25. oktober Tidsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25. oktober 2013. Tidsplan"

Transkript

1 Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING Tidsplan PRÆKVALIFIKATIONSFASE 25. oktober 2013 Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen 13. november 2013, Frist for afgivelse af spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet Kl november 2013 Offentliggørelse af spørgsmål og svar - prækvalifikation 25. november 2013, Frist for kommunens modtagelse af ansøgning om Kl prækvalifikation Uge 49, 2013 Meddelelse om prækvalifikation Uge 50-51, 2013 Udsendelse af udbudsmateriale TILBUDSFASE Primo februar Frist for afgivelse af tilbud (Nærmere dato vil fremgå af udbudsmaterialet) Primo februar, 2014 Tilbudsgiver præsentation Ultimo februar, 2014 Meddelelse om tildeling af kontrakt (Nærmere dato vil fremgå af udbudsmaterialet) Ultimo februar, 2014 Stand still periode (10 dage) (Nærmere dato / uge vil fremgå af udbudsmaterialet) Primo marts Underskrivning af kontrakt IMPLEMENTERINGSFASEN November 2013 Hardware præsentation December 2013 Bestilling af hardware Primo marts 2014 Præsentation af imp. Plan egentlig implementerings plan følger herefter Jonas Linde Mikkelsen Sagsnr.: 13/32956 Børne-og Familieafdelingen og Skoleafdelingen Digital Komme og Gå registrering Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Prækvalifikationsbetingelser Indhold: Indhold: Indledning Baggrundsoplysninger Baggrund Succeskriterier Påtænkt driftsmodel, optioner og kontraktlængde Driftsmodel Obligatoriske optioner Kontraktlængde Prækvalifikationsprocessen Skriftlige spørgsmål og svar Rettelsesblade Udarbejdelse af ansøgning om deltagelse Aflevering af ansøgning Meddelelse om prækvalifikation Offentliggørelse Vurdering af ansøgninger Konditionsmæssighed Egnethedsvurdering Gennemførelsen af egnethedsvurderingen af ansøgningerne Silkeborg Kommunes forbehold... 9 Bilag A Ansøgningsskema Bilag B - Tro og love-erklæring Bilag C Skema vedr. underleverandører / andre aktører Bilag D Erklæring om konsortiedannelse Bilag E Integrationer Bilag F Kvittering for modtagelse

3 Prækvalifikationsbetingelser 1. Indledning Silkeborg Kommune går hermed i udbud med leveringen og implementering af en løsning til generel understøttelse af digital komme og gå registrering, samt efterfølgende vedligeholdelse, support og driftsafvikling. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter EU's udbudsdirektiv (Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter). Disse prækvalifikationsbetingelser er offentliggjort på kommunens hjemmeside på Udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort i supplement til Den Europæiske Unions Tidende den 28. august 2012 under udbud nr. 2012/S Ordregiver er: Silkeborg Kommune Børne-og Familieafdelingen og Skoleafdelingen Søvej Silkeborg Alle henvendelser vedrørende prækvalifikationen skal rettes til følgende kontaktperson: Jonas Linde Mikkelsen Projektleder For prækvalifikationen gælder: 1) Udbudsbekendtgørelsen samt eventuelle ændringsbekendtgørelser 2) Disse prækvalifikationsbetingelser inkl. bilag 3) Eventuelle spørgsmål og svar 4) Eventuelle efterfølgende rettelsesblade 2. Baggrundsoplysninger 2.1. Baggrund Børne- og Familieafdelingen har sammen med Skoleafdelingen besluttet at anskaffe et system til registrering af om/ og hvornår børn og unge kommer og går i daginstitution og skolernes fritidsdel(sfo/klub). Endvidere skal systemet kunne registrere ferieplanlægning, sygdom og fravær af andre årsager. I dag har enkelte institutioner lignede systemer, mens de fleste anvender papir og tavler. Silkeborg Kommune har udført et pilotprojekt, hvor vi har screenet 8 mulige leverandører og afprøvet 2 3

4 Prækvalifikationsbetingelser henover efteråret På bagrund af erfaringerne fra pilotprojektet ønskes en løsning til samtlige kommunale daginstitutioner og skolernes fritidsdel(sfo/klub). Pt. er der 15 daginstitutioner i Silkeborg kommune fordelt på ca. 60 adresser og 30 skolers fritidsdele (SFO/Klub) (en pr. skole, nogle med flere adresser). Løsningen skal bruges på ca. 100 lokaliteter samt tillige af forældre til de ca børn via internet/smartphones Succeskriterier Succeskriterierne for den kommende digitale komme-gå registrering er følgende: Forældre: 90 % af forældrene oplever, at det er blevet lettere at registrere, når børnene kommer og går samt meddele ferie og sygdom til institutionen. Personalet: personalet oplever at der er færre afbrydelser i det pædagogiske arbejde, bedre overblik over hvem, der er kommet og gået, hvor børnene befinder sig, hvilke legeaftaler børnene har samt hvem, der henter børnene. Leder: lederne oplever bedre opdaterede stamkortsoplysninger ved, at oplysningerne ligger i ét system, og ved at det er lettere at bede forældrene om at opdatere deres oplysninger. Og lederne oplever det som lettere at sende information til alle i eller dele af forældregruppen (For eksempel husk gummistøvler, forældrekaffe på onsdag ). 3. Påtænkt driftsmodel, optioner og kontraktlængde 3.1. Driftsmodel Der ønskes tilbud på en løsning, der driftsafvikles af leverandøren Obligatoriske optioner Det forventes, at der i forbindelse med udbuddet bl.a. vil blive stillet krav om, at der afgives tilbud på følgende optioner (obligatoriske optioner) til levering fra overtagelsesdagen: Undervisning. Undervisning af samtlige brugere, superbrugere og administratorer. Derudover overvejer kommunen at stille krav om, at der skal afgives tilbud på: Ledelsesinfo. Understøttelse af udtræk og publicering af ledelsesinformation fra den digitale komme-gå registrering (information om personale og børn /unge) 3.3. Kontraktlængde Kontrakt ønskes indgået for en periode på 2 år med optioner på forlængelse i år. 4

5 Prækvalifikationsbetingelser 4. Prækvalifikationsprocessen 4.1. Skriftlige spørgsmål og svar Spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet herunder anmodning om yderligere oplysninger skal stilles skriftligt på dansk via til kontaktpersonen, jf. pkt. 1. Mundtlige spørgsmål besvares ikke. Eventuelle spørgsmål bedes være kontaktpersonen i hænde senest den 13. november 2013, kl Spørgsmål, som modtages senere, vil kun blive besvaret, hvis kommunen har mulighed for at besvare dem senest den 20. november Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside på Alle spørgsmål og svar anonymiseres Rettelsesblade I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne i prækvalifikationsmaterialet, vil dette ske i form af rettelsesblade. Rettelsesblade nummereres fortløbende. Rettelsesblade vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside på Der vil som udgangspunkt ikke blive udsendt rettelsesblade efter den 20. november Udarbejdelse af ansøgning om deltagelse Sprog Ansøgninger herunder samtlige bilag skal afgives skriftligt på dansk. Identifikation af ansøger mv. I tilbuddet skal fremgå ansøgers kontaktoplysninger og CVR-nummer, jf. bilag A. Oplysninger om eventuelle underleverandører / andre økonomiske aktører anføres i bilag C og evt. bilag D. Bilag Ved ansøgningen skal benyttes de bilag, som fremgår nedenfor. Ansøgningen skal herudover vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig bedømmelse af ansøgningen, i det omfang disse oplysninger ikke fremgår af bilagene. Bilag Bemærkninger 1. Ansøgningsskema Bilag A skal benyttes 2. Tro og loveerklæringer Bilag B skal benyttes (Udenlandske ansøgere er berettigede til i stedet at afgive en erklæring under ed eller en højtidelig erklæring med et tilsvarende indhold.) 5

6 Prækvalifikationsbetingelser 3. Årsrapporter Der skal indsendes årsrapporter for de sidste 2 afsluttede regnskabsår. (Udenlandske ansøgere skal indsende tilsvarende dokumenter.) 4. Skema vedr. Bilag C skal benyttes underleverandører / andre økonomiske aktører 5. Konsortieskema Bilag D skal benyttes. Medsendes kun, hvis det er relevant. Ansøgers omkostninger Ansøgerens omkostninger i forbindelse med ansøgningen er Silkeborg Kommune uvedkommende og kan ikke kræves refunderet af Silkeborg Kommune. Der ydes således ikke betaling for deltagelse i prækvalifikationen. Fortrolighed og ejendomsret Ansøger er omfattet af offentlighedslovens regler om offentlighedens aktindsigt. Silkeborg Kommune vil ikke besvare anmodninger om aktindsigt, før ansøgeren har fået mulighed for at oplyse, hvorvidt der er oplysninger i ansøgningen, som kan være undtaget fra aktindsigt (f.eks. forretningshemmeligheder). Ansøger kan i forbindelse med ansøgningen tilkendegive på forhånd, hvilke oplysninger der efter ansøgerens opfattelse ikke er omfattet af adgangen til aktindsigt. De afgivne ansøgninger vil ikke blive tilbageleveret til ansøgeren Aflevering af ansøgning Silkeborg Kommune skal have modtaget ansøgningen senest den 25. november 2013, kl Ansøgningen skal sendes som mail til adressen angivet under pkt. 1. Ansøger har ret til en kvitteringfor modtaget ansøgning. Ansøgerne har ikke adgang til at overvære åbningen af ansøgningerne Meddelelse om prækvalifikation Samtlige ansøgere vil blive orienteret samtidigt om resultatet af prækvalifikationen i uge 49. Orienteringen vil ske pr Offentliggørelse Meddelelse om resultatet af prækvalifikationen vil blive offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside på 6

7 Prækvalifikationsbetingelser 5. Vurdering af ansøgninger 5.1. Konditionsmæssighed Forinden selve bedømmelsen af ansøgningerne vil det blive konstateret, om alle ønskede oplysninger og bilag indgår i ansøgningen, og at ansøgningen (inkl. alle bilag) er modtaget rettidigt. Er dette ikke tilfældet, er ansøgningen som udgangspunkt ukonditionsmæssig og vil i så fald ikke blive taget i betragtning, jf. dog 12 i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter m.v Egnethedsvurdering Udelukkelse og mindstekrav Kommunen prækvalificerer alene ansøgere, som lever op til nedenstående: 1) Lovovertrædelser og lign. Ansøger må ikke have gjort sig skyldig i de lovovertrædelser og lign., som er nævnt i bilag B. 2) Gæld. Ansøger må ikke have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som overstiger kr. Ansøger må endvidere ikke være under konkurs, betalingsstandsning eller lign. Der henvises til tro og love-erklæringen i bilag B. 3) Økonomisk og finansiel formåen i øvrigt. Ansøger skal som minimum have haft en positiv egenkapital de sidste 2 afsluttede regnskabsår. Benyt bilag A. 4) Referencer. Ansøger skal have mindst 2 nuværende referencer på levering, implementering og vedligeholdelse af løsninger til digital komme-gå registrering. Referencerne skal vedrøre kontrakter, som løber på nuværende tidspunkt, og hvor implementeringen er gennemført. Benyt bilag A. Kravene til dokumentationen for disse kravs opfyldelse fremgår af bilag A og B. Se om muligheden for at basere sig på andre aktørers økonomiske, finansielle, tekniske eller faglige formåen under pkt Udvælgelseskriterier Kommunen ønsker at prækvalificere 5 7 leverandører. Hvis der er flere end 5 ansøgere, som opfylder mindstekravene m.v. i pkt ovenfor, vil kommunen vurdere ansøgerne ud fra nedennævnte kriterier. Kommunen vil prækvalificere de 5 7 leverandører, som i videst muligt omfang ud fra en samlet vurdering opfylder nedennævnte udvælgelseskriterier. 1) Økonomisk og finansiel formåen. Der vil (udover det mindstekrav, som fremgår under pkt ovenfor) blive lagt vægt på de oplysninger, som skal oplyses i bilag A. 2) Referencer. Der vil (udover det mindstekrav, som fremgår under pkt ovenfor) blive lagt vægt på omfanget af ansøgers referencer i forhold til levering, implementering og vedligeholdelse af løsninger. Kommunens egen vurdering af nuværende leverandør vil indgå i vurderingen. 3) Ressourcer. Der vil blive lagt vægt på ansøgerens ressourcer. 7

8 Prækvalifikationsbetingelser 4) Implementering. Der vil (udover referencerne nævnt under nr. 2) blive lagt vægt på ansøgers evne til at løfte de leverandørrelaterede opgaver i forbindelse med et implementeringsprojekt. 5) Samarbejde med andre leverandører. Der vil blive lagt vægt på ansøgers evne til at kunne samarbejde positivt med andre leverandører i forbindelse med udviklingen og vedligeholdelsen af integrationer, f.eks. leverandører af den type af systemer, som kommunen pt. har integrationer til, jf. bilag E. 6) Udvikling og support. Der vil blive lagt vægt på, om leverandøren har en betryggende organisering af de enheder, som varetager dels de almindelige udviklingsopgaver (i forbindelse med almindelig vedligeholdelse af systemet) og dels support-funktioner. Kravene til, hvilke oplysninger ansøger skal afgive med henblik på kommunens vurdering efter ovennævnte kriterier, fremgår af bilag B Hvis ansøger baserer sig på andre aktører Ansøgeren kan basere sig på andre økonomiske aktørers 1 formåen i forhold til de mindstekrav og udvælgelseskriterier, som er nævnt ovenfor. Dette uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren selv og disse enheder. Det kan f.eks. være underleverandører eller koncernforbundne selskaber. Der kan også dannes et konsortium. Hvis ansøgeren baserer sig på andre økonomiske aktørers formåen, skal ansøgeren oplyse om dette og godtgøre over for kommunen, at ansøgeren råder over de ressourcer, som er nødvendige for kontraktens udførelse. Herunder skal ansøgeren oplyse om disse andre aktørers identitet og redegøre for relationerne mellem ansøgeren og aktørerne. Der henvises til bilag C og hvis der er tale om en konsortiedannelse bilag D. I denne forbindelse henledes opmærksomheden på, at kommunen ikke vil acceptere, at personoplysninger behandles i et tredjeland 2 i persondatalovens forstand, jf. 27 i persondataloven Gennemførelsen af egnethedsvurderingen af ansøgningerne Vurderingen af ansøgningerne forventes at blive foretaget af projektgruppen bag dette udbud. Projektgruppen består af medarbejdere fra de institutioner der har været med i pilotprojektet, projektleder. Herefter vil beslutningen om prækvalifikation skulle godkendes af styregruppen for digital komme-gå registrering. Styregruppen består af 2 sektionsledere. 1 Jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2 og 3, samt artikel 48, stk. 3 og 4. 2 Ved tredjelande forstås en stat, som ikke indgår i Det Europæiske Fællesskab, og som ikke har gennemført aftaler, der er indgået med Det Europæiske Fællesskab, og som indeholder regler svarende til direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, (EØS landene). Der henvises i øvrigt til Datatilsynet. 8

9 Prækvalifikationsbetingelser 6. Silkeborg Kommunes forbehold Silkeborg Kommune tager forbehold for politiske og administrative beslutninger, som kan ændre grundlaget for udbudsforretningen væsentligt. Der vil i så fald kunne ske hel eller delvis annullering af udbudsforretningen. 9

10 Bilag A - Ansøgningsskema Bilag A Ansøgningsskema (Bilaget ligger også på som en word-fil) Ansøgning om deltagelse i udbud på digital komme-gå registrering til Silkeborg Kommune Ansøgningsfrist den 25. november 2013, kl Ansøger er velkommen til at oplyse baggrunden for besvarelserne nedenfor og oplyse om eventuelle tiltag, som ansøger har iværksat for at rette op på eventuelle udfordringer hos ansøger. 1. Ansøger Denne ansøgning indgives af: Navn på virksomhed CVR-nummer Adresse Kontaktperson Tlf.nr. på kontaktperson på kontaktperson Hvis der ønskes en konsortiedannelse, skal skemaet i bilag D udfyldes. 2. Økonomisk og finansiel formåen: Ansøger skal have den fornødne økonomiske og finansielle formåen til at håndtere en leverance af denne størrelse. Der henvises til pkt (mindstekrav m.v.) og (udvælgelseskriterier). Ansøger skal vedlægge årsrapport for de sidste 2 afsluttede regnskabsår. Eventuelle udenlandske ansøgere skal indsende tilsvarende dokumenter. Ansøger bedes endvidere udfylde skemaet nedenfor. Angiv størrelsen på egenkapitalen - Såfremt tilbudsgiver ikke kan opfylde krav vedr. egenkapital og er datterselskab af en virksomhed, som ejer mere end halvdelen af aktierne, skal moderselskab stille garantierklæring for opfyldelse af manglede egenkapital [Udfyldes] [Udfyldes] Angiv størrelsen af ansøgers omsætning inden for Komme-gå området [Udfyldes] Angiv ansøgers soliditetsgrad [Udfyldes] [Udfyldes] [Udfyldes]

11 Bilag A - Ansøgningsskema 3. Referencer: Ansøger skal oplyse om referencer, jf. pkt og Referencerne skal vedrøre levering, implementering og vedligeholdelse af løsninger. Referencerne skal vedrøre kontrakter, som løber på nuværende tidspunkt, og hvor implementeringen er gennemført, er ved at blive gennemført eller vil blive gennemført på et senere tidspunkt. (I forhold til mindstekravet vedr. referencer, jf. pkt ovenfor, vil kun referencer på gennemførte implementeringer blive taget i betragtning.) Med denne ansøgning har ansøger givet samtykke til, at kommunen kontakter ansøgerens referencer og spørger til deres tilfredshed med ansøger. Reference fra Silkeborg Kommune selv vil indgå på lige fod med referencer fra andre kunder. Navn på virksomhed eller myndighed Ca. antal Institutio ner. Implementeringsperiode (gennemført, nuværende eller kommende). Angiv ca. datoer for perioden. Angiv om de personer, som arbejdede med implementeringen, fortsat arbejder hos ansøger Navn på kontaktperson + evt. kontaktoplysnin ger hos kunden 4. Ressourcer: Der vil blive lagt vægt på ansøgerens ressourcer generelt, jf. pkt Ansøger bedes derfor oplyse det årlige gennemsnitlige antal medarbejdere hhv. ledere de seneste 3 år. Ressourcer: Gennemsnitlige antal medarbejdere hhv. ledere de seneste 3 år. Medarbejdere Ledere 2010 [udfyldes] [udfyldes] 2011 [udfyldes] [udfyldes] 2012 [udfyldes] [udfyldes] 5. Implementering: Der vil skulle gennemføres et implementeringsprojekt. Ansøger skal derfor give nedenstående oplysninger til brug for kommunens vurdering af ansøgerens formåen i forhold til at løfte de leverandørrelaterede opgaver i forbindelse med implementeringsprojektet, jf. pkt ovenfor. Håndtering af implementering: Ansøger skal i hovedtræk redegøre for, hvordan ansøger håndterer afklaring, programmering, installation, idriftsættelse, undervisning og 11

12 Bilag A - Ansøgningsskema andre større opgaver i forbindelse med en teknisk og organisatorisk implementering (project roadmap). [udfyldes] 6. Udvikling og support Ansøger skal angive nedennævnte oplysninger til brug for kommunens vurdering af, om leverandøren har en betryggende organisering af de enheder, som varetager dels de almindelige udviklingsopgaver (i forbindelse med almindelig vedligeholdelse af systemet) og dels support-funktioner, jf. pkt ovenfor. Almindelig udvikling og support set-up: Ansøger skal redegøre for, hvordan ansøgers organisation for almindelige udvikling (alm. vedligeholdelse af systemet) er organiseret. Ansøger skal endvidere redegøre for, hvordan ansøgers support er organiseret. Herunder bedes oplyst, i hvilket omfang udviklere har support-funktioner. [udfyldes] Underskrift Dato, underskrift og stempel 12

13 Bilag B Tro og love-erklæring Bilag B - Tro og love-erklæring (Bilaget ligger også på som en word-fil) Sæt Offentlig gæld Kryds Sæt Krydser A: Undertegnede ansøger erklærer hermed på tro og love, at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som overstiger kr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Andre forhold B: Undertegnede ansøger erklærer desuden hermed på tro og love, at tilbudsgiver eller ansøgers virksomhed ikke har endelig dom for: 1. medvirken til strafbar handling, jf. straffelovens 23, i tilfælde, hvor forholdet i forbindelse med straffastsættelsen er blevet henført under straffelovens 81, nr. 3 (organiseret kriminalitet) 2. overtrædelse af forbuddet mod aktiv bestikkelse i offentlig tjeneste eller hverv, jf. straffelovens 122 og forbuddet mod bestikkelse i private retsforhold (returkommission), jf. straffelovens 299, nr overtrædelse af forbuddet mod EU-svig, jf. straffelovens 289 a 4. overtrædelse af forbuddet mod hvidvaskning af penge, jf. straffelovens 290, eller 5. strafbart forhold, der rejser tvivl om tilbudsgivers faglige hæderlighed C: At ansøger ikke er under konkurs, rekonstruktion, likvidation eller tvangsakkord uden for konkurs, ikke er i betalingsstandsning, ikke har indstillet sin virksomhed eller befinder sig i en anden lignende situation, ikke er begæret taget under konkursbehandling, behandling med henblik på rekonstruktion, likvidation, tvangsakkord uden for konkurs, betalingsstandsning eller enhver anden lignende behandling. D: At ansøger ikke har begået bevisligt konstaterbare alvorlige fejl ved udøvelse af sit erhverv. Desuden giver undertegnede ansøger hermed samtykke til, at de ovenstående afgivne oplysninger kan kontrolleres af Silkeborg Kommune ved henvendelse til SKAT eller andre relevante myndigheder. Sted: Dato: CVRnr: Underskrift og stempel 3 Ved gæld til det offentlige forstås forfaldne ubetalte skatter, forfaldne ubetalte afgifter, herunder forbrugsafgifter, samt forfaldne ubetalte bidrag til sociale sikringsordninger.

14 Bilag C Underleverandørskema Bilag C Skema vedr. underleverandører / andre aktører (Bilaget ligger også på som en word-fil) 1. Almindelige oplysninger vedr. påtænkt brug af underleverandører Ansøger skal angive, hvor stor en del af kontrakten ansøgeren eventuelt agter at overlade til underleverandører. Med underleverandører sigtes til leverandører af ydelser, f.eks. driftsafvikling, udvikling eller support, men ikke leverandører af tredjepartsprogrammel. Andel af kontrakten, som ansøger evt. agter at overlade til underleverandører 2. Hvis ansøger baserer sig på andre aktører i forbindelse med egnethed Ansøger er berettiget til at basere sig på andre økonomiske aktører 4 i forbindelse med kommunens vurdering af ansøgers egnethed. Dette gælder både i forhold til mindstekrav, jf. pkt , og udvælgelseskriterierne, jf. pkt Hvis ansøgeren baserer sig på andre aktørers formåen, skal ansøgeren oplyse følgende: Hvilke aktører baserer ansøgeren sig på? Hvilke relationer er der mellem ansøgeren og disse aktører? (F.eks. underleverandørforhold, koncernforhold eller konsortiedannelse) Hvilke ressourcer hos de andre aktører baserer ansøger sig på? [udfyld med navne og CVR-numre] [Beskriv relationen] [Beskriv f.eks., om det er i forhold til krav til egenkapital, eller lign.] Erklæring og evt. dokumentation Hvis ansøger baserer sig på andre aktører i forbindelse med egnethedsvurderingen, skal ansøgeren indsende en erklæring fra disse aktører, hvoraf det fremgår, at de stiller de nødvendige ressourcer til rådighed for ansøgeren, såfremt denne måtte vinde udbuddet, og hvilke ressourcer der er tale om. I erklæringen skal aktørerne give de samme oplysninger som ansøgeren i forhold til de konkrete ressourcer, aktørerne stiller til rådighed. Kopier gerne de relevante skemaer fra bilag A. Hvis ansøger baserer sig på en anden aktørs økonomiske formåen, skal tilsvarende indsendes årsrapport for de sidste 2 afsluttede regnskabsår for den pågældende aktør. Manglende indsendelse af årsrapporten og / eller andre oplysninger medfører ikke ukonditionsmæssighed, men det vil kunne få indflydelse på egnethedsvurderingen. 4 Jf. udbudsdirektivets art. 47, stk. 2 og 3, samt art. 48, stk. 3 og 4. 14

15 Bilag D Erklæring om konsortiedannelse Bilag D Erklæring om konsortiedannelse (Bilaget ligger også på som en word-fil) Nedenstående virksomheder erklærer hermed, at vi indgår i et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte leverance over for Kommunen, idet vi samtidig udpeger nedenfor anførte deltagende virksomhed til med fuld prokura at repræsentere konsortiet. Vi bekræfter samtidigt, at vi vil hæfte solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter eventuel kontrakttildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave. For ovenstående underskrives: (Virksomheds navn) (Titel, underskrift) (Virksomheds navn) (Titel, underskrift) (Virksomhedsnavn) (Titel, underskrift) (Virksomheds navn) (Titel, underskrift) Følgende deltagende virksomhed i konsortiet har fuld prokura til at repræsentere konsortiet: (Virksomheds navn) (Titel, underskrift) 15

16 Bilag E Integrationer Bilag E Integrationer Liste over kommunens nuværende integrationer: 1) Snitflade til IST-Tabulex hypernet der levere oplysninger om børn indskrevet i kommunens institutioner. 16

17 17

18 Bilag F Kvittering for modtagelse Bilag F Kvittering for modtagelse Undertegnede, som er ansat i Silkeborg Kommune, bekræfter hermed at have modtaget: (angiv f.eks. kuvert eller pakke + teksten på kuverten / pakken) Materialet er modtaget: Sted: Dato: kl. Underskrift 18

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere