Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hadsten Kommune Lokalplan nr."

Transkript

1 Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej Hadsten Tlf.: Fax:

2 Indholdsfortegnelse... Side Lokalplanens redegørelse - Indledning Lokalplanens indhold Lokalplanens baggrund...5 Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti og parkeringsforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Støjforhold Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Grundejerforening Tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder Lokalpanens retsvirkning Vedtagelsespåtegning...13 Lokalplanens forhold til anden planlægning - Kommuneplan...14 Kortmateriale Kortbilag A - Lokalplanområdet...4 Kortbilag B - Eksisterende rammer i kommuneplanen...15 Kortbilag 1 - Matrikulære forhold...16 Kortbilag 2 - Lokalplankort

3 Lokalplanens redegørelse Indledning Denne lokalplan indeholder bestemmelser for det areal, der er beliggende ved Oluf Rings Vej i Ødum og dækker både det eksisterende boligområde og udlæg af areal til 12 parceller til åben lav boligbebyggelse. Endvidere udlægger lokalplanen areal til et beplantningsbælte lang Ødumvej samt en legeplads for Ødum by. Arealet er beliggende i landzone indenfor kommuneplanens rammeområde 3.LB.2, der udgør landsbyafgrænsningen for Ødum. Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af primært åben - lav boligbebyggelse. Lokalplanområdet fremgår af oversigtskortet på side 4. Eksisterende forhold. Området vest for den eksisterende bebyggelse ved Oluf Rings Vej drives i dag landbrugsmæssigt. Mod nord afgrænses lokalplanen af Ødumvej, mod øst af 2 ejendomme langs Amdrupvej, mod syd og sydvest af landbrugsejendommen matr.nr. 1s Ødum By, Ødum beliggende Ågårdsvej nr. 2. Kirkens omgivelser. I henhold til naturbeskyttelseslovens 19 må der ikke inden for en afstand af 300 meter fra kirker i det åbne land opføres bebyggelse med en højde over 8.5 meter. Fremtidige forhold. Lokalplanen skal sikre udlæg af arealer til 12 boliger i form af åben-lav boliger med tilhørende vejanlæg og friareal. Lokalplanen skal samtidig sikre, at der kan etableres et beplantningsbælte langs Ødumvej, og at der reserveres et areal til en fælles legeplads for Ødum by. Endvidere indeholder lokalplanen bestemmelser for det eksisterende boligområde ved Oluf Rings Vej. Lokalplanområdet forbliver i landzone. 3

4

5 Lokalplanens indhold Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at sikre en parcelhusbebyggelse med fritliggende parcelhuse placeret efter samme princip som den eksisterende bebyggelse på Oluf Rings Vej. Samtidig skal lokalplanen sikre, at der kan etableres en legeplads samt et beplantningsbælte på arealet langs Ødumvej. Lokalplanens udformning Lokalplanen skaber mulighed for at udstykke 12 parcelhusgrunde til åben-lav boligbebyggelse. Endvidere fastlægger lokalplanen bestemmelser for det eksisterende boligområde ved Oluf Rings Vej, samt udlægger areal til beplantningsbælte og legeplads. For at sikre en stor grad af frihed ved opførelse af fritliggende parcelhuse indeholder lokalplanen kun få restriktioner med hensyn til bebyggelsens omfang og placering samt ydre fremtræden. Lokalplanens baggrund Lokalplanudarbejdelsen har baggrund i en efterspørgsel på parcelhusgrunde. Denne efterspørgsel har medført, at den kommunale udstykning ved Oluf Rings Vej er blevet udsolgt hurtigere end forventet. Samtidig er der et ønske blandt beboerne i Ødum om, at der reserveres et areal således at den eksisterende legeplads/boldbane, der er beliggende på den private ejendom Amdrupvej 4, kan etableres indenfor lokalplanområdet. 5

6 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 123 omfatter del af matr. nr. 3 bq, samt matr.nr. 3bc, 3 bd, 3 be, 3 bh, 3 bi, 3 bk, 3 bl, 3 bm, 3 br, 3 bs, 3 bt, 3 bu og 3 bv alle Ødum By, Ødum. Lokalplanen omhandler udlæg af areal til primært åben-lav parcelhusbebyggelse, samt udlæg af areal til beplantningsbælte langs Ødumvej og en fælles legeplads for Ødum by. I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er: at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af primært individuel parcelhusbebyggelse. at sikre at der indenfor lokalplanområdet udlægges areal til et beplantningsbælte ud mod Ødumvej. at der udlægges areal til en fælles legeplads for Ødum bys beboere. 2 Område og zonestatus Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 3 bq, samt matr.nr. 3bc, 3 bd, 3 be, 3 bh, 3 bi, 3 bk, 3 bl, 3 bm, 3 br, 3 bs, 3 bt, 3 bu og 3 bv alle Ødum By, Ødum, samt de parceller indenfor lokalplanområdet der efter d. 6. december 2000 udstykkes fra ovennævnte matrikelnumre. Stk. 2 Lokalplanområdet opdeles i område 1-5 som vist på kortbilag 2. Stk. 3 Stk. 4 Lokalplanområdet forbliver i landzone. Der er noteret landbrugspligt på matr.nr. 3 bq Ødum By, Ødum, og arealet skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil arealerne tages i brug til det, lokalplanen bestemmer. 3 Områdets anvendelse Lokalplanen opdeles i 5 delområder, som vist på kortbilag 2. I forbindelse med udstykningen af området kan der ske mindre reguleringer af områdegrænserne. 6

7 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Delområde 1 udlægges til boligformål, med udlæg af 12 almindelige parcelhusgrunde. Indenfor dette område må der kun opføres bebyggelse til boligformål i form af åben-lav parcelhusbebyggelse med tilhørende veje Der må kun opføres eller indrettes en bolig på hver ejendom. Byrådet kan dog tillade at flere grunde sammenlægges, og der efter en godkendt plan gives plads for 1-2 tæt lave bebyggelser med max. 4 huse i en gruppe Delområde 2 udlægges til boligformål, og ny bebyggelse må kun opføres i form af privat åben - lav boligbebyggelse. Delområde 3 udlægges til regnvandsbassin. Delområde 4 og 5 udlægges til fælles opholdsareal og beplantningsbælte. Beplantningsbæltet skal have en dybde på minimum 10 m målt fra vejskel. Inden for delområde 5 kan udlægges areal til en fælles legeplads/boldbane for Ødums beboere. I forbindelse med etablering af legepladsen/boldbanen kan hegn tillades opsat. Indenfor delområde 1 udlægges der arealer til de i 5.1 nævnte vejanlæg. Veje skal i princippet placeres, som angivet på kortbilag 2. Der sker ingen ændring af de eksisterende veje indenfor lokalplanområdet. Byrådet kan tillade, at der indenfor lokalplanområdet drives erhverv, som almindeligvis kan udføres i forbindelse med en bolig. Her tænkes der på erhverv af typen frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende erhverv samt dagpleje og lignende jævnfør Bygningsreglement for småhuse 1.1. Det er en forudsætning at: - erhvervsvirksomheden drives af den som bebor den pågældende ejendom, - virksomheden efter byrådets skøn drives således, at ejendommens karakter af beboelse ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter ikke brydes. - virksomheden ikke medfører væsentlige ulemper for de omkringboende, - virksomheden ikke medfører behov for parkeringsarealer, som det ikke er rimeligt at indrette på den pågældende ejendom. Herudover må ejendommene ikke anvendes til nogen form for erhvervsvirksomheder. 7

8 4 Udstykning Udstykning til åben-lav boligbebyggelse indenfor lokalplanens delområde 1 må kun foretages i overensstemmelse med kortbilag 2, dog med mulighed for mindre variation i grundstørrelsen efter Byrådets nærmere godkendelse. Stk. 2 Delområde 4 og 5 kan kun udstykkes for så vidt angår en opdeling af området i et kommunalt ejet område og et af grundejerforeningen ejet fælles friareal. Herudover må der ikke ske yderligere udstykning af de ejendomme, der er beliggende indenfor delområde 2-5. Stk. 3 Der må ikke udstykkes grunde med et areal, der er mindre end 700 m2. Såfremt der indenfor område 1 tillades opført tæt-lav boligbebyggelse, kan der tillades udstykket grunde med et areal under 700 m2. 5 Vej,- sti- og parkeringsforhold Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Der udlægges areal til en 10 m bred adgangsvej med afsluttende vendeplads med en beliggenhed i princippet som vist på kortbilag 2. Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske via ny adgangsvej, der etableres som en forlængelse af Oluf Rings Vej. Vejadgang til den enkelte ejendom må kun ske fra adgangsvejene. Parkering af busser, last-, flytte og fragtbiler, campingvogne og lignende, kan ikke tillades på eller udenfor grundene. Af- og pålæsning er dog tilladt. Indenfor område 1 skal der udlægges (reserveres) 2 parkeringspladser på hver parcel. Mod Ødumvej skal der respekteres en vejbyggelinie på 20 m + højdetillæg, målt fra vejmidten. Oplysninger om vejbyggelinien kan fås hos Århus Amt, Veje og Trafik. Stk. 7 Det er tilladt at etablere en 1 m bred åbning i hække ud mod fællesarealer. 6 Teknisk forsyning Elforsyning Elforsyning af lokalplanområdet skal ske fra ELRO, Randers. 8

9 Stk. 2 Varmeforsyning Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal varmeforsynes med naturgas fra Naturgas Midt Nord. Stk. 3 Vandforsyning Vandforsyning af lokalplanområdet skal ske fra Ødum Vandværk. Stk. 4 Kloakforhold Regn og spildevand skal afledes til Hadsten Renseanlæg via den offentlige kloak. Lokalplanområdet er kun delvist omfattet af spildevandsplanen, og lokalplanens gennemførelse kræver derfor udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen. Stk. 5 Ledninger til el, vej- og stibelysning, telefon, fællesantenne m.v. skal udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom indenfor område 1 og 2 må ikke overstige 25. Ved opførelse af tæt-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten ikke overstige 35. Stk. 2 Der må ikke ske bebyggelse indenfor område 3-5. Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Indenfor område 1 må der ikke opføres bygninger, herunder carporte og udhuse, nærmere vejskel end 2.5 m. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1½ etage foruden kælder, og ingen del af bebyggelsen må overstige 8.5 m målt fra naturligt terræn. Terrænreguleringer på mere end 0.5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 0.5 m må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Den på kortbilag 2 viste offentlige regnvandsledning vil blive omlagt i forbindelse med udstykningen af lokalplanområdet, såfremt det er nødvendigt af hensyn til placering af bebyggelse. 9

10 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Indenfor lokalplanområdet skal tage på ny bebyggelse være ensfarvede og dækkes med enten sort tagpap, naturskifer, tegl- eller cementtagsten. Reflekterende materialer må ikke anvendes. Dette gælder ikke for glaserede tagsten, der gerne må anvendes. Tagets hældning skal være minimum 25 grader. Ved udskiftning af tage på eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet kan der udover ovennævnte materialer ske anvendelse af det oprindelige tagmateriale. Stk. 2 Bygningernes ydermure skal fremtræde enten! som blank mur.! som pudsede eller vandskurede eller! med en træbeklædning Hvis ydermurene er pudsede, vandskurede eller forsynet med træbeklædning, må de kun gives farve inden for skalaen jordfarver og kystfarver. Ved renovering af eksisterende bygningers facade indenfor område 2 kan det oprindelige materiale- og farvevalg genanvendes. Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Udhuse, garager m.v. tillades dog opført af træværk. Farvevalget skal opfylde bestemmelserne i foranstående stk. 2, sidste afsnit. Taghældning og tagmaterialer skal udføres som ovenfor anført. Der må ikke i området opstilles beboelsesvogne, jernbanevogne, skurvogne m.v. (bortset fra byggeperioden). Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9 Ubebyggede arealer Stk. 2 Stk. 3 Indenfor område 4 og 5 udlægges der areal til et beplantningsbælte, grønt område, boldspil, leg og ophold, som angivet på kortbilag 2. Udformningen af beplantningsbæltet skal ske i samråd med Hadsten Kommune. Hegn mod ubebyggede arealer må kun etableres som levende hegn 0.3 m fra skel. 10

11 Stk. 4 Ubebyggede arealer skal ved plantning, befæstelser eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. 10 Støjforhold Ved opførelse af ny boligbebyggelse indenfor lokalplanområdet skal det sikres, at støjniveauet ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for åben og lav boligbebyggelse, som anført herunder. Dag db(a) Lør db(a) Aften db(a) Lør db(a) Søn db(a) Alle dage db(a) 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Samtlige nye boliger indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes de under 6. Teknisk forsyning anførte forsyningsselskaber. 12 Grundejerforening Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område 1. Grundejerforeningen skal oprettes når halvdelen af de bebyggede parceller er solgt. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse i forbindelse med de opgaver, der hører under foreningens område, herunder drift og vedligeholdelse af de indenfor område 1 beliggende boligveje og stier, samt fælles opholdsarealer (lokalplanens delområde 4). Grundejerforeningen er pligtig, efter påkrav fra Hadsten Kommune, til vederlagsfrit at overtage og tage skøde på de 12 stk. 3 anførte arealer og anlæg, når disse er anlagt. De forpligtigelser, der er og måtte komme på disse arealer, påhviler herefter grundejerforeningen, herunder administration, ren- og vedligeholdelse, vintervedligeholdelse, supplerende beplantning m.v af de nævnte arealer og anlæg. 11

12 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. Grundejerforeningen kan varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område. Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administration af foreningens opgaver samt at kræve fornøden sikkerhed herfor. Grundejerforeningens vedtægter og eventuelle ændringer skal godkendes af Byrådet. Stk. 9 Indtil grundejerforeningen er stiftet, foretages administrationen af de i 12 stk. 3 anførte arealer af Hadsten Kommune. 13 Tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder Landbrugsloven. Lokalplanens virkeliggørelse kræver ophævelse af landbrugspligten indenfor lokalplanområdet i medfør af landbrugslovens 4. Tilladelse til ophævelse af landbrugspligten meddeles af Jordbrugskommissionen for Århus Amt. Naturbeskyttelsesloven. I henhold til naturbeskyttelseslovens 19 må der ikke inden for en af stand af 300 meter fra kirker i det åbne land opføres bebyggelse med en højde over 8.5 meter. Byggelinier Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af byggeliniepålæg. Etablering af bebyggelse m.v. inden for byggelinien kræver dispensation fra byggeliniepålægget hos Århus Amt. 14 Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 12

13

14 Lokalplanens forhold til anden planlægning. I dette afsnit er gengivet de bestemmelser fra Regionplan 1997 og Kommuneplan der vedrører lokalplanområdet. Kommuneplan. Lokalplanen omfatter et ca. 3.7 ha. stort areal, der er beliggende i vestlige del af Ødum by, syd for Ødumvej ved Oluf Rings Vej. Lokalplanområdet er beliggende i landzone inden for landsbyafgrænsningen for Ødum by. Lokalplanområdet forbliver i landzone. I kommuneplanens rammedel er lokalplanområdet en del 3.LB.2. (Ødum by). Der gælder følgende rammebestemmelser for lokalplanlægningen: 3.LB.2 Ødum a. Områdets afgrænses som vist på kortbilag, idet den endelige afgrænsning af landsbyen, vil blive fastlagt i forbindelse med lokalplanlægningen. b. Området er i landzone. c. Til- og ombygninger m.m. skal ske efter planlovens bestemmelser. d. Området skal anvendes til boligformål og landbrugets erhvervsformål. Langs Ødumvej og Mejlbyvej må dog indrettes mindre butikker og erhvervsvirksomheder til betjening af lokalområdet, såfremt det kan ske uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. e. Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelser end 450 m 2. f. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25%. For anden bebyggelse end åben-lav boligbebyggelse fastsættes bebyggelsesprocenten til max. 40. g. Bebyggelsen må ikke være opføres med mere end 1½ etage i arealer for åbentæt bebyggelse og med en bygningshøjde på max. 8,5 m. 14

15

16

17

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere