Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012"

Transkript

1 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand Peter Jørgensen næstformand i organisationsbestyrelsen Jens Corfitzen næstformand i afdelingsbestyrelsen Thomas Begulic bestyrelsesmedlem Afbud Carsten Kjøller bestyrelsesmedlem Afbud Maria Andersen afd.-. bestyrelsessuppleant (afd.1) Jette Skov Jørgensen afd.- bestyrelsessuppleant (afd.2) Afbud Alfred Lübbers rep. medlem (afd.2) Afbud Jette Lindahl rep. medlem (afd.1) Afbud Camilia Greenaa rep. suppleant (afd.2) Afbud Jeanette Vennerberg rep. suppleant (afd.2) Afbud Lone Lund-Rasmussen Kasper Nørballe administrerende direktør forvaltningsdirektør Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet 17. april A. Ombygning af kollegieværelserne til ungdomsboliger 3. Tilbagemelding fra Administrator Birtes Have LB's polik for disposionsfonden Afskrivning på fraflyere Forslag l fordeling af bestyrelseshonorar for 2012 Godkendelse og underskrivelse af forretningsorden Licitaon på mæglerydelsen Kompetenceafklaringsskema (vedlægges) Udkast l arbejdskalender (vedlægges) Vedligeholdelsesreglement (vedlægges) Husorden (vedlægges) Sammenlægning af afdeling 1 og 2 Side 1 af 7

2 4. Orientering fra formand Forslag l afdelingsmøderne 1) Forslag om, at der indgås aale med YouSee om at få lavet et skledningsanlæg i stedet for det nuværende sløjfe anlæg, således der kan vælges mellem grundpakke, mellempakke og storpakke. Administraonen laver konsekvensberegning. 2) Det foreslås at opsætte et sæbedoseringsanlæg. Dee kan på sigt give besparelser på drien af vaskerierne. Administrationen laver konsekvensberegning, hvoreer det kan beslues, om udgien kan tages over drien eller om der skal udarbejdes forslag l afdelingsmøderne. 3) Det foreslås, at fællesarealets lyskilder skies. Udgien udgør ca. kr Der forventes årlige besparelser på ca. kr ) Det foreslås, at der etableres solceller på tagene. Konsekvensberegning laves af administraonen. 5) Det foreslås, at der på baggrund af den igangsae analyse om omlægning af varmecentralen, udarbejdes konsekvensberegninger l forslag på beboermødet. Administraonen laver denne. 6) Det foreslås, at der l afdelingsmøderne udarbejdes et forslag om en telefonstjerne. Forretningsudvalget har udarbejdet forslaget, som skal implementeres. Dri indeværende år 1) Det foreslås, at administraonen igangsæer udskining af blandingsbaerier, perlatoraer, udgi ca. kr Der vil kunne opnås relavt store besparelser med det samme. 2) Der er indhentet lbud på udskining af vandrør. Udgien udgør ca. kr Administraonen indhenter alternavt lbud i august. 3) TV-inspekon af kloaken er igangsat. Resultatet forventes at foreligge i august måned. 4) Københavns Kommune har afvist at hjælpe i sagen omkring skimmelsvamp i Sionsgade. Administraonen har kontaktet kommunen for at få en klagevejledning. Sagen vil ligeledes blive drøet med kommunen på Styringsdialogmødet. 5. Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne 6. Eventuelt Side 2 af 7

3 Alex Rasmussen bød velkommen og orienterede om, at der skulle indføjes et pkt. 2A og at Flemming Dahl TNT deltog under dette punkt. 1. Valg af referent og dirigent Lone Lund-Rasmussen blev valgt som referent og Kasper Nørballe som dirigent. 2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 17. april 2012 Referatet fra den 17. april 2012 blev godkendt. 2A. Ombygning af kollegieværelserne til ungdomsboliger. Flemming Dahl TNT deltog under dette punkt. Flemming Dahl gennemgik de udleverede prospektmapper, som organisationsbestyrelsen efterfølgende kunne lade sig inspirere af. Organisationsbestyrelsen fandt at oplægget var godt og ville ud over prospektmappen få en inspirationstur til Fonden det nye Emdrupborgkollegium. Flemming Dahl får afklaret om projektet kan gennemføres indenfor gældende bebyggelsesprocent. Herefter vil organisationsbestyrelsen beslutte om der skal arbejdes videre med projektet. Det bemærkes, at Københavns Kommune ikke vil forholde sig til projektet i den nuværende udformning. 3. Tilbagemelding fra Administrator: Birtes Have Park og Natur har telefonisk meddelt, at de ikke længere drifter arealet, men vi har ikke fået noget svar fra kommunens jurister endnu. Park og Natur har telefonisk opfordret til at drifte arealet. Det er hensigten, at arealet skal stilles til rådighed, mod at forestår driften. I modsat fald ønsker ikke at overtage driften. retter henvendelse til Henriette Vonsbæk og anmoder om tilladelse til for egen regning at fælde fire træer samt styning af et enkelt træ. LB's politik for dispositionsfonden Der er stillet forslag om, at dispositionsfonden skal bruges til at dække begge afdelingers underfinansiering af forbedringsarbejder. Begge afdelinger har store underfinansierede forbedringsarbejder. For afdeling 1 vedkommende drejer det som om kr og for afdeling 2 drejer det sig om kr Finansiering af disse beløb ved realkredit andrager skønsmæssigt en årlig ydelse på kr for afdeling 1 og kr for afdeling 2 (forudsættes afviklet over 20 år enten som afskrivning eller som lån), svarende til en huslejestigning i afd. 1 på ca. 1,6 % og i afd. 2 på 4 %. Pr. 31/ udgør den disponible del kr. 4,5 mio. Administrationen kan ikke anbefale denne løsning, hvor dispositionsfonden fuldstændig tømmes. Administrationen anbefaler at der efter kommunens godkendelse optages lån til dækning af underfinansiering som anført ovenfor. Samtidig foreslås det, at dispositionsfonden betaler ydelsen på lånet. Side 3 af 7

4 Derudover er det vedtaget, at afskrive gamle fraflyttere. Beløbet andrager kr Organisationsbestyrelsen godkendte, at denne udgift ligeledes skal dækkes af dispositionsfonden, hvis dette er muligt. Dette vil blive vendt med kommunen Organisationsbestyrelsen var enige i, at man efter afgørelsen om sammenlægning, tager en drøftelse med kommunen om s samlede økonomi. Dispositionsfonden bør endvidere anvendes til gennemførelse af projektet vedrørende ungdomsboligerne. Forslag til fordeling af bestyrelseshonorar for 2012 Administrationen har noteret sig fordelingen af honorar for 2011 således: Alex og Jens får betalt internet. De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer får hver 1/3 af beløbet, der for 2012 udgør kr Det foreslås, at beløbene udbetales i december måned. Organisationsbestyrelsen godkendte fordelingen samt at beløbene udbetales i december måned. Godkendelse og underskrivelse af forretningsorden Bestyrelsens tidligere bemærkninger til forretningsordenen er indarbejdet i den fremsendte udgave. Organisationsbestyrelsen besluttede at slette bestemmelsen om forretningsudvalg. Under konstituering skal det indføjes igen med bemærkning om, at udvalget ikke har beslutningskompetence. Forretningsordenen fremsendes til Alex F. Rasmussen, der vil sørge for underskrifter. Licitation på mæglerydelsen Administrationen har holdt licitation på mæglerydelsen med henblik på at forsikringerne skal i licitation i efteråret. Mæglerfirmaet Holmann skal have kr pr. år reguleret med pristallet for ejendomsforsikringer. Beløbet er inklusiv afholdelse af licitation i efteråret Mæglerfirmaet Willes skal have 15% af bruttopræmien, hvilket med nuværende forsikringsniveau vil svare til kr Hertil kommer et beløb svarende til ca timer til afholdelse af licitation i efteråret Organisationsbestyrelsen godkendte at Lone Lund-Rasmussen forhandler sagen på plads med Holmann samt at forsikringerne sendes i udbud. Kompetenceafklaringsskema Administrationen har udfærdiget vedlagte kompetenceafklaringsskema. Skemaet er udarbejdet for et andet selskab og skal tilrettes 's struktur. Det besluttedes at gennemgå skemaet i forretningsudvalget. Oplæg forelægges på næste møde i organisationsbestyrelsen. Arbejdskalender De 2 afdelinger holder fælles afdelingsmøde. Mødet holdes i Bethania, Sionsgade 6, 2. sal. Lokalet er nu reserveret til den 26. september 2012, kl Resten af de planlagte møder blev godkendt. Arbejdskalender vedlægges. Side 4 af 7

5 Vedligeholdelsesreglement Reglementet blev godkendt og skal sendes som forslag til afdelingsmødet. Husorden Det er tidligere aftalt, at der skal opsættes rygning forbudt skilte. Organisationsbestyrelsen besluttede, at husordenen skal fremsendes som forslag til afdelingsmødet, samt at Kasper Nørballe moderniserer layoutet og indholdet. Der indføjes et punkt om rygeforbud i alle fælles indendørsarealer. Maria Andersen og Carsten Kjøller skal komme med et oplæg på skilte til næste møde. Sammenlægning af afdeling 1 og 2 Repræsentantskabet besluttede at anbefale, at de to afdelinger sammenlægges med virkning fra 1. januar Administrationen udarbejder et forslag til afdelingsmøderne i overensstemmelse med beslutning på repræsentantskabsmødet. Jens Corfitzen, der ikke havde deltaget i repræsentantskabsmødet, havde en del økonomiske spørgsmål til sammenlægningen. Det besluttedes at Teit Svanholm og Jens Corfitzen holder et møde, hvor Teit Svanholm gennemgår økonomien som på repræsentantskabsmødet. 4. Orientering fra formand - Forslag til afdelingsmødet 1) Forslag om, at der indgås aftale med YouSee om at få lavet et stikledningsanlæg i stedet for det nuværende sløjfe anlæg, således der kan vælges mellem grundpakke, mellempakke og storpakke. Administrationen laver konsekvensberegning. Organisationsbestyrelsen godkendte dette. YouSee vil deltage med en kort præsentation på bestyrelsesmødet. 2) Det foreslås at opsætte et sæbedoseringsanlæg. Dette kan på sigt give besparelser på driften af vaskerierne. Det besluttedes, at administrationen laver konsekvensberegning og udarbejder forslag til afdelingsmødet. 3) Det foreslås, at fællesarealets lyskilder skiftes. Udgiften udgør ca. kr Der forventes årlige besparelser på ca. kr Det besluttedes at Alex F. Rasmussen orienterer om dette i beretningen. Emnet skal behandles på et ekstraordinært beboermøde. 4) Det foreslås, at der etableres solceller på tagene. Det besluttedes at Alex F. Rasmussen orienterer om dette i beretningen. Emnet skal behandles sammen med pkt. 3 på et ekstraordinært beboermøde. Side 5 af 7

6 5) Det foreslås, at der på baggrund af den igangsatte analyse om omlægning af varmecentralen, udarbejdes konsekvensberegninger til forslag på beboermødet. Organisationsbestyrelsen besluttede, at dette p.t. ikke er et emne til afdelingsmødet. Organisationsbestyrelsen skal have oplyst hvad styringskonsollen koster og om Guldager evt. bidrager med noget til udgiften. 6) Det foreslås, at der evt. til afdelingsmøderne udarbejdes et forslag om en telefonstjerne. Forretningsudvalget har udarbejdet forslaget, som skal implementeres. Forretningsudvalget har udarbejdet et forslag til en telefonstjerne. Maria Andersen påtager sig det videre forløb og indkalder til et møde. Udgangspunktet er, at dette ikke skal behandles på et beboermøde. - Drift indeværende år 1) Det foreslås, at administrationen igangsætter udskiftning af blandingsbatterier, perlatoraer, udgift ca. kr Der vil kunne opnås relativt store besparelser med det samme. Organisationsbestyrelsen anmodede om at få oplyst årsforbruget for vand, el og varme for begge afdelinger. På baggrund af disse tal vil organisationsbestyrelsen vurdere igangsætning af sparekampagne overfor beboerne. Kasper Nørballe fremsender materiale vedrørende det nye selskab Teknik og Miljø. Efterfølgende har Alex F. Rasmussen meddelt, at det ikke var nødvendigt at fremsende oplysningerne om årsforbruget. 2) Der er indhentet tilbud på udskiftning af vandrør. Udgiften udgør ca. kr Administrationen indhenter alternativt tilbud i august. Vandtryk skal sikres i Sionsgade 16 og 18, samt Nyborggade 11 A th. og 11 B tv. Det må påregnes, at der også er udgifter til følgearbejder. Det billigste sættes i gang. 3) TV-inspektion af kloakken er igangsat. Resultatet forventes at foreligge i august måned. 4) Københavns Kommune har afvist at hjælpe i sagen omkring skimmelsvamp i Sionsgade. Sagen vil ligeledes blive drøftet med kommunen på Styringsdialogmødet. Administrationen skal på baggrund af kommunens beslutning opsige de pågældende lejere på grund af misligholdelse. 5. Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne Ingen bemærkninger. 6. Eventuelt Eventuelle kontrakter skal fremover forelægges organisationsbestyrelsen til gennemlæsning inden underskrift. Side 6 af 7

7 Alex F. Rasmussen anmodede om, at Peter Jørgensen og Carsten Kjøller får et kursus i E-flyt, hvor der gennemgås et par cases. Baggrunden for ønsket er, at de to bestyrelsesmedlemmer kan hjælpe ved syn af lejlighederne, når ejendomsmesteren har fri. Lone Lund-Rasmussen vil undersøge prisen for kurset. Alex F. Rasmussen anmodede om, at det blev undersøgt om der i bestyrelses web kunne laves en søgefunktion for bilag samt evt. pris. Side 7 af 7

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere