Uddannelsesrådet. Referat af møde den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesrådet. Referat af møde den 27.11. 2015"

Transkript

1 Uddannelsesrådet Referat af møde den

2 Uddannelsesrådet Tid: Fredag d. 27.november 2015 kl Sted: Deltagere: Rektors mødelokale Bjarne Graabech Sørensen (prorektor, formand), Henning Andersen (uddannelsesdirektør TEK), Lars Grassmé Binderup (prodekan HUM), Martin Svensson (institutleder NAT), Merete Munk (uddannelseschef SUND), Ole Friis (prodekan SAM), Morten Hansen (studiechef). Under punkt 2 og 3 deltager Jesper Hedegaard Vesterbæk. Under punkt 6 deltager Frederik Lassen. Under punkt 7 deltager Maria Cecilie Vonsild. Afbud: Sekretariat: Mogens Theodorsen, Charlotte Hundstrup Nielsen (Studieservice) Indhold 1. Velkommen, opfølgning fra sidste møde samt generel orientering Model for opgørelse af nøgletal til uddannelsesberetning Procesplan for den digitale uddannelsesberetning (DUB) Status i arbejdsgruppen vedr. optimering af kandidatoptaget for Direktionens opfølgning på udviklingskontraktens punkt om frafald Indstillinger til tværgående topprioriteter på baggrund af resultaterne af Studiemiljøundersøgelsen 2015 for heltidsstuderende Optagelsesprocedurer for internationale ansøgere Bruttoliste over emner til kommende møder i Uddannelsesrådet Eventuelt

3 1. Velkommen, opfølgning fra sidste møde samt generel orientering a. Godkendelse af referat Godkendt. b. Formanden orienterer: Budgetstrategi: Der arbejdes i de faglige miljøer og i direktionen med budgettet for de kommende år. Der udarbejdes på baggrund af input fra de faglige miljøer og drøftelser i direktionen en indstilling til bestyrelsen om udmøntning af budgetstrategi. Fremdriftsreformen: Der blev orienteret om den indgåede aftale af mellem forligspartierne om justering af fremdriftsreformen. Direktionen vil fastlægge rammerne, hvorefter emnet vil blive drøftet på kommende møder i Uddannelsesrådet. Sekretariatsmæssig forberedelse af møderne i UR Sekretariatet har udarbejdet et oplæg om sekretariatsmæssig forberedelse af møder i UR ved tilpasning af dagsordenpunkter og reduktion af bilagsmængden til møderne (vedlægges referatet til UR-medlemmerne). Medlemmerne i Uddannelsesrådet tilsluttede sig forslagene. Notatet om sekretariatsmæssig forberedelse sendes til sagsbehandlerne, så den ændrede praksis kan træde i kraft. 3

4 2. Model for opgørelse af nøgletal til uddannelsesberetning Punktet blev udsat i UR-mødet den Kvalitetskoordinator Jesper Hedegaard Vesterbæk deltager under behandling af punktet. Sagsfremstilling: Sag om nøgletal blev senest drøftet på møde den i Uddannelsesudvalget, hvor det besluttedes, at der i regi af UR-KVAL og SAK-KVAL skal arbejdes videre med forslag om indførelse af et mellemniveau (gul lampe) som foreslået på det seneste UR-møde. På foranledning fra Uddannelsesrådet (UR) har den studieadministrative koordineringsgruppe for kvalitetsarbejdet (SAK- KVAL) udarbejdet forslag til nye nøgletal for monitorering af uddannelseskvaliteten i relation til frafald, studietid og beskæftigelse. I forslaget er indarbejdet indførelsen af et mellemniveau mellem uacceptabelt (rød lampe) og acceptabelt (grønt flueben). I relation til nøgletal for monitorering af undervisningsaktivitet foreslår SAK KVAL, at denne fastholdes i uændret form. SAK KVAL mener ikke umiddelbart, at indførelsen af et mellemniveau vil give mening for dette nøgletal og vurderer endvidere, at det vil være unødvendigt ressourcekrævende at fundere nøgletallet på andet end den af ministeriet pålagte optælling af undervisningsaktiviteter. Således finder SAK KVAL, at der reelt ikke er grundlag for at ændre på dette nøgletal. I forhold til nøgletal for internationalisering har SAK KVAL ikke udarbejdet ændringsforslag, idet UR ønskede det eksisterende fastholdt. I relation til nøgletal for forskning forventer SAK KVAL, at forslag til revision af dette vil tilgå UR ultimo Idet nøgletal for frafald, studietid og beskæftigelse skal tilpasses i Whitebook, har SAK KVAL prioriteret disse i sagsbehandlingen. I sagsbehandlingen af nye nøgletal har SAK KVAL inddraget prodekan Lars Grassmé Binderup, analysechef Henrik Bahne samt chefkonsulent Bruno Mølgaard Gertsen. UR-KVAL og SAK-ADM indstiller, at Uddannelsesudvalget: 1. at Uddannelsesrådet drøfter forslaget til nye nøgletal. Bilag: 2.1: Forslag til nye nøgletal. Sagsbehandler: Formand for SAK-KVAL, specialkonsulent Per Æbelø, TEK. Referat: 4

5 Lars Grassmé Binderup fremlagde resultatet af arbejdet i SAK-KVAL med revision af nøgletal, herunder forslaget om at indføre en gul lampe i rapporteringen. Frafald på bacheloruddannelser: Martin Svensson foreslog, at nøgletal skal ses i et treårigt perspektiv. Bjarne Graabech Sørensen fremhævede, at der er behov for early warning, så der i disse tilfælde kan foretages interventioner i god tid. 1. Uddannelsesrådet drøfter forslaget til nye nøgletal. Beslutning: Frafald på bachelor- og kandidatuddannelser: Grøn lampe skal markere, at man ligger på landsgennemsnittet. Gul lampe ændres til at markere fra landsgennemsnittet til landsgennemsnittet plus 33 %. Rød lampe skal markere over landsgennemsnittet plus 33 %. Anbefalingerne i resten af notatet blev tiltrådt. Forskningsdækning: Der afventes oplæg om nøgletal for forskningsdækning fra SAK- KVAL. SAK-KVAL udarbejder et dokument om nøgletal til offentliggørelse på sdu.dk 5

6 3. Procesplan for den digitale uddannelsesberetning (DUB) Kvalitetskoordinator Jesper Hedegaard Vesterbæk deltager under behandling af punktet. Sagsfremstilling: Punktet blev udsat fra UR-møde den På møde den i UR blev der efterlyst et foreløbigt oplæg til en procesplan for arbejdet med næste version af uddannelsesberetningen. SAK KVAL har udarbejdet forslag til revideret procesplan for udarbejdelse af uddannelsesberetning samt afholdelse af statusmøder på tværs af fakulteterne. SAK-KVAL indstiller til Uddannelsesrådet: 1. udkastet til procesplan for uddannelsesberetning og statusmøder drøftes. Bilag: 3.1.: Forslag til procesplan for uddannelsesberetning. Sagsbehandler: Formand for SAK-KVAL, specialkonsulent Per Æbelø, TEK. Referat: Merete Munk gav udtryk for, at det er et meget langt forløb, som er afsat til FAK og statusmøder. Ole Friis vurderer, at man forventer at kunne være færdig inden sommerferien. Lars Grassmé Binderup gav udtryk for, at man får god brug for hele perioden. Martin Svensson satser på at få alt på plads inden sommerferien. 1. udkastet til procesplan for uddannelsesberetning og statusmøder drøftes. Beslutning: Forslaget til procesplan blev godkendt. 6

7 4. Status i arbejdsgruppen vedr. optimering af kandidatoptaget for 2016 Sagsfremstilling: Det er tidligere aftalt, at status i arbejdsgruppen vedr. optimering af kandidatoptag for 2016 fremlægges på UR-møder. På det seneste UR-møde blev orienteringen om status for arbejdet med optimering af forløbet af kandidatoptag taget til efterretning, og UR godkendte procesplanen. På UR-mødet den besluttedes følgende: MM orienterede om status i arbejdsgruppes arbejde man er i færd med at sammenskrive forslag om code of conduct samt en model for løbende opfølgning på området. Sag herom fremlægges på næste UR-møde den Formand for arbejdsgruppen, uddannelseschef Merete Munk, SUND, indstiller, at Uddannelsesrådet: 1. drøfter status i arbejdsgruppens arbejde med de enkelte temaer i kommissoriet, Bilag: Der er intet bilag. Referat: Bjarne Graabech Sørensen orienterede om redegørelse udført af Valcon om forløbet af kandidatoptaget i 2015 fremlagt på møde i direktionen samt anbefalinger til det kommende forløb. Direktionen har ikke drøftet det fremadrettede perspektiv, idet udspil herom skal komme fra Uddannelsesrådet. Materialet fra konsulentfirmaet sendes til UR-medlemmerne, så det kan indgå i det videre fremadrettede arbejde. Merete Munk, der inden mødet har eftersendt bilag fra arbejdsgruppen om optimering af kandidatoptag, redegjorde for afrapporteringen fra arbejdsgruppen. Materialet omfatter rammer og ansvar med mål og principper, code of conduct, der sigter på medarbejdere involveret i optagelsesprocessen. Desuden blev fremlagt tidsplan og retningslinjer for kandidatoptaget med markering af obligatoriske frister, der ligger fra december til september. Der er inden for tidsplanen formuleret særlige fokusområder, der skal lægges som præmis for arbejdet i foråret. Der lægges op til, at UR er ansvarlig for processen med kandidatoptaget og udpeger en procesansvarlig, som kan bidrage til løbende at håndtere udfordringer. Endelig lægges der op til et evalueringsmøde. Morten Hansen kvitterede for et godt materiale og tilslutter sig de opstillede mål og principper. Det vurderes, at der er behov for præciseringer omkring 2. og 3. optagelsesrunde. Studieservice lægger vægt på, at der er klare aftaler med FAK om den administrative håndtering. Merete Munk fremhævede, at der kan ske fornøden koordinering og aftaler på møderne indlagt i december. Morten Hansen udtrykte betænkelighed ved forslaget om at gøre UR procesansvarlig. Bjarne Graabech Sørensen gav udtryk for, at der ikke skal udpeges en procesansvarlig, men at der lægges op til, at der 7

8 mellem FAK og Studieservice er gensidig tillid til, at indgåede aftaler om organisering og proces overholdes, og at udfordringer undervejs håndteres. Status i optagelsesforløbet kan løbende drøftes i Uddannelsesrådet. Ole Friis kvitterede for arbejdsgruppens oplæg og foreslog, at det understreges, at det skal være let for de studerede at indgå i hele optagelsesprocessen. Lars Grassmé Binderup tilsluttede sig forslagene fra arbejdsgruppen og lagde op til, at mål og principper kommer til at indgå i kvalitetspolitikken som et nyt princippapir og bemærkede desuden, at arbejdet på fin vis har taget hul på flere af punkterne i det strategiske arbejde (2020) vedrørende internationalisering af uddannelser, som der skal koordineres med. Morten Hansen oplyste, at Karen Heebøll vil etablere et implementeringsudvalg for at sikre en god koordinering og implementering af det kommende optagelsesforløb, herunder afklaring af og aftaler om 2. og 3. ansøgningsrunder. Som led heri holdes der bilaterale dialogmøder med de enkelte uddannelser. Spørgsmålet om repræsentation fra FAK i et implementeringsudvalg blev drøftet. Status i arbejdsgruppens arbejde med de enkelte temaer i kommissoriet drøftes. Beslutning: Uddannelsesrådet tilsluttede sig den overordnet procesbeskrivelse og code og conduct fra arbejdsgruppen, og følger op på punktet på næste UR med behandling af Valcons rapport. 8

9 5. Direktionens opfølgning på udviklingskontraktens punkt om frafald Sagsfremstilling: Drøftelsen af sagen blev indledt på UR-mødet den og genoptages som aftalt. Studieservice har via Rektorsekretariatet modtaget denne henvendelse fra direktionen: Direktionen drøftede på møde den status på udviklingskontrakten, herunder de tre frafaldspunkter, som uddannelsesrådet har haft til forudgående behandling: pkt. 1.2 Mindre frafald på første år af bacheloruddannelsen pkt. 3.2 Mindre frafald blandt studerende med professionsbachelor som adgangsgrundlag pkt. 5.2 Mindre frafald blandt studerende fra uddannelsesfremmede hjem Direktionen vurderer, at det vil være kritisk, om SDU evner at målopfylde udviklingskontrakten ved periodens udløb for de tre målepunkter. Direktionen bemærkede: Udviklingen i frafaldstallene fra 2013 til 2015 går den forkerte vej. Der er i 2015 tydelig diskrepans mellem resultat og måltal. Mindre frafald var også målepunkter i den forrige udviklingskontrakt. Direktionen finder samlet set ikke, at man fortsat kan afvente, at eksisterende indsatser begynder at virke. Direktionen beder uddannelsesrådet om, senest mandag d. 4. januar 2016, at fremsende følgende materiale til Rektorsekretariatet: Forslag til konkrete handleplaner, der nedbringer uddannelsernes frafald - med virkning inden udviklingskontraktens udløb. Direktionen bemærkede i drøftelsen, at der ikke er hellige køer. Der skal gøres noget håndfast, også hvis det er drastiske tiltag, der foreslås direktionen. Ved drøftelse af sagen på møde den blev følgende noteret: Bjarne Graabech Sørensen understregede, at det er direktionens vurdering, at SDU er udfordret på frafald, og der er behov for at sætte øget turbo på tiltag til at reducere frafald. UR-medlemmer fremhæver, at der allerede er fokus på frafald i forbindelse med arbejdet med uddannelsesberetninger. Det vurderes, at det først vil være muligt at se effekt at eksisterende - og nye supplerende tiltag over en lidt længere tidshorisont. De mange tiltag til at fastholde studietid kan medføre et forøget frafald. 9

10 Der er ønske om yderligere talmateriale som grundlag for det fortsatte arbejde med frafald. Bjarne Graabech Sørensen anmoder UR-repræsentanter om at sikre, at tiltag til at reducere frafald får øget opmærksomhed i studienævnene. UR anmoder Rektorsekretariatet om en lidt længere tidsfrist for aflevering af nye handleplaner. Sagen dagsordensættes igen på næste UR-møde. Studieservice foreslår, at processen fra nu og indtil der skal afleveres svar den til Rektorsekretariatet, tilrettelægges sådan, at den fortsatte drøftelse af foranstaltninger til at minimere frafald foregår i 2 spor: 1. Et spor, hvor allerede igangsatte og planlagte tiltag til at minimere frafald fokuseres yderligere 2. Et fast-track spor, hvor der fremlægges radikale tiltag med umiddelbar effekt på frafaldet. Ad 1: Uddannelsesrådet har tidligere i mødet den og drøftet rapportering fra fakulteterne om igangsatte og planlagte tiltag til at modvirke frafald. Studieservice udarbejdede på grundlag af rapporteringerne en kortlægning af iværksatte og foreslåede tiltag til at modvirke frafald opdelt i henholdsvis faser/ indsatsområder samt i curriculære, co-curriculære og extra-currikulære aktiviteter. Bilaget vedlægges igen, idet det kan danne grundlag for en drøftelse af, hvor det vurderes, at der kan sættes ind med øget fokusering for at modvirke og reducere frafald på uddannelserne. Ad 2: På baggrund af henvendelsen fra Rektorsekretariatet skal der fremlægges tiltag, der på den meget korte bane kan give effekt på frafaldet. Dette vil næppe kunne opnås, uden at der fremlægges meget radikale forslag. Studieservice indstiller til Uddannelsesudvalget: 1. drøftelsen af indsatser for at mindske frafald finder sted i 2 spor som angivet i sagsfremstillingen: (1) Et ordinært spor hvor allerede igangsatte og planlagte tiltag til at minimere frafald fokuseres yderligere samt (2) et fast-track spor, hvor der fremlægges radikale tiltag med umiddelbar effekt på frafaldet. 2. igangværende og planlagte tiltag til at minimere frafald gennemgås for at pege på områder, hvor indsatserne skal fokuseres yderligere, 3. forslag fra fakulteterne om radikale beslutninger for at reducere frafald fremlægges og prioriteres. Bilag: 4.1.: Oversigt over iværksatte og planlagte tiltag på FAK til at mindske frafald. 10

11 Referat: UR-medlemmerne var forud for mødet anmodet om at forberede en præsentation af overvejelser om radikale forslag til at nedbringe frafald. Merete Munk: SUND har udfordringer på medicinsk biomekanik og folkesundhedsvidenskab. Her vil man have fokus på MMI og kvote 2. ansøgere. Der efterlyses kursus i stresshåndtering. SUND checker studiegrupper, hvor man følger op på studerende, som ikke deltager. Henning Andersen: Der arbejdes på TEK med at vurdere, hvilke tiltag der virker bedst, så disse tiltag kan gøres obligatoriske fra næste år. Tiltagene vil kunne virke fra sommeren Der er stadig en problematik omkring spøgelsesstuderende, som ved udskrivning kan bidrage til at mindske opgørelsen af frafald. Ole Friis: Studielederne på SAMF er blevet anmodet om at fremkomme med forslag. På visse uddannelser kan der være øget frafald ved 2. runde optag. Det vurderes, at nye forslag vil komme til at medføre øgede omkostninger. Lars Grassmé Binderup: Dimensioneringen justeres efter aftale med ministeriet, så den bedre kan bidrage til at mindske frafald. Dimensioneringen vil i 2016 føre til lukning af hold på 4 uddannelser med stort frafald. Studiestartsprøven vil konsekvent gennemført bidrage til at minimere frafald. Der optages meget få i 2. runde optag. Studier med større frafald udarbejder særskilte nye handleplaner. Martin Svensson: NAT har haft fokus på studietid som en vigtig parameter. Tiltag med sigte på at mindske frafald kan i visse tilfælde medføre studietudsforlængelse. Der er ikke længere noget fælles scienceår, men fagspecifikke forløb, og studieordninger er under tilpasning. Der arbejdes med krav om deltagelse i visse kurser. NAT vil også kigge på muligheden at begrænse for optag i 2. runde på uddannelser, hvor der er tegn på, at frafald og optag i 2. runde hænger sammen. Morten Hansen: Studieservice arbejder på at udvikle og tilpasse udmeldelsesmodulet med nogle præcise spørgsmål, som skal besvares, inden den studerende melder fra. 1. drøftelsen af indsatser for at mindske frafald finder sted i 2 spor som angivet i sagsfremstillingen: (1) Et ordinært spor hvor allerede igangsatte og planlagte tiltag til at Beslutning: Bjarne Graabech Sørensen bad om skriftlige oplæg fra UR-medlemmerne til brug på det kommende UR-møde. 11

12 minimere frafald fokuseres yderligere samt (2) et fast-track spor, hvor der fremlægges radikale tiltag med umiddelbar effekt på frafaldet. 2. igangværende og planlagte tiltag til at minimere frafald gennemgås for at pege på områder, hvor indsatserne skal fokuseres yderligere, 3. forslag fra fakulteterne om radikale beslutninger for at reducere frafald fremlægges og prioriteres. Der udarbejdes på grundlag heraf nogle fælles kategorier af Sekretariatet, idet det samlede materiale drøftes på det kommende UR-møde, inden materialet afleveres til direktionen den

13 6. Indstillinger til tværgående topprioriteter på baggrund af resultaterne af Studiemiljøundersøgelsen 2015 for heltidsstuderende. Arbejdsmiljøkonsulent Frederik Lassen, HR-Service/ Arbejdsmiljøkontoret, deltager under behandling af punktet. Sagsfremstilling: Den lovpligtige studiemiljøundersøgelse gennemføres hvert andet år på Syddansk Universitet. I år har en styregruppe bestående af repræsentanter fra Hovedarbejdsmiljøudvalget, Uddannelsesrådet herunder SAK KVAL samt studerende stået i spidsen for undersøgelsen. I henhold til styregruppens kommissorium er der udarbejdet en række anbefalinger og indstillinger til drøftelse i Uddannelsesrådet på baggrund af studiemiljøundersøgelsen Styregruppen har udvalgt seks tværgående topprioriteter, som uddybes i bilag 1 med en beskrivelse af deres problemstilling samt anbefalinger eller indstillinger. Bilag 2 er baggrundsmateriale vedrørende valget af de seks topprioriteter. Styregruppen ser gerne, at der til den næste studiemiljøundersøgelse i 2017 kan ses forbedringer inden for de seks prioriteter, og vi håber, at Uddannelsesrådet vil dele denne ambition. Mange relevante initiativer er allerede sat i gang, så flere af anbefalingerne handler blot om at støtte samt følge op på dette arbejde. Formand for styregruppen for Studiemiljøundersøgelse på SDU, prodekan Lars Grassmé Binderup, indstiller hermed på vegne af styregruppen til, at Uddannelsesrådet: Bilag: 1. drøfter styregruppens anbefalinger 2. drøfter konkrete indstillinger 3. tager stilling til, hvad den videre proces skal være for hver af de seks tværgående topprioriteter 6.1. Oversigt og uddybning af de 6 tværgående topprioriteter til Uddannelsesrådet 6.2. Supplerende information fra Studiemiljøundersøgelsen som baggrund for de 6 tværgående topprioriteter Referat: Formand for styregruppen vedrørende studiemiljøundersøgelsen, Lars Grassmé Binderup, præsenterede anbefalingerne om tværgående topprioriteter. Det blev fra SUND nævnt, at der ud over styregruppens foreslåede topprioriteter kan være behov for at se nærmere på de fysiske rammer. UR anbefaler, at Fællesområdet/ Teknisk Service kigger nærmere på mulighed for at forbedre de fysiske rammer på universitetet. 13

14 Fakulteternes og fællesområdets handleplaner gøres tilgængelige på: oegelsen Beslutning: Formand for styregruppen for Studiemiljøundersøgelse på SDU, prodekan Lars Grassmé Binderup, indstiller hermed på vegne af styregruppen til, at Uddannelsesrådet: 1. drøfter styregruppens anbefalinger 2. drøfter konkrete indstillinger Se oversigten nedenfor. 3. tager stilling til, hvad den videre Der udarbejdes af sekretariatet for SMUproces skal være for hver af de seks styregruppen en opsamling på de punkter, tværgående topprioriteter hvor UR understøtter tiltagene. Styregruppens indstillinger og Uddannelsesrådets beslutninger: 1. Faglig og social integration Uddannelsesrådets beslutning: Styregruppen finder en forbedret faglig og social integration relevant UR støtter indstillingerne. for at sikre de studerendes engagement og lyst til at fortsætte studiet og til at øge antallet af timer på campus og på studiet i det hele taget. Derfor er det styregruppens anbefalinger og indstilling: at Uddannelsesrådet bakker op om en skærpet opmærksomhed på studiegruppedannelse over for studielederne, som opfordres til både at øge antallet af obligatoriske studiegrupper samt at skabe rammer i undervisningen, som understøtter arbejde i studiegrupper, fx. ved at benytte gruppearbejde og fremlæggelse i undervisningen. at Uddannelsesrådet fortsat bakker fuldt op om implementeringen af principper for studiestart. at Uddannelsesrådet bakker om den nye studenterrettede platform (MitSDU), hvor man let har adgang til de informationer, som er relevante for den enkelte studerende, herunder information om studenterforeninger, som den studerende enten er eller kunne være medlem af, og om arrangementer. Morten Hansen og Bjarne Graabech Sørensen følger op i forhold til SDU s kommunikationsindsatser. at Uddannelsesrådet sikrer at projektgruppen bag MitSDU indtænker muligheden for dels at etablere og fastholde foreninger, og dels at gøre det let at administrere foreninger fx med et overskueligt bookingsystem af lokaler, information om midler og reklame m.v. UR anbefaler, at der sker en styrket dialog på uddannelserne og i regi af Studieservice om tilbud fra studenterforeningerne. 14

15 2. Stress Uddannelsesrådets beslutning: Styregruppen finder en øget brug af feedback i undervisnings- og Der udarbejdes konkrete eksamenssituationen gavnligt for at nedbringe omfanget af uafklarede indstillinger om emnerne til forventninger og dermed stress-niveauet. Derfor er det styregruppens kommende UR-møder. anbefalinger og indstilling: at Uddannelsesrådet sikrer, at kendskabet til SDU Universitetspædagogiks værktøjskasse med information og inspiration til feedbackformer udbredes i fagmiljøerne. at Uddannelsesrådet forholder sig til hvilke initiativer, der kan iværksættes for at sikre en afklaring af de forventninger, der stilles til de studerende. at Uddannelsesrådet sikrer, at der forud for næste studiemiljøundersøgelse i 2017 bliver gennemført en kvalitativ undersøgelse med det formål at give SDU viden om, hvad der ligger bag de studerendes oplevelse af stress, og at bidrage med forslag til initiativer der kan reducere oplevelsen af stress. UR undersøger muligheder for at udbyde kurser i stresshåndtering Anbefales ikke. 3. Information, kommunikation og IT-forhold Uddannelsesrådets beslutning: Styregruppen finder det vigtigt, at de studerendes vurdering af Tilltrådt. Blackboard og sdu.dk forbedres til næste studiemiljøundersøgelse, da en forbedring på området vil skabe en større overskuelighed for den enkelte studerende og forbedre de studerendes mulighed for selv til at søge relevant information, når de har brug for det. En forbedring på området vil også skabe en bedre og lettere kommunikation mellem universitetet og de studerende. Derfor er det styregruppens anbefalinger: at Uddannelsesrådet bakker op om de fælles retningslinjer, der er udarbejdet som standard menupunkter til Blackboard, samt at Uddannelsesrådet følger op på deres udbredelse og anvendelse. at Uddannelsesrådet bakker op om onlinestrategiens initiativ til, at der udarbejdes en fælles platform, som er overskuelig og indeholder relevant information til den enkelte studerende. 4. Studieforberedende- og pauseområder Uddannelsesrådets beslutning: De tiltag og forbedringer de studerende ønsker, arbejder man allerede på at forbedre i projektet Campus Life, hvilket får styregruppen til at anbefale: at Uddannelsesrådet bakker op om de initiativer, som igangsættes under projekt Campus Life, og at der følges op på implementeringen af projektets initiativer. UR støtter forslagene, men tager ikke stilling til, om det er økonomisk muligt at realisere dem. 15

16 5. Forbedre studielivet i Slagelse og Esbjerg Uddannelsesrådets beslutning: Styregruppen finder det vigtigt at forbedre forholdene på campus UR videregiver de påpegede Slagelse og campus Esbjerg i forhold til de studerendes oplevelse af områder til Fællesområdet. studiemiljøet og deres trivsel, da de to campusser får lave scorer. Derfor vil styregruppen indstille: at Uddannelsesrådet sætter fokus på de fysiske forhold på campus Slagelse og campus Esbjerg, herunder anbefaler igangsættelse af initiativer, som kan forbedre de fysiske forhold, bl.a. områder til studieforberedelse og mere indbydende faciliteter til fagligt og socialt samvær. at Uddannelsesrådet følger op på rammerne for faglige og sociale fællesskaber via onlinestrategiarbejdet med særligt fokus på studenterforeningerne på campus Slagelse og campus Esbjerg. 6. Pendlere Uddannelsesrådets beslutning: Styregruppen finder det vigtigt, at de studerende gøres mere bevidste UR ønsker, at der udarbejdes om udfordringerne ved at være pendler. SDU ønsker, at de studerede informationsmateriale til fastholdes i deres studie og trives, så længe de er knyttet til pendlere til det kommende universitetet. Derfor vil styregruppen indstille: optag. at Uddannelsesrådet nedsætter en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en oplysningskampagne (fx ved studiestart) med de udfordringer ved studielivet, som kan følge med det at være pendler. 16

17 7. Optagelsesprocedurer for internationale ansøgere Sagsfremstilling: I forbindelse med udviklingen af SDU Modellen for Test- og Samtalebaseret Bacheloroptag, har projektets styregruppe identificeret en række problemstillinger forbundet med kvote 2 optagelse af internationale studerende. Internationale ansøgere i kvote 2 indgår i prioritering på lige fod med danske ansøgere i kvote 2, og der kan derfor ikke indføres separate tests af internationale ansøgere. Udfordringerne gælder særligt for de bacheloruddannelser der udbydes på engelsk på henholdsvis det Tekniske og Samfundsvidenskabelige Fakultet. Alle ansøgninger sendt til SDU fra udlandet i perioden (jf. Bilag 1: Hvor kommer ansøgningerne fra?): SUND: 699 NAT: 56 TEK: 225 HUM: 262 SAMF: 454 De primære problemstillinger: 1. Valg af testtype til en optagelsesprocedure i kvote 2 gælder for såvel danske som udenlandske ansøgere 2. Ved valg af unitest som en del af optagelsesproceduren er udfordringen, at udbyder af testen (ACER) kræver, at unitest afvikles under fysiske rammer der kan kontrolleres; det vil sige at ansøger skal møde personligt op på et testcenter der er godkendt af ACER. Dette medfører endnu en problemstilling; idet testdeltagelse stiller krav til ansøgernes økonomi (medmindre SDU afholder udgifterne)og mobilitet. 3. Ved valg af samtaler eller skriftlige, fagspecifikke tests, som kan tages fra egen computer i eget hjem, kan der opstå et validitetsproblem, i og med at de fysiske rammer ikke kan kontrolleres efter samme krav, som SDU ellers stiller til digitale eksamener. Løsningsmodeller (Bilag 2: Notat vedr. løsningsmodeller for afholdelse af tests og samtaler for internationale ansøgere): 1. En løsning på anvendelse af en fælles test for studieegnethed er at anvende enten en International Student Aptitude Test (ISAT) eller unitest, som kan tages hele året rundt via det verdensomspændende netværk af testcentre, og som er godkendt af ACER: Prometric. Denne løsning blev drøftet på Direktionsmødet d. 1. oktober, hvor der var en indikation for, at SDU vil afholde udgifterne for testdeltagelse. Så vidt der i Uddannelsesrådet er tilslutning til løsningen, skal Direktionen efterfølgende tage endelig beslutning om dette. 2. En løsning på anvendelse af fagspecifikke test og samtaler er, at den studerende både har Exam Monitor installeret, som overvåger den studerendes computer under prøven, og Skype, hvor SDU kontrollerer, at det er den rigtige studerende, der sidder foran skærmen. Styregruppen har drøftet begge forslag på møde d. 5. november, som hermed indstilles for Uddannelsesrådet. De to forslag komplementerer SDU Modellens mulighed for at vælge en kombination unitest og fagspecifikke test, eller kun fagspecifikke test. 17

18 På Det Samfundsvidenskabelige og Det Tekniske Fakultet er der dog blevet udtrykt bekymring for, at transportudgifter og generelt for omfattende ansøgningsprocedure betyder, at internationale ansøgere fravælger Syddansk Universitet, særligt hvis ansøgerne selv skal betale for testen. Konsekvensen af et fravalg af unitest/isat test for internationale ansøgere vil være, at denne generelle test for studieegnethed slet ikke kan indgå som en del af optagelsesproceduren i kvote 2 på de pågældende uddannelser, idet optagelseskriterierne i kvote 2, som indledningsvist nævnt, gælder for både danske og udenlandske ansøgere. På baggrund af ovenstående indstilles der følgende: At Uddannelsesrådet diskuterer og tilslutter sig de to løsningsmodeller for test af ansøgere i udlandet Bilag: 7.1 Bilag 1: Rapport: Hvor kommer ansøgningerne fra? 7.2 Bilag 2: Notat vedr. løsningsmodeller for afholdelse af tests og samtaler for internationale ansøgere Sagsbehandler: Specialkonsulent Maria Cecilie Vonsild. Studieservice/ Sekretariatet. Referat: Maria Cecilie Vonsild (MCV) præsenterede oplæg om løsningsmodeller for afholdelse af tests og samtaler for internationale ansøgere ud fra den præmis, at de kan blive testet i eget hjemland. Ole Friis understregede behovet for, at studerende kan udføre testen inden for rimelig afstand fra bopælen. Merete Munk henleder opmærksomheden på behov for opmærksomhed på placering af testcentre for ansøgere fra de nordiske lande. MCV oplyste, at Skype/Exam monitor-løsningen er til brug ved brug af samtaler eller fagspecifikke tests. Henning Andersen tilslutter sig Skype-løsningen for de studerende, der skal testes via samtaler. TEK agter at undersøge mulighederne for at bruge en anden test end unitest, en test som er mere tilpasset tekniske uddannelser, men udviklet af det samme firma (Acer), som har udviklet unitest. Martin Svensson understreger behovet for at sikre, at ansøgere ikke falder fra på grund af tilrettelæggelsen af testforløb. Spørgsmålet om den samlede økonomi ved brug af test blev rejst. Uddannelsesrådet diskuterer og tilslutter sig de to løsningsmodeller for test af ansøgere i udlandet. Beslutning: Der er blandt UR-medlemmerne bekymring for, at tests kan skæmme ansøgere væk. 18

19 Det overvejes, om der kan dispenseres i særlige forhold for ansøgere fra visse lande? Der ønskes en oversigt over placering af testcentre i lande, hvorfra der kommer mange studerende (MCV). Sagen genoptages på et af de nærmeste URmøder. 19

20 8. Bruttoliste over emner til kommende møder i Uddannelsesrådet Sagsfremstilling: Der fremlægges en liste over emner eller sager, som er foreslået behandlet i regi af Uddannelsesrådet, eller som Uddannelsesrådet tidligere har besluttet skal behandles. Studieservice/ Sekretariatet indstiller: Uddannelsesrådet drøfter ajourføring af oversigt og prioritering af emner til kommende møder. Bilag: 8.1 Notat fra Studieservice/ Sekretariatet: Status over sager til forelæggelse for UR og direktion. Referat: Bruttolisten blev taget til efterretning. 9. Eventuelt Referat: Intet. 20

Uddannelsesrådet. Referat af møde den 09.02. 2016

Uddannelsesrådet. Referat af møde den 09.02. 2016 Uddannelsesrådet Referat af møde den 09.02. 2016 15.02. 2016 1 Uddannelsesrådet Tid: Tirsdag d. 09.02. 2016 kl. 12.00-16.00. Sted: Deltagere: Rektors mødelokale Bjarne Graabech Sørensen (prorektor, formand),

Læs mere

Uddannelsesrådet Dagsorden d. 17. august 2017

Uddannelsesrådet Dagsorden d. 17. august 2017 Uddannelsesrådet Dagsorden d. 17. august 2017 Uddannelsesrådet Sagsnr. 17/298/alun Tid: Torsdag d. 17. august 2017 kl. 16.30-19.30 Sted: Deltagere: Rektors mødelokale Bjarne Graabech Sørensen (prorektor,

Læs mere

Uddannelsesrådet. Dagsorden til møde den 11.12. 2015

Uddannelsesrådet. Dagsorden til møde den 11.12. 2015 Uddannelsesrådet Dagsorden til møde den 11.12. 2015 03.12. 2015 1 Uddannelsesrådet Tid: Sted: Deltagere: Fredag d. 11.12. 2015 kl. 14.00-17.00. [NB: Bemærk tidspunkt] Rektors mødelokale Bjarne Graabech

Læs mere

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Nyt mellemniveau (gul lampe)... 3 1.2 Særligt vedr. opgørelsen af nøgletal for frafald, studietid og ledighed

Læs mere

Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU

Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU Kommissorium for styregruppe Struktur for arbejde med studiemiljøundersøgelse på SDU Syddansk Universitet HR-service, Arbejdsmiljøkontoret, revideret november på baggrund af beslutning i styregruppen oktober

Læs mere

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Prodekan Lars Grassmé Binderup Keynote SUHF kvalitetsseminar Uppsala Universitet, 6. november 2015 Oversigt 1. Lidt om Syddansk Universitet 2. Syddansk

Læs mere

Uddannelsesrådet. Referat. Mødet den

Uddannelsesrådet. Referat. Mødet den Uddannelsesrådet Referat Mødet den 11.09. 2015 16.09. 2015 19TU1.U19T 19TUVelkommen, 19TU2.U19T 19TUMonitorering 19TU3.U19T 19TUMonitorering 19TU4.U19T 19TURevision 19TU5.U19T 19TUTroværdige 19TU6.U19T

Læs mere

Uddannelsesrådet. Referat. 17. februar 2015

Uddannelsesrådet. Referat. 17. februar 2015 Uddannelsesrådet Referat 17. februar 2015 Uddannelsesrådet Tid: Tirsdag d. 17. februar 2015 kl. 12.00-16.00 Sted: Deltagere: Sekretariat: Institut for Statskundskab mødelokale M Morten Hansen (studiechef),

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU)

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Stillings- og personprofil Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Marts 2016 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Studiechef Refererer til Universitetsdirektøren

Læs mere

Uddannelsesrådet Referat fra møde d. 22. februar 2017

Uddannelsesrådet Referat fra møde d. 22. februar 2017 Uddannelsesrådet Referat fra møde d. 22. februar 2017 Uddannelsesrådet Tid: Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 12.00-16.00. Sted: Bestyrelseslokalet i Odense Adelige Jomfrukloster Deltagere: Bjarne Graabech

Læs mere

Delpolitik for: Før uddannelsen

Delpolitik for: Før uddannelsen Delpolitik for: Før uddannelsen Tidspunkt for ikrafttræden: 19. juni 2008 1.0 Formål Gennem udviklingen af en delpolitik for Før uddannelsen at synliggøre og sikre en fortsat positiv udvikling af universitetets

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 24. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 Tilstedeværende: Ole Friis, Christian Kronborg, Per Andersen, Bent Jørgensen, Andreas Vestermark,

Læs mere

Uddannelsesrådet Referat d. 8. november 2016

Uddannelsesrådet Referat d. 8. november 2016 Uddannelsesrådet Referat d. 8. november 2016 Uddannelsesrådet Tid: Tirsdag d. 8. november 2016 kl. 8.00-10.00. Sted: Rektors mødelokale Deltagere: Bjarne Graabech Sørensen (prorektor, formand), Henning

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010

Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010 Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010 Indledende bemærkninger Denne redegørelse for Kvalitetsorganisationen for Uddannelse ved Syddansk Universitetet blev oprindeligt

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Uddannelsesrådet. Referat. 7. november 2013

Uddannelsesrådet. Referat. 7. november 2013 Uddannelsesrådet Referat 7. november 2013 Uddannelsesrådet Tid: Torsdag d. 7. november 2013 kl. 12.00-16.00 Sted: Deltagere: Sekretariat: Rektors mødelokale Morten Hansen (studiechef), Claus Michelsen

Læs mere

Principper for studiestarten

Principper for studiestarten Principper for studiestarten 0. Formål Syddansk Universitet ønsker at integrere alle nye studerende på bedste vis i det faglige og sociale liv på deres nye studie. Alle studerende skal hjælpes til at blive

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan 2015-2017 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Handleplanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er udarbejdet efter følgende proces: Ultimo september blev

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

Referat af møde i MKL-studienævnet. Fredag 8. april 2005. Institut for Samfundsfarmaci, DFU FORELØBIGT REFERAT

Referat af møde i MKL-studienævnet. Fredag 8. april 2005. Institut for Samfundsfarmaci, DFU FORELØBIGT REFERAT FORELØBIGT REFERAT Referat af møde i MKL-studienævnet Fredag 8. april 2005 Institut for Samfundsfarmaci, DFU Til stede: Ellen Westh Sørensen EWS, Helene Jørgensen HJ, Janine Morgall Traulsen JMT, Mette

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Uddannelsesrådet Referat

Uddannelsesrådet Referat Uddannelsesrådet Referat Mødet den 18.08. 2015 Udsendt 24.08. 2015 1 19TU1.U19T 19TUVelkommen, 19TU2.U19T 19TUOrientering 19TU3.U19T 19TUFastsættelse 19TU4.U19T 19TUFælles 19TU5.U19T 19TUGodkendelse 19TU6.U19T

Læs mere

Uddannelsesrådet Referat fra møde d. 13. december 2016

Uddannelsesrådet Referat fra møde d. 13. december 2016 Uddannelsesrådet Referat fra møde d. 13. december 2016 Uddannelsesrådet Tid: Tirsdag d. 13. december 2016 kl. 12.00-16.00. Sted: Rektors mødelokale Deltagere: Bjarne Graabech Sørensen (prorektor, formand),

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB Mødenr.: 02-2011 Dato: 25. januar 2011 Sted: Kolding, lokale K 2.51 Mødet påbegyndt

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012

Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Referat fra bestyrelsesmødet 13. december 2012 Mødedato Torsdag den 13. december 2012 Mødested Hotel Knudsens Gaard Hunderupgade 2 5230 Odense M Journalnummer 0200-13-2012 Til stede Rektor Poul Erik Madsen

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: 11. september 2014 kl. 12.00-13.45 Mødested: Brandstation Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Mads Gammelmark (formand), Leo Kristoffersen,

Læs mere

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 12.30 16.00 (internt møde kl. 10.00 12.00) Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Søren P.

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Uddannelsesrådet. Referat af møde den

Uddannelsesrådet. Referat af møde den Uddannelsesrådet Referat af møde den 22.09. 2015 29.09 2015 1 Uddannelsesrådet Tid: Tirsdag d. 22. september 2015 kl. 12.00-16.00. Sted: Deltagere: Afbud: Sekretariat: Rektors mødelokale Bjarne Graabech

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: 31. marts 2016. Referat Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 25. april 2016, kl. 14.00-17.00 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 3 Deltagere:

Læs mere

Principper for studiestarten

Principper for studiestarten Principper for studiestarten 0. Formål Syddansk Universitet ønsker at integrere alle nye studerende på bedste vis i det faglige og sociale liv på deres nye studie. Alle studerende skal hjælpes til at blive

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Det bedste match. Om optagelses- og adgangsprøver på Syddansk Universitet. v/ Projektleder Maria Cecilie Vonsild. Kontakt:

Det bedste match. Om optagelses- og adgangsprøver på Syddansk Universitet. v/ Projektleder Maria Cecilie Vonsild. Kontakt: Det bedste match Om optagelses- og adgangsprøver på Syddansk Universitet v/ Projektleder Maria Cecilie Vonsild Kontakt: mcv@sdu.dk Projekt: SDU Modellen for Testbaseret Bacheloroptag Januar 2015 Oktober

Læs mere

NOTAT. Modtager(e): Angående: Indstilling vedr. optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet

NOTAT. Modtager(e): Angående: Indstilling vedr. optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet Modtager(e): NOTAT Angående: Indstilling vedr. optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet Dato: 10.09.2009 Ref: saa Side 1/7 Udgangspunktet for nedenstående er indstillingen fra PADS styregruppen

Læs mere

1) Kort præsentationsrunde herunder nye medlemmer af styrelsen

1) Kort præsentationsrunde herunder nye medlemmer af styrelsen Til medlemmerne af Center for Journalistiks Styrelse Referat af styrelsesmødet fredag den 7. november 2014 Til stede: Per Westergaard, Nicolai Malchow-Møller, Jens Ringsmose, Karsten Baagø, Anders Møller-Nielsen,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Torsdag, den 3. april 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, lokale 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 1. Nuværende optagelsesprocedure I 2002 startede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet efter forudgående aftale

Læs mere

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Mødedato: Tirsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Kl.14.00. Kl.16.00 Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-02) Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Mødedato: Fredag den 27. marts 2015, kl. 12.30-15.30 Der serveres

Læs mere

Anbefalinger for God Studieledelse

Anbefalinger for God Studieledelse Anbefalinger for God Studieledelse Overordnet anbefaling Studieledere skal være værdibærende i forhold til den faglige og pædagogiske ledelse af studiet Organisering og kommunikation af ændringer og værdisæt

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard 1 Albertslund den 18. oktober 2010 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 15:00 17:00 Sted: Deltagere: Afbud: Projektledelsen: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Niels

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENLIGT REFERAT

ENDELIGT GODKENDT OFFENLIGT REFERAT ENDELIGT GODKENDT OFFENLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING Mødenr.: 02-2008 Dato: 11. januar 2008 Sted: Kolding, lokale 2.51 Mødet påbegyndt kl.: 9.20 Mødet afsluttet kl.: 11.00

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Rådsmøde den 10. september 2015 Referat Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 10.09.2015 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-116-15 Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 9. juni 2015 kl.

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 4. Bilag 1

Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 4. Bilag 1 Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi 2018-2023 Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt. 2017 Pkt. 4. Bilag 1 13-10-2017 2 Et samlet og fokuseret KU, der arbejder i samme retning Ny

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 31. marts 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/6934 Henvendelse

Læs mere

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af ESB-styregruppemøde den 13. december 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Karin Rosenmejer o Kirsten Habekost o Mia Rasmussen o Mogens Schlüter o Yvonne Andersen o Anne Birthe Mortensen (suppleant) ESB-sekretariatet: o Anette Halvgaard

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Referat Patientinddragelsesudvalget

Referat Patientinddragelsesudvalget Patientinddragelsesudvalget Sagsnummer 2013-010892 Referat Patientinddragelsesudvalget 22. januar 2016 kl. 10.00-12.30 i mødelokale B, Regionshuset Mødedeltagere Torben Andersen, Ældrerådene i Region Nordjylland

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 17:20 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 06-01-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:10 Tilstede:

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Referat. Forebyggelsesrådet

Referat. Forebyggelsesrådet Referat 8. marts 2016, kl. 13:00 Stortrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Helle Lassen Trine Zørn Til stede: Finn Kamper-Jørgensen Lis Kofoed Jørgen Simonsen Henrik

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Uddannelsesrådet Dagsorden d. 17. august 2017

Uddannelsesrådet Dagsorden d. 17. august 2017 Uddannelsesrådet Dagsorden d. 17. august 2017 Uddannelsesrådet Sagsnr. 17/298/alun Tid: Torsdag d. 17. august 2017 kl. 16.30-19.30 12.00-16.00. Sted: Deltagere: Rektors mødelokale Bjarne Graabech Sørensen

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 15. august 2007 kl. 11.00 i lokale 2.51

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 15. august 2007 kl. 11.00 i lokale 2.51 Der indkaldes til møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 15. august 2007 kl. 11.00 i lokale 2.51 1. Godkendelse af referat fra møde den 26. juni 2007 Referat fra sidste møde godkendt

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag d. 8. september 2014 kl. 16-19 i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret MØDEINDKALDELSE Emne: Dagsorden for møde i Handicaprådet Mødedato: 8.september 2014 Kl.: 16-19 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian

Læs mere

Fællesmøde med uddannelsesudvalg

Fællesmøde med uddannelsesudvalg UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fællesmøde med uddannelsesudvalg 11. November 2015 UNIVERSITY COLLEGE PROGRAM for fællesmøde for uddannelsesudvalg Kl. 12.00 12.10 Kl. 12.10 13.10 Velkomst v. rektor Erik Knudsen

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

REFERAT Direktionsmøde

REFERAT Direktionsmøde REFERAT Direktionsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 16. marts 2009 kl. 8.30 13.00 Dato: 30. marts 2009 Ref.: Michael Christiansen Afdeling/Uddannelse: Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg, lok. 2.38 Referent: Michael

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

REFERAT. Onsdag den 1. juni 2016 kl

REFERAT. Onsdag den 1. juni 2016 kl 9. juni 2016 J.nr. 15/29494 JWE/LKN REFERAT Emne: Møde i Universitetsrådet Dato og tidspunkt: Onsdag den 1. juni 2016 kl. 14.00-17.00 Sted: Syddansk Universitet, lokale O 77 Referent: Lone Wichmann Dagsorden:

Læs mere

Projektlandskab. Det vil være feltet Aktuel status, der ændrer sig fra måned til måned.

Projektlandskab. Det vil være feltet Aktuel status, der ændrer sig fra måned til måned. Projektlandskab Porteføljeoverblikket viser en kort status på de primære strategiske emner, sager og projekter, der er relevante i det kommende år. Projekter, sager og emner, der indgår i øvrige driftsopfølgninger,

Læs mere