Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)"

Transkript

1 Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

2 Indhold 1. Anbefalinger Indledning...2 Specialtandplejen kort fortalt...2 Entreprenøraftale om drift af Specialtandplejen Evalueringens principper og forløb Evalueringens resultater Patienter og ydelser i specialtandplejen...5 Behandlingsplaner Vurdering af betalingsmodel...6 Det takstfinansierede område...6 Abonnementsordningen...7 Status for nuværende praksis...7 Generelle bemærkninger til betalingsmodellen Vurdering af serviceniveau Forslag til faglig udvikling på sigt Specialtandplejen og øvrige kommunale tandplejetilbud på Fyn...10 Side 1 af 12

3 1. Anbefalinger Evalueringen af entreprenøraftalen vedrørende Specialtandplejen har ført til følgende anbefalinger: - Efter aftale med køberkommunerne indføres bagatelgrænser for udarbejdelse af behandlingsplaner (afsnit 4.1) Den eksisterende kombinationsmodel bibeholdes (afsnit 4.2) - Egenbetaling skal fortsat anses som et mellemværende mellem køberkommunerne og borgerne (afsnit 4.2) 2. Indledning Specialtandplejen kort fortalt Målgruppen Specialtandplejen (tidl. amtstandplejen) er et kommunalt tilbud om tandpleje for personer, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af - psykisk udviklingshæmning - sindslidelse - anden meget betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks. personer med cerebral parese, autisme eller hårdt ramte sclerosepatienter. Målgruppen har primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte fysiske tillægshandicap. Det er karakteristisk for målgruppen, at personerne har brug for omfattende sygepleje- eller pædagogbistand. En del af målgruppen er indlagt på psykiatriske hospitaler, tilknyttet distriktspsykiatriske ordninger eller boformer efter serviceloven. Målgruppen vurderes at have særlige problemer med at benytte de sædvanlige tandplejetilbud og med at udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner. Ydelser Specialtandplejen er et samlet tandplejetilbud, der sikrer kontinuitet mellem de forebyggende, undersøgende og behandlende elementer. Men sundhedsloven har kommunerne fået ansvaret for at sikre den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. De individuelle og kollektive forebyggende foranstaltninger omfatter alle aktiviteter, der sigter på at forhindre sygdomssymptomer- og tilstande i tænder, mund og kæber i at opstå, eller at begrænse udbredelsen af disse. Specialtandplejen kommer gerne på besøg på institutioner m.v. for dér at foretage forundersøgelser af patienter, ligesom der meget gerne gives instruktion til institutionspersonale m.fl. i tandbørstning og andre forebyggende forhold. Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegion foretages med intervaller tilrettelagt på grundlag af tandlægefaglige kriterier. Egentlige behandlinger omfatter behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæbe, herunder de nødvendige tandprotetiske behandlinger. Side 2 af 12

4 En væsentlig del af behandlingerne foregår i fuld narkose, da patientens funktionsnedsættelse ofte kræver dette - men også fordi en del patienter kommer så sent til tandlæge, at der skal væsentlige indgreb til for at få rettet op på tandsundheden. Alle tandplejetilbud gives under hensyntagen til målgruppens funktionsnedsættelser. Lovgrundlag Lovgrundlaget for al specialtandpleje findes i sundhedslovens 133 og 134. Derudover har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en Vejledning om omfanget af og kravene til kommunale og regionale tandpleje, hvor bestemmelserne om specialtandplejen uddybes nærmere. Personale, organisering og lokaler Specialtandplejens personale består af: - 1 tandlæge og filialleder - 2 tandlæger på deltid, svarende til 1 tandlæge - 1 narkosesygeplejerske, 15 t/uge - 1 tandplejer - 5 klinikassistenter Specialtandplejen er organiseret som en selvstændig enhed under Odense Tandpleje, der er en fælles kontraktstyret enhed i Børn- og Ungeforvaltningen. Specialtandplejen har klinikker på Heden 7, 3. sal, 5000 Odense C og på Strandvænget 1, 5800 Nyborg. Entreprenøraftale om drift af Specialtandplejen Specialtandplejen overgik pr. januar 2007 til Odense Kommune på entreprenørbasis. Odense Kommune varetager således driften af det specialiserede tandplejetilbud til alle de fynske kommuner i De centrale punkter i aftalen om Odense Kommunes drift af Specialtandplejen er følgende: Ydelser Aftalen omfatter tre typer af ydelser; diagnostisk udredning og behandling, narkosebehandling samt forebyggende og opsøgende tandpleje Betalingsmodel For 2007 er der valgt en kombinationsmodel med abonnements- og takstafregning. Diagnostisk udredning og behandling finansieres via takstafregning med afregning pr. påbegyndte ½ time. Forebyggende og opsøgende tandpleje afregnes via abonnement, hvor kommunernes abonnementsandel beregnes på baggrund af kommunens befolkningsgrundlag. Visitation Den enkelte kommune afgør, om en borger er omfattet af tilbuddet. Dog kan boformer efter serviceloven, psykiatriske hospitalsafdelinger m.v. henvise direkte. Specialtandplejen kan afvise personer, der ikke skønnes at have behov for specialiseret behandling. Side 3 af 12

5 Behandlingsplaner Specialtandplejen udarbejder en foreløbig behandlingsplan samt prisoverslag til patientens bopælskommune til godkendelse. Disse punkter vil alle blive gjort til genstand for vurdering. Derudover omfatter evalueringen: - En sammenligning af Specialtandplejens serviceniveau med lignende tilbud uden for Fyn - Forslag til fortsat faglig udvikling af Specialtandplejen - En vurdering af fremtidige muligheder forbundet med, at kommunerne tilbyder forskellige typer af tandpleje 3. Evalueringens principper og forløb Det er naturligvis vanskeligt at evaluere en ydelse og organisering, som kun har eksisteret i ganske få måneder. Udover gennemførelse af den konkrete evaluering har projektgruppen derfor lagt vægt på at etablere et tæt samarbejde med de fynske kommuner samt udarbejde metoder og retningslinier for den fremtidige evaluering af specialtandplejen. Herunder identificering af relevante indikatorer til at måle kvalitets- og serviceniveauet i Specialtandplejen. Formålet er løbende at tilvejebringe informationer, som kan identificere tilpasningsmuligheder samt give køberkommunerne et billede af deres forbrug af ydelserne. Det konkrete evalueringsarbejde er dog blevet vanskeliggjort af en række praktiske forhold. Blandt andet har Specialrådgivningen siden 1. januar 2007 fået ny leder samt lidt under alvorlige IT-problemer og personalemangel. Det har derfor været nødvendigt at revidere den oprindelige evalueringsplan. Den gennemførte evaluering består således af følgende elementer: - Interne vurderinger i Specialtandplejen og Odense Tandpleje - Kvantitative data - Dialog med seks udvalgte køberkommuner om serviceniveau, betalingsmodel, ventelister m.v. 1 Sidstnævnte punkt erstatter den tidligere planlagte spørgeskemaundersøgelse, som det ikke har været muligt at gennemføre grundet ovenstående praktiske problemstillinger. 2 Evalueringen er gennemført at Henning Tønning (overtandlæge i Odense Tandpleje), Karen Juel Høybye (administrationsleder i Odense Tandpleje), Torben Lindahl Gasseholm (leder af Specialtandplejen) og Mathilde Tronegård (konsulent i Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune). 1 Der er aftalt dialogmøder med de resterende tre køberkommuner ultimo april Referencegruppen påpegede derudover på møde d. 6. december 2007, at evt. spørgeskemaundersøgelser kunne fremskydes til Side 4 af 12

6 4. Evalueringens resultater 4. 1 Patienter og ydelser i specialtandplejen Patienter før og efter 1. januar 2007 Nedenstående tabel viser fordelingen af Specialtandplejens patienter på de fynske kommuner: Tabel 1: Specialtandplejens patienter fordelt på de fynske kommuner Antal patienter Procentvis patientandel Procentvis befolkningsandel Kommune Middelfart ,5 7,6 Assens ,9 8,6 Fåborg-Midtfyn ,9 10,7 Kerteminde ,4 4,9 Nyborg ,3 6,5 Odense ,3 39,0 Svendborg ,8 12,2 Nordfyn ,2 6,0 Langeland ,9 3,0 Ærø 9 9 0,5 1,4 Fyn total Som det fremgår af tabellen er der kun sket mindre ændringer i patientfordelingen efter, at Opgave- og Strukturreformen er trådt i kraft. Tabellen viser endvidere, at der ikke eksisterer en klar overensstemmelse mellem kommunernes procentvise patientandel og andelen af den fynske befolkning. Dette skyldes blandt andet, at bosteder for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke er ligeligt fordelt mellem de fynske kommuner. Nogle kommuner har således en uforholdsmæssig stor andel af borgere, som tilhører Specialtandplejens målgruppe. Specialtandplejen vil løbende revisitere de nuværende patienter. Derudover er det aftalt med køberkommunerne, at Specialtandplejen hvert kvartal fremsendes en opgørelse over, hvilke patienter den enkelte kommune har i Specialtandplejen. Ydelser i Specialtandplejen Entreprenøraftalen om Specialtandplejen indeholder tre hovedkategorier af ydelser. Det er desværre endnu ikke muligt at opgøre, hvor mange af de respektive ydelser patienter fra køberkommunerne har modtaget i Dette skyldes, at registreringssystemerne først forventes i drift primo maj Derefter vil der løbende blive udarbejdet opgørelser fordelt på de enkelte kommuner. Behandlingsplaner I henhold til entreprenøraftalen skal Specialtandplejen fremsende en behandlingsplan samt overslagspris til kommunal godkendelse, inden behandlingen iværksættes. Side 5 af 12

7 Specialtandplejen har pr. 1. april 2007 endnu ikke fremsendt behandlingsplaner til kommunerne. I forbindelse med dialogmøderne med køberkommunerne blev praksis omkring godkendelsesprocedure drøftet. Det blev tilkendegivet, at proceduren er tidskrævende og administrativ omstændelig. Flere kommuner gav udtryk for, at en bagatelgrænse på kr. for behandling og kr. for protetik ville være hensigtsmæssig. Anbefaling: Efter aftale med køberkommunerne indføres bagatelgrænser for udarbejdelse af behandlingsplaner. Ventetider Odense kommune overtog pr. 1. januar 2007 en venteliste fra Fyns Amt på 230 patienter. Specialtandplejen arbejder på at nedbringe ventelisten hurtigst muligt. Det kan oplyses, at Specialtandplejen er i gang med at ansætte tandlæge og klinikassistent, således at personalenormeringen kan harmonere med antallet af patienter. Det er desværre endnu ikke muligt at opgøre Specialtandplejens venteliste og -tid på kommuneniveau. 4.2 Vurdering af betalingsmodel Rammeaftalen omfatter tre typer af ydelser, der skal afregnes for: forebyggende og opsøgende tandpleje diagnostisk udredning og behandling narkosebehandling. For 2007 er der valgt en kombinationsmodel med abonnements- og takstafregning. Diagnostisk udredning og behandling samt narkosebehandling finansieres via takstafregning med afregning pr. påbegyndte ½ time. Forebyggende og opsøgende tandpleje afregnes via abonnement, hvor kommunernes abonnementsandel beregnes på baggrund af kommunens befolkningsgrundlag. Det takstfinansierede område Taksterne for den diagnostiske udredning og behandling samt narkosebehandling er beregnet ud fra principperne i takst- og ydelsesstrukturen gældende for Region Syddanmark. Taksterne pr. påbegyndte halve time for henholdsvis udredning og behandling (1.135,93 kr. i 2007) og narkose (1.253,97 kr. i 2007) er gældende uanset indholdet i den konkrete tandlægebehandling. Det er endnu for tidligt at foretage en kvalificeret vurdering af, om faste takster for de enkelte delydelser er mere hensigtsmæssig. Det takstfinansierede område udgør ca. 95 % af de samlede driftsudgifter for Specialtandplejen. For den takstfinansierede del kan skitseres følgende fordele og ulemper: Side 6 af 12

8 Fordele: - Omkostningsægthed, idet kommunerne kun afregner for faktisk forbrug. - Øget gennemsigtighed i forhold til ydelse og pris. Ulemper: - Øgede administrative byrder for både køber- og leverandørkommune - Kræver stram økonomistyring budgetusikkerhed Abonnementsordningen Abonnementsordningen for forebyggende og opsøgende tandpleje er valgt ud fra en betragtning om, at det ikke er muligt at opgøre ydelsen i forhold til den enkelte patient. Det abonnementsfinansierede område udgør de resterende ca. 5 % af de samlede driftsudgifter for Specialtandplejen, hvilket vil sige kr. fordelt på de tilmeldte kommuner efter befolkningsandel. Der er således tale om en relativ lille ydelse i den samlede Specialtandpleje. For den abonnementsfinansierede del kan skitseres følgende fordele og ulemper: Fordele: - Solidarisk finansiering sikrer ensartet serviceniveau - Let og billig administration - Budgetsikkerhed, idet kommunerne kender den årlige udgift Ulemper: - Usikkert om der betales en rimelig andel i forhold til forbrug - Risiko for at efterspørgslen overstiger det faktiske behov - Manglende gennemsigtighed i forhold til ydelse og pris. Det vurderes ikke muligt at ændre abonnementsordningen til ren takstafregning grundet manglende mulighed for at relatere ydelsen til enkeltpatienter/personer. Anbefaling: Den eksisterende kombinationsmodel bibeholdes Status for nuværende praksis Abonnementsafregningen for forebyggende og opsøgende tandpleje er på nuværende tidspunkt foretaget med månedlige opkrævninger fra de tilmeldte kommuner. Efter kommunesammenlægningerne har der været enkelte administrative opstartsproblemer. Status er nu, at abonnementsdelen er på plads og kører rutinemæssigt. Takstafregningen for diagnostisk udredning og behandling samt narkosebehandling er påbegyndt med rutinemæssige regningsudskrivelser til medlemskommuner. Generelle bemærkninger til betalingsmodellen Opkrævning af egenbetaling Tandplejen er tildelt budget svarende til Odense kommunes forventede udgifter til hhv. abonnementsdelen og den takstfinansierede del. Budgettet er reguleret med et beløb svarende til den Side 7 af 12

9 egenbetaling, som kommunerne kan pålægge patienten. Ifølge sundhedslovens 134 kan kommunalbestyrelsen beslutte, hvorvidt specialtandplejen skal være vederlagsfri for patienterne, eller om der skal være medbetaling. Ved medbetaling kan der maksimalt afkræves 1.515,00 kr. pr. patient i For børn og unge under 18 år er der ikke egenbetaling, men behandlingen betales fuldt af den henvisende kommune. Odense Kommune har udelukkende mulighed for at opkræve egenbetalingen for patienterne bosiddende i Odense Kommune. For de øvrige patienter gælder, at egenbetalingen er Odense kommune uvedkommende, og at bopælskommunerne selv forestår opkrævningen af egenbetaling. Af den månedlige opkrævning fremgår det dog, hvor meget bopælskommunen er berettiget til at opkræve patienten. En enkelt køberkommune har anført ønske om, at Odense kommune forestår opkrævning af egenbetalingen. En ændring af denne opgave vil medføre følgende fordele og ulemper: Fordele: - Mindre administration for køberkommunerne. Ulemper: - Mere administration for Odense Kommune. Der kan ikke opnås rationaliseringsgevinster, da der fortsat skal laves opkrævninger til den enkelte patient. Ydermere skal Odense Kommune foretage en mellemregning, før opkrævningerne kan sendes ud til køberkommunerne (regning minus egenbetaling). - Juridisk set er det endvidere problematisk for Odense Kommune at opkræve egenbetalingen. Dette skyldes, at Odense Kommunes inkassokontor vil få opkrævningsopgaver over for borgere i de andre fynske kommuner, såfremt der opstår situationer med manglende betaling. En sådan opkrævning fordrer yderligere aftale mellem Odense Kommune og køberkommunerne. - Endelig må en del af egenbetalingerne anses for at være uerholdelige, og der skal derfor tages stilling til, om Odense kommune rettelig er den kommune, der skal bære dette tab. Odense Kommune vil i så fald stå med en usikker finansiering af en forholdsvis stor andel af Specialtandplejen budget. Anbefaling: Egenbetaling skal fortsat anses som et mellemværende mellem køberkommunerne og borgerne. 4.3 Vurdering af serviceniveau Vurderingen af Specialtandplejens serviceniveau tager udgangspunkt i benchmarking med sammenlignelige tilbud. Det er desværre ikke på nuværende tidspunkt muligt at gennemføre benchmarking med Region Syddanmark. Dette skyldes, at det regionale specialtandplejetilbud er præget af personaleudskiftninger, etablering af nye klinikfaciliteter samt overførsel af et større antal patienter fra den private sektor. 3 Der vil være mulighed for at få tilskud til dækning af egenbetaling efter social- og pensionslovgivningen, hvilket vil sige efter konkret trangsvurdering. Side 8 af 12

10 Alternativt er der igangsat et samarbejde mellem specialtandplejen i Odense, Ålborg, Århus og København (4-by-samarbejde). Lederne af specialtandplejerne i Århus, Odense og København har på møde medio marts 2007 etableret en fælles platform for det fremtidige samarbejde. I samarbejdet vægtes blandt andet sammenligning af serviceniveau samt udvikling af fælles værktøjer til kvalitetssikring af specialtandplejens arbejde. De tre specialtandplejeordninger har valgt forskellige organisations- og finansieringsformer: Som tidligere beskrevet drives Specialtandplejen i Odense Kommune på entreprenørbasis for de øvrige fynske kommuner, er organiseret som en selvstændig enhed under Odense Tandpleje og finansieres gennem en kombinationsmodel. I København Kommune er omsorgstandplejen og specialtandplejen samlet i en specialenhed uafhængig af børne- og ungdomstandplejen. Patienter under 18 år hører under den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Århus Kommune har modsat alle andre kommuner i Region Midtjylland valgt selv at varetage specialtandplejeopgaven. Aktuelt købes narkosebehandling i regionen i henhold til den rammeaftale, der er indgået mellem region og kommuner. Tandplejen i Århus udfører Specialtandplejen i henhold til en kontrakt med Socialafdelingen, som har budgettet. Nedenstående tabel sammenfatter kort sammenligningen af specialtandplejerne i Odense, Københavns og Århus Kommune: Tabel 2: Sammenligning af Specialtandplejen i Odense, Københavns og Århus Kommune Kommune Finansieringsmodel (takst-, abonnements- eller kombinationsmodel) Takst eller abonnementspris Antal patienter Odense Kombinationsmodel ,93 kr. pr. ½ time ,97 kr. pr. ½ time kr. fordelt efter kommunernes befolkningsandel København Århus Specialtandplejen i Københavns Kommune har budget til og behandler kommunens egne patienter Kontrakt med Socialafdelingen, som har budgettet Samlet budget på kr. Samlet budget på kr. Ca. pris pr. patient 1700 Variabel pris afhængig af indhold og tidsforbrug i den enkelte behandling Ca kr. 540 Ca kr. Som det fremgår af tabellen er udgiften pr. patient forskellig i de tre kommuner. Tilbuddene er ikke umiddelbart sammenlignelige, der er ikke korrigeret for faste kapacitetsomkostninger. Endvidere vanskeliggør tilbuddenes korte eksistens i kommunalt regi samt de forskellige organisations- og finansieringsmodeller sammenligning. 4-by-samarbejdet vil løbende følge udviklingen i specialtandplejernes serviceniveau og omkostningsstruktur. Side 9 af 12

11 4.4 Forslag til faglig udvikling på sigt Specialtandplejen er et stærkt specialiseret tilbud, som er kendt for et højt vidensniveau. Medarbejderne har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre behandlinger, der tager udgangspunkt i brugernes handicap og særlige behov. Det er nødvendigt med løbende kompetenceudvikling for at bevare denne position. Den kortsigtede kompetenceudvikling i Specialtandplejen er rettet mod tiltag, som er en nødvendig følge af overgangen fra amtsligt til kommunalt system. Herunder IT-kurser, sikkerhedskurser m.v. På længere sigt skal den faglige udvikling i Specialtandplejen ske på to fronter: 1. Vedligeholde og udvike rent tandlægefaglige områder Medarbejdere i Specialtandplejen skal løbende deltage i relevante kurser, f.eks. i regi af TNL (Tandlægernes Nye Landsforening), TNL-Fyn, Dansk Tandlægeforening, lokale tandlægeselskaber samt internt i Odense Tandpleje m.v. 2. Øge vidensniveauet om Specialtandplejens målgrupper Specialtandplejens medarbejdere skal kontinuerligt have ajourført deres viden om tilbuddets målgruppe, herunder særligt psykisk udviklingshæmmede og sindslidende. Nordisk Forening for Handicaptandpleje og Oligofrenicentret i Århus er her blandt de centrale kursusudbydere. Derudover overvejer specialtandplejerne på tværs af Danmark at arrangere kurser. Endelig tænkes nyansatte tandlæger uden baggrund i specialtandpleje tilbudt et kursus om specialtandplejen, som udbydes af Dansk Tandlægeforening. 4.5 Specialtandplejen og øvrige kommunale tandplejetilbud på Fyn De fynske kommuner råder efter 1. januar 2007 over både specialtandpleje, omsorgstandpleje og almindelig kommunal tandpleje for børn og unge. Specialtandplejen skal nu indpasses i denne kommunale kontekst og de øvrige veletablerede tandplejetilbud. Det er endnu for tidligt at vurdere hvilke områder, der kan høste gevinster af et tættere samarbejde. Af særlig interesse er dog - Snitfladen mellem omsorgstandpleje og specialtandpleje - Børn, som tilhører specialtandplejens målgruppe, men behandles i den alm. kommunale tandpleje I relation til evt. samarbejdsgevinster vil Specialtandplejen kunne drage nytte af de erfaringer, der gøres med alternative organisationsformer i Århus og København. Snitfladen mellem de forskellige tandplejetilbud defineres af princippet om, at patienten skal behandles på det nødvendige, men mindst specialiserede niveau. I praksis vil dette være ensbetydende med, at patienter kan udvisiteres af Specialtandplejen til f.eks. omsorgstandplejen, jf. bekendtgørelsens 13, stk. 2. Side 10 af 12

12 I forbindelse med dialogmøderne med køberkommunerne blev der sporet en vis usikkerhed om, hvor grænsen går mellem henvisning til omsorgstandpleje og specialtandpleje samt ligeledes mellem børne- og ungdomstandpleje og specialtandpleje. Specialtandplejen udarbejder snarest retningslinier, der skal hjælpe med at fastlægges, i hvilket regi patienterne hører hjemme. Side 11 af 12

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år.

Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år. Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug.

Læs mere

Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015

Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015 Aftalegrundlag for regional Specialtandpleje 2015 Takstregulering 1. januar 2015 Afdeling for Regional Specialtandpleje Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Personkreds... 4

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening Gode tænder hele livet Sundhedspolitik 2 Tandlægernes Nye Landsforenings sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Den 18. maj 2013. De Offentlige Tandlæger att.: Direktør Lars Holsaae Peter Bangs Vej 36, 3. tv 2000 Frederiksberg DEN KOMMUNALE TANDPLEJES

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til flere end 64.000 borgere i Aarhus Kommune. 62.000 er børn og unge på 0-17 år (inkl.).

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Budget- og regnskabssystem 4.4 - side 1 Dato: 1. september 1999 Ikrafttrædelsesår: Budget 2000 Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommunernes

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til 62.500 borgere i Aarhus Kommune. 60.000 er børn og unge på 0-17 år (incl.). 2.500 er

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Samarbejdsaftale III

Samarbejdsaftale III Revideret oktober 2013 Samarbejdsaftale III mellem Viborg Kommune og Skive Kommune omhandlende Center for Kommunikation & Undervisning - CKU Siden kommunalreformen i 2007 har der været et målrettet, løsningsfokuseret

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varigt og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet,

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere