intern medicin:geriatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "intern medicin:geriatri"

Transkript

1 Uddannelsesprram for Navn: intern medicin:geriatri ved Geriatrisk Afdeling, SHF Svendborg/Rudkøbing Medicinsk Afdeling, SHF Svendborg geriatrisk afdeling G, Odense Universitetshospital

2

3 1. Indledning Specialet intern medicin:geriatri beskæftiger sig med sygdomme hos ældre mennesker, både akutte kroniske sygdomme, men så med de funktionsmæssige konsekvenser af sygdomme aldersforandringer. Specialet kan ikke defineres på baggrund af enkelte afgrænsede sygdomsgrupper, men beskæftiger sig med hele det intern medicinske område med områder indenfor en række andre specialer. De vigtigste samarbejdende specialer er de øvrige intern medicinske specialer, gerontopsykiatri, neuroli ortopædkirurgi. Den geriatriske patient defineres ved sine karakteristika, som er multimorbiditet med en blanding af akutte kroniske lidelser, aldersforandringer som følge af denne kompleksitet ofte afledte fysiske eventuelt psykiske færdighedstab kombineret med eventuelle sociale problemer. Den geriatriske patient er en ældre patient, men specialet opererer ikke med faste aldersgrænser, gennemsnitsalderen på de geriatriske afdelinger er omkring 80 år. Den demrafiske udvikling vil medføre, at der i de kommende år vil blive flere meget gamle. I Danmark anvendtes i % af de somatiske sengedage til patienter med en alder over 80 år. De ældre patienter den geriatriske patient udgør en stor del af de patienter der indlægges akut i de medicinske afdelinger. Arbejdet med geriatriske patienter kræver indsats fra flere fagområder foregår derfor i et tværfagligt miljø. Geriatrisk rehabilitering omfatter den samlede behandlingsproces, der sigter imod at genoprette fysisk psykisk formåen sikre social tilpasning med størst mulig uafhængighed. Hoveduddannelsen i specialet kan søges af læger der har gennemført introduktionsuddannelse i intern medicin. Hoveduddannelsen har en samlet varighed på 60 måneder. På landsplan uddannes i intern medicin:geriatri 10 speciallæger pr. år, heraf 2,5 i region Syd. I målbeskrivelsen for intern medicin:geriatri er beskrevet, hvilke minimumskompetencer der skal indlæres beherskes ved afsluttet hoveduddannelsesforløb. Uddannelsen er først fremmest baseret på læring i forbindelse med det daglige arbejde. i klinisk praksis er derfor den vigtigste læringsstrategi, kombineret med de teoretiske kurser, forskningsfordybelse selvstudium. For at sikre en bred intern medicinsk basiskompetence vil nle af kompetencerne skulle indlæres ved deltagelse i arbejde vagt i de medicinske funktionsbærende enheder. I Region Syd starter uddannelsesforløbene med 24 måneders ansættelse ved de funktionsbærende enheder (FBE) ved Geriatrisk Afdeling-SHF Svendborg/Rudkøbing, Geriatrisk Sektion Medicinsk Afdeling-Haderslev Sygehus Medicinsk Center-Esbjerg Sygehus. Under ansættelserne her skal den uddannelsessøgende deltage i de medicinske vagtfunktioner ved henholdsvis Medicinsk Afdeling SHF-Svendborg, Medicinsk Afdeling-Haderslev Medicinsk Center-Esbjerg Sygehus, således at hovedparten af common-trunk kompetencerne opnås indenfor de første to uddannelsesår. Efter de første 24 måneder følger for alle uddannelsesforløb 24 måneders ansættelse ved Geriatrisk Afdeling-Odense Universitetshospital, endelig afsluttende 12 måneders ansættelse ved den indledende FBE. I de sidste måneder af uddannelsesforløbet forventes det at den uddannelsessøgende har opnået kompetencer som tillader funktion som bagvagt.

4 Efter afsluttet hoveduddannelse kan der opnås speciallægeanerkendelse i intern medicin:geriatri. Speciallægen kan herefter søge ansættelse som 1. reservelæge eller afdelingslæge. Opnåelse af overlægekvalifikation kræver yderligere 24 måneders funktion som speciallæge ( Vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger, Sundhedsstyrelsen vejledning nr 36, 1. maj 2003). 2. Præsentation af uddannelsesforløb Den samlede uddannelsesvarighed er 60 måneder. De første 24 måneder ansættes lægen ved Geriatrisk Afdeling, SHF Svendborg/Rudkøbing ved Medicinsk Afdeling, SHF Svendborg. De efterfølgende 24 måneder ved Geriatrisk afdeling, Odense Universitetshospital de afsluttende 12 måneder ved Geriatrisk Afdeling, SHF Svendborg/Rudkøbing. Efter afsluttet hoveduddannelse opnåelse af speciallægeanerkendelse i intern medicin:geriatri kan lægen søge ansættelse som 1. reservelæge eller afdelingslæge i yderligere 24 måneder mhp - 14 kvalifikation mulighed for at søge overlægestilling. 2.1: Forskningstræningen skal som beskrevet i målbeskrivelsen almindeligvis påbegyndes inden for de første 24 måneder af hoveduddannelsesforløbet. Tidsmæssigt vil den afhængig af opgavens karakter kunne forløbe over en længere periode omfatte opholdet både i FBE HBE. Mentor/vejleder udpeger en vejleder for forskningsfordybelsen, aftalen vil fremgå af den individuelle uddannelsesplan. Dansk Selskab for Geriatri udarbejder hvert år et idé katal til projekter, evaluering af projekterne foregår i forbindelse med møde arrangeret af Dansk Selskab for Geriatri. 2.2: Den teoretiske uddannelse vil dels omfatte de kurser som fremgår af målbeskrivelsen i form af de tværfaglige obligatoriske kurser, kurser fælles for de medicinske specialer i alt 16 dages kurser specifikke for intern medicin:geriatri. Titlen på de specialespecifikke kurser er Gerontoli (4 dage), Geriatrisk vurdering rehabilitering (4 dage) Sygdomme hos den ældre patient (4+4 dage). Der afholdes et af disse kurser årligt, således at den uddannelsessøgende har gennemgået teoretisk uddannelse inden for de første 3 år af hoveduddannelsesforløbet. Kurserne vil være landsdækkende. 2.3 Geriatrisk afdeling SHF Rudkøbing/Svendborg Medicinsk afdeling SHF Svendborg : Medicinsk Afdeling, SHF Svendborg/Rudkøbing: Afdelingen er den største medicinske afdeling i Sygehus Fyn med et optageområde på godt mennesker. Der er amtsfunktion i udredning af lungeinfiltrater, ambulant hæmodialyse apopleksi-området. Alle øvrige funktioner tilbydes som udgangspunkt på basisniveau. Afdelingen har ansat speciallæger inden for kardioli, lungemedicin, endokrinoli, reumatoli, medicinsk gastroenteroli, infektionsmedicin, nefroli geriatri er aktuelt bemandet med 15 overlæger, 1 afdelingslæge, 5 1. reservelæger 18 reservelæger. Dertil kommer ca. 240 øvrige personalemedlemmer. Afdelingens budget er på godt 82 Mil. kr..

5 Der modtages årligt ca akutte, uselekterede patienter, udføres godt tilsyn i åben skadestue gennemføres ambulante besøg heraf ca hæmodialyser. Afdelingen har 3 vagtlag forvagten er dubleret frem til kl (hverdage). Nattevagten er 18- skiftet. Afdelingens yngre læger indgår i en fast rotationsordning med afsnitstilknytning af ca. 4 måneders varighed. Afdelingen er organiseret med 3 sengeafsnit (heraf ét i Rudkøbing), 3 ambulatorier, et medicinsk dagafsnit en medicinsk forskningsafdeling. Akutte patienter modtages enten direkte i coronarafsnit eller på det akutte modtageafsnit (AMA). Der er ugentlig Uddannelses- Udviklingsdag (onsdage), hvor der er lukket for ambulant arbejde al personale i videst mulig omfang deltager i såvel mono- som tværfaglige møder/undervisning. Hertil kommer mulighed for at stifte bekendtskab med flere forskellige kliniske databaser, som afdelingen rapporterer til, deltagelse i MTV-arbejde o.lign.. Alle læger i afdelingen har 10 dage til rådighed årligt (tjenestefri med løn) til efteruddannelse efter eget valg. I afdelingen er bl.a. ansat PUF-lektor, kliniske lektorer, forskningslektor samt inspektor. Introduktion foregår over 2 uger indeholder bl.a. undervisning i afdelingens elektroniske patientjournal (MediCare) Fyns Patient Administrative System (F-PAS) Geriatisk afdeling SHF-Rudkøbing/Svendborg Geriatrisk Afdeling Sygehus Fyn Rudkøbing / Svendborg har optageområde på 17 kommuner med ca indbyggere over 65 år. Patienter modtages såvel akut som elektivt. Geriatrisk Afdeling Sygehus Fyn, Rudkøbing/Svendborg har i alt 50 sengepladser er placeret på 2 matrikler for nærværende (2004). Afdeling GSV, Svendborg Sygehus, har 12 sengepladser. Afdelingen modtager primært patienter fra øvrige afdelinger på Svendborg Sygehus med geriatriske problemstillinger. Der er et tæt samarbejde specielt med kardiolisk afdeling MK, hvor der gås tilsyn fast 2 gange ugentligt. Der er endvidere tæt samarbejde med ortopædkirurgisk afdeling, hvor der gås tilsyn fast 3 gange om ugen. Vagtfunktionen på afdeling GSV dækkes af medicinsk afdeling i Svendborg. Afdeling GS, Rudkøbing Sygehus, har 38 sengepladser. Modtager uselekterede geriatriske patienter såvel elektivt som akut. På matriklen i Rudkøbing er desuden lokaliseret: Geriatrisk Team, som består af læge, sygeplejerske, fysioterapeut ergoterapeut. Optageområdet er 7 nærliggende kommuner inkl. Ærø. Geriatrisk Daghospital modtager uselekterede geriatriske patienter patienter i efterforløbet af indlæggelse i stationært afsnit. Demenscenter Fyn er en del af Fyns Amts Demensplan er et af 2 centre i amtet. Der udskrives ca. 800 patienter årligt fra stationært sengeafsnit. Der er aktuelt en indlæggelsestid ca. 18 dage. I år 2003 havde Geriatrisk Daghospital 331 afsluttede patientforløb. I Demenscentret blev der i 2003 udredt 76 forløb. Medio 2005 forventes alle aktiviteter samlet i nye lokaler på Sygehus Fyn Svendborg.

6 Afdelingen er normeret med en administrerende overlæge, en specialeansvarlig overlæge, en vagtbærende overlæge, en overlæge i geriatrisk team, 4 afdelingslæger, en introduktionsstilling, en stilling til hoveduddannelse 3 turnusstillinger. Vagtforhold På sygehuset i Rudkøbing har afdelingen 6 skiftet, enlaget vagt med skærpet beredskab. Geriatrisk afdelingen varetager vagtforpligtelsen uden for dagtid på medicinsk afsnit i Rudkøbing Introduktion Alle nyansatte læger vil gennemgå 14 dages introduktionsprram indeholdende Det geriatriske speciale De geriatriske sygdomme Den elektroniske patientjournal anvendelsen i geriatrien Værdigrundlag, beredskabsplan brandinstruks Introduktion til samarbejde med husets øvrige afdelinger Introduktion til afholdelse af tværfaglig konference Organisering af dagarbejdet Der foreligger detaljeret arbejdsplan med angivelse af dagarbejdsaktiviteter. Konferencer Morgenkonference kl med deltagelse af alle læger. Vagthavende aflægger rapport fra vagten der kan diskuteres faglige emner overordnet. Røntgenkonference 2 gange ugentligt Lægekonferencer dagligt efter stuegang Formaliseret undervisning En time ugentlig formaliseret undervisning med intern eller ekstern foredragsholder. En gang ugentlig Case of the Week, som fremlægges af alle læger på skift. Der vil under hele ansættelsen være mulighed for at deltage i det formaliserede undervisningsprram på medicinsk afdeling i Svendborg. Der vil efter aftale være mulighed for at deltage i eksterne kurser temadage. 2.4: Geriatrisk afdeling G ved Odense Universitetshospital Geriatrisk afdeling er beliggende på Odense Universitetshospital, der er et af landets største hospitaler. Hospitalet har lokalfunktion for et optageområde på ca personer derudover lands-/landsdelsfunktioner tilbyder derfor undersøgelse behandling på basisniveau, udvidet basisniveau på det højt specialiserede niveau. Geriatrisk afdeling indgår i det samlede medicinske beredskab på universitetshospitalet. Patienterne modtages akut, subakut elektivt både fra primærsektoren, skadestuen andre

7 hospitalsafdelinger. Akutte patienter som udgør 90% af indlæggelserne modtages hele døgnet direkte i sengeafsnittene. Afdelingen modtager kun ældre geriatriske patienter, gennemsnitsalderen bland tde indlagte er 84 år. Geriatrisk afdeling har 2 sengeafsnit med hver 29 senge et daghospital med tilknyttet ambulatorium geriatrisk team. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 11 dage der udskrives ca patienter om året. Daghospitalet modtager nyhenviste patienter om året har ca ambulante besøg. Afdelingen har en samlet lægestab på 19, heraf 4 overlæger, 2 afdelingslæger, 5 læger i speciallægeuddannelsens år, 4 introduktionslæger 5 turnuslæger. Overlægerne er speciallæger i intern medicin geriatri. Til afdelingen er tilknyttet 2 kliniske lektorater, som varetager den formaliserede undervisning i geriatri ved Syddansk Universitet. Afdelingen har to vagtlag. De 9 forvagter går i bunden vagt i to holdsdrift. De 6 bagvagter har døgnvagt med rådighed fra bolig. Lægegruppen er opdelt i 3 lægeteam bestående af 1 overlæge, 2 bagvagter 2-3 forvagter. Arbejdstilrettelæggelsen er planlagt således, at der i de enkelte lægeteam er kontinuitet, den enkelte læge arbejder hovedsageligt indenfor eget lægeteam. Lægeteamene er tilknyttet sengeafsnit daghospital. Af hensyn til mål opfyldelsen vil den uddannelsessøgende arbejde i forskellige team, hvilket vil fremgå af den individuelle uddannelsesplan : Introduktion Foregår de første to dage omfatter blandt andet rundvisning, samtaler med repræsentanter for de enkelte personalegrupper, oplysning om praktiske forhold samt undervisning i epikrise skrivning, diagnosekodning, vagtforhold, lægeinstruks m.m. Indenfor den første uge deltager den nyansatte i Odense Universitetshospitals overordnede introduktion til hospitalet den obligatoriske brandundervisning : Organisering af dagarbejdet På baggrund af arbejdsplanerne udarbejdes der hver uge en deltaljeret plan for den kommende uges dagarbejde, med angivelse af den enkelte læges funktioner. Konferencer (mødepligt) Morgenkonference kl på alle hverdage. Alle læger deltager. Forvagten aflægger rapport om døgnets indlæggelser eventuelle problemer vedrørende de indlagte patienter drøftes. Røntgenkonference alle hverdage kl Afsnitskonferencer mandag, tirsdag torsdag umiddelbart efter røntgenkonferencen kl Fælles lægekonference onsdag fredag kl Formaliseret undervisning( mødepligt)

8 Tirsdagsundervisning kl : Rettet specielt mod turnus- introduktionslæger samt medicinstuderende. Undervisningen varetages af dagens bagvagt. Emnerne undervisningen er praksisorienteret tager udgangspunkt i afdelingens lægeinstruks. Torsdagsundervisning kl : Det farmakoliske kvarter for alle læger i afdelingen. Undervisningen forestås af turnus- introduktionslæger. Undervisningen planlægges sammen med vejlederen. Emnerne er hverdags-farmakoli med gennemgang af et på afdelingen brugt lægemiddel Fredagsundervisning hver anden fredag kl Undervisningen varetages af de tre lægeteam på skift. Undervisningen - som almindeligvis er gennemgang af et patientforløb varetages af lægerne i bagvagtslaget. Onsdagsundervisning: 2-3 onsdage i forår efterår fra kl Alle læger har planlagt dagarbejde (mødepligt). Undervisningen forestås dels af afdelingens egne læger dels af eksterne undervisere. Emnerne er som regel af mere overordnet karakter, herunder diskussion af lægeinstrukser, information om nye behandlingstiltag strategier.

9 3: Præsentation af kompetenceudvikling I dette afsnit præsenteres de minimums kompetencer som lægen skal beherske ved uddannelsens afslutning. Numrene på de enkelte mål er identiske med numrene i beskrivelsen, mens rækkefølgen her i lben er ændret tilpasset det aktuelle uddannelsesprram. De følgende skemaer består af 5 kolonner: 1. Nummer: Henviser til tilsvarende nummer i beskrivelsen 2. : Dette er kompetencen som skal beherskes godkendes 3. : Giver en mere udførlig beskrivelse af målet angiver eksempler på elementer der kan indgå. Lægen skal ikke nødvendigvis i praktis have mødt alle eksempler under konkretisering. Lægen skal demonstrere overblik viden der som minimum omfatter de enkelte elementer under konkretisering af mål 4. Læringsstrategier: Beskriver, hvorledes kompetencen kan erhverves. Angivelsen betyder at begge læringsmetoder skal anvendes, angiver valgmulighed. 5. Evalueringsmetoder: Beskriver, hvorledes det skal afgøres, om kompetencen er erhvervet. Angivelsen betyder at begge læringsmetoder skal anvendes, angiver valgmulighed. Hver enkelt mål/kompetence skal evalueres for sig, dokumenteres i lben af den ansvarlige kliniske vejleder. 3.1 Geriatrisk Afdeling, SHF Svendborg/Rudkøbing Medicinsk Afdeling, SHF Svendborg ene på siderne 6 til 29 skal indlæres under de to første uddannelsesår. ene indlæres ved deltagelse i det daglige arbejde. De mål der skal beherskes for at deltage i den akutte medicinske modtagevagt er markeret med gråt, disse mål skal tilstræbes indlært indenfor de første 12 måneder. Den uddannelsessøgende skal i hele perioden deltage i den akutte medicinske modtagevagt. En væsentlig del af kompetenceopbygningen foregår ved vagtarbejdet. Den øvrige del ved dagarbejde i afdelingens forskellige sektioner. Den praktiske tilrettelæggelse af opholdet fremgår af den individuelle uddannelsesplan : Medicinsk ekspert: Endokrinoli Læringsme

10 Iværksætte initial diagnostik behandling ved adipositas/metabolisk syndrom samt visitere ud fra sværhedsgrad evt. komplikationer Iværksætte initial diagnostik behandling ved hyperglycæmi (diabetes mellitus (DM) udrede for risikofaktorer komplikationer vejlede om vægttab opstille behandlingsplan for vægttab kontrol inkl. ketoacidose/hyperosmolær nonketotisk (HONK) akut behandle udløsende årsag komplikationer diagnostisere diabetes enkelt justere igangværende behandling vurdere diabetespatienters behov for tilsyn ved diabetesteam Og/eller Læringsdagb Læringsdagb Iværksætte initial diagnostik behandling, herunder behandle akutte hypokalkæmiske kramper, samt visitere til endokrinol ved hypokalkæmi iværksætte initial diagnostik, akut behandle hyperkalkæmi visitere ved svær hyperkalkæmi Iværksætte initial diagnostik behandling, samt visitere ved akut binyreinsufficiens Ved malign/non-malign hyperkalkæmi visitere til videre diagnostik behandling hos endokrinol, onkol eller hæmatol Visitere nye patienter til videre diagnostik behandling ved endokrinol Læringsdagb Læringsdagb Læringsdagb

11 3.1.2: Medicinsk ekspert: Gastroenteroli Udrede behandle colon irritabile Læringsme angive diagnostiske kriterier Læringsdagb Udrede, initialt behandle visitere ved icterus kolestase Diagnosticere, behandle visitere ved levercirrose, herunder behandle akutte komplikationer Udrede, initialt behandle visitere ved akut subakut leverpåvirkning differentiere almindeligste årsager til icterus: o parenkymatøse leversygdomme o intra- ekstrahepatisk kolestase o konjugeringsdefekt (Gilbert) o hæmolyse behandle samt visitere til gastroenterol/hepatol iværksætte initial diagnostik af levercirrose komplikationerne til portal hypertension o ascites o fundusvaricer o hæmodynamiske forstyrrelser o oesophagusvaricer o portal hypertensiv gastropati iværksætte initial behandling af variceblødning, herunder anlægge Sengstaken-Blakemore sonde udføre diagnostisk ascitespunktur initial behandling af spontan bakteriel peritonit iværksætte initial diagnostik aflastende punktur ved spændt ascites med hæmodynamisk eller respiratorisk betydning eller risiko for ruptur iværksætte initial diagnostik behandling af udløsende faktorer ved hepatisk encefalopati hos patient med kronisk leversygdom (infektion, dehydrering, obstipation, medikamenter, blødning) iværksætte behandling af hepatisk malnutrition henvise til gastroenterol/hepatol differentiere o medikamentelle reaktioner inkl. naturmedicin (vedr. paracetamolforgiftning, se ) o virale infektioner o hepatisk iskæmi vurdere forløb, herunder tegn på dårlig prnose iværksætte initial behandling, samt visitere til Læringsdagb Læringsdagb Læringsdagb

12 Udrede, initialt behandle visitere ved infektiøse tilstande i leveren gastroenterol/hepatol differentiere de enkelte former for viral hepatitis: o forebyggelse o forholdsregler ved stikuheld o inkubationstider o prnose o smitteveje diagnosticere akut eller kronisk viral hepatitis type A, B, C iværksætte initial diagnostik planlægning af behandling af leverabsces visitere til gastroenterol/hepatol eller infektionsmediciner Læringsdagb Udrede visitere ved vedvarende transaminaseforhøjelse (transaminasæmi) angive arvelige/erhvervede årsager udrede årsager til fedtlever diagnosticere hæmokromatose iværksætte initial diagnostik af andre tilstande visitere til gastroenterol/hepatol eller hæmatol Læringsdagb

13 3.1.3: Medicinsk ekspert: Hæmatoli Udrede, initialt behandle visitere ved anæmi Udrede behandle ved polycytæmi, herunder visitere ved polycytæmia vera angive indikationer for risici ved blodtransfusion differentiere imellem de hyppigste anæmiformer, starte behandling samt visitere til hæmatol o mangelanæmier, (jern-, folinsyre- vitamin B12 mangel), o anæmi ved kronisk sygdom o marvfortrængning o hæmolyse o marvhypoplasi differentiere mellem polycytæmia vera sekundær polycytæmi udrede årsager starte behandling både symptomatisk mhp. grundlidelsen af sekundær polycytæmi henvise polycytæmia vera til hæmatol Læringsme Gennemføre akut diagnostik ved livstruende blødningstendens differentiere mellem: o arvelige (von Willebrands sygdom, hæmofili) o erhvervede (overdosering af vitamin K-antagonister/ heparinanaler, idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP), knlemarvssuppression) o DIC TTP behandle livstruende blødningstendens ud fra en relevant afvejning af differentialdiagnoser vurdere indikationer kontraindikationer for behandling med trombocyt-infusioner frisk frosset plasma Udrede abnormt blodbillede initialt behandle livstruende komplikationer samt visitere til relevant specialist udrede behandle årsag til o reaktiv neutrocytose/leukæmoid reaktion diagnosticere o leukopeni - især neutropeni o akut leukæmi o kronisk lymfatisk leukæmi få mistanke om kronisk myeloid leukæmi myelodysplasi mikroskopere perifert blod med genkendelse af et leukæmisk blodbillede gennemføre knlemarvsundersøgelse initialt behandle livstruende komplikationer til hæmatolisk sygdom (infektion, blødning, svær anæmi, urat nefropati) visitere til relevant specialist Fokuseret klini Kursus Udrede, behandle eller o reaktiv/infektiøs lymfadenopati

14 visitere til relevant afdeling ved lymfadenopati o o malignt lymfom anden malign sygdom Udrede splenomegali visitere til relevant behandling gennemføre initial diagnostik af: o hæmatolisk sygdom (lymfoid, myeloid, myelofibrose) o infektiøse/andre årsager

15 3.1.4: Medicinsk ekspert: Infektionsmedicin Diagnosticere behandle sepsis, herunder visitere til infektionsmedicinsk afdeling ved svær sepsis opspore focus rekvirere undersøgelserne til mikrobiolisk diagnostisk tolke mikrobioli svar som sandsynlig årsag eller kontamination iværksætte relevant antibiotisk behandling organunderstøttende terapi udføre relevant monitorering vurdere behov for invasiv sanering af focus Læringsme Læringsdagb Diagnosticere behandle akutte cerebrale infektioner (meningit/encefalit Diagnosticere, initialt behandle visitere ved importeret febersygdom opspore focus rekvirere undersøgelser til mikrobiolisk diagnostisk tolke mikrobioli svar iværksætte relevant antibiotisk behandling organunderstøttende terapi iværksætte relevant antiviral behandling ved encefalit udføre relevant monitorering foranstalte relevant isolation iværksætte relevant forebyggende behandling kontakte infektionsmedicinsk specialafdeling ved kompliceret meningit rekvirere undersøgelse til mikrobiolisk diagnostik, herunder for malaria tolke mikrobioli svar iværksætte relevant antibiotisk behandling udføre relevant monitorering iværksætte relevant understøttende behandling visitere til infektionsmedicinsk specialafdeling Læringsdagb Læringsdagb Diagnosticere behandle systemiske virusinfektioner rekvirere undersøgelse til mikrobiolisk diagnostik, heriblandt for herpes, HIV EBV tolke mikrobioli svar iværksætte relevant antibiotisk behandling iværksætte relevant understøttende behandling udføre primær sekundær forebyggelse, især af HIV infektion Læringsdagb

16 3.1.5: Medicinsk ekspert: Kardioli Diagnosticere behandle hjertestop, herunder vurdere behov for DC-konvertering eller behov for anlæggelse af transkutan pacing (Zoll) udføre differential diagnostik akut behandling udføre akut DC-konvertering anlægge Zoll-pacing Læringsme Færdighedskur Diagnosticere, initialt behandle visitere den akutte hjertepatient Diagnosticere, initialt behandle visitere endocarditis, myocarditis, pericarditis iværksætte relevante undersøgelser, herunder: o af årsager, risikofaktorer, symptomer differentialdiagnoser ved brystsmerter, dyspnø, takyarytmi, bradyarytmi, hjertetamponade, hæmodynamisk instabilitet, kardient shock o anvende indikationer for transthorakal transesofageal ekkokardirafi o anvende indikationer for intensiv monitorering eller overflytning til HSE, fx mhp. aortaballonpumpe eller assist device o anvende indikationer, kontraindikationer komplikationer ved koronarangirafi primær PTCA o anvende indikationer for thorax-røntgen, CTskanning, MR-skanning o af årsager symptomer på hjertetamponade indikationer for perikardiocentese o anvende indikationer for temporær permanent pacemaker, ICD-enhed, elektrofysiolisk undersøgelse udføre akut ekg-diagnostik, herunder kunne erkende exitblok ved pacemakersvigt inaktivere ICD-enhed med magnet bestille fortolke relevante blodprøver iværksætte akut kardiovaskulær farmakoterapi henvise overflytte til intensivafdeling eller HSE mhp. akut invasiv behandling differentiere årsager iværksætte initial behandling, samt visitere til relevant diagnostik, observation behandling Fokuseret klini Færdighedskur

17 Diagnosticere, initialt behandle visitere aortadissektion perifer karsygdom differentiere årsager iværksætte initial behandling, samt visitere til relevant diagnostik behandling Diagnosticere, initialt behandle visitere ved kronisk iskæmisk hjertesygdom Diagnosticere, initialt behandle visitere ved dyslipidæmi angive årsager risikofaktorer udføre arbejds-ekg iværksætte sekundærprofylakse farmakoterapi henvise til vurdering mhp. koronarangirafi invasiv revaskularisering angive symptomer, risikofaktorer, følgesygdomme indikationer for lipidsænkende behandling iværksætte initial diagnostik behandling, samt visitere til behandling ved andre specialer Opgaver Udrede årsager til kroniske klapsygdomme, iværksætte behandling visitere til kardiol differentiere årsager (valvulopatier, kardiomyopatier (dilateret), hypertrofisk, restriktiv Udrede årsager til behandle pulmonal hypertension henvise til trykmåling

18 Varetage præventiv kardioli rådgive vedr. ændring af livsstilsfaktorer udføre risikoreducerende medicinsk behandling Varetage den hjerteopererede patient angive kardioliske problemstillinger efter thoraxkirurgi henvise til relevant diagnostik behandling Udføre præoperativ hjerterisikovurdering angive risikofaktorer for kardiale komplikationer ved ekstrakardial operation optimere medikamentel behandling præoperativt risikovurdere henvise til relevant diagnostik behandling

19 3.1.6: Medicinsk ekspert: Lungemedicin Udrede behandle kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Udrede behandle astma, herunder visitere til intensiv terapi udrede behandle alle akut dårlige patienter ambulante stabile patienter med KOL i let til moderat grad, herunder udføre o akut behandling med bl.a. ilt farmaka o bedømmelse af A-punktur klinisk tilstand mhp. evt. visitering til intensiv terapi o tolkning af spirometri/pefr måling o udredning for risikofaktorer komplikationer o vejledning om livsstilsændringer for bevarelse af lungefunktion (rygestop) o opstilling af konkret plan for rygestop udrede behandle alle akut dårlige patienter alle ambulante patienter med let til moderat svær sygdom, herunder udføre o akut behandling med ilt farmaka o vurdering af klinisk tilstand mhp. evt. visitering til intensiv terapi o PEFR måling, spirometri o diagnostik mhp. klassificering af sværhedsgrad type af astma (allergisk/non-allergisk) o udredning for risikofaktorer komplikationer o lave medicinsk behandlingsplan af kronisk astma stadie 1-3 Læringsme Kursus Kursus Diagnosticere behandle pneumoni, herunder visitere ved svær eller uafklaret pneumoni udføre diagnostik, herunder rtg af thorax, ekspektoratundersøgelser (incl TB) undersøgelser for atypiske bakterier, Mantoux vurdere tilstødende komplikationer (akutte sene) anvende overordnede principper for antibiotisk behandling visitere ved svær eller uafklaret pneumoni, evt visitere til videre diagnostik behandling hos lungemedicinsk speciallæge/afdeling visitere til intensiv terapi Kursus Diagnosticere, behandle visitere ved restriktiv lungelidelse iværksætte initial diagnostik behandling, samt visitere til lungemediciner Kursus Diagnosticere visitere ved lungeinfiltrat/pleuraeffusion iværksætte initial differentialdiagnostik (malign/benign) behandling, samt visitere til lungemediciner udføre pleuracentese Kursus

20

21 3.1.7: Medicinsk ekspert: Nefroli Iværksætte initial diagnostik behandling, samt visitere ved elektrolyt- syre/baseforstyrrelser o o o o o o hyper- hypokaliæmi hyper- hyponatriæmi hyper- hypokalkæmi hyper- hypofosfatæmi hypomagnesiæmi metabolisk acidose alkalose Læringsme Kursus Iværksætte diagnostik initial behandling samt visitere ved akut kronisk nyreinsufficiens Udrede visitere ved proteinuri iværksætte initial diagnostik behandling, samt visitere ved akut nyreisufficiens, herunder udføre o væske/elektrolytbehandling o behandling af udløsende årsag o dosisjustering af medicin o relevant visitation til akut dialyse plasmaseparation udrede behandle akut ved let kronisk nyreinsufficiens samt henvise til nefrolisk afdeling iværksætte initial diagnostik behandling, samt visitere patienten i kronisk dialyse med akutte komplikationer til dialysebehandling, herunder o infektioner (peritonitis hos patienter i peritonealdialyse) o svær overhydrering o dialyseadgangsrelaterede problemer herunder ved o nefrotisk syndrom o samtidig hæmaturi anvende indikationer for akut nyrebiopsi Kursus Kursus

Uddannelsesprogram. intern medicin:geriatri

Uddannelsesprogram. intern medicin:geriatri Uddannelsesprram http://www.danskselskabforgeriatri.dk/undersider/grunduddannelse/uddannelsesprr... Page 1 of 41 Uddannelsesprram for Navn: intern medicin:geriatri ved medicinsk afdeling, Haderslev Sygehus

Læs mere

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer. ( Common trunk )

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer. ( Common trunk ) Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer ( Common trunk ) Sundhedsstyrelsen Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 UDGANGSPUNKTET I PATIENTENS BEHOV...

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin : Geriatri

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin : Geriatri Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin : Geriatri Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af specialet... 4

Læs mere

Intern medicin: reumatologi. Uddannelsesprogram

Intern medicin: reumatologi. Uddannelsesprogram Intern medicin: reumatoli Uddannelsesprram Reumatolisk afdeling, Gråsten Medicinsk afdeling, Sønderborg Sygehus Rygcenteret, Give Sygehus Reumatolisk afdeling C, Odense Universitetshospital INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HOVEDUDDANNELSE I GERIATRI. Uddannelsesprogram for

HOVEDUDDANNELSE I GERIATRI. Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSE I GERIATRI Forløb Odense - Uddannelsesprram for (Uddannelses søgende læge) SEPTEMBER 2009 kol-od-kol HUDD aug'09.doc Sept 2009 Side 1. INDLEDNING... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. BESKRIVELSE

Læs mere

! " Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Lungemedicinsk afdeling B, Århus, Medicinsk afdeling, Horsens 1

!  Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Lungemedicinsk afdeling B, Århus, Medicinsk afdeling, Horsens 1 ! " Uddannelsesprram for hoveduddannelsen Lungemedicinsk afdeling B, Århus, Medicinsk afdeling, Horsens 1 $%&'(%)&'* + &,) -',%((%&./%),0%&0'-&'''1 $2,%23,%1'20,',%%)04&,)* 2)5,6,'3(&,)1$2'7)$2' 8 -',%((%&./%),0%&0'-&'''1

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Maj 2013. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri

Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Maj 2013. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Maj 2013 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi

for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi Sundhedsstyrelsen og Dansk Reumatologisk Selskab Januar 2005 1 PORTEFØLJENS FORMÅL Porteføljen er et redskab til: At fungere som fundament

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Nefrologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Nefrologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Nefroli Sundhedsstyrelsen Dansk Nefrolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af specialet nefroli... 3

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Nefrologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Nefrologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Nefroli Sundhedsstyrelsen Dansk Nefrolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af specialet nefroli... 3

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Specialet Intern Medicin: Reumatoli...4

Læs mere

Sammensætningen af uddannelsesblokkene er fra start til slut i uddannelsen: HSE 1år FSE 2år HSE 2år

Sammensætningen af uddannelsesblokkene er fra start til slut i uddannelsen: HSE 1år FSE 2år HSE 2år Uddannelsesprram for hoveduddannelsesstilling i intern medicin:lungemedicin i Region Nord Stilling ved Lungemedicinsk afd. B Århus Universitetshospital Århus Sygehus kombineret med Medicinsk afd. Holstebro

Læs mere

1. FORORD... 4 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

1. FORORD... 4 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2005 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 4 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Juli Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri

Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Juli Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri Juli 2013 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin:Geriatri Redaktion

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Intern Medicin:Nefrologi i Region Nord. Aalborg Sygehus & Skejby Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Intern Medicin:Nefrologi i Region Nord. Aalborg Sygehus & Skejby Sygehus Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i Intern Medicin:Nefroli i Region Nord Aalborg Sygehus & Skejby Sygehus Endelig udgave 17. januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 Beskrivelse af specialet

Læs mere

PORTEFØLJE. for SPECIALLÆGEUDDANNELSEN INTERN MEDICIN: KARDIOLOGI

PORTEFØLJE. for SPECIALLÆGEUDDANNELSEN INTERN MEDICIN: KARDIOLOGI PORTEFØLJE for SPECIALLÆGEUDDANNELSEN i INTERN MEDICIN: KARDIOLOGI Indholdsfortegnelse Forord Side 1. Logbog til registrering af opnåede kompetencer 4 2. Bevis over gennemgåede og godkendte kurser 42 3.

Læs mere

Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Kardiologi. Medicinsk afdeling, Sygehus Viborg Kardiologisk afdeling, Skejby Sygehus

Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Kardiologi. Medicinsk afdeling, Sygehus Viborg Kardiologisk afdeling, Skejby Sygehus Uddannelsesprram for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Kardioli Medicinsk afdeling, Sygehus Viborg Kardiolisk afdeling, Sygehus Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af

Læs mere

Uddannelsesprogram i hoveduddannelsesforløb Intern Medicin: Kardiologi på Holstebro og Skejby Sygehuse

Uddannelsesprogram i hoveduddannelsesforløb Intern Medicin: Kardiologi på Holstebro og Skejby Sygehuse Uddannelsesprram i hoveduddannelsesforløb Intern Medicin: Kardioli på Holstebro Skejby Sygehuse Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 1.2 Uddannelsens opbygning

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles intern medicinske introduktionsstilling ved Medicinsk område i Esbjerg

Uddannelsesprogram for den fælles intern medicinske introduktionsstilling ved Medicinsk område i Esbjerg Uddannelsesprram for den fælles intern medicinske stilling ved Medicinsk område i Esbjerg Indledning præsentation af uddannelsesforløbet Introduktionslægen vil i den periode der foregår ved Medicinsk område

Læs mere

Uddannelsesprogram for. hoveduddannelsen i. intern medicin:hæmatologi. i Uddannelsesregion Nord. (Aalborg - Viborg - Aalborg)

Uddannelsesprogram for. hoveduddannelsen i. intern medicin:hæmatologi. i Uddannelsesregion Nord. (Aalborg - Viborg - Aalborg) Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i intern medicin:hæmatoli i Uddannelsesregion Nord (Aalborg - Viborg - Aalborg) Medicinsk afdeling Regionshospitalet Viborg Hæmatolisk afdeling B Århus Universitetshospital

Læs mere

Uddannelsesprogram for. hoveduddannelsen i. intern medicin:hæmatologi. i Uddannelsesregion Nord. (Aalborg - Holstebro - Aalborg)

Uddannelsesprogram for. hoveduddannelsen i. intern medicin:hæmatologi. i Uddannelsesregion Nord. (Aalborg - Holstebro - Aalborg) Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i intern medicin:hæmatoli i Uddannelsesregion Nord (Aalborg - Holstebro - Aalborg) Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro Hæmatolisk afdeling B Århus Universitetshospital

Læs mere

Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Kardiologi. Kardiologisk afd. S, Aalborg Medicinsk afd., Hjørring

Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Kardiologi. Kardiologisk afd. S, Aalborg Medicinsk afd., Hjørring Uddannelsesprram for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Kardioli Kardiolisk afd. S, Medicinsk afd., Hjørring Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 1.2 Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Kardiologi. Kardiologisk afd. S, Aalborg Medicinsk afd.

Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Kardiologi. Kardiologisk afd. S, Aalborg Medicinsk afd. Uddannelsesprram for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Kardioli Kardiolisk afd. S, Medicinsk afd., Sygehus Viborg Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 1.2

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Kardiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Kardiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Kardioli Sundhedsstyrelsen Dansk Cardiolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledni...3 1.1 Beskrivelse af specialet...3 1.2. Uddannelsens

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin : Gastroenterologi og Hepatologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin : Gastroenterologi og Hepatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin : Gastroenteroli Hepatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Gastroenterolisk Selskab Dansk Selskab for Hepatoli Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Infektionsmedicin Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Infektionsmedicin... 3 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden for hjernen

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Uddannelsesprram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 1. Indledning. Turnus skal anspore motivere lægen til at påtage sig de forpligtigelser, der

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Intern medicin Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage ambulant udredning og behandling af diverse intern

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Målbeskrivelse. Intern medicin: Geriatri. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Geriatri

Målbeskrivelse. Intern medicin: Geriatri. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Geriatri Målbeskrivelse Intern medicin: Geriatri Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Geriatri August 2007 INDEKS: SKIFT AF MÅLBESKRIVELSE FRA GAMMEL TIL NY... 3 AFSNIT A... 3 BESKRIVELSE AF SPECIALET, INTERN MEDICIN:GERIATRI...

Læs mere

Studieplan Sygdomsdomslære

Studieplan Sygdomsdomslære Studieplan Sygdomsdomslære 2. semester Tema Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og Behandlingsforløb Genstandsområde Semesterets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Medicinsk Dagafsnit og Ambulatorium Gl. Landevej 61 7400 Herning 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin Målbeskrivelse for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin April 2007 INDEKS: SKIFT AF MÅLBESKRIVELSE FRA GAMMEL TIL NY... 3 AFSNIT

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i Intern Medicin: Endokrinologi. Sundhedsstyrelsen og Dansk Endokrinologisk Selskab

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i Intern Medicin: Endokrinologi. Sundhedsstyrelsen og Dansk Endokrinologisk Selskab PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi Sundhedsstyrelsen og Dansk Endokrinologisk Selskab Maj 2004 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som fundament

Læs mere

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder

Kompetencekort for vurdering af Specialets metoder Introduktionsuddannelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialets metoder Have forståelse af tracerkinetiske metoder Redegøre for opbygning af gammakameraet Redegørefor principperne for DXA-skanning

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Uddannelsesprogram. Klinisk Farmakologisk Afdeling Århus Universitetshospital

Uddannelsesprogram. Klinisk Farmakologisk Afdeling Århus Universitetshospital Uddannelsesprram for læger i hoveduddannelsesstilling i klinisk farmakoli på Klinisk Farmakolisk Afdeling Århus Universitetshospital Uddannelsesprram/introduktionsstilling/Udkast2/22-04-04/ 1 1. Indledning

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. Klinisk Farmakologisk Afdeling Århus Universitetshospital

Uddannelsesprogram. Klinisk Farmakologisk Afdeling Århus Universitetshospital Uddannelsesprram for ekstraordinær hoveduddannelsesstilling i klinisk farmakoli på Klinisk Farmakolisk Afdeling Århus Universitetshospital Januar 2011 1. Indledning Klinisk farmakoli er et lægeligt speciale,

Læs mere

1. Introduktion. Indholdsfortegnelse

1. Introduktion. Indholdsfortegnelse Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Intern Medicin / Infektionsmedicin ved Infektionsmedicinsk, og Medicinsk Afdeling, Herning Sygehus Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 1.1. Beskrivelse af

Læs mere

Uddannelsesprogram Intern Medicin; Geriatri

Uddannelsesprogram Intern Medicin; Geriatri Uddannelsesprogram Intern Medicin; Geriatri Medicinsk afdeling, Geriatrisk afsnit, Kolding Sygehus, SLB Geriatrisk afdeling G, OUH, Odense Universitetshospital Medicinsk afdeling/ geriatrisk afsnit SLB

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

!" # $ % &&& $ '!" #! $ ' ( &!#)

! # $ % &&& $ '! #! $ ' ( &!#) " # $ % &&& $ ' " # $ % &&& $ ' &#) $ % &&& )' % *++, -./ / 00 )0-1 0"0 0-23$45 4 0"0 0-23$45 4 60-2)3$447306/5 70 7-01 1 %6 1-1 04-./ " # $ % & ' ) ) ** # $ + +,-&./ -&. -&. -&. " *.0 & -./ 2 % -. - 71

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn 122 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert inden for børn /pædiatri har familien som patient. En stor del af henvendelserne inden for dette

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syd. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. Region Syd. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram Region Syd Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling G og Medicinsk Afdeling M, OUH Svendborg & Geriatrisk Afdeling G, OUH Odense februar 2014 Navn: Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen

Læs mere

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews FIM1, kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer, hoveduddannelsen. Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH),

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH), Uddannelsesprram for den kirurgiske introduktionsuddannelse på Århus Sygehus (Nørrebrade 44, tidl. ÅKH), Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling L. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Målsætning:...

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR: i hoveduddannelse til speciallæge i: Intern Medicin: Geriatri

UDDANNELSESPROGRAM FOR: i hoveduddannelse til speciallæge i: Intern Medicin: Geriatri UDDANNELSESPROGRAM FOR: i hoveduddannelse til speciallæge i: Intern Medicin: Geriatri Horsens-blokken Februar 2008 Bilag 51. Geriatri Horsensblokken H-program 2 1. INDLEDNING Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

Uddannelseprogram i Intern Medicin : Gastroenterologi og Hepatologi

Uddannelseprogram i Intern Medicin : Gastroenterologi og Hepatologi Uddannelseprram i Intern Medicin : Gastroenteroli Hepatoli For samlet uddannelseforløb på: Medicinsk afdeling, Viborg Sygehus Medicinsk afdeling M, Aalborg Universitetssygehus Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Specialevejledning for Intern medicin: Geriatri

Specialevejledning for Intern medicin: Geriatri Specialevejledning for Intern medicin: Geriatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer 1 4.1 Medicinsk ekspert Kunne optage målrettet anamnese og informere forældrene om vurderingen

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelse Intern Medicin: Infektionsmedicin. Odense Universitetshospital Infektionsmedicinsk afd. Q

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelse Intern Medicin: Infektionsmedicin. Odense Universitetshospital Infektionsmedicinsk afd. Q Uddannelsesprram for Navn: Hoveduddannelse Intern Medicin: Infektionsmedicin Odense Universitetshospital Infektionsmedicinsk afd. Q SLB Kolding Sygehus Medicinsk afdeling 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere