Referat Den 22. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Den 22. januar 2013"

Transkript

1 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade sal Mødetid kl København Ø Deltagere: Alex F. Rasmussen Formand Jens Corfitzen Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2) Peter Jørgensen Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1) Thomas Begulic Bestyrelsesmedlem (afd. 1) Afbud Carsten Kjøller Bestyrelsesmedlem (afd. 2) Afbud Maria Andersen Suppleant til bestyrelsen (afd.1) Søren Helmer Jensen Suppleant til bestyrelsen (afd. 2) Afbud Alfred Lübbers Repræsentantskabsmedlem (afd.2) Sass Popovic Repræsentantskabsmedlem (afd.1) Afbud Ib Thomsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) Afbud Lars Pii Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) Jeanette Vennerberg Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Afbud Søren Helmer Jensen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Afbud Lone Lund-Rasmussen Adm. direktør, PAB (org. bestyrelsesmøde) Kasper Nørballe Forvaltningsdirektør, PAB Dennis Schultz Driftschef, PAB (afdelingsbestyrelsesmøde) Afbud Afdelingsbestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag 1) 3. Opfølgningspunkter i referat fra sidste møde 1) Stigestrenge brugsvand 2) Antenneudvalg, status 3) DV-plan for afdeling I og II 4) TV-inspektion af kloak 5) Vinduessag Pihl og Søn 6) Fortovsordning 4. Orientering fra administrationen 1) Ansættelse af ny Inspektør 2) Planlægning af gennemgang af regnskab ) Budgetplanlægning for budget Meddelelser og punkter fra formanden og bestyrelsen 1) Vaskemaskine og sæbedosering 2) Betaling på ejendomskontor (dankortautomat) 6. Lukket punkt (bilag 2) 7. Eventuelt 1

2 1. Valg af referent og dirigent Lone Lund-Rasmussen blev valgt til referent og Kasper Nørballe blev valgt til dirigent. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Sidste afdelingsbestyrelsesmøde var en del af organisationsbestyrelsesmødet den 30. oktober 2012 og er forinden udsendelse rettet i overensstemmelse med Alex Rasmussens kommentarer. at referatet godkendes under organisationsbestyrelsens dagsorden punkt 2, der underskrives af formanden. Jens Corfitzen gjorde opmærksom på, at pkt. 4.2.b var forkert refereret. Lone Lund- Rasmussen bekræftede dette. Punktet skal formuleres således: b) Status vedr. aftale med kommunen om anvisning af 33% af boligerne. Lone Lund-Rasmussen har drøftet en ordning med kommunen, hvor 33% af boligerne forlods blev udpeget som kommunale anvisningsboliger. Kommunen er ikke positivt indstillet overfor ordningen. Kommunen fastholder endvidere, at der er indgået en aftale om indstilling til 33%, hvilket Alex F. Rasmussen bekræftede var aftalt. Denne aftale er ikke opsagt. Problemet tages op på styringsdialogmødet. 3. Opfølgningspunkter fra referat af sidste møde 3.1 Stigestrenge brugsvand 3.2 Antenneudvalg status (Søren Helmer Jensen) 3.3 DV-plan for afdeling I og II (nedsættelse af udvalg) 3.4 TV-inspektion af kloak (opfølgning med Holmsgaard) 3.5 Vinduessag Pihl og Søn (opfølgning ved Dennis og Johnny) 3.6 Fortovsordning (afgørelsesbrev fra Københavns Kommune) at opfølgningen tages til efterretning Organisationsbestyrelsen tog opfølgningen til efterretning, med følgende bemærkninger: 3.1 Arbejdet er i gang og det forventes at tidsplanen følges. 3.2 Kasper Nørballe foreslog, at LB om muligt deltager i et infomøde i GAA. Kasper Nørballe undersøger muligheden i GAA. I øvrigt skal der fra antenneudvalget være tilbagemelding senest næste møde (26. marts 2013). 3.3 Alex F. Rasmussen bad om, at der blev nedsat et udvalg der vurderer og prioriterer arkitektens tilstandsrapport. Lars Pii er tovholder, desuden deltager Jens Corfitzen og Peter Jørgensen. 3.4 Det aftaltes, at kloakfirmaet må komme med en konklusion på TV-inspektionen. Dennis Schultz indkalder dem til et møde. (Dennis Schultz er tovholder). 2

3 3.5 Fejl og mangler fra 5 års-gennemgangen er ikke udbedret. Der er p.t. flere lister. Johnny har de oprindelige mangellister og han koordinerer disse. Holmsgaard er teknisk rådgiver omkring 5-års eftersynet. Pihl og Søn laver en visuel registrering af plader, der er revnede. Denne skal være færdig 4. februar Blev taget til efterretning. 4. Orientering og punkter fra administrationen 4.1 Ansættelse af ny Inspektør/ejendomsmester. Der er ansat ny ejendomsmester - Jan Haagensen. 4.2 Planlægning af gennemgang af regnskab 2012 Jeanette har lavet en plan over hvornår vi har udarbejdet udkast til deres regnskaber. Afdeling 2 5/ Afdeling 1 12/ Selskabet 19/ Regnskaberne vil løbende blive sendt urevideret til bestyrelsen som har indtil d. 5/ til at behandle regnskaberne. Hvis bestyrelsen ønsker at vi afholder et regnskabsmøde kan de kontakte Jeanet te / Teit for nærmere aftale. 4.3 Budgetplanlægning for budget 2014 Markvandring og budgetmøde planlægges efter nærmere aftale med bestyrelsen. at orienteringen tages til efterretning Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Udvalget skal have vurderet og prioriteret tilstandsrapporten inden markvandringen. Resultatet skal indarbejdes i DV-planen. 5. Meddelelser og punkter fra bestyrelsesformanden og bestyrelsen 5.1 Vaskemaskine og sæbedosering Både Miele og Nortec har fremsendt tilbud på vore vaskemaskiner. Men efter afskrivning af det faktiske forbrug af vore maskiner, har det vist sig, at kun maskinerne i Højhuset bruges efter forventede forhold, 3 til 5 gange dagligt. Desuden er det kun 3 ud af alle vore 18 vaskemaskiner, der kan programmeres til den mulige vandbesparelse som et evt. tilsluttet sæbedoseringsanlæg vil kunne give. Hvis der derfor skal ske en fornyelse af vore vaskemaskiner, er det kun i højhuset. Her skal så udformes et konkret projekt. Heri skal indregnes betaling af vask over husleje, elektronisk reservering af vasketid, sæbedoseringsanlæg installeres, elektronisk aflukning af vaskekælder. Bestemmelse af hvilke størrelser af maskiner, der skal opsættes. 3

4 Projektet skal udformes så tilbud kan indhentes og fremlægges på et afdelingsmøde, hvor de økonomiske konsekvenser på husleje vil blive fremlagt til afstemning. 5.2 Betaling på ejendomskontor (dankortautomat) Da Danske Bank har lukket for indbetaling af mønter i deres filialer på Østerbro, er det nødvendigt at finde en ny måde at betale på. Der kan installeres en Dankort automat for kr oprettelse på kr. 600 og licens kr. 50 pr./mdr. Her til kan købes forskellige support funktioner. Der er dog stadig ikke afklaring på, hvordan de beboere, der ikke har betalingskort, får penge på deres vaskekort. Efter besøg hos de forskellige banker i vort område er det det samme som Danske Bank. Modtager ikke kontanter. Dog er undtaget Nordea Bank på Trianglen, efter en meget kort forespørgsel i info-skranken. at afdelingsbestyrelsen træffer beslutning om ovenstående punkter. 5.1 Det aftaltes, at der blev nedsat et vaskeriudvalg, bestående af Lars Pii og Jens Corfitzen. Erik Hansen vil blive spurgt om han kan deltage. Udvalget vil undersøge priserne og betalingssystemet, der skal kunne "snakke sammen" med de øvrige vaskerier, således at moderniseringen af vaskerierne kan fortsætte senere. Det er kun højhusets vaskeri, der skal vurderes i første omgang. 5.2 Organisationsbestyrelsen godkender, at der etableres dankortautomat til vaskerierne med kode for afd. 1 og afd. 2. Der vil blive udarbejdet en forretningsgang. Der skal tages højde for, at pengene fordeles i henholdsvis afdeling 1 og 2. Der vil fortsat kunne betales kontant. Hvorledes dette håndteres aftales når omfanget kendes. For så vidt angår selskabslokalet fremsender Kasper Nørballe en forretningsgang for hvorledes dette gøres pengeløst. For boremaskiner, trailer m.v. betales et depositum, der tilbagebetales ved aflevering. Dette fortsætter som hidtil. 6. Lukket punkt 7. Eventuelt Intet under eventuelt Organisationsbestyrelsesmøde 4

5 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag 1) 3. Opfølgningspunkter i referat fra sidste møde 1) Styringsdialog Københavns Kommune 2) Indmeldelse i BL 4. Fra administrationen 1) Indstilling på afskrivning af flyttelejligheder (bilag 3) 2) Indstilling på ny kontrakt på mobilabonnement (bilag 4) 3) Underfinansiering og underskud i afdeling I og II (bilag 5) 4) Om mærkning af små familieboliger til ungdomsboliger 5) Licitationsresultat af forsikringsudbud 6) København Kommunens anvisningsret (33%) 7) Status på erhvervslejemål (bilag 6) 5. Fra bestyrelsesformanden og bestyrelsen 1) Husleje for handicapboliger 2) Birthes have (bilag 7) 3) Tilbud på vedligehold af vore grønne områder 6. Revisionsprotokol 7. Lukket punkt (bilag 2) 1) Beboerklagenævnssag (bilag 8) 2) Økonomi omkring Kristians fratrædelse 3) Skimmelsag Sionsgade 4) Bedragerianmeldelse (bilag 9) 8. Eventuelt 1. Valg af referent og dirigent Lone Lund-Rasmussen blev valgt til referent og Kasper Nørballe blev valgt til dirigent. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 30. oktober 2012 er forinden udsendelse rettet i overensstemmelse med Alex Rasmussens kommentarer. : at referatet godkendes. Referatet blev godkendt med bemærkning som anført til referat fra afdelingsmødet 22. januar Opfølgningspunkter i referat fra sidste møde 3.1 Styringsdialog Københavns Kommune Referatet fra mødet med Københavns Kommune er endnu ikke modtaget. 5

6 at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og at referatet udsendes til bestyrelsens medlemmer når det foreligger. Kommunen var positiv overfor Lægeforeningens Boliger, da det blev fastslået, at der var 33% kommuneanvisning. Vi venter på referatet. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3.2 Indmeldelse i BL På sidste bestyrelsesmøde deltog repræsentant fra BL, der fortalte om hvad et medlemskab af BL kunne bruges til af Boligorganisationen. Bestyrelsen besluttede, at der på næste møde skulle stemmes om et eventuelt medlemskab. Medlemskabet koster kr. 118,32 pr. lejemål / år. at organisationsbestyrelsen stemmer om indmeldelse i BL. Organisationsbestyrelsen besluttede, at man ikke ville indmeldes i BL. 4. Fra administrationen 4.1 Indstilling på afskrivning af flyttelejligheder Lægeforeningens Boliger har ikke lavet aftale med administrationen om, hvordan inkassosager skal behandles., at Lægeforeningens Boliger indgår samarbejdsaftale med Intrum Justitia, hvilket giver nogle stordriftsfordele, da flere af organisationerne i administrationen er med i denne aftale. yderligere, at tab ved fraflytning i afdeling I (kr ) og II (kr ) afskrives i regnskab Sagerne overdrages her efter til intrium for vurdering af inkasso. : at organisationsbestyrelsen godkender begge indstillinger. Organisationsbestyrelsen besluttede, at administrationen kunne tilmelde uerholdelige fordringer til Intrum Justitia. Organisationsbestyrelsen gav administrationen bemyndigelse til at vurdere, om Intrum Justitia skal bruges i forbindelse med incassosager. Organisationsbestyrelsen godkendte, at tidligere tab på fraflyttere afskrives over dispositionsfonden, samt at sagerne overdrages til Intrum Justitia til eventuel inddrivelse. 4.2 Indstilling på ny kontrakt på mobilabonnement Der er tegnet ny kontrakt med Telenor. at organisationsbestyrelsen godkender orienteringen. 6

7 Organisationsbestyrelsen godkendte den nye kontrakt med Telenor. 4.3 Indstilling om underfinansiering og underskud i afdeling I og II På sidste bestyrelsesmøde godkendte man fremlagte plan for underfinansiering og underskudsafvikling i afdeling I og II, med det forbehold at Jens skulle give endelig tilsagn. Jens har nu givet sit tilsagn og planen er yderligere godkendt af Københavns Kommune på Styringsdialogmødet i december. at organisationsbestyrelsen godkender indstillingen. Organisationsbestyrelsen godkendte planerne for underskudsfinansiering og underskudsafviklingen. Dette implementeres i regnskab Ommærkning af små familieboliger til ungdomsboliger Ommærkning til kollegium betyder, at der sker en ændring i hvem der må bebo lejemålene. Fremover vil boligen skulle udlejes til unge under uddannelse. Kommunen vil fortsat have anvisning til deres andel, men de må også kun anvise unge under uddannelse. Administrationen skal foretage studietjek minimum en gang årligt. Status Kommunen er ved at undersøge om de kan få budgetmæssig dækning for grundskyldsfritagelsen. Vi kan ikke lave beregningen for fritagelsen for grundskyld. Vi vil få beløbet oplyst senere. Der skal etableres en særskilt venteliste til kollegieboligerne. Vi ved ikke om kommunen vil kræve, at ventelisten skal ligge i et indstillingsudvalg (KKIK). at organisationsbestyrelsen godkender ommærkning af de små familieboliger i højhuset, til ungdomsboliger. Organisationsbestyrelsen godkendte ommærkningen. 4.5 Licitationsresultat af forsikringsudbud I samråd med LBs forsikringsmægler Holmann, har LBs forsikringer været i udbud, jf. beslutning på organisationsbestyrelsens møde den 9. juli Fire forsikringsselskaber afgav tilbud. Alm. Brand var med et bud på kr samlet set den billigste. Hertil kommer forsikring for motorkøretøjer på ca. kr og glas/kummeforsikring kr årligt. Den samlede nuværende præmie (2012) er på kr Alm. Brands tilbud er således kr lavere end nuværende forsikringspræmie. Til sammenligning bød nuværende selskab Tryg kr , svarende til en præmiestigning på 55 %. I budgetterne for 2013 er der budgetteret med en samlet forsikringspræmie på kr Budgetterne er således sat kr for højt. 7

8 , at bestyrelsen tager til efterretning, at LBs forsikringer har været i udbud og at Alm. Brand pr. 1/ er LBs nye forsikringsselskab, med dækning på kr for løsøre. Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen. Der er fortsat glas og kumme forsikring. 4.6 København Kommunens anvisningsret (33%) Lægeforeningens Boliger tog spørgsmålet om anvisningsret op på styringsdialogmødet med Københavns Kommune der bekræftede at de havde anvisningen til 33% af LBs boliger. at organisationsbestyrelsen godkender orienteringen. Organisationsbestyrelsen godkendte, at der er 33% anvisningsret til Københavns Kommune. 4.7 Status på erhvervslejemål Notat bliver eftersendt til orientering at organisationsbestyrelsen godkender orienteringen. På baggrund af oplæg fra administrationen godkendte organisationsbestyrelsen, at lejeforhøjelsen for Vibens Have, der er fastlagt til juli 2013, udskydes til juli Samtidig besluttedes det, at udskyde at skifte dør til vindue i lejemålet. Tæpperingen og Irma er ikke varslet i henhold til det lejedes værdi. Lone Lund- Rasmussen vil kontakte advokaten. 5. Fra bestyrelsesformanden og bestyrelsen 5.1 Husleje for handicapboliger Bestyrelsen har på det årlige styringsdialogmøde med Københavns Kommune, forespurgt om muligheden for at nedsætte den årlige m2 leje for handicapboligerne. Sionsgade i stueetagen. Kommunen svarede, at det var op til afdelingsmødet, efter indstilling fra bestyrelsen at tage stilling til dette. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 5.2 Birthes have 8

9 Som bekendt har vi bedt om brugsretten til Birthes Have, hjørnet af Sionsgade og Østerbrogade. Vi fik tegnestuen LIW-Planning til at lave et udkast så både dette og vort eget stykke nord for blok A kunne indgå som en helhed. LIW-Plannings egen beskrivelse findes i bilag 6. Men på grund af vor økonomi, er der ikke penge til at foretage denne oprydning/renovering efter kommunens manglende vedligehold af området. Der skal udarbejdes en ansøgning til de reelle ejere af området, Lægeforeningens Boligers Fond, om tilskud til denne renovering af området, fordi vi ikke selv har råd på grund af vort akkumulerede underskud. at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om at der skal sendes en ansøgning til Lægeforeningens Boligers Fond. Organisationsbestyrelsen godkendte, at der blev lavet en ansøgning til Lægeforeningens Boligers Fond. Alex F. Rasmussen sender et udkast til ansøgning til administrationen. 5.3 Tilbud på vedligehold af vore grønne områder Der skal udarbejdes et forslag som anviser, hvordan vi ønsker vore grønne områder vedligeholdt af ekstern gartner. Der udarbejdes en arbejdsplan for vedligehold af de grønne fællesarealer Organisationsbestyrelsen besluttede, at udskyde udarbejdelsen af arbejdsplanen til der var ansat ny inspektør. Samtidig aftaltes, at ejendomsmestervikaren finder det relevante materiale frem. 6. Revisionsprotokol Der er ikke kommet yderligere revisionsmateriale siden regnskaberne. at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. 7. Lukket punkt (bilag 2) 7.1 Beboerklagenævnssag (bilag 8) 7.2 Økonomi omkring Kristians fratrædelse 7.3 Skimmelsag Sionsgade 7.4 Bedragerianmeldelse (bilag 9) 8. Eventuelt 9

10 Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 26. marts 2013 kl Organisationsbestyrelsen ønskede, at Johnny Ryttersen forblev ansat 2 uger ind i marts måned, for at lave en ordentlig overleveringsforretning. Dennis Schultz deltager ligeledes i overleveringen. 10

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere