Læsehandleplan 2011 / 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsehandleplan 2011 / 2012"

Transkript

1 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Bilag 1: Læsning i børnehaveklassen Bilag 2: Motorik Bilag 3: Stjernestund Bilag 4: Læs

2 Skottegårdsskolens målsætning for læsning: Foregribende indsats tidligt i skoleforløbet - 0. kl. sproglig opmærksomhed (rim, remser, forlyd, udlyd, sammensatte ord mm.) - 1. kl. / 2. kl. læseløft (et struktureret forløb til de lidt usikre læsere) - 1. kl. / 2. kl. læseven (en opfølgning på læseløftforløbet) - 2. kl. / 3. kl. læsemakker (et struktureret forløb med fokus på læsesikkerhed/hastighed) - 3. kl. / 4. kl. VAKS (kursus i Valg af AfKodningsStrategier teknikker til læsning) At eleverne opnår læse-/skriveglæde og dermed motiveres til den videre læring. At eleverne skal have egne mål for læsning. Fortsat at have mange sikre læsere. Fortsat fokus på mellemtrinets og udskolingens elever mhp. læseforståelse i alle fag. At eleverne undervises i et bredt udvalg af læsestrategier svarende til læseudviklingen. At have fokus på, at skolens tosprogede elever skal have en særlig opmærksomhed. At sørge for at læsning er en parameter i alle folkeskolens fag. Hvad vil det sige at læse? Kort sagt kan læsning defineres ved: Læsning = afkodning x forståelse + motivation Afkodningen kræver, at eleven lærer at udnytte overensstemmelsen mellem bogstav og lyd. Forståelsen kræver, at eleven er i stand til at danne indre forestillingsbilleder og løbende ændre dem, som teksten skrider frem. Motivation er den enkelte elevs lyst til at tilegne sig det læste. For at man kan tale om læsning skal alle 3 komponenter være aktive. Motivationen er altafgørende og samtidig skal der undervises parallelt i såvel afkodning som forståelse.

3 Skema / Læseforståelse Viden om verden Forsyner mig med den forforståelse, der er nødvendig for, at jeg kan forstå Viden om sprog Gør mig i stand til at tolke ud fra: Syntaks (sætningsopbygning) Semantik (ords betydning) Viden om egen forståelse - Hvornår forstår jeg teksten? - Hvornår forstår jeg ikke teksten? - Hvilke strategier kan jeg vælge for at Min læseforståelse Viden om tekster Jeg ved, hvordan tekster ser ud og har et kendskab til de forskellige genrer Viden om læseforståelsesstrategier - Hukommelsesstrategier - Organisationsstrategier (notatteknikker) - Elaboreringsstrategier (kombination af ny viden med allerede eksisterende viden) Viden om ordafkodning - Grafem (bogstav) / fornem (lyd) - Flydende læsning Ordkendskab Min egen ordbog i hukommelsen, som løbende bliver udvidet mht. ordforråd og begrebsforråd

4 0. klasse at styrke og udvikle elevernes sproglige færdigheder at igangsætte en læseforberedende undervisning som støtter og udfordrer alle elever at stimulere skriftsprogslysten hos eleverne samtale om indhold i tekster videreudvikle og udvide ordforråd og begrebsforståelse fokus på sproglig opmærksomhed (rim, remser, forlyd, udlyd, sammensatte ord, ord der betyder det samme mm. ) kan skrive sit eget navn legeskrive til egne tegninger forstå at skrift kan bruges til noget kan læse sit eget navn legelæse kende den korrekte læseretning kende bogstavernes (form/navn/lyd) kan høre et ords begyndelseslyd vide at sproget er opbygget af ord og sætninger kende enkle sproglige virkemidler ved leg med ord (fx Skibet er ladet med Til teselskab hos kejseren af Kina ) eleven har lyst til at læse, kan i et vist omfang pjatte med ord og rim. eleven kender begreberne bogstav, ord og sætning. eleven kan legeskrive og lidt senere børnestave. eleven kan lytte aktivt til oplæsning og fortælling. eleven kan genfortælle og selv fortælle historier. eleven kan indgå i samtale og dialog. eleven forstår sammenhængen mellem skriftens tegn og talens lyd. eleven har fået et begyndende kendskab til de 3 alfabeter Sproglig opmærksomhed Motorisk test Læseevaluering/ find billedet (sep.) KTI-test, Kontrolleret TegneIagttagelse Læseevaluering/ vokaler, konsonanter (feb.) Læseevaluering/ Alle bogstaver, Find billedet (maj) Matematiktest/MG0 (juni) Kurser: Sproglig opmærksomhed Begrebsforståelse Bogstavernes navn, lyd og form - Talkendskab Læs pjece: Læsning i børnehaveklassen Læs pjece: Motorik

5 1. klasse at styrke og udvikle elevernes afkodningsfærdigheder og sprogforståelse at give eleverne en bevidsthed om hvilke læsestrategier, der hjælper dem videre i læsningen at give eleverne mulighed for at erfare, at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden at stimulere elevernes læse- og skrivelyst fortsat at udvikle ordforråd, begreber samt aldersvarende faglige udtryk læse lette alderssvarende små tekster begynde at opbygge egne tekster med overskrift begynde at stave til lydrette ord i egne tekster skrive på computer kende alfabetet (form/navn/lyd) læse lydrette ord og gradvist flere ikke lydrette ord (120 hyppigste småord) læse enkle tekster og begynde at bruge læseforståelsesstrategier være på vej til at opnå en efter alderstrinnet passende læsehastighed og læsepræcision vide at sproget er opbygget af ord og sætninger kende enkle sproglige virkemidler ved leg med ord (fx rim, ord der betyder det samme/det modsatte etc.) Læse Lix: 4-10 eleven er ved at tilegne sig læsefærdighed ved læsning af tekster med få ord og mange billeder på hver side, som teksten bygger på. den forståelsesbaserede afkodning kræver stor opmærksomhed og energi i søgningen efter indholdet. eleven læser kendte ord i tekster ved hjælp af ordbilleder. eleven bruger bogstavlyden, ofte det første bogstavs lyd, for at afkode nye ord i teksten, og korrigerer ofte sig selv. Læsehastighed: Alderssvarende tekst: ca.50 ord / min. Stjernestund Læseløft Læseven Læseevaluering / Ordlæs Læseevaluering / Dinodiktat Mini SL 1 sætningslæseprøve OS 64 ordstillelæsningsprøve Mat 1 - matematikprøve Læs pjece: Stjernestund Læs pjece: Motorik

6 2. klasse at eleven fortsat har lyst til at læse og skrive at give eleverne en bevidsthed om hvilke læsestrategier, der hjælper dem videre i læsningen at eleven kan anvende læsning og skrivning i hverdagen at eleven begynder at bruge faglig læsning til oplysning og information at bruge skrift til kommunikationsmiddel fortsat at udvikle ordforråd, begreber samt aldersvarende faglige udtryk læse enkle tekster op med god udtale anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster læse flere ikke lydrette ord anvende læseforståelsesstrategier opnå en efter alderstrinnet passende læsehastighed og læsepræcision læse lette norske og svenske ord og sætninger Læse Lix: disponere egne tekster med overskrift, indledning, indhold og slutning stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster skrive på computer vide at sproget er opbygget af ord og sætninger og at der er forskellige ordklasser kende betydningen af vigtige ord og begreber Læsehastighed: Alderssvarende tekst: ca. 100 ord / min. Udfordrende tekst: ca. 60 ord / min. læseren anvender og skifter mellem forålsestemte strategier i en efterhånden funkionel læsning af enkle tekster. læseren stopper op, bliver hængende i afkodningen, der kræver megen opmærksomhed læsningen går langsomt for de lidt bedre læsere på dette klassetrin gælder, at de selvstændigt kan læse en ukendt tekst af et vist omfang inden for egen erfaringsverden. afkodningen kræver stadig opmærksomhed, og læseren går i stå under afkodning af ukendte ord i den løbende læsning; læsningen er endnu ikke flydende. Stjernestund Læseløft Læseven Læsemakker Læseevaluering/ Sætningslæs Mini SL 2 sætningslæseprøve ST 2 staveprøve OS 120 ordstillelæseprøve National Test i Dansk / Læsning Mat 2 - matematikprøve Læs pjece: Stjernestund Læs pjece: Motorik

7 3. klasse at eleven bevarer og fortsat udvikler lysten til at læse og skrive at eleven får oplevelser og tilegner sig viden gennem læsning af forskellige genrer at eleven anvender læsning og skrivning i alle fag at eleven bruger faglig læsning til oplysning og information at eleven erfarer, at kropssprog og stemmeføring er vigtige i kommunikation at eleven henter inspiration til egen skriftlig og mundtlig formulering fra det, der læses, høres og ses fortsat at udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk læse alderssvarende tekster op med god udtale og begyndende betoning anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier ved læsning af alderssvarende tekster læse sprogligt udviklende tekster og anvende forskellige læseforståelsesstrategier kende forskellige læseteknikker (skimning nærlæsning orienterings-læsning læse meget lette og korte norske og svenske tekster Læse Lix: læseren læser nu flydende med god forståelse. læseren har et fundament af funktionelle læsestrategier og udvider sin læsning til også at omfatte bøger med at væsentligt større omfang end tidligere. læseren foretrækker typisk stillelæsning. fortsat at disponere egne tekster og begynde at skrive tekster i tidsrækkefølge begynde at følge generelle lydregler i stavning og begynde at anvende afsnit og punktum skrive på computer med større fokus på layout fokus på de forskellige ordklasser udvikle ord- og begrebsforråd Læsehastighed: Alderssvarende tekst: ca. 125 ord / min. Udfordrende tekst: ca. 75 ord / min. Stjernestund Læsemakker DVO-test Dansk Videncenter for Ordblinde VAKS SL 60 sætningslæseprøve med 60 sætninger ST 3 staveprøve Mat 3 matematikprøve National Test i matematik Læs pjece: Stjernestund

8 4. klasse at eleven styrker sin læsning ved at læse meget og varierede tekster at eleven kan anvende sikre og automatiserede strategier til afkodning af kendte og nye ord at eleven får en aktiv læseindstilling og en god sprogforståelse at eleven bevarer læselysten fortsat at udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk læse tekster op med tydelig artikulation og betoning anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster læse sprogligt udviklende tekster og anvende forskellige læseforståelsesstrategier kende forskellige læseteknikker (skimning nærlæsning orienterings-læsning læse lette og korte norske og svenske tekster Læse Lix: læseren læser nu flydende med god forståelse. læseren kan læse enkle instruktioner, arbejdsbeskrivelser og opskrifter fortsat at disponere egne tekster og strukturere dem kronologisk følge generelle lydregler i stavning og anvende afsnit og enkel tegnsætning skrive på computer med større fokus på layout fokus på de forskellige ordklasser kende betydningen af ord og begreber i hverdagssprog, skønlitteratur og sagprosa Læsehastighed: Alderssvarende tekst: ca. 150 ord / min. Udfordrende tekst: ca. 85 ord / min. Mål for læsning i matematik: anvende og forstå informationer som indeholder matematikfaglige udtryk læse og anvende billeder, skemaer, diagrammer og tabeller i faglige tekster VAKS SL 40 sætningslæseprøve med 40 sætninger ST 4 staveprøve National Test i Dansk / Læsning Mat 4 matematikprøve Læs pjece: Læs

9 5. klasse at eleven fortsat styrker sin læsning ved at læse meget og varierede tekster at eleven udvikler varierede strategier til at læse for at lære at eleven får en aktiv læseindstilling og en god sprogforståelse at eleven fortsat bevarer læselysten fortsat at udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk læse tekster op med tydelig indlevelse, artikulation og betoning læse sprogligt udviklende tekster og anvende forskellige læseforståelsesstrategier kende forskellige læseteknikker (skimning nærlæsning orienterings-læsning læse lette norske og svenske tekster fortsat at disponere egne tekster og strukturere dem kronologisk i et rimeligt varieret og sammenhængende sprog stave alle almindelige ord rimeligt sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit og hensigtsmæssig tegnsætning skrive på computer med funktionel skriveteknik kende til hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser kende betydningen af danskfagets fagtermer fx genrer samt få en begyndende forståelse af abstrakte ord Læse Lix: læseren er indholdslæser med en bevidsthed om læsning på og mellem linjerne. læseren er i stand til at læse skærmtekster og søge i databaser Læs 5 ST 5 staveprøve Mat 5 - matematikprøve Læsehastighed: Alderssvarende tekst: ca. 160 ord / min. Udfordrende tekst: ca. 100 ord / min. Mål for læsning i matematik: anvende og forstå informationer som indeholder matematikfaglige udtryk læse og anvende billeder, skemaer, diagrammer og tabeller i faglige tekster læse og løse et matematisk problem knyttet til et tekststykke

10 6. klasse at eleven fortsat styrker sin læsning ved at læse meget og varierede tekster at eleven får en aktiv læseindstilling og en god sprogforståelse at eleven kan tilpasse læsemåden efter læseformål og genre at eleven fortsat bevarer læselysten udvikle et nuanceret ordforråd og begrebsforråd læse tekster op med tydelig indlevelse, artikulation og fortolkende betoning beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper læse sprogligt udviklende tekster og anvende forskellige læseforståelsesstrategier kende forskellige læseteknikker (skimning nærlæsning orienteringslæsning læse lette norske og svenske tekster Læse Lix læseren forstår indholdet i udenlandske film og naturprogrammer ved hjælp af undertekster læseren læser skønlitterære bogserier TL 1 - tekstlæseprøve ST 6 - staveprøve National Test i Dansk / Læsning og matematik Mat 6 - matematikprøve strukturere og variere eget skriftsprog og skabe sammenhæng mellem sætninger og afsnit stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit og hensigtsmæssig tegnsætning skrive på computer med funktionel skriveteknik skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget kende betydningen af tekniske og abstrakte ord og fagtermer Læsehastighed: Alderssvarende tekst: ca. 180 ord / min. Udfordrende tekst: ca.110 ord / min. Mål for læsning i matematik: anvende og forstå informationer som indeholder matematikfaglige udtryk læse og anvende billeder, skemaer, diagrammer og tabeller i faglige tekster læse og løse et matematisk problem knyttet til et tekststykke arbejde med skemaer, der støtter læseren i arbejdet med problemløsningsopgaver

11 7. klasse at eleven fortsat styrker sin læsning ved at læse meget og varierede tekster at eleven får en aktiv læseindstilling og en god sprogforståelse at eleven kan tilpasse læsemåden efter læseformål og genre at udvikle elevens kunnen i faglig læsning i takt med, at teksterne bliver mere udfordrende at eleven fortsat bevarer læselysten udvikle et nuanceret ordforråd og begrebsforråd læse tekster op med tydelig indlevelse, artikulation og fortolkende betoning beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af de fleste typer tekster fortsat at læse sprogligt udviklende tekster og anvende forskellige læseforståelsesstrategier anvende forskellige læseteknikker (skimning nærlæsning orienteringslæsning læse norske og svenske tekster TL 2 - tekstlæseprøve ST 7 - staveprøve Mat 7 - matematikprøve læseren forstår indholdet i udenlandske film og naturprogrammer ved hjælp af undertekster læseren læser skønlitterære bogserier strukturere og variere eget skriftsprog og udvise begyndende forståelse for genreskrivning stave de fleste ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit og korrekt tegnsætning skrive på computer med funktionel skriveteknik kende hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og kende forskellige ordklasser og deres funktion i sproget kende betydningen af tekniske og abstrakte ord og fagtermer Forventet stillelæsehastighed: Mere end 200 ord / min. Mål for læsning i matematik: anvende og forstå informationer som indeholder matematikfaglige udtryk læse og anvende billeder, skemaer, diagrammer og tabeller i faglige tekster læse og løse et matematisk problem knyttet til et tekststykke arbejde med skemaer, der støtter læseren i arbejdet med problemløsningsopgaver

12 8. klasse at eleven fortsat styrker sin læsning ved at læse meget og varierede tekster at eleven får en selvstændig, aktiv læseindstilling og en god sprogforståelse at eleven kan tilpasse læsemåden efter læseformål og genre at udvikle elevens kunnen i faglig læsning i takt med, at teksterne bliver mere udfordrende at eleven fortsat bevarer læselysten således at flere forskellige genrer læses udvikle et nuanceret ordforråd og begrebsforråd læse tekster flydende op med tydelig indlevelse, artikulation og fortolkende betoning beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster fortsat at læse sprogligt udviklende tekster og anvende forskellige læseforståelsesstrategier anvende forskellige læseteknikker (skimning nærlæsning orienteringslæsning TL 3 - tekstlæseprøve ST 8 - staveprøve Mat 8 matematikprøve National Test i Dansk / Læsning læseren er på vej til selvstændigt at kunne skelne mellem teksttyperne berettende, beskrivende, forklarende, instruerende og diskuterende tekster læseren kan informationssøge med fokus på søgeteknikker og vurdering af kilder strukturere og variere eget skriftsprog og udvise forståelse for genreskrivning forholde sig til korrekt stavning og sproglig korrekthed i egne tekster skrive på computer med funktionel skriveteknik og med fokus på en hensigtsmæssig layout kende forskellige sætningstyper og de fleste sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder Forventet stillelæsehastighed: Mere end 200 ord / min. Mål for læsning i matematik: anvende og forstå informationer som indeholder matematikfaglige udtryk læse og anvende billeder, skemaer, diagrammer og tabeller i faglige tekster læse og løse et matematisk problem knyttet til et tekststykke arbejde med skemaer, der støtter læseren i arbejdet med problemløsningsopgaver fokus på matematiske definitioner

13 9. klasse at eleven fortsat styrker sin læsning ved at læse meget og varierede tekster at eleven får en selvstændig, aktiv læseindstilling og en god sprogforståelse at eleven kan tilpasse læsemåden efter læseformål og genre at udvikle elevens kunnen i faglig læsning i takt med, at teksterne bliver mere udfordrende at eleven bliver mere bevidst om egen læsekompetence og tiltag for at udvikle den at eleven fortsat bevarer læselysten således at flere forskellige genrer læses udvikle et nuanceret ordforråd og begrebsforråd læse tekster flydende op med tydelig indlevelse, artikulation og fortolkende betoning beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster læse sprogligt udviklende tekster og anvende forskellige læseforståelsesstrategier anvende forskellige læseteknikker (skimning nærlæsning orienteringslæsning Terminsprøve Skriftlig fremstilling (FA) Diktat (FA) Matematik (FA) Læseprøve (FA) læseren kan anvende dybde- og overblikslæsning. Kan i en allerede læst tekst hurtigt genkalde sig tekstens indhold. læseren kan læse og forstå forskellige genrer på flere niveauer skrive struktureret og med bevidst valg i en form, der passer til genrer og kommunikationssituation forholde sig til korrekt stavning og sproglig korrekthed i egne og andres tekster skrive på computer med funktionel skriveteknik og med fokus på en hensigtsmæssig layout kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder Forventet stillelæsehastighed: Mere end 200 ord / min. Mål for læsning i matematik: anvende og forstå informationer som indeholder matematikfaglige udtryk læse og anvende billeder, skemaer, diagrammer og tabeller i faglige tekster læse og løse et matematisk problem knyttet til et tekststykke arbejde med skemaer, der støtter læseren i arbejdet med problemløsningsopgaver fokus på matematiske definitioner

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster

Dansk. 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Faglige aktiviteter Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster Dansk Indledning Dansk og tysk i indskolingsfasen side 2 1. forløb 1.-2. klassetrin side 3 Fagligt stof Faglige områder : Sprog og tekster 2. forløb 3.-6. klassetrin side 5 Fagligt stof Sprog og tekster

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser?

Hvorfor har børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? K Hvorfor har mange børn med autisme svært ved at forstå det, de læser? Hvad er det i deres udviklingsforstyrrelse, der har konsekvenser for deres læseforståelse? Og hvilke konsekvenser må det have for

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere