LOKALPLAN ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP"

Transkript

1 LOKALPLAN ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008

2 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks Nørresundby Tlf Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S i samarbejde med Aalborg Kommune Forsidefoto: Lokalplanområdet set fra det nordøstlige hjørne.

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?...4 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål...5 Lokalplanområdet...6 Lokalplanområdets omgivelser...6 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...7 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...11 Servitutter...11 Planbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...20 Vedtagelse...21 Tinglysning...21 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A *...23 Støj fra erhverv, Bilag B *...25 Støj fra trafik, Bilag C *...27 Parkeringsnormer, Bilag F *...29 * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Aalborg Kommune

4 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, Støj fra trafik og Parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanbestemmelserne. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Aalborg Kommune

5 Redegørelse teknisk skole østre fælledvej fjordengene hjørringvej motorvej øster uttrup kirke boldbaner Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4000. Luftfoto optaget Lokalplanens baggrund og formål Formålet med lokalplanen er at sikre områdets anvendelse til 'lette' erhverv samt transporterhverv med evt. tilknyttet undervisning. Anvendelsen skal understøtte en udvikling der sikrer Nr. Uttrups serviceforsyning. Områdets funktioner skal på en naturlig måde danne bindeled mellem de mere miljøtunge virksomheder mod nord og de centerrelaterede funktioner mod syd. Området skal udformes således at virksomheder i området sikres den optimale udnyttelse af den synlige beliggenhed. Februar 2008

6 Redegørelse Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i Nr. Uttrup, mellem Hjørringvej på den ene side og motorvejen og Limfjorden på den anden side. Lokalplanområdet er ca. 6,75 ha. Området ligger i landzone. Området er i dag ubebygget, og har hidtil dannet rammen om Nr. Uttrup Teglværk, som nu er nedrevet. I det nordvestlige hjørne er en græsbane udlagt til idræt, og omkranset af tæt beplantning. Hertil er der adgang fra Østre Fælledvej. Området nås i dag dels fra Østre Fælledvej og dels gennem den oprindelige adgang til teglværket fra Hjørringvej. Mod motorvejen er etableret en støjvold. Cirka midt på området er et mindre privat vandløb som er delvist rørlagt. Områdets nærhed til Hjørringvej og motorvejen nødvendiggør nogle foranstaltninger mod støjgener. Støjforanstaltninger bør indarbejdes i helheden og det fremtidige byggeri på en måde der sikrer, at området kommer til at fremstå harmonisk og med en høj arkitektonisk kvalitet. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet er afgrænset af Østre Fælledvej mod nord. Her ligger undervisningsinstitutioner, småindustri o.a. Østre Fælledvej fortsætter over Motorvejen via en bro som fører til Nr. Uttrups strandenge langs Limfjorden øst for området. Mod syd er spredt parcelhusbebyggelse langs Hjørringvej, et idrætsanlæg; NUBIs boldbaner og Nr. Uttrup Skole. Øst for lokalplanområdet er Hjørringvej som på den vestlige side afgrænses af butikker med dyrehandel, ejendomsmæglerfirma, genbrugsbutik o.a. Bebyggelsen virker hamonisk, og forarealerne er begrønnede på en måde som understøtter synligheden mod Hjørringvej. Bebyggelsen er et-etages med flade tage eller med ensidig taghældning. Sydvest for området ligger Nr. Uttrup Kirke, en fin bygning med et meget enkelt grønt opholds- og parkeringsareal mod Hjørringvej, et forbilledligt eksempel på synlighed mod og en afstand til den befærdede vej, nødvendiggjort af bl.a. funktionen og trafikstøjen. Lokalplanens indhold Lokalplanen muliggør opførelsen af transporterhverv med tilknyttet undervisningsmulighed, udenomsarealer som parkering, manøvrearealer og udeopholdsarealer. Beplantning langs Hjørringvej. Der udlægges arealer til opførelse af mellemstore virksomheder med 'ansigt' mod Hjørringvej således Februar 2008

7 Redegørelse Perspektivskitse af adgangsforhold til virksomhed. at områdets synlighed udnyttes til fordel for ejendommenes funktioner. Der etableres vejadgang fra Østre Fælledvej. Østre Fælledvej udvides således at den kan rumme den øgede trafikmængde, og således at fodgængere og cyklister kan sikres adgang til området og over broen til Fjordområderne øst for motorvejen. Samtlige ejendomme i området vil have adgang fra den interne vej, og den enkelte ejendoms parkeringsarealer placeres i tilknytning hertil. Det er hensigten at give området en overordnet strategi for beplantning, placering og udformning af bebyggelse, veje, parkering og udeopholdarealer. Området skal i fremtiden fremstå med et markant og præcist arkitektonisk greb der bidrager positivt til Nr. Uttrups visuelle indtryk. og som evt. kan være til inspiration for den videre udvikling. Februar 2008 Bebyggelsen langs Hjørringvej skal placeres maks. 10 m fra gadelinien, og det ubebyggede areal beplantes på en måde der sikrer bebyggelsens synlighed. Der udlægges et min. 4 m bredt græsareal som tilplantes med spidsløn, svarende til den øvrige alléplantning langs Hjørringvej. Målet er at skabe et mere veldefineret gaderum langs Hjørringvej, og styrke Nr. Uttrup som bydel. Beplantningen omkring idrætsbanen i det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet - særligt langs Østre Fælledvej - omfatter træer af en størrelse og karakter som giver anledning til at bevare dem og indpasse dem i en fremtidig disponering af grunden. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen. For al planlægning indenfor kystnærhedszonen gælder, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for arealer i landzone, hvis der

8 Redegørelse er en særlig, planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Endvidere skal der i lokalplaner for områder i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne ved gennemførelse af lokalplanens elementer. Lokalplanområdet ligger i landzone, og overføres med nærværende lokalplan til byzone, hvilket betyder at der i lokalplanen skal beskrives hvilken visuel påvirkning der vil ske af det eksisterende miljø. Lokalplanområdet ligger inden for Aalborgs byområde. Området ligger i et bebygget område mellem Hjørringvej og Motorvejen. Den omkringliggende bebyggelse mod nord er placeret langs Hjørringvej og motorvejen i en principielt ensartet højde og rytme og med facadelinier, der forholder sig klart til de to veje. Mod syd suppleres bebyggelsen med grønne lommer og afskærmning langs motorvejen. Lokalplanen fastlægger den maksimale højde på nybyggeri til 8,50 m og med max. 2 etager. Såfremt lokalplanens byggehøjde og etageantal udnyttes maksimalt vil udbygning af lokalplanområdet bidrage til helhedsopfattelsen af området og således styrke Nr. Uttrup som et område i en bymæssig sammenhæng. Udbygningen af området vil ligeledes bidrage til at opfylde kommuneplanens intensioner om "...på en naturlig måde (at) sammenbinde de mere "miljøtunge" erhvervsområder mod nord og de centerrelaterede funktioner mod syd". Det vurderes på denne baggrund at der kan opføres bebyggelse efter lokalplanens principper, uden at det påvirker forholdet til kysten på en negativ måde. Detailhandel Der er åbnet mulighed for etablering at store specialbutikker (til pladskrævende varegrupper) i kommuneplanen og lokalplanen p.g.a. områdets placering ved indfaldsvejen Hjørringvej. På grund af den øgede trafik til området, særligt i forbindelse med butikker, nedlægges områdets eksisterende direkte vejadgang fra Hjørringvej. I stedet etableres udkørsel til Østre Fælledvej. Østre Fælledvej udvides med helleanlæg ved Hjørringvej. Ifølge lokalplanens bestemmelser pkt. 3.1 kan der etableres butikker med værksted (butiksareal max. 250 m2) samt store specialbutikker (pladskrævende varegrupper; én butik på 3000 m2 og én butik på 1500 m2) indenfor lokalplanområdet. Samlet butiksareal på max m2. Kommuneplanen Lokalplanen understøtter kommuneplanens overordnede retningslinier for området, og følger op på indsatsmuligheder. Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 2.2H6 Teglværket. Bebyggelsesprocenten på 50 % skal overholdes for det samlede område. Bebyggelsesprocenten fordeles med 60% i delområde A og med 40% i delområde B, for at opnå en byfortætning langs Hjørringvej. Nr. Uttrup Kirke. 8 Februar 2008

9 Redegørelse Kollektiv trafik Området betjenes af busforbindelse. Der er idag busstoppested lige umiddelbart uden for området for nord- og østgående trafik, og kørsel mod syd og vest umiddelbart syd for området. Opvarmning Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning. Naturgas I lokalplanområdets sydøstlige hjørne er placeret en naturgasledning. Det vil være muligt for virksomheder med et procesforbrug at få leveret naturgas til dette formål. Kloakering En større del af lokalplanområdet er ikke omfattet af Kommunens spildevandsplan. Spildevandsplanen skal ændres således at lokalplanområdet bliver inddraget under spildevandsplanens opland. Dog vil idrætspladsen, der er beliggende på matr. nr. 62, blive udtaget af spildevandsplanens opland, da den ikke er kloakeret. Lokalplanområdet skal seperatkloakeres. Af hensyn til kloakeringen i lokalplanområdet, skal terrænnet reguleres så minimums terrænkoten bliver 6,0. Detailopmåling af området skal gennemføres inden endelig afklaring af de kloakeringsmæssige forhold. Seperat spildevand fra lokalplanområdet skal ledes mod nord til det offentlige kloaksystem i Østre Fælledvej. Det seperate spildevand ledes til rensning på Renseanlæg Vest. Overfladevand fra lokalplanområdet skal ledes til offentlige ledninger i Østre Fælledvej med udledning til Gildsiggrøften. Inden afledning fra lokalplanområdet skal overfladevandet forsinkes i bassiner (fortrinsvis rørbassin). Februar 2008 Inden for lokalplanområdet planlægges de offentlige ledninger etableret i det fremtidige vejanlæg. Renovation Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald, i overensstemmelse med Renovationsvæsnets regulativer. Regulativerne kan ses på Miljøvurdering af planer og programmer Lov om miljøvurdering af planer og programmer opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen er omfattet af lovens bilag 4, pkt. 10b, som lyder:"anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser." Aalborg Kommune har vurderet at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen fastsætter anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. 3 stk. 2 og 4 stk. 2. Der er i forbindelse med denne afgørelse foretaget en screening af planen. Resultatet af denne screening er beskrevet i det følgende: Trafikstøj Delområde A er trafikstøjbelastet fra Hjørringvej. Området skal anvendes til lettere erhverv herunder bla. kontorer og hotel/restaurant. Den vejledende støjgrænse for det udendørs støjniveau forårsaget af trafikstøj for denne type anvendelse er 60 db(a). En beregning af trafikstøjen fra Hjørringvej viser et støjniveau ved vejmidte på knap 70 db(a), hvilket betyder, at den vejledende støjgrænse først vil kunne overholdes i en afstand af ca. 90 meter fra vejmidten. Det vurderes dog, at det ved indretningen af området/placering af bygninger kan sikres, at støjgrænseværdien på de udendørs opholdsarealer til kontorer/hoteller, kan overholdes. Det kræver dog, at opholdsarealerne afskærmes fra vejen evt. ved hjælp af bygninger, eller at opholdsarealerne er placeret

10 Redegørelse i tilstrækkelig afstand fra vejen. Der skal samtidig for kontorer sikres et indendørs støjniveau på 35 db(a) og for hoteller 30 db(a), hvilket medfører, at man skal være særlig opmærksom på støjisolering af facader ud mod Hjørringvej. Delområde B er trafikstøjbelastet fra motorvejen. Området er tiltænkt en anvendelse til transporterhverv med mulighed for undervisning. Der vil således både skulle foregå undervisning i undervisningslokaler (støjfølsom) samt praktisk undervisning udendørs (støjende). Den vejledende støjgrænse for det udendørs støjniveau forårsaget af trafikstøj er for uddannelsesinstitutioner 55 db(a). En beregning af trafikstøjen fra motorvejen viser et støjniveau ved vejmidte på godt 80 db(a). Der er allerede etableret en 2-2,5 meter høj støjvold ud mod motorvejen, men der er ikke foretaget beregninger af den støjmæssige effekt af denne. Lokalplanen åbner op for byggeri i 2 etager op til 8,5 meter. Det vurderes umiddelbart, at det er muligt at sikre støjgrænseværdien overholdt på de udendørs opholdsarealer, hvis disse orienteres væk fra motorvejen og skærmes af de kommende bygninger. Boliger Sydvest for lokalplanområdet ud mod Hjørringvej ligger der 2 boliger og på den anden side af Hjørringvej ligger der 4. Der vurderes ikke at være den store konflikt mellem anvendelsesbestemmelserne for delområde A og boligerne, men ved lokalisering af fremtidige virksomheder bør man være opmærksom på, at der ved lokalisering af miljøklasse 3-virksomheder normalt skal sikres en mindsteafstand til boliger på 50 meter for at forebygge miljøkonflikter. De virksomheder, der ønsker at etablere sig i området, kan med fordel tænke støjhensyn ind ved indretning af virksomheden, således at f.eks. ventilationsanlæg og støjende aktiviteter i øvrigt placeres, så de er afskærmet eller placeret længst væk fra de omkringliggende boliger. Jordforurening På en del af matr. nr. 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup og en del af matr. nr. 19b, Nr. Uttrup By, Hvorup har der i perioden foregået deponering af dagrenovation og bygningsaffald. Ejendommene er derfor kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven (Lov nr. 370 af 2. juni 1999). Matr. nr. 28a, Nr. Uttrup By, Hvorup har været anvendt til teglværk med tilhørende nedgravede fyringsolietanke. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til kortlægning i henhold til jordforureningsloven for denne ejendom. Kortlægningen medfører, at der skal indhentes en tilladelse efter 8 i jordforureningsloven hos kommunalbestyrelsen før disse områder må ændre arealanvendelse til institution, offentlig legeplads, rekreativt område eller alment tilgængeligt område. For kortlagte arealer gælder, at enhver flytning af jord bort fra det kortlagte areal skal anmeldes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før jordflytningen finder sted. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. Vandløb Der løber et privat vandløb gennem lokalplanområdet. Vandløbet er omfattet af vandløbslovens bestemmelser, og administreres af Aalborg Kommune som vandløbsmyndighed. En eventuel omlægning / rørlægning af vandløbet på strækningen, der løber gennem lokalplanområdet, kræver vandløbsmyndighedens godkendelse og skal behandles som en reguleringssag i henhold til Vandløbslovens bestemmelser, jf. Vandløbslovens 16 og 17 samt kapitel 6, 7 og 9 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om vandløbsregulering og restaurering m.v. 10 Februar 2008

11 Redegørelse Grundvand Området er ifølge regionplanen et område med drikkevandsinteresser/begrænsede drikkevandsinteresser. Området er vandforsyningsområde (pr. 25. feb. 2003). En del af idrætspladsen er drikkevandsopland. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Politiet Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Regionplanen Lokalplanområdet ligger inden for 300 m beskyttelseszonen langs motorvejen. Ved bebyggelse i lokalplanområdet kræves en dispensation fra Regionplanens retningslinie Beskyttelseszoner langs overordnede veje for område A, regionalt kystlandskab for område C kystlandskab. Med begrundelse i lokalplanens redegørelse side 7 under afsnittet lokalplanens sammenhæng med anden planlægning anmodes om at retningslinierne ophævelse. Naturgas Langs Lokalplanområdets sydside er placeret en naturgasledning med en tinglyst beskyttelseszone. Naturgasledningen gennemskærer det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet og er således delvist berørt af beskyttelseszonen. Det vil være muligt for virksomheder med et procesforbrug at få leveret naturgas til dette formål. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. Envidere er der registreret ledninger som ikke er tinglyste på området. Nærmere oplysninger kan indhentes hos Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne. Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om brønd m.v. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v., forpligtelse til stedse at vedligeholde adgang til brønd m.v. Tinglyst: Titel: Dok. om vej. Tinglyst: Titel: Dok. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel. Februar

12 Redegørelse Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret. Tinglyst: Titel: Dok. om at der ikke må drives fabrikation af cement m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Portland A/S Matr.nr. 19b, 28a, 50, 60d, 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om byggelinier m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune. Matr.nr. 19b, 28a, 50, 60d, 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om adgangsbegrænsning m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune. Matr.nr. 19b, 28a, 50, 60d, 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om nedlæggelse af kloakledning m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune Matr.nr. 6ty, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om byggelinier m.v. Påtaleberettiget: Vejdirektoratet, Region Nordjylland. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om råstofindvinding og betingelser herfor. Påtaleberettiget: Jordbrugskommissionen for Region Nordjylland Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om ekspropriation m.v. Påtaleberettiget: Vejdirektoratet, Region Nordjylland. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om ekspropriation m.v. Påtaleberettiget: Vejdirektoratet, Region Nordjylland samt Aalborg Kommune. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om luftfartshindringer m.v. Påtaleberettiget: Statens Luftfartsvæsen. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om råstofindvinding og betingelser herfor. Påtaleberettiget: Jordbrugskommissionen for Region Nordjylland Matr.nr. 28a, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v. Påtaleberettiget: Naturgas Midt-Nord I/S. Matr.nr. 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. affaldsdepoter m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune. Matr.nr. 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune, forsyningsvirksomhederne. 12 Februar 2008

13 Redegørelse Matr.nr. 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om byggelinier m.v. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune. Matr.nr. 6ty, Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om ekspropriation. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune, forsyningsvirksomhederne. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om midlertidig opstilling af telthal i h.t. lov. Påtaleberettiget: Aalborg Kommune. Matr.nr. 6ty, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om byggelinier m.v. i h.t. lov. Påtaleberettiget: Vejdirektoratet, Region Nordjylland. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a og 29bq, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok.om ekspropriation/foreløbig ekspropriation m.v. Påtaleberettiget: Vejdirektoratet, Region Nordjylland. Februar

14

15 Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Tlf Planbestemmelser NORD Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:5000 Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Februar

16 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at området kan anvendes til erhverv miljøklasse 1-3 samt visse former for undervisning 1.2 at området vejbetjenes fra Østre Fælledvej 1.3 at der sikres stiforbindelse langs motorvejen 1.4 at ny bebyggelse, ubebyggede arealer og parkeringsarealer indrettes således at det styrker området som et hele 1.5 at støjdæmpende tiltag indarbejdes i arkitektur og landskab Følgende arealer overføres til byzone: Delområde A: Nr. Uttrup by, Hvorup: - del af matr. nr. 19b: ca m 2 - del af matr. nr. 28a: ca m 2 - matr. nr. 50: ca. 27 m 2 - matr. nr. 60ah: ca. 731 m 2 - matr. nr. 60d: ca. 129 m 2 - matr. nr. 62: ca m 2 Delområde B: Nr. Uttrup by, Hvorup: - matr. nr. 6ty: ca. 480 m 2 - matr. nr. 12g: ca m 2 - del af matr. nr. 19b: ca m 2 - del af matr. nr. 28a: ca m 2 - matr. nr. 29bq: ca m 2 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Nr. Uttrup by, Hvorup 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60ah, 60d og 62 samt del af 43c, 43g og 43f Nr. Uttrup by, Hvorup, samt alle parceller, der efter den 29. marts 2007 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanens område opdeles i områderne A og B som vist på bilag 2, Arealanvendelse. 2.4 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres landzonearealet, som er vist med lodret skravering på Bilag 1, til byzone. 3. Arealanvendelse Inden for lokalplanområdet må der kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-3 (se Bilag A, Erhvervskategorier). 3.1 Anvendelse, delområde A. Butikker med værksted* Store specialbutikker** Hotel/restaurant Klinikker Kontorer Service Benzinsalg Trykkerier Kulturelle formål Fritidsformål Tekniske anlæg Engroshandel o.l. Transport o.l. Værksteder o.l. *Butikker med værksted (butiksareal max. 250 m2) 16 Februar 2008

17 Planbestemmelser **Store specialbutikker (én butik på 3000 m2 og én på 1500 m2). Samlet butiksareal max m2 Anvendelsen er specificeret i Bilag A. 3.2 Anvendelse, delområde B. Transport o.l. (max. miljøklasse 3) # # Inklusiv undervisning indenfor transportsek toren med mulighed for teoriundervisning. Anvendelsen betinges af at støjkravene kan overholdes. 4. Udstykning 4.1 Udstykning. Grunde må ikke udstykkes med mindre størrelse end 1500 m2. Herfra dog undtaget grunde til tekniske anlæg, som kan udstykkes med en mindre størrelse. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Byggefelter Bilag 2, Arealanvendelse. 5.2 Byggelinjer. Bebyggelse langs Hjørringvej skal opføres min. 6 m og maks. 10 m fra gadelinien. 5.3 Bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten må maks. være 50% for hele området. 5.4 Etager og bygningshøjde. Bygninger må opføres i to etager. Bygningshøjder må ikke overstige 8,5 m. 5.5 Delområde A Den enkelte ejendom må bebygges med op til 60%. Bebyggelse langs Hjørringvej skal opføres med en sammenhængende facade på den enkelte ejendom. Bebyggelsen skal have en åbenhed på ca. 30% mod Hjørringvej. Formålet er at skabe en markant facade mod Hjørringvej. Endvidere er det hensigten at fortætte bebyggelsen langs Hjørringvej således at der er tilstrækkeligt areal til parkering og udeophold på den enkelte ejendom. 5.6 Delområde B Den enkelte ejendom må bebygges med op til 40%. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Generelle bestemmelser Ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt arkitektonisk udtryk og have et højt arkitektonisk niveau. Den enkelte bebyggelse skal være med til at sikre, at der skabes et attraktivt byområde, og at området fremstår med en god helhedsvirkning I bestræbelserne på bl.a. at fremme den arkitektoniske kvalitet i byggeriet kan byrådet, efter Byggelovens 6D, "gøre en byggetilladelse afhængig af at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning." 6.2 Tage Inden for lokalplanens område må der ikke anvendes reflekterende materialer på bebyggelsens tage. Mindre bygningsudhæng, som fx overdækning ved indgange m.v. er ikke omfattet af begrænsningen. 6.3 Vinduer Vinduesrammer og karme skal udføres af træ, metal eller som en kombination af disse. Februar

18 Planbestemmelser 6.4 Skiltning Skilte skal udformes med henblik på at orientere, og må ikke dominere omgivelserne. Skiltes udformning og placering skal godkendes af Aalborg Kommune. Se pjecen 'Din virksomhed, byens ansigt'. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Opholdsarealer Der skal indrettes udendørs opholdsarealer. Størrelsen af arealet skal være mindst 10 % af grundarealet for den enkelte ejendom. 7.2 Bevaringsværdig beplantning Beplantningen langs Østre Fælledvej omfatter nogle bevaringsværdige træer. Se bilag 2, Arealanvendelse. Fældning af bevaringsværdige træer er ikke tilladt uden særlig tilladelse fra Aalborg Kommune. 7.3 Beplantning langs Hjørringvej Der plantes spidsløn (Acer platanoides 'Emerald Queen') som allétræer i grupper langs Hjørringvej svarende til beplantningen langs Hjørringvej længere mod nord. Der udlægges græsarealer mellem bebyggelsens facade og fortov hvori allébeplantningen placeres. 7.4 Beplantning langs intern vej Der plantes spidsløn (Acer platanoides 'Emerald Queen') som allétræer i grupper langs den interne vej. Beplantningen skal gives en sammenhæng med beplantningen på parkeringsarealerne, særligt hvor disse placeres langs vejen. 7.5 Beplantning langs motorvejen De ubebyggede arealer langs motorvejen udlægges som græsarealer med spredt beplantning af større buske. 7.6 Beplantning på parkeringspladser Parkeringsarealerne skal gives et ensartet præg inden for hele lokalplanområdet. Der udlægges areal til at plante afskærmende beplantning omkring parkeringspladserne, bestående af en 1 m høj løvfældende hæk, og spredt på pladsen samt eventuelt i hækken udlægges der areal til at plante opstammede træer. Arealet skal være 5 m 2 pr. træ pr. ca. 200 m 2 parkeringsareal, svarende til ca. 1 træ pr. 10 P-pladser. 7.7 Terrænregulering Bemærk kloakforsyningens krav om terrænregulering pkt Udendørs oplag Udendørs oplag må kun finde sted inden for hegnede gårdarealer, der er indrettet til formålet. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Vej Der udlægges vejforbindelse fra Østre Fælledvej i princip som vist på bilag 2, Arealanvendelse. Vejen udlægges i 10 m. I forbindelse med den interne vej skal der etableres vendeplads for lastbil. 8.2 Parkering Der udlægges areal til parkering på den enkelte ejendom. Parkeringen skal overholde de normer for parkeringspladser, der er angivet i Bilag F. 8.3 Sti Der skal sikres stiforbindelse langs motorvejen inden for lokalplanområdet jfr. kommuneplanens illustrationsplan. Markeret på bilag 2. Arealnvendelse. 8.4 Areal til læskur Der reserveres areal på 1,5x3 m til opsætning af læskur ved busstoppested på Hjørringvej. 18 Februar 2008

19 Planbestemmelser undervisning værksteder udendørs ophold værksteder støjvold spredt beplantning intern vej manøvreareal motorvej Prinsip snit. Støjdæmpende foranstaltninger i disponering af bygning mod motorvejen. 9. Tekniske anlæg 9.1 Ledninger Ledninger for el, telefon, antenne og lignende må kun udføres som jordkabler. 9.2 Øvrige tekniske anlæg Transformere, pumpestationer og lignende kan etableres når de opfylder kravene i lokalplanens pkt. 3 og når de ikke er til gene for områdets beboere og erhvervsdrivende. 10. Miljø 10.1 Miljøklassificering Inden for lokalplanområdet må der kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-3 (se Bilag A, Erhvervskategorier). De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag Støj fra trafik Ved opførelse af ny bebyggelse skal det sikres at støjniveauet fra trafik ikke overstiger 35dB(A) i kontor-, undervisningslokaler og lign. På udendørs opholdsarealer til kontorer og lignende må støjniveauet fra trafik ikke overstige 60 db(a) Kloakering Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal seperatkloakeres. Overfladevand fra lokalplanområdet skal inden afledning til offentlig kloak forsinkes i bassin, således at der maksimalt afledes 1 l/s pr. ha. Med en overbelastningsfrekvens på n=1/5. Af hensyn til kloakeringen i lokalplanområdet skal terrænet i området reguleres så minimums terrænkoten bliver Grundejerforening 11.1 Medlemspligt Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune Opgaver Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning, fællesanlæg og stier. Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige afvanding, herunder etablering og vedligehold af rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres frem til offentlige regnvandsledninger. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Vedtægter Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Aalborg Kommune. Februar

20 Planbestemmelser 11.4 Oprettelse Grundejerforeningen skal oprettes senest når Aalborg Kommune kræver det. 12. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Parkering Før ny bebyggelse i området kan tages i brug, skal der være etableret parkeringsarealer i overensstemmelse med pkt Kloakering Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug, før bebyggelsen er seperatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter kommunens anvisninger Fjernvarmepligt Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunens anvisning Fælles anlæg Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg Kommunes tilladelse tages i brug, før de ubebyggese areler er anlagt i overensstemmelse med -pkt. 7.1 Udendørs opholdsarealer -pkt Beplantning langs veje -pkt. 7.6 Beplantning på parkeringspladser -pkt. 8.1 Vej 13. Lokalplan og byplanvedtægt Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 14. Servitutter 14.1 Ophævelse af servitutter Følgende servitutter ophæves ved vedtagelse af lokalplanen. Matr.nr. 6ty, 12g, 19b, 28a, 29bq, 50, 60d og 60ah, Nr. Uttrup By, Hvorup. Tinglyst: Titel: Dok. om brønd m.v. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v., forpligtelse til stedse at vedligeholde adgang til brønd m.v. Tinglyst: Titel: Dok. om vej. Tinglyst: Titel: Dok. om overkørsel, fælles ind- og udkørsel. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret m.v. Tinglyst: Titel: Dok. færdselsret. 15. Retsvirkninger Lokalplanen 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen 15.2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv at anlæg m.v., som er indeholdt i planen, skal etableres. 20 Februar 2008

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse omfatter virksomheder og

Læs mere

Bilag A Erhvervskategorier

Bilag A Erhvervskategorier Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Vejledning om miljøklasser

Vejledning om miljøklasser Vejledning om miljøklasser Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 den mest miljøbelastende. Opdelingen er baseret på Håndbog om Miljø og Planlægning,

Læs mere

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-054 Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 1998 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke

Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke Bilag Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke udarbejdet) Bilag F - Parkeringsnormer Bilag

Læs mere

Erhvervskategorier: Bilag A

Erhvervskategorier: Bilag A Erhvervskategorier: Bilag A Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse

Læs mere

LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP

LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg Forslag Kommuneplantillæg Aalborg Kommune Vodskov Landområde 8.20 Døgninstitutionen Attruphøj, Vodskov April 2005 Kommuneplantillæg 8.20 er offentliggjort fra 19. april 2005 til og med 24. juni 2005 Indsigelser,

Læs mere

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP

LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2004 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan

Byplanrammer Vaarst Illustrationsplan Vaarst Vaarst... 1 Illustrationsplan... 2 Rammeområder... 3 B1, Vaarst... 5 B2, Vaarst... 7 H1, Vaarst... 9 H2, Vaarst... 11 H3, Vaarst... 13 O1, Vaarst... 15 O2, Vaarst... 17 R1, Vaarst... 19 R2, Vaarst...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

LOKALPLAN 05-068 BOLIGOMRÅDE OG SERVICECENTER OTIUMGÅRDEN HASSERIS

LOKALPLAN 05-068 BOLIGOMRÅDE OG SERVICECENTER OTIUMGÅRDEN HASSERIS LOKALPLAN 05-068 BOLIGOMRÅDE OG SERVICECENTER OTIUMGÅRDEN HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2002 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN

LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN LOKALPLAN 09-038 Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING NOVEMBER 1996 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING FEBRUAR 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17 FORSLAG Tillæg 9.004 Hals Havn Østpier, Hals Aalborg Kommune, Oktober 2007 Side af 7 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg

Læs mere

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG LOKALPLAN 05-051 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKTOBER 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN 14-024 ERHVERV, TYLSTRUPVEJ SYD TYLSTRUP

LOKALPLAN 14-024 ERHVERV, TYLSTRUPVEJ SYD TYLSTRUP LOKALPLAN 14-024 ERHVERV, TYLSTRUPVEJ SYD TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY

LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2002 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

LOKALPLAN 01-027 BOLIGER, VESTERVEJ SØNDERHOLM

LOKALPLAN 01-027 BOLIGER, VESTERVEJ SØNDERHOLM LOKALPLAN 01-027 BOLIGER, VESTERVEJ SØNDERHOLM AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2004 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Vesterbro 14, Postboks 765, 9100 Aalborg Tlf. 9931

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN 15-028 BOLIGOMRÅDE M.M. VED LANGS BANEN VODSKOV

LOKALPLAN 15-028 BOLIGOMRÅDE M.M. VED LANGS BANEN VODSKOV LOKALPLAN 15-028 BOLIGOMRÅDE M.M. VED LANGS BANEN VODSKOV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

LOKALPLAN 02-037 BOLIGOMRÅDE M. M. VED BAUTASTENEN SVENSTRUP

LOKALPLAN 02-037 BOLIGOMRÅDE M. M. VED BAUTASTENEN SVENSTRUP LOKALPLAN 02-037 BOLIGOMRÅDE M. M. VED BAUTASTENEN SVENSTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere