LOKALPLAN ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP"

Transkript

1 LOKALPLAN ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008

2 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks Nørresundby Tlf Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S i samarbejde med Aalborg Kommune Forsidefoto: Lokalplanområdet set fra det nordøstlige hjørne.

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?...4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...5 Lokalplanområdet...6 Lokalplanområdets omgivelser...6 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...7 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...11 Servitutter...11 Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...20 Vedtagelse...21 Tinglysning...21 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A *...23 Støj fra erhverv, Bilag B *...25 Støj fra trafik, Bilag C *...27 Parkeringsnormer, Bilag F *...29 * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Aalborg Kommune

4 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, Støj fra trafik og Parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanbestemmelserne. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Aalborg Kommune

5 Redegørelse teknisk skole østre fælledvej fjordengene hjørringvej motorvej øster uttrup kirke boldbaner Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4000. Luftfoto optaget Lokalplanens baggrund og formål Formålet med lokalplanen er at sikre områdets anvendelse til 'lette' erhverv samt transporterhverv med evt. tilknyttet undervisning. Anvendelsen skal understøtte en udvikling der sikrer Nr. Uttrups serviceforsyning. Områdets funktioner skal på en naturlig måde danne bindeled mellem de mere miljøtunge virksomheder mod nord og de centerrelaterede funktioner mod syd. Området skal udformes således at virksomheder i området sikres den optimale udnyttelse af den synlige beliggenhed. Februar 2008

6 Redegørelse Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i Nr. Uttrup, mellem Hjørringvej på den ene side og motorvejen og Limfjorden på den anden side. Lokalplanområdet er ca. 6,75 ha. Området ligger i landzone. Området er i dag ubebygget, og har hidtil dannet rammen om Nr. Uttrup Teglværk, som nu er nedrevet. I det nordvestlige hjørne er en græsbane udlagt til idræt, og omkranset af tæt beplantning. Hertil er der adgang fra Østre Fælledvej. Området nås i dag dels fra Østre Fælledvej og dels gennem den oprindelige adgang til teglværket fra Hjørringvej. Mod motorvejen er etableret en støjvold. Cirka midt på området er et mindre privat vandløb som er delvist rørlagt. Områdets nærhed til Hjørringvej og motorvejen nødvendiggør nogle foranstaltninger mod støjgener. Støjforanstaltninger bør indarbejdes i helheden og det fremtidige byggeri på en måde der sikrer, at området kommer til at fremstå harmonisk og med en høj arkitektonisk kvalitet. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet er afgrænset af Østre Fælledvej mod nord. Her ligger undervisningsinstitutioner, småindustri o.a. Østre Fælledvej fortsætter over Motorvejen via en bro som fører til Nr. Uttrups strandenge langs Limfjorden øst for området. Mod syd er spredt parcelhusbebyggelse langs Hjørringvej, et idrætsanlæg; NUBIs boldbaner og Nr. Uttrup Skole. Øst for lokalplanområdet er Hjørringvej som på den vestlige side afgrænses af butikker med dyrehandel, ejendomsmæglerfirma, genbrugsbutik o.a. Bebyggelsen virker hamonisk, og forarealerne er begrønnede på en måde som understøtter synligheden mod Hjørringvej. Bebyggelsen er et-etages med flade tage eller med ensidig taghældning. Sydvest for området ligger Nr. Uttrup Kirke, en fin bygning med et meget enkelt grønt opholds- og parkeringsareal mod Hjørringvej, et forbilledligt eksempel på synlighed mod og en afstand til den befærdede vej, nødvendiggjort af bl.a. funktionen og trafikstøjen. Lokalplanens indhold Lokalplanen muliggør opførelsen af transporterhverv med tilknyttet undervisningsmulighed, udenomsarealer som parkering, manøvrearealer og udeopholdsarealer. Beplantning langs Hjørringvej. Der udlægges arealer til opførelse af mellemstore virksomheder med 'ansigt' mod Hjørringvej således Februar 2008

7 Redegørelse Perspektivskitse af adgangsforhold til virksomhed. at områdets synlighed udnyttes til fordel for ejendommenes funktioner. Der etableres vejadgang fra Østre Fælledvej. Østre Fælledvej udvides således at den kan rumme den øgede trafikmængde, og således at fodgængere og cyklister kan sikres adgang til området og over broen til Fjordområderne øst for motorvejen. Samtlige ejendomme i området vil have adgang fra den interne vej, og den enkelte ejendoms parkeringsarealer placeres i tilknytning hertil. Det er hensigten at give området en overordnet strategi for beplantning, placering og udformning af bebyggelse, veje, parkering og udeopholdarealer. Området skal i fremtiden fremstå med et markant og præcist arkitektonisk greb der bidrager positivt til Nr. Uttrups visuelle indtryk. og som evt. kan være til inspiration for den videre udvikling. Februar 2008 Bebyggelsen langs Hjørringvej skal placeres maks. 10 m fra gadelinien, og det ubebyggede areal beplantes på en måde der sikrer bebyggelsens synlighed. Der udlægges et min. 4 m bredt græsareal som tilplantes med spidsløn, svarende til den øvrige alléplantning langs Hjørringvej. Målet er at skabe et mere veldefineret gaderum langs Hjørringvej, og styrke Nr. Uttrup som bydel. Beplantningen omkring idrætsbanen i det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet - særligt langs Østre Fælledvej - omfatter træer af en størrelse og karakter som giver anledning til at bevare dem og indpasse dem i en fremtidig disponering af grunden. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen. For al planlægning indenfor kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for arealer i landzone, hvis der

8 Redegørelse er en særlig, planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Endvidere skal der i lokalplaner for områder i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne ved gennemførelse af lokalplanens elementer. Lokalplanområdet ligger i landzone, og overføres med nærværende lokalplan til byzone, hvilket betyder at der i lokalplanen skal beskrives hvilken visuel påvirkning der vil ske af det eksisterende miljø. Lokalplanområdet ligger inden for Aalborgs byområde. Området ligger i et bebygget område mellem Hjørringvej og Motorvejen. Den omkringliggende bebyggelse mod nord er placeret langs Hjørringvej og motorvejen i en principielt ensartet højde og rytme og med facadelinier, der forholder sig klart til de to veje. Mod syd suppleres bebyggelsen med grønne lommer og afskærmning langs motorvejen. Lokalplanen fastlægger den maksimale højde på nybyggeri til 8,50 m og med max. 2 etager. Såfremt lokalplanens byggehøjde og etageantal udnyttes maksimalt vil udbygning af lokalplanområdet bidrage til helhedsopfattelsen af området og således styrke Nr. Uttrup som et område i en bymæssig sammenhæng. Udbygningen af området vil ligeledes bidrage til at opfylde kommuneplanens intensioner om "...på en naturlig måde (at) sammenbinde de mere "miljøtunge" erhvervsområder mod nord og de centerrelaterede funktioner mod syd". Det vurderes på denne baggrund at der kan opføres bebyggelse efter lokalplanens principper, uden at det påvirker forholdet til kysten på en negativ måde. Detailhandel Der er åbnet mulighed for etablering at store specialbutikker (til pladskrævende varegrupper) i kommuneplanen og lokalplanen p.g.a. områdets placering ved indfaldsvejen Hjørringvej. På grund af den øgede trafik til området, særligt i forbindelse med butikker, nedlægges områdets eksisterende direkte vejadgang fra Hjørringvej. I stedet etableres udkørsel til Østre Fælledvej. Østre Fælledvej udvides med helleanlæg ved Hjørringvej. Ifølge lokalplanens bestemmelser pkt. 3.1 kan der etableres butikker med værksted (butiksareal max. 250 m2) samt store specialbutikker (pladskrævende varegrupper; én butik på 3000 m2 og én butik på 1500 m2) indenfor lokalplanområdet. Samlet butiksareal på max m2. Kommuneplanen Lokalplanen understøtter kommuneplanens overordnede retningslinier for området, og følger op på indsatsmuligheder. Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 2.2H6 Teglværket. Bebyggelsesprocenten på 50 % skal overholdes for det samlede område. Bebyggelsesprocenten fordeles med 60% i delområde A og med 40% i delområde B, for at opnå en byfortætning langs Hjørringvej. Nr. Uttrup Kirke. 8 Februar 2008

9 Redegørelse Kollektiv trafik Området betjenes af busforbindelse. Der er idag busstoppested lige umiddelbart uden for området for nord- og østgående trafik, og kørsel mod syd og vest umiddelbart syd for området. Opvarmning Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning. Naturgas I lokalplanområdets sydøstlige hjørne er placeret en naturgasledning. Det vil være muligt for virksomheder med et procesforbrug at få leveret naturgas til dette formål. Kloakering En større del af lokalplanområdet er ikke omfattet af Kommunens spildevandsplan. Spildevandsplanen skal ændres således at lokalplanområdet bliver inddraget under spildevandsplanens opland. Dog vil idrætspladsen, der er beliggende på matr. nr. 62, blive udtaget af spildevandsplanens opland, da den ikke er kloakeret. Lokalplanområdet skal seperatkloakeres. Af hensyn til kloakeringen i lokalplanområdet, skal terrænnet reguleres så minimums terrænkoten bliver 6,0. Detailopmåling af området skal gennemføres inden endelig afklaring af de kloakeringsmæssige forhold. Seperat spildevand fra lokalplanområdet skal ledes mod nord til det offentlige kloaksystem i Østre Fælledvej. Det seperate spildevand ledes til rensning på Renseanlæg Vest. Overfladevand fra lokalplanområdet skal ledes til offentlige ledninger i Østre Fælledvej med udledning til Gildsiggrøften. Inden afledning fra lokalplanområdet skal overfladevandet forsinkes i bassiner (fortrinsvis rørbassin). Februar 2008 Inden for lokalplanområdet planlægges de offentlige ledninger etableret i det fremtidige vejanlæg. Renovation Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald, i overensstemmelse med Renovationsvæsnets regulativer. Regulativerne kan ses på Miljøvurdering af planer og programmer Lov om miljøvurdering af planer og programmer opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen er omfattet af lovens bilag 4, pkt. 10b, som lyder:"anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser." Aalborg Kommune har vurderet at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen fastsætter anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. 3 stk. 2 og 4 stk. 2. Der er i forbindelse med denne afgørelse foretaget en screening af planen. Resultatet af denne screening er beskrevet i det følgende: Trafikstøj Delområde A er trafikstøjbelastet fra Hjørringvej. Området skal anvendes til lettere erhverv herunder bla. kontorer og hotel/restaurant. Den vejledende støjgrænse for det udendørs støjniveau forårsaget af trafikstøj for denne type anvendelse er 60 db(a). En beregning af trafikstøjen fra Hjørringvej viser et støjniveau ved vejmidte på knap 70 db(a), hvilket betyder, at den vejledende støjgrænse først vil kunne overholdes i en afstand af ca. 90 meter fra vejmidten. Det vurderes dog, at det ved indretningen af området/placering af bygninger kan sikres, at støjgrænseværdien på de udendørs opholdsarealer til kontorer/hoteller, kan overholdes. Det kræver dog, at opholdsarealerne afskærmes fra vejen evt. ved hjælp af bygninger, eller at opholdsarealerne er placeret

10 Redegørelse i tilstrækkelig afstand fra vejen. Der skal samtidig for kontorer sikres et indendørs støjniveau på 35 db(a) og for hoteller 30 db(a), hvilket medfører, at man skal være særlig opmærksom på støjisolering af facader ud mod Hjørringvej. Delområde B er trafikstøjbelastet fra motorvejen. Området er tiltænkt en anvendelse til transporterhverv med mulighed for undervisning. Der vil således både skulle foregå undervisning i undervisningslokaler (støjfølsom) samt praktisk undervisning udendørs (støjende). Den vejledende støjgrænse for det udendørs støjniveau forårsaget af trafikstøj er for uddannelsesinstitutioner 55 db(a). En beregning af trafikstøjen fra motorvejen viser et støjniveau ved vejmidte på godt 80 db(a). Der er allerede etableret en 2-2,5 meter høj støjvold ud mod motorvejen, men der er ikke foretaget beregninger af den støjmæssige effekt af denne. Lokalplanen åbner op for byggeri i 2 etager op til 8,5 meter. Det vurderes umiddelbart, at det er muligt at sikre støjgrænseværdien overholdt på de udendørs opholdsarealer, hvis disse orienteres væk fra motorvejen og skærmes af de kommende bygninger. Boliger Sydvest for lokalplanområdet ud mod Hjørringvej ligger der 2 boliger og på den anden side af Hjørringvej ligger der 4. Der vurderes ikke at være den store konflikt mellem anvendelsesbestemmelserne for delområde A og boligerne, men ved lokalisering af fremtidige virksomheder bør man være opmærksom på, at der ved lokalisering af miljøklasse 3-virksomheder normalt skal sikres en mindsteafstand til boliger på 50 meter for at forebygge miljøkonflikter. De virksomheder, der ønsker at etablere sig i området, kan med fordel tænke støjhensyn ind ved indretning af virksomheden, således at f.eks. ventilationsanlæg og støjende aktiviteter i øvrigt placeres, så de er afskærmet eller placeret længst væk fra de omkringliggende boliger. Jordforurening På en del af matr. nr. 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup og en del af matr. nr. 19b, Nr. Uttrup By, Hvorup har der i perioden foregået deponering af dagrenovation og bygningsaffald. Ejendommene er derfor kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven (Lov nr. 370 af 2. juni 1999). Matr. nr. 28a, Nr. Uttrup By, Hvorup har været anvendt til teglværk med tilhørende nedgravede fyringsolietanke. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til kortlægning i henhold til jordforureningsloven for denne ejendom. Kortlægningen medfører, at der skal indhentes en tilladelse efter 8 i jordforureningsloven hos kommunalbestyrelsen før disse områder må ændre arealanvendelse til institution, offentlig legeplads, rekreativt område eller alment tilgængeligt område. For kortlagte arealer gælder, at enhver flytning af jord bort fra det kortlagte areal skal anmeldes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før jordflytningen finder sted. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. Vandløb Der løber et privat vandløb gennem lokalplanområdet. Vandløbet er omfattet af vandløbslovens bestemmelser, og administreres af Aalborg Kommune som vandløbsmyndighed. En eventuel omlægning / rørlægning af vandløbet på strækningen, der løber gennem lokalplanområdet, kræver vandløbsmyndighedens godkendelse og skal behandles som en reguleringssag i henhold til Vandløbslovens bestemmelser, jf. Vandløbslovens 16 og 17 samt kapitel 6, 7 og 9 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om vandløbsregulering og restaurering m.v. 10 Februar 2008

11 Redegørelse Grundvand Området er ifølge regionplanen et område med drikkevandsinteresser/begrænsede drikkevandsinteresser. Området er vandforsyningsområde (pr. 25. feb. 2003). En del af idrætspladsen er drikkevandsopland. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Politiet Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Regionplanen Lokalplanområdet ligger inden for 300 m beskyttelseszonen langs motorvejen. Ved bebyggelse i lokalplanområdet kræves en dispensation fra Regionplanens retningslinie Beskyttelseszoner langs overordnede veje for område A, regionalt kystlandskab for område C kystlandskab. Med begrundelse i lokalplanens redegørelse side 7 under afsnittet lokalplanens sammenhæng med anden planlægning anmodes om at retningslinierne ophævelse. Naturgas Langs Lokalplanområdets sydside er placeret en naturgasledning med en tinglyst beskyttelseszone. Naturgasledningen gennemskærer det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet og er således delvist berørt af beskyttelseszonen. Det vil være muligt for virksomheder med et procesforbrug at få leveret naturgas til dette formål. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. Envidere er der registreret ledninger som ikke er tinglyste på området. Nærmere oplysninger kan indhentes hos Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne. Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om brønd m.v. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v., forpligtelse til stedse at vedligeholde adgang til brønd m.v. Tinglyst: Titel: Dok. om vej. Tinglyst: Titel: Dok. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel. Februar

12 Redegørelse Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret. Tinglyst: Titel: Dok. om at der ikke må drives fabrikation af cement m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Portland A/S Matr.nr. 19b, 28a, 50, 60d, 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om byggelinier m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune. Matr.nr. 19b, 28a, 50, 60d, 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om adgangsbegrænsning m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune. Matr.nr. 19b, 28a, 50, 60d, 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om nedlæggelse af kloakledning m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune Matr.nr. 6ty, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om byggelinier m.v. Påtaleberettiget: Vejdirektoratet, Region Nordjylland. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om råstofindvinding og betingelser herfor. Påtaleberettiget: Jordbrugskommissionen for Region Nordjylland Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om ekspropriation m.v. Påtaleberettiget: Vejdirektoratet, Region Nordjylland. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om ekspropriation m.v. Påtaleberettiget: Vejdirektoratet, Region Nordjylland samt Aalborg Kommune. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om luftfartshindringer m.v. Påtaleberettiget: Statens Luftfartsvæsen. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om råstofindvinding og betingelser herfor. Påtaleberettiget: Jordbrugskommissionen for Region Nordjylland Matr.nr. 28a, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v. Påtaleberettiget: Naturgas Midt-Nord I/S. Matr.nr. 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. affaldsdepoter m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune. Matr.nr. 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune, forsyningsvirksomhederne. 12 Februar 2008

13 Redegørelse Matr.nr. 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om byggelinier m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune. Matr.nr. 6ty, Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om ekspropriation. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune, forsyningsvirksomhederne. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om midlertidig opstilling af telthal i h.t. lov. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune. Matr.nr. 6ty, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om byggelinier m.v. i h.t. lov. Påtaleberettiget: Vejdirektoratet, Region Nordjylland. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a og 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok.om ekspropriation/foreløbig ekspropriation m.v. Påtaleberettiget: Vejdirektoratet, Region Nordjylland. Februar

14

15 Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Tlf Planbestemmelser NORD Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:5000 Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Februar

16 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at området kan anvendes til erhverv miljøklasse 1-3 samt visse former for undervisning 1.2 at området vejbetjenes fra Østre Fælledvej 1.3 at der sikres stiforbindelse langs motorvejen 1.4 at ny bebyggelse, ubebyggede arealer og parkeringsarealer indrettes således at det styrker området som et hele 1.5 at støjdæmpende tiltag indarbejdes i arkitektur og landskab Følgende arealer overføres til byzone: Delområde A: Nr. Uttrup by, Hvorup: - del af matr. nr. 19b: ca m 2 - del af matr. nr. 28a: ca m 2 - matr. nr. 50: ca. 27 m 2 - matr. nr. 60ah: ca. 731 m 2 - matr. nr. 60d: ca. 129 m 2 - matr. nr. 62: ca m 2 Delområde B: Nr. Uttrup by, Hvorup: - matr. nr. 6ty: ca. 480 m 2 - matr. nr. 12g: ca m 2 - del af matr. nr. 19b: ca m 2 - del af matr. nr. 28a: ca m 2 - matr. nr. 29bq: ca m 2 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Nr. Uttrup by, Hvorup 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60ah, 60d og 62 samt del af 43c, 43g og 43f Nr. Uttrup by, Hvorup, samt alle parceller, der efter den 29. marts 2007 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanens område opdeles i områderne A og B som vist på bilag 2, Arealanvendelse. 2.4 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres landzonearealet, som er vist med lodret skravering på Bilag 1, til byzone. 3. Arealanvendelse Inden for lokalplanområdet må der kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-3 (se Bilag A, Erhvervskategorier). 3.1 Anvendelse, delområde A. Butikker med værksted* Store specialbutikker** Hotel/restaurant Klinikker Kontorer Service Benzinsalg Trykkerier Kulturelle formål Fritidsformål Tekniske anlæg Engroshandel o.l. Transport o.l. Værksteder o.l. *Butikker med værksted (butiksareal max. 250 m2) 16 Februar 2008

17 Planbestemmelser **Store specialbutikker (én butik på 3000 m2 og én på 1500 m2). Samlet butiksareal max m2 Anvendelsen er specificeret i Bilag A. 3.2 Anvendelse, delområde B. Transport o.l. (max. miljøklasse 3) # # Inklusiv undervisning indenfor transportsek toren med mulighed for teoriundervisning. Anvendelsen betinges af at støjkravene kan overholdes. 4. Udstykning 4.1 Udstykning. Grunde må ikke udstykkes med mindre størrelse end 1500 m2. Herfra dog undtaget grunde til tekniske anlæg, som kan udstykkes med en mindre størrelse. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Byggefelter Bilag 2, Arealanvendelse. 5.2 Byggelinjer. Bebyggelse langs Hjørringvej skal opføres min. 6 m og maks. 10 m fra gadelinien. 5.3 Bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten må maks. være 50% for hele området. 5.4 Etager og bygningshøjde. Bygninger må opføres i to etager. Bygningshøjder må ikke overstige 8,5 m. 5.5 Delområde A Den enkelte ejendom må bebygges med op til 60%. Bebyggelse langs Hjørringvej skal opføres med en sammenhængende facade på den enkelte ejendom. Bebyggelsen skal have en åbenhed på ca. 30% mod Hjørringvej. Formålet er at skabe en markant facade mod Hjørringvej. Endvidere er det hensigten at fortætte bebyggelsen langs Hjørringvej således at der er tilstrækkeligt areal til parkering og udeophold på den enkelte ejendom. 5.6 Delområde B Den enkelte ejendom må bebygges med op til 40%. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Generelle bestemmelser Ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt arkitektonisk udtryk og have et højt arkitektonisk niveau. Den enkelte bebyggelse skal være med til at sikre, at der skabes et attraktivt byområde, og at området fremstår med en god helhedsvirkning I bestræbelserne på bl.a. at fremme den arkitektoniske kvalitet i byggeriet kan byrådet, efter Byggelovens 6D, "gøre en byggetilladelse afhængig af at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning." 6.2 Tage Inden for lokalplanens område må der ikke anvendes reflekterende materialer på bebyggelsens tage. Mindre bygningsudhæng, som fx overdækning ved indgange m.v. er ikke omfattet af begrænsningen. 6.3 Vinduer Vinduesrammer og karme skal udføres af træ, metal eller som en kombination af disse. Februar

18 Planbestemmelser 6.4 Skiltning Skilte skal udformes med henblik på at orientere, og må ikke dominere omgivelserne. Skiltes udformning og placering skal godkendes af Aalborg Kommune. Se pjecen 'Din virksomhed, byens ansigt'. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Opholdsarealer Der skal indrettes udendørs opholdsarealer. Størrelsen af arealet skal være mindst 10 % af grundarealet for den enkelte ejendom. 7.2 Bevaringsværdig beplantning Beplantningen langs Østre Fælledvej omfatter nogle bevaringsværdige træer. Se bilag 2, Arealanvendelse. Fældning af bevaringsværdige træer er ikke tilladt uden særlig tilladelse fra Aalborg Kommune. 7.3 Beplantning langs Hjørringvej Der plantes spidsløn (Acer platanoides 'Emerald Queen') som allétræer i grupper langs Hjørringvej svarende til beplantningen langs Hjørringvej længere mod nord. Der udlægges græsarealer mellem bebyggelsens facade og fortov hvori allébeplantningen placeres. 7.4 Beplantning langs intern vej Der plantes spidsløn (Acer platanoides 'Emerald Queen') som allétræer i grupper langs den interne vej. Beplantningen skal gives en sammenhæng med beplantningen på parkeringsarealerne, særligt hvor disse placeres langs vejen. 7.5 Beplantning langs motorvejen De ubebyggede arealer langs motorvejen udlægges som græsarealer med spredt beplantning af større buske. 7.6 Beplantning på parkeringspladser Parkeringsarealerne skal gives et ensartet præg inden for hele lokalplanområdet. Der udlægges areal til at plante afskærmende beplantning omkring parkeringspladserne, bestående af en 1 m høj løvfældende hæk, og spredt på pladsen samt eventuelt i hækken udlægges der areal til at plante opstammede træer. Arealet skal være 5 m 2 pr. træ pr. ca. 200 m 2 parkeringsareal, svarende til ca. 1 træ pr. 10 P-pladser. 7.7 Terrænregulering Bemærk kloakforsyningens krav om terrænregulering pkt Udendørs oplag Udendørs oplag må kun finde sted inden for hegnede gårdarealer, der er indrettet til formålet. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vej Der udlægges vejforbindelse fra Østre Fælledvej i princip som vist på bilag 2, Arealanvendelse. Vejen udlægges i 10 m. I forbindelse med den interne vej skal der etableres vendeplads for lastbil. 8.2 Parkering Der udlægges areal til parkering på den enkelte ejendom. Parkeringen skal overholde de normer for parkeringspladser, der er angivet i Bilag F. 8.3 Sti Der skal sikres stiforbindelse langs motorvejen inden for lokalplanområdet jfr. kommuneplanens illustrationsplan. Markeret på bilag 2. Arealnvendelse. 8.4 Areal til læskur Der reserveres areal på 1,5x3 m til opsætning af læskur ved busstoppested på Hjørringvej. 18 Februar 2008

19 Planbestemmelser undervisning værksteder udendørs ophold værksteder støjvold spredt beplantning intern vej manøvreareal motorvej Prinsip snit. Støjdæmpende foranstaltninger i disponering af bygning mod motorvejen. 9. Tekniske anlæg 9.1 Ledninger Ledninger for el, telefon, antenne og lignende må kun udføres som jordkabler. 9.2 Øvrige tekniske anlæg Transformere, pumpestationer og lignende kan etableres når de opfylder kravene i lokalplanens pkt. 3 og når de ikke er til gene for områdets beboere og erhvervsdrivende. 10. Miljø 10.1 Miljøklassificering Inden for lokalplanområdet må der kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-3 (se Bilag A, Erhvervskategorier). De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag Støj fra trafik Ved opførelse af ny bebyggelse skal det sikres at støjniveauet fra trafik ikke overstiger 35dB(A) i kontor-, undervisningslokaler og lign. På udendørs opholdsarealer til kontorer og lignende må støjniveauet fra trafik ikke overstige 60 db(a) Kloakering Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal seperatkloakeres. Overfladevand fra lokalplanområdet skal inden afledning til offentlig kloak forsinkes i bassin, således at der maksimalt afledes 1 l/s pr. ha. Med en overbelastningsfrekvens på n=1/5. Af hensyn til kloakeringen i lokalplanområdet skal terrænet i området reguleres så minimums terrænkoten bliver Grundejerforening 11.1 Medlemspligt Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune Opgaver Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder etablering og vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige regnvandsledninger. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Vedtægter Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Aalborg Kommune. Februar

20 Planbestemmelser 11.4 Oprettelse Grundejerforeningen skal oprettes senest når Aalborg Kommune kræver det. 12. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Parkering Før ny bebyggelse i området kan tages i brug, skal der være etableret parkeringsarealer i overensstemmelse med pkt Kloakering Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug, før bebyggelsen er seperatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter kommunens anvisninger Fjernvarmepligt Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunens anvisning Fælles anlæg Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg Kommunes tilladelse tages i brug, før de ubebyggese areler er anlagt i overensstemmelse med -pkt. 7.1 Udendørs opholdsarealer -pkt Beplantning langs veje -pkt. 7.6 Beplantning på parkeringspladser -pkt. 8.1 Vej 13. Lokalplan og byplanvedtægt Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 14. Servitutter 14.1 Ophævelse af servitutter Følgende servitutter ophæves ved vedtagelse af lokalplanen. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om brønd m.v. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v., forpligtelse til stedse at vedligeholde adgang til brønd m.v. Tinglyst: Titel: Dok. om vej. Tinglyst: Titel: Dok. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret. 15. Retsvirkninger Lokalplanen 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen 15.2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv at anlæg m.v., som er indeholdt i planen, skal etableres. 20 Februar 2008

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN LOKALPLAN 09-038 Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING NOVEMBER 1996 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG

LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN DECEMBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD

LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 1-4-102 MARKUSKARRÉEN Ø-GADEKVARTERET

LOKALPLAN 1-4-102 MARKUSKARRÉEN Ø-GADEKVARTERET LOKALPLAN 1-4-102 MARKUSKARRÉEN Ø-GADEKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN SEPTEMBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 HØRINGSPERIODE: 24. MARTS TIL 19. MAJ 2010 Titel Erhverv, Myl. Erichsensvej, Brande Forslag til lokalplan nr. 234 Udarbejdet af Ikast-Brande

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere