. Sekretariatet er ved at opdatere lagerlisten over tyresæd i Genbanken. Det blev besluttet, at diskussionen om, hvor meget tyresæd der skal være til rådighed i Genbanken afventer tilbagemelding om de internationale retningslinjer og en opdateret oversigt over lagerbeholdningen. Det blev besluttet, at indtil der træffes en anden beslutning, tages udlevering op i udvalget, hvis der er få doser tilbage (under 100). Vivi Hunnicke Nielsen orienterede om, at der arbejdes på, om genomisk selektion er en mulighed i små populationer. Ad. 18: Punktet indskudt. Det blev vurderet, at genmaterialet på sigt bør opbevares på minimum to lokaliteter, og helst så meget, at det er muligt at genskabe en population. Bettina Buhl bekræftede, at Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup tilbyder opbevaring af genmateriale på lokaliteten. Ad. 19: Punktet indskudt. Vivi Hunnicke Nielsen oplyste udvalget om, at NordGen har nedsat et udvalg til at arbejde med problemstillinger omkring BioBanking. Det blev besluttet, at det er en god idé, at gemme yderligere genmateriale, og at der i første omgang skulle arbejdes på at få konserveret genmateriale, f.eks. i form af to øreklip, fra de racer, som udvalget vurderede var mest truet, d.v.s.: Side 4 af 7

5 - Dansk Landracesvin anno Hvidhovedet Marskfår - Dansk Korthorn (Lyngestammen) - Den Danske Landgås - Den Danske Landand Det blev besluttet, at sekretariatet skulle sikre, at avlerne via ansøgningen om dyretilskud accepterede at levere genmateriale i bred forstand til Genbanken (og ikke kun sæd og æg). Det blev besluttet, at sekretariatet via Niels Rasmussen og at Vivi Hunnicke Nielsen via Aarhus Universitet skulle undersøge, hvordan man kunne konservere genmateriale fra fjerkræ. Ad. 6 og 7: Frokost og rundvisning. Ad. 9: Det blev besluttet, at posten som gederepræsentant i udvalget er på valg for den resterende 2-årige periode ved det kommende avlervalg. Det blev besluttet, at sekretariatet i starten af juni skriver til avlerne vedrørende valget i august, samt at valget atter forsøges afholdt ved NaturErhvervstyrelsen i Randers. Det blev besluttet, at det stiftende møde på grund af samtidigt møde i NordGen blev rykket fra den 9. september 2015 til den 14. september Vedrørende avlerdagen i november blev det besluttet, at dette, som forrige år, afholdes på Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup, samt at hvis der indlægges en ekskursion, placeres denne sidst på dagen. Udvalget drøftede mulige emner for avlerdagen. Ad. 10: Det blev besluttet, at kvægrepræsentanterne kører sagen videre og kommer med et oplæg. Vivi Hunnicke Nielsen påpegede, at der i fremtidige formuleringer bør anvendes betegnelsen linjekoder frem for racekoder, da der er tale om én race. Ad. 11: Sekretariatet oplyste udvalget om, at omfanget af problemet foreløbigt og inden forespørgsel hos avlerne lod til at dreje sig om under 20 svin. Side 5 af 7

6 Vivi Hunnicke Nielsen vurderede, at udgiften for DNA-test af kun ca. 20 svin ville være væsentligt højere pr. svin end først antaget dvs. på ca kr./svin. Det blev besluttet, at såfremt udgiften til DNA-test af svinene var i størrelsesordenen kr./svin, så skulle der ikke udføres DNA-test. Udvalget ønskede i så fald som alternativ, at de forældreløse svin blev besigtiget med henblik på at få stambogsført relevante svin og slå en streg i sandet. Det blev besluttet, at sekretariatet, efter indhentning af oplysninger fra avlerne, udarbejder en liste over alle berørte avlere, som ønsker besigtigelse af svin. Efter besigtigelsen udarbejdes der en indstilling til udvalget. Efterfølgende har NaturErhvervstyrelsen anmodet om, at emnet tages op igen, da der bør ses på overensstemmelse med Konventionens anbefalinger. Vivi Hunnicke Nielsen har på baggrund af oplysninger fra sekretariatet indhentet tilbud fra Genoscan, som oplyser at ved 24 prøver er udgiften til DNA-test 933 kr. pr. svin inkl. oprensning af DNA (red.). Ad. 12: Det blev besluttet, at sekretariatet skulle undersøge, om der kunne udbetales penge til kåringer eller kun til beskrivelser. Ad. 13: Det blev besluttet, at bekendtgørelsens tekst er fyldestgørende. Ad. 14: Sekretariatet oplyste, at prisen for trykning af folderen ville være under kr. Det blev besluttet, at processen var så fremskreden, at det ikke længere var relevant at få trykt brochuren om de historiske dyrskuer for i år. Det blev besluttet, at sekretariatet skulle undersøge, hvorvidt det var muligt at få et tilsagn på trykning af folderen for Det blev besluttet, at der fortsat skulle uddeles i alt kr. i ærespræmie i forbindelse med de historiske dyrskuer. Ad. 15: Ingen inhabile. Ansøgningen blev indstillet til godkendelse af udvalget. Ad. 16: Det blev besluttet, at ansøgningen var af en sådan karakter, at udvalget ikke ønskede at tage stilling til denne på nuværende tidspunkt, idet ansøger blev henvist til at ansøge på ny under den forventede kommende Side 6 af 7

7 ansøgningsrunde om tilskud til projekter som fremmer bevaringsarbejdet. Ad. 17: Sekretariatet bemærkede, at der endnu ikke var udarbejdet et bilag, eftersom sekretariatet afventede et tilbud for prisen på skiltet Bevaringsbesætning uden stander. Det blev besluttet, at, for så vidt angik tilskud til vejrbestandige informerende skilte ved indhegninger med bevaringsværdige husdyr, skulle sekretariatet forsøge at indhente tilbud til den kommende sæson. Skiltene skulle minimum være af A4 størrelse. Det blev besluttet, at sekretariatet skulle undersøge, hvorvidt det skulle fremgå af skiltene, at det var opsat med støtte fra Fødevareministeriet. Ad. 20: Jens Ole Mols nævnte, at han havde indsendt en ansøgning om sædproduktion fra tyren, men endnu ikke havde hørt noget. Det blev besluttet, at sekretariatet ville få tilsendt ansøgningen, hvorefter kvægrepræsentanterne ville blive bedt om deres indstilling. Ad. 21: Mødet afsluttet kl. 16. Næste gang vi mødes er til avlervalget, som afholdes den 29. august 2015 hos NaturErhvervstyrelsen, Haraldsvej 60, 8960 Randers. Følgende poster er på valg den 29. august 2015: 1) Kvægavlsrepræsentant - Solveig Pedersen 2) Kvægavlsrepræsentant Holger Jessen 3) Svineavlsrepræsentant Philip Dam 4) Fåreavlsrepræsentant Jens Ole Mols 5) Gedeavlsrepræsentant Bjarne Mols Side 7 af 7

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 3. oktober 2006 2. Bestyrelsessammensætningen 2006

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde.

1. at lokaludvalget godkender dagsordenen for det tredje ordinære møde. FRAVÆRENDE AFBUD FRA LOTTE BARFOD, ENHEDSLISTEN. 1. SUPPLEANT ANETTE THEDE DELTOG I STEDET. AFBUD FRA MARIANNE MOSLUND LYKKE, BOLIGOMRÅDET 3. 1. SUPPLEANT DAGMAR RASMUSSEN DELTOG I STEDET. AFBUD FRA LARS

Læs mere

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Anholt Dato : 8. maj 2008 Start kl. : 11.50 (mødested ved Anholtfærgen på Grenaa Havn, færgen sejler præcis kl. 12.00) Slut kl. : 19.15 Medlemmer

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber - foreløbig Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Evaluering af pilotprojekt

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere