Ledelsesgrundlag. Kerneopgaven. Potentiale udvikling. Samskabelse. Resultatskabelse. Tænk smart. Politisk tæft. Tydelig ledelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlag. Kerneopgaven. Potentiale udvikling. Samskabelse. Resultatskabelse. Tænk smart. Politisk tæft. Tydelig ledelse."

Transkript

1 Ledelsesgrundlag 2016 Ordentlighed Samskabelse Potentiale udvikling Politisk tæft Kerneopgaven Tænk smart Tydelig ledelse Meningsskabelse Resultatskabelse

2 Forord God ledelse er en forudsætning for at skabe de gode resultater Kommunerne i Danmark spiller i disse år en større og større rolle i den offentlige sektor. Kravene til kvalitative leverancer er et vilkår som offentlige ledere hver eneste dag skal kunne honorere. Mediernes rolle har betyde t en acceleration af beslutningskraften og responstiderne. Derfor skal den enkelte leder have et solidt fundament, når der skal udøves ledelse og træffes beslutninger. Bo Smith-udvalget udgav i 2015 et kodeks om embedsmandens rolle. Kodekset indeholder syv normer for forvaltningens rådgivning af bistand til det politiske niveau. Dette kodeks danner grundlaget for Sønderborg Kommunes ledelsesgrundlag, og det forventes, at ledere på alle niveauer forstår at agere i rammen af disse normative begreber. Altså sagt mere tydeligt, vi skal opføre os ordentligt og stå på mål, for det vi gør! Direktionen i Sønderborg Kommune har i samarbejde med ledere på alle niveauer i kommunen revideret grundlaget for den daglige ledelse. Kernen i vores ledelse består af de fire personalepolitiske værdier; Samarbejde, Engagement, Anerkendelse og Dialog. Uanset hvilken situation der opstår, så skal de fire værdier afspejle sig i de beslutninger vi træffer, og i de relationer vi befinder os i. De grundlæggende værdier suppleres af otte retningsgivende ledelses mæssige grundsætninger. Disse otte grund- sætninger for god ledelse understøtter situationsbestemt og afbalanceret ledelse, som ofte kræver modsatrettede hensyn. Det er dog afgørende, at vi træffer beslutninger, at vi agerer og at vi evaluerer. Hellere et par fejlbeslutninger end ingen beslutninger. Vi bliver målt på evnen til at få ting til at ske, så derfor er vi nødt til at være risikovillige! Ledelse foregår i relationer. Ledelse foregår formelt og uformelt i dagligdagen, og det foregår på alle niveauer. Derfor ønsker Direktionen at fremhæve det gode samspil mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Samarbejdet i denne trekant er ofte nøglen til et godt samspil i de enkelte afdelinger. Samarbejdet består også i loyalt at oversætte de politiske beslutninger til operationelle indsatser, således By rådet kan se deres politiske ønsker udfolde sig i kommunens service. Kommunikation og dialog skal fremme, at vi sammen skaber en attraktiv og udviklende arbejdsplads! side 2

3 God ledelse handler også om styring af selve processen mod målopfyldelse. Styring som udviser fleksibilitet og nytænkning i forhold til nye krav og behov. Det er en integreret del af en ledelsesadfærd på alle niveauer. Styring som er målrettet, som skaber merværdi, er økonomisk bevidst og sikrer velstrukturerede rammer for samarbejdet i opgaveløsningen. Faglig kvalitet og økonomisk bevidsthed vægter derfor lige højt i vores beslutningsadfærd! Sønderborg Kommunes ledelsesgrundlag er et fundament til at skabe vilkår for god ledelse og dermed fortsat sikre de bedst mulige løsninger for Sønderborg Kommunes opgaver. Så kære lederkollegaer; Tag dit lederskab på dig, udøv ledelse og lyt til dine omgivelser både før og efter dine beslutninger. Så lykkes du, og så lykkes vi i fællesskab! Tim Hansen Kommunaldirektør God arbejdslyst! Tim Hansen Kommunaldirektør side 3

4 God ledelse er i høj grad en holdpræstation. Indledning Baggrund Samfundet udvikler sig, det gælder også kravene til ledelse. Der stilles i dag store krav til den enkelte leders rolleforståelse. Opgaverne bliver mere og mere komplekse. God ledelse betragtes i høj grad som en holdpræstation, som kræver tværgående og brobyggende ledelse, velfungerende ledergrupper og selvledende medarbejdere. Som leder skal man både være leder af sin egen afdeling/institution/forvaltning og leder i en større kontekst og forstå vigtigheden af begge opgaver. Formål Til forskel fra tidligere har det nye ledelsesgrundlag fokus på såvel de indre som de ydre linier. De indre linier er de personalepolitiske værdier og de ydre linier er effekt og løsning af kerneopgaven. Formålet med ledelsesgrundlaget er: at beskrive god ledelse at give lederne en klar retning for deres opgaver og for, hvordan de skal udføres i hverdagen, både i mødet med borgeren og i relation til medarbejderne. Samtidig skal ledelsesgrundlaget anvendes som et vigtigt element i: rekruttering af nye ledere udviklingen af ledere og ikke mindst i talentudviklingen. Selv om ledelse er et fag, så er lederopgaven forskellig fra niveau til niveau. Ledelsesgrundlaget suppleres derfor med Leadership Pipeline, så alle ledere kender forventningerne til ledelse på deres niveau. Det forventes, at det nye ledelsesgrundlag for Sønderborg Kommune får en lang levetid. Leadership Pipeline forventes derimod at være et mere dynamisk værktøj, som afspejler de enkelte forvaltninger og opgaver og vil have en kortere levetid i sin nuværende form. Processen frem mod nyt ledelsesgrundlag og Leadership Pipeline Ledelsesgrundlaget og Leadership Pipeline er resultat af en proces, som har varet fra december 2015 til juni side 4

5 Processen indledt med fem semistrukturerede fokusgruppeinterviews med fokus på god ledelse. Fokusgrupperne var sammensat, så ca. 10 pct. af kommunens ledere på alle niveauer og repræsentanter fra HMU blev involveret. Input fra fokusgrupperne er derefter bearbejdet i styregruppen. Ledelsesgrundlaget består herefter af otte begreber med hver sin uddybende beskrivelse. Ledelsesgrundlagets otte begreber er: Potentialeudvikling, Resultatskabelse, Tænk Smart, Ordentlighed, Meningsskabelse, Tydelig ledelse, Politisk tæft, Samskabelse Kommunens medarbejdere skal varetage de kommunale kerneopgaver centralt placeret under den overordnede ramme: Byrådets vision. Ledere og medarbejdere løser kerneopgaven i rammerne af de personalepolitiske værdier: dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement, konkret placeret omkring kerneopgaven. Ledelsesgrundlaget, bestående af de otte begreber, er placeret omkring de personalepolitiske værdier og kerneopgaven. Dette for at understrege, at ledere i Sønderborg Kommune skal have fokus på medarbejderne og kerneopgaven for at lykkes med at levere et godt produkt til glæde for borgere og virksomheder. Leadership Pipeline, som kobler sig til ledelses grundlaget, har den samme dynamik. Leadership Pipeline bliver præsenteret i dette ledelsesgrundlag, som en række opgaver fordelt under de enkelte begreber i ledelsesgrundlaget. Opgaverne er fordelt på niveauerne på følgende måde: Niveau 1: Direktører Niveau 2: Chefer Niveau 3: Ledere af ledere Niveau 4: Ledere af medarbejdere Leadership Pipeline er et værktøj og danner et udgangspunkt, hvorfra den enkelte leder drøfter med sin nærmeste leder, hvordan Leadership Pipeline skal folde sig ud i den konkrete kontekst. Dermed vil Leadership Pipeline blive tilpasset den enkelte arbejdsplads. Ledelse er et fag men lederopgaven er forskellig fra niveau til niveau. side 5

6 side 6

7 Ledelsesgrundlag Samskabelse I Sønderborg Kommune handler samskabelse om at etablere en kultur, hvor ledere og medarbejdere skaber løsninger sammen med borgere, brugere og virksomheder. Samskabelsen er en grundlæggende tilgang til at løse, udvikle og kvalificere kerneopgaven på. Samskabelse er en nuanceret opgaveløsning med borgeren i centrum og sådan, at borgeren oplever kommunen som en enhed. Samskabelse er at nedbryde siloer og i stedet arbejde sammen; i samskabelsen skal man kunne give og tage. Det handler om tillids baseret ledelse, hvor man ikke tæller i noget-for-noget, men hvor man tror på, at vi ved at yde sammen og give til hinanden kan opnå de bedste resultater for Sønderborg Kommune. Tænk smart Tænk smart handler om at frisætte kreativiteten; om at tænke innovativt, udnytte synergier, gå nye veje i løsningen af kerneopgaven for at optimere resultatskabelsen. Det handler om ekstern og intern videndeling og om at tænke samskabelse i nye relationer. Det er at gå fra en 0-fejlskultur til en læringskultur. Tænk smart forudsætter, at lederen er omstillingsparat, kan og vil delegere og give medarbejderne spillerum. Understøtter primært de personalepolitiske værdier: Engagement og samarbejde. Understøtter primært de personalepolitiske værdier: Samarbejde og dialog. side 7

8 Lederen skal ville sine medarbejdere. Meningsskabelse Forudsætningen for, at man som medarbejder kan være motiveret, er, at man kan se en mening med det arbejde, man udfører. Det er derfor afgørende, at man som leder kan skabe mening for sine medarbejdere. Ved at have fokus på kerneopgaven kan med arbejderne se en mening i arbejdet og opleve arbejdet som værdiskabende. Det handler om at etablere motivation, der gør, at medarbejderne ser et højere formål med deres arbejde. De skal opleve ejerskab og brænde for at gøre en positiv forskel. Understøtter primært de personalepolitiske værdier: Engagement og samarbejde. Politisk tæft Vi arbejder i en politisk styret organisation, hvor byrådet er valgt ud fra forskellige politiske overbevisninger. Derfor er der forskel på den politiske logik og den administrative logik. Som leder skal man kunne forstå, respektere og agere i det politiske system. Som leder skal man fagligt kunne kvalificere grundlaget for den politiske beslutning. Omvendt skal man kunne lede nedad. Det handler om at oversætte og udmønte den politiske beslutning, så den giver mening, forståelse og accept i organisationen. Understøtter primært de personalepolitiske værdier: Dialog og samarbejde. Tydelighed Tydelig ledelse handler om at præcisere retning og rammer, sådan at medarbejderne ved, hvad lederen forventer af dem og hvilket råderum, de har. Lederen skal bære de personalepolitiske værdier, og ville sine medarbejdere. Tydelig ledelse handler også om at tage lederskabet på sig; om at være beslutsom og handlekraftig. Understøtter primært de personalepolitiske værdier: Anerkendelse, engagement, dialog og samarbejde. Ordentlighed Ordentlighed handler om ledernes selvledelse. Om at være en rollemodel, der går forrest og om at være autentisk som menneske at tage ansvar og gøre det, man siger. Ordentlighed handler også om at være rummelig og om at vise tillid til sine medarbejdere. Som leder skal man være sig sin position og rolle bevidst; være selvreflekterende og professionel. Den ordentlige leder er anerkendende og loyal nedad og opad. Understøtter primært de personalepolitiske værdier: Engagement og samarbejde. side 8

9 LEDELSESGRUNDLAG - SØNDERBORG KOMMUNE

10 En udviklingsog læringskultur er en forudsætning for at kunne udløse et potentiale. Potentialeudvikling Potentialeudvikling handler om at se muligheder i organisationen på tværs, på langs, kreativt og/eller innovativt alt sammen med fokus på at løse kerneopgaven. Det handler om: Kompetenceudvikling Talentudvikling Organisationsudvikling Opgaveløsning Potentialeudvikling kræver bl.a., at medarbejderne får (nye) udfordringer, som de er i stand til at mestre. Så gennem potentialeudvikling kan lederen gøre det spændende for medarbejderne at komme på arbejde. En udviklings- og læringskultur er en forudsætning for at kunne udløse et potentiale. Understøtter primært de personalepolitiske værdier: Engagement og samarbejde. Timing og kommunikation er essentielt i processen. Understøtter primært de personale politiske værdier: Samarbejde, anerkendelse og dialog. Kommunikation og lederen som rolle model er afgørende, hvis medarbejderne skal opleve lederen som tydelig, troværdig og autentisk. Understøtter primært den personalepolitiske værdi: Dialog. Resultatskabelse Resultatskabelse handler om, at lederen har ansvaret for at løse kerneopgaven og skabe resultater. Lederen hjælper og understøtter medarbejderne i en effektiv opgaveløsning ved at rammesætte opgave, mål og tidsplan og give konstruktiv feedback. Resultatskabelse forudsætter både ledernes og medarbejdernes kompetencer og engagement. Det er en ledelsesopgave at udvikle og vedligeholde medarbejdernes kompetencer og engagement for opgaveløsningen. Lederen holder fokus på de resultater, der skabes og fejrer succeserne. Understøtter primært de personalepolitiske værdier: Engagement og samarbejde. side 10

11 side 11

12 side 12

13 Leadership Pipeline SAMSKABELSE Direktion Chef Leder af ledere Leder af medarbejdere er et samskabende team understøtter organisationen i at samskabe med borgere og virksomheder understøtter tværgående politikker og samarbejder understøtter politisk samskabelse formulerer og etablerer en kultur, så medarbejderne i hele chefområdet i videst muligt omfang involverer borgerne i beslutninger og kommunens service etablerer samarbejde på tværs, så borgerne ikke oplever kommunen som søjleopdelt sikrer sammenhængskraft i organisationen udvikler synlige og resultatskabende samarbejder med borgerne og det omkringliggende samfund sikrer, at lederne har fokus på kerneopgaven skaber forståelse for nødvendigheden af en nuanceret tilgang til opgaveløsningen afdækker områder med potentiale for samskabelse coacher, følger op og giver feedback til medarbejderne er en vigtig kulturbærer, der viser vejen for medarbejderne sikrer, at medarbejdere og lederen selv har fokus på kerneopgaven arbejder for at opbygge relationer op, ned, ud og ind der understøtter kerneopgaven LEDELSESGRUNDLAG - SØNDERBORG KOMMUNE side 13

14 TÆNK SMART Direktion Chef Leder af ledere Leder af medarbejdere tænker smart på tværs i hele organisationen skaber i det politiske system plads, mod og forståelse for nye løsninger påskønner aktivt nye tanker og ideer formulerer og understøtter strategisk, at der er plads til utraditionelle løsninger i chefområdet også ved at etablere samarbejder på tværs påskønner den kreative opgaveløsning overfor medarbejderne, og skaber økonomisk råderum hertil er modig og tager en risiko understøtter ledere i at skabe en kultur, som frisætter medarbejdernes kreativitet i forhold til udfordringerne inddrager og sætter ledernes kompetencer i spil påskønner og anerkender ledernes kreativitet skaber rum, hvor kreativiteten kan sættes fri udvikler en tryg og tillidsfuld kultur, så der tænkes innovativt, synergier spottes og udnyttes opfordrer medarbejderne til at turde gå nye veje i løsningen af kerneopgaven har fokus på praksislæring og videndeling side 14

15 Direktion Chef Leder af ledere Leder af medarbejdere giver mening MENINGSSKABELSE kommunikerer den meningsskabende sammenhæng kommunikerer den politiske vision til organisationen oversætter de politiske og ledelsesmæssige beslutninger i forhold til, hvad det betyder for lederne formulerer den strategiske retning for chefområdet prioriterer ressourcerne i forhold til beslutninger og strategier sikrer forståelse i organisationen for de politiske udmeldinger skaber mening og forståelse for kerneopgaven i organisationen kommunikerer klart ud i organisationen definerer kerneopgaven klart og tydeligt for medarbejderne og går i dialog med dem omkring opgaveløsningen indgår i dialog med medarbejderne for at skabe forståelse, ejer- og følgeskab om kerneopgaven viser den røde tråd fra de politiske mål og strategier til det operationelle niveau, hvor medarbejderne skal agere formidler passion, drømme, idéer og viser en klar retning Lederens skal motivere sine medarbejdere, så de ser et højere formål med deres arbejde.

16 Som leder skal man kunne forstå, respektere og agere i det politiske system. Direktion Chef Leder af ledere Leder af medarbejdere POLITISK TÆFT sætter det politiske niveau i centrum rådgiver og vejleder det politiske niveau skaber sammenhæng mellem det politiske og det organisatoriske niveau leder op og ned og oversætter de politiske beslutninger for medarbejderne i chefområdet viderebringer vigtig viden til Direktionen og dermed til det politiske niveau etablerer gode relationer til chefområdets samarbejdspartnere formulerer tydelig retning i eget chefområde indenfor de kommunale visioner er loyal overfor ledelseslag over oplyser det politiske niveau oversætter politiske beslutninger til ledere på det udøvende niveau støtter, vejleder og coacher lederne i at udleve politiske beslutninger tilegner sig viden om og har fornemmelse for, hvad der kan have politisk interesse eller fokus og orienterer næste ledelsesniveau kommunikerer og omsætter faglige problemstillinger til politisk beslutningsgrundlag med handlemuligheder omsætter politiske beslutninger til konkrete handlinger arbejder konstruktivt i et politisk system og navigerer på den offentlige scene side 16

17 TYDELIGHED Direktion Chef Leder af ledere Leder af medarbejdere sætter tydelige strategiske og politiske rammer for organisationen er rollemodel formulerer chefområdets kerneopgaver indenfor de samlede kommunale opgaver oversætter de politiske budskaber til faglig retning og muligheder indenfor chefområdet tydeliggør chefområdets målsætninger i relation til medarbejdernes løsning af kerneopgaven kommunikerer klart opstiller klare, gennemsigtige og letforståelige mål giver tydelige udmeldinger omkring retning og rammer samt forventninger til opgaveløsningen og adfærd over for medarbejdere og egen leder følger op på forventningerne både på overordnet niveau og i dagligdagen, blandt andet igennem MUS og feedback på konkrete opgaver fokuserer på kommunikation for at sikre tydelighed sætter klare mål og rammer blandt andet ved hjælp af uddelegering, feedback, vurdering og coaching side 17

18 ORDENTLIGHED Direktion Chef Leder af ledere Leder af medarbejdere er loyal og troværdig i forhold til hele organisationen er en tydelig rollemodel både i forhold til at efterleve kommunens værdier og i forhold til at gå forrest som kulturbærer på baggrund af prioriteringer oppefra er en tydelig rollemodel både i forhold til at efterleve kommunens værdier og i forhold til at gå forrest som kulturbærer, på baggrund af prioriteringer oppefra er loyal og troværdig i forhold til hele organisationen sikrer sammenhængskraft i forhold til ressourcer og forventninger er loyal og troværdig i forhold til hele organisationen er en tydelig rollemodel både i forhold til at efterleve kommunens værdier og i forhold til at gå forrest som kulturbærer, på baggrund af prioriteringer oppefra er rollemodel og promoverer organisationens demokratiske værdier gennem egne handlinger læser og forstår menneskelige relationer kommunikerer rettidigt, sikkert og troværdigt mundtligt, skriftligt og nonverbalt er loyal op og ned, herunder også melder ud, til/fra udviser troværdighed og synlig integritet overfor medarbejderne og organisationen som helhed er en tydelig rollemodel, både i forhold til at efterleve kommunens værdier og i forhold til at gå forrest som kulturbærer, på baggrund af prioriteringer oppefra side 18

19 POTENTIALEUDVIKLING Direktion Chef Leder af ledere Leder af medarbejdere sætter strategiske rammer for potentialeudvikling er rollemodel og udvikler potentialer i eget direktørområde udvikler potentialer i direktionens fælles opgaveløsning formulerer strategien i forhold til chefområdets nuværende opgaver og fremtidige udfordringer udvikler potentialer blandt andet gennem organisationsudvikling, for eksempel gennem kompetenceudvikling og rekruttering af medarbejdere identificerer ledertalenter og understøtter deres udvikling udfordrer sit lederteam med passende forstyrrelser omsætter politiske visioner til smarte driftsløsninger spotter potentialer i opgaveløsning, i egen organisation, på tværs i organisationen, hos medarbejderne mm. leverer gode rammer, så medarbejderne får mulighed for at få udfordringer og bidrager til udvikling udfordrer og udvikler medarbejderne med nye opgaver, roller mm. giver konstruktiv feedback er åben og imødekommende og etablerer gode relationer på tværs i organisationen ser muligheder og udvikling i hver enkel medarbejder, og rekrutterer medarbejdere ud fra forskellighed og ikke kun fag-faglighed side 19

20 RESULTATSKABELSE Direktion Chef sætter en strategisk ramme, der giver resultater i hele organisationen kommunikerer strategien og resultaterne synliggør resultater for det politiske niveau anerkender resultater opnået i organisationen sikrer budgetoverholdelse sætter og ændrer strategisk retning for at nå resultater etablerer samarbejde på tværs af sektorer og afdelinger, når dette giver bedre resultater sikrer resultater inden for den økonomiske ramme lever op til de politiske prioriteringer præsenterer resultaterne opad, så det fremgår, om og hvorvidt de politiske prioriteringer er nået side 20

21 Leder af ledere Leder af medarbejdere sikrer optimal udnyttelse af ressourcer uddelegerer, hvor det er muligt, for at understøtte medarbejdernes engagement sikrer målbare resultater fejrer succeser skaber samarbejde på tværs af sektorer og afdelinger, når dette giver bedre resultater skaber resultaterne indenfor den økonomiske ramme motiverer medarbejderne og sikrer følgeskab følger op og giver konstruktiv feedback fokuserer på resultater og fejrer disse har en fagfaglig viden og forståelse på felter, der indgår i og grænser op til kerneopgaven ser opgaveløsningen i et tværfagligt og ledelsesfagligt perspektiv sikrer udvikling i medarbejdernes kompetencer etablerer samarbejde på tværs af sektorer og afdelinger, når dette giver bedre løsning af kerneopgaven skaber resultater inden for den økonomiske ramme udviser troværdighed og engagement for at skabe de bedst mulige resultater gennem andre ved hjælp af effektiv opgaveløsning samt målsætning. side 21

22 Mine noter side 22

23 side 23

24 Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Kommunikation

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE - er et samskabende team - understøtter organisationen i at samskabe med borgere og virksomheder - understøtter tværgående politikker og samarbejder - understøtter politisk

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum.

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum. Ledelse - sådan! Ledelse sådan! Ledelsesgrundlaget i Rebild Kommune skal være med til at sikre, at vi har den rigtige ledelse til den bedst mulige løsning af kerneopgaven og den rigtige ledelse i forhold

Læs mere

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften Vær fornyende Ta ledelse Kerneopgaven Skab følgeskab Ha styr på driften Ledelse - sådan! Vær fornyende Ledelse sådan! Ta ledelse Kerneopgaven Ha styr på driften Skab følgeskab Ledelsesgrundlaget i Rebild

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Det nordfynske ledelsesgrundlag

Det nordfynske ledelsesgrundlag Det nordfynske ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Skanderborg Kommune. Ledelsesevaluering Direktionsrapport

Skanderborg Kommune. Ledelsesevaluering Direktionsrapport Skanderborg Kommune Ledelsesevaluering 2018 Direktionsrapport OVERBLIK - Total Jeg er en god leder 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig () () () () Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Rollebeskrivelser i borgervisitationen

Rollebeskrivelser i borgervisitationen Rollebeskrivelser i borgervisitationen Udgangspunktet er ledelsesgrundlaget med de 4 fokuspunkter: Ta ledelse, Skab følgeskab, Ha styr på driften og Vær fornyende. Følgende roller er beskrevet: Visitator

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget Ledelsesgrundlag Kolding Kommune 6 kompetencer Med ledelsesprincipperne viser vi den retning, organisationen skal udvikle sig i og knytter værdier til

Læs mere

Medarbejder og leder i nærværs organisationen

Medarbejder og leder i nærværs organisationen Medarbejder og leder i nærværs organisationen 2017 FORORD Medarbejderog ledelsesgrundlag Du sidder med Vallensbæk Kommunes medarbejder- og ledelsesgrundlag i hånden og dermed en beskrivelse af forventningerne

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Maj 2016

Ledelsesgrundlag. Maj 2016 Ledelsesgrundlag Maj 2016 1 Indledning I efteråret 2015 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag for Trekantområdets Brandvæsen Alle afdelingschefer og sektionsledere har udarbejdet

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde

Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Kodeks for bæredygtigt MED-samarbejde Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver kompetente medarbejdere og ledere, der vil arbejde for en bæredygtig arbejds- og samarbejdskultur, hvor

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Billund Kommunes Ledelsesgrundlag

Billund Kommunes Ledelsesgrundlag Billund Kommunes Ledelsesgrundlag Ledelse som en samskabende proces Strategiskabelse Meningsskabelse innovationsprocesser Selvforståelse Opgaven Samfundsforståelse faglige processer Samskabelse Resultatskabelse

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG AABENRAA STATSSKOLE

LEDELSESGRUNDLAG AABENRAA STATSSKOLE LEDELSESGRUNDLAG AABENRAA STATSSKOLE April 2018 INDLEDNING På Aabenraa Statsskole tror vi på, at god ledelse spiller en betydelig rolle i at skabe den bedste uddannelse og arbejdsplads for eleven, for

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

LEDELSES- GRUNDLAG FOR AALBORG UNIVERSITET

LEDELSES- GRUNDLAG FOR AALBORG UNIVERSITET LEDELSES- GRUNDLAG FOR AALBORG UNIVERSITET Forord en hjælp til at navigere For AAU er god ledelse afgørende. Vi skal indfri vores ambitioner i en foranderlig verden og vil skabe sammenhæng mellem den overordnede

Læs mere

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune HVIDOVREVEJEN Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune 1 LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG for Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en veldrevet organi sation, der bygger på en anerkendende

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

LEDELSE PÅ JAMMERBUGTSK. Kommunalbestyrelsens vision Direktionens strategiplan Kulturnøglerne Ledelsesgrundlagets seks temaer

LEDELSE PÅ JAMMERBUGTSK. Kommunalbestyrelsens vision Direktionens strategiplan Kulturnøglerne Ledelsesgrundlagets seks temaer LEDELSE PÅ JAMMERBUGTSK Kommunalbestyrelsens vision Direktionens strategiplan Kulturnøglerne Ledelsesgrundlagets seks temaer Kommunalbestyrelsens vision: Ledelsesgrundlaget i Jammerbugt kommune er skabt

Læs mere

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018

SOSU Nord. Fælles ledelsesgrundlag. Januar 2018 SOSU Nord Fælles ledelsesgrundlag Januar 2018 1 God ledelse på SOSU Nord Introduktion / forord Ledelsesgrundlaget beskriver ledergruppens fælles forståelse af, hvad der er god ledelse på SOSU Nord. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Metropol

Ledelsesgrundlag for Metropol Ledelsesgrundlag for Metropol 2 Ledelsesgrundlag for Metropol Forord Ledelse og styring er to forskellige ting. Ligesom management og leadership er det. Hvor styring i mange tilfælde adresserer strukturer,

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER

LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER LEDELSE SOM EN STÆRK MEDSPILLER HOLBÆK KOMMUNES LEDELSESGRUNDLAG 1 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 1 16-11-2015 08:43:14 2 Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag_liggende.indd 2 16-11-2015 08:43:14

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016

LEDELSESGRUNDLAG. Sorø Kommune 2016 LEDELSESGRUNDLAG Sorø Kommune 2016 LEDELSE I SORØ KOMMUNE Ledelsesgrundlaget beskriver, hvordan ledelse udøves på en god måde i Sorø Kommune, og hvilke rammer ledelsen agerer indenfor. Ledelsesgrundlaget

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne

Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Strategi for det specialiserede socialområde for voksne Forord Denne strategi er gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Strategien er blevet til i forlængelse af, at der er gennemført

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Assens Kommune som arbejdsplads Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNE CENTERCHEF FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL

GULDBORGSUND KOMMUNE CENTERCHEF FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL GULDBORGSUND KOMMUNE CENTERCHEF FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL Indledning Guldborgsund Kommune har besluttet at udvide direktionen. I den forbindelse er vores centerchef for Teknik og Miljø blevet

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Passion. Relation Ambition Motivation. Ledelses- og medarbejdergrundlag. kalfor.dk side 1

Passion. Relation Ambition Motivation. Ledelses- og medarbejdergrundlag. kalfor.dk side 1 Passion Relation Ambition Motivation Ledelses- og medarbejdergrundlag kalfor.dk side 1 Baggrund Kalundborg Kommune - vores ejere - arbejder aktivt på at fremme bæredygtig udvikling for at sikre, at Kalundborg

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune.

Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune. LEDELSESGRUNDLAG Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune. Ledelse i Høje-Taastrup Kommune hviler på kommunens fire værdier: Helhed Ledere i Høje-Taastrup

Læs mere

gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Ledelsesgrundlag for ledere i Gladsaxe Kommune En leder i Gladsaxe Kommune er en ansat, der har selvstændigt personaleansvar og/eller selvstændigt budgetansvar som væsentligste jobfunktion.

Læs mere

Kommunikationspolitik Assens Kommune

Kommunikationspolitik Assens Kommune Kommunikationspolitik Assens Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Kommunikationspolitik...3 1.1 Sådan omsætter vi kommunikationsprincipperne...4 1.2 Sådan føres Kommunikationspolitikken ud i livet...5 1.3 Kommunikation

Læs mere

Kommunikationspolitik Assens Kommune

Kommunikationspolitik Assens Kommune Kommunikationspolitik Assens Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Kommunikationspolitik...3 1.1 Sådan omsætter vi kommunikationsprincipperne...4 1.2 Sådan føres Kommunikationspolitikken ud i livet...5 1.3 Kommunikation

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere