25. oktober Tidsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25. oktober 2013. Tidsplan"

Transkript

1 Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING Tidsplan PRÆKVALIFIKATIONSFASE 25. oktober 2013 Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen 13. november 2013, Frist for afgivelse af spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet Kl november 2013 Offentliggørelse af spørgsmål og svar - prækvalifikation 25. november 2013, Frist for kommunens modtagelse af ansøgning om Kl prækvalifikation Uge 49, 2013 Meddelelse om prækvalifikation Uge 50-51, 2013 Udsendelse af udbudsmateriale TILBUDSFASE Primo februar Frist for afgivelse af tilbud (Nærmere dato vil fremgå af udbudsmaterialet) Primo februar, 2014 Tilbudsgiver præsentation Ultimo februar, 2014 Meddelelse om tildeling af kontrakt (Nærmere dato vil fremgå af udbudsmaterialet) Ultimo februar, 2014 Stand still periode (10 dage) (Nærmere dato / uge vil fremgå af udbudsmaterialet) Primo marts Underskrivning af kontrakt IMPLEMENTERINGSFASEN November 2013 Hardware præsentation December 2013 Bestilling af hardware Primo marts 2014 Præsentation af imp. Plan egentlig implementerings plan følger herefter Jonas Linde Mikkelsen Sagsnr.: 13/32956 Børne-og Familieafdelingen og Skoleafdelingen Digital Komme og Gå registrering Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Prækvalifikationsbetingelser Indhold: Indhold: Indledning Baggrundsoplysninger Baggrund Succeskriterier Påtænkt driftsmodel, optioner og kontraktlængde Driftsmodel Obligatoriske optioner Kontraktlængde Prækvalifikationsprocessen Skriftlige spørgsmål og svar Rettelsesblade Udarbejdelse af ansøgning om deltagelse Aflevering af ansøgning Meddelelse om prækvalifikation Offentliggørelse Vurdering af ansøgninger Konditionsmæssighed Egnethedsvurdering Gennemførelsen af egnethedsvurderingen af ansøgningerne Silkeborg Kommunes forbehold... 9 Bilag A Ansøgningsskema Bilag B - Tro og love-erklæring Bilag C Skema vedr. underleverandører / andre aktører Bilag D Erklæring om konsortiedannelse Bilag E Integrationer Bilag F Kvittering for modtagelse

3 Prækvalifikationsbetingelser 1. Indledning Silkeborg Kommune går hermed i udbud med leveringen og implementering af en løsning til generel understøttelse af digital komme og gå registrering, samt efterfølgende vedligeholdelse, support og driftsafvikling. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter EU's udbudsdirektiv (Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter). Disse prækvalifikationsbetingelser er offentliggjort på kommunens hjemmeside på Udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort i supplement til Den Europæiske Unions Tidende den 28. august 2012 under udbud nr. 2012/S Ordregiver er: Silkeborg Kommune Børne-og Familieafdelingen og Skoleafdelingen Søvej Silkeborg Alle henvendelser vedrørende prækvalifikationen skal rettes til følgende kontaktperson: Jonas Linde Mikkelsen Projektleder For prækvalifikationen gælder: 1) Udbudsbekendtgørelsen samt eventuelle ændringsbekendtgørelser 2) Disse prækvalifikationsbetingelser inkl. bilag 3) Eventuelle spørgsmål og svar 4) Eventuelle efterfølgende rettelsesblade 2. Baggrundsoplysninger 2.1. Baggrund Børne- og Familieafdelingen har sammen med Skoleafdelingen besluttet at anskaffe et system til registrering af om/ og hvornår børn og unge kommer og går i daginstitution og skolernes fritidsdel(sfo/klub). Endvidere skal systemet kunne registrere ferieplanlægning, sygdom og fravær af andre årsager. I dag har enkelte institutioner lignede systemer, mens de fleste anvender papir og tavler. Silkeborg Kommune har udført et pilotprojekt, hvor vi har screenet 8 mulige leverandører og afprøvet 2 3

4 Prækvalifikationsbetingelser henover efteråret På bagrund af erfaringerne fra pilotprojektet ønskes en løsning til samtlige kommunale daginstitutioner og skolernes fritidsdel(sfo/klub). Pt. er der 15 daginstitutioner i Silkeborg kommune fordelt på ca. 60 adresser og 30 skolers fritidsdele (SFO/Klub) (en pr. skole, nogle med flere adresser). Løsningen skal bruges på ca. 100 lokaliteter samt tillige af forældre til de ca børn via internet/smartphones Succeskriterier Succeskriterierne for den kommende digitale komme-gå registrering er følgende: Forældre: 90 % af forældrene oplever, at det er blevet lettere at registrere, når børnene kommer og går samt meddele ferie og sygdom til institutionen. Personalet: personalet oplever at der er færre afbrydelser i det pædagogiske arbejde, bedre overblik over hvem, der er kommet og gået, hvor børnene befinder sig, hvilke legeaftaler børnene har samt hvem, der henter børnene. Leder: lederne oplever bedre opdaterede stamkortsoplysninger ved, at oplysningerne ligger i ét system, og ved at det er lettere at bede forældrene om at opdatere deres oplysninger. Og lederne oplever det som lettere at sende information til alle i eller dele af forældregruppen (For eksempel husk gummistøvler, forældrekaffe på onsdag ). 3. Påtænkt driftsmodel, optioner og kontraktlængde 3.1. Driftsmodel Der ønskes tilbud på en løsning, der driftsafvikles af leverandøren Obligatoriske optioner Det forventes, at der i forbindelse med udbuddet bl.a. vil blive stillet krav om, at der afgives tilbud på følgende optioner (obligatoriske optioner) til levering fra overtagelsesdagen: Undervisning. Undervisning af samtlige brugere, superbrugere og administratorer. Derudover overvejer kommunen at stille krav om, at der skal afgives tilbud på: Ledelsesinfo. Understøttelse af udtræk og publicering af ledelsesinformation fra den digitale komme-gå registrering (information om personale og børn /unge) 3.3. Kontraktlængde Kontrakt ønskes indgået for en periode på 2 år med optioner på forlængelse i år. 4

5 Prækvalifikationsbetingelser 4. Prækvalifikationsprocessen 4.1. Skriftlige spørgsmål og svar Spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet herunder anmodning om yderligere oplysninger skal stilles skriftligt på dansk via til kontaktpersonen, jf. pkt. 1. Mundtlige spørgsmål besvares ikke. Eventuelle spørgsmål bedes være kontaktpersonen i hænde senest den 13. november 2013, kl Spørgsmål, som modtages senere, vil kun blive besvaret, hvis kommunen har mulighed for at besvare dem senest den 20. november Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside på Alle spørgsmål og svar anonymiseres Rettelsesblade I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne i prækvalifikationsmaterialet, vil dette ske i form af rettelsesblade. Rettelsesblade nummereres fortløbende. Rettelsesblade vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside på Der vil som udgangspunkt ikke blive udsendt rettelsesblade efter den 20. november Udarbejdelse af ansøgning om deltagelse Sprog Ansøgninger herunder samtlige bilag skal afgives skriftligt på dansk. Identifikation af ansøger mv. I tilbuddet skal fremgå ansøgers kontaktoplysninger og CVR-nummer, jf. bilag A. Oplysninger om eventuelle underleverandører / andre økonomiske aktører anføres i bilag C og evt. bilag D. Bilag Ved ansøgningen skal benyttes de bilag, som fremgår nedenfor. Ansøgningen skal herudover vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig bedømmelse af ansøgningen, i det omfang disse oplysninger ikke fremgår af bilagene. Bilag Bemærkninger 1. Ansøgningsskema Bilag A skal benyttes 2. Tro og loveerklæringer Bilag B skal benyttes (Udenlandske ansøgere er berettigede til i stedet at afgive en erklæring under ed eller en højtidelig erklæring med et tilsvarende indhold.) 5

6 Prækvalifikationsbetingelser 3. Årsrapporter Der skal indsendes årsrapporter for de sidste 2 afsluttede regnskabsår. (Udenlandske ansøgere skal indsende tilsvarende dokumenter.) 4. Skema vedr. Bilag C skal benyttes underleverandører / andre økonomiske aktører 5. Konsortieskema Bilag D skal benyttes. Medsendes kun, hvis det er relevant. Ansøgers omkostninger Ansøgerens omkostninger i forbindelse med ansøgningen er Silkeborg Kommune uvedkommende og kan ikke kræves refunderet af Silkeborg Kommune. Der ydes således ikke betaling for deltagelse i prækvalifikationen. Fortrolighed og ejendomsret Ansøger er omfattet af offentlighedslovens regler om offentlighedens aktindsigt. Silkeborg Kommune vil ikke besvare anmodninger om aktindsigt, før ansøgeren har fået mulighed for at oplyse, hvorvidt der er oplysninger i ansøgningen, som kan være undtaget fra aktindsigt (f.eks. forretningshemmeligheder). Ansøger kan i forbindelse med ansøgningen tilkendegive på forhånd, hvilke oplysninger der efter ansøgerens opfattelse ikke er omfattet af adgangen til aktindsigt. De afgivne ansøgninger vil ikke blive tilbageleveret til ansøgeren Aflevering af ansøgning Silkeborg Kommune skal have modtaget ansøgningen senest den 25. november 2013, kl Ansøgningen skal sendes som mail til adressen angivet under pkt. 1. Ansøger har ret til en kvitteringfor modtaget ansøgning. Ansøgerne har ikke adgang til at overvære åbningen af ansøgningerne Meddelelse om prækvalifikation Samtlige ansøgere vil blive orienteret samtidigt om resultatet af prækvalifikationen i uge 49. Orienteringen vil ske pr Offentliggørelse Meddelelse om resultatet af prækvalifikationen vil blive offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside på 6

7 Prækvalifikationsbetingelser 5. Vurdering af ansøgninger 5.1. Konditionsmæssighed Forinden selve bedømmelsen af ansøgningerne vil det blive konstateret, om alle ønskede oplysninger og bilag indgår i ansøgningen, og at ansøgningen (inkl. alle bilag) er modtaget rettidigt. Er dette ikke tilfældet, er ansøgningen som udgangspunkt ukonditionsmæssig og vil i så fald ikke blive taget i betragtning, jf. dog 12 i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter m.v Egnethedsvurdering Udelukkelse og mindstekrav Kommunen prækvalificerer alene ansøgere, som lever op til nedenstående: 1) Lovovertrædelser og lign. Ansøger må ikke have gjort sig skyldig i de lovovertrædelser og lign., som er nævnt i bilag B. 2) Gæld. Ansøger må ikke have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som overstiger kr. Ansøger må endvidere ikke være under konkurs, betalingsstandsning eller lign. Der henvises til tro og love-erklæringen i bilag B. 3) Økonomisk og finansiel formåen i øvrigt. Ansøger skal som minimum have haft en positiv egenkapital de sidste 2 afsluttede regnskabsår. Benyt bilag A. 4) Referencer. Ansøger skal have mindst 2 nuværende referencer på levering, implementering og vedligeholdelse af løsninger til digital komme-gå registrering. Referencerne skal vedrøre kontrakter, som løber på nuværende tidspunkt, og hvor implementeringen er gennemført. Benyt bilag A. Kravene til dokumentationen for disse kravs opfyldelse fremgår af bilag A og B. Se om muligheden for at basere sig på andre aktørers økonomiske, finansielle, tekniske eller faglige formåen under pkt Udvælgelseskriterier Kommunen ønsker at prækvalificere 5 7 leverandører. Hvis der er flere end 5 ansøgere, som opfylder mindstekravene m.v. i pkt ovenfor, vil kommunen vurdere ansøgerne ud fra nedennævnte kriterier. Kommunen vil prækvalificere de 5 7 leverandører, som i videst muligt omfang ud fra en samlet vurdering opfylder nedennævnte udvælgelseskriterier. 1) Økonomisk og finansiel formåen. Der vil (udover det mindstekrav, som fremgår under pkt ovenfor) blive lagt vægt på de oplysninger, som skal oplyses i bilag A. 2) Referencer. Der vil (udover det mindstekrav, som fremgår under pkt ovenfor) blive lagt vægt på omfanget af ansøgers referencer i forhold til levering, implementering og vedligeholdelse af løsninger. Kommunens egen vurdering af nuværende leverandør vil indgå i vurderingen. 3) Ressourcer. Der vil blive lagt vægt på ansøgerens ressourcer. 7

8 Prækvalifikationsbetingelser 4) Implementering. Der vil (udover referencerne nævnt under nr. 2) blive lagt vægt på ansøgers evne til at løfte de leverandørrelaterede opgaver i forbindelse med et implementeringsprojekt. 5) Samarbejde med andre leverandører. Der vil blive lagt vægt på ansøgers evne til at kunne samarbejde positivt med andre leverandører i forbindelse med udviklingen og vedligeholdelsen af integrationer, f.eks. leverandører af den type af systemer, som kommunen pt. har integrationer til, jf. bilag E. 6) Udvikling og support. Der vil blive lagt vægt på, om leverandøren har en betryggende organisering af de enheder, som varetager dels de almindelige udviklingsopgaver (i forbindelse med almindelig vedligeholdelse af systemet) og dels support-funktioner. Kravene til, hvilke oplysninger ansøger skal afgive med henblik på kommunens vurdering efter ovennævnte kriterier, fremgår af bilag B Hvis ansøger baserer sig på andre aktører Ansøgeren kan basere sig på andre økonomiske aktørers 1 formåen i forhold til de mindstekrav og udvælgelseskriterier, som er nævnt ovenfor. Dette uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren selv og disse enheder. Det kan f.eks. være underleverandører eller koncernforbundne selskaber. Der kan også dannes et konsortium. Hvis ansøgeren baserer sig på andre økonomiske aktørers formåen, skal ansøgeren oplyse om dette og godtgøre over for kommunen, at ansøgeren råder over de ressourcer, som er nødvendige for kontraktens udførelse. Herunder skal ansøgeren oplyse om disse andre aktørers identitet og redegøre for relationerne mellem ansøgeren og aktørerne. Der henvises til bilag C og hvis der er tale om en konsortiedannelse bilag D. I denne forbindelse henledes opmærksomheden på, at kommunen ikke vil acceptere, at personoplysninger behandles i et tredjeland 2 i persondatalovens forstand, jf. 27 i persondataloven Gennemførelsen af egnethedsvurderingen af ansøgningerne Vurderingen af ansøgningerne forventes at blive foretaget af projektgruppen bag dette udbud. Projektgruppen består af medarbejdere fra de institutioner der har været med i pilotprojektet, projektleder. Herefter vil beslutningen om prækvalifikation skulle godkendes af styregruppen for digital komme-gå registrering. Styregruppen består af 2 sektionsledere. 1 Jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2 og 3, samt artikel 48, stk. 3 og 4. 2 Ved tredjelande forstås en stat, som ikke indgår i Det Europæiske Fællesskab, og som ikke har gennemført aftaler, der er indgået med Det Europæiske Fællesskab, og som indeholder regler svarende til direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, (EØS landene). Der henvises i øvrigt til Datatilsynet. 8

9 Prækvalifikationsbetingelser 6. Silkeborg Kommunes forbehold Silkeborg Kommune tager forbehold for politiske og administrative beslutninger, som kan ændre grundlaget for udbudsforretningen væsentligt. Der vil i så fald kunne ske hel eller delvis annullering af udbudsforretningen. 9

10 Bilag A - Ansøgningsskema Bilag A Ansøgningsskema (Bilaget ligger også på som en word-fil) Ansøgning om deltagelse i udbud på digital komme-gå registrering til Silkeborg Kommune Ansøgningsfrist den 25. november 2013, kl Ansøger er velkommen til at oplyse baggrunden for besvarelserne nedenfor og oplyse om eventuelle tiltag, som ansøger har iværksat for at rette op på eventuelle udfordringer hos ansøger. 1. Ansøger Denne ansøgning indgives af: Navn på virksomhed CVR-nummer Adresse Kontaktperson Tlf.nr. på kontaktperson på kontaktperson Hvis der ønskes en konsortiedannelse, skal skemaet i bilag D udfyldes. 2. Økonomisk og finansiel formåen: Ansøger skal have den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at håndtere en leverance af denne størrelse. Der henvises til pkt (mindstekrav m.v.) og (udvælgelseskriterier). Ansøger skal vedlægge årsrapport for de sidste 2 afsluttede regnskabsår. Eventuelle udenlandske ansøgere skal indsende tilsvarende dokumenter. Ansøger bedes endvidere udfylde skemaet nedenfor. Angiv størrelsen på egenkapitalen - Såfremt tilbudsgiver ikke kan opfylde krav vedr. egenkapital og er datterselskab af en virksomhed, som ejer mere end halvdelen af aktierne, skal moderselskab stille garantierklæring for opfyldelse af manglede egenkapital [Udfyldes] [Udfyldes] Angiv størrelsen af ansøgers omsætning inden for Komme-gå området [Udfyldes] Angiv ansøgers soliditetsgrad [Udfyldes] [Udfyldes] [Udfyldes]

11 Bilag A - Ansøgningsskema 3. Referencer: Ansøger skal oplyse om referencer, jf. pkt og Referencerne skal vedrøre levering, implementering og vedligeholdelse af løsninger. Referencerne skal vedrøre kontrakter, som løber på nuværende tidspunkt, og hvor implementeringen er gennemført, er ved at blive gennemført eller vil blive gennemført på et senere tidspunkt. (I forhold til mindstekravet vedr. referencer, jf. pkt ovenfor, vil kun referencer på gennemførte implementeringer blive taget i betragtning.) Med denne ansøgning har ansøger givet samtykke til, at kommunen kontakter ansøgerens referencer og spørger til deres tilfredshed med ansøger. Reference fra Silkeborg Kommune selv vil indgå på lige fod med referencer fra andre kunder. Navn på virksomhed eller myndighed Ca. antal Institutio ner. Implementeringsperiode (gennemført, nuværende eller kommende). Angiv ca. datoer for perioden. Angiv om de personer, som arbejdede med implementeringen, fortsat arbejder hos ansøger Navn på kontaktperson + evt. kontaktoplysnin ger hos kunden 4. Ressourcer: Der vil blive lagt vægt på ansøgerens ressourcer generelt, jf. pkt Ansøger bedes derfor oplyse det årlige gennemsnitlige antal medarbejdere hhv. ledere de seneste 3 år. Ressourcer: Gennemsnitlige antal medarbejdere hhv. ledere de seneste 3 år. Medarbejdere Ledere 2010 [udfyldes] [udfyldes] 2011 [udfyldes] [udfyldes] 2012 [udfyldes] [udfyldes] 5. Implementering: Der vil skulle gennemføres et implementeringsprojekt. Ansøger skal derfor give nedenstående oplysninger til brug for kommunens vurdering af ansøgerens formåen i forhold til at løfte de leverandørrelaterede opgaver i forbindelse med implementeringsprojektet, jf. pkt ovenfor. Håndtering af implementering: Ansøger skal i hovedtræk redegøre for, hvordan ansøger håndterer afklaring, programmering, installation, idriftsættelse, undervisning og 11

12 Bilag A - Ansøgningsskema andre større opgaver i forbindelse med en teknisk og organisatorisk implementering (project roadmap). [udfyldes] 6. Udvikling og support Ansøger skal angive nedennævnte oplysninger til brug for kommunens vurdering af, om leverandøren har en betryggende organisering af de enheder, som varetager dels de almindelige udviklingsopgaver (i forbindelse med almindelig vedligeholdelse af systemet) og dels support-funktioner, jf. pkt ovenfor. Almindelig udvikling og support set-up: Ansøger skal redegøre for, hvordan ansøgers organisation for almindelige udvikling (alm. vedligeholdelse af systemet) er organiseret. Ansøger skal endvidere redegøre for, hvordan ansøgers support er organiseret. Herunder bedes oplyst, i hvilket omfang udviklere har support-funktioner. [udfyldes] Underskrift Dato, underskrift og stempel 12

13 Bilag B Tro og love-erklæring Bilag B - Tro og love-erklæring (Bilaget ligger også på som en word-fil) Sæt Offentlig gæld Kryds Sæt Krydser A: Undertegnede ansøger erklærer hermed på tro og love, at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som overstiger kr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Andre forhold B: Undertegnede ansøger erklærer desuden hermed på tro og love, at tilbudsgiver eller ansøgers virksomhed ikke har endelig dom for: 1. medvirken til strafbar handling, jf. straffelovens 23, i tilfælde, hvor forholdet i forbindelse med straffastsættelsen er blevet henført under straffelovens 81, nr. 3 (organiseret kriminalitet) 2. overtrædelse af forbuddet mod aktiv bestikkelse i offentlig tjeneste eller hverv, jf. straffelovens 122 og forbuddet mod bestikkelse i private retsforhold (returkommission), jf. straffelovens 299, nr overtrædelse af forbuddet mod EU-svig, jf. straffelovens 289 a 4. overtrædelse af forbuddet mod hvidvaskning af penge, jf. straffelovens 290, eller 5. strafbart forhold, der rejser tvivl om tilbudsgivers faglige hæderlighed C: At ansøger ikke er under konkurs, rekonstruktion, likvidation eller tvangsakkord uden for konkurs, ikke er i betalingsstandsning, ikke har indstillet sin virksomhed eller befinder sig i en anden lignende situation, ikke er begæret taget under konkursbehandling, behandling med henblik på rekonstruktion, likvidation, tvangsakkord uden for konkurs, betalingsstandsning eller enhver anden lignende behandling. D: At ansøger ikke har begået bevisligt konstaterbare alvorlige fejl ved udøvelse af sit erhverv. Desuden giver undertegnede ansøger hermed samtykke til, at de ovenstående afgivne oplysninger kan kontrolleres af Silkeborg Kommune ved henvendelse til SKAT eller andre relevante myndigheder. Sted: Dato: CVRnr: Underskrift og stempel 3 Ved gæld til det offentlige forstås forfaldne ubetalte skatter, forfaldne ubetalte afgifter, herunder forbrugsafgifter, samt forfaldne ubetalte bidrag til sociale sikringsordninger.

14 Bilag C Underleverandørskema Bilag C Skema vedr. underleverandører / andre aktører (Bilaget ligger også på som en word-fil) 1. Almindelige oplysninger vedr. påtænkt brug af underleverandører Ansøger skal angive, hvor stor en del af kontrakten ansøgeren eventuelt agter at overlade til underleverandører. Med underleverandører sigtes til leverandører af ydelser, f.eks. driftsafvikling, udvikling eller support, men ikke leverandører af tredjepartsprogrammel. Andel af kontrakten, som ansøger evt. agter at overlade til underleverandører 2. Hvis ansøger baserer sig på andre aktører i forbindelse med egnethed Ansøger er berettiget til at basere sig på andre økonomiske aktører 4 i forbindelse med kommunens vurdering af ansøgers egnethed. Dette gælder både i forhold til mindstekrav, jf. pkt , og udvælgelseskriterierne, jf. pkt Hvis ansøgeren baserer sig på andre aktørers formåen, skal ansøgeren oplyse følgende: Hvilke aktører baserer ansøgeren sig på? Hvilke relationer er der mellem ansøgeren og disse aktører? (F.eks. underleverandørforhold, koncernforhold eller konsortiedannelse) Hvilke ressourcer hos de andre aktører baserer ansøger sig på? [udfyld med navne og CVR-numre] [Beskriv relationen] [Beskriv f.eks., om det er i forhold til krav til egenkapital, eller lign.] Erklæring og evt. dokumentation Hvis ansøger baserer sig på andre aktører i forbindelse med egnethedsvurderingen, skal ansøgeren indsende en erklæring fra disse aktører, hvoraf det fremgår, at de stiller de nødvendige ressourcer til rådighed for ansøgeren, såfremt denne måtte vinde udbuddet, og hvilke ressourcer der er tale om. I erklæringen skal aktørerne give de samme oplysninger som ansøgeren i forhold til de konkrete ressourcer, aktørerne stiller til rådighed. Kopier gerne de relevante skemaer fra bilag A. Hvis ansøger baserer sig på en anden aktørs økonomiske formåen, skal tilsvarende indsendes årsrapport for de sidste 2 afsluttede regnskabsår for den pågældende aktør. Manglende indsendelse af årsrapporten og / eller andre oplysninger medfører ikke ukonditionsmæssighed, men det vil kunne få indflydelse på egnethedsvurderingen. 4 Jf. udbudsdirektivets art. 47, stk. 2 og 3, samt art. 48, stk. 3 og 4. 14

15 Bilag D Erklæring om konsortiedannelse Bilag D Erklæring om konsortiedannelse (Bilaget ligger også på som en word-fil) Nedenstående virksomheder erklærer hermed, at vi indgår i et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte leverance over for Kommunen, idet vi samtidig udpeger nedenfor anførte deltagende virksomhed til med fuld prokura at repræsentere konsortiet. Vi bekræfter samtidigt, at vi vil hæfte solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter eventuel kontrakttildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave. For ovenstående underskrives: (Virksomheds navn) (Titel, underskrift) (Virksomheds navn) (Titel, underskrift) (Virksomhedsnavn) (Titel, underskrift) (Virksomheds navn) (Titel, underskrift) Følgende deltagende virksomhed i konsortiet har fuld prokura til at repræsentere konsortiet: (Virksomheds navn) (Titel, underskrift) 15

16 Bilag E Integrationer Bilag E Integrationer Liste over kommunens nuværende integrationer: 1) Snitflade til IST-Tabulex hypernet der levere oplysninger om børn indskrevet i kommunens institutioner. 16

17 17

18 Bilag F Kvittering for modtagelse Bilag F Kvittering for modtagelse Undertegnede, som er ansat i Silkeborg Kommune, bekræfter hermed at have modtaget: (angiv f.eks. kuvert eller pakke + teksten på kuverten / pakken) Materialet er modtaget: Sted: Dato: kl. Underskrift 18

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) VORDINGBORG KRAFTVARME A/S Udbud af turbinerevision Offentliggjort den XX. april 2014 Tro og love erklæring om

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSFASE

PRÆKVALIFIKATIONSFASE 7. juni 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL UDVIKLING, LEVERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF ET IT-SYSTEM TIL HÅNDTERING AF INFORMATION OG SUNDHEDSLØSNINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE SINAS (Silkeborg Information

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 J.nr. 042227-0018 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 Begrænset udbud af Implementering og drift af et it-system for Ringsted Forsyning A/S Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Udbudsbetingelser - prækvalifikation

Udbudsbetingelser - prækvalifikation Aarhus Marts 2015 Sagsnr. 058610-0004 tbr/ase/dla Udbudsbetingelser - prækvalifikation København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark Shanghai Suite

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence om Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr EU-udbudsnummer: 2015/S 059-104363 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune Offentligt EU-udbud på levering af Lovinformationssystem til Frederikshavn Kommune 1. Indledning Frederikshavn Kommune udbyder hermed leveringen af lovinformationssystem. Udbuddet gennemføres som et offentligt

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE OKTOBER 2014 GREVE RENOVATION A/S OG SOLRØD KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE BILAG 4 Udbudsbetingelser_end2.docx ADRESSE COWI A/S

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelser Aarhus Kommune Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelserne gælder for Aarhus Kommunes udbud af ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere