Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen Birthe Laustrup Carstensen

2 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Indholdsfortegnelse Side 209. Godkendelse af dagsorden Regnskab Udvalget for Børn og Undervisning Budgetoverførsel til Udvalget for Børn og Undervisning Tidsplan og proces for budget Prioritering af anlægs- og renoveringspuljen Ny national ordblindetest Evaluering af aftalestyring Børn, Unge og Familie (BUF) Gensidig orientering Børnefaglige undersøgelser og uddannelse af plejefamilier Bilagsliste Underskriftsblad Side 475

3 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 6926 Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen Godkendt. Side 476

4 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Regnskab Udvalget for Børn og Undervisning Dok.nr.: 7565 Sagsid.: 14/9087 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling Regnskab 2014 for udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor økonomiudvalget. Det regnskabsmæssige resultat Tekst: kr. Oprindeligt budget Tillægsbevillinger vedr. budgetoverførsler fra tidligere år Øvrige tillægsbevillinger i 2014 incl. Refusioner fra barselsog langtidsfraværspulje, ejendomsvedligeholdelse m.v Korrigeret budget incl. overførsel Regnskab Mindre/forbrug i forhold til bevilling Af mindreforbruget på 50,652 mio. kr. udgør 46,081 mio. kr. overførsel fra 2014 til Efter budgetoverførsler er der et mindreforbrug på 4,571 mio. kr. Mindreforbruget skyldes: Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedr. specialundervisning, herunder flere indtægter fra andre kommuner, og mindreforbrug vedr. betaling til andre kommunes specialskoler og specialklasser Mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedr. specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedr. ejendomsudgifter incl. husleje på 10iCampus, Mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedr. udgifter til IT-drift på 10iCampus Mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedr. beløbet afsat vedr. tilskud vedr. ordblindeefterskoler Mindreudgift på 0,3 mio. kr. vedr. elever på særlig tilrettelagt uddannelse Mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedr. søskendetilskud/fripladstilskud på grund af højere efterreguleringer Mindreudgift på 0,9 mio. kr. vedr. færre passede børn i dagpleje, daginstitutioner, privat pasning og private institutioner, Mindreudgift/merindtægt vedr. mellemkommunale betalinger på dagtilbudsområdet op 0,1 mio. kr. Forslag til udvalgsbemærkninger Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning. Forslag til specielle bemærkninger Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold. Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december For afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. er der vedlagt et særskilt Side 477

5 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning anlægsregnskab. For igangværende anlægsprojekter over 2 mio. kr. er der vedlagt en statusbeskrivelse. Retsgrundlag Styrelsesloven og Økonomiregulativet Økonomi Høring Ingen Bilag: 1 Åben Årsberetning udvalgsbemærkninger - UDVALGET FOR BØRN 10421/15 OG UNDERVISNING.docx 2 Åben Specielle bemærkninger regnskab 2014, Udvalget for Børn - og 18173/15 Undervisning 3 Åben Anlægsregnskab anlæg- og renoveringspuljen pdf 26923/15 4 Åben Regnskab Anlæg - Opdelt på samtlige udvalg 10143/15 5 Åben Regnskabsoversigt Udvalget for Børn og Undervisning 27884/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at udvalgsbemærkningerne godkendes, at specielle bemærkninger godkendes, at opgjort mindre forbrug på 4,6 mio.kr. godkendes, at de afsluttede anlægsregnskaber for 2014 godkendes, og at redegørelsen vedrørende igangværende anlæg godkendes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen Forelægges Økonomiudvalget med anbefaling. Side 478

6 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Budgetoverførsel til Udvalget for Børn og Undervisning Dok.nr.: 7580 Sagsid.: 14/9087 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling Principperne for overførsel af mindre- og merforbrug til senere budgetår fremgår af principperne for aftalestyringsmodellen. Driftsbudgettet Oversigt over forbrug 2014 Børn og Undervisning: Korrigeret Forbrug 2014 Restbudget budget 2014 Samlet for udvalget Indenfor rammen Udenfor rammen Udenfor rammen med 100% overførsel Indenfor rammen og udenfor rammen med 100% overførsel I henhold til aftalestyringsmodellen er aftaleholdernes (de budgetansvarlige decentrale ledere) budget opdelt i indenfor rammen og udenfor rammen. Indenfor rammen er typisk udgifter til løn, undervisnings midler og lignende. Udenfor rammen er typisk relateret til opgaver, som er mere snævert lovreguleret, eksempelvis tilskud til privat pasning, befordring af elever eller skatter og afgifter. Principper for overførsel: Der er fuld overførselsret for aftaleholderne for budgetposter indenfor rammen Ved merforbrug, der overstiger 5% skal der foreligge en redegørelse for tilbagebetaling til den politiske behandling Ved mindreforbrug, der overstiger 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsamlingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Der overføres i alt kr. fra 2014 til Budgetopførslen kan opdeles i: Bevillinger i forbindelse med skolereform, herunder efteruddannelse 6,5 mio.kr. Digitalisering på dagtilbudsområdet 0,8 mio. kr. Igangværende projekter (Sundhedsindsatser) 0,9 mio. kr. Tandplejen midlerne skal anvendes til Borgerbooking og ny hjemmeside 1,3 mio. kr. Børn, Unge og Familie 3,1 mio. kr. midlerne skal anvendes til finansiering af foranstaltninger på børne- og handicapområdet og ungeområdet. Anlægsbudgettet Ikke forbrugte rådighedsbeløb på i alt kr. til anlægsprojekter overføres til forbrug i Anlægsoverførslen kan opdeles: Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri 1,4 mio. kr. Side 479

7 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Tilbygning Næsbjerg Børnehave 1,6 mio. kr. Renoveringspuljen skoler og dagtilbud 1,2 mio. kr. Øvrige anlægsudgifter 3,4 mio. kr. Af vedhæftede oversigt over overførsler fremgår status på anlægsprojekterne ved udgangen af Forvaltningens vurdering Overførslerne er opgjort i henhold til reglerne om aftalestyring. Redegørelser vedr. mer-/mindreforbrug vil fremgå af de specifikke bemærkninger i forbindelse med behandling af regnskabet for Retsgrundlag Styrelsesloven, Økonomiregulativet og aftalestyring. Økonomi Budgetoverførslerne bevilges formelt som tillægsbevillinger. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budgetoverførsler fra 2014 til totaloversigt Børn og 8450/15 Undervisning 2 Åben Bemærkninger til overførsler fra 2014 til 2015.pdf 26941/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der overføres kr. indenfor rammen og udenfor rammen med 100% overførsel, at der overføres uforbrugt anlægsbudget med kr. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen Generelt henstilles til aftaleholderne, at driftsmidlerne fremover anvendes på kerneopgaven. Det indstilles til Byrådet, at der overføres kr. indenfor rammen og udenfor rammen med 100% overførsel, at der overføres uforbrugt anlægsbudget med kr. Side 480

8 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Tidsplan og proces for budget 2016 Dok.nr.: 7622 Sagsid.: 15/2459 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalget har den 25. februar 2015 godkendt tidsplan for budgetlægningen. I konsekvens af den vedtagne overordnede tidsplan for budget 2016 har forvaltningen udarbejdet en tidsplan for det forestående budgetarbejde i Udvalget for Børn og Undervisning. Af planen fremgår bl.a. et ekstraordinært udvalgsmøde mandag den 17. august. Retsgrundlag Styrelsesloven og økonomiregulativet Økonomi Ingen Høring FællesMED Børn og Unge til orientering. Bilag: 1 Åben Budgetprocedure for budgetåret 2016 og budgetoverslagsårene Åben Tidsplan for budgetlægningen i Udvalget for Børn og Undervisning 20255/ /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalgets tidsplan for budgetlægningen i 2015 godkendes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen Tidsplanen blev godkendt. Side 481

9 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Prioritering af anlægs- og renoveringspuljen 2015 Dok.nr.: 7398 Sagsid.: 14/14954 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Der er afsat 3 mio.kr. til små anlægs- og renoveringsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet. Projekter, der finansieres af anlægs- og renoveringspuljen, skal godkendes i Udvalget for Børn og Undervisning forud for iværksættelse. Puljen anvendes til små projekter. Ifølge kriterierne for prioritering af midlerne vil akut opståede anlægs- og renoveringsbehov som følge af påbud fra Arbejdstilsynet blive prioriteret højest. Efter ansøgningsrundens deadline foreligger nu en række ansøgninger om midler. Sagen forelægges med henblik på udvalgets prioritering af de modtagne ansøgninger. Forvaltningens vurdering Der er udarbejdet oversigt med forslag til hvilke projekter, der foreslås prioriteret i 2015 se doknr De ansøgte projekter er gennemgået og estimatet på udgifterne er verificeret af Team Ejendomme. Retsgrundlag Økonomiregulativet Økonomi Af pulje på 3 mio.kr. har udvalget tidligere disponeret over kr. til Starup Børnehave, Blåvandshuk Skole og Børnehaven Regnbuen, Horne. Der resterer således kr. i anlægs- og renoveringspuljen. Hertil kommer overført beløb på kr. fra tidligere år, så der i alt resterer kr. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Kriterier for anvendelse af anlægs - og renoveringspuljer for skoler /12 og dagtilbud 2 Åben Ansøgninger til anlægs- og renoveringspuljen /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslaget om prioritering af de i doknr beskrevne anlægs- og renoveringsprojekter godkendes. Side 482

10 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen Forslaget til prioritering blev godkendt dog udsættes stillingtagen til ansøgning om udbedring af mug og fugt i Sønderallés kælder indtil der foreligger et verificeret overslag. Udvalgsformanden bemyndiges til at træffe afgørelse i sag om reetablering af adgangsvej og parkeringsplads til Næsbjerg Børnehave. Side 483

11 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Ny national ordblindetest Dok.nr.: 7613 Sagsid.: 15/1430 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Undervisningsministeriet har den 2. februar 2015 offentliggjort en ny national ordblindetest, som retter sig mod elever fra 3. klasse i grundskolen til de videregående uddannelser. Ordblindetesten skal bidrage til en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed på tværs af kommunegrænser og uddannelser. Både elever med dansk som modersmål og dansk som andetsprog kan testes med Ordblindetesten. Der skal være indikation om ordblindhed, før man tager testen i brug. Testen egner sig derfor ikke til f.eks. klassescreening, men den skal indgå i en samlet analyse og vurdering af den enkelte elevs eventuelle vaskeligheder. Brugen af Ordblindetesten kræver fagpersoner med viden om læsning og læsevanskeligheder. Testvejlederen skal derfor være læsevejleder eller have kompetencer svarende hertil. Desuden kræves en bemyndigelseserklæring fra eleven eller dennes forældre før der testes eller en testrapport hentes. Det er institutionens og testvejlederens ansvar, at data behandles fortroligt. Som opfølgning på Ordblindetesten udvikler Undervisningsministeriet et pædagogisk vejledningsmateriale om indsatser målrettet ordblinde elever i grundskolen. Det pædagogiske vejledningsmateriale bliver offentliggjort i begyndelsen af skoleåret 2015/2016. Forvaltningens vurdering Det er vurderingen, at Ordblindetesten bør gennemføres af skolernes testlærer eller læsevejleder for at sikre en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed på den enkelte skole. Kommunens læsekonsulenter vil stå til rådighed for vejledning i brugen af testen, herunder vurdering af testens resultater og efterfølgende tiltag. Orientering om testresultatet bør gives på et opfølgningsmøde med deltagelse af forældre, testlærer og læsekonsulent. Information om ordblindediagnosen og vurdering af støttebehov samt fremadrettede indsatser er vigtige punkter på mødet. Undervisningsministeriet laver et pædagogisk vejledningsmateriale om indsatser målrettet ordblinde elever i grundskolen, som offentliggøres i begyndelsen af skoleåret 2015/2016. I den forbindelse ses der på, hvilke procedurer der er for indsatser målrettet ordblinde i kommunen og sammenholdt med det udsendte vejledningsmaterialet fra ministeriet med henblik på en fast procedure/retningslinjer i Varde Kommune. Retsgrundlag Folkeskoleloven Side 484

12 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at skolernes testlærer eller læsevejleder, med sparring fra kommunens læsekonsulenter, forestår selve Ordblindetesten ved indikation om ordblindhed hos en elev i folkeskolen. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen Anbefalingen blev godkendt. Side 485

13 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Evaluering af aftalestyring Børn, Unge og Familie (BUF) Dok.nr.: 7138 Sagsid.: 14/3899 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har i foråret 2014 godkendt plan for evaluering af aftaler 2014 i Børn og Unge. Hermed forelægges evaluering af Børn, Unge og Familieafdelingens aftalemål. Børn, Unge og Familie (BUF) har evalueret på følgende mål fra 2014: Sunde og trygge børn Tidlig opsporing og handling Lokalt forankrede løsninger BUF har i 2014 haft fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og tidlig indsats. Gennem de senere år er der sket en kraftig omlægning af indsatser, hvor fokus i dag er på evidensbaserede tiltag, herunder lokalt forankrede løsninger. Der er fokus på at understøtte arbejdet med inklusion i normalsystemet, blandt andet via udvikling af forebyggende tiltag som understøtter inklusionsarbejdet. Som en del af aftalemålet fra 2014; Sunde og trygge børn er Fritidspasset evalueret og forelagt for udvalget særskilt i juni Ligeledes er socialrådgiverordningen i skoler og dagtilbud etableret, som en del af aftalemålet; Tidlig opsporing og handling. Evalueringen af socialrådgiverordningen forelægges for udvalget særskilt fremadrettet. Samlet evaluering fremgår af dok.nr Børn, Unge og Familie arbejder videre med evalueringsresultaterne i fremtidig lokal udvikling af tilbud og ydelser. Forvaltningens vurdering BUF har i 2014 haft fokus på at skabe større synlighed for graviditetsbesøg for førstegangsforældre da det vurderes, at et graviditetsbesøg har en forebyggende betydning for familiens opstart, når der er særlige behov, der gør sig gældende i familien. Blandt andet på baggrund af evalueringen heraf er Familieiværksætterne igangsat i januar 2015 som et forældreprogram, der opstarter allerede i graviditeten for alle førstegangsfødende, så alle familier får den bedst mulige støtte i starten på livet som familie. Ligeledes tilbydes Sundhedsplejens graviditetsbesøg fremadrettet også til flergangsfødende, såfremt det vurderes, at der er et behov for dette. På baggrund af registreringer foretaget i PPR og i BUF, kan det konkluderes, at der er sket en øgning i henvendelser i Åben Rådgivning fra 2013 til Synligheden om åben anonym rådgivning er blandt andet sket ved annoncering i Ugeavisen og opfordringer til forældre på skolerne mm. Grundet den stigende efterspørgsel til Åben Rådgivning er der igangsat udvikling af en chatfunktion/app, så alle børn og unge i kommunen via deres telefon/ipad ligeledes tilbydes åben anonym rådgivning. Det overvejes pt. om den digitale løsning ligeledes skal laves i en udgave, så den også er målrettet forældrene. Side 486

14 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning I dag modtager omkring 95 % af alle mødre i kommunen en fødselsdepressions screening, når deres barn er 2 måneder. Det er primært mødre af anden etnisk herkomst, der vælger tilbuddet fra, hvilket vurderes primært skyldes sprogbarrierer. Fremadrettet undersøges derfor mulighederne for en oversættelse af screeningsredskabet til engelsk og arabisk for at sikre, at sprogbarrieren ikke er en hindring for at tage imod tilbuddet. Endvidere overvejes det, om fædrene ligeledes skal tilbydes screening for fødselsdepression. I foråret 2015 opstarter der endvidere hold for babyer og tumlinger i De Utrolige år (DUÅ). DUÅ er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre. De Utrolige År har både et forebyggende og et behandlende sigte og anvendes i flere andre kommuner blandt andet som tilbud til forældre med fødselsdepression med god effekt. BUF har i 2014 haft fokus på netværksskabende tiltag særligt i form af fritidsfamilier, familierådslagning, involvering af netværk på handleplansmøderne og ved at iværksætte støtte i nærmiljøet via kontaktperson- og familiekonsulentstøtte. Fremadrettet styrkes fokus på udvikling af handleplansmøderne samt kontaktperson- og familiekonsulentstøtte, så disse fremadrettet i endnu højere grad effektivt involverer barnet/den unges netværk til fordel for fremadrettede indsatsers effekt. Ligeledes vil der fortsat blive arbejdet med at anvende fritidsfamilier, men det overvejes hvordan rekrutteringen af egnede fritidsfamilier fremadrettet kan højnes. Retsgrundlag Aftalestyring. Økonomi Ingen. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Samlet evaluering 2014 i BUF 23045/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at evaluering af aftalen for Børn, Unge og Familieafdelingen i 2014 godkendes. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen Evalueringen blev godkendt. Side 487

15 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Gensidig orientering Dok.nr.: 7607 Sagsid.: 15/66 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden Borgmesterbrev af 28. januar 2015 vedr. brugerportalsinitiativ i folkeskolen Cykelkommune Igangsætning af indsatser Orienteringspunkt på Integrationsrådets møde den 23. februar 2015 om en bedre fordeling af børnene med anden etnisk baggrund end dansk i Varde bys daginstitutioner. Sag om etnisk sammensætning i dagtilbud tages op på udvalgsmødet den 14. april Formandens orientering til pressen Orientering ved direktøren Ansættelser siden sidst inden for Børn og Unge Program for besigtigelsesturen mandag den 23. marts Status på planlægning af udvalgets studietur Orientering ved udvalgets medlemmer Bilag: 1 Åben KL: Borgmesterbrev Aftale om brugerportalsinitiativet 13567/15 for folkeskolen 2 Åben Bilag til borgmesterbrev Notat om 13568/15 brugerportalsinitiativet 3 Åben Program for besigtigelsestur /14 Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen Taget til efterretning. Side 488

16 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning T I L L Æ G S D A G S O R D E N Side 489

17 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Børnefaglige undersøgelser og uddannelse af plejefamilier Dok.nr.: 7647 Sagsid.: 15/2672 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Der fremlægges orientering for udvalget vedrørende udredning i forbindelse med anbringelse og uddannelse/støtte til plejefamilier ansat af Varde Kommune. Udredning og procedure i forbindelse med anbringelse: Forinden anbringelse uden for hjemmet, udarbejdes en børnefaglig undersøgelse jfr. Lov om Social Service 50 samt handleplan jfr. Lov om Social Service 140. Særligt i anbringelsessager vil de børnefaglige undersøgelser være uddybende og grundige, idet der her ofte er tale om komplekse problemstillinger med svære og skadelige konsekvenser for de omhandlende børn. Den børnefaglige undersøgelse må dog ikke være mere omfattende end formålet tilsiger, og dette betyder, at supplerende psykologiske og/eller psykiatriske undersøgelser udarbejdes hvor der findes belæg herfor altså hvor der ikke uden disse undersøgelser kan peges på relevante foranstaltninger, eksempelvis anbringelse. Børn, Unge og Familieafdelingen anvender en fælles metode og analyseramme Integrated Children System (ICS). Metoden baserer sig på engelske og svenske forsknings-og evalueringsresultater og er tilpasset danske forhold og dansk lovgivning. Det overordnede perspektiv er den udviklingsøkologiske teori, som beskriver et barns udvikling i et interaktions-og samspilsperspektiv. Systematikken understøtter intentionerne i Anbringelsesreformen og Barnets Reform ved at støtte en systematisering af målene i formålsparagraffen samt de seks lovpligtige punkter, der skal fremgå af undersøgelsen. Indstillinger om anbringelse behandles på et internt visitationsmøde. Deltagerne på mødet er faglig leder (afdelingsleder) samt fagkoordinatorer, som har særlig specialiseret viden på børn med særlige behov. Under udarbejdelse af de børnefaglige undersøgelser er fagkoordinatorerne ansvarlige for kvaliteten. Uddannelse/efteruddannelse, råd og vejledning og supervision til plejefamilier: Som led i godkendelsen som plejefamilie er det et krav, at plejefamilien deltager i et grundkursus af ca. 37 timers varighed. Det er den instans der godkender, der sikrer at plejefamilien gennemgår grundkurset. Siden januar 2014 har Varde Kommune haft ansvar for grundkurser til konkret godkendte plejefamilier, herunder familier godkendt som netværksplejefamilier. Øvrige godkendelser af generelt godkendte plejefamilier og tilsynsopgaver varetages af Socialtilsyn Syd. Lovpligtige opgaver, som Varde Kommune varetager: Supervision og vejledning i plejefamilier: Gennemsnitligt 4 x årligt i plejefamilier, hvor der er børn anbragt fra Varde Kommune. Supervision og vejledning i kommunale plejefamilier: 1 x månedligt. Godkendelser af konkrete og netværksplejefamilier, både til aflastning og anbringelse. Supervisionsgruppe for netværksplejefamilier, mødes 8 x årligt á 2 timer. Indeholder også undervisning til plejefamilierne. Side 490

18 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Lovpligtig efteruddannelse for alle typer plejefamilier: - Planlægning af egne kurser - Planlægning af kurser sammen med andre kommuner og UC Syd - Deltage i kurser som kursusledere Planlægning, forberede og afholdelse af kurser, hvor anbringelseskonsulenterne underviser Planlægge, forberede og afholde lovpligtigt grundkursus for konkrete og netværksplejefamilier, ca. 1 x årligt. Matchning af børn til anbringelse i alle typer plejefamilier, på opholdssteder og institutioner. Ifølge lovgivningen har en plejefamilie ret og pligt til minimum at deltage i 2 relevante efteruddannelsesdage årligt. I Varde Kommune arrangerer anbringelseskonsulenterne efteruddannelsesdage, der kan være relevante for mange. Derudover har anbringelseskonsulenterne arrangeret efteruddannelse med temaer målrettet udvalgte plejefamilier. Desuden henvises til at plejefamilierne selv er opmærksomme på at søge om deltagelse i relevant efteruddannelse, der udbydes af andre. Varde Kommune har 4 anbringelseskonsulenter ansat, der alle foruden deres socialfaglige grunduddannelse har en supervisionsuddannelse målrettet familieplejeområdet. Plejefamilier ansat af Varde Kommune modtager gennemsnitligt besøg af anbringelseskonsulenten 4 gange årligt. Besøgene indeholder vejledning og supervision og tilpasses plejefamiliens forskelligartede behov, så indsatsen kan varieres efter plejefamiliens erfaring og tyngden af problemer. Anbringelseskonsulenten står til rådighed i det omfang plejefamilien oplever behov for støtte både ved telefonisk kontakt og ekstra besøg. I særlige tilfælde er det muligt at benytte ekstern supervision f.eks. i form af psykolog eller psykiater. Denne supervision er oftest tidsbegrænset. Flere af plejefamilierne tilbydes derudover deltagelse i supervisionsgrupper der ledes af anbringelseskonsulenterne. Aktuelt er der en gruppe for netværksplejefamilier og en gruppe for generelt godkendte plejefamilier. Antal godkendte plejefamilier: I 2014 er der konkret godkendt 12 plejefamilier. Der er i alt 90 aktive plejefamilier. Konsulenterne superviserer løbende ca. 100 plejefamilier. Det foregår ved besøg ca. hver 3. måned eller efter behov. Samtidig kan supervisionen også foregå i grupper. I anbringelsesteamet er der løbende opmærksomhed på udvikling, konsulenterne deltager løbende i uddannelses forløb, erfa-grupper samt temadage. Forvaltningens vurdering Varde Kommune lever op til de lovpligtige krav på området og det er vurderingen, at der er de relevante kompetencer i blandt de medarbejdere, der varetager af opgaverne. I forhold til uddannelse, supervision mm. for plejefamilier leves op til de lovpligtige krav og der vurderes at være et fagligt forsvarligt serviceniveau. Konsulenterne, der varetager opgaven har både særlige kompetencer og mange års erfaring. Der er generelt velvilje blandt plejefamilierne til at modtage kommunens tilbud både de lovpligtige og de frivillige tilbud. Der er en lille gruppe - måske 10 % - som skal opsøges og til tider også overtales til deltagelse det handler særligt om supervisionsdelen. Der har været meget fokus på at anbringe i netværket, hvorfor Varde Kommune sammenlignet med andre kommuner har en stor andel af netværksanbringelser. Side 491

19 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Der er et vedvarende fokus på at udvikle området. Varde Kommune er netop blevet udvalgt af Socialstyrelsen til at være med i nyt uddannelsesforløb for plejefamilier. Projektet forløber over 3 år og hedder KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported). Se mere på Socialstyrelsens hjemmeside: Retsgrundlag Serviceloven Økonomi Ingen. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen Taget til efterretning. Side 492

20 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Bilagsliste 210. Regnskab Udvalget for Børn og Undervisning 1. Årsberetning udvalgsbemærkninger - UDVALGET FOR BØRN OG UNDERVISNING.docx (10421/15) 2. Specielle bemærkninger regnskab 2014, Udvalget for Børn - og Undervisning (18173/15) 3. Anlægsregnskab anlæg- og renoveringspuljen pdf (26923/15) 4. Regnskab Anlæg - Opdelt på samtlige udvalg (10143/15) 5. Regnskabsoversigt Udvalget for Børn og Undervisning (27884/15) 211. Budgetoverførsel til Udvalget for Børn og Undervisning 1. Budgetoverførsler fra 2014 til totaloversigt Børn og Undervisning (8450/15) 2. Bemærkninger til overførsler fra 2014 til 2015.pdf (26941/15) 212. Tidsplan og proces for budget Budgetprocedure for budgetåret 2016 og budgetoverslagsårene (20255/15) 2. Tidsplan for budgetlægningen i Udvalget for Børn og Undervisning (24569/15) 213. Prioritering af anlægs- og renoveringspuljen Kriterier for anvendelse af anlægs - og renoveringspuljer for skoler og dagtilbud (811203/12) 2. Ansøgninger til anlægs- og renoveringspuljen 2015 (10195/15) 215. Evaluering af aftalestyring Børn, Unge og Familie (BUF) 1. Samlet evaluering 2014 i BUF (23045/15) 216. Gensidig orientering 1. KL: Borgmesterbrev Aftale om brugerportalsinitiativet for folkeskolen (13567/15) 2. Bilag til borgmesterbrev Notat om brugerportalsinitiativet (13568/15) 3. Program for besigtigelsestur (152910/14) Side 493

21 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Underskriftsblad Per Rask Jensen Keld Jacobsen Stig Leerbeck Susanne Bergmann Marianne Bruun Kristiansen Tina Agergaard Hansen Arne Lindberg Callesen Side 494

22 Bilag: Årsberetning udvalgsbemærkninger - UDVALGET FO R BØRN OG UNDERVISNING.docx Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 03. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10421/15

23 Udvalget for Børn og Undervisning Tusind kroner Folkeskoler Børnepasning Børn og unge med særlige Sundhedsudgifter behov Vedtaget budget Regnskab Øvrige Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Folkeskoler Børnepasning Børn og unge med særlige behov Folkeskolereformen herunder kompetenceudvikling af personale og ledere I august 2014 trådte reformen på folkeskoleområdet i kraft. Målet med reformen er at skabe et fagligt løft samt sikre trivslen hos alle elever. De tre overordnede mål med reformen er: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt samt professionel viden og praksis Reformen sætter fokus på øget resultatstyring af folkeskolen med afsæt i få, klare nationale mål, der baserer sig på forskning og viden. Kombineret med de nye arbejdstidsregler for lærere og pædagoger giver reformen anledning til, at gentænke indhold og tilrettelæggelse af skoletilbuddet herunder SFO. Eleverne skal møde en anden skoledag med varierede og nye læringsaktiviteter, som motiverer eleverne, så de lærer mere. Implementeringen af reformen skal udmøntes lokalt, hvor bestyrelse, ledelse, medarbejdere og elever står for den lokale realisering af en endnu bedre skole. For at dette kan lykkes, kræves det, at skolens lærere, pædagoger og ledere er fagligt dygtige og opdaterede i forhold til ny viden. I skoleåret 2014/2015 tilbydes lærere og pædagoger kompetenceudvikling indenfor følgende tre områder: Kompetenceudvikling i folkeskolens fag Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus Uddannelse af vejledere og ressourcepersoner.

24 I skoleåret 2014/2015 er der især fokus på undervisningsfagene: dansk, matematik, tysk og idræt. Skolens pædagogiske medarbejdere har derudover deltaget i temadage med fokus på: tydelige mål for elevernes læring, evaluering, feedback samt klasse- og læringsledelse. Derudover har hver skole haft mulighed for at tilrettelægge kompetenceudvikling, som målretter sig den enkelte skoles behov. Samtidig udbydes kompetenceudvikling for matematikvejledere. I forhold til kompetenceudvikling af skoleledernes er der igangsat fælles kompetenceudvikling for alle i relation til målstyret, pædagogisk ledelse. Herudover prioriteres individuelle lederuddannelse på diplom og masterniveau. Endelig er der fokus på at understøtte MED-udvalgenes arbejde via kompetenceudvikling af alle MEDudvalg. Ombygning og renovering Lykkesgårdskolen I foråret 2012 blev der i forbindelse med indeklimaproblemer på Lykkesgårdskolen iværksat en række undersøgelser i forhold til at afdække problemstillingen og med henblik på udbedring. Problemet viste sig at have rod i skimmelsvamp i en del af bygningsmassen, som i sommeren 2013 afstedkom en beslutning om en gennemgribende renovering og genopbygning af skolen. På baggrund af et visionsoplæg for genopbygningen af Lykkesgårdskolens klasse er der afsat i alt 82 mio. kroner over en årrække. I 2014 blev renoveringen igangsat, hvortil der var afsat 10 mio. kr. Ny- og ombygningen fortsætter i og skrider frem efter den fastlagte tidsplan. Helhedsskole i specialtilbuddet på Lykkesgårdskolen Specialtilbuddet på Lykkesgårdskolen overgik med starten af skoleåret 2014/2015 til at være helhedsskole. Helhedsskolen indeholder et samlet tilbud af undervisning, lektiehjælp og andre understøttende pædagogiske aktiviteter med 40 ugentlige timer. Målgruppen i helhedsskolen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder og helhedsskolen er blevet etableret for at styrke denne elevgruppes læring og oplevelse af helhed i undervisningen. Helhedstilbuddet sigter mod at understøtte skolereformens mål, som sætter fokus på undervisning, undervisningsformer, undervisningsmiljøet og samarbejdet med forældre og de nære omgivelser. Pilotprojekt for øget brobygning mellem folkeskolen og erhvervsskoler Ølgod Skole og Lykkesgårdskolen indgår i skoleåret 2014/15 i et fælles pilotprojekt med Rybners Tekniske Skole, hvor formålet er at sikre, at alle elever i 8. klasse på de 2 folkeskoler er bevidste om de faglige, personlige og sociale krav, som er forudsætningen for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Den kommende erhvervsuddannelsesreform stiller højere krav til unge, som sigter mod en erhvervsuddannelse. Der indgår et tæt samarbejde mellem de 3 skoler med henblik på at skabe helhed i elevens læring og elevens ønsker til fremtidig uddannelse. Projektet følges af UU Varde med henblik på at eleven får styrket sin samlede uddannelsesparathed og motiveres for at udvise egne skolemæssige præstationer, som fører til de ønskede uddannelsesmål. Camp7 I dagene fredag d til lørdag d blev der, i og omkring Blåvandshuk Idrætscenter, afviklet en camp for alle 7. klasseelever i Varde Kommunes folkeskoler.

25 Intentionen bag campen var at imødekomme et ønske fra elevrådene og Udvalget for Børn og Undervisning om, at skabe mulighed for at elever mødes mere på tværs i kommunen for herigennem at fremme læring og trivsel. Desuden kunne der kompenseres for de timer, der må aflyses som konsekvens af, at konfirmationsundervisningen er placeret indenfor skoletiden. Campens hovedtemaer var læring, fællesskab, samarbejde, trivsel og bevægelse. Campen blev tilrettelagt og afviklet i et tæt samarbejde med overbygningsskolerne, Musikskolen, Ungdomsskolen, Museet for Varde By og Omegn, Forsvaret, Blåvandshuk Idrætscenter, Natteravnene, SSP, Idræt om dagen, Beredskabet, Udvalget for Børn og Undervisning og Skoleafdelingen. Der deltog ca. 550 elever og ca. 65 medarbejdere, instruktører og frivillige. Den efterfølgende evaluering viste, at der var stor tilfredshed med afviklingen af campen - og bl.a. på baggrund heraf, er der truffet beslutning om, at der også afvikles camp i skoleåret 2015/2016. Helhedsløsning fritids- og klubområdet Det er besluttet, at der pr. 1. august 2015 oprettes et juniorklubtilbud ved alle skoler i Varde Kommune. Undtaget herfra er Blåvandshuk skole, hvor tilbuddet i Samuelsgården fortsætter. Juniorklubtilbuddet er et eftermiddagstilbud målrettet elever i klasse. Skolebestyrelsen ved hver skole bliver brugerbestyrelse for juniorklubben og har ud fra de fælleskommunale retningslinjer mulighed for at fastsætte rammer og regler, der tilgodeser lokale ønsker og behov. Midlerne til drift af juniorklubberne fordeles efter antal børn, der bruger tilbuddet, dog er alle juniorklubber sikret en minimumstildeling. Samtidig med oprettelsen af juniorklubtilbud oprettes et ungdomsskoletilbud ved alle overbygningsskoler, dog kun en ungdomsklub i Varde by. Der vil således pr. 1. august 2015 være 8 ungdomsklubber i Varde kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet Der er i efteråret 2014 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i kommunens skoler. Temaerne i undersøgelsen var blandt andet: Tilfredshed med undervisningen, samarbejdet mellem skole og hjem, skolens fysiske rammer og IT. Der er udarbejdet en overordnet rapport for hele skoleområdet, hvor det ses, at forældrenes samlede tilfredshed med skolen blev målt til 3,8 på en skala fra 1 til % af forældrene svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med skolen, 16 % svarer hverken/eller, mens 8 % er utilfredse eller meget utilfredse. Ud over de samlede resultater, er der udarbejdet delrapporter for hver enkelt skole, som skolerne anvender til kvalitetsudvikling. Undersøgelsen vil fremover blive gentaget hvert andet år, så tilfredsheden kan følges. Kvalitetsudvikling i dagtilbud: God start læring, trivsel og fællesskaber i dagtilbud Foråret 2014 blev der på dagtilbudsområdet i gangsat et ambitiøst kvalitetsudviklingsprojekt God start læring, trivsel og fællesskaber i dagtilbud. Projektet understøtter aftalestyringsmålene for dagtilbud og bygger på målene for Folkeskolereformen: alle børn skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan, betydningen af social arv skal mindskes og viden om læring i dagtilbud skal øges. I projektet indgår deltagelse i et nationalt forsknings og udviklingsprojekt, Fremtidens dagtilbud i regi af Socialstyrelsen og Rambøll. Fra Varde Kommune deltager vi med 10 daginstitutioner og 5 legestuegrupper

26 fra Dagplejen. Derudover indgår et lokalt udarbejdet projekt, Fra intention til handling, der omfatter de øvrige dagtilbud. Målet med projektet er at udvikle en pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion, hvor der arbejdes med evaluering som forudsætning for kvalitetsudvikling. Projektet indebærer også fokus på udvikling af et målrettet forældresamarbejde og professionel ledelse på alle niveauer. En den af projektet drejer sig om kompetenceudvikling af medarbejderne. Det sker i et samarbejde mellem Rambøll, Varde kommunes egne konsulenter samt Dansk Pædagogisk Forum. Kompetenceudviklingen sker primært via aktionslæringsforløb. Gennem aktionslæring udvikles den pædagogiske praksis gennem konkrete situationer i hverdagen. Byggeprojekter i Børnehaven Hedevang i Alslev og Kastanjehaven i Næsbjerg Såvel i Hedevang i Alslev som Kastanjehaven i Næsbjerg er der på grund af børnetilgang sket en permanent kapacitetsudvidelse af de eksisterende børnehaver på henholdsvis 20 og 30 pladser. Begge steder ved en tilbygning til den eksisterende børnehave, således at alle børn samles i ét hus. Tilbygningerne forventes at stå færdige til indflytning primo Oprettelse af vuggestuepladser i børnehaven Mælkevejen i Nr. Nebel. Som en del af udvalgets vision fra 2012 om en bredere tilbudsvifte i hele kommunen på 0-2 års området blev 12 vuggestuepladser i Mælkevejen, Nr. Nebel officielt indviet den De første børn var dog startet allerede i august 2014 og ved udgangen af 2014 var der 7 børn i ordningen. I forbindelse med etableringen af vuggestuepladserne er børnehaven bygget om, og i tilknytning hertil er der ligeledes lavet renovering og energioptimering af bygningerne. Projektering af ny børnehave i Tistrup og ombygning af Tistruplund til genhusning Byrådet har i forbindelse med budget afsat 15 mio. kr. til etablering af ny børnehave i Tistrup. Som en del af projektet skal børnehaven genhuses, og der er derfor i 2014 sket istandsættelse af en del af det tidligere plejehjem Tistruplund som midlertidig børnehave frem til sommeren Derudover er projektering af den nye børnehave påbegyndt. Aldersintegreret til bud tilbud 0-2 årige i Starup, Horne, Billum og Lunde (evt. 2015) På baggrund af en henvendelse fra lokalsamfundet i Starup med efterfølgende inddragende lokal proces, har Udvalget for Børn og Undervisning i 2014 besluttet at oprette et aldersintegreret 0-6 års tilbud i HolmeÅhuset i Starup. Tilbuddet har 4 aldersintegrerede 0-2 års pladser og starter op den 1. marts På baggrund af, at prognosetallene for 2014/15 viste, at børnehaven Regnbuen i Horne, Lundparken i Lunde og Billum Børnehave alle ville komme under 35 børn, er det med henblik på driftsoptimering besluttet, at etablere aldersintegreret tilbud for 0-6 årige i de nævnte institutioner, jf. det forslag der er udarbejdet for Starup-området. Digitalisering i dagtilbud kompetenceudvikling Som en del af projekt Digitalisering i Dagtilbud er der i 2014 været afholdt et fælles kompetenceudviklingsforløb for 80 dagplejere og alle medarbejdere i daginstitutionerne med fokus på digital dannelse, didaktik, leg og tekniske færdigheder.

27 Brugerpanel forældre til børn og unge med handicap Der er i december 2014 oprettet et Brugerpanel for forældre med børn og unge med handicap. I Brugerpanelet deltager Handicaprådet, Udvalget for Børn og Undervisning og forældre til børn og unge med handicap. Brugerpanelet mødes løbende for at drøfte vigtige temaer og udviklingstendenser på området. Formålet er at skabe fælles viden og sikre tæt dialog mellem det politiske niveau, forvaltning og forældre. Varde Kommunes Ungeråd og Ungehuset i Varde by Varde Ungeråd er meget aktive i lokalområdet og blev i 2014 kåret til Danmarks sejeste ungeråd af Netværket for Ungeråd i Danmark. Et af Ungerådets meget tydelige resultater er Ungehuset på Stålværksvej 13A (Trådspinderigrunden). Der er i budget afsat kr. årligt på anlægsbudgettet til Ungehuset, og Ungerådet har i 2014 arbejdet med mulighederne for at udvide med musikøvelokaler i kælderen og et ventilationsanlæg i hele huset, så flere unge kan opholde sig i huset ad gangen. Udvalget for Børn og Undervisning har desuden bevilget midler til forbedring af netforbindelsen i huset. Projekt The First Of Us (Ølgod projektet) I august 2012 blev der igangsat et 2 årigt projekt, som blev etableret for 7 unge i alderen år. Gruppen var kendetegnet ved omfattende kriminalitet og dagligt misbrug (primært hash, men også stærkere stoffer som fx speed, ecstasy). Herudover en mindre gruppe på 5 unge i alderen år son udviste tegn på at være på vej til en marginaliseret position i forhold til skole, familie og lokalsamfund. Hovedparten af de unge, var kendetegnet ved en opvækst præget af omsorgssvigt. Der var tale om en gruppe unge uden motivation for ændring af egen livssituation og som udelukkende eller overvejende søgte subkulturer og isolation fra det primære omgivende miljø. I projektet blev der arbejdet med høj inddragelse af den unge, familien og netværket med afsæt i at den unge gennem hele forløbet skal bevaret ansvaret for sit eget liv (empowerment-tankegangen). Projektet er afsluttet august 2014 og der foreligger nu evalueringsrapport foretaget af SPUK; socialt og pædagogisk udviklings- og kursuscenter. Evalueringsrapporten konkluderer at: Mere end 80 % af gruppen har oplevet den ønskede udvikling på parametrene reduktion af misbrug, stabilitet omkring bolig, job og uddannelse samt nedgang i kriminalitet. 9 ud af 10 unge, der havde et forbrug af rusmidler ved projektstart, har kraftigt nedsat eller fuldstændigt ophørt deres forbrug ved projektafslutning. 7 ud af 8 unge, der begik kriminalitet ved projektstart, har nedsat eller helt stoppet dette ved projektafslutning. 6 ud af 7 fra den store gruppe er enten i arbejde eller uddannelse ved projektets afslutning. For den lille gruppe er alle 4 i gang med udviklende aktiviteter. I forhold til den store gruppe er der ved projektafslutning ingen udgifter til kontanthjælp. Projekt Årgang 14 et forebyggelsesprojekt for nyfødte børn og deres familier

28 I 2014 er der igangsat et udviklingsprojekt for 9 nyfødte børn og deres familier. Der er tale om en forebyggende indsats, som tager udgangspunkt i familiens hele livssituation. Formålet er at sikre nyfødte børn i udsatte familier en god og tryg start på livet. Der forsøges via denne indsats at arbejde videre med en del af de erfaringer, der er opnået i Ølgodprojektet, som drejer sig om tæt inddragelse af borgerne og netværket i løsningen omkring egen situation samt empowerment-tilgangen. Den moderne døgninstitution Tippen. I 2014 blev de fysiske rammer på Tippen tilpasset nutidens krav til en døgninstitution. Fremadrettet kan forældre til børn på Tippen tilbydes samvær med barnet i de to nye tre værelses lejligheder, hvor der også er mulighed for overnatning. Forskningen viser tydeligt, at barnet profiterer af kontakt med forældrene under en anbringelse, og fremadrettet kan samværet udbygges i barnets daglige rammer. For at understøtte de unge i at flytte hjemmefra og øve sig i at stå på egne ben har Tippen fået indrettet to nybyggede et-værelseslejligheder, da undersøgelser viser, at fasen, hvor den unge flytter fra det store fælleskab og til egen bolig, er en stor udfordring som kræver meget støtte og træning for at lykkes. Den interne skole på Tippen har i forbindelse med den længere skoledag (skolereformen) fået moderniseret rammerne, så der nu også er et aktivitetsrum som kan benyttes af alle elever. Det nye lokale har samtidig været med til at sammenbygge de to skolehuse, så skolen nu fremstår som en samlet skole. Anlægsprojekt Regnskab Udvidelse af børnehaven Hedevang i Alslev Næsbjerg børnehave til / ombygning Opførelse af ny børnehave i Tistrup Vuggestuepladser i Nr. Nebel børnehave Øvrige (frigivne indefrosne midler 2013 og masterplan oksbøl) Lykkesgårdskolen renovering og nybyggeri Døgninstitution Tippen tilbygning/renovering Ungehus Renovering- og anlægspuljer skoler og dagtilbud Forbrug på anlægsprojekter i alt

29 Bilag: Specielle bemærkninger regnskab 2014, Udvalget for Børn - og Undervisning Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 03. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18173/15

30 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 Hele kroner Specificeret regnskab: Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget Andre faste ejendomme I alt regnskab Hele kroner Beskrivelse af området: Drift af følgende ejendomme som anvendes inden for Børn- og Undervisningsudvalgets regi: Møllegårdsvej 9, Tistrup Udgifter til skatter, afgifter, forsikringer, el, vand, varme, vedligeholdelsesudgifter samt lejeindtægter. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Mindre forbruget skyldes bl.a. at en del udgifter vedr. rengøring først er bogført i

31 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler, mm. Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Hele kroner Specificeret regnskab: Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget Folkeskoler Fælles udgifter for kommunens skolevæsen 03 Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 10 Bidrag til statslige og private skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 17 Specialpædagogisk bistand til voksne I alt regnskab Hele kroner 01 Folkeskoler Beskrivelse af området Folkeskoleområdet omfatter udgifter vedr. 16 folkeskoler, 4 filialskoler og 10iCampus omfatter udgifter vedrørende: Børnehaveklasser Undervisningstimer i klasse efter Varde Kommunes timetildelingsplan Drift af specialklasser Sprogundervisning Pædagogisk Central Skole-IT Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunal afregning 2

32 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Elevtal pr. 5. september 2010 Elevtal pr. 5. september 2011 Elevtal pr. 5. september 2012 Elevtal pr. 5. september 2013 Elevtal pr. 5. september 2014 Elevtal bhv. klasser Antal klasser Elevtal klasse Antal klasser Elevtal klasse Antal klasser Elevtal 10. klasse Antal klasser I alt bhv. kl. 10. kl Elevtal 221* specialklasser/enkeltintegrerede * pr. 1. august ny tildelingsmodel vedr. specialundervisning. (enkeltintg. elever ikke talt med i elevtal i specialklasser). Samlede driftsudgifter: ** *** Udgifter i alt Antal elever i alt Gennemsnitsudgift pr. elev **ændret tildelingsmodel pr. 1. august 2012 jævnfør beslutning i forbindelse med indførelse af sparekatalog *** ændret tildelingsmodel pr. 1. august 2014 som følge af folkeskolereformen. Mellemkommunale betalinger. Tekst Regnskab antal 2010 Regnskab antal 2011 Regnskab antal 2012 Regnskab antal 2013 Regnskab antal 2014 Betaling fra andre kommuner, normalklasser Betaling til andre kommuner, normalklasser Støttetimer - normalklasser - bet. Til kommuner 6,26 6,0 5,42 1,84 3,92 Specialklasser - betaling til kommuner* 3,00 3,44 7,42 7,32 4,69 Støttetimer normalklasser - bet. Fra kommuner 16,52 17,23 13,55 8,60 9,00 Specialklasser - betaling fra kommuner 15,70 13,58 9,90 11,49 9,98 Støttetimer - specialklasser bet. fra kommuner 2,58 1,76 1,00 0,00 0,00 * fra 2012 er der bogført udgifter vedr. specialklasser her. Tidligere har dette været under Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Efter budgetoverførsel er der et samlet mindre forbrug på kr. på hele folkeskoleområdet. Mindre forbruget skyldes færre ejendomsudgifter på 10iCampus på kr. samt mindre forbrug på fælles IT-udgifter på 10iCampus på kr. Vedr. mellemkommunale betalinger er der et merforbrug på kr. 02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen Beskrivelse af området Udgifter vedrørende skolernes brug af idræts- og svømmeundervisning, herunder betaling for livreddertimer. I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2014 overføres over-/underskud hvert år til Udvalget for Kultur og Fritid. I 2014 er der overført kr. til Kultur og Fritid. 3

33 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Syge- og hjemmeundervisning Beskrivelse af området Udgifter til syge- og hjemmeundervisning, bl.a. udgifter til undervisning af børn indlagt på sygehuse både indenfor regionen og udenfor regionen. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Udgifterne til børn indlagt på sygehuse udenfor regionen været ca kr. mindre end budgetteret. 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv. Beskrivelse af området Virksomheden PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har et personale bestående af psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tale-hørekonsulenter, og administrative medarbejdere. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Skolefritidsordninger Beskrivelse af området Varde Kommune driver 20 skolefritidsordninger. Der er SFO 2 og SFO 3 i Oksbøl og Varde. Indmeldte børn: 5. september september september september september 2014 Heldagsmodul: Morgenmodul Eftermiddagsmodul I alt - SFO Special-SFO 1) SFO ) Fra 1. august 2014 er er indført heldagsskole i specialklasserne på Lykkesgårdskolen. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Der er samlet set et merforbrug på kr. på skolefritidsordninger. Merforbruget på skolefritidsordninger skyldes mindre indtægter på ca kr. vedr. forældrebetaling. Der var budgetteret med forældrebetaling for børn, men i løbet af efteråret er der sket udmeldelse i skolefritidsordningerne således at der ved udgangen af 2014 var indmeldt børn. 4

34 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Der er et mindre forbrug på kr. vedr. betaling til andre kommuner vedr. elever i andre kommunes special-sfo. Desuden er der et merforbrug vedr. søskendetilskud og fripladstilskud på kr. 06 Befordring af elever i grundskolen Beskrivelse af området Befordring af elever mellem skolen og hjemmet. Pr. 1. august 2012 er skolekørslen i forbindelse med udbud blevet væsentligt omlagt. Flere busruter, der tidligere har kørt i kollektiv trafik regi, er blevet omlagt til lukket skolekørsel. Kørslen koordineres sammen med kommunens øvrige kørsel, fx lægekørsel og ældrekørsel. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Mindre forbruget skyldes at der er flere indtægter fra andre kommuner vedr. kørsel til specialklasserne for kr. For skolekørsel generelt er der et mindreforbrug på kr. 07 Specialundervisning i regionale tilbud Beskrivelse af området Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner der varetages af regionerne. Udgiften dækker betaling for undervisning af 1,89 helårspersoner. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Mindre forbruget på kr. skyldes at der ikke har været de forventede udgifter til elever på sikrede institutioner. 08 Kommunale specialskoler Beskrivelse af området Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på kommunale specialskoler samt udgifter vedrørende skoledelen på Tippen. På Tippens skoledel har der i 2014 været 20,25 elever i gennemsnit. Der var oprindelig budgetteret med 22 elever. For kommunale specialskoler viser regnskabet et forbrug på kr., hvilket er kr. mindre end budgetteret. Forbrug samt afvigelsen i kr. og antal i forhold til budgettet er sammensat på følgende måde: 5

35 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Tekst Regnskab 2011 Antal elever Materiale- og aktivitetsudgifter - Regnskab 2012 antal elever Regnskab 2013 antal elever Regnskab 2014 antal elever Betaling til kommuner eksterne 44,07 37,93 31,66 33,59 Kørsel til specialskoler Betaling til kommuner - interne (Tippen) 9,86 6,72 4,45 3,54 I alt 53,93 44,65 36,11 37,13 Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Mindre forbruget på kr. skyldes mindre udgifter vedr. betaling til andre kommunes specialskoler. 10 Bidrag til statslige og private skoler Beskrivelse af området Bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler, samt bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler. Taksten fastsættes af staten, særskilt for undervisning og skolefritidsordning, og kommunerne betaler efter det antal elever/sfo-børn, der var pr. 5. september året i forvejen. Der var budgetteret med 498 skoleelever og 168 elever i skolefritidsordninger. Elevtal pr. 5. september 2009 (udgift 2010) Elevtal pr. 5. september 2010 (udgift 2011) Elevtal pr. 5. september 2011 (udgift 2012) Elevtal pr. 5. september 2012 (udgift 2013) Elevtal pr. 5. september 2013 (udgift 2014) Elever i private * 498 skoler Skolefritidsordninger ved private skoler *Der er etableret 2 nye friskoler pr. 1. august 2012 i Varde Kommune. 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Beskrivelse af området Bidrag til staten for elever på efterskoler. Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen. 6

36 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, m.m. Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen. Der var budgetteret med 505 efterskoleelever og 12 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner. Elevtal pr. 5. september 2009 (udgift 2010) Elevtal pr. 5. september 2010 (udgift 2011) Elevtal pr. 5. september 2011 (udgift 2012) Elevtal pr. 5. september 2012 (udgift 2013) Elevtal pr. 5. september 2013 (udgift 2014) Efterskoler Ungdomshøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler* * Før 2011 er udgiften afholdt under kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner. Desuden var der i 2014 afsat kr. vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Udgifterne vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde blev i kr., hvilket er kr. mindre end budgetteret. Tilskud til staten blev kr. højere end budgetteret. 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Beskrivelse af området Vejlederne i UU Sydvestjylland kan vejlede i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv, vis man: Går i folkeskolens klasse Er ung under 19 år, som ikke er i gang med en uddannelse eller i job Er ung mellem 19 og 25 og gerne vil have en snak om uddannelse og erhvervsmuligheder. Fra 1. januar 2012 er UU organiseret på arbejdsmarkedsområdet. Der er under Skoleafdelingen afsat kr. til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkedsområdet. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til

37 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Beskrivelse af området Udgifter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Mindre forbruget på skyldes en ændring af konteringsreglerne. Opgaven er overgået til VISO pr. 1. juli 2014, og beløbet er med i DUT-kompensation. 17 Specialpædagogisk bistand til voksne Beskrivelse af området Udgifter vedr. undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Der har i 2014 været 4 elever der har deltaget i kursusforløb. 8

38 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Hele kroner Specificeret regnskab: 44 Produktionsskoler 46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Regnskab Regnskab Korrigeret Budget I alt regnskab Hele kroner 44 Produktionsskoler Beskrivelse af området Kommunens udgifter vedrørende produktionsskoler. Der er afholdt udgifter til et grundbidrag samt bidrag pr. elev - jf. nedenstående: 2010 (elevtal 2009) 2011 (elevtal 2010) 2012 (elevtal 2011) 2013 (elevtal 2012) 2014 (elevtal 2013) Under 18 år Over 18 år Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Merforbruget på kr. skyldes, at indtægterne fra andre kommuner vedrørende elever, der var bosiddende i Varde Kommune, men hvor en anden kommune er betalingskommune er blevet mindre end forudsat. 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Beskrivelse af området Udgifter vedrørende uddannelses- og aktivitetstilbud, mv. der gives i henhold til lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov. Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud, mv. for unge med særlige behov. 9

39 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 årselever Antal 2010 Antal 2011 Antal 2012 Antal 2013 Antal 2014 CSV-Esbjerg 2,05 2,58 1,42 2,42 2,86 Asserbølgård 5,58 2,32 0,42 1,42 TV-Glad 3,00 2,92 2,74 1,00 1,00 Kost- og Tekstilskolen Rødding 2,00 1,16 0,84 4,10 6,42 Produktionsskolen Vest 1,17 1,16 0,00 0,00 Skovlunden, STU Lundvej 2,59 4,42 5,58 5,72 AspIT Esbjerg 2,25 5,67 8,45 9,14 Det gamle Mejeri 2,41 3,00 2,00 0,58 Bøgevangskolen 3,83 3,83 2,00 Varde STU-Center (Varde kommunes elever) 7,88 20,80 22,16 Andre skoler 10,32 11,30 9,51 10,33 10,20 I alt 22,95 28,70 40,47 58,94 61,50 Der er sendt regning til andre kommuner for 5,26 elever i 2014 vedr. elever på Varde STU- Center. Der er afholdt kørselsudgifter for kr. vedrørende transport til uddannelsesstederne. Varde STU-Center er etableret i Gårde fra 1. august Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til 2015, vedrørende Varde STU-Center. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Mindre forbruget på kr. skyldes bl.a. at udgifterne til kørsel af elever er blevet ca kr. mindre en forudsat. Det resterende mindre forbrug på kr. skyldes netto til-/afgang af elever. 10

40 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Hele kroner Specificeret regnskab: 75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven 76 Ungdomsskolevirksomhed 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Regnskab Regnskab Korrigeret Budget I alt regnskab Hele kroner 75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven Beskrivelse af området Driftsudgifter vedrørende Ungehus samt udgifter vedrørende Ungeråd Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af 441 kr. fra 2014 til Ungdomsskolevirksomhed Beskrivelse af området Ungdomsskolen består af 3 afdelinger. Hver afdeling er tildelt budget, alt efter forudgående års aktivitetsniveau og planlagte og godkendte indsatser. Ungdomsskolen har et personale bestående af ungdomsskoleinspektør, afdelingsledere, SSPungdomskonsulenter, sekretær, klubledere samt et stort antal timelønnede medarbejdere. Ungdomsskolens målgruppe er de årige, som udgør ca unge i hele Varde Kommune. Ungdomsskolen har endvidere dispensation vedr. de årige målrettet specielle grupper med henblik på samarbejde om tilrettelæggelse og udførelse af undervisning for Produktionsskolen, Lær Dansk samt UU. Desuden er der tilknyttet 19 junior- og ungdomsklubber til Ungdomsskolen. Juniorklubber for børn i 4-7 klasse og Ungdomsklubberne for årige. Herudover er Ungeguiden administrativt tilknyttet Ungdomsskolen. 11

41 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Der har i 2014 atter været et særdeles højt aktivitetsniveau i Ungdomsskolen. Ca forskellige unge har deltaget i såvel særlige kundskabsgivende kurser som aktiviteter og studieture i såvel ind- som udland. Hertil kommer en række forebyggende indsatser fra SSP s side samt aktiviteter og tiltag i de mange junior- og ungdomsklubber. Ungdomsskolen har året igennem haft særlig fokus på Folkeskolereformen. En række partnerskabsaftaler er indgået med skolerne ligesom Ungdomsskolen har kunnet byde på en spændende buket af nye understøttende kurser i samarbejde med folkeskolerne. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Beskrivelse af området Der budgetteres med udgifter til almen voksenuddannelse for unge under 18 år. Uddannelsen foregår på VUC, og er typisk målrettet den gruppe unge som ikke har opnået et tilfredsstillende resultat i 9. eller 10. klasse for at fortsætte en videregående uddannelse. Der budgetteres med 0,35 årselever. Der har ikke været elever på uddannelsen i Der var afsat kr. vedrørende befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne. Antal 2010 Antal 2011 Antal 2012 Antal 2013 Antal 2014 Almen voksenuddannelse (årselever) 1,96 1, Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til 2015 vedr. befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Mindre forbruget vedrører budgetoverførsel fra tidligere år. Der overføres ikke beløbet vedr. AVU-uddannelse idet der ikke er elever under denne uddannelse. 12

42 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter, mv. Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Hele kroner Specificeret regnskab: 85 Kommunal tandpleje 89 Kommunal sundhedstjeneste Regnskab Regnskab Korrigeret Budget I alt regnskab Hele kroner 85 Kommunal tandpleje Beskrivelse af området Området dækker udgiften til vederlagsfri tandpleje for børn og unge under 18 år (Sundhedslovens kapitel 37). Det gælder således forebyggelse, undersøgelse og behandling, herunder også tandregulering for alle kommunens børn, uanset om der benyttes en kommunal klinik eller privat praksis, som Varde Kommune har indgået aftale med. Desuden omfatter området også de børn, der benytter fritvalgsordningen, med en delvis egenbetaling. Kommunal tandpleje omfatter endvidere Omsorgstandpleje og Specialtandpleje, som hører under Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Mindre forbruget skyldes mindre udgifter til privat praksis, idet opgaven i vid udstrækning er løst på den kommunale klinik på Lerpøtvej. Der mangler endnu at blive afholdt udgifter i forbindelse med etablering af borgerbookingløsning, hvor forældrene bestiller tid via en on-line løsning, og udgifter vedr. udvidelse af videodelen på Tandplejens hjemmeside. 89 Kommunal sundhedstjeneste Beskrivelse af området Området omfatter den kommunale sundhedstjeneste bestående af sundhedsplejen og skolelægeordningen. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til

43 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Sociale opgaver og beskæftigelse Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 Hele kroner Specificeret regnskab: 07 indtægter fra den centrale refusionsordning Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget I alt regnskab Hele kroner Beskrivelse af området Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Mindre indtægten på kr. skal ses i sammenhæng med mindre udgifter under tilbud til børn og unge med særlige behov. Desuden sker endelig afregning i

44 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud til børn og unge Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Hele kroner Specificeret regnskab: Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 17 Særlige dagtilbud Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner I alt regnskab Hele kroner 10 Fælles formål Beskrivelse af området Området omfatter udgifter vedrørende tilskud til privat pasning, udgifter vedrørende søskendetilskud, inklusionspulje. Udgifter til PAU-elever (pædagogisk assistent elever) Udgifter til sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen. Driftsudgifter og -indtægter vedr. Go mad til børn. Udgifter til kompetenceudvikling (bedre kvalitet i dagtilbud) Puljen vedr. på kr. vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud fordeler sig i 2014 således: Beløbet fordeler sig med: Intranet. Udgiften i 2014 har været på kr. Digitalt bibliotek kr. 2014, beløbet indgår i budgetoverførsel til 2015, idet udgifterne forventes afholdt der. Pædagogisk IT-medarbejder afsat kr. i Der er afholdt udgifter til medarbejder for kr. Det resterende beløb indgår i budgetoverførsel til Kompetenceudvikling - der er afholdt udgifter for kr. i

45 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Øget åbningstid kr. pr. år. Beløbet indgår i puljen til fleksible åbningstider under konto 513. Vuggestuepladser i Oksbøl og Nr. Nebel der er afholdt udgifter for kr. i Dagplejen kr. pr. år. Beløbet er en del af dagplejens budget. Bedre normering/inklusion kr. i Herudover kr. fordelt til dagtilbud i forbindelse med fremtidens dagtilbud. I beløbene indgår budgetoverførsel fra tidligere år Antal børn i privat pasning* Tilskud til pasning af egne børn ** 7 14 Sprogstimulering til to-sprogede børn i førskolealderen (genn.) Antal personer (i alt) Antal flygtningebørn som har fået startpakke *Gennemsnit pr. år. ** Antal børn som har modtaget tilskud i max. ½ år. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal Udgifterne til søskendetilskud blev kr. mindre end budgetteret, og udgiften vedr. tilskud til privat pasning blev kr. mindre end budgetteret svarende til 2,5 barn mindre end forudsat i det korrigerede budget. 11 Dagpleje Beskrivelse af området Den kommunale dagpleje er fra 1. januar 2011 samlet i ét distrikt. Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger. Antal passe børn Midt Vest Øst I alt Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til

46 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Mindre forbruget på kr.skyldes, at der er passet færre børn end forudsat i det korrigerede budget. 12 Vuggestuer Beskrivelse af området Udgifterne på området vedrørende betaling for børn i andre kommunes vuggestuer. 13 Børnehaver Beskrivelse af området Der er 4 fælles ledede børnehaver og 3 selvejende børnehaver. Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger ) 2010/2011 2) 2011/2012 2) 2012/2013 3) 2013/2014 Antal passede børnehavebørn 1.424* 1.446* 1.222** ) 2 børnehaver er ændret til integrerede institutioner fra 1. januar integreret institution er ændret til børnehave fra 1. januar ) Fra 1. januar 2012 er 3 institutioner blevet til integreret institutioner som følge af ny struktur. 3) Fra 1. januar 2013 er 2 institutioner ændret til aldersintegrerede institutioner som følge af etablering af vuggestuepladser. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Mindre forbruget skyldes merindtægt vedr. efterregulering af fripladstilskud på kr. Desuden er der kr. i mindre udgift vedr. demografi i dagtilbud. På mellemkommunale betalinger er der et mindre forbrug på kr. 14 Integrerede daginstitutioner Beskrivelse af området Der er 4 fælles ledede institutioner og 2 selvejende institutioner. Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger. 17

47 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Antal passede børn / / / /2014 Børnehavebørn Vuggestuebørn Ændringer i antal af pladserne skyldes at flere børnehaver er blevet til integrerede institutioner som følge af etablering af vuggestuepladser og ny struktur. Der er i 2014 etableret 12 vuggestuepladser i Nr. Nebel med opstart i august Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Efterregulering af fripladstilskud medfører en mindre udgift på kr. På mellemkommunale betalinger er der merindtægt/mindreudgift på kr. 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Beskrivelse af området Udgifter vedrørende Juniorklubben Søndermarken. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Der er et merforbrug på kr. som vedrører mellemkommunale betalinger. 17 Særlige dagtilbud Beskrivelse af området Driftsudgifter vedrørende specialbørnehaven Solsikken. Der har i 2014 været 7 børn i gennemsnit i Solsikken. Udgifter vedrørende særlig dagtilbud samt støtte til børn i egne institutioner. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til

48 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Beskrivelse af området Private institutioner efter Servicelovens 20 og puljeordninger efter Servicelovens 102. Der er følgende puljeordninger/private institutioner: Antal børn i 2010 Antal børn i 2011 Antal børn i 2012 Antal børn i 2013 Antal børn i Puljeordninger dagpleje Puljeinstitutioner: Børnehavebørn SFO-børn (slut ) Kvong Børnehave Naturbhv. Engen, Mejls Blåbjerg Børnehave Skovlund Børnehus Bhv.: 29 SFO: 30 Bhv.: 26 Vuggestue: 17 Bhv.: 28 Vuggestue: 17 Bhv.: 26 SFO: 31 Vuggestue: 7* Bhv.: 29 Buggestue: 12 Andre kommuner (omregnet til bhv.børn) 14 23** 17 * Vuggestueafdeling fra 1. august ** Der er i 2013 modtaget regning fra tidligere år. Desuden er der afholdt udgifter til fripladstilskud til private institutioner og puljeordninger. Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Tilskud til private institutioner har været kr. mindre end det korrigerede budget, og tilskud til puljeordninger har været kr. mindre. Desuden har udgifterne til fripladstilskud været kr. mindre hvilket skyldes efterreguleringer af fripladstilskud. 19

49 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug Hele kroner Specificeret regnskab: Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget plejefamilier og opholdssteder, mv. for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23 Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge I alt regnskab Hele kroner 20 Plejefamilier og opholdssteder, mv. for børn og unge Beskrivelse af området Familiepleje og opholdssteder, mv. omfatter betaling for anbringelse af børn og unge efter servicelovens 52, stk. 3 nr. 7, efterværn efter Servicelovens 76 stk. 3 nr. 1 og 76, stk. 4 i plejefamilie, netværksplejefamilie, kommunal plejefamilie, opholdssteder, kost-/efterskole, skibsprojekter og eget værelse. I regnskabsåret 2014 har der været følgende fordeling mellem de forskellige anbringelsestyper: Tekst Regnskab kr. (1.000) Regnskab antal Budget kr. (1.000) Budget antal Afvigelse kr. (1.000) Afvigelse antal Familiepleje Netværksplejefamilie Opholdssteder Kommunal plejefamilie Kost-/efterskole Eget værelse Pulje nye anbringelser 0 0, Advokatbistand, betaling, supervision, uddannelse, socialt tilsyn, øvrige udgifter og statsrefusion I alt Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til

50 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Der har været en samlet afvigelse mellem budgettet og regnskabet på kr. Det fremgår af ovenstående oversigt, at der totalt for år 2014 har været 1 helårsanbringelse mindre end budgetteret. 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Beskrivelse af området Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Forbruget i 2014 på de enkelte foranstaltninger fremgår af nedenstående tabel: Tekst Regnskab kr. (1.000) Budget kr. (1.000) Afvigelse kr. (1.000) 52, stk. 3 nr. 2 Praktisk/pædagogisk støtte inkl. interne , stk. 3 nr. 3 Familiebehandling inkl. interne tilbud , stk. 3 nr. 5 Aflastningsophold , stk. 3 nr. 6 / 76, stk. 2 og stk. 3 nr. 3 / kontaktpersoner inkl. interne kontaktpersoner 52 stk. 3 nr. 6 Fast kontaktperson til hele familien stk. 3 nr. 8 Formidling af praktikophold stk. 3 nr. 9 Anden hjælp a Økonomisk støtte Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forb. med anbringelse samt 54a koordinator Børnehuse til undersøgelse ved overgreb 50a, stk Tværgående Projekt Fritidspas Lysningen Bus Statsrefusion - flygtningeudgifter I alt Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Afvigelsen mellem budgettet og regnskabet på de forskellige områder kan forklares med følgende forhold: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet: Samlet viser regnskabet et mindre forbrug på kr. Dette skyldes bl.a. køb af færre ydelser ved interne og eksterne leverandører Aflastning: Afvigelsen på kr. kan forklares med, at der er betalt for færre aflastningsdøgn end budgetteret. Kontaktpersoner: Det er hovedsageligt færre udgifter til køb af interne ydelser samt lavere udgifter til løn og kørselsgodtgørelse i alt kr. Økonomisk støtte: 21

51 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Der har i 2014 været et merforbrug på kr. i forhold til det budgetterede. Årsagerne til merforbruget er, at der har været øgede udgifter til kørsel og efterskoleophold. Tværgående: Samlet viser regnskabet et mindre forbrug på kr. Dette skyldes bl.a. at der er modtaget kr. af trepartsmidler til projektet fælles sprog for forskellige fagligheder, og at implementeringen af DUBU ikke er tilendebragt. 23 Døgninstitutioner Beskrivelse af området Døgninstitutioner for børn og unge, samt udgifter og indtægter vedrørende Døgninstitution Tippen. Døgninstitutioner for børn og unge: Tekst Regnskab kr. (1.000) Regnskab antal Budget kr. (1.000) Budget antal Afvigelse kr. (1.000) Afvigelse antal 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitution Tippens driftsudgifter har i 2014 udgjort 21,8 mio. kr. Belægninger for Tippen: Antal 2010 Antal 2011 Antal 2012 Antal 2013 Antal 2014 Døgninstitution Tippen Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Afvigelsen på kr. vedrører mindre indtægt for Døgninstitution Tippen i forhold til det korrigerede budget og skyldes regulering mellem årene. 24 Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge Beskrivelse af området Udgifterne omfatter betaling for ophold på de sikrede institutioner eller Kriminalforsorgens institutioner i forbindelse med varetægt eller dom, samt sociale pladser på de sikrede institutioner. Betaling for ophold i forbindelse med varetægt eller dom sker dels via en grundtakt efter faktisk forbrug og dels via objektiv finansiering. Da grundtaksten kun delvist dækker driften af de sikrede pladser, opkræves resten af udgifterne efter objektive kriterier. Den objektive andel fordeles blandt kommunerne efter deres respektive andel af årige året forud - det vil sige i år 2014 efter antallet pr. 1. januar Betaling for sociale pladser på sikrede institutioner sker med den fulde takst. I år 2014 er der betalt for 255 døgn vedrørende ophold på sikrede institutioner i forbindelse med en ungdomssanktion og surrogatfængsling. De 255 døgn er fordelt med 28 døgn til grundtakst kr. pr. døgn i forbindelse med ungdomssanktion 227 døgn til kr. pr. døgn i forbindelse med ungdomssanktion og 22

52 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal: Afvigelsen mellem budgettet og regnskabet på kr. Der har været mindre udgifter til betaling efter de objektive kriterier på i alt kr. Betaling for ophold viser et merforbrug på kr. svarende til et mindre forbrug på i alt 148 døgn vedr. surrogatfængsling. Der har ikke været udgifter til dette i

53 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 Hele kroner Specificeret regnskab: 37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget I alt regnskab Hele kroner Beskrivelse af området Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem under 18 år. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 35 Rådgivning Samlet regnskab: 24

54 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 Hele kroner Specificeret regnskab: Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget Rådgivning og rådgivningsinstitutioner I alt regnskab Hele kroner Beskrivelse af området Konsulentbistand, rådgivning, undersøgelse og behandling efter 11 stk. 3 og 4 i Serviceloven. Udgifterne omfatter konsulentbistand til forældre og børn og unge, som har behov for et længerevarende og mere konkret rådgivningstilbud, end der kan ydes efter 11 stk. 1 og 2. rådgivning, undersøgelse og behandling af børn, unge og familier, der har sociale- og adfærdsproblemer, der endnu ikke er så store, at der bliver tale om foranstaltninger efter servicelovens kapitel 11. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Samlet regnskab: Udvalg for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud voksne med særlige behov

55 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Korrigeret budget Regnskab Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 Hele kroner Specificeret regnskab: 42 Kvindekrisecentre 53 Kontaktperson- og ledsagerordning Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget I alt regnskab Hele kroner Beskrivelse af området Betaling for ophold på kvindekrisecentre efter Servicelovens 109, udgifter til psykologsamtaler til børn og familierådgivning i forbindelse med opholdet. Nettoudgiften på kr. omfatter betaling for i alt 234 døgn på kvindekrisecentre samt psykologsamtaler til i alt 3 børn. Desuden udgifter til ledsageordninger bevilget efter servicelovens 45 til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser Samlet regnskab: Korrigeret budget Regnskab

56 Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Forskel Overført til kommende budgetår Netto mer-/mindre forbrug 0 Hele kroner Specificeret regnskab: Regnskab 2013 Regnskab 2014 Korrigeret Budget Sociale formål I alt regnskab Hele kroner Beskrivelse af området Området omfatter udgifter vedrørende merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (servicelovens 41), hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens 42) og udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (servicelovens 32, stk. 8) Staten yder 50 % refusion af udgifterne til servicelovens 41 og 42. Udgifterne er fordelt på følgende måde: Dækning af merudgifter efter servicelovens 41: kr. Dækning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42: kr. Dækning af udgifter vedrørende hjemmetræning efter servicelovens 32, stk. 8: kr. 50 % statsrefusion: kr. Overførsel mellem årene Der er søgt om overførsel af kr. fra 2014 til

57 Bilag: Anlægsregnskab anlæg- og renoveringspuljen pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 03. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26923/15

58 Varde Kommune Anlægsregnskab Side :13:56 (i hele kr.) Børn og Undervisning Endelig Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet Omkostningssted: Anlægsbevillinger: Bevilget År Udgifter Indtægter Kommentar kr Vedtaget budget kr anlægsbevilling i anlægsmodul kr Dok.nr b&u kr Dok.nr b&u kr Renovering af Vestervold kr Omplacering af budgetbeløb kr Asfaltering p plads jfr. udvalg kr Dok.nr Bevilling fra udvalg kr Bevilling kørestolsrampe kr Bevilling jfr mail Anette Brodde til Lilleskolen Tist I alt kr Total Bevilling/Forbrug Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet. Frigivet Anlægsbevillinger Forbrug Afvigelse 800 Anlæg 102 Bygninger 002 Omkostninger kr Håndværkerudgifter kr Budgetkonto kr I alt udgift kr I alt indtægt kr. I alt netto kr Rådighedsbeløb/forbrug 2014: Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet. Frigivet 800 Anlæg 102 Bygninger Rådighedsbeløb Forbrug Afvigelse

59 Varde Kommune Anlægsregnskab Side :13: Håndværkerudgifter kr Budgetkonto kr I alt udgift kr I alt indtægt kr. I alt netto kr Bemærkninger Hoppeloppen, støjdæmpende plader Vrøgum, udskiftning af fyr Vrøgum, kørestolesrampe og sokkel Møllehuset, vinduer Højgårdsparken, gulve Bvh. Sdr. Allé, reetablering Bvh. Hedevang, ventilationsanlæg Søndermaken, udskiftning af gulve Lilleskolen, renovering af trappe Lundparken, nyt skur Trinbrættet, renv. skur og overdækning Naturligvis, gulvbelægning og dørkarme Vestervold, gulvbelægning Vestervold, skillevægge Vestervold, renovering Søndermaken, hegn Årre bvh, hegn Udbedring af støjgener Agerbæk, udelokaler Næsbjerg Agerbæk, asfaltering p plads Beplantning Ølgod ,71 kr ,00 kr ,00 kr ,30 kr ,00 kr ,30 kr ,01 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,85 kr ,00 kr ,00 kr ,69 kr ,00 kr. 71,897,50 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Dato Underskrift

60 Bilag: Regnskab Anlæg - Opdelt på samtlige udvalg Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 03. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10143/15

61 Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra til Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden Igangværende Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S Igangværende Køb af arealer - mellem Skadehøjvej og Søndermarksvej Igangværende Køb af 3 udstykkede byggegrunde i Næsbjerg by Igangværende Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser Overføres - Tilskud fra Forsyningen Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles Igangværende Salg af Torvet 14, Ølgod Igangværende Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod Igangværende Udbud Lerpøtvej 8, Varde Igangværende Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem) Igangværende Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udstyk Igangværende Opkøb af faldefærdige bygninger Igangværende Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl Igangværende Salg af Søndervang 10 A-F, Tistrup Igangværende Tirpitz - Køb af jord Igangværende Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter Projekt 7-2, Bytoften Igangværende Salg af Toften 2, Årre Igangværende Sekretariat og forvaltninger (Energipuljen) Igangværende Standardisering af infrastruktur Igangværende Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea Igangværende Økonomiudvalget Afsluttede anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Budget 2014 beløb Dok. nr Salg af Kirkegade 1, Oksbøl Dok

62 Salg af Sønderbro 39 B, Ansager (matr. 13bh) Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov Salg af Blåvand Skole - Blåvand Aktivitetscenter Salg af matr. Nr. 1 p, Gammelgård, Ølgod - Tamhøjvej 31, Gårde Nedrivning af dyrskuehallerne - Ekstra arbejder Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag / Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg / Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme Salg af Frisvadvej 1B, Varde Salg af Engparken 13, Outrup Ventilationsanlæg til Musik & Billedskolen, Vestervold Nedrivning af Barakker ved Helle Hallerne Energibesparende foranst - Stadion og idrætsanlæg Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde Energibesparende foranstaltninger - skolerne Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse Energibesp. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner Energibesp.foranst. - Særlige dagtilbud/klubber Energibesparende foranst. - Ældreboliger Energibesparende foranst. - Botilbud til midl.ophold Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst Digitalisering af byggesagsarkiv / Energibesparende foranst. - Rådhuse Total Dok

63 Udvalget for Plan og Teknik Igangværende anlæg Plan og Teknik Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra til Toiletfaciliteter i Houstrup Overføres Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven) Overføres - beløb passer - muligvis parkering Ølg Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by Hører sammen med overføres Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) Hører sammen med til kultur Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter Støtte fra indsatspuljen Overføres - skulle have været i Landsbyfornyelse Overføres Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby Overføres Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby Overføres Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å overføres Varde Torv - belægning på tidligere p-areal Overføres Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen Overføres Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur Overføres Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet Overføres Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v Overføres Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland Overføres - afsluttes med andre Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken Overføres Hvidbjerg Strand Pier Overføres Naturcenter Blaavand Overføres Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen Overføres Projekt - Genopretning af Varde Ådal Overføres Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal" Overføres Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal" Overføres Tilskud til aktiviteter efter grøn ordning Overføres Etablering af sti langs Ansager Kanal Overføres Energibesparende foranst. - Gadebelysning Overføres Anlæg af P-plads, Henne Strand Overføres - penge retur til P-fond Anlæg af P-plads - Ølgod Afventer om der skal asfalteres Dok

64 Plan og Teknik Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra til Prioritering af cykelstiprojekter Overføres Trafiksikkerhed handleplan Overføres Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk Overføres Varde Bymidte Overføres Cykelsti Nymindegabvej Overføres - afventer puljemidler Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard Overføres - afsluttes med andre Cykelsti Næsbjerg - Varde Overføres - afsluttes med andre Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod Overføres - afsluttes med andre Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten Afventer puljemidler Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde Overføres Brovedligeholdelse - Tarphagebroen overføres Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst Overføres - afsluttes med andre Cykelsti Ringkøbingvej fra Viadukten til Ndr. Boulevard overføres Separering af kloak ved kommunale ejendomme overføres Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering overføres Udvalget Plan og Teknik Afsluttede anlægsprojekter Plan og Teknik Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Budget 2014 beløb Dok. nr Natura etab. naturlige vandstandsforhold Natura 2000 projekt - Grønningen Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsomr Forskønnelsestiltag i Varde Midtby Forprojekt for udbygning af vejanlæg i Kjelst Total Dok

65 Dok

66 Udvalget for Børn og Undervisning Igangværende anlæg Børn og Undervisning Bevilling Akk.forbrug Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Fra 2007 Fra 2007 Budget 2014 beløb fra 2014 Til 2014 Til til Indefrosne midler, frigivet i 2013: Årre Skole, direkte udgange fra 4 klasselokaler, renovering af lokaler samt genopbygning af underkendt legeplads Jacobi skole, udearealer Jacobi skole, to toiletter ved udeskole IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud Indefrosne midler, frigivet i SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og Ansager, Skolen ved Tippen, tilbygning af fælleslokale mm Ungdomshus Salg af Vangsgade 31, Ølgod Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev Næsbjerg børnehave til- eller ombygning Tistrup Børnehave Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift Oksbøl masterplan (børnepasning) Indefrosne midler, frigivet i 2013: Døgninstitution Tippen, tilbygning Døgninstitution Tippen, udskiftning af oliefyr Børn og Undervisning Dok

67 Afsluttede anlægsprojekter Børn og Undervisning Bevilling Akk.forbrug Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Fra 2007 Fra 2007 Budget 2014 beløb Dok. nr. Til 2014 Til Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud Sct. Jacobi Skole cykler Lykkesgårdskolen renovering Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet Indefrosne midler, frigivet i Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted års pladser Oksbøl, etableringsudgifter års pladser Nr. Nebel, etableringsudgifter Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads Dok

68 Statusbeskrivelse Overføres Overføres Overføres Overføres Overføres Overføres Overføres Overføres Anlægsregnskab udarbejdes i Overføres sammenhæng med sted nr. Overføres ved Overføres projektafslutning Overføres Overføres Overføres Overføres Overføres Overføres Overføres Overføres / rest malerarb. Overføres Overføres Dok

69 Anlægsregnskab Dok. nr. Dok

70 Udvalget for Kultur og Fritid Igangværende anlæg Kultur og fritid Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra til Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet Overføres Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg Overføres Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v Overføres Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden Overføres (til ) Udvalget for Kultur og Fritid Afsluttede anlægsprojekter Kultur og fritid Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Budget 2014 beløb Dok. nr Kunststofbane i Varde Anlægstilskud til Tistrup og Omegns spejdercenter Varde Museum, Lundvej Tirpitz Total Dok

71 Udvalget for social og Sundhed Igangværende anlæg Kun skjule ikke slette Social og sundhed Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget 2014 beløb fra til Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg Overføres ikke Servicearealer, Helle Plejecenter Starup Budget fra Servicearealer, Bo Østervang Varde Arbejdet fortsætter i Servicearealtilskud, 5 handicapboliger ved Bo Østervang Arbejdet fortsætter i Hensat beløb - Bo Østervang, Varde Afsluttes primo Netto komm.tab v/nedlæggelse og salg af boliger Nyt budget og udgifter i handicapboliger ved Bo Østervang Arbejdet fortsætter i 2015 Ejendommen anvendes fortsat og administreres af Team Ejendomme Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund Igangværende Projektombygning af Baunbo Arbejdet fortsætter i Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo Budget fra Lunden, Living Lab Igangværende Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg Igangværende Flere døgntilbud til sindslidende Afventer afklaring Udvidelse af Skovlunden - handicap, bo- og beskæftig Arbejdet fortsætter i Dok

72 Udvalget for Social og Sundehed Afsluttede anlægsprojekter Social og sundhed Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Budget 2014 beløb Dok. nr Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod Servicearealer Ansager Områdecenter Servicearealer Tistruplund Servicearealtilskud, Ansager Servicearealtilskud, Tistruplund Servicearealtilskud, Botilbud til handicappede i Oksbøl Ældreboliger, Ansager, områdecenter Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/solhøj, Nord Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup Total Dok

73 Økonomiudvalget Igangværende anlæg Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Regnskab Uforbrugt Anlægsregnskab Budget 2014 beløb Dok. nr. Salgsindtægter Byggemodning vedr budgetbeløb Kløvervænget, Ølgod Højgårdsparken, Varde - 15 parcelhusgrunde Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl Sofievej, Sig Uranusvej, Alslev Skorrehovej, Tofterup Åbrinken, etape 3, Varde Åbrinken, etape 4, Varde Mejlvangvænget, Ølgod Hegnsgårdsvej, Årre Etape Skovkanten, Ølgod Frejasvej - Etape 2, Oksbøl Tranebærvej, Agerbæk - Etape Areal ved Holmevej, Billum etape ved Bymarken Janderup Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup Jeppe Skovgaards Vej, Varde Dok

74 Udvalget for Plan og Teknik Igangværende anlæg Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Regnskab Uforbrugt Overførsel Budget 2014 beløb fra 2014 Udstykninger 2014 til Fælles udgifter og indtægter, boligformål Højgårdsparken, Varde - 15 grunde Kærhøgevej, Varde Færdiggørelse eksisterende områder Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget Hegnsgårdsvej, Årre - Etape Areal ved Holmevej, Billum Vangsgade 31A, 31B og Solvænget Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål Hammeren/Ambolten, Varde Jeppe Skovgaards Vej, Varde Vadehavsvej, Billum Staben Økonomi Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges. Tilslutningsbidrag Budget Forbrug Restbudget Overførsel fra 2014 til Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde Åbrinken - etape Hjørngårdsvej - Kvong Bjælkager Stadionvej etape 1+2, Outrup Frejasvej - Oksbøl Degnevænget - Tistrup Amalievej - Sig Dok

75 Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og Udstykningsområdet "Skovkanten" Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" Udstykningsområdet Vangsgade 31A og 31B og Solvænget I alt Tilslutningsbidrag Total Byggemodning + tilslutningsbidrag Dok

76 Statusbeskrivelse Dok

77 Total - anlægsprojekter pr Igangværende anlægsprojekter Total Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Overførsel beløb Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Bolig/erhverv - salgsindtægter Bolig/erhverv - udstykning Bolig/erhverv - forskud for tilslutningsbidrag Total anlæg Afsluttede anlægsprojekter Total Korr. Budget Regnskab Afvigelse i fohold til budget Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Bolig/erhverv - salgsindtægter Bolig/erhverv - udstykning Bolig/erhverv - forskud for tilslutningsbidrag Total anlæg Dok

78 Bilag: Regnskabsoversigt Udvalget for Børn og Undervisning Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 03. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27884/15

79

80

81 Bilag: Budgetoverførsler fra 2014 til totaloversigt Børn og Undervisning Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 03. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8450/15

82 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Udvalg: Børn og Undervisning Drift Aftaleholder/område: Konto (sted) Korr. budget 2014 Regnskab 2014 Budgetoverførsel fra 2014 til 2015 Dok. nr: + = overskud, - = underskud ß = Øverførslen er over 5% af budget Indenfor rammen: 201 Dagplejen Børneh. Regnbuen, Horne * Oksbøl Børnehave Børneh. Møllehuset, Tistrup * Børneh. Højgårdsparken Søndermarken S/I Varde Vest Firkløveret Børneuniverset * Blåbjergegnens dagtilbud Daginst. Ved Vesterhavet * Daginst. Skovbrynet Institution ØST Institution Nord-ØST Go mad til børn * Agerbæk Skole Agerbæk SFO Alslev Skole Alslev SFO Ansager Skole * 303 Ansager SFO Billum Skole Billum SFO Blåvandshuk Skole Samuelsgårdens SFO Samuelsgårdens SFO 2 og Brorsonskolen Brorsonskolen SFO Horne Skole * 308 Horne SFO Janderup Skole Janderup SFO Lunde-Kvong Skole * 311 Lunde-Kvong SFO Lykkesgårdskolen Specialklasserk., Lykkesgårdsk * 312 Lykkesgårdskolen SFO Lykkesgårds. SFO, Specialklas Nordenskov Skole * 313 Nordenskov SFO Næsbjerg Skole Næsbjerg Skole taleklassen * Næsbjerg SFO Nørre Nebel Skole * 315 Nørre Nebel SFO Outrup Skole Outrup SFO

83 Dok.nr Sag nr Aftaleholder/område: Budgetoverførsel fra Konto Korr. budget Regnskab (sted) til 2015 Dok. nr: 317 Sct. Jacobi Skole Sct. Jacobi 10iCampus Jacobi SFO * Fritidsklubben Isbj.parken, SFO Juniorklubben Isbj.parken SFO Starup Skole * 319 Starup SFO Thorstrup Skole Thorstrup SFO Tistrup Skole Tistrup Skole Akt. Specifikke Tistrup SFO Ølgod Skole Ølgod Skole SFO Årre Skole * 324 Årre SFO Ungdomsskolen IT afdeling 301 m. fl * Staben Skoler 301 m. fl * 110 Staben Skoler - overføres ikke Staben Dagtilbud 510 m. fl Sekretariatet Børn og Unge Borgerservice * Børn, Unge og Familie - sundhedsplejen Børn, Unge og Familie - Børn og unge med særlige behov 520 m.fl PPR * Børnetandplejen * Tippen - skoledel Tippen - Døgndel Tippen - Entreén Varde STU-Center * Budgetoverførsel i alt

84 Dok.nr Sag nr Budgetoverførsel fra 2014 til anlæg Udvalg: Børn og Undervisning Anlæg Sted nr. Anlægsprojekter Korr. budget 2014 Regnskab 2014 Budgetoverførsel fra 2014 til 2015 Dok.nr. + = overskud, - = underskud Indefrosne midler, frigivet i 2013: Årre Skole, direkte udgange fra 4 klasselokaler, renovering af lokaler samt genopbygning af underkendt legeplads Jacobi skole, udearealer Jacobi skole, to toiletter ved udeskole IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud Indefrosne midler, frigivet i 2013: Jacobi SFO 2 og 3, udeareler Tistrup SFO, skurbyggeri og klogetrappe Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og Indefrosne midler, frigivet i Ansager, Skolen ved Tippen, tilbygning af fælleslokale mm Ungdomshus Salg af Vangsgade 31, Ølgod Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev Næsbjerg børnehave til- eller ombygning Tistrup Børnehave Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift Oksbøl masterplan (børnepasning) Indefrosne midler, frigivet i 2013: Døgninstitution Tippen, tilbygning Døgninstitution Tippen, udskiftning af oliefyr

85 Bilag: Bemærkninger til overførsler fra 2014 til 2015.pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 03. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26941/15

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110 Bilag: Budgetprocedure for budgetåret 2016 og budgetoverslagsårene Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 03. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20255/15

111 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr Sagsnr Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene Budgetprocessen for budgetåret 2016 samt overslagsårene /15

112 Indhold INDLEDNING...3 Den teknisk/administrative fase...4 Den politiske fase...4 DET POLITISKE ARBEJDE...5 Fagudvalgenes rolle...5 Budgetseminar/budgetmøder...5 TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN I NATIONALE FORUDSÆTNINGER...9 FORUDSÆTNINGER I BASISBUDGET...9 Økonomisk politik...9 Drift...10 Særligt om budgetønsker...10 Anlæg...11 Finansiering...11 Lån...12 RAMMERNE FOR BUDGETLÆGNINGEN FOR Udgangspunktet for budget 2016:...12 Særligt om de eksterne udsigter for Særlige udfordringer for økonomien i i Varde Kommune...13 Økonomisk råderum i i Varde Kommune...13 PRIS- OG LØNREGULERING...14 MED-Organisationen INDDRAGELSE...14 Brugere INDDRAGELSE...14 Budgetprocessen for budgetåret 2016 samt overslagsårene /15

113 INDLEDNING Det er ved budgetlægningen, at de store beslutninger omkring fastlæggelse af serviceniveau, fokusområder og den grundlæggende prioritering af ressourcerne sker. Budgetprocessen er en overordnet beskrivelse af, hvordan denne proces er tænkt at forløbe. Budgetprocessen er grundlæggende en overordnet tids- og handleplan for den kommende budgetlægning. Budgetlægningen involverer mange aktører på tværs af den kommunale organisation. Det er derfor afgørende, at der er klare procedurer og en klar ansvarsfordeling i forbindelse med arbejdet. Nærværende budgetprocedure og tidsplan er udarbejdet for at give overblik over den samlede budgetproces. Budgetproceduren for 2016 er præget af, at der med budget 2016 er forudsat en proces for Økonomihandleplan godkendt af økonomiudvalget den 26. november Handleplanen indebærer, at der skal tilvejebringes et råderumskatalog, hvor der samlet skal udarbejdes forslag til ændringer, som samlet beløber sig til 40 mio.kr. Byrådet vedtog den 4. november 2014 Varde Kommunes nye vision, der med arbejdstitlen Vi i Naturen er: Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne har aktiv læring i verdensklasse. Erhvervslivet inspireres af naturen i produkter og i markedsføringen, ligesom det frie liv understøtter iværksætteri indenfor rekreation, turisme og events. Kysten, gastronomien og forenings- og kulturlivet giver aktive oplevelser året rundt. Af Byrådets beslutning fremgår det, at det er nødvendigt, at visionen bliver en integreret del af det politiske arbejde, både i det løbende arbejde i udvalgene og også i udvalgenes fremadrettede indsatser og prioriteringer Det er derfor vigtigt, at visionen står højt på den politiske dagsorden. Det betyder, at ønsker om nye tiltag og aktiviteter, der klart understøtter visionen skal nyde fremme i forhold til den afsatte udviklingspulje. Dertil kommer, at udvalgene motiveres til frem mod næste års budgetkonference at arbejde med forslag, der kan understøtte visionen. Det indebærer, at det skal sikres, at processer og handlinger i budgetlægningen tilpasses såvel råderumsopgaven som Varde Kommunes nye vision, og derfor indgå i budgetproceduren for I januar måned 2015 har de stående udvalg og økonomiudvalget fået en gennemgang af udvalgets budgetområde med henblik på at give et lidt bedre indblik i udvalgets forskellige udgiftsområder. Dette med henblik at byrådet er klædt på, når råderumskataloget præsenteres i maj måned 2016 og i arbejdet med det generelle budgetarbejde for Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål: Budgetprocessen for budgetåret 2016 samt overslagsårene /15

114 1. Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen for budgetåret og overslagsårene. Budgetproceduren angiver tidsfrister og placerer ansvaret for, at de enkelte opgaver udføres i overensstemmelse med den politisk vedtagne procedure. 2. Budgetproceduren skal sikre indsigt, gennemskuelighed og stort informationsniveau. 3. Budgetproceduren skal skabe ejerskab til budgettet. 4. Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes. Budgetprocessen opdeles i 2 overordnede faser Den teknisk/administrative fase Forvaltningen udarbejder et basisbudget ud fra retningslinjerne i denne budgetprocedure i perioden marts august I basisbudgettet foretages tekniske reguleringer pris- og lønfremskrivning, beregning af demografi for de normtalsstyrede områder (skoler og dagtilbud), konsekvenser af tidligere politiske beslutninger, herunder eventuel regulering for engangs- og flerårsbevillinger fra tidligere budgetår m.v., Den politiske fase I februar/marts måned 2015 fastlægges faserne for budgetarbejdet gennem vedtagelsen af budgetproceduren. I foråret afholdes budgetdrøftelserne i fagudvalgene indenfor de kendte økonomiske rammer i eksisterende budgetter. Råderumskataloget forelægges for Byrådet den 6. maj, hvorefter det drøftes i fagudvalgene i maj/juni. I juni 2015 modtages de første meldinger på de økonomiske rammer for Varde Kommune i forlængelse af, at økonomiaftalen forventes vedtaget medio juni 2015 og præsenteres overordnet for Byrådet på et møde i juni måned. Rammerne for de nødvendige besparelser, effektiviseringer og processen frem mod budgetseminaret udmeldes af økonomiudvalget efter møde den 10. august Denne beslutning træffes på baggrund af Økonomiaftalen og øvrige budgetudsigter, som kendes primo august måned Byrådet orienteres om Økonomiudvalgets beslutning på møde den 12. august. Forud for budgetseminaret i september 2015 afholder gruppeformændene møde den 10. august 2015 og den 31. august 2015, hvor eksempelvis spilleregler m.v. aftales. Den 12. august 2015 vil der blive afholdt et informationsmøde for Byrådet, hvor budgetmaterialet til budgetseminaret vil blive gennemgået. Budgetprocessen for budgetåret 2016 samt overslagsårene /15

115 Den 3. og 4. september 2015 afholdes budgetseminar for Byrådet, hvor budgetaftalen for 2016 og budgetoverslagsårene drøftes og forventes afsluttet. Derudover er der indlagt et møde med gruppeformændene umiddelbart efter budgetseminaret, såfremt der ikke opnås et færdigt resultat på budgetseminaret. DET POLITISKE ARBEJDE Fagudvalgenes rolle Fagudvalgenes rolle før sommerferien er en del af budgetforberedelsesfasen, også selv om fastsættelsen af de økonomiske rammer, afventer finansieringsgrundlaget (resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen). Fagudvalgenes budgetarbejde har således størst koncentration i perioden fra februar/marts og frem til maj/juni måned, hvor der kan foretages drøftelser af serviceniveauer, nuværende politikker og aftaler m.v. for blandt andet at skabe større overblik og ejerskab. I maj/juni måned vurderer udvalgene, om der er nye ønsker, som ønskes medtaget til budgetseminaret. I maj/juni måned drøftes råderumskataloget i fagudvalgene. Budgetseminar/budgetmøder Informationsmøde for byrådet den 30. juni 2015 Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen Orientering om basisbudget 2016 Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 10. august 2015 Økonomiudvalget drøfter det videre arbejde frem mod budgetseminaret, men baggrund i resultatet af Økonomiaftalen samt øvrige budgetoplysninger. Gruppeformandsmøder den 10. og 31. august 2015 Drøftelse af budgetsituationen Informationsmøde for byrådet den 12. august 2015 Orientering om budgetmaterialet til budgetseminar Orientering om basisbudget Budgetseminar for byrådet den 3. og 4. september 2015 Basisbudget godkendelse af ændringer siden 1. behandling. Byrådets prioriteringsdebat Budgetprocessen for budgetåret 2016 samt overslagsårene /15

116 Budgetprocessen for budgetåret 2016 samt overslagsårene /15

117 TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN I 2015 Der er udarbejdet en tidsplan for budgetprocessen. Tidsplanen er udtryk for den proces, der er ønskværdig dels set fra forvaltningens side og dels medvirkende til, at den demokratiske proces med tilhørende høringer og medinddragelse af brugere, borgere og medarbejdere kan forløbe tilfredsstillende. Der er tale om en tidsmæssig stram proces omkring høringsfaser, grundet de lovgivningsmæssige rammer for den politiske behandling af budgettet med 2 behandlinger indenfor relativ kort tid. Budgetprocessen for budgetåret 2016 samt overslagsårene /15

118 Tidsplan for budgetlægningen i 2015 vedr. budget Emne: Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Økonomiudvalget godkender budgetprocessen 25. Præsentation af råderumskataloget i Byrådet 6. Dialogmøder mellem udvalgene, Ældreråd, Handicapråd, Ungeråd, Integrationsråd, Udviklingsrådene m.fl. Dialogmøder mellem udvalgene og skoler, institutioner, Fælles-Med m.fl. Frist for udvalgenes behandling af nye ønsker til drift og anlæg samt tekniske ændringer Byrådet orienteres økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Byrådet orienteres om budgetmaterialet til budgetseminaret og basisbudgettet for perioden Økonomiudvalget indstiller budgettet til 1. behandling i Byrådet 1. behandling af budgetforslag 2016 og budgetoverslagsårene i Byrådet Gruppeformandsmøde med drøftelse af spilleregler m.v. for afvikling af budgetseminar Budgetseminar for Byrådet aftale om næste års budget Gruppeformandsmøde med henblik på indgåelse af budgetforlig for 2016 og budgetoverslagsårene x x Uge 33 og Uge 37 Frist for indsendelse af ændringsforsalg 22. Budgetprocessen for budgetåret 2016 samt overslagsårene /15

119 2. behandling og vedtagelse af budget 2016 og overslagsårene i Byrådet Politiske beslutninger Deadline Politiske møder 6. Budgetprocessen for budgetåret 2016 samt overslagsårene /15

120 NATIONALE FORUDSÆTNINGER Folketinget vedtog i juni 2012 en budgetlov. Loven har til formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. For kommunerne betyder loven, at der fra og med 2014 er fastsat årlige udgiftslofter for de kommunale serviceudgifter. Efter gældende lov er der sanktioner over for kommunerne, hvis de overskrider udgiftsrammerne eller rammerne for den kommunale skatteudskrivning. Sanktionerne består af nedsættelse af bloktilskuddet til kommunerne. I alt 3. mia. kr. af det kommunale bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse udgiftsrammerne. De 3 mia. kr. er betingede af, at kommunerne budgetterer serviceudgifterne inden for rammerne Hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. FORUDSÆTNINGER I BASISBUDGET Med udgangspunkt i målet om et færdigt basisbudget til budgetseminaret i september måned er der opstillet følgende retningslinjer. Økonomisk politik Byrådet har i forbindelse med udarbejdelse af budget 2015 fastlagt følgende økonomiske målsætninger for indeværende byrådsperiode: Uændret skat og grundskyld En kassebeholdning på minimum på 125 mio.kr. Et gennemsnitligt anlægsniveau på 80 mio.kr. + investeringer i energioptimering og ældreboligbyggeri. Det anbefales, at der skabes balance mellem driftsoverskud og udgifter til anlæg og afdrag. Budgetprocessen for budgetåret 2016 samt overslagsårene /15

121 Drift Til den politiske behandling udarbejdes et basisbudget med udgangspunkt i de politisk vedtagne rammer for budgetlægningen, blandt andet omfattende: Basisbudgettet (rammerne) dannes ud fra oprindeligt budget Konkrete politiske beslutninger fra Byråd og Økonomiudvalg med konsekvens for budget indarbejdes i basisbudgettet med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger). Der indarbejdes desuden ændringer i form af KL s skøn over pris- og lønudviklingen. Korrektion for lovændringer besluttes på baggrund af udvalgenes gennemgang af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). Der foretages en konkret vurdering af de enkelte DUT-sager, hvor der vurderes hvorvidt der skal tilføres/afgives budgetmidler. Der laves særlig oversigt over de indarbejdede DUT-sager. Tilretning af rammebevillinger til de decentrale institutioner, blandt andet som følge af ressourcetildelingsmodeller m.v. For de lovbundne/konjunkturafhængige områder (bistandsydelser, sikringsydelser, flygtninge og beskæftigelses m.v.) udarbejdes basisbudgettet på baggrund af niveauet i budget 2015, dog således, at de områder, der er omfattet af budgetgarantien, vurderes i forhold til Varde Kommunes andel af landsudviklingen ud fra KL s beregnede skøn over udviklingen jævnfør økonomiaftalen. Når de ovenfor nævnte ændringer/korrektionen er foretaget foreligger budgetforslaget til Byrådets 1. behandling. Der er alene foretaget ændringer af teknisk karakter og som ikke medfører at Varde Kommunes serviceniveau ændres. De tekniske ændringer til budgetforslag 2016 gennemgås af økonomiafdelingen og Direktionen i maj/juni måned, således der sikres en ens behandling i de stående udvalg. Særligt om budgetønsker De økonomiske rammer i budgetlægningen vurderes at være yderst begrænsede. Sideløbende med den almindelige budgetlægning for 2016 er igangsat et arbejde med at fremskaffe et råderumskatalog på 40 mio.kr., der blandt andet skal finansiere et budgetteret underskud på 12 mio.kr. i det allerede godkendte budget for 2015 og budgetoverslagsår. Det resterende beløb på 28 mio.kr. kan anvendes til at modgå udefrakommende merudgifter/mindre indtægter samt nye politiske ønsker til driftsaktiviteter. Det anbefales at, der er fra udvalgene maksimalt kan fremsættes nye driftsønsker samlet for 28. mio.kr. Fordelingen af rammen på 28 mio.kr. er forholdsmæssigt fordelt på fagudvalgenes samlede serviceudgifter, og udgør følgende: Budgetprocessen for budgetåret 2016 samt overslagsårene /15

122 Serviceudgifter i budget 2015 Fordelt på udvalg mio. kr. 28 mio. kr. fordelt forholdsmæssig Økonomiudvalg 388,1 5,2 Udvalget for Plan og Teknik 113,9 1,5 Udvalget for Børn og Undervisning 881,2 11,8 Udvalget for Kultur og Fritid 79,1 1,1 Udvalget for Social og Sundhed 619,1 8,3 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 7,2 0,1 I alt 2.088,6 28,0 Der fremsættes kun nye ønsker, som enkeltvis beløber sig til mere end kr., idet det forudsættes at minde beløb bør kunne indeholdes indenfor de eksisterende budgetrammer. Anlæg Der foreligger et godkendt anlægsprogram for perioden I det omfang at disse anlægsaktiviteter ikke er igangsat har udvalgene mulighed for at stille forslag om tidsforskydning vedrørende anlægsprojekter og/eller stille forslag om at udskifte nuværende projekter med nye anlægsprojekter. Det opfordres til, at forslag til nye anlægsprojekter begrænses, i det det forventes at den nuværende anlægsramme for 2016 er overtegnet på landsplan. Ved godkendelsen af anlægsbudgettet for 2015 og overslagsårene besluttedes at afsætte en årlig anlægsramme på 80,0 mio.kr. i overslagsårene. Af denne ramme har byrådet allerede prioriteret en stor del anlægsrammen men der resterer en udnyttet anlægsramme for overslagsårene , som for de enkelte år udgør: 2016: 5,2 mio. kr. 2017: 17,7 mio. kr. 2018: 57,1 mio. kr. Byrådet behandler forslag til anlægsbudget for på budgetseminaret. Finansiering Udgangspunktet for basisbudgettet vil være regeringens udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Budgetprocessen for budgetåret 2016 samt overslagsårene /15

123 Lån I basisbudget forudsættes der en låneoptagelse i i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser. Dette betyder, at der budgetteres med en låneoptagelse svarende til Varde Kommunes beregnede låneramme. RAMMERNE FOR BUDGETLÆGNINGEN FOR 2016 Udgangspunktet for budget 2016: Budgetgrundlaget for budget 2016 er det vedtagne budget for , se nedenfor Hovedoversigt for perioden Beløb i mio. kr Indtægter i alt Driftsudgifter (netto) Nettorenter Driftsresultat (overskud = -) Anlægsudgifter netto Nye lån og afdrag Kasseforbrug(+), konsolidering(-) Likviditet iht. kassekreditreglen ultimo året (+ = positiv beholdning) (- = indtægter, + = udgifter) Særligt om de eksterne udsigter for 2016 I arbejdet med budgettet for vil der være en række udfordringer, der er mere eller mindre nye i forhold til tidligere års budgetarbejde. I behandlingen og prioriteringen vil der være en række udefrakommende vilkår, som kan påvirke budgetgrundlaget i Varde Kommune. På Kommunal Økonomisk Forum var der klare signaler fra finansministeren om, at der også i 2016 vil blive ført en stram finanspolitik, som alt andet lige, og i bedste fald vurderes at betyde nulvækst i de kommunale budgetter, samtidig med at der vil være et demografisk pres på særlige områder. Budgetprocessen for budgetåret 2016 samt overslagsårene /15

124 Helt konkret blev det nævnt, at det høje anlægsniveau (fremrykning af anlægsprojekter) ikke kan forventes at fortsætte og dermed at kommunerne må forvente en reduktion i bloktilskuddet. Der forventes ændringer i udligningsordningen mellem kommuner på grund af den nye beskæftigelsesreform. Dette kan få store konsekvenser for den enkelte kommune. Det forventes således, i lighed med de seneste år, at kommunerne vil være underlagt en meget stram økonomisk politik med stigende krav til prioritering og effektivisering og en begrænsning i de kommunale indtægtsmuligheder. Særlige udfordringer for økonomien i i Varde Kommune I nærværende er kun medtaget de væsentligste forhold, hvor der eksempelvis er sket ændringer i forudsætninger siden seneste budgetvedtagelse. Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes ud fra regnskabstallene for 2014 at stige med ca. 10 mio. kr. pr. år i de kommende år Gennemførelse af beskæftigelsesreformen vil få stor betydning for kommunernes budgetter og i de første meldinger tyder det på merudgifter i størrelsesordenen 7 9 mio. kr. Skatteindtægter o De seneste opgørelser at udskrivningsgrundlaget for 2013 viser, at Varde Kommune har en højere stigning fra 2012 til 2013 end landsgennemsnittet - det vil alt andet lige betyde et bedre udgangspunkt for fastsættelsen af statsgarantien i 2016 Befolkningsudviklingen o I 2014 har Varde Kommune oplevet en fremgang på borgere men Varde Kommune vil fortsat blive udfordret på at fastholde nuværende antal borgere Anlægspuljen o Forudsætningen i Varde Kommunes budget for 2015 er, at der i regeringsaftalen for 2015 indgår en finansieret anlægspulje på ca. 17,5 mia. kr. - Finansministeren tilkendegav på Kommunal Økonomisk Forum primo januar, at kommunerne må forvente, at rammerne for anlægsudgifter vil blive reduceret i 2016, hvilket medfører en reduktion i det kommunale bloktilskud fra staten Økonomisk råderum i i Varde Kommune Det vurderes nødvendig med et vist råderum, som kan og skal fungere som en nødvendig finansiel buffer, samt være med til at sikre Byrådet et vist rum til udvikling, omprioriteringer, i en situation, hvor der må forventes meget snævre økonomiske rammer for den kommunale opgavevaretagelse. Udarbejdelse af råderumskataloget skal være med til at skabe yderligere råderum. Budgetprocessen for budgetåret 2016 samt overslagsårene /15

125 Økonomiudvalget skal i slutningen af juni måned 2015, når økonomiaftalen mellem KL og regeringen og den økonomiske udvikling for første halvdel af 2015 er kendt, drøfte behovet for ønsker til økonomisk råderum. PRIS- OG LØNREGULERING Ved pris- og lønfremskrivning af budgettet for 2015 til 2016 anvendes KL s skøn over den forventede stigning. Budgettet for 2016 pris- og lønfremskrives i august måned forud for Byrådets 1. behandling. Indtil dette tidspunkt arbejdes i 2015-priser. MED-Organisationen INDDRAGELSE Der ønskes så stor åbenhed om budgetfasen, som muligt. Høringen af budgettet er placeret mellem 1. og 2. behandling af budgettet, da det forventes, at der på dette tidspunkt indholdsmæssigt er et grundlag for de høringsberettigede. Derudover er der en række andre former for inddragelse af MED-organisationen i form af blandt andet: Dialogmøde mellem fagudvalg og FællesMED Dialogmøde mellem Økonomiudvalg og HovedMED Brugere INDDRAGELSE I løbet af budgetprocessen sker der også involvering af diverse brugere, blandt andet: Afholdelse af dialogmøder med institutioner, forældrebestyrelser, skolebestyrelser, interesseorganisationer m.v. Høring af Ældreråd, Handicapråd m.fl. mellem 1. og 2. behandling af budgettet, Budgetprocessen for budgetåret 2016 samt overslagsårene /15

126 Bilag: Tidsplan for budgetlægningen i Udvalget for Børn og Undervisning Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 03. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24569/15

127 Dok.nr Sag nr. 15/2459 Tidsplan for budgetlægningen i 2015 Udvalget for Børn og Undervisning 25. februar Økonomiudvalget godkender tidsplan, budgetforudsætninger, budgetproces m.v. 3. marts Udvalget for Børn og Undervisning godkender egen proces og godkender, at der: holdes budgetmøder, jf. nedenfor laves høring efter 1. behandlingen og inden Uge 11 budgetseminaret Udsendelse af materiale til institutioner/aftaleholdere og bestyrelser i Børn og Unge. 25. marts Økonomiudvalget behandler regnskabet for april Byrådet behandler regnskabet for april (kl ) Dialogmøde med Tandplejen, Dagplejen, Go mad til børn og Ungdomsskolen 10. april (kl ) Dialogmøde med PPR, BUF og Tippen 14. april kl Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning: Drøftelse af visioner og fokuspunkter indenfor udvalgets område i forhold til den langsigtede planlægning frem til 2019 mht. drift og anlæg samt i relation til budget Udvalget beslutter, hvad forvaltningen skal arbejde videre med herunder opdrag til institutioner og bestyrelser. 14. april (kl ) Dialogmøde med Ungerådet 20. april FællesMED Børn og Unge: Orientering om tidsplan for budget april 2015 Frist for at indsende budgetforslag til udvalget fra bestyrelser og råd 5. maj kl Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning: Drøftelse af budgetforslag 18. maj kl Budgetdialogmøde med Dagtilbud 19. maj kl Budgetdialogmøde med Skoler 2. juni kl Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning: Behandling af almindelige sager 16. juni kl Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning: Indstilling til budget 2016 på baggrund af indkomne forslag. Herefter får institutionerne tilbagemelding om, hvorvidt indsendte forslag indgår i den videre budgetproces. 17. juni Frist for udvalgets behandling af nye ønsker til drift og anlæg, rationaliseringer/besparelser samt tekniske ændringer. 30. juni Byrådet orienteres om fagudvalgenes budgetdrøftelser, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt

128 Dok.nr Sag nr. 15/2459 basisbudgettet med tekniske ændringer. 11. august kl Ordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning: Fortsat drøftelse af budgettet 17. august kl Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Undervisning: Behandling af almindelige sager 19. august Økonomiudvalget indstiller budgettet til 1. behandling i byrådet 25. august Byrådets 1. behandling af budgetforslag august Møde mellem økonomiudvalget og HovedMED 27. august-2. september Høring ved alle MED-udvalg, råd og bestyrelser 2. september kl Høringsfrist for brugerbestyrelser, MED-udvalg og råd september Budgetseminar for byrådet. Uge 37 Gruppeformandsmøde med henblik på indgåelse af budgetforlig for 2016 og budgetoverslagsårene september Møde mellem HovedMED og økonomiudvalget 22. september kl Frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet (til borgmesteren). 30. september Økonomiudvalget behandler budgetforslaget 6. oktober Byrådets 2. behandling og vedtagelse af budget 2016

129 Bilag: Kriterier for anvendelse af anlægs - og renoveringspuljer for skoler og dagtilbud Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 03. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /12

130 Dato Dok.nr Sagsnr. 09/13037 Ref. Anette Brodde Kriterier for anvendelse af anlægs - og renoveringspuljer for skoler og dagtilbud Byrådet frigav den 21. december anlægs- og renoveringspuljer (2010) på hver 3 mio.kr. for henholdsvis skoleområdet og daginstitutionsområdet.. Hver pulje udgør 3 mio. kr. hvert år i 2010 samt overslagsårene. Puljebeløbene skal primært anvendes til akut opståede renoverings- og anlægsbehov, - f.eks. som følge af påbud fra Arbejdstilsynet. Projekter der finansieres af puljerne skal godkendes i Udvalget for Børn og Undervisning forud for iværksættelse. Det er henholdsvis skolechefen og dagtilbudschefen der, i samarbejde med Team Ejendom, indstiller til Udvalget for Børn og Undervisning, - på baggrund af konkret individuel vurdering. Puljerne anvendes jf. nedenstående figur og det tilstræbes, at alle områder hvert år tilgodeses.

131 Påbud/ Akutte anlægseller renoverings behov Drifts- og energi besparende tiltag Mindre bygningsmæssige ændringer med pædagogisk sigte (krone til krone princip) Lovkrav Puljeudløste anlægs- og renoverings opgaver

132 Bilag: Ansøgninger til anlægs- og renoveringspuljen 2015 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 03. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 10195/15

133 Ansøgninger til anlægs- og renoveringspuljen 2015 Dok nr Sag 14/14954 Ansøger Leder Projekt Beløb excl. moms Bemærkninger Dok.nr. Outrup Skole Renovering af aulaens gulv kr Overført Outrup Skole Solfilm på ruderne i kontorbygning kr Overført Søndermarken Parkeringspladser kr Overført Varde Vest *) Malerarbejde kr Overført S/I Oksbøl Børnehave Susanne Bertelsen Ny legeborg og gyngestativ kr Legepladsrapport ,13842,13705,13855 S/I Højgårdsparken Kirsten Stage Maling og omlægning af fliser kr , , Skovbrynet Aase Heiselberg Barnevognsskur kr S/I Regnbuen Barnevognsskur kr BU-udv ØST: Helle Rabjerg Starup Børnehave Barnevognsskur kr BU-udv Agerbæk Børnehus Barnevognsskur kr & BLAABJERGEGNENS DAGTILBUD:Ulla Nonbo Vad Lundparken Dræning kr Outrup Børnehave Reparation af vinduer m.m. kr Mælkevejen Puslearrangement kr APV krav/bemærkn BØRNEUNIVERSET: Inga Holm Vestervold Renovering af toiletter kr & Hedevang Udskiftning af yderdøre/partier kr & Sønderallé Udbedring af fugt og mug i kælder kr VED VESTERHAVET: Espen Kilmark Skovhytten Markise kr & Skovhytten Udvendig klima afskærmning kr & Skovhytten 2 nye skure kr & FIRKLØVERET: Marianne Morsing Østervang Udskiftning af gulvbelægning kr , , VARDE VEST: Pia Kehlet Kærhøgevej *) Maling indvendig kr &

134 Isbjergparken *) Maling indvendig kr & Lysningen Skydedør i barnevognsskur kr & Lysningen Lyddæmpning kr AT bemærkning & Lysningen *) Malerarbejde kr & NORD ØST: Lene K. Pedersen Trinbrættet Udskiftning af gulv kr & Kastanjehaven Opsætning af hegn kr & Trinbrættet & Naturligvis Ændring af toiletrum kr , , Årre Skole Peder Brogaard Renovering af hjemkundskabslokale kr & Ændring af ventilationsanlæg kr & Blåvandshuk Skole Lis Solvang Handicapelevatorer kr BU-udv Outrup Skole Lone Vendelbo Handicapvenligt personaletoilet kr APV krav/bemærkn & Renovering af sløjdlokale kr Opf. pt ikke AT-krav & Renovering af gulv i aulaen kr Agerbæk-Starup Skole Kenneth Bjerre Agerbæk: Vindfang, elektroniske døre kr , , Agerbæk: Personalekøkken kr , , Agerbæk: Parkeringsplads kr , , 14078,15 Agerbæk: Renov. af hjemkundskab kr , , Alslev Skole Claus Larsen SFO: Maling indvendig kr SFO: Reparation af trappe kr SFO: Nye køkkenelementer kr Horne-Tistrup Skole Ole Holm Johansen Tistrup: Ren. af gulvbel. og trappe kr Horne: Akustik loft i gymnastiksal kr Ansager Skole Birthe Christensen Renov. af gymn.sals omklæd. og bad kr , bilag Udskift. af gulv fysiklokale & gang kr , bilag Janderup Skole Charlotte Rasmussen Reetablering af legeplads (240000)Legepladsrapport & Næsbjerg Skole Ditte Nørskov Tilbygning med vindfang kr Ungdomsskolen Peter Guldberg Nr. Nebel Ungdomsklub: Ny trappe kr APV krav/bemærkn & Beløb med kursiv er estimerede! kr

135 Bilag: Samlet evaluering 2014 i BUF Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 03. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23045/15

136 Dato Dok.nr Sagsnr Ref. siko Evaluering i Børn, Unge og Familieafdelingen, marts 2015 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret BUF har evalueret på følgende aftalemål fra 2014: Sunde og trygge børn Tidlig opsporing og handling Lokalt forankrede løsninger Som en del af aftalemålet fra 2014; Tidlig opsporing og handling er socialrådgiverordningen i skoler og dagtilbud etableret. Der udarbejdes en særskilt evalueringsrapport af socialrådgiverordningen. 1/6

137 Sunde og trygge børn: Der skabes større synlighed for graviditetsbesøg for førstegangsforældre inden 3 måneder før fødsel, således at mindst 50% gør brug af tilbuddet På baggrund af taldata fra Novax kan det konkluderes, at sundhedsplejen har gennemført et graviditetsbesøg ved 49 ud af 196 førstegangsfødende kvinder, det vil sige ca. 25 %. Det lave antal af graviditetsbesøg er påvirket af, at Sundhedsplejen grundet længevarende sygdomsperiode pga. en fratrædelsesaftale har justeret servicetilbuddet for at opretholde et ensartet servicetilbud i hele kommunen. Derfor er der kun givet graviditetsbesøg til gravide med særlige behov skønnet af enten jordemoder, læger, socialrådgivere eller sundhedsplejerske. Det vurderes, at der i perioden har været et velfungerende samarbejde på tværs af sektorer omkring vurderinger af og opfølgning på de gravide, der har haft særligt behov for graviditetsbesøg. Blandt andet har der været afholdt samarbejdsmøder med jordemødrene for at sikre et godt samarbejde. Derudover er der sat ekstra fokus på det interne samarbejde i BUF mellem socialrådgivere og sundhedsplejerskerne, så sundhedsplejerskernes kompetencer i endnu højere grad anvendes til tidlig indsats ved familier med særlige behov. Fremadrettet indsats: I sundhedsplejens fremadrettede servicetilbud tilbydes graviditetsbesøg i hjemmet til både førstegangs og flergangsfødende, såfremt jordemoder, læger, socialrådgivere eller sundhedsplejersken vurderer, at der er et særligt behov for dette. På baggrund af de nuværende erfaringer skønnes det, at et graviditetsbesøg har en forebyggende værdi, når der er særlige behov der gør sig gældende i familien. Derudover bidrager sundhedsplejerskens observationer til en samlet vurdering af, om der evt. bør iværksættes ekstra støtte i hjemmet. Derudover er Familieiværksætterne startet op i januar 2015 som et forældreprogram, der opstarter allerede i graviditeten for de førstegangsfødende. Her arbejder jordemødrene og sundhedsplejerskerne sammen om en forebyggende indsats for alle førstegangsfødende. Derudover har de endnu bedre mulighed for sammen at opspore de familier, der har behov for et graviditetsbesøg eller yderligere indsatser. Sunde og trygge børn: Der skal være en stigning på 20 % på henvendelser i Åben rådgivning På baggrund af registreringer foretaget i PPR og i BUF, kan det konkluderes, at der er sket en øgning i henvendelser i Åben Rådgivning fra 33 i 2013 til 62 i Det er en stigning på 88 %. Der er sket en stigning både i BUF og PPR, som har ført til det samlede resultat. Åben rådgivning er et tilbud til unge over 15 år og forældre kan henvende sig til den åbne familierådgivning for råd/vejledning og korte samtaleforløb ved problemer i forhold til f.eks.: Børneopdragelse Problemer i familien Børns trivsel Faglige vanskeligheder Samtaleforløbene kan max. være på 3 samtaler. 2/6

138 Synligheden om åben anonym rådgivning er blandt andet sket ved annoncering i Ugeavisen og opfordringer til forældre på skolerne mm. Fremadrettet indsats Der tilbydes på nuværende tidspunkt åben anonym Familierådgivning hver torsdag eftermiddag, hvor børn, unge og forældre kan henvende sig for anonym råd og vejledning. Der tilbydes et samtaleforløb på max. tre samtaler. Dette tilbud fortsætter i sin nuværende form. Som supplement til dette, er der igangsat udvikling af en chatfunktion/app til alle børn og unge i Varde Kommune, så de via deres telefon/ipad kan få åben anonym rådgivning. Udviklingen af den digitale løsning er lige igangsat, så form og indhold er endnu ikke defineret. Der påtænkes brugerinddragelse af målgruppen i udviklingen af løsningen. Formålet er at skabe en form for åben rådgivning, der er specifikt målrettet børn og unge ud fra deres behov. Det overvejes pt. om den digitale løsning skal laves i en udgave, så den også er målrettet forældrene. Derudover er der stort fokus på konsultativ bistand i Dagtilbud og skoler samt koordineringsmøder. Sunde og trygge børn: Der følges løbende op på brugen af fritidspasset. via statistisk materiale Igangsættelse af Fritidspasset har indgået som en handleplan for at opnå målet om sunde og trygge børn. Evalueringen af Fritidspasset blev forelagt Udvalget for Børn og Undervisning i juni Desuden blev nye kriterier for tildeling af Fritidspas godkendt i Udvalget for Børn og Undervisning i december Tidlig opsporing og handling: Antallet af uopdagede tilfælde af fødselsdepression reduceres Sundhedsplejerskerne tilbyder screening til alle mødre ved hjemmebesøget, når barnet er to måneder. På baggrund af statistik fra Novax, er der 219 ud af 485, der har taget imod tilbuddet. Ovenstående statistik er blevet drøftet med sundhedsplejerskerne, der ikke kan genkende tallene. Deres vurdering er, at 95 % af mødrene takker ja til tilbuddet. Det skønnes, at det er registreringsudfordringer, der er årsagen til forskellen mellem statistikken og sundhedsplejerskernes vurdering. Det er primært mødre af anden etnisk herkomst, der siger tilbuddet fra. Det kan være fordi, de har svært ved at forstå, hvad tilbuddet indebærer. Det er med den nuværende opsætning i Novax ikke muligt at trække statistik på, hvor mange der scorer for højt på skalaen, eller hvor mange der henvises til læge eller andre tilbud. Fremadrettet indsats: I det fremadrettede servicetilbud tilbydes alle mødre fortsat hjemmebesøg og screening for fødselsdepression, når barnet er to måneder. Det overvejes pt., om fædrene ligeledes skal tilbydes screening for fødselsdepression. Derudover undersøges mulighederne for en oversættelse af screeningsredskabet til engelsk og arabisk for at sikre, at sprogbarrieren ikke er en hindring for at tage imod tilbuddet. 3/6

139 Derudover samarbejdes der med Novax om udvidelse af registreringsmulighederne på dette område for at kunne følge udviklingen i antallet af henvisninger mm. I foråret 2015 opstarter der hold for babyer og tumlinger i De Utrolige år (DUÅ). DUÅ er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre. Derigennem fremmes udviklingen af børns selv-reguleringsevner, sociale kompetencer og i det hele taget de færdigheder, der skal til for at kunne mestre livet. De Utrolige År består af en række forskellige programmer. Programmerne er alle gruppebaserede, og anvender videomodellering, rollespil, praktiske aktiviteter og gruppedrøftelser. De Utrolige År har både et forebyggende og et behandlende sigte og anvendes i flere andre kommuner blandt andet som tilbud til forældre med fødselsdepression med god effekt. Tidlig opsporing og handling: Antallet af møder i de tværfaglige rådgivningsgrupper øges og antallet af underretninger falder sideløbende hermed. Der er tilknyttet socialrådgiver til alle skoler og dagtilbud som handleplan til dette mål. Der udarbejdes en særskilt evalueringsrapport af socialrådgiverordningen. Lokalt forankrede løsninger: Ved at der i alle sager benyttes familierådslagning eller andre netværksskabende aktiviteter som inddragelse Familierådslagning er en mødeform, hvor familien og andre vigtige personer i barnets private netværk samles for at lave en plan for, hvad der skal ske omkring barnet. Et tilbud om familierådslagning opstår, når der i en familie er bekymring eller fare for et barns sundhed, trivsel og udvikling. Forud for et familierådslagningsmøde forløber en proces, hvor en samordner sammen med familien og barnet planlægger og arrangerer familierådslagningen. Herefter starter et forløb, hvor samordneren kontakter de forskellige aktører fra barnets private netværk med henblik på forespørgsel af netværkets deltagelse i familierådslagningen. Når aktørerne er gjort aktive påbegyndes programmet for familierådslagningen. Programmet er inddelt i 3 faser. Første del er information her modtager familien, netværket og øvrige aktører information om problemstillingen. Anden del handler om, hvad familien og det private netværk vil gøre. Familien, venner og øvrigt netværk samles og drøfter hvordan problemstillingen klares bedst. Tredje del handler om godkendelse og gennemførelse af det, som familien er kommet frem til. Familien og netværket fremlægger deres plan for samordneren og socialrådgiveren. Socialrådgiveren skal godkende planen. Som udgangspunkt følges de nødvendige bevillinger mv. som familien og netværket efterspørger, såfremt bevillingerne ligger indenfor problemstillingens ramme. Der er kun i et begrænset antal sager anvendt Familierådslagning i Varde Kommune. Årsagen hertil skal findes i den umiddelbare lange sagsgang fra anmodning om Familierådslagning til plan for løsning af barnets/den unges problemstilling. Derudover ligger det fast som en del af metoden, at samordneren skal være en uvildig, dvs. at personen ikke i forvejen må være ansat på børn og ungeområdet i Varde Kommune. Aktuelt, skal samordner funktionen tilkøbes fra øvrige kommuner, da der ikke for nuværende findes en uddannet samordner i Varde Kommune. 4/6

140 Den begrænsede anvendelse af familierådslagning har i stedet affødt fokus på andre netværksskabende tiltag såsom handleplansmøder, hvor fokus ligeledes er på at inddrage og involvere barnets netværk. På handleplansmøderne involveres familiens og barnets netværk allerede under udarbejdelse af de børnefaglige undersøgelser. Undersøgelsesarbejdet sker ud fra en fælles socialfaglig metode og analyseramme, hvor inddragelses- og involveringsperspektivet altid er i fokus. Således inddrages barnets og familiens private netværk allerede under udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse. Først og fremmest handler dette om at barnets udvikling skal ses og forstås ud fra den sammenhæng som barnet og familien er en del af. Dernæst er formålet, at barnets og familiens private netværk altid efterfølgende tænkes ind som en del af løsningen, når handleplanen og det efterfølgende handleplansmøde skal afholdes. Formålet med handleplansmøderne er, at handleplanen skal bidrage til en fælles forståelse blandt alle aktører med henblik på, at der iværksættes en meningsfyldt og målrettet støtte fra handleplan til konkret indsats. Aktørerne kan udover borgerne og socialrådgiveren, være det private netværk, lokale netværk og forskellige professionelle aktører. De fælles mål, der opstilles på handleplansmøderne, og som alle er forpligtigede på, er helt centrale for opnåelse af dette formål. Familien og barnets netværk inddrages og involveres i en plan som er til gavn for barnet/den unge og her tænkes der især i både familiens og netværkets kræfter og ressourcer sammenholdt med den hjælp Varde Kommune kan tilbyde. Derudover er der i Børn, Unge og Familieafdelingen et stort fokus på at iværksætte støtte i nærmiljøet eksempelvis via kontaktpersonstøtte og familiekonsulentstøtte. Kontaktpersonindsatsen er målrettet unge fra år, som grundet sociale vanskeligheder har behov for vejledning og rådgivning om f.eks. uddannelse, arbejde, fritid, mv. som ligger udover det, den unges forældre vurderes, at kunne give dem. Samt unge som grundet sociale og følelsesmæssige vanskeligheder har behov for støtte på det nære og personlige plan, som ligger udover det forældrene vurderer, at kunne give dem. Den unge tilbydes således en voksen, som kan støtte, guide og danne relationer på linje med en forældreopgave herunder f.eks. at skabe struktur på den unges hverdag, tilknytning til- og fastholdelse i uddannelse eller job, støtte til et aktivt fritidsliv, støtte til at bryde med misbrug, kriminalitet, støtte til overgangen til et selvstændigt voksenliv mv. Offentlige og private netværk inddrages i udstrakt grad f.eks. støttes den unge i at skabe bæredygtige relationer i lokalmiljøet og i private netværk. Når der ydes familiekonsulentstøtte er der i særlig høj grad behov for, at der støttes op om familien på de arenaer, hvor barnet kommer. Samarbejdet med familien tager afsæt i familiens ressourcer, kombineret med barnets behov for omsorg, sådan at støtten er fuldt ud tilstrækkelig til at sikre barnets opvækst. Støtten retter sig mod forældreopgaven herunder især, at sikre struktur og overblik i familiens hverdag. Samarbejdet med familien kan i høj grad omhandle løsning af de praktiske dagligdagsopgaver. Ofte er der behov for, at familiekonsulenten agerer rollemodel for familien og aktivt viser dem, hvordan en opgave kan løses. Børn, Unge og Familieafdelingens interne korps af familiekonsulenter suppleres i stigende grad ved ansættelse af eksterne konsulenter det kan evt. være en lærer eller pædagog fra barnets skole eller dagtilbud. Formålet med ansættelse af personer fra det øvrige professionelle netværk er at etablere en sammenhængende og helhedsorienteres indsats direkte med afsæt fra almensystemet. Baggrunden herfor er, at forskningsresultater viser, at udsatte børn og unge bedst hjælpes gennem indsatser etableret i eller så tæt på almensystemet som muligt. 5/6

141 Fremadrettet indsats: Der vil fortsat være et særligt fokus på at sikre, styrke og udvikle samarbejdet med sekundære samarbejdspartnere gennem handleplansmøderne og derigennem udvikle netværksskabende aktiviteter. Der bliver sat ekstra fokus på at udvikle indsatserne omkring ekstern familiekonsulentstøtte i samme retning som kontaktpersonstøtten for at sikre yderligere støtte i nærmiljøet. Lokalt forankrede løsninger: At der i perioden som minimum etableres 5 fritidsfamilier I sager, hvor det vurderes, at børn i alderen 6-12 år har behov for en hel særlig indsats, anvendes fritidsfamilier som alternativ til anbringelse. I disse sager omhandler hovedproblematikken oftest, at der ses væsentlig nedsat forældreevne i forhold til barnets strukturelle behov. Dermed at forældrene vurderes, at kunne opfylde barnets behov for følelsesmæssig omsorg som sammenholdt med barnets/den unges tilknytning til forældre og nærmiljø vurderes at være så intakt, at en anbringelse udenfor hjemmet ikke vil komme barnet til gode. Indsatsen foregår og varetages i fritidsfamiliens hjem. Fritidsfamilien skal varetage børnenes basale behov såsom bad, tøjvask, madpakke, tandlæge, frisør, lektiehjælp mv. Ligeledes har fritidsfamilien kontakten til skole og SFO og støtter barnet til deltagelse i fritidsaktiviteter mv. så barnet udvikler sig og bevarer en tilknytning til lokalmiljøet. Barnet opholder sig ved fritidsfamilien på alle hverdage efter skoletid og indtil kl , hvor fritidsfamilien bringer barnet hjem til biologisk familie. Fordelen ved anvendelse af fritidsfamilier er, at barnet støttes i de arenaer barnet i forvejen kommer i og er tryg ved. Dermed at barnet ikke løsrives fra sin tilknytning til forældrene, netværket og lokalmiljøet. Fritidsfamilierne er iværksat i få tilfælde i Varde Kommune. Dette skyldes bl.a. at det har været vanskeligt, at rekruttere egnede fritidsfamilier til opgaven, da det som oftest er nødvendigt at kombinere opgaven med evt. anden ansættelse. Fremadrettet indsats: Det vurderes fortsat som værende fordelagtigt, at benytte fritidsfamilieordningen, men det overvejes hvordan rekrutteringen af egnede fritidsfamilier fremadrettet kan højnes. 6/6

142 Bilag: KL: Borgmesterbrev Aftale om brugerportalsinitiativet for folkeskolen Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 03. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13567/15

143 Til borgmesteren Aftale om brugerportalsinitiativet for folkeskolen I forlængelse af folkeskolereformen og økonomiaftalen for 2015 aftalte regeringen og KL i oktober 2014 rammerne for et brugerportalsinitiativ for folkeskolen. Aftalen sikrer, at beslutningskompetencen i forhold til brugervendte digitale løsninger i folkeskolen fastholdes i kommunerne. Derved undgås det, at digitaliseringen af folkeskolen domineres af centrale løsninger, som drives i statsligt regi. Til gengæld er kommunerne forpligtet på ambitiøse målsætninger for anskaffelse af dele af brugerportalsinitiativet. Den 28. januar 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/2 Aftalen betyder, at kommunerne frem mod skolestart i 2016/2017 skal anskaffe brugervenlige løsninger, der understøtter kommunikations- og læreprocesser i folkeskolen. Initiativet skal være fuldt implementeret med udgangen af Det omfatter dels en samarbejdsplatform, som blandt andet skal afløse det eksisterende SkoleIntra, og dels en læringsplatform, som skal understøtte folkeskolens kerneprocesser i form af elevernes læring og lærernes tilrettelæggelse, afvikling og evaluering af læringsforløb. Der er tale om ambitiøse mål og stramme tidsfrister for initiativet. Derfor er det et led i aftalen med regeringen, at der etableres et fælleskommunalt program, som skal støtte kommunernes anskaffelse og implementering af de nye løsninger til folkeskolen frem mod udgangen af KL har i forlængelse af aftalen med regeringen i oktober foretaget en analyse af markedet og anskaffelsesstrategier for de dele af initiativet, som ko m- munerne har ansvaret for. KL s bestyrelse har nu besluttet en række anbefalinger til kommunerne samt rammerne for det fælles anskaffelsesprogram: For så vidt angår samarbejdsplatformen anbefaler KL, at alle kommuner tilslutter sig ét fælles udbud af en ny løsning. Der vil være klare fordele ved en fælles løsning. Den vil være mest omkostningseffektiv, og opgaven, som

144 samarbejdsplatformen skal løse, vurderes at være ensartet fra kommune til kommune. Det vil også være en fordel for forældre, som har børn på folkeskoler i forskellige kommuner, og for samarbejdet mellem elever og lærere på tværs af landet. En fælles løsning svarer også til situationen i dag, hvor stort set alle skoler anvender (det nu utidssvarende) SkoleIntra. I tråd med mange kommuners tilkendegivelser anbefaler KL også, at en samarbejdsplatform skal kunne anvendes i sammenhæng med andre tilbud og aldersgrupper på børne- og ungeområdet, først og fremmest på dagtilbudsområdet. Børn og unge og deres forældre vil dermed opleve, at kommunen stiller en enkel, sammenhængende og moderne kommunikationskanal til rådighed på tværs af de tilbud, som familien anvender i dagligdagen. KL har anmodet KOMBIT om at varetage opgaven med et fælles udbud af en fælles samarbejdsplatform på vegne af kommunerne. Der vil i løbet af foråret blive gennemført en tilslutningsproces, og der vil blive en stor kommunal inddragelse og indflydelse på løsningen svarende til den praksis, der er benyttet ved øvrige fælleskommunale udbud. For læringsplatformen vurderes det, at kommunerne på nuværende tidspunkt har ret forskellige udgangspunkter, hvilket ikke taler for én fælles løsning. Digitale læringsplatforme er endnu relativt nyt i folkeskolen, og mange kommuner afprøver forskellige løsninger. Desuden er der tale om et marked i udvikling, hvor ét fælles udbud for alle kommuner på nuværende tidspunkt ville kunne hæmme konkurrence og innovation på markedet. KL og KOMBIT vil i første omgang udarbejde forslag til fælles krav til læringsplatforme samt en vejledning, som kommunerne kan anvende ved eget udbud eller gruppevist. Efterfølgende vil det efter dialog med kommunerne blive fastlagt, om der er grundlag for, at det fælles program yder bistand til fælles udbud af læringsplatforme i et antal klynger, fx 3-4../. Der vedlægges et notat, som yderligere beskriver baggrunden for ovennævnte strategier for anskaffelse af de to platforme. KL vil løbende informere om initiativet på KL.dk. Der er desuden planlagt orientering og dialog med kommuner og leverandører bl.a. på KL s Børn & Unge Topmøde den 29. og 30. januar Med venlig hilsen Martin Damm Kristian Wendelboe 2

145 Bilag: Bilag til borgmesterbrev Notat om brugerportalsinitiativet Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 03. marts Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13568/15

146 N OTAT Brugerportalsinitiativet Den 28. januar 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale tidsalder. Regeringen og KL er enige om at øge anvendelse af it i folkeskolen. Der er afsat en pulje finansieret af staten på 500 mio. kr. til at støtte kommunernes indkøb af digitale lærermidler, og kommunerne har sikret, at skolernes trådløse netværk, internetkapacitet mv. er tidssvarende og velfungerende. Endelig indgik regeringen og KL aftale om brugerportalsinitiativet i Den fælles prioritering af den digitale folkeskole må også ses i sammenhæng med folkeskolereformen. Målet er grundlæggende, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen. Det betyder, at alle elever skal møde en motiverende og varieret skoledag, hvor de er glade for at lære, hvor deres potentialer bliver passende udfordret, og hvor der bliver fulgt op på, om de når deres læringsmål. Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/6 En gennemgribende digitalisering af folkeskolen vil kunne understøtte de n- ne udvikling. It skal understøtte elevens læring og en fleksibel tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen uafhængigt af tid og sted. It skal bidrage til en udforskende og skabende læringsproces og etablere forbindelser til andre fag- og praksisområder i og uden for skolen. Med anvendelse af digitale læremidler, nye teknologier og læringsplatforme bliver det muligt at anvende lærer- og pædagogressourcer på en ny og fleksibel måde. En øget anvendelse af it i læring og undervisning kan frigøre mere tid til undervisning og mere tid til at understøtte den enkelte elev. Det viser blandt andet en omfattende effektundersøgelse af anvendelse af digita-

147 le lærermidler, som regeringen og KL har fået udarbejdet i fællesskab i regi af styregruppen for it i folkeskolen. Brugerportalsinitiativet er et ambitiøst initiativ, som skal bringe den digitale folkeskole et stort skridt videre ved et etablere tidssvarende digitale platforme, som kan understøtte en ny folkeskole og målene i folkeskoleformen. Aftalen om brugerportalsinitiativet fra oktober 2014 mellem KL og regeringen indebærer, at der skal udformes en fællesoffentlig it-infrastruktur, som blandt andet skal sikre, at brugerne, herunder forældrene, får en samlet digital indgang til skolen. Samtidig skal kommunerne anskaffe kommunale it-systemer, som sikrer, at både elever, forældre, pædagogisk personale og skoleledelser oplever en sammenhængende it-understøttelse af elevens læringsproces, arbejdet med læringsmål og trivsel, samt digital kommunikation og samarbejde. Endeligt skal der udarbejdes en række fællesoffentlige standarder, der sikrer, at alle relevante informationer kan sendes mellem de forskellige it-systemer i kommunerne og i staten. Aftalen indebærer, at alle kommuner ved starten af skoleåret 2016/2017 har påbegyndt en udbredelse af løsningerne og sikret udbredelse til alle skoler ved udgangen af Den digitale understøttelse Der er som forberedelse af initiativet udarbejdet en såkaldt rammearkitektur for den digitale understøttelse af folkeskolen. Denne følger overordnet principperne i Den Fælleskommunale Rammearkitektur, som bl.a. KOM- BIT arbejder efter i de store monopolbrudsprojekter. På denne måde søges sikret særligt to ting. For det første sikres en konsistens i de krav, kommuner stiller til markedet og it-løsningerne på tværs af en række kommunale opgaveområder. For det andet sikrer den måde, løsningerne bygges på, størst mulig genbrug af funktionalitet i løsningerne. Det er også opfattelsen, at en kommunal anskaffelse af løsninger, der følger denne arkitektur, samtidig vil sikre, at disse løsninger i vid udstrækning vil kunne - eller kan udbygges til at kunne - dække behovene for digital understøttelse på en bredere del af børne- og ungeområdet end folkeskolen, herunder blandt andet dagtilbudsområdet og fritidstilbud. 2

148 Arkitekturen bygger grundlæggende på en opdeling af it-understøttelsen i en række byggeblokke: 1. Dashboards: En brugergrænseflade for elever, forældre, pædagogisk personale og ledelse. Den kan variere afhængig af brugergruppen, så den er tilpasset elever (i forskellige aldersgrupper), forældre og det pædagogiske personale. Brugergrænsefladen skal sikre, at brugerne kan tilgå de nødvendige informationer, og den skal være tilgængelige på de dominerende moderne platforme, herunder smartphones og tablets. 2. Samarbejdsplatform: Denne sikrer kommunikation mellem de forskellige brugergrupper via mail, chat, fildeling etc. I dag har (næsten) alle kommuner skole-intra, der i vid udstrækning fungerer som en samarbejdsplatform, men er teknologisk utidssvarende. Der findes i dag en udgave for elever (elev-intra), en for lærere (lærer-intra) og en for forældre (forældre-intra). 3. Læringsplatform: Denne udgør den digitale understøttelse af kernen i folkeskolens forretning læring. Gennem denne platform sikres det, at elever, forældre og pædagogisk personale får adgang til elevplan, elevportfolio, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleverne arbejder i. Elever og pædagogisk personale skal endvidere kunne se, planlægge, gemme og dele læringsforløb ud fra Fælles Mål og individuelle læringsmål, ligesom ledelsen skal have adgang til relevante områder. Kommunernes anvendelse af læringsplatforme kan generelt betegnes som værende i en pilot -fase på nuværende tidspunkt. 4. Administrative systemer: Dette dækker den administrative side af folkeskolen i form af it-løsninger til registrering af stamdata, skemalægning, fraværsstatistik etc. It-løsninger som længe har været udbredt i folkeskolen. 5. Digitale læremidler: En fællesbetegnelse for de mange forskellige materialer, it-værktøjer, informationssamlinger mv., der kan distribueres og anvendes på bærbare, mobile enheder m.v. Der er tale om en meget bred samling af undervisnings- og læremidler, som omfangsmæssigt rækker fra det digitale opgaveark til store interaktive systemer og internetressourcer. De digitale lærermidler trækkes ind i læringsplatformen og kombineres forskelligt (sammen med traditionelle analoge lærermidler) til læringsforløb. 3

149 6. Den fællesoffentlige infrastruktur: Denne dækker over flere elementer. For det første fælles login- og brugerstyring, som det i dag kendes fra UNI-Login, der anvendes bredt i dag på skoleområdet. Den eksisterende løsning skal videreudvikles, så den kan håndtere kravene i brugerportalsinitiativet. For det andet omfatter det integration af en række nationale tjenester, fx nationale test, Fælles Mål mv., så disse kan integreres i de kommunale løsninger. Endelig omfatter det fælles fastlæggelse og vedligeholdelse af de forskellige standarder, som skal sikrer, at byggeblokkene i initiativet kan spille sammen. De første tre byggeblokke (de grønne blokke på nedenstående figur) er det kommunernes ansvar at anskaffe i henhold til aftalen om brugerportalsinitiativet. Byggeblokkene 4 og 5, digitale lærermidler (gul) og administrative systemer (grå), er også kommunernes ansvar, men er ikke som sådan omfattet af aftalen af brugerportalsinitiativet. Den sidste byggeblok (de blå kasser) er fællesoffentlige, hvor det er Styrelsen for It og Læring, som har ansvaret for opgaven, men under ledelse af en fælles styregruppe med deltagelse af KL. 3. Anbefalinger til anskaffelse Med de politiske mål, den nuværende teknologiunderstøttelse og markedets sammensætning er der behov for en differentieret strategi for den kommunale anskaffelse af de nødvendige løsninger. Når disse skal anskaffes, bør 4

Udvalget for Børn og Undervisning

Udvalget for Børn og Undervisning Udvalget for Børn og Undervisning Tusind kroner. 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Folkeskoler Børnepasning Børn og unge med særlige Sundhedsudgifter behov Vedtaget budget Regnskab Øvrige

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 25.02.2015 Dok.nr. 23045-15 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Børn, Unge og Familieafdelingen, marts 2015 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 222.042 1.007.025

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: 7:45-9:20 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Per Rask Jensen, Keld

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00-17:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan Mødelokale v/kantinen Per Rask Jensen,

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag

Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: Åben sag Helhedsløsning på fritids- og klubområdet - efter høring Dok.nr.: 6027 Sagsid.: 13/15802 Initialer: 47821 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 3. juni 2014 at sende 2

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Temamøde om strategi

Temamøde om strategi Temamøde om strategi Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Aabenraa Kommunes strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen Folkehjem Tirsdag den 12. maj kl. 19.00

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) 1 of 13 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 04. maj 2015 Kl. 14:00 Børnehuset Uglen Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere