Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten."

Transkript

1 Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Karin Lassen blev valgt som referent, og Helge Pedersen udpegede Rita Ambs og Anders Fog som stemmetællere. 2. Formandens beretning Jeg blev sidste år valgt som formand for et år, da Steen Hildebrecht på det tidspunkt syntes at han havde for lidt kendskab til bestyrelsesarbejdet i klubben. Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Den skriftlige beretning som er sendt ud sammen med indkaldelsen fortæller det meste om de aktiviteter der er passeret i årets løb. Jeg vil dog lige komme med nogle få tilføjelser: Generalforsamlingen der er klubbens øverste myndighed fastlægger klubbens daglige liv samt godkender større projekter og investeringer. Herefter gennemfører bestyrelsen generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen er derfor også sammensat så de forskellige aktiviteter i klubben er repræsenteret. Ungdomsarbejdet tager Rasmus og Thomas sig af. Samarbejdet mellem de to er så godt, at det på sidste bestyrelsesmøde blev besluttet at lægge optimist, ynglinge, og jolleafdelingen sammen så man bedre kan supplere hinanden. På den måde vil træningen og øvrige arrangementer blive på samme tid så alle de unge mennesker lærer hinanden at kende uanset hvilken bådtype man sejler i. Kapsejladserne tager Jakob og Michael sig af. Alle klubbens medlemmer kender vist det ambitionsniveau der her lægges for dagen. I 2008 er der planlagt et fælles DM for flere bådtyper, dette har i mange år været Dansk Sejlunions kongstanke, men først nu hvor Vallensbæk Sejlklub har tilbudt at gennemføre arrangementet bliver det ført ud i livet. I 2009 skal Vallensbæk Sejlklub være vært for Verdensmesterskaberne i Finn jolle hvor man forventer mere end 100 deltagende joller.

2 Sejlerskolen tager Lennart sig af. Sejlerskolen er den afdeling der rekrutterer flest nye medlemmer til klubben, det skulle gerne på længere sigt blive ungdomsafdelingen. Der er til næste år så mange nye tilmeldinger at det kan blive et problem, dels at skaffe sejltid nok, men også instruktører er blevet en mangelvare. Jeg kan opfordre flere medlemmer til at melde sig som instruktør. Den nye sektion for tur og motorbådssejlads der blev startet op i januar måned har igennem året været lidt forsømt. Dette vil vi gerne forbedre ved at foreslå Anne Reusch som suppleant til bestyrelsen, så der også her bliver en repræsentant. Rita styrer regnskaberne med hård hånd, de kan vist ikke komme i bedre hænder. Stig har været primus motor for vedligeholdelse af klubbens hjemmeside, men har desværre måttet sige fra. Rasmus og Jakob har lovet at tage sig af hjemmesiden fremover. Nu er der nok medlemmer der vil spørge hvad resten af bestyrelsesmedlemmerne laver? Der er så mange planlægningsopgaver som klubaftener, klubhus vedligeholdelse, drift af baren, nyhedsbreve og årspublikation, forhandling med offentlige myndigheder, banker mm at der er rigelige af opgaver til at fylde fritiden ud for de resterende. Jeg vil benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for det store arbejde der bliver lagt for dagen, det er en fornøjelse at arbejde i en bestyrelse hvor alt på en seriøs måde kan gennemføres uden sure miner eller tøven med at udføre arbejdet. Dette var et supplement til den skriftlige beretning, jeg håber hermed at jeg er kommet igennem klubbens mange tiltag. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen uden nævneværdige kommentarer. Efter godkendelsen af formandens beretning blev generalforsamlingen kortvarigt suspenderet, hvorefter formanden traditionen tro overrakte klubbens stander til et medlem, der har gjort en særlig indsats for klubben. Årets modtager blev Preben Thuesen, der gennem 25 år har undervist i navigation 2 og samtidig har fungeret som censor i praktisk duelighed. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse Rita Ambs kommenterede regnskabet, der var udsendt sammen med indkaldelsen. Rita Ambs (RA) gjorde forsamlingen opmærksom på en mindre rettelse på side 3, hvor løbetiden på afskrivningerne ikke er 7 år som angivet, men 5 år. Indtægterne i 2006/2007 var kr Er altså øget med kr mere end budgetteret, dette skyldes tilgang i medlemstallet, merindtægt i forpagtningsafgift, selv om sæsonen har været dårlig, samt udlejning af klublokalet. Alt i alt en positiv budgetafvigelse. Lagkage blev vist hvor alle indtægterne (herunder renteindtægt, ekstraordinære indtægter m.v.) fremgik procentvis. Forpagtningsafgift 54 % Kontingenter 35 % 2

3 Alt andet er under 10 % Udgifterne har været kr , altså kr mere end budgetteret. Administration ser umiddelbart ud til at være mindre end budgetteret, dette er dog ikke rigtig idet jollepladsen (kr ) er med i budgettet. Dette er nu ændret så jollepladsen står sammen med havnen. Klubhuset er en dyr affære afvigelsen her er kr , heraf kr vi har afsat til bevaring af klubhuset, yderligere er der kr i arealudgifter pga. havnen har ændret opkrævningsprocedure. VSK og Restaurant har delt omkostninger til bl.a. porcelæn og opvaskemaskine. Der har ikke været de store omkostninger på Juniorhuset. Vi har købt en ekstra havneplads i år. Til klubbaren var der budgetteret med kr men der er p.g.a. flere afholdte stævner kommet mere ind. Sejlerskolen har brugt kr kr. mere, bl.a. er der indkøbt jakker til instruktørerne. Kølbådsudvalget har et overskud på kr da der er afholdt flere arrangementer end tidligere. Bladudvalget har heller ikke brugt så meget som budgetteret. Afskrivninger: Når vi trækker udgifter fra indtægterne får et resultat før afskrivning på kr kr. Vores afskrivninger er budgetteret til kr men vi har brugt kr da vi har anskaffet en 29 til vores ungdomsafdeling samt købt en havneplads. Renterne vil fortsat være som i år i størrelsordenen ca. kr Ekstraordinære indtægter: Tuborgfonden kr Erhvervsklubben kr Vallensbæk kommune kr Gl. opvaskemaskine kr Aktiverne blev gennemgået, herunder den likvide beholdning på kr kr. Dette skyldes at VSK s lån på kr nu er lagt om. Tilgodehavender er indgået. Passiverne blev gennemgået, hvor det fremgår at banklånet er omlagt så lånet nu er kr (imod kr sidste år).

4 Kreditorer er betalt efterfølgende. Dirigenten påpegede, at der ingen anmærkninger var til regnskabet fra revisorernes side. Knud Åvang Jensen mente ikke, at regnskabet kunne godkendes, før detaljerne omkring VSSC var blevet beskrevet. Herefter redegjorde Erik Skipper Larsen sejladscentrets formand for udviklingen i VSSC (se bilag med regnskab). VSSC har forbedret sit resultat i forhold til sidste år, hvor der var et underskud kr til et underskud nu på kr Dvs. at vi i de 2 år tilsammen har haft et underskud på kr Events har udgjort kr , lidt mindre end året før, formentlig pga. et meget koldt forår. Sponsorindtægter kr , væsentlig mere end året før (kr ) indtægter som de 3 bådsponsorer betaler. Disse indtægter dækker rigeligt renter og afdrag på bådene, der udgør ca. kr , vedligehold og drift er der så ca. kr Næste år forventes kr i indtægt. Tidl. fik VSSC et beløb for at administrere sejlerskolen, det beløb indgår nu en aftale man har med VSK om et fælles sekretariat. Det er bortfaldet da arbejdet i det fælles sekretariat tog for meget tid for den daglige leder. Resultatet bliver altså et lille underskud på ca. kr MEN i samme periode er der afdraget Kr på bådene, altså penge man kan sige er kommet via de sponsoraftaler vi har og som har gjort at vores gæld i bådene er faldet meget. Bådene kostede kr heraf moms kr som vi senere fik godtgjort. Der er i dag en restgæld på bådene på kr En ny båd koster i dag kr så der oparbejdet en kapital i selskabet. En kapital der langt overstiger vores underskud. Bestyrelsen bestemte sig for at agere pga. den manglende aktivitet. Den daglige leder blev i den forbindelse sagt op, da den største udgift var lønudgiften her. Salgsarbejdet var ikke tilstrækkeligt. Alan Larsen har gjort et kæmpearbejde, har fået gennemført i snit arrangementer hvert år og der har været meget stor tilfredshed hermed. Der har ikke været et eneste arrangement hvor kunderne ikke er kommet bagefter med megen ros. Bestyrelsen har derefter været på udkig efter en anden person som kan fortsætte dette arbejde. Vi tror stadig at dette her er muligt. Det er sådan at hvis vi sælger 20 arrangementer pr. år, så balancerer selskabet. Der skal sælges 5 mere end hidtil. 4

5 Situationen i dag er den at der er 3 højt kvalificerede personer, der opfylder vores forudsætninger. Der er 1 som er helt oplagt favorit og som vil kunne gøre en fantastisk indsats, og jeg har hans mundtlige tilsagn om at jeg får kontrakten tilbage i underskrevet stand i weekenden. Yderligere har vi tidl. sagt at vi ønsker naboklubberne med i det her, og derfor har vi i efteråret forhandlet med SKB, og så sent som for 2 dage underskrev de en hensigtserklæring om at de køber sig ind med 50 % af selskabet og bliver halvpartejer sammen med VSK. Målet vil være at få såvel Brøndby som Ishøj med på sigt, så der til sidst vil være 4 ejere med hver 2 både. Man vil så kunne lave flere stævner, med flere både. Samarbejdsaftalen forudsætter at SKB ved deres generalforsamling i marts godkender aftalen. Herefter var der flere spørgsmål/kommentarer fra salen: Steen Hansen: da vi etablerede VSSC var det meningen det skulle være det 3. ben for vores klub. Hvad regner man med (tidshorisont) for nu skal flere jo dele kagen. Hvornår forventes det at der begynder at trille penge ind i en størrelsesorden så vi kan se at vi kan prøve at undgå den store afhængighed vi har af Restaurant Krabben. E.S.L. Det er for ambitiøst at forestille sig at VSSC vil kunne fjerne den afhængighed vi har af Krabben. Krabben bidrager med ca. kr om året, det kommer VSSC aldrig op på. Målsætningen er at vi gerne vil kunne bidrage med kr til klubben hvert år, det står nogenlunde mål med de kræfter vi lægger i det. Der kan man så sige at afhængig af hvad man tror bådene er værd i dag, så har vi altså tjent kr til nu og jeg vil garantere at vi kan gå ud og sælge de 3 både og tjene kr efter vi har betalt underskuddet på de kr tilbage. Der var 3 forudsætninger da vi startede Det ene var at vi ville have et kraftcenter i klubben så vi kunne skabe flere aktiviteter, det andet var at ville lave et overskud til klubben således at vi er mindre økonomisk afhængige af andre ting, det tredje var at vi ville have et tæt samarbejde til erhvervslivet, så vi kunne få sponsorer til vores aktiviteter. De 2 af tingene synes jeg er helt opfyldt. Vi har et tæt samarbejde til erhvervslivet bl.a. takket være et firma DM som blev afviklet for første gang i Vallensbæk i 2007 og gav et overskud på ca. kr Vi har lettere ved at skaffe sponsorer når vi har det samarbejde. Jeg tror at vi de kommende år kommer op på de kr Frem for alt tror jeg på at med en anderledes indstilling til hvad der kræves af salgsindsats så kommer vi derop. Lars Hostrup: hvis vi skal tage stilling til om det er en god idé, hvad er selskabets indre værdi? ESL værdien er et beløb der svarer til den indre værdi af selskabet og i hensigtserklæringen står der at den skal beregnes af selskabets revisor.

6 Knud Åvang Jensen: vedr. regnskabet hvad er årsagen til at man optager til en værdi af kr når den indre værdi er kr ? R.A: dengang vi oprettede VSSC har vi på GF fået godkendt at vi brugte til det. Af de kr er der købt anparter for kr , derudover har vi et lån på kr i selskabet og så har der været omkostninger ved oprettelsen af selskabet. Så har vi stadig de kr stående som anpartskapital i selskabet + at vi har i noten at den indre værdi er oplyst fra revisoren på nuværende tidspunkt kr fordi de har kørt de første par år med underskud. Lars Hostrup: hvis det bliver så god en forretning hvorfor så dele den med andre? ESL: Fordi hensigten var at skabe en interesse for den type sejladser i området således at vi får flere klubber med. Vi får kun dem til at investere i bådene hvis de kommer med. Det ville være for dumt for os hvis man i SKB startede en konkurrerende virksomhed, så er det bedre at vi er fælles om det. Området her er så afgrænset geografisk at det er bedre at vi er fælles om det, så hvis Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige har hver 2 både og vi driver selskabet herfra, må det være det bedste. Det giver bl.a. mulighed for Matchrace sejladser. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 4. Godkendelse af budget for det følgende år, herunder beslutning om kontingent Arne Larsen motiverede bestyrelsen udkast til budget: For det kommende år har vi budgetteret med et mindre underskud, en afvigelse i forhold til dette års regnskab på små kr Dette underskud fremkommer ved at der ekstraordinært er afsat kr til afholdelse af klubbens 50 års fødselsdag. I budgettet er der ikke taget højde for en renovering af klubhuset som foreslået under punkt 5, Men finansieringen af renter og afdrag for denne renovering kan finansieres ved besparelser på henlæggelse til større klubhusvedligeholdelser således at det ikke vil være nødvendigt at lave større kontingentforhøjelser end angivet i det udsendte materiale, nemlig regulering med ændringerne i forbrugerprisindekset. Indtægterne er budgetteret en lille smule højere end dette års regnskab. Det er hovedsagelig højere kontingentindtægter, idet klubben har fået en del nye medlemmer i forbindelse med havneudvidelsen. Udgifterne er på niveau med dette års regnskab når man ser bort fra den ekstraordinære udgift til klubbens fødselsdag. Kontorhold er budgetteret en smule højere end dette års regnskab Administrationen budgetteres til kr hvilket er stort set det samme som dette års regnskab. 6

7 Drift af klubhus er budgetteret til kr hvilket er ca. kr mere end regnskabet for dette år, idet der ikke er afsat kr til hensættelse samt er beregnet et mindre beløb til anskaffelse af inventar. Drift af juniorhus er budgetteret ca. kr højere end regnskabet, idet Gråsælerne er ved at renovere baderummene mod havnen. Sejlerskolens drift er budgetteret ca. kr lavere end regnskabet, idet der i sejlerskoleregi forventes større indtægter end i årets regnskab. Ungdomsafdelingens drift er budgetteret ca. kr højere, dette beror på at ungdomsafdelingen har kørt på et meget lavt niveau i de foregående år og nu er ved at komme meget kraftigt i gang igen. Drift af følgebåde er budgetteret på ca. samme niveau som i regnskabet. Kølbådsudvalget er budgetteret til kr. 0, dette er en afvigelse på kr , idet det har vist sig at klubben gennem årene ikke har haft udgifter ved kapsejladsarrangementer. Aktivitetsudvalgets budget er en smule højere idet der i regnskabet har været mindre aktiviteter end vi forventer i det kommende år. PR. og Bladudvalgets budget er sat kr højere idet vi i forbindelse med 50 års fødselsdagen vil udgive en mere omfangsrig årspublikation. Kontingentet er en af forudsætningerne for kontingentet og er i lighed med tidligere år reguleret med forbrugerprisindekset for perioden 1. juli 2006 til 30. juni Budget og kontingent blev godkendt. 5. Indkomne forslag Bestyrelsen foreslog renovering af klubhuset ifølge vedlagte vurderingsrapport. Arne Larsen motiverede bestyrelsens forslag: Vi foreslår at klubhuset renoveres i overensstemmelse med det materiale der er fremsendt sammen med indkaldelsen. Som omtalt under budget vil renoveringen ikke udløse kontingentforhøjelse. Vi har fået tilsagn fra Nordea om et lån på til renovering af klubhuset. Herefter lagde dirigenten forslaget ud til drøftelse: Kaj Andersen: Jeg synes det er summarisk, man bør gå i detaljer med det. Evt. lave et udvalg, før man går i gang? Allerede nu efter 20 år er huset i dårlig tilstand i forhold til det det burde være. ArL: Bestyrelsen har selvfølgelig ikke indhentet priser/tilbud, det hele er baseret på overslagspriser. Før vi overhovedet sætter noget i gang skal vi have en GF beslutning om det skal sættes i gang eller ej. Der bliver lavet et projekt når godkendelsen foreligger. Bestyrelsen kan ikke optage et lån i den størrelsesorden før man har godkendelse til at gå gang.

8 Jørn Bertram Andersen: Hvem har vurderet hvad der skal gøres? Har der været eksperter på? ArL. beder Peter Ambs om at svare. P.A.: Forklarer hvordan han har gennemgået hvad der skal gøres, hvorefter han har vurderet hvad det kommer til at koste. Søren Schramm: Jeg synes vi skal give bestyrelsen carte blanche til at køre på. Det er meget normalt at døre og vinduer ikke holder mere end i 20 år. Kaj A: Man bør sikre sig at der er råd til fuld renovering og ikke kun ½ renovering. P.A: i overslaget er der regnet med renovering af facaden hele vejen rundt, altså fuld renovering Kaj Åvang Jensen: kan man ikke tage et realkreditlån? ESL. Nej klubber kan ikke få realkreditlån da der ikke er nogen enkelt ansvarlig. Lars Hostrup: er der yderligere behov? F.eks. pga. VSSC s yderligere aktiviteter. ArL: hvis man ser på hvad klubhuset bliver benyttet til nu, så er der stadig plads til en udvidelse af aktivitetsniveauet. VSSC s benytter sig primært af juniorhuset, kun ved MEGET store arrangementer rykker de herover. Såfremt der er meget store arrangementer er det billigere at leje telte end evt. at udvide klubhuset. GF gav bestyrelsen bemyndigelse til at optage et lån på 1, 8 mio. kroner og sætte renoveringen i gang. 6. Valg til bestyrelsen Formand. Arne Larsen blev sidste år ekstraordinært valgt for 1 år. Bestyrelsen foreslår Steen Hillebrecht valgt til ny formand. Steen Hillebrecht blev valgt. Næstformand. Bestyrelsen foreslår Arne Larsen valgt til næstformand. Arne Larsen blev valgt. Sekretær. Karin Lassen ønskede ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Anja Olsen valgt til sekretær. Anja Olsen blev valgt. Bestyrelsesmedlemmer. Søren Badstue er udtrådt af bestyrelsen, bestyrelsen foreslår Annie Nybroe valgt. Hun vælges. Michael Bernfeldt og Claus Iversen er på valg men modtager genvalg, og vælges Stig Yndgaard har meddelt (efter indkaldelsen er sendt ud) at han ikke ønsker at fortsætte pga. manglende tid, bestyrelsen foreslår Thomas Degel, der vælges 8

9 Til suppleanter foreslås Anne Reusch, der desværre er syg, og John Løvstrøm, valgt. De vælges begge. Arne Larsen takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer Karin Lassen, Stig Yndgård og Søren Badstue for deres indsats. 7. Valg af to revisorer og én suppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af Anders Fogh og Bent A Madsen som revisorer og Bjarne Nielsen som suppleant. Alle tre genvælges. 8. Information fra Vallensbæk Havn Sten Hansen, Formand Vallensbæk Havn: Kort skal jeg fortælle om vores havnekontingentet. Der er jo sket en hel del da vi har 56 nye havnepladser hvilket påvirker indtægten. For et par år siden havde vi en omsætning i havnen på ca. 2,6 mio. nu nærmer vi os 4 mio. Der er også kommet en del omkostninger da havnen er pænt gammel, og selv om den er vedligeholdt hele tiden. (Budget og takster, se vedhæftet fil). En enkelt detalje er at kranens vedligehold på ca. kr , der er temmelig mange løft pr. år, ca Kr er afsat til udskiftning af pæle osv. osv., så er der lønninger (p.t. 3 ansatte), vi kunne sagtens bruge flere. SH gennemgår enkelte poster i budgettet. Bl.a. er der en ny post, der hedder returkøb, det er pga. de nye kontraktpladser som vi forpligter os til at købe tilbage. Havnen har nu 626 havnepladser her 598 aktiveret. Spørgsmål? ArL.: vil man her i vinterhalvåret sørge for der bliver ryddet sne, og evt. fjernet vand fra vejene der sidste år var tilisede. SH,vi plejer at ringe efter et snerydningsfirma. ArL. der har været klager over snerydningen ikke var tilstrækkelig sidste år, man burde måske gå lidt mere på det firma man benytter. SH vi har overvejet at købe en traktor, og så selv gøre, men det har vi ikke fundet midler til, så derfor vil vi igen i år benytte fremmed assistance. Havnekontingenter: der er en stigning på ca. 5 % (se vedhæftede fil). Der er en ændring vedr. mastehuset, tidligere var det sådan at for at få en plads i mastehuset betalte man et depositum som man så fik refunderet, det er nu ændret således at man betaler

10 kr. 800,00 for masten og kr. 200,00 for en bom, de penge er tabt når man fjerner sine ting. Der skal jo bruges penge til vedligehold af huset. Biksen får ny lejer, Ane Breddam ønskede ikke at fortsætte, og har solgt den til en anden, som havnen har godkendt. Vi har dog forskellige krav og forventninger vi skal have vendt med den nye lejer. Søsætningskaj: Peter Ambs er projektleder på denne sag, og er i gang med tegninger m.v. og vi forventer at gå i gang lige efter jul og forventes klar når vi skal have bådene i vandet. Kaj Andersen: vedr. havneøen, hvor langt er man med den? SH : Vi er ca. ½ års tid forsinkede pga. søsætningskajen. Det er en 5 års fase, og vi jo meget brug for pladsen. Det drejer sig om m 2 mere land ved Q-broen. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn. VSK skal vælge fire bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de tre vælges af klubbens havneindskydere, mens ét vælges af samtlige klubbens medlemmer. Alan Larsen ønsker ikke genvalg (var valgt af klubbens medlemmer), vi foreslår Thomas Degel til denne post, han vælges. For øjeblikket er indskyder repræsentanterne Lykke Andersen, Niels Andersen og Finn Larsen. N.A. og F.L. ønsker genvalg, de genvælges. Lykke A ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Lennart Larsen (sejlerskolechefen) der vælges. 10. Eventuelt. Thomas Degel: Lad jeres børn komme til os, men når jeg ser på aldersfordelingen vil jeg hellere sige lad Jeres børnebørn komme. Lad dem komme herned og prøve at se hvad en optimistjolle er, ungerne der går her har det rigtig sjovt og vi har det sjovt med at undervise dem. Vi sejler om søndagen i vinter og mandag og torsdag om sommeren. Vi tager med glæde imod sponsorater. Steen Hillebrecht takkede for valget. Han udtrykte glæde over at have været i lære hos Arne Larsen, der har været en fantastisk formand, og han tilføjede: jeg er glad for at have ham ved min side. Ifølge den nye formand kommer 2008 til at være præget af klubbens 50-års jubilæum og den netop vedtagne renovering af klubhuset, samt alle de andre mange aktiviteter, som klubben er kendt for. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 10

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere