Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej"

Transkript

1 Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: , kl Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand ABG (RS) Steen Pedersen, Næstformand i bestyrelsen ABG (SP) Jesper Loose Smith, direktør ABG (JLS) Henning Juul Hovmand, Driftschef ABG (HH) For kommunen: Hans H. Jensen, Vicekommunaldirektør (HHJ) Bolette Rørdam, Byrådssekretariatet (BR) Jesper Graff Thøger, Byrådssekretariatet (JGT) Ebbe Holm, Social- og Sundhedsforvaltningen (EH) Maj Green, By- og Miljøforvaltningen (MG) Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation HHJ bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. 2. Boligorganisationens præsentation af dokumentationspakke 2.1. Gennemgang af forhold vedrørende boligorganisationen JLS orienterede om tilfredshed med brug af styringsrapporten som værktøj. Som en del af boligselskabets procedure har afdelingerne lejlighed til at kommentere på afdelingsrapporterne. Den nye tidsplan med dialogmøde i juni fungerer Gennemgang af forhold vedrørende afdelingerne Særlige problemer ifølge styringsrapport Stengårdsparkens flerårige overskud skyldes bl.a. tilbageførsel af ejendomsskatter. Budgetter rettes til løbende. Lykkeparken og Toftegården igangsætter renoveringssager næste år, og derfor er der p.t. et højt henlæggelsesniveau Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej JLS ønskede at høre, om kommunen havde særlige behov for udlejning efter ombygningerne på Triumfvej og Buddingevej. EH oplyste, at der ikke var særlige ønsker J. nr K09 1

2 Triumfvej: RS oplyste, at der vil blive givet fortrinsret for ældre til de ombyggede boliger via den interne oprykningsliste. EH anbefalede, at overveje en indgåelse af fleksibel udlejningsaftale med fortrinsret for ældre. JLS vender tilbage, hvis det bliver nødvendigt. Buddingevej: JLS tilbød afdelingens store boliger til eks. familier med handicappede familiemedlemmer. Det aftaltes, at boligselskabet kontakter kommunens boligformidling, når byggeriet er ved at være færdig Beboersammensætning: Kiplingegården og Buddinge Mølle HH oplyste, at én enkelt beboer i afdeling Kiplingegården skaber problemer, og skaber utryghed blandt de øvrige beboere. Råd & Indsats samt politiet er orienteret. Det giver dårligt bomiljø, og beboerne er bange for at klage. JLS og RS bad om, at kommunen øger opmærksomheden på beboersammensætningen, når der foretages kommunal anvisning til afdelingen. Kommunen har 100 % anvisning. EH noterede ønsket, og bad om, at boligselskabet gør opmærksom på særlige forhold i afdelingerne, når kommunen får boliger til anvisning. JLS oplyste, at der hverken i Kiplingegården eller Buddinge Mølle er nedsat afdelingsbestyrelser Igangværende tvister: Søborgparken og Vadgårdsparken Vadgårdsparken: JGT redegjorde for, at der efter kommunens opfattelse var tale om naboretlige stridigheder og personsager, som kommunen ikke kan gøre meget ved. ABG har modtaget orientering om de emner, der falder under tilsynet. RS orienterede om selskabets syn på sagen, og at klagen i boligorganisationens optik skyldes personkonflikter i afdelingen. Kommunen noterede boligselskabets orientering, afventer boligselskabets svar i sagen, hvorefter der træffes afgørelse. Søborgparken: JGT oplyste, at regnskabstvisten efter kommunens opfattelse skyldes, at den almene afdeling indgår i en ejerforening, og dermed også bliver pålagt udgifter til ejerforeningens drift. Kommunen finder ingen anledning til kritik af denne konstruktion. ABG har kort inden mødet modtaget kommunens indledende bemærkninger pr. brev, og er blevet bedt om svar. RS oplyste, at der har været drøftelser mellem afdelingsbestyrelse og boligselskabet. Parterne venter nu kommunens afgørelse. J. nr K09 2

3 JLS oplyste, at afregningen af el er flyttet til ejerforeningens regi således, at afdelingen ikke umiddelbart hæfter for andre end egne områder. Kommunen noterede boligselskabets orientering, afventer boligselskabets svar i sagen, hvorefter der træffes afgørelse Boligsocial helhedsplan: Høje Gladsaxe 3. Renovering af boligmassen JGT oplyste, at der mellem 3B og kommunen var aftalt, at den boligsociale helhedsplan forelægges Byrådet i november måned 2012 således, at planen kan sættes i gang pr. 1. januar JLS noterede, at kommunen i sin godkendelse af prækvalifikationen havde stillet krav om bl.a. et øget udlejningssamarbejde i Høje Gladsaxe. Dette kan give anledning til problemer i forhold til tidsplanen, idet der ikke i Høje Gladsaxe er enighed om et sådan arbejde Fremtidssikring af boligen EH foreslog, at kommunen beskriver en konkret model for et øget udlejningssamarbejde. Ønsket er at sikre én indgang til Høje Gladsaxe, koordinere udlejningen, udnytte den lokale viden om beboersammenhængen bedre, og sikre afbalancerede opgange i området. JLS modtager gerne invitation til videre drøftelser. Kommunen vil af hensyn til processen omkring helhedsplanen invitere boligselskabernes direktører til et fælles møde, hvor kommunen kommer med forslag til en konkret model, og inviterer til videre dialog og høring. JLS oplyste, at boligselskabet er kendetegnet ved gode boliger, hvortil der er god søgning af lejere. Boligerne ligger på et rimeligt lejeniveau. Boligmassen er af ældre dato, og der vil i de kommende år også være behov for renoveringer, energitiltag mv. JLS oplyste, at boligernes størrelse passer behovet for nu. HH supplerede, at der ingen problemer er med udlejning på trods af, at det nu er gunstigere end før for lejere at købe egen bolig. o EH orienterede om, at der i boligformidling generelt ses lavere omsætning i lejemålene, og at 1-værelseslejemålene typisk anses som værende for små i dag. HHJ supplerede, at kommunen derfor fremover vil være mere imødekommende for boligændringer, end det tidligere har været tilfældet. MG oplyste, at en analyse af boligbehovene i Gladsaxe Kommune vil blive igangsat. Der er i dag mange små boliger i kommunen, og undersøgelsen skal bl.a. afdække det fremtidige boligbehov. J. nr K09 3

4 HH spurgte, om kommunens planer for grunden ved Tobaksvej. MG oplyste, at der primært tænkes erhverv, men at boliger vil kunne komme på tale. I forhold til analysen vil der blive set på muligheden for boligfortætning, og der vil i forhold til Bagsværd Park ses på blandet bolig og erhverv. HHJ orienterede, at det endnu ikke er en politisk afklaring, og der kun er tale om overvejelser for nu. Kommunen vil orientere herom længere fremme i processen Håndtering af skimmelsvamp og PCB JLS oplyste, at boligselskabet er opmærksomt på eventuelle skimmelsvampeproblemer. Der er fokus både på selve boligen og på lejernes anvendelse. RS oplyste, at boligselskabets bestyrelse ikke tillader, at lejere bor i boliger med skimmelsvamp. JLS orienterede om, at der ikke var et generelt problem med PCB i afdelingerne. HH oplyste, at der ved renovering foretages undersøgelser. 4. Kommunens boligsociale anvisning JLS oplyste, at enkelte beboere fylder meget i afdelingerne, og derfor er der ønske i enkelte afdelingsbestyrelser om, at afdelinger fredes for kommunal anvisning i en overgang. HH fortalte, at der efter sidste års dialogmøde er kommet bedre samarbejde mellem kommunen og boligselskaberne, og at afdelingerne er blevet orienteret om kontaktinformationen til kommunens Råd & Indsats. EH opfordrede til at bruge mulighederne for at kontakte kommunens Råd & Indsats, og at kommunen vil øge samarbejdet med boligselskabet ved kommunal anvisning til afdelingerne (se også pkt ). 5. Orientering fra kommunen 5.1. Status på KlimaKlar MG takkede for, at alle afdelinger i boligselskabet er tilmeldt KlimaKlar. Ekstrabevilling er givet til energiindsats målrettet boliger, og kommunen vil bl.a. udarbejde et tilbud på energigennemgang til boligorganisationerne. Kommunen overvejer ligeledes at indgå partnerskab med energirådgiver og tilbyder boligselskaberne samarbejde ved eks. renoverings- og energitiltag. JLS oplyste, at tilbuddene i KlimaKlar allerede bruges i dag, og at der er interesse i afdelingerne. SP spurgte om der sker ændringer af reglerne om håndtering af regnvand. MG orienterede, at der åbnes for mere fleksible løsninger i.f.t. de hidtidige retningslinjer for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, dog inden for rammer, der fastholder formålet med ordningen. J. nr K09 4

5 JLS foreslog, at kommunen og boligselskabet går sammen og fortæller om fælles succeshistorier for at sikre fokus i afdelingerne Håndtering af affald Miljøudvalget har besluttet at udvide affaldssorteringen til også at omfatte plast og metal. Kommunen indkøber containere mv. til dette formål. Boligselskaberne vil blive kontaktet af Forsyningsafdelingen, og spørgsmål kan rettes til Anja Hoff Hansen på JLS foreslog, at afdelingerne som et første skridt samles til et fælles møde om den nye ordning. MG lovede at tage initiativ til et fælles arrangement Registrering af handicapegnede boliger 6. Aftaler Boligselskabet blev bedt om at registrere handicapegnede boliger på handicapbolig.dk. JLS indberetter Evaluering Det blev konkluderet, at samtlige aftalepunkter for 2010/2011 var nået Emner for aftale 7. Evt. Aftalen på baggrund af dialogmøde 2010 skal indeholde følgende punkter: Udlejning af Buddingeparken Øget samarbejde ved kommunal anvisning Høje Gladsaxe udlejning Samarbejde i KlimaKlar BR spurgte til samarbejdet omkring fællesdriften i Høje Gladsaxe. JLS oplyste, at en fornyelse af samarbejdsaftalen er på vej. Den nye aftale vil se på kompetencefordeling og vedligeholdelsesordning, og er dermed en opdatering af afdelingernes behov for fællesskab og selvstændighed. Kommunen bliver inddraget i efteråret. RS oplyste, at ABG gerne afgiver administrationsopgaven omkring fællesdriften til de øvrige boligselskaber, hvis de ønsker det. EH oplyste, som opfølgning på seneste fællesmøde omkring Høje Gladsaxe, at det overvejes, om en ændring af godkendelsesordningen af lejere kan medtages som et frikommuneforsøg med henblik på at skabe et redskab til påvirkning af social balance i almene afdelinger. J. nr K09 5

6 J. nr K09 6

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00, Havneholmen, ML-Danmark Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Morten Boje, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere