Hvad ER ordblindhed (dysleksi) ??? Generelle symptomer på ordblindhed Specifikke symptomer på ordblindhed (1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad ER ordblindhed (dysleksi) ??? Generelle symptomer på ordblindhed Specifikke symptomer på ordblindhed (1)"

Transkript

1 Om ordblindetest En præsentation af nogle metoder, værktøjer og foreløbige analyser (Noter til foredrag i Psykologisk Selskab for Forskningsmetode ) Michael Jepsen Hvad ER ordblindhed (dysleksi)??? En ofte arveligt betinget funktionsforstyrrelse, som især giver vanskeligheder med at lære at afkode- og forbinde bogstaver og bogstavfølger med sproglyd og lydfølger. Arveligheden er dog ikke et dominant træk. (Nogle forskere mener at forstyrrelsen mere generelt påvirker evnen til at forme- og automatisere udførelsen af visse sekventielle motoriske og mentale operationer.) Generelle symptomer på ordblindhed Vedvarende-, og overraskende store vanskeligheder med at lære-, og at anvende læsning, stavning og skriftlig formulering korrekt. Specifikke symptomer på ordblindhed (1) Læse- og stavefejl er mangeartede, men ofte lydstridige, fx reduktionereller gæt af endelser, småord og hele vendinger; bogstav- og stavelsesombytninger (reversaler), eller stærkt afvigende bogstavsalat. Fremmede/ukendte ord er sværere at læse og stave end kendte ord. Enkeltord er ofte sværere at læse korrekt end sammenhængende tekst. Mundtlig stavning er ofte sværere end skriftlig stavning. Specifikke symptomer på ordblindhed (2) Udtalen af en del længere-, mindre velkendte ord er ofte usikker/indistinkt. Forståelsen/hukommelsen af en tekst som personen læser højt, er ofte begrænset. Læsehastigheden er ofte mere nedsat end -sikkerheden. Vanskelighederne er-, eller opleves af personen ofte større ved stavning end ved læsning. 1

2 Andre indikatorer på ordblindhed (1) Der er andre personer med læse- og stavevanskeligheder i den nære familie. Vanskelighederne optrådte tidligt i skoletiden. Har modtaget ekstra- eller specialundervisning. Har haft ekstra svært ved at lære fremmedsprog (især læsning og skrivning). Søgning i opslagsværker (fx ordbøger) er ofte en ret besværlig og langsommelig proces. Andre indikatorer på ordblindhed (2) Mere hypotetiske indikatorer: Auditiv/fonologisk korttids-/arbejds-hukommelse (tal- og sætningsspændvidde) er ofte lidt nedsat. Simpel hovedregning (mental manipulation af tal) er måske lidt svær (har fx talt på fingre ). Motorisk koordination/rytmesans og musikalitet er måske lidt nedsat. Afgrænsning af ordblindhed Vanskelighederne skal være specifikke og overraskende store i forhold til personens baggrund og øvrige evner og færdigheder! De må altså IKKE kunne henføres til: Mere generelle medfødte og erhvervede fysiske eller psykiske svagheder med fx syn, hørelse, motorik, eller generel intelligens. Manglende-/utilstrækkelig sprogstimulering og undervisning (eller fx fremmed modersmål). Andre forklaringer (?) Hvad undersøger vi i praksis? Interwiev: En række oplysninger om personens: Familie, barndom, skolegang, uddannelse, selvoplevede vanskeligheder, syn, hørelse, etc. 2

3 Tests af basale sprogfærdigheder, fx højt- og stillelæsning/forståelse af tekst og ord, mundtlig og skriftlig stavning, ordkendskab, udtale. Specialtests med læsning og stavning af nonord. Kognitive tests: Auditiv/fonologisk spændvidde, ord- og begrebsforståelse, sproglig- og ikke-sproglig problemløsning. Nogle basale problemer for testning og diagnosticering Vi kan normalt ikke teste specifikke evner eller svagheder, men kun personens aktuelle færdigheder. Især for voksne personer afhænger færdigheder i væsentlig grad også af øvelsen, -og af eventuelt indlærte kompenserende teknikker. Svaghedernes art (ordblindhed?) må derfor indirekte deduceres ved at sammenholde præstationerne med baggrunds-oplysninger, andre testresultater og eventuelle normer. Nogle praktiske problemer Relevante referencenormer er en mangelvare. Hvor normer findes, er de givet i meget forskellige (usammenlignelige) skalaer, formater, og for forskellige referencegrupper. Mange observationer er subjektive, og hvis ikke de kvantificeres og systematiseres, så skrider bedømmelsesgrundlaget let. At stille diagnosen ordblind kræver at mange informationer sammenholdes og afvejes. Det er vi mennesker notorisk dårlige til uden hjælpemidler, og der er ikke klare regler for opgaven. Kan vi afhjælpe nogle af disse praktiske problemer? Eller: Hvad gør en fagligt interesseret og ansvarsbevidst (men ikke særlig smart) psykolog?? Tjah- bruger et par tusinde timer (!) på at udvikle et hjælpeprogram: 3

4 Programmet TestAnalyse : En hjælp til indsamling, beregning, præsentation og arkivering af testresultater. Personens Id og en række oplysninger fra interview kan indtastes og opsamles i kvantificeret form. Rå-data fra en række forskellige tests kan indtastes, og beregninger og eventuelle tabelopslag sker automatisk. Resultater vises både enkeltvis; i tabel- og i grafisk form, i forhold til: - evt. eksisterende referencer- og skalaer, - en tilnærmet dansk normalbefolkning, - et stort antal tidligere testede personer og udvalgte grupper af disse. Alt opsamles i-, og kan genskabes og udskrives fra en database. Nogle foreløbige analyseresultater Nogle resultater fra interview (1) (selvrapport, kun dansksprogede) 320 kvinder og 280 mænd (+to-sprogede: 56k; 48m) Alder fra år, median: 26,4 år Skolegang og teoretisk uddannelse, median ca. 10,3 år Praktisk uddannelse, median ca. 1,3 år Andel af testede, som i et eller andet omfang har: Kendskab til familiær disposition: 84% Kendskab til tidlige taleproblemer: 38% Kendskab til tidlige øre-/høreproblemer: 23% Modtaget en vis special-/ekstraundervisning: 92% Nogle resultater fra interview (2) (selvrapport, kun dansksprogede) Problemer med læsning og læseforståelse: 97% Problemer med stavning og skr. formulering: 100% Problemer med fremmedsprog: 98% Problemer med simpel hovedregning: 46% 4

5 Problemer med motorisk koordination/rytmesans: 40% Problemer med almen hukommelse: 13% Venstrehåndet (k: 16,2; m: 11,8) (F: 5,6): 14,2% Rapporteret, og/eller observeret under interviewet: Problemer med udtale: 58% Problemer med mundtlig formulering: 31% Nogle testresultater (1) (kun dansksprogede) Reference: 1977-skolebørn: Antal år i folkeskole (Medianer) Højtlæsning, tekst (T-): Hast: 5,0 Sikkerhed: 5,6 Højtlæsning, ord (O-): Hast: 4,1 Sikkerhed: 4,6 Skriftlig stavning (ST-): Sikkerhed: 3,7 Mundtlig stavning ord (A1) (19% fejl): Sikkerhed: 3,3 Mundtlig stav. nonord (A2) (33% fejl): Sikkerhed: 3,2 Nogle testresultater (2) (kun dansksprogede) Reference: Tilnærmet dansksprogede voksne (%) Højtlæsning Elbro s 20 ord (17,4 s; 1,3 f): 20,7 Højtlæs. Elbro s 20 nonord (36,6 s; 5,5 f): 6,0 Stillelæsning ordgenkendelse (19,9 ret/min): 21,0 Stillelæs. pseudohomofoner (11,0 ret/5min): 5,8 Stillelæsning Læsetekst II: Hast: 12,4 Sikk.: 23,7 THI s eftersigelse/udtale (1,4 fejl): 36,2 Talspændvidde: (5,1+3,5 cifre) (4,2 sek): 32,1 THI s sætningsspændv. (21,7 stav.) (4,2 sek): 21,2 WAIS Lighedsprøve (19,7 points): 47,7 RAVEN: (60 opg.: 29,1 min; 47,5 korrekte): 45,6 5

6 Nogle testkorrelationer for dansk-sprogede (1) Baggrundsoplysn. vs. udvalgte færdighedstests Sikkerhed: T- O- A1 ST- LTII Eft.S Års skolegang: (problemer, negative) Udtale (rapp/obs): Hovedregning: Fam.Disp.: Motorisk koord.: Venstrehåndet Nogle testkorrelationer for dansk-sprogede (2) Baggrundsoplysn. vs. udvalgte specialtests Sikkerhed: Pseu Nord Tsp Ssp Rav Ligh Års skolegang: (problemer, negative) Udtale (rapp/obs): Hovedregning: Fam.Disp.: Motorisk koord.: Venstrehåndet Nogle testkorrelationer for dansk-sprogede (3) Udvalgte specialtests vs. -færdighedstests Sikkerhed: T- O- A1 ST- LTII Eft.S (gns) Pseudohomofoner: (.57) Elbros Nonord: (.58) Talspændvidde: (.36) Sætn.spændvidde: (.43) Raven: (.42) Lighedsprøve (.51) 6

7 Nogle testkorrelationer for dansk-sprogede (4) Udvalgte færdighedstests vs. -færdighedstests Sikkerhed: T- O- A1 ST- LTII Eft.S Tekstlæsning T: Ordlæsning O: Mdtl. stavning A1: Skr. stavning ST: Læsn/indsætn. LTII: Ordeftersigelse: Nogle testkorrelationer for dansk-sprogede (5) Udvalgte specialtests vs. -specialtests Sikkerhed: Pseu Nord Tsp Ssp Rav Ligh Pseudohomofoner: Elbros Nonord: Talspændvidde: Sætn.spændvidde: Raven: Lighedsprøve Nogle kommende opgaver? Uddybende statistiske analyser: - Sammenhæng (korrelationer) mellem de forskellige tests, og især mellem grupper af tests? - Kan personerne meningsfuldt adskilles i forskellige grupper/typer ud fra mønsteret i deres testresultater? Praktisk: - Bedre specifikation af- og kriterier for sammenligning med en ordblindeprofil? - Inddragelse af andre tests i Testanalyse? - Sammenligning med en normalgruppe?? Retur til Hjemmesiden: 7

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi

Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi Udviklet af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Dansk Videnscenter for Ordblindhed 2007 Udvikling og afprøvning

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Unge ordblinde skriver løs med it

Unge ordblinde skriver løs med it Unge ordblinde skriver løs med it Holger Juul og Julie Kock Clausen Projektrapport Dansk Videnscenter for Ordblindhed, oktober 2009 Indhold Resume 3 Forord 4 Indledning 6 Undersøgelsens grundspørgsmål

Læs mere

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Nærværende artikel er et forsøg på at beskrive de vanskeligheder, som nogle adopterede møder i forbindelse

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning - en afprøvning af to undervisningsmaterialer Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Undervisningsministeriet august 2004 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse

Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse Af AnnA steenberg gellert, cand.mag. i Audiologopædi og dansk som fremmed- og Andetsprog, videnskabelig medarbejder ved center for læseforskning, københavns

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser?

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? K Hvorfor har mange børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? Hvad er det i deres udviklingsforstyrrelse, der har konsekvenser for deres læseforståelse? Og hvilke konsekvenser må det have for

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Capacent Indhold 1. Indledning 1 1.1 Analysens og rapportens opbygning 1 2. Sammenfatning og perspektivering 5 3. Børn og unge med handicap

Læs mere

Danske unge i en international sammenligning

Danske unge i en international sammenligning PISA 2012 Danske unge i en international sammenligning Niels Egelund (red.) Niels Egelund (red.) PISA 2012 Danske unge i en international sammenligning Publikationen PISA 2012 kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET?

BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET? BØRN MED DYSPRAKSI HVORFOR ER MIT BARNS UDVIKLING FORSINKET? INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er dyspraksi? 3 Hvad betyder dyspraksi for barnet og dets behov? 4 Hvad er barnets fremtidsudsigter? 5 Typiske symptomer

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Nordens børn Tidlige indsatser for børn og familier. Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Tidlige indsatser for børn og familier. Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Tidlige indsatser for børn og familier Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Børn Tidlige indsatser for børn og familier

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Indholdsfortegnelse Forskningskortlægning / 1 1 Overordnet introduktion / 3 1.1 Baggrund / 3 1.2 Konceptet

Læs mere