ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014"

Transkript

1 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1

2 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål og nøgleaktiviteter samt den daglige drift. Resultat/resultatfordeling Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende, og de tidligere skitserede besparelser er nu fulgt slået igennem. Årets resultat på kr. foreslås overført til sejlklubbens egenkapital. Aktivitet og resultat I den forgangne aktivitetsperiode har der været fokus på fastholdelse af den stramme likviditetsstyring, tilpasning af materiel i udvalgene, samt fokus på fortsat opsparing, således at klubbens materiel og klubfaciliteter sikres løbende vedligeholdelse. I ungdomsudvalget har man valgt at gennemgå klubbåde og tilhørende følgebåde for at se, om disse er tidsvarende i forhold til de aktuelle behov. Resultatet heraf var et hurtigt salg af klubbens to 29 er samt en Kegnæsjolle (følgebåd). På baggrund af et velvilligt sponsorat fra en af klubbens medlemmer, Ole Rasmussen, og ved salget af de tre både kunne der indkøbes tidsvarende følgebådsmateriel, et stk. BRIG RIB 450 og et stk. RIB Tornado følgebåd. Det betyder, at ungdomsudvalget og kapsejladsudvalget nu er fuldt opdateret med følgebådsudstyr. I året har der ligeledes været meget stor aktivitet i sejlerskolen, som via en ekstraordinær indsats har sikret sejleruddannelse til mange nye sejlere og nye medlemmer af klubben. Næsten alle pladserne på de enkelte uddannelsesbåde har været besat henover den afviklede sæson. I året er der ikke konstateret væsentlige tab på debitorer, som vedrører tidligere regnskabsår og 2013/14. I øvrigt henvises til bestyrelsens skriftlige beretning vedrørende yderligere kommentarer til årets aktiviteter og resultater, som vil blive præsenteret på sejlklubbens generalforsamling. Ekstraordinær indsats/resultat og afledte hensættelser I regnskabsperioden har der været afviklet overskudsskabende aktiviteter vedrørende: Sejlerskolen Kapsejladsaktiviteter Torm regatta, Træningslejr og F18 nordiske mesterskab Samlet har aktiviteterne betydet, at bestyrelsen har kunnet hensætte kr til indkøb af nye sejl til sejlerskolebådene og kr til generel vedligeholdelse af klubbens både. Ved årsskiftet modtog VSK en betydelig gave fra to medlemmer af VSK, Rita Ambs og Peter Ambs. Gaven bestod i, at det oprindelige budgetterede beløb til afvikling af VSK administration blev indsat på en nyoprettet VSK sejlerfond. Fondens formål og indhold vil blive offentliggjort på sejlklubbens hjemmeside. Tidligere hensatte midler, kr fra en Sponsorfond, er i det aflagte regnskab overført til den nye sejlerfond. I året er der sket samlet opsparing/hensættelser på denne sejlerfond på kr Udvikling Det forventes, at resultatet for 2014/15 følger budgettet, hvorfor sejlklubben moderat forsætter sin konsolidering af egenkapitalen, og opbygningen af kontantbeholdningen i pengeinstitut. Samarbejde VSK har et tilfredsstillende samarbejde med de øvrige klubber på havnen, havnen, kommunen og DS. Det er dog bestyrelsens ønske, at der sker en øget tilnærmelse mellem klubberne på Vallensbæk Havn. Side 2

3 LEDELSENS GODKENDELSE Årsregnskabet indstilles til godkendelse på Vallensbæk Sejlklubs generalforsamling. Vallensbæk, den 5. november 2014 Kenneth Bøggild Formand Søren Christiansen Næstformand Peter Jensen Kasserer Martin Glob Sekretær Claus V. Andersen Mogens Saigal Henrik Mütze REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret årsregnskabet for 2013/2014 for Vallensbæk Sejlklub Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionspricipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi, ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko, efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvende regnskabsmæssige skøn. Vi har endvidere vurderet, om regnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Ingen forbehold Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes og lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat. Vallensbæk, den 5. november 2014 Bent Madsen Revisor Anders Fogh Revisor Side 3

4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, samt regnskabslovgivning og god regnskabspraksis for foreninger. Den anvendte regnskabs- og vurderingspraksis er i hovedtræk følgende: Afskrivninger Ombygning Krabben og ombygning på 1. sal afskrives over 20 år. Renovering af klubhuset afskrives over 25 år. Driftsmiddel afskrives over 5 år. Småanskaffelser under kr udgiftsføres i anskaffelsesåret. Både afskrives over forventet levetid, normalt 10 år. Hondamotor afskrives over 5 år. Vurderinger Klubhuset er beliggende på lejet grund. Lejemålet kan tidligst opsiges fra udlejers side til ophør år Klubhusets ejendomsværdi er i 2012 vurderet til kr Rengskabets hovedtal vist som diagram FÆLLESAKTIVIT ETER Sponsor KAPSEJLADS UNGDOM SEJLERSKOLE INDTÆGTER Diverse KONTINGENT LEJEINDTÆGT UDGIFTER JOLLER UNGDOM SEJLERSKOLE KAPSEJLADS FÆLLESAKTIVITET BÅDE Fællesomkostniger Side 4

5 VALLENSBÆK SEJLKLUB Resultatopgørelse for perioden 1. september 2013 til 31. august måneder 16 måneder Regnskab Budget Budget Budget Note 2013/ / / /2015 Indtægter Kontingenter Tilskud Lejeindtægter Sejlerskole Ungdomsafdeling Kapsejlads og stævner Klubbar Sponsorindtægter Fællesaktiviteter Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Kapacitetsomkostninger Møder Ejendom Klubbar Både Finansielle poster Faste udgifter i alt Til aktiviteter Udgifter aktiviteter Sejlerskoleudvalg Ungdomsafdeling Storjolleafdeling Turudvalg Kapsejlads og stævner Fællesaktiviteter Udgifter aktiviteter i alt Udgifter i alt Årets resultat Side 5

6 Balance pr. 31. august 2014 Aktiver Noter 2013/ /2013 Materielle anlægsaktiver Klubhus Renovering Klubhus Ombygning Krabben Ombygning 1. sal Klubbåde og motorer Udstyr Materielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender Tilgodehavende Sejladscenter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Anpart i VSK Sejladscenter ApS Likvide beholdninger Kasse- og bankonto Omsætningsaktiver i alt Periodeafgrænsninger Forudbetalte omkostninger Aktiver i alt Passiver Noter 2013/ /2013 Egenkapital Overførsel fra tidligere år Årets resultat Egenkapital i alt Hensættelser Hensat til bevaring af klubhuset Hensat til sejlerfond Hensat til skolebåde Hensat til klubbåde (fællespulje) Hensættelser i alt Langfristet gæld Nordea Bank Nykredit lån Lån Vallensbæk Kommune Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Depositum Kreditorer Anden gæld Sponsorfond Periodisering (renter og bidrag) Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Side 6

7 NOTE 1 Kontingenter 12 måneder 16 måneder Regnskab Budget Budget Budget Medlemsstatus 2013/ / / /2015 Seniorer Juniorer inklusive båd eller jolleplads Ægtefælle Pensionister Familie, junior Jollesejler inklusive jolleplads Støttemedlemmer Medlemmer i alt Tilskudsberettigede medlemmer, unge under 25 år, udgør 35 personer. Kontingent for de berettigede medlemmer har i regnskabsåret udgjort kr Lejeindtægter Forpagtningsafgift Krabben Udlejning klublokale Lejeindtægter i alt Sejlerskole Sejlerskole Bådlåneklub, seniorer Navigation Bådleje Spring Sejlerskole i alt Ungdomsafdeling Bådleje A optimister Aktiviteter Ungdomsafdeling i alt Fællesaktiviteter Fester Skitur Fællesaktiviteter i alt Kapacitetsomkostninger Sekretariat Diverse sekretariat Kontingent Dansk Sejlunion Kontingent Lystbådemuseum Kontorartikler og udstyr Porto Kopipapir Telefon og Internet EDB/WEB/ hjemmeside Repræsentation Standere Kurser Afskrivning fotokopimaskine Kapacitetsomkostninger i alt Side 7

8 12 måneder 16 måneder Regnskab Budget Budget Budget 2013/ / / / Ejendom Arealleje klubhus Vand El Forsikring Vedligeholdelse Restaurant Krabben Ejendomsskatter og afgifter Vedligeholdelse klubhus Vedligeholdelse juniorhus Småanskaffelser klubhus Småanskaffelser juniorhus Afskrivning klubhus Ejendomsudgifter i alt Både Vedligeholdelse skolebåde Vedligeholdelse ungdomsbåde og trailer Vedligeholdelse Spring Vedligeholdelse følgebåde Leje jolle- og havneplads Fælles pulje til vedligeholdelse Forsikring skolebåde Forsikring ungdomsbåde Forsikring Spring og følgebåde Forsikring M Leje af båd Afskrivning både og motor Fællesaktiviteter Klubaftener, ture og fester Gråsæler Klubblad og nyhedsbrev Øvrige udgifter Fællesaktiviteter i alt Anlægsaktiver Renovering Ombygn. Ombygn. Materielle anlægsaktiver Klubhus Krabben 1. sal Både Udstyr Anskaffelsessum primo Tilgang Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Bogført værdi pr. 31/ Værdipapirer Vallensbæk Sejladscenter ApS har en indre værdi pr på kr Nordea Bank Lånet i Nordea Bank er erstattet med et fast forrentet realkreditlån i Nykredit. Lånet i Nykredit afdrages på 13 år med fast rente på 2%. 13 Lån Vallensbæk Kommune Lånet fra kommunen er rente- og afdragsfrit. Side 8

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2010. (17. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2011 OG LIKVIDITETSBUDGET 2011 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009

Landsforeningen CISV Danmark. Årsrapport for 2009 Landsforeningen CISV Danmark Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen side 3 Årsberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Revisionspåtegning side 6 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S

PARKEN Sport & Entertainment A/S PARKEN Sport & Entertainment A/S Beretning og regnskab 2000/2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 0 Selskabsoplysninger 0 Hoved- og nøgletal (5-års oversigter) 1 Årsberetning 2-6 Regnskabsberetning

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Fonden VoxHall Vester Allé 15 8000 Aarhus C Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 2 Beretning Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere