FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseforsikringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseforsikringen"

Transkript

1 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2000

2 1 CIRKULÆRE OM TJENESTEREJSEFORSIKRINGEN (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Den hidtidige tjenesterejseforsikring, som baserer sig på en aftale fra juni 1995 mellem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S og Europæiske Rejseforsikring A/S, har i forbindelse med aftaleperiodens udløb været i EU-udbud. Resultatet heraf er blevet, at Indkøbs Service har indgået en ny aftale med Europæiske. Aftalen har virkning fra 1. juli 2000 og ophører tidligst den 30. juni Aftalen løber dog videre i indtil to 1-årige perioder, hvis den ikke opsiges, og Europæiske vil i så fald udsende nye forsikringskort i maj/juni 2003 og eventuelt i maj/juni De nye forsikringsbetingelser fremgår af Europæiskes forsikringsbetingelser nr. 3011, der er optrykt som bilag til cirkulæret. Vilkårene svarer stort set til de tidligere. Det skal dog bemærkes, at forsikringsaftalen nu også omfatter dækning ved lægelig fejlbehandling. Hvornår tegnes forsikring 2. Ifølge tjenesterejseaftalen ( 52 i aftalen af 30. juni 2000) tegnes der på tjenesterejser til udlandet syge- og hjemtransportforsikring, rejseulykkesforsikring samt rejsegodsforsikring i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Tjenesterejseforsikringen skal benyttes ved forsikringstegning i forbindelse med tjenesterejser til udlandet samt til Grønland og Færøerne. Der tegnes ikke forsikring for tjenesterejser, der enten alene sker internt i Danmark eller i Grønland eller på Færøerne. Forsikringen dækker ikke ekspeditioner i Grønland. For sådanne må der tegnes speciel forsikring.

3 2 Hvem kan købe forsikringen 3. Personkredsen er primært ansatte i statsinstitutioner, men visse andre personer har mulighed for at købe forsikringen, jf. kapitel 1 i forsikringsbetingelserne. Præmier 4. Forsikringspræmien beregnes på basis af det antal dage/måneder, rejsen varer, inkl. ud- og hjemrejsedag. For rejser med en varighed på indtil 15 måneder udgør præmierne følgende beløb: pr. dag pr. måned Norden, inkl. Grønland og Færøerne kr. 5 kr. 120 Europa i øvrigt kr. 9 kr. 200 USA kr. 13 kr. 330 Resten af verden kr. 13 kr. 330 Vedrørende rejser, der varer mere end 15 måneder, henvises til pkt. 11. Forsikringskort 5. Forsikringskort kan rekvireres hos Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé København V Tlf Fax Forsikringskort kan enten være plastickort eller kartonkort. Begge typer kort er personlige. Kortene er ikke bevis for, at der er tegnet forsikring for den respektive rejse. Plastickortet, der oftest anvendes, tjener alene som dokumentation for, at

4 3 der for den pågældende ansatte kan tegnes tjenesterejseforsikring på alle tjenesterejser, som den ansatte foretager i kortets gyldighedsperiode. Kartonkortet kan rekvireres til ansatte, der forventes kun at skulle foretage en enkelt rejse eller til rejsende, der ikke er ansat i staten, men deltager i en rejse, hvortil udgifterne afholdes helt eller delvist af staten. Kortet er tilsvarende dokumentation for, at der for den pågældende ansatte kan tegnes tjenesterejseforsikring for tjenesterejsen. På forsiden af plastickortet og kartonkortet er anført diverse data om rejseforsikringen, og på bagsiden beskrives den administrative procedure i forbindelse med skader. Plastickort leveres i en kuvert, som tillige indeholder forsikringsbetingelser og skadeguide. Denne kuvert skal udleveres til den ansatte. Institutionen registrerer udleveringen af kuverten med nummer til de enkelte ansatte. Ved udleveringen kvitterer den ansatte for modtagelsen og forsyner kortet med tydelig underskrift. Kartonkort udleveres sammen med skadeguide, og på den ansattes begæring udleveres tillige forsikringsbetingelser. Der udstedes nye kort gældende fra den 1. juli 2000, da eksisterende kort er udløbet. De gamle kort skal makuleres. Praktisk fremgangsmåde ved forsikringstegning 6. Der skal tegnes forsikring for hver enkelt rejse (se dog pkt. 9 om særlige ordninger). Forsikringen tegnes som anført i pkt I henhold til 3 i Finansministeriets cirkulære af 17. december 1999 om indkøb i staten skal statens institutioner ved bestilling af flyrejser, i det omfang det er muligt, anvende Indkøbs Services internetbaserede rejsehjemmeside Ved bestilling af rejser eller delydelser i forbindelse med tjenesterejser via sker

5 4 der en automatisk tegning af forsikring og præmieberegning på grundlag af rejsens varighed og destination. I de tilfælde, hvor rejsen bestilles gennem et rejsebureau, kan forsikringen tegnes hos bureauet, der opkræver forsikringspræmien hos institutionen sammen med billetudgifter mv. 8. Institutionen kan også selv tegne forsikringen direkte hos Europæiske på giropolicer, hvor institutionen indbetaler den beregnede præmie til Europæiske. Institutionen kan også selv tegne forsikringen ved brug af faxpolicer, hvor institutionen selv beregner præmien, der efterfølgende opkræves af Europæiske. Særlige ordninger 9. For institutioner med særlig stor rejseaktivitet, eller hvor der gælder særlige administrative forhold, kan der mellem institutionen og Europæiske aftales en særlig afregningsordning, hvor der ikke tegnes forsikring for de enkelte rejser, men aftales en periodevis beregning og afregning (à conto præmie og periodevis afregning). På sådanne ordninger yder Europæiske som udgangspunkt en rabat på 15 pct. Anmodning om etablering af en særlig ordning rettes skriftligt til Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, Vestergade 2, 1456 København K. Særlige ordninger, der er etableret før 1. juli 2000, kan videreføres. De berørte institutioner vil snarest muligt blive kontaktet af Europæiske herom. Forsikring for egen regning 10. Der kan for den ansattes egen regning købes forsikring for supplerende dage, f.eks. feriedage, ved oplysning herom ved bestilling af rejsen, på giropolice eller på fax-police til samme præmie, som gælder for tjenesterejser, jf. pkt. 4. Medrejsende ægtefælle/samlever og børn under 18 år kan for den ansattes egen regning medforsikres ved oplysning herom ved bestilling af rejsen,

6 5 på giropolice eller fax-police til samme præmie, som gælder for tjenesterejser. Det er en forudsætning, at ægtefællen/samleveren og/eller barnet rejser med på hele rejsen. Særlig forsikringsdækning 11. Ved tjenesterejser med varighed på over 15 måneder tegnes særskilt forsikring. Der kan i sådanne situationer være behov for individuelt sammensatte forsikringer, som f.eks. omfatter tandpleje, helbredsundersøgelser og højere forsikringssum for indbogenstande. Europæiske yder på sådanne forsikringer en rabat på 15 pct. i forhold til selskabets normale tarifpræmier. Ikrafttræden 12. Cirkulæret har virkning fra 1. juli Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 122 af 1. juli 1998 om tjenesterejseforsikringen (Fmst. nr ) og Finansministeriets cirkulære nr. 79 af 8. juni 1999 om ændring af cirkulære om tjenesterejseforsikringen (Fmst. nr ). Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 25. juli 2000 P. M. V. E.B. Ole Nyegaard

7 6 EUROPÆISKES REJSEFORSIKRING FOR OFFENTLIGE TJENESTEREJSER Bilag Forsikringsbetingelser nr I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark KAPITEL 1 - Indledende bestemmelser Bemærk, at ord, der er angivet med kursiv, er defineret i pkt Hvem kan købe rejseforsikringen? Følgende personkreds kan købe rejseforsikringen: Statsansatte på tjenesterejse, der helt eller delvist betales af staten. Personer, der rejser på statens regning. Herved forstås ikke-statsansatte personer (mht. uddannelsessøgende se næste punkt) på rejse, der helt eller delvist betales af staten og hvor den pågældende statsinstitution ønsker at tegne rejseforsikring for den rejsende. Personer under uddannelse, der er på studie- og/eller praktikophold i udlandet. Det er en betingelse, at uddannelsesinstitutionen som minimum giver et tilskud (statens uddannelsesstøtte betragtes ikke som tilskud) på 25 % af de samlede rejse- og opholdsudgifter. Kommunalt ansatte på tjenesterejse, såfremt de kommunale myndigheder (amt- og primærkommuner samt disses virksomheder) har tilsluttet sig Statens og Kommunernes Indkøbs Services abonnementsordning for rammekontrakter. Medrejsende ægtefælle/samlever og børn under 18 år. Dette gælder for samtlige ovennævnte persongrupper under forudsætning af, at ægtefællen/samleveren og/eller barnet rejser med på hele tjenesterejsen. I forbindelse med rejser til, i og fra Grønland kan patienter, uddannelsessøgende, ansatte ved entreprenørfirmaer og lignende købe rejseforsikringen, forudsat at staten afholder rejseudgifterne. Det samme gælder ægtefæller/samlever og/eller børn, der rejser med på hele tjenesterejsen. Europæiske kan på forlangende kræve dokumentation for betaling af rejseforsikringen.

8 7 Hvornår skal rejseforsikringen tegnes? Rejseforsikringen skal tegnes senest ved afrejsen. Rejseforsikringen kan forlænges under tjenesterejsen via sikredes institution. Forsikringen skal dog som minimum forlænges med 5 rejsedage pr. forlængelse. Hvornår dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker fra det tidspunkt, sikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at foretage en udlandsrejse. Dækningen ophører ved hjemkomst til bopæl eller arbejdsplads (eller når forsikringsperioden udløber, hvis dette sker før hjemkomsten). Rejseforsikringen dækker ikke mellem sikredes bopæl og arbejdsplads. Europæiske refunderer betalt præmie efter forsikringens ikrafttrædelse, såfremt der ved forsikringens ophævelse er mere end 30 dage tilbage af den oprindelige polices løbetid. Tilbagebetalingen sker i henhold til gældende præmietarif. Det er en betingelse for refundering, at sikrede indsender original kvittering for præmiebetaling. Europæiske refunderer ikke betalt præmie, såfremt sikrede er blevet hjemtransporteret eller rejst hjem på Europæiskes regning. Forsinkes hjemkomsten som følge af en skade dækket under denne rejseforsikring, forlænges forsikringsperioden uden merpræmie indtil ankomst til hjemlandet. Rejseforsikringen kan kun tegnes for tjenesterejser med en varighed på indtil 15 måneder. For tjenesterejser/ophold f.eks. studieophold med en planlagt varighed på over 15 måneder, skal den rejsende tegne en udstationeringsforsikring dette uanset om sikrede afbryder rejseperioden i forbindelse med et ferieophold i hjemlandet. Hvor dækker rejseforsikringen? Geografisk dækker rejseforsikringen samtlige tjenesterejser, bortset fra rejser, der enten alene sker internt i Danmark eller i Grønland eller på Færøerne. I forbindelse med rejser i Grønland dækker rejseforsikringen dog patienter, uddannelsessøgende, ansatte ved entreprenørfirmaer og lignende samt ægtefæller/samlever og/eller børn, der rejser med på hele tjenesterejsen.

9 8 Bemærk: Er en skadeudgift ikke medtaget i dækningsbeskrivelsen (Hvilke udgifter/erstatning dækker/yder rejseforsikringen?), betyder det, at udgiften ikke er dækket af rejseforsikringen. KAPITEL 2 - DÆKNINGSOVERSIGT Dækning Forsikringssum Formål med dækningen Sygdom og Hjemtransport Ubegrænset Hvis sikrede bliver akut syg eller kommer til skade på en tjenesterejse, dækkes nødvendige udgifter til lægebehandling, hospitalsophold - herunder garantistillelse over for hospital overflytning til egnet behandlingssted og transport til hjemlandet. Lægelig fejlbehandling DKK I tilfælde af lægelig fejlbehandling under hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling, vil sikrede få udbetalt en erstatning. Sygeledsagelse/Tilkaldelse Ekstraudgifter til rejse og ophold for op til to personer efter sikredes valg. Rejseafbrydelse Rejseudgifter ved hjemkaldelse Hvis sikrede rammes af alvorlig akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst under tjenesterejse, sikrer dækningen, at op til to personer kan rejse ud til sikrede og/- eller blive hos sikrede samt følge med sikrede under evt. syge- og hjemtransport. Dækningen sikrer, at sikrede kan rejse til hjemlandet, hvis alvorlige hændelser blandt den nærmeste familie kræver sikredes øjeblikkelige tilstedeværelse.

10 9 Dækning Forsikringssum Formål med dækningen Ulykke Forsørger: ved død DKK ved inv. DKK Ikke-forsørger: ved død DKK ved inv. DKK Rammes sikrede af et ulykkestilfælde under tjenesterejsen, dækker rejseforsikringen: Invaliditetserstatning Dødsfaldserstatning Tandbehandling Bagageforsinkelse DKK Dækningen giver sikrede mulighed for at indkøbe toiletsager og tøj, når indskreven bagage er forsinket mere end 3 timer i forhold til forventet ankomst til et bestemmelsessted uden for hjemlandet. Bagage DKK Dette beløb forhøjes dog til DKK , hvis rejseperioden overstiger 3 måneder. Dækningen erstatter tyveri, brand og røveri af den bagage, sikrede medbringer eller køber på opholdsstedet. Dækningen erstatter endvidere bortkomst/beskadigelse af indskreven bagage. Privatansvar i udlandet Global juridisk assistance: Retshjælp Sikkerhedsstillelse Personskade DKK Tingskade DKK DKK DKK Dækningen beskytter sikrede, hvis der rejses uberettigede erstatningskrav og yder erstatning hvis sikrede bliver gjort erstatningsansvarlig for skader på personer og ting. Dækningen erstatter betaling af advokat- og rejseudgifter i forbindelse med retssager opstået på tjenesterejsen. Derudover sikrer dækningen, at sikrede eller sikredes ejendele - om muligt - kan blive frigivet fra tilbageholdelse af lokale myndigheder.

11 10 GEOGRAFISKE DÆKNINGSOMRÅDER Rejseområde Herved forstås Norden Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige Europa Dækningsområdet for Den offentlige rejsesygesikring: Albanien, Algeriet, Andorra, Azorerne, Belgien, Bosnien- Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Egypten, Estland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Holland, Hviderusland, Irland, Israel, Italien, Jordan, Jugoslavien (Serbien og Montenegro), Kanariske Øer, Kroatien, Letland, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Makedonien, Malta, Marokko, Moldova, Monaco, Palæstina, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (Indtil Ural), San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Syrien, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Rejseområde Herved forstås Rejser til, i og fra USA Resten af verden ekskl. USA KAPITEL 3 FORSIKRINGSDÆKNINGER 1 SYGDOM/HJEMTRANSPORT 1.0 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skadetilfælde forårsaget af akut sygdom eller tilskadekomst, som er opstået på tjeneste-rejsen. Rejseforsikringen dækker endvidere fødsel indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt - se pkt. 1.1d. 1.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker sikredes nødvendige udgifter til a) behandling hos læge med autorisation i det land, hvor sikrede bliver behandlet (behandlende læge), b) behandling hos tandlæge med autorisation i det land, hvor sikrede bliver behandlet med op til DKK , c) indlæggelse på tosengsstue på hospital ( semi private ), medmindre andet er aftalt med eller ordineret af Europæiskes læge, c1) levering af screenet blod, såfremt Europæiskes læge skønner, at sikrede opholder sig i et risikoområde, c2) overvågning på stedet af, at sikrede modtager det screenede blod,

12 d) fødsel, behandling af et ufødt barn eller et barn, der er født for tidligt, indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Udgifterne er dækket under moderens rejseforsikring. Udgifterne til behandling af ufødt eller for tidligt født barn skal være omfattet af indeværende sygdomsdækning, e) medicin, som den behandlende læge eller Europæiskes læge ordinerer, f) lægeordineret lokaltransport med taxa eller ambulance til og fra hospital, behandlende læge, tandlæge eller lufthavn, g) sygetransport, i tilfælde af behandlingssvigt, til nærmest egnede behandlingssted, hvis Europæiskes læge beslutter dette, h) hjemtransport til sikredes bopæl/hospital i hjemlandet, hvis Europæiskes læge - efter kontakt med behandlende læge - vurderer, at en sådan hjemtransport er nødvendig og forsvarlig. Europæiske afgør - efter en lægelig bedømmelse af sikredes tilstand - om sikrede skal hjemtransporteres med ambulance, ordinært trafikmiddel, ambulancefly e. lign., h1) returrejse - som udgangspunkt på økonomiklasse - til udgangspunktet for hjemtransporten, såfremt der på tidspunktet for hjemtransporten var mindst 1 måned tilbage af rejsens planlagte varighed og rejseforsikringens løbetid. Returrejsen skal foretages senest 3 måneder efter, at sikrede er blevet rask. i) enten hjemtransport til bedemand/krematorium i hjemlandet ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger - f.eks. balsamering og zinkkiste eller i1) udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet, hvis sikredes pårørende ønsker dette. Rejseforsikringen dækker i så fald maksimalt et beløb, der svarer til, hvad en hjemtransport ville koste. Har sikrede, som følge af et dækningsberettiget skadetilfælde, ikke været i stand til at følge den fastlagte rejserute, herunder hjemrejse som planlagt, og er sikrede ikke blevet hjemtransporteret, dækker rejseforsikringen ekstraudgifter til enten j) indhentning af fastlagt rejserute - maksimalt på økonomiklasse - til det sted, sikrede i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde sig eller j1) transport til hjemlandet, som udgangspunkt på økonomiklasse. Rejseforsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter til k) ophold på hotel samt kost med op til DKK om dagen, når den behandlende læge eller Europæiskes læge skønner, at sikrede kan behandles ambulant i stedet for på hospital, 11

13 12 l) ophold på hotel samt kost med op til DKK 1.500,- om dagen efter endt behandling, og indtil sikrede kan hjemtransporteres, rejse hjem eller indhente den fastlagte rejserute. 1.2 Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke udgifter a) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol eller ændret medicinering. b) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis sikrede ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om sikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg. c) til kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret, d) til et før afrejsen kendt behandlingsbehov, e) til behandling af AIDS-diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen, f) til behandling eller ophold efter hjemkomst til bopæl eller hospital i hjemlandet, g) til rekreations- eller kurophold, h) til behandling og hospitalsindlæggelse, når Europæiskes læge har besluttet, at behandlingen kan afvente sikredes hjemkomst, i) til fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når Europæiskes læge har besluttet hjemtransporten, j) i forbindelse med en hjemtransport arrangeret af sikrede selv, som Europæiske ikke ville have haft, hvis selskabet havde formidlet hjemtransporten, k) til transport som følge af sikredes frygt for smittefare,

14 13 l) der påløber som følge af, at sikrede ikke følger behandlende læges og/eller Europæiskes læges anvisninger. 1.3 I tilfælde af skade - krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at sikrede på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. at sikrede, såfremt sikrede selv har afholdt udgifter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst, indsender skadeanmeldelse i udfyldt stand med originalbilag for de udgifter, sikrede ønsker refunderet. 2 LÆGELIG FEJLBEHANDLING 2.0 Hvem ydes der erstatning til? Rejseforsikringen yder erstatning til sikrede. 2.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skadetilfælde forårsaget af akut sygdom eller tilskadekomst, der er omfattet af dækning 1 Sygdom/- Hjemtransport 2.2 Hvilken erstatning yder rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker erstatning ved lægelig fejlbehandling under hospitalsindlæggelse eller ambulant behandling. Erstatningsansvaret fastlægges efter Lov om patientforsikring 2-8 og erstatningens størrelse efter Lov om erstatningsansvar. 2.3 I tilfælde af skade - krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at sikrede på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb. 3 SYGELEDSAGELSE/TILKALDELSE 3.0 Hvem dækkes udgifter for? Op til to personer efter sikredes eget valg. 3.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skadetilfælde omfattet af dækning 1 Sygdom/Hjemtransport, hvor sikrede

15 14 a) får en akut sygdom eller kommer til skade, der af behandlende læge og Europæiskes læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, b) rammes af livstruende sygdom, c) skal hjemtransporteres eller d) afgår ved døden. 3.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker følgende under sygeledsagelsen/tilkaldelsen: a) udgifter til transport fra bopælen ud til sikrede - maksimalt økonomiklasse. Rejseforsikringen dækker ikke, hvis sikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn fra sygeledsagerens udrejse fra bopælen, b) til forlængelse af eksisterende rejseforsikring hos Europæiske eller køb af en Europæiske rejseforsikring (Det Blå Kort) for sygeledsagelsens varighed, c) udgifter til transport - maksimalt samme transportklasse som sikrede - dog ikke ambulancefly, i tilfælde hvor sikrede skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres, d) ekstraudgifter til hotelophold, maksimalt DKK 1.000,- pr. dag pr. person, e) fortæring og lokaltransport med op til DKK 250,- pr. dag pr. person - uden krav om dokumentation. Når sygeledsagelsen/tilkaldelsen er afsluttet enten ved sikredes udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller sikredes hjemkomst til bopæl/hospital i hjemlandet dækker rejseforsikringen følgende: f) ekstraudgifter til hjemrejse til bopælen eller indhentning af fastlagt rejserute - maksimalt økonomiklasse. Vælger sygeledsagerne at benytte én af disse muligheder, skal dette ske senest 10 dage efter, at sygeledsagelsen er afsluttet. 3.3 I tilfælde af skade - krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at sikrede indsender original dokumentation for alle afholdte udgifter til ophold og transport for de personer, der har været sygeledsagere. 4 REJSEAFBRYDELSE 4.0 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede må afbryde tjenesterejsen før planlagt som følge af, at der under tjenesterejsen

16 15 opstår dødsfald eller alvorlig akut sygdom/alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse blandt følgende personer i hjemlandet: a) Sikredes ægtefælle eller samlever b) Sikredes børn eller forældre. 4.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker sikredes ekstraudgifter a) til hjemrejse til hjemlandet - som udgangspunkt økonomiklasse, b) i forbindelse med efterfølgende udrejse til udgangspunktet for hjemkaldelsen, såfremt der på tidspunktet for hjemrejsen er mindst 1 måned tilbage af den oprindelige rejses planlagte varighed samt rejseforsikringens løbetid. Udrejsen skal ske senest 14 dage efter hjemkaldelsen. 4.2 Undtagelse Rejseforsikringen dækker ikke hjemkaldelse, der vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger indenfor 12 timer fra det planlagte hjemkomsttidspunkt. 4.3 I tilfælde af skade - krav til dokumentation I tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald blandt sikredes ægtefælle, samlever, børn eller forældre skal sikrede fremskaffe lægeerklæring eller dødsattest fra den læge eller det hospital, der har tilset personen. 5 ULYKKE 5.0 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? a) Invaliditet: Rejseforsikringen yder erstatning for varigt men invaliditetserstatning - i tilfælde af, at sikrede på tjenesterejsen rammes af et ulykkestilfælde. b) Dødsfald: Rejseforsikringen yder erstatning i tilfælde af, at sikrede på tjenesterejsen afgår ved døden som følge af et ulykkestilfælde. c) Tandbehandling: Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at sikrede på tjenesterejsen rammes af et ulykkestilfælde, der nødvendiggør tandbehandling. Rejseforsikringen dækker ikke tyggeskader. 5.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Invaliditetserstatning:

17 16 a) Sikrede har ret til invaliditetserstatning, såfremt et ulykkestilfælde har medført et varigt men på mindst 5%. Mengraden fastsættes, når sikredes helbredstilstand er blevet stationær, det vil sige, når sikredes helbredstilstand ikke længere forventes at ville ændre sig væsentligt, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden. b) Mengraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad i henhold til Arbejdsskadestyrelsens mentabel uden hensyn til sikredes erhverv. c) Invaliditetserstatningen udgør den til mengraden svarende procent af forsikringssummen. d) Mengraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100. En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning. e) En bestående invaliditet kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. f) Sikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Dødsfaldserstatning: g) Når et ulykkestilfælde direkte medfører den sikredes død inden for et år efter ulykkestilfældets indtræden, udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum. h) Er der i anledning af ulykkestilfældet fra Europæiske udbetalt invaliditetserstatning eller udgifter til tandbehandling, ydes erstatning med det beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger den allerede foretagne udbetaling. Tandbehandling: i) Rejseforsikringen dækker udgifter til behandling af en tandskade. Ved tandskader sket i udlandet skal tandbehandling påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i hjemlandet. Der er tale om en engangsudgift dvs. rejseforsikringen dækker ikke fornyet behandling, der kan relateres til samme tandskade. Tyggeskader dækkes ikke af rejseforsikringen. Bemærk Europæiske har ret til at nedsætte eller lade erstatningen af udgifter til tandbehandlingen bortfalde, såfremt sikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering må antages at have været væsentligt dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig kontrol og behandling anbefalet i forbindelse hermed.

18 5.2 Begrænsninger a) For personer over 65 år dækker rejseforsikringen ved invaliditet med halvdelen af de for dækningen tegnede summer. b) Uanset at der er tegnet højere forsikringssummer på en eller flere policer i Europæiske, kan Europæiskes erstatningspligt pr. person aldrig overstige DKK 20 mio. ved invaliditet og DKK 10 mio. ved død. For ulykkestilfælde indtruffet under luftfart gælder følgende særlige begrænsninger: c) Rejseforsikringen omfatter kun ulykkestilfælde, der rammer den sikrede om bord på nationalitetsbetegnede luftfartøjer. 5.3 Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke invaliditet, dødsfald eller tandbehandling (mht. tandbehandling se dog pkt. 1.1 b) som følge af a) sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkes-tilfælde, b) forværring af følgerne af et ulykkestilfælde på grund af en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. 5.4 Hvilke personer modtager erstatning i tilfælde af invaliditet eller dødsfald? Invaliditetserstatning udbetales til sikrede, og det er en betingelse for udbetaling, at sikrede er i live på det tidspunkt, hvor erstatningen kan fordres udbetalt. Dersom sikrede afgår ved døden, udbetales forsikringssummen, medmindre andet er meddelt Europæiske, til nærmeste pårørende, hvorved forstås sikredes ægtefælle eller, hvis sådan ikke efterlades, til sikredes børn eller, hvis sådanne ikke forefindes, til sikredes samlever, der er tilmeldt samme adresse i Folkeregisteret som sikrede og har været det de sidste to år før dødsfaldet eller, hvis en sådan ikke findes, til sikredes arvinger. 5.5 Voldgift Mengradens størrelse skal, hvis sikrede forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne hertil deles ligeligt mellem sikrede og Europæiske. 5.6 I tilfælde af skade - krav til dokumentation Indtræffer et ulykkestilfælde, for hvilket der kræves erstatning, skal anmeldelse til Europæiske ske hurtigst muligt ved udfyldelse af skadeanmeldelse. Det er vigtigt for korrekt bedømmelse af Europæiskes 17

19 18 erstatningspligt, at en nøjagtig beskrivelse af hændelsen fremgår af anmeldelsen. a) Såfremt sikrede har været under læge- og/eller hospitalsbehandling, skal dette fremgå af anmeldelsen tillige med oplysning om navn og adresse på læge og/eller hospital. b) Såfremt sikrede er i besiddelse af lægerapport eller hospitalsjournal, skal disse indsendes i original. c) Såfremt der er optaget politirapport, skal dette oplyses, evt. ved indsendelse af udleveret kvittering for anmeldelsen. d) Europæiske er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, herunder tandlæge eller hospital, der behandler eller har behandlet sikrede, samt til at lade sikrede undersøge af en af selskabet valgt læge. e) Ved dødsfald er Europæiske berettiget til at kræve obduktion samt få udleveret resultatet heraf samt kopi af dødsattest. Ved tandbehandling er det en betingelse for Europæiskes erstatningspligt f) at sikrede fra den behandlende tandlæge på stedet fremskaffer erklæring indeholdende diagnose, samt at sikrede på anmodning giver Europæiskes tandlæge adgang til alle relevante journaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb, g) at sikrede, såfremt denne selv har afholdt udgifter, indsender skadeanmeldelse i udfyldt stand, bilagt originalbilag for de udgifter, der ønskes refunderet. 6 BAGAGEFORSINKELSE 6.0 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker i tilfælde, hvor indskreven bagage er forsinket mere end 3 timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelsessted uden for hjemlandet. 6.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker sikredes rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb. 6.2 Undtagelser Erstatningskøb, der foretages efter, at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet, er ikke dækket af rejseforsikringen. 6.3 I tilfælde af skade - krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at der foreligger

20 19 original dokumentation for forsinkelsen fra det pågældende transportselskab/rejsebureau, originale billet(ter) eller indtegningsbevis(er) samt original dokumentation for de afholdte rimelige og nødvendige ekstraudgifter til erstatningskøb. 7 BAGAGE 7.0 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Genstande, som sikrede medbringer eller erhverver på tjenesterejsen, herunder: rede penge - billetter - rejsechecks - værdipapirer - pas. 7.1 Hvilke genstande er ikke omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker ikke motorkøretøjer, både, windsurfere, campingvogne, cykler og andre transportmidler samt tilbehør til disse. effekter tilhørende sikredes arbejdsgiver, uddannelsesinstitution eller den i hvis interesse tjenesterejsen foretages - dette gælder dog ikke for rede penge. 7.2 Hvilke skader dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skader som følge af brand, røveri og tyveri. Herudover dækkes bortkomst/beskadigelse af indskreven bagage. 7.3 Særlige bestemmelser a) Rede penge, rejsechecks, billetter og værdipapirer erstattes kun ved indbrudstyveri, røveri eller tyveri, der bemærkes i gerningsøjeblikket, og hvor sikrede øjeblikkeligt gør anskrig. Rejseforsikringen dækker maksimalt med DKK b) Guld, sølv, smykker, ædelmetaller og lignende samt foto-, video- og PC-udstyr erstattes kun ved brand, indbruds-tyveri, røveri eller tyveri, der bemærkes i gerningsøjeblikket, og hvor sikrede øjeblikkelig gør anskrig. Ovennævnte genstande betragtes i denne rejseforsikring hver for sig som en enkelt genstand, og dækkes hver især med op til 50 % af forsikringssummen. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige forsikringssummen. 7.4 Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke skader a) forårsaget af almindelig ramponering eller slitage, b) forårsaget af mangelfuld eller uegnet emballage,

21 20 c) på eller forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i bagagen. Rejseforsikringen dækker endvidere ikke d) glemte, tabte eller forlagte genstande, e) tyveri fra uaflåst automobil, campingvogn eller båd, f) genstande, der sendes særskilt, idet disse ikke er dækket under transporten, men først ved afhentning af sikrede, g) tyveri af genstande, der henstår uden effektivt opsyn. De sikrede genstande må ikke forlades af sikrede, heller ikke for kortere tid, såfremt de ikke er låst inde i bolig, motorkøretøj, bagageboks eller lignende. h) indirekte tab, herunder tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks. 7.5 Hvordan beregnes erstatningen? a) Genstande, der er indkøbt som nye, er maksimalt 2 år gamle og i øvrigt ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. b) For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. c) Europæiske kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, der svarer til reparationsudgiften eller genstandens værdiforringelse. d) Europæiske er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura. e) Bagage anses først for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgning er stoppet og bagagen ikke er fundet. Hos nogle transportører kan dette tage op til 4 uger. Europæiske udbetaler erstatning umiddelbart herefter. f) Film-, video-, båndoptagelser, manuskripter, tegninger og lign. dækkes med værdien af råmaterialet. 7.6 Særlig bestemmelse I tilfælde af manglende dokumentation for pris og anskaffelsestidspunkt er Europæiske berettiget til at reducere erstatningsudbetalingen. 7.7 I tilfælde af skade - krav til dokumentation I tilfælde af tyveri af bagage skal sikrede anmelde skaden til nærmeste politimyndighed, og originalkvittering herfor sendes til Europæiske.

22 21 Såfremt sikrede undtagelsesvis ikke kan foretage anmeldelse på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal dette ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten, og den originale kvittering skal sendes til Europæiske. Ved bortkomst/beskadigelse af indskreven bagage skal sikrede foretage anmeldelse til luftfartsselskabet eller anden transportør. Kvittering herfor skal sendes til Europæiske i form af en original P.I.R. (Property Irregularity Report) eller anden dokumentation fra transportøren. Beskadigede effekter må ikke smides ud før tilladelse er givet, eller skaden er opgjort. Sikrede skal på forlangende sende de beskadigede effekter til Europæiske. Sikrede skal, som dokumentation for effekternes alder og værdi, tilsende Europæiske originale kvitteringer, garantibeviser eller lignende original dokumentation. Endvidere skal det specificeres, hvilke effekter sikrede kræver erstatning for. Sikrede skal angive art, mærke, type, alder, og købspris umiddelbart før skaden. 8 PRIVATANSVAR I UDLANDET 8.0 Forsikringssum Personskade DKK ,- Tingskade DKK ,- Forsikringssummerne er højeste grænse for selskabets forpligtelse efter en enkelt forsikringsbegivenhed, selvom denne resulterer i flere skader, selvom ansvaret pålægges flere og uanset, om der er dækning på én eller flere policer i selskabet. 8.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker, såfremt sikrede, i henhold til gældende ret i det land hvor skaden sker, bliver forpligtet til at betale for skader på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. 8.2 Bemærk! Sikrede kan ikke med bindende virkning for Europæiske helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade. 8.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker a) det beløb, sikrede bliver forpligtet til at betale, b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Europæiske.

23 Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke sikredes erstatningsansvar a) i kontraktforhold, b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, c) for skade på ting som sikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, d) for skade som følge af, at sikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, e) for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, luftfartøj eller søfartøjer. Med hensyn til søfartøjer dog kun såfremt dette er på eller over 5 meters længde med sejl eller motor eller hvis motorkraften overstiger 5 hk. Rejseforsikringen dækker endvidere ikke f) bøder eller bodslignende krav. 8.5 I tilfælde af skade - krav til dokumentation Sikrede har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, herunder original politirapport eller kvittering for anmeldelse til politiet, samt nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på alle implicerede personer, oplysning om andre forsikringer, der kan omfatte den skete skade, vidneerklæringer, specificeret opgørelse af skaden. 9 GLOBAL JURIDISK ASSISTANCE 9.0 Hvem dækkes udgifter for? Dækning erstatter sikredes udgifter. 9.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Retshjælp Rejseforsikringen dækker a) nødvendige og rimelige advokatomkostninger til og med sagens afgørelse ved 1. instans - maksimalt DKK ,- i tilfælde af, at sikrede under tjenesterejsen bliver tiltalt/sigtet for et strafbart forhold. Bliver sikrede ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes advokatomkostningerne som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til

24 23 Europæiske efter påkrav. Et eventuel valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Europæiske, b) sikredes udgifter til advokatbistand i forbindelse med andre end de i pkt. 9.1 a nævnte juridiske problemer opstået under tjenesterejsen. Et eventuel valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Europæiske, c) rejseudgifter som følge af, at sikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet. Sikkerhedsstillelse. d) Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive sikrede eller sikredes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til Europæiske ved frigivelse eller efter påkrav, 9.2 Selvrisiko Ved enhver skade under denne dækning, undtagen pkt. 9.1d (sikkerhedsstillelse) betaler sikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst DKK 2.500, Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke ved juridiske problemer a) mellem sikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren, b) i forbindelse med erhvervsudøvelse, c) i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål, d) mellem sikrede og Europæiske. Rejseforsikringen dækker endvidere ikke e) egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav, 9.4 I tilfælde af skade - krav til dokumentation Sikrede har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse, levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. KAPITEL 4 - FÆLLESBETINGELSER 10.1 Forsikringssum De anførte forsikringssummer og delsummer, der er anført i betingelserne for de enkelte dækninger, danner grænsen for Europæiskes erstatningspligt for samtlige forsikringsbegivenheder, der indtræder i forsikringsperioden.

25 Dækning fra anden side (gælder ikke for dækning 5 Ulykke) Såfremt dobbeltforsikring foreligger, dækker Europæiske kun i det omfang, den sikrede ikke opnår erstatning andetsteds Overdragelse af erstatningskrav/regres Ingen kan uden samtykke overdrage sine rettigheder ifølge rejseforsikringen. I tilfælde af udbetalinger indtræder Europæiske i alle sikredes rettigheder. I det omfang Europæiske har stillet sikkerhed, indtræder Europæiske i enhver henseende i sikredes eventuelle krav om frigivelse af sikkerhedsstillelse. Europæiske rejser dog ikke regreskrav mod sikredes privat tegnede forsikringer Generelle undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke skade opstået som en direkte eller indirekte følge af: a) Krig, hvor der anvendes nukleare, kemiske eller biologiske våben, eller personlig deltagelse i krig eller krigslignende aktioner, oprør og borgerlige uroligheder, b) Deltagelse i internationalt nødhjælpsarbejde og lignende bistandsopgaver, når dette sker i krigszoner eller tilsvarende stærkt risikofyldte områder. c) Politi- eller militærmyndigheders udstationeringer i krigszoner eller tilsvarende stærkt risikofyldte områder. d) Strejke eller lockout. e) Arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb, foretaget af offentlig myndighed. f) Udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling. g) Deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, opdagelsesrejser, storvildtjagt eller bjergbestigning. h) Træning til eller deltagelse i enhver form for motorløb, cykel- eller hestevæddeløb, boksning, karate og andre kamp-sportsgrene, elastikspring, paragliding (faldskærm efter båd), hanggliding (drage- eller sejlflyvning), faldskærmsudspring, svæveflyvning, dykning med anvendelse af dykker- eller frømandsudstyr, anden farlig sport, samt professionel sportsudøvelse. Rejseforsikringen dækker endvidere ikke skade, der uanset sikredes sindstilstand på skadetidspunktet, fremkaldes:

26 i) ved forsæt eller grov uagtsomhed, j) under selvforskyldt beruselse eller k) under påvirkning af narkotika eller andet bedøvende middel eller medicin Anmeldelse af skade Se Europæiskes skadevejledning, der udleveres sammen med forsikringskortet Ankenævn Hvis sikrede er uenig i Europæiskes afgørelse i en skadesag, og en fornyet henvendelse ikke har ført til andet resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Tlf (mellem kl og 13.00) Klagen skal indsendes på et særligt skema, som fås hos Europæiske, Forsikringsoplysningen, telefon (mellem kl og 16.00), eller hos Ankenævnets sekretariat. Ved klager til Ankenævnet må sikrede betale et mindre gebyr Lovvalg Tvister, der udspringer af en forsikringsaftale på nærværende forsikringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret Værneting Søgsmål mod Europæiske skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret Definitioner Til brug for denne rejseforsikring defineres nedennævnte betegnelser som følger: Akut sygdom. Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. Eksisterende sygdom er en sygdom, der enten er kendt af patienten eller diagnosticeret på afrejsetidspunktet. Ekstraudgifter er udgifter, sikrede udelukkende får som følge af et skadetilfælde, der er dækningsberettiget. Skulle udgifterne have været afholdt uanset skadetilfældets indtræden, er der ikke tale om ekstraudgifter. Ved forsørger forstås en forsikret, som er gift, eller har forsørgerpligt over for børn under 18 år, eller har levet i et ægteskabslignende 25

27 26 forhold, og som har haft fælles folkeregisteradresse med samlever i mindst de 24 foregående måneder. Denne tidsbegrænsning gælder dog ikke, hvis 2 samlevere har børn sammen og/eller tidligere har været gift med hinanden, men nu lever sammen på ny uden at være gift med hinanden. Hjemlandet er det land, hvorfra sikrede har påbegyndt sin rejse. Indbrudstyveri. Tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at der er tydelige spor efter opbrud af dør, vindue eller lignende. Tyveri fra bil, tog, fly, bus, båd, campingvogn eller telt regnes ikke for indbrudstyveri. Kronisk sygdom er en diagnosticeret sygdom, for hvilken der ikke er en kendt helbredende behandling. Professionel sportsudøvelse er sportsudøvelse, der ikke falder ind under den efterfølgende definition af amatørsportsudøvelse: Amatørsportsudøvelse dyrkes i egen interesse uden kontraktlige forpligtelser til en klub, personlig- eller klubsponsor mv. og uden at sportsudøveren modtager andet vederlag end rejse og ophold betalt. Sportsbeklædning, rekvisitter mv. som sportsudøveren modtager/får stillet til rådighed samt mindre præmier, herunder pengepræmier, som sportsudøveren har mulighed for at vinde i forbindelse med udøvelsen af sin idræt, betragtes ikke som vederlag. Samlever. Med samlever forstås en person, der er tilmeldt samme adresse som sikrede, og som lever sammen med sikrede i et ægteskabslignende forhold (fast samlivsforhold). Screenet blod er blodpræparater, hvor der ikke er risiko for overførsel af: Hepatitis B, hepatitis C, HIV I, HIV II samt malaria. Tjenesterejse. En rejse, der er et nødvendigt led i tjenesten og godkendes af tjenestestedet som en tjenesterejse. Tyggeskade. En tyggeskade er en tandskade, der opstår ved, at sikrede upåregneligt tygger i et fremmedlegeme i mad el. lign. Ulykkestilfælde. Et ulykkestilfælde er en tilfældig af den sikredes vilje uafhængig, pludselig udefra kommende indvirkning på legemet, der har en påviselig beskadigelse af dette til følge. Videnskabelige ekspeditioner er ekspeditioner til områder, hvor de lokale offentlige myndigheder kræver speciel tilladelse til at opholde sig.

28 27 Såfremt sikrede ønsker akut hjælp på stedet, kan sikrede kontakte Europæiske, der kan formidle hjælp ud til sikrede. Europæiske Rejseforsikring Europæiskes Alarm Central Frederiksberg Alle 3 Frederiksberg Alle 3 DK-1790 København V DK-1790 København V Erhvervsafdeling direkte (9-16): Døgnbetjening: Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Stempelafgiften berigtiges efter stempellovens 70

29 Cirkulære af 25. juli 2000 Perst. nr Henvendelse om dette cirkulære rettes til Personalestyrelsen, Arbejdsmiljø og medindflydelse Adresse: Borgergade 18 Postboks 2193 DK-1017 København K Telefon Telefax J.nr Yderligere eksemplarer af cirkulæret kan købes ved henvendelse til Schultz Information, tlf Pris 15,- kr.

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Rejseforsikring under statslige Tjenesterejser mv. i udlandet

Rejseforsikring under statslige Tjenesterejser mv. i udlandet Rejseforsikring under statslige Tjenesterejser mv. i udlandet Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2016 Rejseforsikring under

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 061-05 PKAT nr. J.nr. 04-5414-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3 2. Grundlæggende ændringer... 3 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. I henhold til dansk forsikringslovgivning Fælles bestemmelser Sådan læser du forsikringsbetingelserne Definitioner Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

Vi er med dig. Forretningsrejse

Vi er med dig. Forretningsrejse Vi er med dig overalt Forretningsrejse Ændringsliste 2014 Ændringer til Betingelserne Artikel Fra 2013 Til 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes af virksomheder, organisationer og foreninger (forsikringstager),

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab Betingelser nr. 202702 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister,

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, Betingelser nr. 203602 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, inkl. tandskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler Betingelser nr. 203102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler ekskl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere