Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer."

Transkript

1 DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer. Udarbejdet af DAHANCA s recidivgruppe 2010 Baggrund Behandling af patienter med recidiv af hoved-hals cancer efter primær behandling kan have både kurativt og palliativt sigte. Indsatsen kan spænde fra ekstensive kirurgiske indgreb til simpel anlæggelse af gastrostomisonde. Behandlingsmodaliteterne omfatter strålebehandling (ekstern genbehandling, stereotaksi og brachyterapi), kirurgiske indgreb, kemoterapi, targeteret terapi eller kombination heraf. Behandlingsmulighederne bliver stadigt mere omfattende. Disse retningslinjer er tænkt som en hjælp til beslutning om behandlingsmodaliteter og behandlingsniveau (visitationsvejledning). Der er lagt vægt på at optimere og standardisere behandlingen i Danmark - ved dels at angive retningslinjer for de enkelte behandlingsmodaliteter men også ved at beskrive behandlingstilbud, der kun findes ved et eller få af de 5 onkologiske centre eller centre i udlandet. De omtalte behandlingsmuligheder er i videst muligt omfang søgt evidensbaserede. Standardiseringen skaber grundlag for national videnskabelig udvikling. I den forbindelse er omhyggelig registrering på DAHANCA skemaer vigtig. Retningslinjerne er udarbejdet af DAHANCAS recidivgruppe bestående af onkologer og kirurger, som repræsenterer de onkologiske centre. Det er gruppens ansvar løbende at ajourføre retningslinjerne.

2 Indholdsfortegnelse 1. Kirurgisk recidivbehandling Larynx cancer... 3 Partiel laryngektomi... 3 Total laryngektomi... 4 Halsdissektion Pharynx cancer... 4 Rhinopharynx cancer... 4 Oropharynx cancer... 4 Hypopharynx cancer Cavum oris cancer Næse-bihule cancer Spytkirtel cancer Thyreoideacancer Strålebehandling Palliativ Strålebehandling Genbehandling (kurativ) Brachyterapi Kemoterapi... 6 Første linje behandling... 7 Anden linje behandling Biologisk målrettet terapi Fotodynamisk terapi Understøttende behandling Smertebehandling Anden symptomatisk behandling... 9 Kvalmestillende behandling Mundtørhed Slimgener Lugtgener Blødning Infektion Ernæring Ernæringsvejledning: Diætist: Sondeanlæggelse Tandproblemer Intravenøs ernæring Sociale tiltag: Forsørgelsesgrundlag Kritisk sygdom Legat fra Kræftens Bekæmpelse evt. andre legater Pension Sondemad Medicin Terminale patienter Referenceliste... 13

3 1. Kirurgisk recidivbehandling Ved recidiv skal her forstås både resttumor efter afsluttet primærbehandling og egentligt recidiv, som er opstået efter en kortere eller længere tidsperiode uden kliniske tegn på canceren. Kirurgisk behandling af recidiv kan udføres med enten kurativt eller palliativt sigte. Kirurgiske teknikker samt perioperativ behandling og pleje beskrives ikke i disse retningslinjer. Der henvises til lærebøger i hoved-halskirurgi. 1.1 Larynx cancer Den aktuelle primære behandling af larynxcancer i Danmark er strålebehandling. Der diagnosticeres cirka 250 nye tilfælde om året. Recidiver forekommer oftest lokalt eller regionalt. Dissemineret sygdom er sjælden (5-15% afh. af stadie), og da hyppigst til lunger og mediastinum (14-15). Gevinsten af kirurgisk recidivbehandling ved larynx cancer er estimeret i en dansk undersøgelse (1). Ved at se på forskellen mellem lokalregional kontrol og sygdomsspecifik overlevelse 5 år efter afsluttet strålebehandling fandt man, at kirurgisk recidivbehandling i perioden efter 1992 resulterede i en overlevelsesgevinst for glottiske og supraglottiske larynxkarcinomer på henholdsvis 11-og 15 % afhængig af T-stadium. Resultater fra DAHANCA-databasen for hele DK i perioden efter 2000 har også vist en behandlingsgevinst af kirurgi ved glottiscancer. Den 5-årige loko-regionale tumorkontrol efter stråleterapi for T1a, T1b og T2 steg fra henholdsvis 95%, 92% og 82% til henholdsvis 98%, 97% og 91% svarende til en procentvis gevinst på 3%, 5% og 9%. De kumulative tal for T1-T2 glottiscancer viste recidiv hos 46 (8%) af 517 patienter, og 27 af disse blev kirurgisk kureret. Kirurgisk recidivbehandling af larynx cancer er således effektiv. Ved recidiv i T-site foretages hyppigst total laryngektomi, men også partiel laryngektomi eller blot aflastende behandling (debulking) kan komme på tale. Afhængig af udbredelsen af recidiv kan rekonstruktion være nødvendig. Ved recidiv i N-site udføres halsdissektion. Partiel laryngektomi Ved årsmødet i Dansk Hoved og Halskirurgisk Selskab november 2004 blev det besluttet, at partielle laryngektomier i videst muligt omfang skal udføres som laserkirurgiske procedurer, idet man herved kan undgå samtidig trakeotomi og derved reducere morbiditet og behandlingslængde. I tilfælde med involvering af commisura anterior er laserkirurgisk recidivbehandling ikke altid velegnet og en klassisk partiel laryngektomi med ekstern adgang kan blive aktuel. Ved denne fremgangsmåde kan man ved frysemikroskopi sikre sig frie resektionsrande. Der vil som regel være behov for midlertidig trakeotomi.

4 Total laryngektomi Total laryngektomi udføres når et lokalt recidiv i larynx ikke kan fjernes radikalt med en partiel procedure. Frekvensen af total laryngektomi er i Danmark på cirka 20 % (1). I 2004 udførtes i alt 39 laryngektomier i Danmark. Halsdissektion Ved cervikalt lymfeknude recidiv udføres halsdissektion. Denne kan modificeres eller selekteres i det nødvendige omfang (2). Level I dissekeres sjældent. 1.2 Pharynx cancer Muligheden for kirurgisk recidivbehandling af pharynx cancer er meget afhængig af lokalisation og udbredning. I 2000 blev der ved histologisk undersøgelse diagnosticeret 238 nye tilfælde. Primær behandling er i Danmark strålebehandling. Rhinopharynx cancer Ved recidiv er lokal kirurgisk behandling meget sjældent indiceret eller mulig. Ved regionalt lymfeknuderecidiv udføres halsdissektion oftest involverende level II-V. Oropharynx cancer Valget af kirurgisk recidivbehandling ved recidiv i T-site afhænger af muligheden for radikalitet og omfanget af morbiditet ved operationen. Selv relativt store resektioner i svælget kan rekonstrueres med en stilket myokutan lap (pectoralis major) eller et frit transplantat. Ved regionale lymfeknude recidiver gøres halsdissektion oftest involverende level II-V. Fotodynamisk terapi er en mulighed ved inoperable patienter. Hypopharynx cancer Hypopharynx cancer har generelt en dårlig prognose. Kun få lokale recidiver er operable. Oftest er det nødvendigt at udføre en partiel pharyngektomi samtidig med total laryngektomi. I nogle situationer udføres rekonstruktion med frit jejunum transplantat, anden fri lap eller stilket myokutan lap. Regional lymfeknude recidiver behandles med halsdissektion. 1.3 Cavum oris cancer De fleste cavum oris cancere behandles med primær kirurgi og afhængig af udbredelse og lokal metastasering med efterfølgende strålebehandling. Ved recidiv er yderligere kirurgisk resektion ofte mulig men begrænses af dobbeltsidig tungeinvolvering. Resektionerne fordrer ofte anvendelse af rekonstruktive teknikker i form af fri lap, fri osteomyokutanlap eller stilket myokutanlap. Disse indgreb udføres i Århus, Odense og på Rigshospitalet. Alternativt kan fotodynamisk terapi anvendes. Ved regionalt lymfeknuderecidiv gøres halsdissektion oftest involverende level I-V.

5 1.4 Næse-bihule cancer Den primære behandling er beskrevet i det nationale referenceprogram for behandling af næse-bihulecancer. Der henvises til dette. Ved recidiv anvendes kirurgi eller strålebehandling afhængig af den aktuelle situation. Ved recidiv i cavum nasi eller ethmoid og frontalsinus kan anvendes endoskopisk adgang, lateral rhinothomi eller adgang via midtansigtet (facial degloving). Tumorer i sinus maxillaris behandles med maksillektomi, som kan rekonstrueres primært eller i senere fase med musculus temporalis lap eller blot med ganeplade protese. Større midtansigtsresektioner fordrer anaplastologisk behandling med protesebehandling forudgået af indsættelse af titaniumskruer og abutments. 1.5 Spytkirtel cancer Behandles med primær kirurgi og ofte selektiv halsdissektion. Ved lokalt recidiv efter strålebehandling gøres total resektion hvis muligt. Rekonstruktion med frit eller stilket transplantat kan komme på tale. Ved regionalt lymfeknuderecidiv gøres halsdissektion. En særlig form udgør adenoid cystisk carcinom som ofte recidiverer lokalt og med fjernmetastaser. Der kan være behov for adskillige kirurgiske re-resektioner på trods af fjernmetastasering. Der henvises til det nationale referenceprogram for behandling af spytkirtelcancer. 1.6 Thyreoideacancer Primærbehandlingen er for langt størstedelen kirurgi. Ved regionalt lymfeknuderecidiv gøres halsdissektion. Der henvises til det nationale referenceprogram for behandling af thyreoideacancer.

6 2. Strålebehandling 2.1 Palliativ Strålebehandling Principper for gennemførelse af den palliative strålebehandling følger afdelingens vanlige retningslinjer derfor. Der tilbydes varierende doser mellem 8-10 Gy/1F, 20 Gy/4-5F. Enkelte steder tilbydes potentielt kurative regimer med 54 Gy/18F eller 52 Gy/13F. Der eksisterer aktuelt en protokol for palliativ hypofraktioneret strålebehandling (DAHANCA 20). 2.2 Genbehandling (kurativ) I tilfælde af lokoregionalt recidiv vil det sjældent være muligt at genbehandle i relevante kurative doser. Undtagelsesvist kan man tilbyde stråleterapi i kurative doser, såfremt tidsintervallet fra primær stråleterapi er adskillige måneder/år og senkomplikationer har været begrænsede. Teoretisk set bør hyperfraktioneret stråleterapi benyttes for at minimere risikoen for senkomplikationer. Såfremt der ikke er væsentligt normalvæv i behandlingsvolumen, kan man overveje stereotaktisk stråleterapi. Dybest set drejer genbestråling sig ikke om at applicere dosis, men om ikke at overstige normalvævstolerancen. Da de fleste recidiver efter genbestråling forekommer i boostvolumen, har man argumenteret for, at behandlingsvolumen bør omfatte 'gross tumor volume' med 'snæver margin', og altså uden elektiv bestråling af lymfeknuderegioner (5). Ved recidiv i rhinopharynx er stereotaktisk strålebehandling en mulighed. DAHANCA har tidligere vurderet en behandlingsprotokol for genbehandling efter tidligere stråleterapi i form af konkomitant radiokemoterapi. Idet DAHANCA har stor erfaring med konkomitant ugentlig cisplatin og strålebehandling, er det tillokkende at bruge dette regime for at booste den tumoricide virkning af stråledoser i nær-kurativ størrelse. En mulig genbehandling kan være accelereret hyperfraktioneret stråleterapi med 1,2 Gy x 2 dgl. 5 dage om ugen i 5 uger svarende til en totaldosis på 60Gy. 2.3 Brachyterapi Der er i Danmark ikke tradition for at tilbyde brachyterapi til patienter med kræft i hovedhals området. Patientgrundlaget er lille og enkelte patienter har været henvist til behandling i udlandet, eksempelvis Lübeck eller Ørebro. Indikationer er lokaliseret recidiv i implantérbart område svarende til området mellem mundhulens forreste del og mundsvælgets nederste del. Man kan evt. overveje brachyterapi til lokaliseret recidiv i rhinopharynx eller vestibulum nasi. 3. Kemoterapi De nationale standardbehandlinger med kemoterapi til egnede patienter fremgår af nedenstående tabel:

7 Center 1. linje 2. linje Rigshospitalet Cis/5FU/Erb til unge i god PS Cis/5FU Taxol/Xeloda Herlev Cis/5FU/Erb til unge i god PS Cis/Gem Taxol/Xeloda Odense Taxol/Xeloda Carbo/Vino/Erb til Cisplatin resistente, ellers Carbo/Vinorelbine Århus Taxol/Xeloda Carbo/Vinorelbine Aalborg Taxol/Xeloda Cis/5FU Første linje behandling Kemoterapi til recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-halscancer er en palliativ behandling og chancen for palliation bør altid vurderes i forhold til behandlingens toxicitet. Methotrexat, Cisplatin, Carboplatin, Paclitaxel, Docetaxel, Gemcitabine, 5FU, Ifosfamid, Vinorelbine, Oxaliplatin og Pemetrexed som enkeltstofbehandling har alle vist signifikant antitumoreffekt på metastatisk eller recidiverende planocellulær hovedhalscancer (6). Kombinationsbehandling med 2 eller 3 stoffer giver generelt højere responsrater, men også højere toxicitet. Kombinationsbehandling med Cisplatin, specielt Cis/5FU er det nærmeste man kommer en international standardbehandling. Denne kombination giver en responsrate på omkring 30 % og en forventet median overlevelse på 7-9 mdr. Imidlertid er cisplatinbehandling associeret med en betydelig toxicitet ikke mindst til denne gruppe patienter. Kombinationsbehandling med Taxol og Xeloda har i en dansk fase 2 undersøgelse (7) vist respons og overlevelse i samme størrelsesorden, men med en betydeligt lavere toxicitet, hvorfor det nu er indført som første linje behandling til inkurable hoved-halscancer på de fleste danske centre. Der er planer om i 2010 at fortsætte denne forskningslinje i ny fase 2 undersøgelse med Taxol/Xeloda tillagt Cetuximab. Et EORTC studie fra 2008 viste overlevelsesgevinst på knap 3 måneder for behandling med Cis/5FU/Cetuximab (13). Behandlingen tilbydes unge patienter (<60 år) og i god PS (0-1). Anden linje behandling Ved progression/manglende respons på 1.ste linje behandling vil der kun ret sjældent være indikation/ behov for 2. linje kemoterapi. Chancen for respons er generelt ringere end ved 1.ste linje behandling. Hvis patienten ønsker det har de ret til at få muligheden for yderligere behandling vurderet af sundhedsstyrelsen second opinionudvalg. I tabellen kan man se hvilke regimer man i udvalgte tilfælde har brugt på de forskellige centre i Danmark. Adskillige nye stoffer, herunder EGFR receptor antistoffer og tyrosinkinasehæmmere, er i tidlige faser af kliniske undersøgelser. Endnu har ingen vist overbevisende effekt til recidiverende hoved-halscancer. I Odense har man indført protokol til behandling af Cisplatin resistens med Carbo/Vino/Erb.

8 4. Biologisk målrettet terapi Targeteret kræftebehandling er rettet mod specifikke molekyler eller receptorer i blodet, endothelceller eller kræftceller. Stofferne inddeles i makromolekyler eller antistoffer, der blokerer enten liganden i blodet eller selve receptoren på celleoverfladen og tyrosinkinase hæmmere, der hæmmer enzymet tyrosin-kinase i den intracellulære del af receptoren og derved hæmmer vækstsignalet. Følgende stoffer er beskrevet anvendt til patienter med recidiverende eller dissemineret planocellulært carcinom i hoved-hals området: Makromolekyler (antistoffer): Bevacizumab (Avastin ): Antistof mod Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)- molekylet Cetuximab (Erbitux ): Antistof mod EGF-receptoren på tumorcelleoverfladen HuMax : Antistof mod EGF-receptoren på tumorcelleoverfladen Små molekyler (tyrosinkinase hæmmere): Gefitinib (Iressa ): EGFreceptor-specifik tyrosinkinase hæmmer Erlotinib (Tarceva ): EGFreceptor-specifik tyrosin-kinase hæmmer Fase II undersøgelser af gefitinib 500 mg dgl. og 250 mg dgl. til patienter med dissemineret eller recidiverende sygdom har resulteret i responsrater på hhv. 11% (8) og 1.4% (9), mens responsraten for erlotinib som enkeltstof (150 mg dgl.) er 4% (10). Medianoverlevelsen i disse undersøgelser er ca. 6 mdr. og 1-års overlevelsen 20-30%. Enkeltstof-behandling med cetuximab er undersøgt som 2. linje behandling til patienter med recidiverende eller dissemineret sygdom; 13 % af patienterne responderede, medianoverlevelsen var 5.9 mdr. (11). To undersøgelser har belyst effekten af EGF-receptor antistof i kombination med kemoterapi til denne patientgruppe. Burtness et al. randomiserede 123 patienter mellem cisplatin + placebo og cisplatin + Cetuximab; responsraterne var hhv. 10 og 26%, der var ingen forskel i progressionsfri overlevelse og median overlevelse mellem de to behandlingsarme (12). Et EORTC-studie (EXTREME-studiet) af effekten af cisplatin og 5- FU +/- Cetuximab viser signifikant overlevelsesgevinst på ca. 3 mdr. (7,4 mdr. vs mdr.) for kombinationen med Cetuximab (13). Dette studie er interessant både fordi det dokumenterer en effekt af EGF-receptor antistof og fordi dette er det første studie nogensinde, hvori man har påvist en signifikant overlevelsesgevinst for patienter med dissemineret eller recidiverende hoved-hals cancer. Meget tyder således på, at EGF-receptor inhibition indenfor den nærmeste fremtid vil få en plads i den primære behandling af patienter med kræft i hoved-hals området. Der findes endnu ikke publicerede studier af VEGF/VEGF-receptor antistoffer eller af tyrosinkinase-hæmmere med effekt på VEGF-receptor funktionen.

9 5. Fotodynamisk terapi er en nyere behandlingsform af maligne og præmaligne hoved/hals tumorer. Nyere ikkerandomiserede fase 2 studier rapporterer et og to års overlevelser på henholdsvis 89% og 75%, hvilket er på højde med resultater fra kirurgi og radioterapi. Ved palliativ behandling er i fase 2 studier observeret komplet respons hos % og partielt respons hos 38% (6;7). Behandlingen indebærer intravenøs administration af et lysfølsomhedsfremkaldende stof (f.eks. mthpc Foscan ) efterfulgt af lyseksponering på tumorområdet, hvilket medfører nekrotisering af det eksponerede væv. Vævspenetrationen af lys ved fotodynamisk terapi er ca. 0,5-3 cm (ved 652nm lys). Nye interstitielle diode laser teknikker åbner nye muligheder for intralæsional fotodynamisk terapi. Derved har fotodynamisk terapi muligheder som en palliativ behandling for af patienter med lokal recidiverende hoved/hals cancer og med en vis mulighed for komplet respons. Der foreligger et Fase II forsøg på RH med hovedformål: At undersøge effekten af fotodynamisk terapi (PDT) til patienter med recidiv af hoved-halscancer, hvor radioterapi og yderligere kirurgi ikke er mulig eller ønskelig. 6. Understøttende behandling Best Supportive Care vil hyppigt være eneste behandlingsmulighed for patienter med recidiv af HHC pga. høj komorbiditet, dårlig PS og manglende compliance. 6.3 Smertebehandling Smertebehandling til patienter med recidiv af hoved-hals cancer er i princippet ikke anderledes end anden onkologisk smertebehandling. Dog kan der være særlige problemstillinger omkring compliance, administrationsmåde o.l. 6.2 Anden symptomatisk behandling Kvalmestillende behandling. Anamnesen er vigtig før behandling af kvalme hos patienter med recidiv af hoved-hals cancer, da der er mange meget forskellige årsager. Især skal overvejes gastritis, konkomitant medicin, forstoppelse, elektrolytderangering, smerter og hoste. Opioider og NSAID præparater er hyppige årsager til kvalme. Sjældnere ses hyperkaliæmi og levermetastasering som årsag ved hoved-hals cancer. Såfremt det ikke er muligt at korrigere en udløsende årsag, er behandlingen rent symptomatisk. Patienten skal undgå forhold, der udløser kvalme, f.eks. store måltider og madlavning. Ved medicinsk behandling er 1. valg oftest metoklopramid mg x 3-4. Ved fortsat kvalme ondansetron 8 mg x 2 (cave obstipation). Ved vedvarende kvalme kan forsøges prednisolon mg dgl.

10 Mundtørhed. Mundtørhed er en almindelig og ofte irreversibel bivirkning til strålebehandling af hovedhals cancer. Typiske klager er nedsat mængde spyt, tykt og sejt spyt, vanskelighed ved at tale, spise, synke og smage. Behandlingen er rådgivning. Altid have en flaske vand på sig og drikke hyppigt, skylle munden før spisning, undgå kaffe, alkohol og tobak. Nogle ptt. kan have glæde af sukkerfri tyggegummi eller kunstigt spyt. Kosten kan opfordres til at indeholde mere væske og sovs og undgå tør mad, f.eks. toast og knækbrød. For at undgå caries anbefales flourholdig tandpasta og hyppig skylning af munden med kulsyreholdig vand. Slimgener. Øget slim- og sekretproduktion kan være meget belastende og årsag til nedsat livskvalitet. Behandling med Noritren mg x 1-3 dgl. kan forsøges. Lugtgener. Hyppigste årsager er dårlig mundhygiejne, nekrotisk tumor, infektion, rygning og alkohol. Patienterne skal instrueres i god mundhygiejne og rådgives om mundtørhed som beskrevet ovenfor. Ved nekrotisk tumor i mund og oropharynx anbefales skylning af munden 5 gange om dagen med kulsyreholdig danskvand. Ved mistanke om samtidig anaerob infektion kan behandles med metronidazol 400 mg x 2-3 i 10 dage eller doxycyclin 200 mg dag 1 herefter 100 mg dgl. i 14 dage. Ved mistanke om stafylokokinfektion behandles med dicloxacillin 500 mg x 3. Blødning. Recidivet har stor tendens til blødning når underliggende kar eroderes og kan være årsagen til patientens død. Ved let blødning kan patienten optransfunderes og der kan gives Cyklocapron (1g x 3 dgl.). Infektion. Behandling af infektion ved hoved-hals cancer følger de generelle retningslinjer med antibiotika afhængig af dyrkningssvar. Dog er der oplagte tilfælde af oral candidiasis, der kan behandles med f.eks. fluconazol mg dgl. i 1-2 uger uden forudgående dyrkning. Herudover stor nekrotisk tumor med lugtgener, hvor metronidazol eller doxycyclin kan forsøges. 6.3 Ernæring Ernæring udgør et særligt problem hos patienter med lokalt recidiv af hoved-halscancer. Patienterne er som oftest forinden intensivt behandlet kirurgisk og/eller onkologisk, som led i primær kurativ behandling og har som følge deraf i forvejen spiseproblemer. Ernæringsproblemerne kan skyldes adskillige faktorer som mundtørhed, ændret tandstatus, synkeproblemer og ændret smagsopfattelse.

11 Udover den påvirkning af ernærings situationen som den primære behandling kan medføre, vil et recidivet alene på grund af lokalisationen bidrage yderligere til problemer. Hertil kommer de bivirkninger der er til en eventuel behandling af recidivet. Ernæringsvejledning: Alle patienter bør ernæringsscreenes efter gældende retningslinjer. (se Sundhedsstyrelsens vejledning) Afhængigt af pt. spiseproblemer vejledes der om hensigtsmæssige valg af mad og drikkevarer med henblik på at sikre stabil vægt, samt medvirke til øget livskvalitet. Relevant informationsmateriale om ernæring kan udleveres og gennemgås. Ved behov kan der suppleres med ernæringstilskud i form af bl.a. energi- og proteinrige drikke. Diætist: Følgende patienter bør henvises til diætist: ved utilsigtet vægttab forud for behandlingsstart: 5 % vægttab den sidste måned BMI 18,5 (dog BMI 24 for ældre over 70 år ) ved vægttab, når patienten møder til opfølgende samtale svære tygge- eller synkeproblemer komplicerede diagnoser (fx diabetes, forhøjet se-lipider) patienter der allerede har en sonde, mhp. optimering af ernæring patienter der indlægges pga. ernæringsproblemer patienter der indlægges mhp. sondeanlæggelse Sondeanlæggelse Indikation for sondeanlæggelse følger afdelingens vanlige retningslinjer herfor. Ved forventet behov for sonde i mere end 1 måned vælges PEG-sonde ellers NG-sonde. Ved større relativt vægttab kan der lægges en sonde (dog for adipøse (BMI 30) > 10 % vægttab) Tandproblemer Recidivet kan påvirke såvel tændernes placering som tilpasning af eventuel protese. Patienten kan henvises til kæbekirurgisk afdeling til vurdering og behandling. Intravenøs ernæring Dette vil som hovedregel ikke komme på tale. Ofte er recidivbehandlingen af hovedhalscancer palliativ og ved kurativ behandling er en gastrostomisonde at foretrække. Der kan tænkes situationer hvor kurativ behandling kræver en anden ernærings vej og hvor hverken nasogastrisk sonde eller gastrostomisonde kan anvendes.

12 6.4 Sociale tiltag: Det er vanskeligt at udtale sig konkret om sociale problemstillinger, da de vil være afhængige af den enkeltes situation (arbejdsmæssigt og familiemæssigt) og om der er tale om kurative eller palliative forløb. Forsørgelsesgrundlag Nogle får fuld løn under sygdom, andre sygedagpenge fra kommunen, medens en del får kontanthjælp og nogle har en pension i forvejen. Kritisk sygdom Mange patienter har - som regel via deres pensionsopsparinger - en slags forsikring, hvis man får en kritisk sygdom. Legat fra Kræftens Bekæmpelse evt. andre legater For de mindst bemidlede er der mulighed for at søge legat på 3000,- kr. hos Kræftens bekæmpelse. - Der findes desuden en række andre legater som kan søges. Pension Om der kan søges pension må bero på prognosen og en konkret vurdering for den enkelte patient, da ansættelsesforhold, private pensionsordninger og familiemæssige forhold kan spille en væsentlig rolle. Hvis patienten har pension i forvejen kan der være mulighed for forhøjelse, hvis pensionen er tilkendt efter reglerne der gjaldt før 1/ Sondemad Regionsrådet yder 60 % tilskud også til remedier. Hvis hjemmeplejen er involveret kommer de med remedierne. Mindre bemidlede kan søge yderligere tilskud hos kommunen. Terminale patienter får 100 % tilskud. Medicin Medmindre der er tale om terminalpatient, hvor medicin er gratis, er tilskud til medicin et svært område, da der er forskellige muligheder alt efter konkrete forhold. Terminale patienter Stilles som udgangspunkt som om de var indlagte. Det betyder gratis medicin, sondemad m.v.. Der kan ydes plejeorlov til pårørende.

13 Referenceliste 1. Jørgensen K, Godballe C, Hansen O, Bastholt L. Cancer of the larynx--treatment results after primary radiotherapy with salvage surgery in a series of 1005 patients. Acta Oncol 2002; 41(1): Robbins KT, Clayman G, Levine PA et al. Neck dissection classification update: revisions proposed by the American Head and Neck Society and the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 128(7): Godballe C, Jorgensen K, Hansen O, Bastholt L. Hypopharyngeal cancer: results of treatment based on radiation therapy and salvage surgery. Laryngoscope 2002; 112(5): Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og klinisk diætister. Screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko. Sundhedsstyrelsen, Vergeer et al. Control of nodal metastases in squamous cell head and neck cancer treated by radiation therapy or chemoradiation. Radiationtherapy and Oncology, 2006 Apr;79(1): Colevas AD. Chemotherapy options for patients with metastatic or recurrent squamous cell carcinoma of the head and neck. JCO.2006 jun. 24:17.p Bentzen JD, Hansen HS. Phase II analysis og Paclitaxel and Capecitabine in the treatment of recurrent or disseminated squamous cell carcinoma of the head and neck region. Head & Neck, 2007 jan, p Cohen EE, Rosen F, Stadler WM et al. Phase II trial of ZD1839 in recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. J. Clin. Oncol. 2003;21: Cohen EE, Kane MA, List MA et al. Phase II trial of gefitinib 250 mg daily in patients with recurrent and/or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. J. Clin. Oncol. 2005;11: Soulieres D, Senzer NN, Vokes EE et al. Multicenter phase II study of erlotinib, an oral epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor, in patients with recurrent or metastatic squamous cell cancer of the head and neck. J. Clin. Oncol. 2004;22: Vermorken JB, Trigo J, Hitt R et al. Open-label, uncontrolled, multicenter phase II study to evaluate the efficacy and toxicity of cetuximab as a single agent in patients with recurrent and/or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck who failed to respond to platinum-based therapy. J. Clin. Oncol. 2007;25: Burtness B, Goldwasser MA, Flood W et al. Phase III randomized trial of cisplatin plus placebo compared with cisplatin plus cetuximab in metastatic/recurrent head and neck cancer: an Eastern Cooperative Oncology Group study. J. Clin. Oncol. 2005;23: Vermorken JB, Mesia R, Vega E et al. Platinum-based chemotherapy plus cetuximab in head and neck cancer. N Eng J Med Sep 11;359(11): Pignon JP, Le Maitre A, Mailliard E, Bourhis J. Meta-Analysis of Chemotherapy in Head & Neck Cancer (MACH-NC): an update on 93 trials and patients. Radiother Oncol 2009; 92: Bourhis J, Overgaard J, Audry H et al. Hyperfractionated or accelerated radiotherapy in head and neck cancer: a meta-analysis. Lancet 2006; 368(9538):

CPR - Dato for første strålefraktion.. Dato for sidste strålefraktion..

CPR - Dato for første strålefraktion.. Dato for sidste strålefraktion.. DAHANCA 2002 PRIMÆRE BEHANDLING Prægeplade CPR - Randomiseringsnr.: RÆKKEFØLGE AF BEHANDLINGSMODALITETER Strålebehandling Kemoterapi Kirurgi (udover biopsi) STRÅLEBEHANDLING Primær strålebehandlings intention

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Hoved-hals kræft Post-ASCO 2017 Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Oversigt Cisplatin ugentligt vs. hver 3. uge 6006 og 6007 Escalate vs. de-escalate 6015 og

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009 Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning 21 september 2009 Juridisk grundlag for ordningen Bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 Kapitel 5 Om

Læs mere

Referat af DAHANCA-møde Torsdag den 26. maj 2005, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Referat af DAHANCA-møde Torsdag den 26. maj 2005, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Referat af DAHANCA-møde Torsdag den 26. maj 2005, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Til stede: Lisbeth Juhler Andersen, Marie Overgaard, Cai Grau, Kenneth Jensen,

Læs mere

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Gynækologiske tumorer Post-ASCO 2012 Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Cervix Ovarie Endometrie Vulva Sarkom Blandet gyn. Clinical science symposium Poster discussion session General poster

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Henning Grønbæk, professor, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Aarhus NET Center Aarhus Universitetshospital Vision:

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STRÅLEBEHANDLING AF HOVED-HALS CANCER (CAVUM ORIS, PHARYNX, LARYNX)

RETNINGSLINIER FOR STRÅLEBEHANDLING AF HOVED-HALS CANCER (CAVUM ORIS, PHARYNX, LARYNX) version 2.0 1. januar 2002 The Danish Head and Neck Cancer Study Group DAHANCA 2002 RETNINGSLINIER FOR STRÅLEBEHANDLING AF HOVED-HALS CANCER (CAVUM ORIS, PHARYNX, LARYNX) Udfærdiget til brug i forbindelse

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

Hjernetumordagen 1. april 2014

Hjernetumordagen 1. april 2014 Hjernetumordagen 1. april 2014 Onkologisk behandling af hjernetumorer Sidste år sluttede vi med spørgsmålet: Får I den bedste behandling? Svar: Primær behandling Ja! Recidiv behandling Måske! Behandlingsmål

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling

Læs mere

Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase. Diagnose. Peniscancerdatabasen. Patientoverblik. CPR-nr.

Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase. Diagnose. Peniscancerdatabasen. Patientoverblik. CPR-nr. Peniscancerdatabasen Registreringsskema foreløbig registrering Den Uro-onkologiske Fællesdatabase Patientoverblik CPR-nr. Navn: Diagnose Dato for biopsitagning: dd-mm-åååå Er patienten set på højt specialiseret

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2013 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2013 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2013 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2013 Årsrapporten 2013 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

DAHANCA 18. - en registreringsprotokol. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.

DAHANCA 18. - en registreringsprotokol. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca. DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 18 Concommitant Cisplatin, Naxogin og accelereret strålebehandling til stadium III og IV patienter med planocellulært carcinom i cavum oris, larynx,

Læs mere

DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer

DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer The Danish Head and Neck Cancer Study Group November 2002

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Behandling af Hoved/Hals Cancer

Behandling af Hoved/Hals Cancer D Behandling af Hoved/Hals Cancer Behandlingsvejledning Februar 2009 1 Dette referenceprogram er senest opdateret februar 2009 af overlæge Claus Andrup Kristensen, Rigshospitalet 1. Introduktion 1.1 Indledning

Læs mere

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa Den kirurgiske behandling af nyrecancer Erik Højkjær Larsen DaRenCa 63% 56% 42% 33% 80 65 60 50 RCC call for action Br J Cancer 2009; 101, s110-s114 Hvad har svenskerne så gjort anderledes? Mere aktiv

Læs mere

Lungehindekræft (malignt mesotheliom)

Lungehindekræft (malignt mesotheliom) Lungehindekræft (malignt mesotheliom) Onkologisk klinik, Rigshospitalet Hvad er mesotheliom? Mesotheliom er en kræftsygdom i lungehinden. Tilstanden er sjælden, idet under 100 nye tilfælde diagnosticeres

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2011 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2011 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2011 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2011 Årsrapporten 2011 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital MALIGNT MELANOM Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital OUTLINE IMMUNTERAPI PD1-inhibitorer i kombination med eller vs. CTLA4-inhibitorer. Follow-up på store studier med mono-

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom Behandlingsvejledning August 2009 Metastatisk spinalt tværsnitssyndrom Definition Symptomgivende kompression af medulla spinalis eller cauda equina fra metastaserende

Læs mere

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital NET i Arhus 120 100 80 60 40 20 0 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Avastin anvendes sammen med andre kræftlægemidler til behandling af voksne med følgende kræftformer:

Avastin anvendes sammen med andre kræftlægemidler til behandling af voksne med følgende kræftformer: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 EPAR - sammendrag for offentligheden bevacizumab Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan Udvalget

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Marianne Nordsmark overlæge, phd, lektor Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Historically, this has

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Strålebehandling af kræft

Strålebehandling af kræft Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Feb. 2006 Strålebehandling af kræft Cai Grau Cai Grau Professor, overlæge, dr. med. Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus 8000 Århus C 1

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Patientinformation og samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Kemoterapi og biologisk behandling til patienter med kræft i tyktarmen eller endetarmen Onkologisk Afdeling

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Fakta om og rehabilitering ved Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Gitte Ploug Balling, Claus Faber og Rikke Daugaard Center for Kræft og Sundhed København, april 2010, revideret juli 2013.

Læs mere

DAHANCA 9. Naxogin (nimorazol) kombineret med strålebehandling af T1-4, N0-3 carcinom i larynx, pharynx og cavum oris

DAHANCA 9. Naxogin (nimorazol) kombineret med strålebehandling af T1-4, N0-3 carcinom i larynx, pharynx og cavum oris DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 9 Naxogin (nimorazol) kombineret med strålebehandling af T1-4, N0-3 carcinom i larynx, pharynx og cavum oris En randomiseret multicenter undersøgelse

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler Årsrapport 2008-2009: Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) 2010 Årsrapport 2008-2009: Udvalget til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2014 Årsrapporten 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus

Palliation ved uhelbredelig nyrekræft. Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliation ved uhelbredelig nyrekræft Claus Dahl Ledende overlæge Urologisk Afdeling Roskilde Sygehus Palliativ omsorg WHO bekræfter livet og betragter døden som en naturlig proces hverken fremskynder

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Hanne Michelsen, ledende projektsygeplejerske Birgitte Christiansen, klinisk

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

DAHANCA 19. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk

DAHANCA 19. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 19 Undersøgelse af betydningen af EGFr antistoffet Zalutumumab for effekten af strålebehandling til patienter med primært planocellulært hoved-hals

Læs mere

Den kirurgiske behandling af peniscancer. 1. reservelæge, Phd studerende Jakob Kristian Jakobsen DaPeCa

Den kirurgiske behandling af peniscancer. 1. reservelæge, Phd studerende Jakob Kristian Jakobsen DaPeCa Den kirurgiske behandling af peniscancer 1. reservelæge, Phd studerende Jakob Kristian Jakobsen DaPeCa Disposition Penisbiopsi hvor og hvordan Peniskirurgi Tumortilpasset Lymfeknudekirurgi morbiditet Organbevarende

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

ERNÆRING til patienter med hoved/halskræft

ERNÆRING til patienter med hoved/halskræft ERNÆRING til patienter med hoved/halskræft..rejsen fra ydelse til nydelse.. Sygeplejerske Lise Kistrup Specialsygeplejerske i kræft Øre-næse-hals afdelingen, Aalborg Sygehus Baggrund I 2009 startede MORE

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Cytoreduktiv kirurgi (CRS) kombineret med hyperterm intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) er en behandling af peritoneal karcinose med kurativ intention CRS+HIPEC bør udføres, såfremt komplet

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft

Tarmkræft. Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft Tarmkræft Hvad er tarmkræft? Tarmkræft kaldes også colorektal kræft (eller colorektal cancer) og er en samlebetegnelse for tyk- og endetarmskræft De fleste tilfælde af tarmkræft starter ved, at godartede

Læs mere

Onkologisk behandling af patienter med nedre GI cancer. Helle A. Jensen Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital

Onkologisk behandling af patienter med nedre GI cancer. Helle A. Jensen Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital Onkologisk behandling af patienter med nedre GI cancer Helle A. Jensen Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital Agenda Baggrund incidens og prævalens Baggrund generel onkologi Generelt kolorektal

Læs mere

REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004

REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004 REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004 1. FORMANDENS BERETNING Forretningsudvalget har afholdt fire møder i årets løb. Der er blevet behandlet sager vedrørende organisation og drift af DMG. Alle

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

4. NSCLC stadie IV BEHANDLINGSALGORITMEN I DK PR : 2. LINIE 2. LINIE ALK M+ EGFR M+ WILDTYPE 1.LINIE 1. LINIE PD-L1<50% PD-L1 > 50 2.

4. NSCLC stadie IV BEHANDLINGSALGORITMEN I DK PR : 2. LINIE 2. LINIE ALK M+ EGFR M+ WILDTYPE 1.LINIE 1. LINIE PD-L1<50% PD-L1 > 50 2. 4. NSCLC stadie IV Stadium IV NSCLC er en ikke-kurabel sygdom, hvor behandlingsmålet er pallierende dvs. med henblik symptomlindring og levetidsforlængelse. Vanligvis er behandlingen af metastatisk sygdom

Læs mere

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 16 Planlagt postirradiatorisk halsdissektion vs. salvage halsdissektion hos patienter med N2/N3 planocellulært hoved/hals karcinom behandlet med primær

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

POST ASCO 2011. Reservelæge Cecilie Holländer 17.06.2011

POST ASCO 2011. Reservelæge Cecilie Holländer 17.06.2011 POST ASCO 2011 Øvre GI tumorer Reservelæge Mie Grunnet Reservelæge Cecilie Holländer Professor, overlæge Per Pfeiffer 17.06.2011 Øvre GI Highlights: Esophagus, cardia & ventrikeltumorer Mie Grunnet, Reservelæge,

Læs mere

Protokoloversigt. Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Protokoloversigt. Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital KFE-Aa Kontaktperson: Forskningssekretær Maja Pedersen Telefon 9766 1285 E-mail: kfeaalborg@rn.dk Mammacancer

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

mandag den 18. juni 2007 kl. 10.00-16.30. Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn

mandag den 18. juni 2007 kl. 10.00-16.30. Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Referat fra DAHANCA møde mandag den 18. juni 2007 kl. 10.00-16.30. Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn Deltagere: Jesper Grau Eriksen, Ulrik Pedersen, Christian

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-b,t (Paclitaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Definition på kvalme:

Definition på kvalme: Definition på kvalme: Kvalme beskrives som en ubehagelig fornemmelse af at skulle kaste op. - kvalme er hvad patienten siger det er - kvalme og opkastning er biologisk set et af kroppens forsvarsmekanismer,

Læs mere

Rapport udarbejdet for Dansk LungeCancerGruppe. Niels-Chr. G. Hansen

Rapport udarbejdet for Dansk LungeCancerGruppe. Niels-Chr. G. Hansen Erfaringer med opfølgning af fynske patienter efter kurativt intenderet behandling af første tilfælde af lungecancer fundet ved udredning i perioden 2007 2013 (opgjort november 2014) Rapport udarbejdet

Læs mere

MDT som kvalitetsindikator. Pakkeforløb og MDTer

MDT som kvalitetsindikator. Pakkeforløb og MDTer MDT som kvalitetsindikator Pakkeforløb og MDTer MDT som en del af Pakkeforløb og reviderede forløbstider for H&H 2012 30 28 26 24 Waiting time for RT (DAHANCA data base (n=4,000) Fast track for HN started

Læs mere

1 Arbejdsgruppens sammensætning

1 Arbejdsgruppens sammensætning Pakkeforløb for kræft i øjne og orbita. 1 Arbejdsgruppens sammensætning 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning Beskrivelse af arbejdsgruppen med navn, arbejdssted, speciale og angivelse af hvem personen repræsenterer.

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient

Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient Komorbiditet og vurderingen af den ældre kræftpatient Lars Erik Matzen Ledende overlæge Geriatrisk Afdeling G Odense Universitetshospital 1 Funktionsevne og overlevelse 8 år 6 år 4 år Funktionsevnen har

Læs mere

Targeteret behandling af ventrikel- og cardiacancer

Targeteret behandling af ventrikel- og cardiacancer ØGC seminar 2010 Targeteret behandling af ventrikel- og cardiacancer Morten Ladekarl Onkologisk afdeling Århus Sygehus Baggrund Cancer i ventrikel næsthyppigste årsag til cancerdød i verden, estimeret

Læs mere

retinoblastom Børnecancerfonden informerer

retinoblastom Børnecancerfonden informerer retinoblastom i retinoblastom 3 Sygdomstegn Retinoblastom opdages ofte tilfældigt ved, at man ser, at pupillen skinner hvidt i stedet for sort. Det skyldes svulstvæv i øjenbaggrunden. Det bliver tydeligt,

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere