projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk"

Transkript

1 projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

2 Projekt fra behandling til beskæftigelse 2

3 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler Indhold i den jobrettede indsats Samtaler med erhvervspsykologen Samtaler med erhvervsrådgiveren Psykoedukation Praktik Erfaringsudveksling i gruppe 3. RESULTATER OG ERFARINGER Gode grunde til en samtidig indsats Et godt overlap: 5 gode råd Den jobrettede indsats i Psykiatrifonden Hvad har det krævet at lave gode samtidige indsatser? 4. EVALUERING

4 Projekt fra behandling til beskæftigelse 4

5 Psykiatrifonden resume FAkta Projekt fra Behandling til Beskæftigelse Projektet er et metodeudviklingsprojekt finansieret af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune. Formålet var at udvikle samarbejdsmetoder mellem behandlingen og den jobrettede indsats for mennesker med psykisk sygdom. Projektet løb fra 1. april 2012 til 1. april 2013, og i alt 25 deltagere har i den periode været igennem projektet. Det jobrettede forløb i Psykiatrifonden varede 16 uger og indeholdt blandt andet praktikforløb og undervisning i psykisk sårbarhed og arbejdsliv samt ugentlige samtaler med en erhvervsrådgiver og en erhvervspsykolog. Den 1. april 2012 startede Psykiatrifonden og Københavns Kommune et metodeudviklingsprojekt, som skulle udvikle metoder til at lette overgangen fra behandling til beskæftigelse for mennesker med psykisk sygdom. Psykiatrifondens erfaring var, at tiden efter et behandlingsforløb ofte er en sårbar periode, hvor usikkerhed om fremtiden og en manglende struktur i hverdagen kan give risiko for tilbagefald. Derfor søgte Psykiatrifonden Københavns Kommune om penge til at udvikle samarbejdsmetoder mellem behandlingspsykiatrien og den jobrettede indsats. Det blev til Projekt fra Behandling til Beskæftigelse. Ideen med projektet var at få behandlingsforløbet og jobindsatsen til at understøtte hinanden. Metoden var, at lade de to forløb overlappe, således at deltagerne startede i et jobrettet forløb i Psykiatrifonden sideløbende med eller i umiddelbar forlængelse af deres behandlingsforløb. Andre instanser i forhold til sundhed og sociale forhold blev inddraget efter behov. Erfaringerne viser, at der kan være meget vundet ved at give mennesker med psykisk sygdom mulighed for at sætte fokus på deres fremtidige arbejdsliv, mens de stadig er i behandling. Medarbejderne i Psykiatrifonden oplevede, at det gavnede jobindsatsen at kunne bygge direkte videre på deltagernes erfaringer og nye indsigter fra behandlingen. Deltagerne i projektet var generelt meget bevidste om, hvad det var for strategier fra behandlingen, som de skulle ud at prøve af i forhold til arbejdsmarkedet og var motiverede for at afprøve dem i praksis. 5

6 Projekt fra behandling til beskæftigelse fakta Målgruppen var borgere: med bopæl i København på kontanthjælp eller sygedagpenge tilhørende matchgruppe 2. 1 Over 18 år. Psykiatrifonden agerede som 2. aktør i forhold til jobcentret, og forløbene var derfor underlagt lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når deltageren havde sagt ja til at deltage. Målgruppe Deltagerne i projektet var alle i gang med eller havde netop afsluttet et behandlingsforløb på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, som var en primær samarbejdspartner i projektet. Centret varetager ambulant behandling af personer over 18 år med ikke-psykotiske psykiske lidelser. Deltagerne kom fra følgende ambulatorier: Belastningsreaktion: 4 deltagere Spiseforstyrrelse: 6 deltagere Personlighedsforstyrrelse: 11 deltagere Angst: 4 deltagere Deltagernes behandlingsforløb på Psykoterapeutisk Center Stolpegård var ambulant ca.1 til 2 dage om ugen. Det var frivilligt at deltage i projektet, og deltagerne var alle blevet informeret om projektet af deres behandler og visiteret af Psykiatrifondens medarbejdere, inden de sagde ja til at deltage. 6

7 Psykiatrifonden 2013 Det er vigtigt, at vi bygger bro mellem behandlingen og patienternes fremtid, så de ikke kastes ud på dybt vand Behandler på Psykoterapeutisk Center Stolpegård 7

8 Projekt fra behandling til beskæftigelse 2. METODE Parallelindsats Projektet har sammentænkt beskæftigelses-, sundheds- og socialindsatser ved at arbejde med parallelindsatser som en central arbejdsmetode. Helt konkret har det betydet, at en borger i et behandlingstilbud på Psykoterapeutisk Center Stolpegård er blevet støttet af sin behandler til at undersøge tanker og parathed til at påbegynde en afklaring af fremtidig uddannelse og arbejde. Borgeren er derefter startet i et jobrettet forløb i Psykiatrifonden sideløbende med eller i umiddelbar forlængelse af behandlingen. Samtidig er behovet for sociale foranstaltninger og sundhedsmæssige tiltag blevet afklaret og sat i værk. Sundhedsforvaltningen og Socialforvaltningen blev inddraget efter behov, og de forskellige indsatser blev koordineret af erhvervsrådgiveren i projektet. 8

9 Psykiatrifonden 2013 BEHANDLING F.eks. Spiseforstyrrelse Personlighedsforstyrrelse Angst PTSD VISITATION BESKÆFTIGelses- RETTET INDSATS Projekt fra Behandling til beskæftigelse SOCial- FORVALTNINGEN f.eks. ansøgning om støttekontaktperson/ hjemmevejleder, økonomisk rådgivning SUNDHEDSforVALTNINGEN f.eks. motionshold, kostvejledning Overlap fra behandlingen til den beskæftigelsesrettede indsats 3 samtaler på behandlingsstedet SAMTALE Behandleren afklarer, om en patient har lyst til og er motiveret for at sætte fokus på fremtidig arbejde eller uddannelse SAMTALE En medarbejder fra den beskæftigelsesrettede indsats visiterer den potentielle deltager til et beskæftigelsesrettet forløb SAMTALE Deltageren overdrager, i samarbejde med sin behandler, information fra sit behandlingsforløb til medarbejdere fra den beskæftigelsesrettede indsats 9

10 Projekt fra behandling til beskæftigelse Overlappet: De tre samtaler 1. samtale Til stede: En potentiel deltager til projektet og en behandler fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Behandlerne fortalte om projektet til de patienter, som de vurderede ville profitere af et jobrettet forløb sideløbende med behandlingen. Psykiatrifonden havde lavet et informationsark om projektet til behandlerne og et til patienterne, som behandleren kunne tage udgangspunkt i, og som patienten kunne tage med hjem og orientere sig i. Behandleren og patienten afklarede, om patienten umiddelbart var motiveret for at indgå i forløbet, og om patienten forventede at kunne indgå aktivt i forløbet. 2. samtale Psykiatrifondens visiterende samtale Til stede: En visitator fra projektet og en potentiel deltager til projektet en behandler fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård var til stede, hvis behandleren og deltageren vurderede, at der var et behov for det. I den visiterende samtale fik deltageren mulighed for at få sat ansigt på én af Psykiatrifondens medarbejdere og at få en mere uddybende beskrivelse af projektet. I samtalen var der fokus på at afklare, om deltageren var interesseret i og motiveret for at indgå i projektet. Derudover blev der talt om deltagerens erfaringer med arbejdsmarkedet, og hvilke ressourcer og barrierer han eller hun selv oplevede i forhold til at vende tilbage til arbejde eller uddannelse. Samtidig blev der foretaget en forventningsafstemning mellem deltageren og Psykiatrifonden. Når Psykiatrifonden og Jobcenter København havde vurderet, at en deltager kunne deltage i projektet, og deltageren havde givet sit skriftlige samtykke, blev der arrangeret en tredje samtale, hvor information fra behandlingen blev overdraget til projektmedarbejderne i Psykiatrifonden. 10

11 Psykiatrifonden samtale Overdragelse af information Til stede: Deltageren, en behandler fra Psykoterapeutisk Center Stolpegården og en erhvervsrådgiver og erhvervspsykolog fra Psykiatrifonden. Formålet med samtalen var, at deltagerne fik mulighed for at overlevere de erfaringer, nye strategier, oplevede begrænsninger, ny viden og anden relevant information fra deres behandlingsforløb til det jobrettede forløb i Psykiatrifonden. Det var således ikke al viden fra behandlingen, som skulle overleveres, men kun det som deltageren fandt relevant i forhold til fremtidig beskæftigelse. Der var i samtalen fokus på, hvad deltageren tog med sig fra behandlingen i forhold til fremtidig arbejde og uddannelse, og hvad der skulle være opmærksomhed på i den jobrettede indsats. Det var f.eks. handlemønstre, vanskeligheder i forhold til sociale sammenhænge mm. Behandleren fra Psykoterapeutisk Center Stolpegården var til stede for at støtte deltageren i at beskrive de temaer, som de havde arbejdet med i behandlingen. Samtidig var formålet, at skabe en tryg ramme ved at have behandleren med. 11

12 Projekt fra behandling til beskæftigelse Indhold i den jobrettede indsats De jobrettede forløb i Psykiatrifonden varede som udgangspunkt 16 uger 2. Der blev gennem forløbene foretaget individuelle skøn om tilbuddets omfang i timetal, som varierede fra 2 til 30 timer om ugen. Alle forløb i projektet indeholdt ugentlige samtaler med en erhvervsrådgiver og en erhvervspsykolog i Psykiatrifonden. Formålet med samtalerne var at skabe et tillidsfuldt samarbejde og støtte deltageren i at planlægge, etablere og deltage i afklarende aktiviteter og samtidig fastholde og fortsætte den udvikling, der var igangsat i behandlingsforløbet. Samtaler med erhvervspsykologen Formålet med samtalerne var at: Støtte deltageren i at blive bevidst om styrker og udfordringer i forhold til hans eller hendes beskæftigelsessituation. Støtte deltageren i at håndtere udfordringer i en arbejdssammenhæng på nye måder. Hjælpe deltageren med at omsætte erfaringer og coping-strategier fra behandlingen til beskæftigelsessituationen. Der var således ikke tale om behandling, men om støttende samtaler med fokus på beskæftigelse. Erhvervspsykologen har lært mig, at det er stort at kunne sige fra, hvor jeg tidligere bare har set det som endnu et nederlag. Hun har også været enormt god til at få mig til at fokusere på alle de små sejre i stedet for alle de små nederlag, og det gør, at man faktisk kan mere og mere, fordi man jo sejrer lidt hele tiden. MVH Camilla 12

13 Psykiatrifonden 2013 Samtaler med erhvervsrådgiveren Formålet med samtalerne med erhvervsrådgiveren var at: Motivere og støtte deltagerne i forhold til en konkret afprøvning i en undervisnings eller praktiksituation. Etablere praktik og følge op under praktikforløbet. Udarbejde fokuspunkter sammen med deltageren i forhold til praktikforløbet. Forberede deltagerne på mødet med praktikstedet og på, hvordan de kunne forklare deres sårbarhed til en arbejdsgiver. Koordinere samarbejdet mellem jobcentret, behandlingsstedet, Sundhedsforvaltningen og Socialforvaltningen. Når jobindsatsen i Psykiatrifonden var afsluttet, sørgerede erhvervsrådgiveren for, at deltagerne blev sendt videre på den bedst mulige måde. For de deltagere som skulle i gang med et videre samarbejde med jobcentret, udarbejdede erhvervsrådgiveren en skriftlig tilbagemelding til jobcentret med forslag til det videre forløb og deltog, så vidt det var muligt, ved deltagerens første møde med jobcentret. Udover de ugentlige samtaler med erhvervspsykologen og erhvervsrådgiveren blev forløbene individuelt tilrettelagt efter behov med f.eks. Holdundervisning i stress, depression og angst (psykoedukation) Virksomhedspraktik Erfaringsudveksling i gruppe Erfaringsudveksling i gruppe Virksomhedspraktik Psykoedukation undervisning om psykisk sårbarhed og arbejde Jobplan Samtaler med erhvervsrådgiver og erhvervspsykolog 13

14 Projekt fra behandling til beskæftigelse FAKTA Ud af de 25 deltagere har: 25 haft ugentlige samtaler med en erhvervspsykolog og en erhvervsrådgiver fra Psykiatrifonden. 15 været i praktik. 20 deltaget i psykoedukation. 7 deltaget i erfaringsudveksling i gruppe. FAKTA Den jobrettede indsats i Psykiatrifonden har været karakteriseret ved at: Være individuelt tilrettelagt Være fleksibel Bygge på en tæt kontakt til en erhvervsrådgiver og erhvervspsykolog gennem hele forløbet. Være helhedsorienteret Psykoedukation Deltagerne fik i undervisningen viden om stress, depression og angst for herigennem at forebygge tilbagefald i fremtiden. Samtidig var psykoedukationen et sted, hvor deltagerne kunne øve sig i at forpligtige sig til noget, hvor der blev stillet krav og i at indgå i sociale sammenhænge. Praktik I et praktikforløb fik deltagerne mulighed for at udvikle og afklare deres kompetencer i forhold til deres jobmuligheder og mål. Samtidig fik de mulighed for at omsætte resultaterne fra deres behandling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård til praktiske erfaringer. Erhvervsrådgiveren sikrede, i samarbejde med deltageren, at virksomheden var informeret om deltagerens eventuelle begrænsninger og hvad det betød for arbejdsevnen og behov for skånehensyn. Erhvervsrådgiveren havde forløbet igennem en tæt kontakt til deltageren og til virksomheden med opfølgning hver anden uge. Erfaringsudveksling i gruppe Projektet startede en gruppe op 1 ½ til 2 timer om ugen for de deltagere, som var i praktik og havde lyst til at udveksle erfaringer. Rammen blev sat af projektets erhvervspsykolog, men indholdet blev primært styret af deltagernes ønsker og behov fremfor at være undervisning eller terapi. Ingen havde tidligere lært mig noget om angst og depression, og det var en enorm hjælp at lære noget om, så man bedre kan forstå og acceptere ens egne og andres reaktioner, begrænsninger mm. Det har især været værdifuldt, fordi man ikke blev tvunget til at deltage aktivt eller snakke, som man kan være ude for i andre undervisningstilbud. MVH Camilla 14

15 Psykiatrifonden resultater OG ERFARINGER FAKTA Projektets erhvervsrådgiver om målgruppen: Deltagerne har generelt: Været motiverede. Taget ansvar for deres udvikling. Haft en god forståelse for, hvad de skulle ud at arbejde med i forhold til deres ressourcer og barrierer. Haft en høj grad af indsigt i deres sygdom og strategier til at håndtere deres symptomer. Erfaringerne fra projektet er, at det giver god mening at starte en jobrettet indsats op sideløbende med et behandlingsforløb for de, som er motiverede. Gode grunde til en samtidig indsats Tag hånd om bekymringerne og skab ro Når en borger nærmer sig slutningen af et behandlingsforløb spekulerer han eller hun ofte over, hvordan livet efter behandlingen skal se ud også i forhold til arbejde. Er det overhovedet muligt at få fodfæste på arbejdsmarkedet? Er der plads til en eventuel sårbarhed? Ved at tage hånd om bekymringerne tidligt, kan man undgå at de vokser. Det giver ro i behandlingen. Motivationen er der Mange borgere er mod slutningen af deres behandlingsforløb motiverede for at prøve nye indsigter og værktøjer fra behandlingen af i den virkelige verden. Det kan fx være at håndtere sociale kontakter, at give udtryk for egne behov eller at sige fra. Den afprøvning kan meget vel ske på en arbejdsplads og med støtte. Behandleren som sparringspartner Når borgeren fortsat er i behandling under den beskæftigelsesrettede indsats, kan han eller hun sparre med sin behandler i forhold til de udfordringer, der naturligt opstår. Det kan fx være udfordringer, som borgeren møder i et praktikforløb eller i samarbejdet med jobcentret. Overlevering af relevant viden fra behandlingen Ved at lade behandling og den beskæftigelsesrettede indsats køre parallelt, går viden om fx handlemønstre og fokuspunkter fra behandlingen ikke tabt, men kan bruges aktivt i det videre forløb. Forebyggelse af tilbagefald Overgangen fra behandling til en hverdag uden for arbejdsmarkedet, kan skabe tilbagefald i den psykiske sygdom. Men med en beskæftigelsesrettet indsats i slutningen af behandlingsforløb, kommer der vigtig struktur i hverdagen. 15

16 Projekt fra behandling til beskæftigelse Resultater 2 ud af de 25 deltagere afbrød forløbet undervejs. 24 fik lagt en konkret plan for deres videre jobforløb ved afslutningen. 12 blev henvist til praktik via anden aktør. 1 blev henvist til træning i SUF. 3 fik revalidering. 1 startede på studie. 8 blev henvist til videre psykiatrisk behandling/udredning. Et godt overlap: 5 gode råd Sæt ind, når motivationen er der Sæt ind med en jobrettet indsats, når borgeren er mest motiveret. For mange er det allerede under behandlingen. Hold kontakt Hold god kontakt til behandlingsstedet, så behandlerne fx ved, hvad de sender deres patienter videre til. Behandlerne kan være gode sparringspartnere for borgeren i forhold til at finde det rette tidspunkt til at snakke beskæftigelse. Og i forhold til at komme eventuelle bekymringer om den jobrettede indsats i møde. Skab tryghed i relationen Foretag visitationen på behandlingsstedet, hvis det er muligt. På den måde har bliver det muligt at præsentere den jobrettede indsats og dig selv - i trygge rammer. Giv gerne borgeren noget på skrift om den jobrettede indsats. Det kan være med til at skabe overblik over, hvad der skal ske. Få overleveret relevant viden fra behandlingen En fælles samtale mellem borgeren, behandleren og dig kan være meget værd for det senere forløb. Ved en sådan samtale kan borgeren overlevere viden og indsigter fra sin behandling og klæde dig bedre på til det videre arbejde. Skab sammenhæng Sørg gerne for, at der i den jobrettede indsats er én kontaktperson, som koordinerer forløbet i forhold til andre instanser som behandlingsstedet og socialforvaltningen. Den jobrettede indsats i Psykiatrifonden Psykoedukation: Undervisningsforløbet var en stor succes. Det viste sig at være et relevant tilbud for næsten alle deltagerne. For mange var det en god måde at starte op på, da de 3 gange 3 timers undervisning om ugen gav struktur i hverdagen, og var et godt sted at øve sig i at forpligte sig til at starte på noget nyt. Herudover har det for mange været en god øvelse at møde de andre deltagere og øve sig i at indgå socialt i undervisningen og pauserne. Praktik: Det viste sig, at det gav bedst mening med en virksomhedspraktik for de deltagere, som var ved afslutningen af deres behandlingsforløb, da de på det tidspunkt begyndte at orientere sig i mod fremtiden på arbejdsmarkedet. Temaer: Temaerne i den jobrettede indsats i Psykiatrifonden har i mange af forløbene drejet sig om at støtte deltagerne i at omsætte de resultater, de har opnået i behandlingen til nye jobrettede erfaringer. Det har blandt andet handlet om at lære at formulere behov overfor en arbejdsgiver, så arbejdsgiveren har mulighed for at justere de krav, der bliver stillet. Der blev således arbejdet på at skifte deltagerenes fokus fra sygdom og symptomer til konkrete behov i forhold til at fungere og trives på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 16

17 Psykiatrifonden 2013 Hvad har det krævet at lave gode samtidige indsatser? Vores erfaring er, at følgende forhold i projektet har været særligt vigtige i forhold til at kunne tilbyde målgruppen en god indsats: Tryghed og tillid i relationen Deltageren skulle opleve, at der blev lyttet, og at formålet med indsatsen var at støtte og ikke presse personen i arbejde. Frivillighed At det var frivilligt for deltagerne at være med i projektet var med til at sikre, at indsatsen blev sat i gang på det rette tidspunkt, hvor personen var klar og er motiveret. Projektet har fået mig videre. Det har været godt for mig at komme i gang i mit eget tempo og at føle mig hørt MVH Morten En koordinerende indsats samlet hos én person Der var én koordinerende person i projektet, som sørgerede for at den parallelle indsats med samarbejde på tværs af sektorerne fremstod som en sammenhængende indsats for deltageren. Tæt opfølgning En tæt opfølgning sikrede, at der løbende og på et tidligt tidspunkt blev taget hånd om de udfordringer, som kunne opstå under forløbet. Viden om psykisk sygdom Medarbejdernes viden om psykisk sygdom og arbejdsliv gav dem mulighed for at forberede deltageren og virksomheden på nogle af de udfordringer, som deltageren kunne forvente at møde på en arbejdsplads. Samtidig gav det medarbejderne mulighed for at genkende uhensigtsmæssige handlemønstre hos deltageren og identificere behov for eventuel yderligere behandling. Tværfaglighed Et tæt samarbejde mellem en erhvervspsykolog og en erhvervsrådgiver gjorde det muligt at have en helhedsorienteret tilgang til deltageren. Læs meget mere på 17

18 Projekt fra behandling til beskæftigelse 4. EVALUERING Der foretages en ekstern evaluering af projektet af New Insight. 18

19 Psykiatrifonden 2013 NOTER Personer, som ikke er parate til at tage et ordinært arbejde, men som kan deltage i en jobrettet indsats med aktive tilbud deltagere fik forlænget deres forløb med yderligere 16 uger. 19

20 Læs mere på psykiatrifonden.dk

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

DISCUS A/S RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 Formålet med undersøgelsen skal følge udviklingen på arbejdsmarkedet og iværksætte analyser af beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Det har hjulpet mig til at holde ud at være til... Kvinde 25 år Arbejde og Sundhed hånd i hånd Evalueringsrapport fra Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Arbejde og Sundhed hånd i hånd Indholdsfortegnelse............

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger

Den Gode Kollega. Evalueringsrapport. Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger Den Gode Kollega Evalueringsrapport Et arbejdsfastholdelsesprojekt for psykisk sårbare medarbejdere og deres kolleger 11 Forord I januar 2007 startede projektpartnerne Beskæftigelsesafdelingen i Norddjurs

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Hvad virker i aktiveringsindsatsen overfor udsatte unge med psykiske lidelser?

Hvad virker i aktiveringsindsatsen overfor udsatte unge med psykiske lidelser? Hvad virker i aktiveringsindsatsen overfor udsatte unge med psykiske lidelser? Sammendrag af specialets konklusioner vedr. parallel forløb Indhold 1. BAGGRUND FOR SPECIALET... 2 Programteori... 2 Metaevaluering...

Læs mere

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger.

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. Udarbejdet af projekt-medarbejderne: Ulla Vibeke Jensen og Gitte Plougmann 1. Målgruppe, deltagere, resultater 2. Hvad de forskellige

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen

Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen Juni 2013 Vidensindsamling i 6 kommuner Notat 5 Resultater af jobindsatsen og udvikling af arbejdsevnen INDHOLD Indledning 3 Resultat af jobindsats i 6 kommuner efter 10 måneder 4 Profil af de jobinteresserede...

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

SYGEDAGPENGEMODTAGERE

SYGEDAGPENGEMODTAGERE GUIDE TIL JOBCENTER- MEDARBEJDERE VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS FOR SYGEDAGPENGEMODTAGERE 1 MARTS 2015 Indholdsfortegnelse Guidens indhold og formål 3 Virksomheden som samarbejdspartner 3 Samarbejdet med den

Læs mere

SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNE

SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNE SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNE...FAGLIGHED, VIRKE OG INDSATS 1 2 1 SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNES FAGLIGHED 1.1 En socialmedicinsk viden om specifikke sygdomme / s7 1.2 En socialfaglig viden / s8 1.3 Systemkendskab

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Nyfleks forsøget Supplerende materiale

Nyfleks forsøget Supplerende materiale Maj 2013 SLUTEVALUERING Nyfleks forsøget INDHOLD i det supplerende materiale 1. E-guiden 1,2,3 skridt til fleksjob 3 Kort introduktion til e-guiden samt webadressen 2. Delnotat 2 5 3. Artikler fra nyhedsbreve

Læs mere

Handicap & job. - det kan lade sig gøre. Regeringen. April 2009

Handicap & job. - det kan lade sig gøre. Regeringen. April 2009 Handicap & job - det kan lade sig gøre April 2009 Regeringen indhold Forord 1 Kapitel 1 Kort og godt om strategien 4 Kapitel 2 Udfordringerne 7 Der skal være plads til alle 7 Bedre rammer for arbejdsgiverne

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere

Uddannelsesporten på Bornholm

Uddannelsesporten på Bornholm August 2013 LÆRINGSPAPIR Uddannelsesporten på Bornholm INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket? 4 Overblik

Læs mere

Helbredsafklarende Team. En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter

Helbredsafklarende Team. En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Helbredsafklarende Team En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Februar 2007 Helbredsafklarende Team En metode til helbredsafklaring af etniske minoriteter Helbredsafklarende Team En metode

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Mit Liv Mit Valg En helhedsorienteret beskæftigelsesindsats Integrationsnet en del af dansk flygtningehjælp Mit Liv Mit Valg en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats

Læs mere