projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk"

Transkript

1 projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

2 Projekt fra behandling til beskæftigelse 2

3 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler Indhold i den jobrettede indsats Samtaler med erhvervspsykologen Samtaler med erhvervsrådgiveren Psykoedukation Praktik Erfaringsudveksling i gruppe 3. RESULTATER OG ERFARINGER Gode grunde til en samtidig indsats Et godt overlap: 5 gode råd Den jobrettede indsats i Psykiatrifonden Hvad har det krævet at lave gode samtidige indsatser? 4. EVALUERING

4 Projekt fra behandling til beskæftigelse 4

5 Psykiatrifonden resume FAkta Projekt fra Behandling til Beskæftigelse Projektet er et metodeudviklingsprojekt finansieret af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune. Formålet var at udvikle samarbejdsmetoder mellem behandlingen og den jobrettede indsats for mennesker med psykisk sygdom. Projektet løb fra 1. april 2012 til 1. april 2013, og i alt 25 deltagere har i den periode været igennem projektet. Det jobrettede forløb i Psykiatrifonden varede 16 uger og indeholdt blandt andet praktikforløb og undervisning i psykisk sårbarhed og arbejdsliv samt ugentlige samtaler med en erhvervsrådgiver og en erhvervspsykolog. Den 1. april 2012 startede Psykiatrifonden og Københavns Kommune et metodeudviklingsprojekt, som skulle udvikle metoder til at lette overgangen fra behandling til beskæftigelse for mennesker med psykisk sygdom. Psykiatrifondens erfaring var, at tiden efter et behandlingsforløb ofte er en sårbar periode, hvor usikkerhed om fremtiden og en manglende struktur i hverdagen kan give risiko for tilbagefald. Derfor søgte Psykiatrifonden Københavns Kommune om penge til at udvikle samarbejdsmetoder mellem behandlingspsykiatrien og den jobrettede indsats. Det blev til Projekt fra Behandling til Beskæftigelse. Ideen med projektet var at få behandlingsforløbet og jobindsatsen til at understøtte hinanden. Metoden var, at lade de to forløb overlappe, således at deltagerne startede i et jobrettet forløb i Psykiatrifonden sideløbende med eller i umiddelbar forlængelse af deres behandlingsforløb. Andre instanser i forhold til sundhed og sociale forhold blev inddraget efter behov. Erfaringerne viser, at der kan være meget vundet ved at give mennesker med psykisk sygdom mulighed for at sætte fokus på deres fremtidige arbejdsliv, mens de stadig er i behandling. Medarbejderne i Psykiatrifonden oplevede, at det gavnede jobindsatsen at kunne bygge direkte videre på deltagernes erfaringer og nye indsigter fra behandlingen. Deltagerne i projektet var generelt meget bevidste om, hvad det var for strategier fra behandlingen, som de skulle ud at prøve af i forhold til arbejdsmarkedet og var motiverede for at afprøve dem i praksis. 5

6 Projekt fra behandling til beskæftigelse fakta Målgruppen var borgere: med bopæl i København på kontanthjælp eller sygedagpenge tilhørende matchgruppe 2. 1 Over 18 år. Psykiatrifonden agerede som 2. aktør i forhold til jobcentret, og forløbene var derfor underlagt lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når deltageren havde sagt ja til at deltage. Målgruppe Deltagerne i projektet var alle i gang med eller havde netop afsluttet et behandlingsforløb på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, som var en primær samarbejdspartner i projektet. Centret varetager ambulant behandling af personer over 18 år med ikke-psykotiske psykiske lidelser. Deltagerne kom fra følgende ambulatorier: Belastningsreaktion: 4 deltagere Spiseforstyrrelse: 6 deltagere Personlighedsforstyrrelse: 11 deltagere Angst: 4 deltagere Deltagernes behandlingsforløb på Psykoterapeutisk Center Stolpegård var ambulant ca.1 til 2 dage om ugen. Det var frivilligt at deltage i projektet, og deltagerne var alle blevet informeret om projektet af deres behandler og visiteret af Psykiatrifondens medarbejdere, inden de sagde ja til at deltage. 6

7 Psykiatrifonden 2013 Det er vigtigt, at vi bygger bro mellem behandlingen og patienternes fremtid, så de ikke kastes ud på dybt vand Behandler på Psykoterapeutisk Center Stolpegård 7

8 Projekt fra behandling til beskæftigelse 2. METODE Parallelindsats Projektet har sammentænkt beskæftigelses-, sundheds- og socialindsatser ved at arbejde med parallelindsatser som en central arbejdsmetode. Helt konkret har det betydet, at en borger i et behandlingstilbud på Psykoterapeutisk Center Stolpegård er blevet støttet af sin behandler til at undersøge tanker og parathed til at påbegynde en afklaring af fremtidig uddannelse og arbejde. Borgeren er derefter startet i et jobrettet forløb i Psykiatrifonden sideløbende med eller i umiddelbar forlængelse af behandlingen. Samtidig er behovet for sociale foranstaltninger og sundhedsmæssige tiltag blevet afklaret og sat i værk. Sundhedsforvaltningen og Socialforvaltningen blev inddraget efter behov, og de forskellige indsatser blev koordineret af erhvervsrådgiveren i projektet. 8

9 Psykiatrifonden 2013 BEHANDLING F.eks. Spiseforstyrrelse Personlighedsforstyrrelse Angst PTSD VISITATION BESKÆFTIGelses- RETTET INDSATS Projekt fra Behandling til beskæftigelse SOCial- FORVALTNINGEN f.eks. ansøgning om støttekontaktperson/ hjemmevejleder, økonomisk rådgivning SUNDHEDSforVALTNINGEN f.eks. motionshold, kostvejledning Overlap fra behandlingen til den beskæftigelsesrettede indsats 3 samtaler på behandlingsstedet SAMTALE Behandleren afklarer, om en patient har lyst til og er motiveret for at sætte fokus på fremtidig arbejde eller uddannelse SAMTALE En medarbejder fra den beskæftigelsesrettede indsats visiterer den potentielle deltager til et beskæftigelsesrettet forløb SAMTALE Deltageren overdrager, i samarbejde med sin behandler, information fra sit behandlingsforløb til medarbejdere fra den beskæftigelsesrettede indsats 9

10 Projekt fra behandling til beskæftigelse Overlappet: De tre samtaler 1. samtale Til stede: En potentiel deltager til projektet og en behandler fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Behandlerne fortalte om projektet til de patienter, som de vurderede ville profitere af et jobrettet forløb sideløbende med behandlingen. Psykiatrifonden havde lavet et informationsark om projektet til behandlerne og et til patienterne, som behandleren kunne tage udgangspunkt i, og som patienten kunne tage med hjem og orientere sig i. Behandleren og patienten afklarede, om patienten umiddelbart var motiveret for at indgå i forløbet, og om patienten forventede at kunne indgå aktivt i forløbet. 2. samtale Psykiatrifondens visiterende samtale Til stede: En visitator fra projektet og en potentiel deltager til projektet en behandler fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård var til stede, hvis behandleren og deltageren vurderede, at der var et behov for det. I den visiterende samtale fik deltageren mulighed for at få sat ansigt på én af Psykiatrifondens medarbejdere og at få en mere uddybende beskrivelse af projektet. I samtalen var der fokus på at afklare, om deltageren var interesseret i og motiveret for at indgå i projektet. Derudover blev der talt om deltagerens erfaringer med arbejdsmarkedet, og hvilke ressourcer og barrierer han eller hun selv oplevede i forhold til at vende tilbage til arbejde eller uddannelse. Samtidig blev der foretaget en forventningsafstemning mellem deltageren og Psykiatrifonden. Når Psykiatrifonden og Jobcenter København havde vurderet, at en deltager kunne deltage i projektet, og deltageren havde givet sit skriftlige samtykke, blev der arrangeret en tredje samtale, hvor information fra behandlingen blev overdraget til projektmedarbejderne i Psykiatrifonden. 10

11 Psykiatrifonden samtale Overdragelse af information Til stede: Deltageren, en behandler fra Psykoterapeutisk Center Stolpegården og en erhvervsrådgiver og erhvervspsykolog fra Psykiatrifonden. Formålet med samtalen var, at deltagerne fik mulighed for at overlevere de erfaringer, nye strategier, oplevede begrænsninger, ny viden og anden relevant information fra deres behandlingsforløb til det jobrettede forløb i Psykiatrifonden. Det var således ikke al viden fra behandlingen, som skulle overleveres, men kun det som deltageren fandt relevant i forhold til fremtidig beskæftigelse. Der var i samtalen fokus på, hvad deltageren tog med sig fra behandlingen i forhold til fremtidig arbejde og uddannelse, og hvad der skulle være opmærksomhed på i den jobrettede indsats. Det var f.eks. handlemønstre, vanskeligheder i forhold til sociale sammenhænge mm. Behandleren fra Psykoterapeutisk Center Stolpegården var til stede for at støtte deltageren i at beskrive de temaer, som de havde arbejdet med i behandlingen. Samtidig var formålet, at skabe en tryg ramme ved at have behandleren med. 11

12 Projekt fra behandling til beskæftigelse Indhold i den jobrettede indsats De jobrettede forløb i Psykiatrifonden varede som udgangspunkt 16 uger 2. Der blev gennem forløbene foretaget individuelle skøn om tilbuddets omfang i timetal, som varierede fra 2 til 30 timer om ugen. Alle forløb i projektet indeholdt ugentlige samtaler med en erhvervsrådgiver og en erhvervspsykolog i Psykiatrifonden. Formålet med samtalerne var at skabe et tillidsfuldt samarbejde og støtte deltageren i at planlægge, etablere og deltage i afklarende aktiviteter og samtidig fastholde og fortsætte den udvikling, der var igangsat i behandlingsforløbet. Samtaler med erhvervspsykologen Formålet med samtalerne var at: Støtte deltageren i at blive bevidst om styrker og udfordringer i forhold til hans eller hendes beskæftigelsessituation. Støtte deltageren i at håndtere udfordringer i en arbejdssammenhæng på nye måder. Hjælpe deltageren med at omsætte erfaringer og coping-strategier fra behandlingen til beskæftigelsessituationen. Der var således ikke tale om behandling, men om støttende samtaler med fokus på beskæftigelse. Erhvervspsykologen har lært mig, at det er stort at kunne sige fra, hvor jeg tidligere bare har set det som endnu et nederlag. Hun har også været enormt god til at få mig til at fokusere på alle de små sejre i stedet for alle de små nederlag, og det gør, at man faktisk kan mere og mere, fordi man jo sejrer lidt hele tiden. MVH Camilla 12

13 Psykiatrifonden 2013 Samtaler med erhvervsrådgiveren Formålet med samtalerne med erhvervsrådgiveren var at: Motivere og støtte deltagerne i forhold til en konkret afprøvning i en undervisnings eller praktiksituation. Etablere praktik og følge op under praktikforløbet. Udarbejde fokuspunkter sammen med deltageren i forhold til praktikforløbet. Forberede deltagerne på mødet med praktikstedet og på, hvordan de kunne forklare deres sårbarhed til en arbejdsgiver. Koordinere samarbejdet mellem jobcentret, behandlingsstedet, Sundhedsforvaltningen og Socialforvaltningen. Når jobindsatsen i Psykiatrifonden var afsluttet, sørgerede erhvervsrådgiveren for, at deltagerne blev sendt videre på den bedst mulige måde. For de deltagere som skulle i gang med et videre samarbejde med jobcentret, udarbejdede erhvervsrådgiveren en skriftlig tilbagemelding til jobcentret med forslag til det videre forløb og deltog, så vidt det var muligt, ved deltagerens første møde med jobcentret. Udover de ugentlige samtaler med erhvervspsykologen og erhvervsrådgiveren blev forløbene individuelt tilrettelagt efter behov med f.eks. Holdundervisning i stress, depression og angst (psykoedukation) Virksomhedspraktik Erfaringsudveksling i gruppe Erfaringsudveksling i gruppe Virksomhedspraktik Psykoedukation undervisning om psykisk sårbarhed og arbejde Jobplan Samtaler med erhvervsrådgiver og erhvervspsykolog 13

14 Projekt fra behandling til beskæftigelse FAKTA Ud af de 25 deltagere har: 25 haft ugentlige samtaler med en erhvervspsykolog og en erhvervsrådgiver fra Psykiatrifonden. 15 været i praktik. 20 deltaget i psykoedukation. 7 deltaget i erfaringsudveksling i gruppe. FAKTA Den jobrettede indsats i Psykiatrifonden har været karakteriseret ved at: Være individuelt tilrettelagt Være fleksibel Bygge på en tæt kontakt til en erhvervsrådgiver og erhvervspsykolog gennem hele forløbet. Være helhedsorienteret Psykoedukation Deltagerne fik i undervisningen viden om stress, depression og angst for herigennem at forebygge tilbagefald i fremtiden. Samtidig var psykoedukationen et sted, hvor deltagerne kunne øve sig i at forpligtige sig til noget, hvor der blev stillet krav og i at indgå i sociale sammenhænge. Praktik I et praktikforløb fik deltagerne mulighed for at udvikle og afklare deres kompetencer i forhold til deres jobmuligheder og mål. Samtidig fik de mulighed for at omsætte resultaterne fra deres behandling på Psykoterapeutisk Center Stolpegård til praktiske erfaringer. Erhvervsrådgiveren sikrede, i samarbejde med deltageren, at virksomheden var informeret om deltagerens eventuelle begrænsninger og hvad det betød for arbejdsevnen og behov for skånehensyn. Erhvervsrådgiveren havde forløbet igennem en tæt kontakt til deltageren og til virksomheden med opfølgning hver anden uge. Erfaringsudveksling i gruppe Projektet startede en gruppe op 1 ½ til 2 timer om ugen for de deltagere, som var i praktik og havde lyst til at udveksle erfaringer. Rammen blev sat af projektets erhvervspsykolog, men indholdet blev primært styret af deltagernes ønsker og behov fremfor at være undervisning eller terapi. Ingen havde tidligere lært mig noget om angst og depression, og det var en enorm hjælp at lære noget om, så man bedre kan forstå og acceptere ens egne og andres reaktioner, begrænsninger mm. Det har især været værdifuldt, fordi man ikke blev tvunget til at deltage aktivt eller snakke, som man kan være ude for i andre undervisningstilbud. MVH Camilla 14

15 Psykiatrifonden resultater OG ERFARINGER FAKTA Projektets erhvervsrådgiver om målgruppen: Deltagerne har generelt: Været motiverede. Taget ansvar for deres udvikling. Haft en god forståelse for, hvad de skulle ud at arbejde med i forhold til deres ressourcer og barrierer. Haft en høj grad af indsigt i deres sygdom og strategier til at håndtere deres symptomer. Erfaringerne fra projektet er, at det giver god mening at starte en jobrettet indsats op sideløbende med et behandlingsforløb for de, som er motiverede. Gode grunde til en samtidig indsats Tag hånd om bekymringerne og skab ro Når en borger nærmer sig slutningen af et behandlingsforløb spekulerer han eller hun ofte over, hvordan livet efter behandlingen skal se ud også i forhold til arbejde. Er det overhovedet muligt at få fodfæste på arbejdsmarkedet? Er der plads til en eventuel sårbarhed? Ved at tage hånd om bekymringerne tidligt, kan man undgå at de vokser. Det giver ro i behandlingen. Motivationen er der Mange borgere er mod slutningen af deres behandlingsforløb motiverede for at prøve nye indsigter og værktøjer fra behandlingen af i den virkelige verden. Det kan fx være at håndtere sociale kontakter, at give udtryk for egne behov eller at sige fra. Den afprøvning kan meget vel ske på en arbejdsplads og med støtte. Behandleren som sparringspartner Når borgeren fortsat er i behandling under den beskæftigelsesrettede indsats, kan han eller hun sparre med sin behandler i forhold til de udfordringer, der naturligt opstår. Det kan fx være udfordringer, som borgeren møder i et praktikforløb eller i samarbejdet med jobcentret. Overlevering af relevant viden fra behandlingen Ved at lade behandling og den beskæftigelsesrettede indsats køre parallelt, går viden om fx handlemønstre og fokuspunkter fra behandlingen ikke tabt, men kan bruges aktivt i det videre forløb. Forebyggelse af tilbagefald Overgangen fra behandling til en hverdag uden for arbejdsmarkedet, kan skabe tilbagefald i den psykiske sygdom. Men med en beskæftigelsesrettet indsats i slutningen af behandlingsforløb, kommer der vigtig struktur i hverdagen. 15

16 Projekt fra behandling til beskæftigelse Resultater 2 ud af de 25 deltagere afbrød forløbet undervejs. 24 fik lagt en konkret plan for deres videre jobforløb ved afslutningen. 12 blev henvist til praktik via anden aktør. 1 blev henvist til træning i SUF. 3 fik revalidering. 1 startede på studie. 8 blev henvist til videre psykiatrisk behandling/udredning. Et godt overlap: 5 gode råd Sæt ind, når motivationen er der Sæt ind med en jobrettet indsats, når borgeren er mest motiveret. For mange er det allerede under behandlingen. Hold kontakt Hold god kontakt til behandlingsstedet, så behandlerne fx ved, hvad de sender deres patienter videre til. Behandlerne kan være gode sparringspartnere for borgeren i forhold til at finde det rette tidspunkt til at snakke beskæftigelse. Og i forhold til at komme eventuelle bekymringer om den jobrettede indsats i møde. Skab tryghed i relationen Foretag visitationen på behandlingsstedet, hvis det er muligt. På den måde har bliver det muligt at præsentere den jobrettede indsats og dig selv - i trygge rammer. Giv gerne borgeren noget på skrift om den jobrettede indsats. Det kan være med til at skabe overblik over, hvad der skal ske. Få overleveret relevant viden fra behandlingen En fælles samtale mellem borgeren, behandleren og dig kan være meget værd for det senere forløb. Ved en sådan samtale kan borgeren overlevere viden og indsigter fra sin behandling og klæde dig bedre på til det videre arbejde. Skab sammenhæng Sørg gerne for, at der i den jobrettede indsats er én kontaktperson, som koordinerer forløbet i forhold til andre instanser som behandlingsstedet og socialforvaltningen. Den jobrettede indsats i Psykiatrifonden Psykoedukation: Undervisningsforløbet var en stor succes. Det viste sig at være et relevant tilbud for næsten alle deltagerne. For mange var det en god måde at starte op på, da de 3 gange 3 timers undervisning om ugen gav struktur i hverdagen, og var et godt sted at øve sig i at forpligte sig til at starte på noget nyt. Herudover har det for mange været en god øvelse at møde de andre deltagere og øve sig i at indgå socialt i undervisningen og pauserne. Praktik: Det viste sig, at det gav bedst mening med en virksomhedspraktik for de deltagere, som var ved afslutningen af deres behandlingsforløb, da de på det tidspunkt begyndte at orientere sig i mod fremtiden på arbejdsmarkedet. Temaer: Temaerne i den jobrettede indsats i Psykiatrifonden har i mange af forløbene drejet sig om at støtte deltagerne i at omsætte de resultater, de har opnået i behandlingen til nye jobrettede erfaringer. Det har blandt andet handlet om at lære at formulere behov overfor en arbejdsgiver, så arbejdsgiveren har mulighed for at justere de krav, der bliver stillet. Der blev således arbejdet på at skifte deltagerenes fokus fra sygdom og symptomer til konkrete behov i forhold til at fungere og trives på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 16

17 Psykiatrifonden 2013 Hvad har det krævet at lave gode samtidige indsatser? Vores erfaring er, at følgende forhold i projektet har været særligt vigtige i forhold til at kunne tilbyde målgruppen en god indsats: Tryghed og tillid i relationen Deltageren skulle opleve, at der blev lyttet, og at formålet med indsatsen var at støtte og ikke presse personen i arbejde. Frivillighed At det var frivilligt for deltagerne at være med i projektet var med til at sikre, at indsatsen blev sat i gang på det rette tidspunkt, hvor personen var klar og er motiveret. Projektet har fået mig videre. Det har været godt for mig at komme i gang i mit eget tempo og at føle mig hørt MVH Morten En koordinerende indsats samlet hos én person Der var én koordinerende person i projektet, som sørgerede for at den parallelle indsats med samarbejde på tværs af sektorerne fremstod som en sammenhængende indsats for deltageren. Tæt opfølgning En tæt opfølgning sikrede, at der løbende og på et tidligt tidspunkt blev taget hånd om de udfordringer, som kunne opstå under forløbet. Viden om psykisk sygdom Medarbejdernes viden om psykisk sygdom og arbejdsliv gav dem mulighed for at forberede deltageren og virksomheden på nogle af de udfordringer, som deltageren kunne forvente at møde på en arbejdsplads. Samtidig gav det medarbejderne mulighed for at genkende uhensigtsmæssige handlemønstre hos deltageren og identificere behov for eventuel yderligere behandling. Tværfaglighed Et tæt samarbejde mellem en erhvervspsykolog og en erhvervsrådgiver gjorde det muligt at have en helhedsorienteret tilgang til deltageren. Læs meget mere på 17

18 Projekt fra behandling til beskæftigelse 4. EVALUERING Der foretages en ekstern evaluering af projektet af New Insight. 18

19 Psykiatrifonden 2013 NOTER Personer, som ikke er parate til at tage et ordinært arbejde, men som kan deltage i en jobrettet indsats med aktive tilbud deltagere fik forlænget deres forløb med yderligere 16 uger. 19

20 Læs mere på psykiatrifonden.dk

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet

DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet Side 1 af 10 DS forslag til aktive rehabiliteringsforløb til borgere langt fra arbejdsmarkedet (Rehabiliteringsforløb svarer til det, som regeringen kalder ressourceforløb i udspillet til en førtidspensionsreform

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Henvendelse Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Forventningsafstemning Med den bevilligende instans, jobcenter eller socialforvaltning. Telefonsamtale

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Virksomhedspraktik som en progressiv proces frem mod job eller uddannelse

Virksomhedspraktik som en progressiv proces frem mod job eller uddannelse GUIDE TIL GOD UDSLUSNING Virksomhedspraktik som en progressiv proces frem mod job eller uddannelse Januar 2011 INDHOLD Indledning 3 God udslusning Trin for trin 4 Systematik i brug af virksomhedspraktik

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere