Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade Helsingør Tlf Dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01."

Transkript

1 Notat Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Sagsbeh. Jbe03 Stengade Helsingør Tlf Dato Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem mod 2020 vil blive drøftet på et koordineringsmøde den 8. december 2014 med deltagelse af de centrale operatører i forhold til turismen i Helsingør Kommune, som er Helsingør Kommune (HK), Business & Events Elsinore (BEE) og VisitNordsjælland (VN). Inviteret til mødet: Helsingør Kommune: Stella Hansen, Jørgen Sprogøe, Jesper Bech (referent) Business & Events Elsinore: Tanja Bendixen Kryger VisitNordsjælland: Annette Sørensen I følgende fremlægges en status og fremdrift i forhold til handlingsplanen frem mod 2020.

2 Afstemning af rollefordeling: Helsingør Kommune Helsingør Kommunes opgave inden for turismen er at skabe rammerne for vækst! Det sker gennem en skarp prioritering på turismeområdet, hvor kommunen yder bidrag til turismeindsatsen i Business & Events Elsinore og VisitNordsjælland og er repræsenteret i bestyrelserne i de to organisationer. Turismestrategi og handlingsplanen samt Erhvervs- og Vækstpolitikken er kommunens strategiske udgangspunkt for turismeindsatsen. Kommunens rolle er primært at skabe rammerne for turismen. Desuden har kommunen en vigtig rolle i at sikre styringen, samarbejde og koordinering i forhold til at nå de strategiske mål. Det gælder i forhold til alle fem indsatsområder i handlingsplanen, og det gælder såvel internt imellem kommunens centre såvel som eksternt til en række centrale interessenter (fx Wonderful Copenhagen, VisitDenmark, Turistforeninger osv.) Business & Events Elsinore Ejerne er: Kulturforeningen i Helsingør Kommune, Detailhandelsforeningen i Helsingør Kommune, UdviklingNord, Erhvervs- og Industriforeningen Helsingør, Turistforeningen i Helsingør Kommune og Helsingør Kommune. Business og Events Elsinore er en ny forening etableret på det tidligere Vækst og Viden. Foreningen har til formål at skabe forretningsudvikling i Helsingør Kommune på baggrund af udviklingen af events og begivenheder, som har afsæt i Helsingør Kommunes attraktionskraft. Initiativerne har desuden til formål at tiltrække flere kunder til Helsingør Kommunes kultur, turisme, detailhandel og erhvervsliv i øvrigt. Business og Events Elsinore agerer primært lokalt og indsatsen omfatter bl.a. markedsføring, kommunikation og koordination. VisitNordsjælland Ejerne er fem kommuner: Fredensborg, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Gribskov kommuner. VisitNordsjælland skal ikke alene drive og styre organisationens kerneydelser som dataindsamling, turistinformation, kvalitet, marketing m.v. Indsatsen er også forankret på det politiske-strategiske niveau i kommunernes planlægning (med input fra region og stat). VisitNordsjælland varetager modtageapparatet og driver således også det helårsåbne turistbureau i Helsingør og samarbejder med Hornbæk Turistforening og Helsingør Biblioteker om turistbureauet i Hornbæk. VisitNordsjælland varetager markedsføringsindsatsen i og af Nordsjælland og af byer og begivenheder. Markedsføringen sker bl.a. i et regionalt samarbejde med Danske Destinationer, Wonderful Copenhagen og VisitDenmark. I samarbejde med Helsingør Havne markedsføres Helsingør som krydstogsdestination. VisitNordsjælland varetager desuden turismeudviklingen på tværs af de fem medlemskommuner og med udgangspunkt i visionen Sammen kan vi mere hvor organisationen har fokus på at skabe sammenhæng i oplevelsestemaer, det gode værtskab, kommunikation og professionalisering af erhvervet. 2

3 Handleplan , status Handling Status Kultur og oplevelsesprogram Udvikle publikumsrettede og bookbare aktiviteter med afsæt i Helsingør Kommunes attraktioner Udvikle aktiviteter som binder Kulturhavnen og Helsingør bymidte sammen Vejlede i forretningsudvikling således at kulturarven kan anvendes til at tiltrække og udvikle nye forretningsområder VN Udvikling af ny bookingplatform. Varetagelse og udvikling af aktiviteter til websites og indhold til informationsstandere. Arbejder mod udgivelse af et whats on oplevelseskatalog på tryk i 2015 HK Byrumsgruppen mødes løbende. Kulturprojektet om Murmalerier blev indviet. Der arbejdes mod en samlet løsning for åbning af Karmeliterklostrets have samt formidling VN CampVino kurser om værtskab og forretningsudvikling for turismeaktører. Unikke Mødesteder er blevet konsolideret. Indsatsen bør have øget fokus fremadrettet eftersom CampVino kurser fremadrettet bortfalder. Ønske fra aktører fx Museerne om hvordan vi får arbejdet mere systematisk med sundtoldsmarkedet. Det bliver påpeget at arbejdet med forretningsudvikling omkring en ny nationalpark bør fremgå af handlingsplanen fremadrettet. Udvikle oplevelser og aktiviteter hvor idræt og bevægelse indgår Udvikle oplevelser hvor kulturarven indgår Udvikle oplevelser hvor Øresund anvendes Udvikle oplevelsespakker rettet mod vidensturister (erhvervsturisme), fx klimaturisme HK - Gran Fondo, Ironman, Kronborg Stafet, Kronborg Cup osv. Solidt fundament men skridtet bliver at konsolidere og profilere på eksisterende aktiviteter. Det blev besluttet at der fremadrettet er et behov for at rollefordelingen og koordineringen blandt HK, VN, BEE fremgår mere eksplicit af handlingsplanen HK, BEE Gadeteaterfestival, Sundtoldsmarked, Shakespearefestival 2014, Wienerbal. HK, BEE DM i Surf, Elsinore Calling VN Udvikling af erhvervsturismeområdet er et nyt forretningsområde for VN. Et indledende tværkommunalt møde har været afholdt med deltagelse af BBE og HK, med kortlægning af virksomheder med national og internationalt interesse findes. Samtidig er et regionalt projekt med Region Sjælland og Region H, med Copenhagen 3

4 Capacity i gangsat. En koordinering af de to projekter er nødvendig. Det blev besluttet at der fremadrettet er et behov for at tænke erhvervsturismen bredere til også at inkludere møde og event turisme som er Unikke Mødesteders primære fokus. Kommunikationsplan Udvikle varemærket for Helsingør Udvikle varemærket for Hornbæk herunder markedsføring af Hornbæk som bade- og havneby Formidling af oplevelserne i Helsingør Kommune via VisitNordsjællands kanaler. Markedsføring og udvikling af et godt modtageapparat både personligt og online Udvikle formidlingsformer og -kanaler med henblik på at styrke besøgstallene og synliggøre kulturarven Formidling af idrætslivet og idrætsbegivenheder i turismesammenhæng Formidling af turisme på tværs af Øresund via VisitNordsjællands Kanaler På baggrund af de regionale tråde i dette og andre punkter, blev det besluttet, at der er et behov for at samarbejde på det regionale og nationale plan fremgår mere eksplicit af handlingsplanen. HK, VN Har understøttet kultur og aktiviteter der understøtter kulturhistorien gennem bl.a. Kulturhavn Kronborg, Hamlet. Fx gennem Kinasatsningen Formuleringen har brug for at blive skærpet fremadrettet HK, VN, BEE Har understøttet kultur og aktiviteter der understøtter Hornbæks ønskede revitalisering som Hornbæk i verdensklasse, Badebysprojektet Den Danske Riviera og Lysets by Formuleringen har brug for at blive skærpet fremadrettet VN - Magasin, infostandere, web, nationale tiltag, Unikke Mødesteder, Guidede ture i HK, Nyhedsbreve og PR og presseture. Der er et behov for at strategiske markedsføringskampagner og PR fremgår eksplicit HK, VN - Ny løsning for infostander i Hornbæk, ændret åbningstider for turistbureauet i Helsingør, værtskabskurser HK, VN - #oplevhelsingør, helsingør.dk, online bookingsystem, bevilling til kulturpromenade i 2015, Nye turistinformationsskilte i Hornbæk og Helsingør BEE, VN BEE har en forventning om formidling gennem brochurer, pakker, kuponer, ledsagerprogrammer osv. VN arbejder med eksisterende kanaler Der er et ønske om at styrke samarbejdet med Helsingborg og Øresundsregionen generelt. Et område der endnu ikke er blevet prioriteret, men 4

5 som får øget fokus fremadrettet. Markedsføring af Helsingør Kommunes natur- og kulturværdier som danner rum for fordybelse, selvudvikling, lederudvikling osv. i relation til helårsturister og mødemarkedet. Helårsåben turistinformation med udvidet betjening/åbningstider i turistsæsonen i Hornbæk Helårsåben turistinformation i Helsingør Markedsføring af Helsingør som krydstogsdestination Infrastruktur Forretnings- og kompetenceudvikling i service- og turismeerhvervet Udvikle servicekompetencer og godt værtskab (EUprojekt) Skabe pulje til tiltrækning af møder og konferencer til Helsingør Kommune Skabe fysisk sammenhæng mellem Kulturværftet og bymidten og omdannelse af Havnegade Udvikle Hornbæk som turistmål med planmæssige rammer for, at Hornbæk by får et løft. Det blev besluttet at formuleringen fremadrettet ændres til at indeholde en højere grad at gensidig dialog om kommunikation på tværs af sundet. VN Unikke Mødesteder er det eneste initiativ der decideret beskæftiger sig med mødeturismen. Det blev besluttet, at formuleringen fremadrettet ændres til at indeholde en højere grad af erhvervsturisme HK, VN Årlig evaluering og dialog omkring bedste løsning HK, VN Årlig evaluering og dialog omkring bedste løsning. Evaluering i 2014 har resulteret i nye åbningstider for 2015 jf. orientering til KTU 3. dec VN, Helsingør Havne Arbejdet med Cruise North Copenhagen med nyt markedsføringsmateriale, famtrips og styrket samarbejde med Helsingborg og Hundested Havn VN CampVino kurser til erhvervet gennem EU projekt. Projektet afsluttet, så vi står vi over for en opgave i at sikre den kontinuerlige uddannelse af erhvervet. Det blev besluttet at turismeuddannelse skal skrives ind og have et øget fokus i VN Badebysprojektet Den Danske Riviera afsluttes nu. Det blev besluttet at uddannelse af erhvervet skal skrives ind og have et øget fokus i Det blev besluttet at punktet fremadrettet ikke længere er aktuelt og skal skrives ud HK - Havnegade renovering færdig i 2015 HK, VN Der arbejdes med en ansøgning til regeringens forsøgsordning om kystturisme og et generelt bedre koordineret samarbejde med Naturstyrelsen omkring turismeudvikling og events i Hornbæk. Nye turistinformationsskilte blev opsat og VisitNordsjællands potentialeplan fremlagt 5

6 Begivenhedskoordinering på Kultur- og oplevelsesprogrammet særligt i relation til Kulturhavnen Gennemføre en gæsteanalyse Udvikle kulturkort som giver adgang til attraktionerne i Helsingør Kommune Planlægge for de turistmæssige udviklingsområder i Helsingør kommune herunder Sommariva Sikre fundraising til turismeudvikling og markedsføring Sikre en hensigtsmæssig skiltning i byens rum og langs vejene Sikre kvaliteten af byens rum, strande (blå flag) mv. Sikre sammenhæng mellem den turistmæssige betjening på Helsingør Turistinformation og Kulturværftet Udarbejdelse af rekreativ kystplan for Helsingør og Gribskov Kommuner HK Bl.a. er der fundet økonomi til ansættelse af en turisme- og eventkoordinator. Der arbejdes for at styrke samarbejdet og dialogen med kulturhavnens aktører om større events. Positivt at Kronborg har fået ny eventkoordinator HK - Første analyse gennemført og fremlagt for KTU den 12. jan HK Arbejdet med et kulturkort er sat på standby. Man har villet realisere det i HH-samarbejdet, men man ønsker i stedet at lave et tættere samarbejde omkring store events og undersøge mulighederne i øget fokus på og udvikling af Copenhagen Card Det blev besluttet at punktet ikke længere er relevant i handlingsplanen og skrives ud HK Arbejdet med den Rekreative kystplan. HK er ved at kigge på mulighederne for nyt stadion, men ingen tiltag for turisme. Det er ikke et opmærksomhedspunkt, men området har fokus gennem en række sideløbende initiativer HK, VN Der pågår fundraising aktiviteter i større fremtidige projekter bl.a. Dragon Gold Cup og Shakespearefestival i 2016 Der arbejdes i WoCo og VN på at sikre interreg eller andre EU-midler til turismeudvikling de kommende år. HK Attraktionsskilte og oversigtsskilte opsat i Helsingør og Hornbæk. Påvirkning af mobilitetsplan og ny planstrategi. HK Øget samspil mellem HK centre. Zonering af strande til rekreative formål med NST. VN, HK Punktet er indfriet gennem den årlige evaluering af turistinformation og bureau. Der arbejdes kontinuerligt med en evaluering af lokation og virke VN, HK Potentialeplan er udviklet for Hornbæk, ligesom kommunens rekreative kystplan er udviklet. 6

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til 2022... 2 Indledning... 3 Formålet

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16

TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 TILBUD PÅ VÆKSTAFTALE 2014-16 Vækstaftale Forslagsstiller Ved flere parter i et konsortium angives den ledende part, mens øvrige parter indgår nedenfor under samarbejdspartnere Juridisk ansvarlig og kontaktperson

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST

Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland. Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST Netværket for ferie- og erhvervsturisme i Kongernes Nordsjælland Ny netværksmodel for VisitNordsjælland 2014 SAMMEN SKABER VI VÆKST FLERE GÆSTER FLERE OVERNATNINGER FLERE BESØG FLERE MØDER CAMP VINO PARTNERSKABSMODEL

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE I PRAKSIS DESTINATIONSUDVIKLING Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POT ENT IALE DIGITALE BILAG Dette ikon viser, at der er links til digitale bilag

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Oresund Event Center FORANALYSE. Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012

Oresund Event Center FORANALYSE. Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012 Oresund Event Center FORANALYSE Lasse F. Bilstrup & Mille Marcussen Wonderful Copenhagen Analyse & Udvikling 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 6 Indledning s. 3 Aktøranalyse s. 25 Summary & Anbefalinger s. 6 Borgeranalyse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Februar...2 3. ET - Foreningen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME 2014-2016

WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME 2014-2016 WONDERFUL COPENHAGENS STRATEGI FOR HOVEDSTADENS TURISME 2014-2016 Tourism DER SKAL VÆRE KORT VEJ FRA DEN GODE IDE TIL DET KONKRETE PROJEKT, SOM BÅDE SKABER VÆRDI FOR VORES SAMARBEJDSPARTNERE OG FOR KØBENHAVN

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere