Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)"

Transkript

1 Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

2 Indhold 1. Anbefalinger Indledning...2 Specialtandplejen kort fortalt...2 Entreprenøraftale om drift af Specialtandplejen Evalueringens principper og forløb Evalueringens resultater Patienter og ydelser i specialtandplejen...5 Behandlingsplaner Vurdering af betalingsmodel...6 Det takstfinansierede område...6 Abonnementsordningen...7 Status for nuværende praksis...7 Generelle bemærkninger til betalingsmodellen Vurdering af serviceniveau Forslag til faglig udvikling på sigt Specialtandplejen og øvrige kommunale tandplejetilbud på Fyn...10 Side 1 af 12

3 1. Anbefalinger Evalueringen af entreprenøraftalen vedrørende Specialtandplejen har ført til følgende anbefalinger: - Efter aftale med køberkommunerne indføres bagatelgrænser for udarbejdelse af behandlingsplaner (afsnit 4.1) Den eksisterende kombinationsmodel bibeholdes (afsnit 4.2) - Egenbetaling skal fortsat anses som et mellemværende mellem køberkommunerne og borgerne (afsnit 4.2) 2. Indledning Specialtandplejen kort fortalt Målgruppen Specialtandplejen (tidl. amtstandplejen) er et kommunalt tilbud om tandpleje for personer, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af - psykisk udviklingshæmning - sindslidelse - anden meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. personer med cerebral parese, autisme eller hårdt ramte sclerosepatienter. Målgruppen har primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte fysiske tillægshandicap. Det er karakteristisk for målgruppen, at personerne har brug for omfattende sygepleje- eller pædagogbistand. En del af målgruppen er indlagt på psykiatriske hospitaler, tilknyttet distriktspsykiatriske ordninger eller boformer efter serviceloven. Målgruppen vurderes at have særlige problemer med at benytte de sædvanlige tandplejetilbud og med at udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner. Ydelser Specialtandplejen er et samlet tandplejetilbud, der sikrer kontinuitet mellem de forebyggende, undersøgende og behandlende elementer. Men sundhedsloven har kommunerne fået ansvaret for at sikre den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. De individuelle og kollektive forebyggende foranstaltninger omfatter alle aktiviteter, der sigter på at forhindre sygdomssymptomer- og tilstande i tænder, mund og kæber i at opstå, eller at begrænse udbredelsen af disse. Specialtandplejen kommer gerne på besøg på institutioner m.v. for dér at foretage forundersøgelser af patienter, ligesom der meget gerne gives instruktion til institutionspersonale m.fl. i tandbørstning og andre forebyggende forhold. Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegion foretages med intervaller tilrettelagt på grundlag af tandlægefaglige kriterier. Egentlige behandlinger omfatter behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæbe, herunder de nødvendige tandprotetiske behandlinger. Side 2 af 12

4 En væsentlig del af behandlingerne foregår i fuld narkose, da patientens funktionsnedsættelse ofte kræver dette - men også fordi en del patienter kommer så sent til tandlæge, at der skal væsentlige indgreb til for at få rettet op på tandsundheden. Alle tandplejetilbud gives under hensyntagen til målgruppens funktionsnedsættelser. Lovgrundlag Lovgrundlaget for al specialtandpleje findes i sundhedslovens 133 og 134. Derudover har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en Vejledning om omfanget af og kravene til kommunale og regionale tandpleje, hvor bestemmelserne om specialtandplejen uddybes nærmere. Personale, organisering og lokaler Specialtandplejens personale består af: - 1 tandlæge og filialleder - 2 tandlæger på deltid, svarende til 1 tandlæge - 1 narkosesygeplejerske, 15 t/uge - 1 tandplejer - 5 klinikassistenter Specialtandplejen er organiseret som en selvstændig enhed under Odense Tandpleje, der er en fælles kontraktstyret enhed i Børn- og Ungeforvaltningen. Specialtandplejen har klinikker på Heden 7, 3. sal, 5000 Odense C og på Strandvænget 1, 5800 Nyborg. Entreprenøraftale om drift af Specialtandplejen Specialtandplejen overgik pr. januar 2007 til Odense Kommune på entreprenørbasis. Odense Kommune varetager således driften af det specialiserede tandplejetilbud til alle de fynske kommuner i De centrale punkter i aftalen om Odense Kommunes drift af Specialtandplejen er følgende: Ydelser Aftalen omfatter tre typer af ydelser; diagnostisk udredning og behandling, narkosebehandling samt forebyggende og opsøgende tandpleje Betalingsmodel For 2007 er der valgt en kombinationsmodel med abonnements- og takstafregning. Diagnostisk udredning og behandling finansieres via takstafregning med afregning pr. påbegyndte ½ time. Forebyggende og opsøgende tandpleje afregnes via abonnement, hvor kommunernes abonnementsandel beregnes på baggrund af kommunens befolkningsgrundlag. Visitation Den enkelte kommune afgør, om en borger er omfattet af tilbuddet. Dog kan boformer efter serviceloven, psykiatriske hospitalsafdelinger m.v. henvise direkte. Specialtandplejen kan afvise personer, der ikke skønnes at have behov for specialiseret behandling. Side 3 af 12

5 Behandlingsplaner Specialtandplejen udarbejder en foreløbig behandlingsplan samt prisoverslag til patientens bopælskommune til godkendelse. Disse punkter vil alle blive gjort til genstand for vurdering. Derudover omfatter evalueringen: - En sammenligning af Specialtandplejens serviceniveau med lignende tilbud uden for Fyn - Forslag til fortsat faglig udvikling af Specialtandplejen - En vurdering af fremtidige muligheder forbundet med, at kommunerne tilbyder forskellige typer af tandpleje 3. Evalueringens principper og forløb Det er naturligvis vanskeligt at evaluere en ydelse og organisering, som kun har eksisteret i ganske få måneder. Udover gennemførelse af den konkrete evaluering har projektgruppen derfor lagt vægt på at etablere et tæt samarbejde med de fynske kommuner samt udarbejde metoder og retningslinier for den fremtidige evaluering af specialtandplejen. Herunder identificering af relevante indikatorer til at måle kvalitets- og serviceniveauet i Specialtandplejen. Formålet er løbende at tilvejebringe informationer, som kan identificere tilpasningsmuligheder samt give køberkommunerne et billede af deres forbrug af ydelserne. Det konkrete evalueringsarbejde er dog blevet vanskeliggjort af en række praktiske forhold. Blandt andet har Specialrådgivningen siden 1. januar 2007 fået ny leder samt lidt under alvorlige IT-problemer og personalemangel. Det har derfor været nødvendigt at revidere den oprindelige evalueringsplan. Den gennemførte evaluering består således af følgende elementer: - Interne vurderinger i Specialtandplejen og Odense Tandpleje - Kvantitative data - Dialog med seks udvalgte køberkommuner om serviceniveau, betalingsmodel, ventelister m.v. 1 Sidstnævnte punkt erstatter den tidligere planlagte spørgeskemaundersøgelse, som det ikke har været muligt at gennemføre grundet ovenstående praktiske problemstillinger. 2 Evalueringen er gennemført at Henning Tønning (overtandlæge i Odense Tandpleje), Karen Juel Høybye (administrationsleder i Odense Tandpleje), Torben Lindahl Gasseholm (leder af Specialtandplejen) og Mathilde Tronegård (konsulent i Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune). 1 Der er aftalt dialogmøder med de resterende tre køberkommuner ultimo april Referencegruppen påpegede derudover på møde d. 6. december 2007, at evt. spørgeskemaundersøgelser kunne fremskydes til Side 4 af 12

6 4. Evalueringens resultater 4. 1 Patienter og ydelser i specialtandplejen Patienter før og efter 1. januar 2007 Nedenstående tabel viser fordelingen af Specialtandplejens patienter på de fynske kommuner: Tabel 1: Specialtandplejens patienter fordelt på de fynske kommuner Antal patienter Procentvis patientandel Procentvis befolkningsandel Kommune Middelfart ,5 7,6 Assens ,9 8,6 Fåborg-Midtfyn ,9 10,7 Kerteminde ,4 4,9 Nyborg ,3 6,5 Odense ,3 39,0 Svendborg ,8 12,2 Nordfyn ,2 6,0 Langeland ,9 3,0 Ærø 9 9 0,5 1,4 Fyn total Som det fremgår af tabellen er der kun sket mindre ændringer i patientfordelingen efter, at Opgave- og Strukturreformen er trådt i kraft. Tabellen viser endvidere, at der ikke eksisterer en klar overensstemmelse mellem kommunernes procentvise patientandel og andelen af den fynske befolkning. Dette skyldes blandt andet, at bosteder for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke er ligeligt fordelt mellem de fynske kommuner. Nogle kommuner har således en uforholdsmæssig stor andel af borgere, som tilhører Specialtandplejens målgruppe. Specialtandplejen vil løbende revisitere de nuværende patienter. Derudover er det aftalt med køberkommunerne, at Specialtandplejen hvert kvartal fremsendes en opgørelse over, hvilke patienter den enkelte kommune har i Specialtandplejen. Ydelser i Specialtandplejen Entreprenøraftalen om Specialtandplejen indeholder tre hovedkategorier af ydelser. Det er desværre endnu ikke muligt at opgøre, hvor mange af de respektive ydelser patienter fra køberkommunerne har modtaget i Dette skyldes, at registreringssystemerne først forventes i drift primo maj Derefter vil der løbende blive udarbejdet opgørelser fordelt på de enkelte kommuner. Behandlingsplaner I henhold til entreprenøraftalen skal Specialtandplejen fremsende en behandlingsplan samt overslagspris til kommunal godkendelse, inden behandlingen iværksættes. Side 5 af 12

7 Specialtandplejen har pr. 1. april 2007 endnu ikke fremsendt behandlingsplaner til kommunerne. I forbindelse med dialogmøderne med køberkommunerne blev praksis omkring godkendelsesprocedure drøftet. Det blev tilkendegivet, at proceduren er tidskrævende og administrativ omstændelig. Flere kommuner gav udtryk for, at en bagatelgrænse på kr. for behandling og kr. for protetik ville være hensigtsmæssig. Anbefaling: Efter aftale med køberkommunerne indføres bagatelgrænser for udarbejdelse af behandlingsplaner. Ventetider Odense kommune overtog pr. 1. januar 2007 en venteliste fra Fyns Amt på 230 patienter. Specialtandplejen arbejder på at nedbringe ventelisten hurtigst muligt. Det kan oplyses, at Specialtandplejen er i gang med at ansætte tandlæge og klinikassistent, således at personalenormeringen kan harmonere med antallet af patienter. Det er desværre endnu ikke muligt at opgøre Specialtandplejens venteliste og -tid på kommuneniveau. 4.2 Vurdering af betalingsmodel Rammeaftalen omfatter tre typer af ydelser, der skal afregnes for: forebyggende og opsøgende tandpleje diagnostisk udredning og behandling narkosebehandling. For 2007 er der valgt en kombinationsmodel med abonnements- og takstafregning. Diagnostisk udredning og behandling samt narkosebehandling finansieres via takstafregning med afregning pr. påbegyndte ½ time. Forebyggende og opsøgende tandpleje afregnes via abonnement, hvor kommunernes abonnementsandel beregnes på baggrund af kommunens befolkningsgrundlag. Det takstfinansierede område Taksterne for den diagnostiske udredning og behandling samt narkosebehandling er beregnet ud fra principperne i takst- og ydelsesstrukturen gældende for Region Syddanmark. Taksterne pr. påbegyndte halve time for henholdsvis udredning og behandling (1.135,93 kr. i 2007) og narkose (1.253,97 kr. i 2007) er gældende uanset indholdet i den konkrete tandlægebehandling. Det er endnu for tidligt at foretage en kvalificeret vurdering af, om faste takster for de enkelte delydelser er mere hensigtsmæssig. Det takstfinansierede område udgør ca. 95 % af de samlede driftsudgifter for Specialtandplejen. For den takstfinansierede del kan skitseres følgende fordele og ulemper: Side 6 af 12

8 Fordele: - Omkostningsægthed, idet kommunerne kun afregner for faktisk forbrug. - Øget gennemsigtighed i forhold til ydelse og pris. Ulemper: - Øgede administrative byrder for både køber- og leverandørkommune - Kræver stram økonomistyring budgetusikkerhed Abonnementsordningen Abonnementsordningen for forebyggende og opsøgende tandpleje er valgt ud fra en betragtning om, at det ikke er muligt at opgøre ydelsen i forhold til den enkelte patient. Det abonnementsfinansierede område udgør de resterende ca. 5 % af de samlede driftsudgifter for Specialtandplejen, hvilket vil sige kr. fordelt på de tilmeldte kommuner efter befolkningsandel. Der er således tale om en relativ lille ydelse i den samlede Specialtandpleje. For den abonnementsfinansierede del kan skitseres følgende fordele og ulemper: Fordele: - Solidarisk finansiering sikrer ensartet serviceniveau - Let og billig administration - Budgetsikkerhed, idet kommunerne kender den årlige udgift Ulemper: - Usikkert om der betales en rimelig andel i forhold til forbrug - Risiko for at efterspørgslen overstiger det faktiske behov - Manglende gennemsigtighed i forhold til ydelse og pris. Det vurderes ikke muligt at ændre abonnementsordningen til ren takstafregning grundet manglende mulighed for at relatere ydelsen til enkeltpatienter/personer. Anbefaling: Den eksisterende kombinationsmodel bibeholdes Status for nuværende praksis Abonnementsafregningen for forebyggende og opsøgende tandpleje er på nuværende tidspunkt foretaget med månedlige opkrævninger fra de tilmeldte kommuner. Efter kommunesammenlægningerne har der været enkelte administrative opstartsproblemer. Status er nu, at abonnementsdelen er på plads og kører rutinemæssigt. Takstafregningen for diagnostisk udredning og behandling samt narkosebehandling er påbegyndt med rutinemæssige regningsudskrivelser til medlemskommuner. Generelle bemærkninger til betalingsmodellen Opkrævning af egenbetaling Tandplejen er tildelt budget svarende til Odense kommunes forventede udgifter til hhv. abonnementsdelen og den takstfinansierede del. Budgettet er reguleret med et beløb svarende til den Side 7 af 12

9 egenbetaling, som kommunerne kan pålægge patienten. Ifølge sundhedslovens 134 kan kommunalbestyrelsen beslutte, hvorvidt specialtandplejen skal være vederlagsfri for patienterne, eller om der skal være medbetaling. Ved medbetaling kan der maksimalt afkræves 1.515,00 kr. pr. patient i For børn og unge under 18 år er der ikke egenbetaling, men behandlingen betales fuldt af den henvisende kommune. Odense Kommune har udelukkende mulighed for at opkræve egenbetalingen for patienterne bosiddende i Odense Kommune. For de øvrige patienter gælder, at egenbetalingen er Odense kommune uvedkommende, og at bopælskommunerne selv forestår opkrævningen af egenbetaling. Af den månedlige opkrævning fremgår det dog, hvor meget bopælskommunen er berettiget til at opkræve patienten. En enkelt køberkommune har anført ønske om, at Odense kommune forestår opkrævning af egenbetalingen. En ændring af denne opgave vil medføre følgende fordele og ulemper: Fordele: - Mindre administration for køberkommunerne. Ulemper: - Mere administration for Odense Kommune. Der kan ikke opnås rationaliseringsgevinster, da der fortsat skal laves opkrævninger til den enkelte patient. Ydermere skal Odense Kommune foretage en mellemregning, før opkrævningerne kan sendes ud til køberkommunerne (regning minus egenbetaling). - Juridisk set er det endvidere problematisk for Odense Kommune at opkræve egenbetalingen. Dette skyldes, at Odense Kommunes inkassokontor vil få opkrævningsopgaver over for borgere i de andre fynske kommuner, såfremt der opstår situationer med manglende betaling. En sådan opkrævning fordrer yderligere aftale mellem Odense Kommune og køberkommunerne. - Endelig må en del af egenbetalingerne anses for at være uerholdelige, og der skal derfor tages stilling til, om Odense kommune rettelig er den kommune, der skal bære dette tab. Odense Kommune vil i så fald stå med en usikker finansiering af en forholdsvis stor andel af Specialtandplejen budget. Anbefaling: Egenbetaling skal fortsat anses som et mellemværende mellem køberkommunerne og borgerne. 4.3 Vurdering af serviceniveau Vurderingen af Specialtandplejens serviceniveau tager udgangspunkt i benchmarking med sammenlignelige tilbud. Det er desværre ikke på nuværende tidspunkt muligt at gennemføre benchmarking med Region Syddanmark. Dette skyldes, at det regionale specialtandplejetilbud er præget af personaleudskiftninger, etablering af nye klinikfaciliteter samt overførsel af et større antal patienter fra den private sektor. 3 Der vil være mulighed for at få tilskud til dækning af egenbetaling efter social- og pensionslovgivningen, hvilket vil sige efter konkret trangsvurdering. Side 8 af 12

10 Alternativt er der igangsat et samarbejde mellem specialtandplejen i Odense, Ålborg, Århus og København (4-by-samarbejde). Lederne af specialtandplejerne i Århus, Odense og København har på møde medio marts 2007 etableret en fælles platform for det fremtidige samarbejde. I samarbejdet vægtes blandt andet sammenligning af serviceniveau samt udvikling af fælles værktøjer til kvalitetssikring af specialtandplejens arbejde. De tre specialtandplejeordninger har valgt forskellige organisations- og finansieringsformer: Som tidligere beskrevet drives Specialtandplejen i Odense Kommune på entreprenørbasis for de øvrige fynske kommuner, er organiseret som en selvstændig enhed under Odense Tandpleje og finansieres gennem en kombinationsmodel. I København Kommune er omsorgstandplejen og specialtandplejen samlet i en specialenhed uafhængig af børne- og ungdomstandplejen. Patienter under 18 år hører under den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Århus Kommune har modsat alle andre kommuner i Region Midtjylland valgt selv at varetage specialtandplejeopgaven. Aktuelt købes narkosebehandling i regionen i henhold til den rammeaftale, der er indgået mellem region og kommuner. Tandplejen i Århus udfører Specialtandplejen i henhold til en kontrakt med Socialafdelingen, som har budgettet. Nedenstående tabel sammenfatter kort sammenligningen af specialtandplejerne i Odense, Københavns og Århus Kommune: Tabel 2: Sammenligning af Specialtandplejen i Odense, Københavns og Århus Kommune Kommune Finansieringsmodel (takst-, abonnements- eller kombinationsmodel) Takst eller abonnementspris Antal patienter Odense Kombinationsmodel ,93 kr. pr. ½ time ,97 kr. pr. ½ time kr. fordelt efter kommunernes befolkningsandel København Århus Specialtandplejen i Københavns Kommune har budget til og behandler kommunens egne patienter Kontrakt med Socialafdelingen, som har budgettet Samlet budget på kr. Samlet budget på kr. Ca. pris pr. patient 1700 Variabel pris afhængig af indhold og tidsforbrug i den enkelte behandling Ca kr. 540 Ca kr. Som det fremgår af tabellen er udgiften pr. patient forskellig i de tre kommuner. Tilbuddene er ikke umiddelbart sammenlignelige, der er ikke korrigeret for faste kapacitetsomkostninger. Endvidere vanskeliggør tilbuddenes korte eksistens i kommunalt regi samt de forskellige organisations- og finansieringsmodeller sammenligning. 4-by-samarbejdet vil løbende følge udviklingen i specialtandplejernes serviceniveau og omkostningsstruktur. Side 9 af 12

11 4.4 Forslag til faglig udvikling på sigt Specialtandplejen er et stærkt specialiseret tilbud, som er kendt for et højt vidensniveau. Medarbejderne har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre behandlinger, der tager udgangspunkt i brugernes handicap og særlige behov. Det er nødvendigt med løbende kompetenceudvikling for at bevare denne position. Den kortsigtede kompetenceudvikling i Specialtandplejen er rettet mod tiltag, som er en nødvendig følge af overgangen fra amtsligt til kommunalt system. Herunder IT-kurser, sikkerhedskurser m.v. På længere sigt skal den faglige udvikling i Specialtandplejen ske på to fronter: 1. Vedligeholde og udvike rent tandlægefaglige områder Medarbejdere i Specialtandplejen skal løbende deltage i relevante kurser, f.eks. i regi af TNL (Tandlægernes Nye Landsforening), TNL-Fyn, Dansk Tandlægeforening, lokale tandlægeselskaber samt internt i Odense Tandpleje m.v. 2. Øge vidensniveauet om Specialtandplejens målgrupper Specialtandplejens medarbejdere skal kontinuerligt have ajourført deres viden om tilbuddets målgruppe, herunder særligt psykisk udviklingshæmmede og sindslidende. Nordisk Forening for Handicaptandpleje og Oligofrenicentret i Århus er her blandt de centrale kursusudbydere. Derudover overvejer specialtandplejerne på tværs af Danmark at arrangere kurser. Endelig tænkes nyansatte tandlæger uden baggrund i specialtandpleje tilbudt et kursus om specialtandplejen, som udbydes af Dansk Tandlægeforening. 4.5 Specialtandplejen og øvrige kommunale tandplejetilbud på Fyn De fynske kommuner råder efter 1. januar 2007 over både specialtandpleje, omsorgstandpleje og almindelig kommunal tandpleje for børn og unge. Specialtandplejen skal nu indpasses i denne kommunale kontekst og de øvrige veletablerede tandplejetilbud. Det er endnu for tidligt at vurdere hvilke områder, der kan høste gevinster af et tættere samarbejde. Af særlig interesse er dog - Snitfladen mellem omsorgstandpleje og specialtandpleje - Børn, som tilhører specialtandplejens målgruppe, men behandles i den alm. kommunale tandpleje I relation til evt. samarbejdsgevinster vil Specialtandplejen kunne drage nytte af de erfaringer, der gøres med alternative organisationsformer i Århus og København. Snitfladen mellem de forskellige tandplejetilbud defineres af princippet om, at patienten skal behandles på det nødvendige, men mindst specialiserede niveau. I praksis vil dette være ensbetydende med, at patienter kan udvisiteres af Specialtandplejen til f.eks. omsorgstandplejen, jf. bekendtgørelsens 13, stk. 2. Side 10 af 12

12 I forbindelse med dialogmøderne med køberkommunerne blev der sporet en vis usikkerhed om, hvor grænsen går mellem henvisning til omsorgstandpleje og specialtandpleje samt ligeledes mellem børne- og ungdomstandpleje og specialtandpleje. Specialtandplejen udarbejder snarest retningslinier, der skal hjælpe med at fastlægges, i hvilket regi patienterne hører hjemme. Side 11 af 12

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Vejledning af 30. juni om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje.

Sundhedsstyrelsens Vejledning af 30. juni om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. 3 Specialtandpleje 3.1 Personkreds Kommunalbestyrelsen skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Specialtandpleje - regionen som leverandør

Specialtandpleje - regionen som leverandør Specialtandpleje - regionen som leverandør Ole Hovgaard Ph.D. Ledende overtandlæge Afdeling for Regional Specialtandpleje Hospitalsenheden Midt Region Midtjylland Sundhedsloven 133: Specialtandpleje Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO

Samarbejdsaftale. Djurslands. Fælleskommunale Ortodontiordning FKO Samarbejdsaftale Djurslands Fælleskommunale Ortodontiordning FKO I medfør af 1 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, er der indgået følgende aftale mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 1. Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i Specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 31/12 i 2012?

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Baggrund, formål og målgruppe Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Aftale Om benyttelse af ydelser fra Klinik for selvmordstruede

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Dette notat indeholder en kortfattet redegørelse af den generelle opbygning af aftaleskabelon, som de vedlagte udkast til entreprenøraftaler

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Mavebælte til Aftale om undervisning efter folkeskoleloven til børn indlagt på Odense Universitetshospital

Mavebælte til Aftale om undervisning efter folkeskoleloven til børn indlagt på Odense Universitetshospital Mavebælte til Aftale om undervisning efter folkeskoleloven til børn indlagt på Odense Universitetshospital Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O)

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O) Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa, Mødelokale 3 Dato : 11. juni 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget

Pkt.nr. 17. Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget Pkt.nr. 17 Ændring af lov om tandpleje m.v., frit valg. 420625 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændring af lov om tandpleje

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 302 2. SAL, TORVEGADE

Læs mere

Analyse. GENNEMGANG AF UDGIFTERNE TIL DEN KOMMUNALE TANDPLEJE (0-18 år) I SVENDBORG KOMMUNE. Sundhedssekretariatet 2015

Analyse. GENNEMGANG AF UDGIFTERNE TIL DEN KOMMUNALE TANDPLEJE (0-18 år) I SVENDBORG KOMMUNE. Sundhedssekretariatet 2015 Analyse GENNEMGANG AF UDGIFTERNE TIL DEN KOMMUNALE TANDPLEJE (0-18 år) I SVENDBORG KOMMUNE Sundhedssekretariatet 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Oversigt over Tandplejen...3 Datagrundlag for

Læs mere

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder.

Bedre tandsundhed Flere børn skal have sunde mælketænder. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere

Læs mere

Analyse af enhedsomkostninger i tandreguleringen i 6 fynske kommuner

Analyse af enhedsomkostninger i tandreguleringen i 6 fynske kommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Analyse af enhedsomkostninger i tandreguleringen i 6 fynske kommuner 30. april 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 SAMMENFATNING... 3 3 TANDPLEJE: KARAKTERISTIKA

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Regional specialtandpleje 2008 en beskrivelse. Region Midtjylland. Afdelingen for regionalt sundhedssamarbejde - 1 -

Regional specialtandpleje 2008 en beskrivelse. Region Midtjylland. Afdelingen for regionalt sundhedssamarbejde - 1 - Regional specialtandpleje 2008 en beskrivelse Region Midtjylland Afdelingen for regionalt sundhedssamarbejde 2007-1 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Lovgrundlaget...2 3. Personkreds...4 4. Faglig

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulla Larsen, Torben Frost Indholdsfortegnelse

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede.

Tandplejens ydelser skal være fagligt velfunderede. &9(+)8316à()8%2(4) )2 8ERHTPINIR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker de lovpligtige aktiviteter efter Lov om Tandpleje m.v. og Sygesikringslovens bestemmelser om samarbejde og sundhedsplanlægning.

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Juni 2017 Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Indhold Samarbejdsaftalens hovedelementer... 2 Målgruppe... 2 Generelle forpligtelser...

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Norddjurs Kommunale Tandpleje Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 1. Hvad er s lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker 3. Hvilke mål er der med Sundhedsloven 131 og 132 Forebyggelse og behandling af tand-/

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. specialundervisning for voksne.(vsu)

Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. specialundervisning for voksne.(vsu) Udkast. 5. februar 2009 Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. specialundervisning for voksne.(vsu) Arbejdsgruppe: Gudrun Skov, Marianne Kyed, Torben Rosbach, Kurt Buchgraitz, Keld Hansen, Cathrine Hübbe Ibsen,

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Institutionsprofil for Amtstandplejen

Institutionsprofil for Amtstandplejen Institutionsprofil for Amtstandplejen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Amtstandplejen...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

BORGMESTERFORUM PÅ FYN

BORGMESTERFORUM PÅ FYN BORGMESTERFORUM PÅ FYN Fusionssekretariat: Anne Velling: Tlf. 6551 1195 Mail: AVEC@odense.dk Steen Kærn Christiansen Tlf. 6551 1197 Mail: SMCH@odense.dk Den 14. september 2006 Til borgmestre og kommunaldirektører

Læs mere

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2012 Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet Rammeaftale 2012 Bilag 3 Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet 1. Indledning På en række opgaveområder som specialrådgivning,

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:

Læs mere

ENTREPRENØRAFTALERNE MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER

ENTREPRENØRAFTALERNE MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER ENTREPRENØRAFTALERNE MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER 2011 Samlet aftalekompleks, opdateret 14. oktober 2010 ENTREPRENØRAFTALER MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER Indholdsfortegnelse Side 3: Aftale om Odense Kommunes

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015

Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015 Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015 Takstregulering 1. januar 2015 Afdeling for Regional Specialtandpleje Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Personkreds... 4

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2009-2012

Ændringsforslag til budget 2009-2012 sforslag til 2009-2012 Børne- og Ungeudvalg Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Sundhed Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 303.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering:

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

ENTREPRENØRAFTALER MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER. Indholdsfortegnelse

ENTREPRENØRAFTALER MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER. Indholdsfortegnelse ENTREPRENØRAFTALER MELLEM DE FYNSKE KOMMUNER Indholdsfortegnelse Side 2: Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Side 10: Aftale

Læs mere

Bekendtgørelse om tandpleje

Bekendtgørelse om tandpleje Bekendtgørelse om tandpleje I medfør af 78, stk. 2, 129, stk. 3, 130, 131, stk. 4, 132, stk. 2, 133, stk. 5, 134, stk. 2, 136, 137, stk. 2, 164 og 166, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Opdateret d. 19. maj 2011 Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet

Opdateret d. 19. maj 2011 Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet Opdateret d. 19. maj 2011 Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere