LOKALPLAN ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP"

Transkript

1 LOKALPLAN ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008

2 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks Nørresundby Tlf Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S i samarbejde med Aalborg Kommune Forsidefoto: Lokalplanområdet set fra det nordøstlige hjørne.

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?...4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...5 Lokalplanområdet...6 Lokalplanområdets omgivelser...6 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...7 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...11 Servitutter...11 Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...20 Vedtagelse...21 Tinglysning...21 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A *...23 Støj fra erhverv, Bilag B *...25 Støj fra trafik, Bilag C *...27 Parkeringsnormer, Bilag F *...29 * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Aalborg Kommune

4 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, Støj fra trafik og Parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanbestemmelserne. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Aalborg Kommune

5 Redegørelse teknisk skole østre fælledvej fjordengene hjørringvej motorvej øster uttrup kirke boldbaner Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4000. Luftfoto optaget Lokalplanens baggrund og formål Formålet med lokalplanen er at sikre områdets anvendelse til 'lette' erhverv samt transporterhverv med evt. tilknyttet undervisning. Anvendelsen skal understøtte en udvikling der sikrer Nr. Uttrups serviceforsyning. Områdets funktioner skal på en naturlig måde danne bindeled mellem de mere miljøtunge virksomheder mod nord og de centerrelaterede funktioner mod syd. Området skal udformes således at virksomheder i området sikres den optimale udnyttelse af den synlige beliggenhed. Februar 2008

6 Redegørelse Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i Nr. Uttrup, mellem Hjørringvej på den ene side og motorvejen og Limfjorden på den anden side. Lokalplanområdet er ca. 6,75 ha. Området ligger i landzone. Området er i dag ubebygget, og har hidtil dannet rammen om Nr. Uttrup Teglværk, som nu er nedrevet. I det nordvestlige hjørne er en græsbane udlagt til idræt, og omkranset af tæt beplantning. Hertil er der adgang fra Østre Fælledvej. Området nås i dag dels fra Østre Fælledvej og dels gennem den oprindelige adgang til teglværket fra Hjørringvej. Mod motorvejen er etableret en støjvold. Cirka midt på området er et mindre privat vandløb som er delvist rørlagt. Områdets nærhed til Hjørringvej og motorvejen nødvendiggør nogle foranstaltninger mod støjgener. Støjforanstaltninger bør indarbejdes i helheden og det fremtidige byggeri på en måde der sikrer, at området kommer til at fremstå harmonisk og med en høj arkitektonisk kvalitet. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet er afgrænset af Østre Fælledvej mod nord. Her ligger undervisningsinstitutioner, småindustri o.a. Østre Fælledvej fortsætter over Motorvejen via en bro som fører til Nr. Uttrups strandenge langs Limfjorden øst for området. Mod syd er spredt parcelhusbebyggelse langs Hjørringvej, et idrætsanlæg; NUBIs boldbaner og Nr. Uttrup Skole. Øst for lokalplanområdet er Hjørringvej som på den vestlige side afgrænses af butikker med dyrehandel, ejendomsmæglerfirma, genbrugsbutik o.a. Bebyggelsen virker hamonisk, og forarealerne er begrønnede på en måde som understøtter synligheden mod Hjørringvej. Bebyggelsen er et-etages med flade tage eller med ensidig taghældning. Sydvest for området ligger Nr. Uttrup Kirke, en fin bygning med et meget enkelt grønt opholds- og parkeringsareal mod Hjørringvej, et forbilledligt eksempel på synlighed mod og en afstand til den befærdede vej, nødvendiggjort af bl.a. funktionen og trafikstøjen. Lokalplanens indhold Lokalplanen muliggør opførelsen af transporterhverv med tilknyttet undervisningsmulighed, udenomsarealer som parkering, manøvrearealer og udeopholdsarealer. Beplantning langs Hjørringvej. Der udlægges arealer til opførelse af mellemstore virksomheder med 'ansigt' mod Hjørringvej således Februar 2008

7 Redegørelse Perspektivskitse af adgangsforhold til virksomhed. at områdets synlighed udnyttes til fordel for ejendommenes funktioner. Der etableres vejadgang fra Østre Fælledvej. Østre Fælledvej udvides således at den kan rumme den øgede trafikmængde, og således at fodgængere og cyklister kan sikres adgang til området og over broen til Fjordområderne øst for motorvejen. Samtlige ejendomme i området vil have adgang fra den interne vej, og den enkelte ejendoms parkeringsarealer placeres i tilknytning hertil. Det er hensigten at give området en overordnet strategi for beplantning, placering og udformning af bebyggelse, veje, parkering og udeopholdarealer. Området skal i fremtiden fremstå med et markant og præcist arkitektonisk greb der bidrager positivt til Nr. Uttrups visuelle indtryk. og som evt. kan være til inspiration for den videre udvikling. Februar 2008 Bebyggelsen langs Hjørringvej skal placeres maks. 10 m fra gadelinien, og det ubebyggede areal beplantes på en måde der sikrer bebyggelsens synlighed. Der udlægges et min. 4 m bredt græsareal som tilplantes med spidsløn, svarende til den øvrige alléplantning langs Hjørringvej. Målet er at skabe et mere veldefineret gaderum langs Hjørringvej, og styrke Nr. Uttrup som bydel. Beplantningen omkring idrætsbanen i det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet - særligt langs Østre Fælledvej - omfatter træer af en størrelse og karakter som giver anledning til at bevare dem og indpasse dem i en fremtidig disponering af grunden. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen. For al planlægning indenfor kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for arealer i landzone, hvis der

8 Redegørelse er en særlig, planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Endvidere skal der i lokalplaner for områder i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne ved gennemførelse af lokalplanens elementer. Lokalplanområdet ligger i landzone, og overføres med nærværende lokalplan til byzone, hvilket betyder at der i lokalplanen skal beskrives hvilken visuel påvirkning der vil ske af det eksisterende miljø. Lokalplanområdet ligger inden for Aalborgs byområde. Området ligger i et bebygget område mellem Hjørringvej og Motorvejen. Den omkringliggende bebyggelse mod nord er placeret langs Hjørringvej og motorvejen i en principielt ensartet højde og rytme og med facadelinier, der forholder sig klart til de to veje. Mod syd suppleres bebyggelsen med grønne lommer og afskærmning langs motorvejen. Lokalplanen fastlægger den maksimale højde på nybyggeri til 8,50 m og med max. 2 etager. Såfremt lokalplanens byggehøjde og etageantal udnyttes maksimalt vil udbygning af lokalplanområdet bidrage til helhedsopfattelsen af området og således styrke Nr. Uttrup som et område i en bymæssig sammenhæng. Udbygningen af området vil ligeledes bidrage til at opfylde kommuneplanens intensioner om "...på en naturlig måde (at) sammenbinde de mere "miljøtunge" erhvervsområder mod nord og de centerrelaterede funktioner mod syd". Det vurderes på denne baggrund at der kan opføres bebyggelse efter lokalplanens principper, uden at det påvirker forholdet til kysten på en negativ måde. Detailhandel Der er åbnet mulighed for etablering at store specialbutikker (til pladskrævende varegrupper) i kommuneplanen og lokalplanen p.g.a. områdets placering ved indfaldsvejen Hjørringvej. På grund af den øgede trafik til området, særligt i forbindelse med butikker, nedlægges områdets eksisterende direkte vejadgang fra Hjørringvej. I stedet etableres udkørsel til Østre Fælledvej. Østre Fælledvej udvides med helleanlæg ved Hjørringvej. Ifølge lokalplanens bestemmelser pkt. 3.1 kan der etableres butikker med værksted (butiksareal max. 250 m2) samt store specialbutikker (pladskrævende varegrupper; én butik på 3000 m2 og én butik på 1500 m2) indenfor lokalplanområdet. Samlet butiksareal på max m2. Kommuneplanen Lokalplanen understøtter kommuneplanens overordnede retningslinier for området, og følger op på indsatsmuligheder. Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 2.2H6 Teglværket. Bebyggelsesprocenten på 50 % skal overholdes for det samlede område. Bebyggelsesprocenten fordeles med 60% i delområde A og med 40% i delområde B, for at opnå en byfortætning langs Hjørringvej. Nr. Uttrup Kirke. 8 Februar 2008

9 Redegørelse Kollektiv trafik Området betjenes af busforbindelse. Der er idag busstoppested lige umiddelbart uden for området for nord- og østgående trafik, og kørsel mod syd og vest umiddelbart syd for området. Opvarmning Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning. Naturgas I lokalplanområdets sydøstlige hjørne er placeret en naturgasledning. Det vil være muligt for virksomheder med et procesforbrug at få leveret naturgas til dette formål. Kloakering En større del af lokalplanområdet er ikke omfattet af Kommunens spildevandsplan. Spildevandsplanen skal ændres således at lokalplanområdet bliver inddraget under spildevandsplanens opland. Dog vil idrætspladsen, der er beliggende på matr. nr. 62, blive udtaget af spildevandsplanens opland, da den ikke er kloakeret. Lokalplanområdet skal seperatkloakeres. Af hensyn til kloakeringen i lokalplanområdet, skal terrænnet reguleres så minimums terrænkoten bliver 6,0. Detailopmåling af området skal gennemføres inden endelig afklaring af de kloakeringsmæssige forhold. Seperat spildevand fra lokalplanområdet skal ledes mod nord til det offentlige kloaksystem i Østre Fælledvej. Det seperate spildevand ledes til rensning på Renseanlæg Vest. Overfladevand fra lokalplanområdet skal ledes til offentlige ledninger i Østre Fælledvej med udledning til Gildsiggrøften. Inden afledning fra lokalplanområdet skal overfladevandet forsinkes i bassiner (fortrinsvis rørbassin). Februar 2008 Inden for lokalplanområdet planlægges de offentlige ledninger etableret i det fremtidige vejanlæg. Renovation Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald, i overensstemmelse med Renovationsvæsnets regulativer. Regulativerne kan ses på Miljøvurdering af planer og programmer Lov om miljøvurdering af planer og programmer opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen er omfattet af lovens bilag 4, pkt. 10b, som lyder:"anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser." Aalborg Kommune har vurderet at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen fastsætter anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. 3 stk. 2 og 4 stk. 2. Der er i forbindelse med denne afgørelse foretaget en screening af planen. Resultatet af denne screening er beskrevet i det følgende: Trafikstøj Delområde A er trafikstøjbelastet fra Hjørringvej. Området skal anvendes til lettere erhverv herunder bla. kontorer og hotel/restaurant. Den vejledende støjgrænse for det udendørs støjniveau forårsaget af trafikstøj for denne type anvendelse er 60 db(a). En beregning af trafikstøjen fra Hjørringvej viser et støjniveau ved vejmidte på knap 70 db(a), hvilket betyder, at den vejledende støjgrænse først vil kunne overholdes i en afstand af ca. 90 meter fra vejmidten. Det vurderes dog, at det ved indretningen af området/placering af bygninger kan sikres, at støjgrænseværdien på de udendørs opholdsarealer til kontorer/hoteller, kan overholdes. Det kræver dog, at opholdsarealerne afskærmes fra vejen evt. ved hjælp af bygninger, eller at opholdsarealerne er placeret

10 Redegørelse i tilstrækkelig afstand fra vejen. Der skal samtidig for kontorer sikres et indendørs støjniveau på 35 db(a) og for hoteller 30 db(a), hvilket medfører, at man skal være særlig opmærksom på støjisolering af facader ud mod Hjørringvej. Delområde B er trafikstøjbelastet fra motorvejen. Området er tiltænkt en anvendelse til transporterhverv med mulighed for undervisning. Der vil således både skulle foregå undervisning i undervisningslokaler (støjfølsom) samt praktisk undervisning udendørs (støjende). Den vejledende støjgrænse for det udendørs støjniveau forårsaget af trafikstøj er for uddannelsesinstitutioner 55 db(a). En beregning af trafikstøjen fra motorvejen viser et støjniveau ved vejmidte på godt 80 db(a). Der er allerede etableret en 2-2,5 meter høj støjvold ud mod motorvejen, men der er ikke foretaget beregninger af den støjmæssige effekt af denne. Lokalplanen åbner op for byggeri i 2 etager op til 8,5 meter. Det vurderes umiddelbart, at det er muligt at sikre støjgrænseværdien overholdt på de udendørs opholdsarealer, hvis disse orienteres væk fra motorvejen og skærmes af de kommende bygninger. Boliger Sydvest for lokalplanområdet ud mod Hjørringvej ligger der 2 boliger og på den anden side af Hjørringvej ligger der 4. Der vurderes ikke at være den store konflikt mellem anvendelsesbestemmelserne for delområde A og boligerne, men ved lokalisering af fremtidige virksomheder bør man være opmærksom på, at der ved lokalisering af miljøklasse 3-virksomheder normalt skal sikres en mindsteafstand til boliger på 50 meter for at forebygge miljøkonflikter. De virksomheder, der ønsker at etablere sig i området, kan med fordel tænke støjhensyn ind ved indretning af virksomheden, således at f.eks. ventilationsanlæg og støjende aktiviteter i øvrigt placeres, så de er afskærmet eller placeret længst væk fra de omkringliggende boliger. Jordforurening På en del af matr. nr. 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup og en del af matr. nr. 19b, Nr. Uttrup By, Hvorup har der i perioden foregået deponering af dagrenovation og bygningsaffald. Ejendommene er derfor kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven (Lov nr. 370 af 2. juni 1999). Matr. nr. 28a, Nr. Uttrup By, Hvorup har været anvendt til teglværk med tilhørende nedgravede fyringsolietanke. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til kortlægning i henhold til jordforureningsloven for denne ejendom. Kortlægningen medfører, at der skal indhentes en tilladelse efter 8 i jordforureningsloven hos kommunalbestyrelsen før disse områder må ændre arealanvendelse til institution, offentlig legeplads, rekreativt område eller alment tilgængeligt område. For kortlagte arealer gælder, at enhver flytning af jord bort fra det kortlagte areal skal anmeldes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før jordflytningen finder sted. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. Vandløb Der løber et privat vandløb gennem lokalplanområdet. Vandløbet er omfattet af vandløbslovens bestemmelser, og administreres af Aalborg Kommune som vandløbsmyndighed. En eventuel omlægning / rørlægning af vandløbet på strækningen, der løber gennem lokalplanområdet, kræver vandløbsmyndighedens godkendelse og skal behandles som en reguleringssag i henhold til Vandløbslovens bestemmelser, jf. Vandløbslovens 16 og 17 samt kapitel 6, 7 og 9 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om vandløbsregulering og restaurering m.v. 10 Februar 2008

11 Redegørelse Grundvand Området er ifølge regionplanen et område med drikkevandsinteresser/begrænsede drikkevandsinteresser. Området er vandforsyningsområde (pr. 25. feb. 2003). En del af idrætspladsen er drikkevandsopland. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Politiet Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Regionplanen Lokalplanområdet ligger inden for 300 m beskyttelseszonen langs motorvejen. Ved bebyggelse i lokalplanområdet kræves en dispensation fra Regionplanens retningslinie Beskyttelseszoner langs overordnede veje for område A, regionalt kystlandskab for område C kystlandskab. Med begrundelse i lokalplanens redegørelse side 7 under afsnittet lokalplanens sammenhæng med anden planlægning anmodes om at retningslinierne ophævelse. Naturgas Langs Lokalplanområdets sydside er placeret en naturgasledning med en tinglyst beskyttelseszone. Naturgasledningen gennemskærer det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet og er således delvist berørt af beskyttelseszonen. Det vil være muligt for virksomheder med et procesforbrug at få leveret naturgas til dette formål. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. Envidere er der registreret ledninger som ikke er tinglyste på området. Nærmere oplysninger kan indhentes hos Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne. Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om brønd m.v. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v., forpligtelse til stedse at vedligeholde adgang til brønd m.v. Tinglyst: Titel: Dok. om vej. Tinglyst: Titel: Dok. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel. Februar

12 Redegørelse Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret. Tinglyst: Titel: Dok. om at der ikke må drives fabrikation af cement m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Portland A/S Matr.nr. 19b, 28a, 50, 60d, 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om byggelinier m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune. Matr.nr. 19b, 28a, 50, 60d, 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om adgangsbegrænsning m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune. Matr.nr. 19b, 28a, 50, 60d, 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om nedlæggelse af kloakledning m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune Matr.nr. 6ty, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om byggelinier m.v. Påtaleberettiget: Vejdirektoratet, Region Nordjylland. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om råstofindvinding og betingelser herfor. Påtaleberettiget: Jordbrugskommissionen for Region Nordjylland Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om ekspropriation m.v. Påtaleberettiget: Vejdirektoratet, Region Nordjylland. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om ekspropriation m.v. Påtaleberettiget: Vejdirektoratet, Region Nordjylland samt Aalborg Kommune. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om luftfartshindringer m.v. Påtaleberettiget: Statens Luftfartsvæsen. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om råstofindvinding og betingelser herfor. Påtaleberettiget: Jordbrugskommissionen for Region Nordjylland Matr.nr. 28a, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v. Påtaleberettiget: Naturgas Midt-Nord I/S. Matr.nr. 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. affaldsdepoter m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune. Matr.nr. 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune, forsyningsvirksomhederne. 12 Februar 2008

13 Redegørelse Matr.nr. 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om byggelinier m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune. Matr.nr. 6ty, Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om ekspropriation. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune, forsyningsvirksomhederne. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om midlertidig opstilling af telthal i h.t. lov. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune. Matr.nr. 6ty, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om byggelinier m.v. i h.t. lov. Påtaleberettiget: Vejdirektoratet, Region Nordjylland. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a og 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok.om ekspropriation/foreløbig ekspropriation m.v. Påtaleberettiget: Vejdirektoratet, Region Nordjylland. Februar

14

15 Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Tlf Planbestemmelser NORD Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:5000 Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Februar

16 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at området kan anvendes til erhverv miljøklasse 1-3 samt visse former for undervisning 1.2 at området vejbetjenes fra Østre Fælledvej 1.3 at der sikres stiforbindelse langs motorvejen 1.4 at ny bebyggelse, ubebyggede arealer og parkeringsarealer indrettes således at det styrker området som et hele 1.5 at støjdæmpende tiltag indarbejdes i arkitektur og landskab Følgende arealer overføres til byzone: Delområde A: Nr. Uttrup by, Hvorup: - del af matr. nr. 19b: ca m 2 - del af matr. nr. 28a: ca m 2 - matr. nr. 50: ca. 27 m 2 - matr. nr. 60ah: ca. 731 m 2 - matr. nr. 60d: ca. 129 m 2 - matr. nr. 62: ca m 2 Delområde B: Nr. Uttrup by, Hvorup: - matr. nr. 6ty: ca. 480 m 2 - matr. nr. 12g: ca m 2 - del af matr. nr. 19b: ca m 2 - del af matr. nr. 28a: ca m 2 - matr. nr. 29bq: ca m 2 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Nr. Uttrup by, Hvorup 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60ah, 60d og 62 samt del af 43c, 43g og 43f Nr. Uttrup by, Hvorup, samt alle parceller, der efter den 29. marts 2007 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanens område opdeles i områderne A og B som vist på bilag 2, Arealanvendelse. 2.4 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres landzonearealet, som er vist med lodret skravering på Bilag 1, til byzone. 3. Arealanvendelse Inden for lokalplanområdet må der kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-3 (se Bilag A, Erhvervskategorier). 3.1 Anvendelse, delområde A. Butikker med værksted* Store specialbutikker** Hotel/restaurant Klinikker Kontorer Service Benzinsalg Trykkerier Kulturelle formål Fritidsformål Tekniske anlæg Engroshandel o.l. Transport o.l. Værksteder o.l. *Butikker med værksted (butiksareal max. 250 m2) 16 Februar 2008

17 Planbestemmelser **Store specialbutikker (én butik på 3000 m2 og én på 1500 m2). Samlet butiksareal max m2 Anvendelsen er specificeret i Bilag A. 3.2 Anvendelse, delområde B. Transport o.l. (max. miljøklasse 3) # # Inklusiv undervisning indenfor transportsek toren med mulighed for teoriundervisning. Anvendelsen betinges af at støjkravene kan overholdes. 4. Udstykning 4.1 Udstykning. Grunde må ikke udstykkes med mindre størrelse end 1500 m2. Herfra dog undtaget grunde til tekniske anlæg, som kan udstykkes med en mindre størrelse. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Byggefelter Bilag 2, Arealanvendelse. 5.2 Byggelinjer. Bebyggelse langs Hjørringvej skal opføres min. 6 m og maks. 10 m fra gadelinien. 5.3 Bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten må maks. være 50% for hele området. 5.4 Etager og bygningshøjde. Bygninger må opføres i to etager. Bygningshøjder må ikke overstige 8,5 m. 5.5 Delområde A Den enkelte ejendom må bebygges med op til 60%. Bebyggelse langs Hjørringvej skal opføres med en sammenhængende facade på den enkelte ejendom. Bebyggelsen skal have en åbenhed på ca. 30% mod Hjørringvej. Formålet er at skabe en markant facade mod Hjørringvej. Endvidere er det hensigten at fortætte bebyggelsen langs Hjørringvej således at der er tilstrækkeligt areal til parkering og udeophold på den enkelte ejendom. 5.6 Delområde B Den enkelte ejendom må bebygges med op til 40%. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Generelle bestemmelser Ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt arkitektonisk udtryk og have et højt arkitektonisk niveau. Den enkelte bebyggelse skal være med til at sikre, at der skabes et attraktivt byområde, og at området fremstår med en god helhedsvirkning I bestræbelserne på bl.a. at fremme den arkitektoniske kvalitet i byggeriet kan byrådet, efter Byggelovens 6D, "gøre en byggetilladelse afhængig af at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning." 6.2 Tage Inden for lokalplanens område må der ikke anvendes reflekterende materialer på bebyggelsens tage. Mindre bygningsudhæng, som fx overdækning ved indgange m.v. er ikke omfattet af begrænsningen. 6.3 Vinduer Vinduesrammer og karme skal udføres af træ, metal eller som en kombination af disse. Februar

18 Planbestemmelser 6.4 Skiltning Skilte skal udformes med henblik på at orientere, og må ikke dominere omgivelserne. Skiltes udformning og placering skal godkendes af Aalborg Kommune. Se pjecen 'Din virksomhed, byens ansigt'. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Opholdsarealer Der skal indrettes udendørs opholdsarealer. Størrelsen af arealet skal være mindst 10 % af grundarealet for den enkelte ejendom. 7.2 Bevaringsværdig beplantning Beplantningen langs Østre Fælledvej omfatter nogle bevaringsværdige træer. Se bilag 2, Arealanvendelse. Fældning af bevaringsværdige træer er ikke tilladt uden særlig tilladelse fra Aalborg Kommune. 7.3 Beplantning langs Hjørringvej Der plantes spidsløn (Acer platanoides 'Emerald Queen') som allétræer i grupper langs Hjørringvej svarende til beplantningen langs Hjørringvej længere mod nord. Der udlægges græsarealer mellem bebyggelsens facade og fortov hvori allébeplantningen placeres. 7.4 Beplantning langs intern vej Der plantes spidsløn (Acer platanoides 'Emerald Queen') som allétræer i grupper langs den interne vej. Beplantningen skal gives en sammenhæng med beplantningen på parkeringsarealerne, særligt hvor disse placeres langs vejen. 7.5 Beplantning langs motorvejen De ubebyggede arealer langs motorvejen udlægges som græsarealer med spredt beplantning af større buske. 7.6 Beplantning på parkeringspladser Parkeringsarealerne skal gives et ensartet præg inden for hele lokalplanområdet. Der udlægges areal til at plante afskærmende beplantning omkring parkeringspladserne, bestående af en 1 m høj løvfældende hæk, og spredt på pladsen samt eventuelt i hækken udlægges der areal til at plante opstammede træer. Arealet skal være 5 m 2 pr. træ pr. ca. 200 m 2 parkeringsareal, svarende til ca. 1 træ pr. 10 P-pladser. 7.7 Terrænregulering Bemærk kloakforsyningens krav om terrænregulering pkt Udendørs oplag Udendørs oplag må kun finde sted inden for hegnede gårdarealer, der er indrettet til formålet. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vej Der udlægges vejforbindelse fra Østre Fælledvej i princip som vist på bilag 2, Arealanvendelse. Vejen udlægges i 10 m. I forbindelse med den interne vej skal der etableres vendeplads for lastbil. 8.2 Parkering Der udlægges areal til parkering på den enkelte ejendom. Parkeringen skal overholde de normer for parkeringspladser, der er angivet i Bilag F. 8.3 Sti Der skal sikres stiforbindelse langs motorvejen inden for lokalplanområdet jfr. kommuneplanens illustrationsplan. Markeret på bilag 2. Arealnvendelse. 8.4 Areal til læskur Der reserveres areal på 1,5x3 m til opsætning af læskur ved busstoppested på Hjørringvej. 18 Februar 2008

19 Planbestemmelser undervisning værksteder udendørs ophold værksteder støjvold spredt beplantning intern vej manøvreareal motorvej Prinsip snit. Støjdæmpende foranstaltninger i disponering af bygning mod motorvejen. 9. Tekniske anlæg 9.1 Ledninger Ledninger for el, telefon, antenne og lignende må kun udføres som jordkabler. 9.2 Øvrige tekniske anlæg Transformere, pumpestationer og lignende kan etableres når de opfylder kravene i lokalplanens pkt. 3 og når de ikke er til gene for områdets beboere og erhvervsdrivende. 10. Miljø 10.1 Miljøklassificering Inden for lokalplanområdet må der kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-3 (se Bilag A, Erhvervskategorier). De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag Støj fra trafik Ved opførelse af ny bebyggelse skal det sikres at støjniveauet fra trafik ikke overstiger 35dB(A) i kontor-, undervisningslokaler og lign. På udendørs opholdsarealer til kontorer og lignende må støjniveauet fra trafik ikke overstige 60 db(a) Kloakering Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal seperatkloakeres. Overfladevand fra lokalplanområdet skal inden afledning til offentlig kloak forsinkes i bassin, således at der maksimalt afledes 1 l/s pr. ha. Med en overbelastningsfrekvens på n=1/5. Af hensyn til kloakeringen i lokalplanområdet skal terrænet i området reguleres så minimums terrænkoten bliver Grundejerforening 11.1 Medlemspligt Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune Opgaver Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder etablering og vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige regnvandsledninger. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Vedtægter Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Aalborg Kommune. Februar

20 Planbestemmelser 11.4 Oprettelse Grundejerforeningen skal oprettes senest når Aalborg Kommune kræver det. 12. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Parkering Før ny bebyggelse i området kan tages i brug, skal der være etableret parkeringsarealer i overensstemmelse med pkt Kloakering Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug, før bebyggelsen er seperatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter kommunens anvisninger Fjernvarmepligt Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunens anvisning Fælles anlæg Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg Kommunes tilladelse tages i brug, før de ubebyggese areler er anlagt i overensstemmelse med -pkt. 7.1 Udendørs opholdsarealer -pkt Beplantning langs veje -pkt. 7.6 Beplantning på parkeringspladser -pkt. 8.1 Vej 13. Lokalplan og byplanvedtægt Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 14. Servitutter 14.1 Ophævelse af servitutter Følgende servitutter ophæves ved vedtagelse af lokalplanen. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om brønd m.v. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v., forpligtelse til stedse at vedligeholde adgang til brønd m.v. Tinglyst: Titel: Dok. om vej. Tinglyst: Titel: Dok. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret. 15. Retsvirkninger Lokalplanen 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen 15.2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv at anlæg m.v., som er indeholdt i planen, skal etableres. 20 Februar 2008

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere