ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 30. september 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 30. september 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Niels Ole D. Nielsen, Ditte Staun, Anders Bøge, Bent Dyrberg Fraværende: Provsterne kommer kl til frokost.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Kirkernes budget Skive Kommunes budgetforslag 2015 og overslagsårene , 2. behandling Evaluering af budgetseminar Beskæftigelsesplan Projekt - Tilsagn på vilkår - Ålbæk strandpark fase Idrætsanlæg i Egeris - anlægsregnskab vedr. klubhus Ansøgning til RENT LIV-puljen - Skive på Vægten Andelsboligforeningen Brårupparken II - ansøgning om tilladelse til omlægning af lån Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. KIRKERNES BUDGET 2015 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen indstiller, At kirkeskatten fastsættes uændret til 1,00%. SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen fastlægger kirkeskatteprocenten. Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2015 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten. De samlede indtægter kan opgøres således: Kr. B2015 Kirkeskat 1,00% Udligningstilskud Tilbageførsel af 5%'s midler Indtægter i alt Udgifterne kan opgøres således: Kr. B2015 Landskirkeskat Skive Provsti %'s pulje, Skive Provsti Skive Provsti i alt Salling Provsti %'s pulje, Salling Provsti Salling Provsti i alt Stiftsbidrag PUK Skive og Salling provsti i alt Udgifter i alt De samlede udgifter og indtægter samt kirkernes forventede tilgodehavende 2015 kan herefter opgøres således. Kr. B2015 Indtægter Udgifter Balance (overskud +, underskud -) Kirkernes tilgodehavende, primo Kirkernes tilgodehavende, ultimo Med budgetforslaget er der således et samlet underskud på kr. Kirkens tilgodehavende forventes herefter at være knap 0,9 mio. kr. ultimo Likviditetsforbruget på 0,8 mio. kr. påvirker kommunens budget 2015, idet beløbet skal indarbejdes under finansforskydninger og dermed reducerer kommunens likviditet med 0,8 mio. kr. SIDE 2

4 Provstiudvalget deltager i mødet under dette punkt. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 3

5 2. SKIVE KOMMUNES BUDGETFORSLAG 2015 OG OVERSLAGSÅRENE , 2. BEHANDLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd ÅBENT INDSTILLING Direktionen indstiller, At budgetforslag fremlagt til 1. behandling godkendes med henblik på byrådets vedtagelse. SAGSFREMSTILLING Byrådet behandlede i mødet d. 16. september 2014 økonomiudvalgets flertals budgetforslag Budgetforslaget overgik til 2. behandling, idet fristen for fremsendelse af ændringsforslag til 2. behandling er fastsat til d. 26. september 2014 kl. 12. Evt. ændringsforslag vil blive fremsendt til Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets flertal (V, DF og RV) fremlagde til 1. behandlingen følgende budgetforslag for : Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.872, , , ,6 Tilskud og udligning 934,9 893,7 887,6 896,4 Indtægter i alt 2.807, , , ,0 Driftsudgifter Service , , , ,8 Overførselsudgifter -698,1-702,9-709,0-714,5 Pris- og lønstigninger vedr. drift -49,9-100,0-150,5 Driftsudgifter i alt , , , ,8 Renter m.v. -13,4-13,4-12,7-11,9 Resultat af ordinær drift* 69,1 44,1 38,3 30,3 Anlæg Anlægsudgifter* -84,4-43,6-28,4-21,9 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -4,0-6,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 4,0 6,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -84,4-43,6-28,4-21,9 Resultat - skattefinansieret område -15,3 0,5 9,9 8,4 Forsyningsvirksomheder SIDE 4

6 Driftsresultat 1,3-4,0-4,0-4,0 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder 1,3-4,0-4,0-4,0 Resultat ialt (A+B) -14,0-3,5 5,9 4,4 Pengestrømme Resultat i alt -14,0-3,5 5,9 4,4 Afdrag på lån -39,7-41,1-41,1-42,3 Lånoptagelse 31,4 11,9 9,7 9,7 Øvrige finansforskydninger -4,4-1,9-1,9-1,9 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -26,7-34,6-27,4-30,1 Der er til 2. behandlingen modtaget en teknisk ændring af taktsten på renovationsområdet. På Teknik- og Miljøudvalgets møde d er behandlet taksterne på renovationsområdet. Ved en fejl fremgår administrationsgebyret for erhverv på 205 kr. i budget 2015 ikke af takstoversigten fremsendt til Byrådet til 1. behandling. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 5

7 3. EVALUERING AF BUDGETSEMINAR 2015 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At budgetseminaret evalueres. SAGSFREMSTILLING Byrådet afholdt d. 28. august 2014 budgetseminar med forudgående temadrøftelse d. 26. august Programmet for budgetseminaret er vedlagt. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Budgetseminar 2014, program, godkendt SIDE 6

8 4. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Stine Christensen Mark ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller - at Beskæftigelsesplan 2015 godkendes SAGSFREMSTILLING Kommunen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Heri fastlægger kommunen de overordnede målsætninger og strategien for beskæftigelsesindsatsen i det efterfølgende kalenderår. Beskæftigelsesplan 2015 er udarbejdet af forvaltningen og har været til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Beskæftigelsesregion Midtjylland. Der blev holdt fællesmøde mellem Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR den 11. august, hvor planen blev drøftet. Efter mødet har forvaltningen indarbejdet LBR s kommentarer fra mødet. Der er efterfølgende ikke kommet høringssvar fra LBR (sidste frist 31. august). Den 18. juni 2014 vedtog Folketinget en ny dagpengereform. På grund af tidspunktet har det ikke været muligt at udmønte reformen i en konkret politik, der kan indgå i Beskæftigelsesplan Forvaltningen udarbejder en indsatsmodel inden for rammerne af den nye lovgivning i efteråret På LBR-møde den 21. august blev det aftalt, at LBR bliver hørt i den nye indsatsmodel, inden den fremlægges for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Forvaltningen har endnu ikke modtaget Beskæftigelsesregion Midtjyllands bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2015 (frist den 31. august) disse bliver eftersendt. Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire ministermål for Sammen med de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer danner ministerens mål for 2015 rammerne for beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesministerens mål: - Ministermål 1: Flere unge i uddannelse - Ministermål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet - Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes - Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Den videre tidsplan Godkendelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgsmøde Endelig behandling på Økonomiudvalgsmøde Endelig behandling på Byrådsmøde (Senest) Offentliggøres Beskæftigelsesplan 2015 på Skive Kommunes hjemmeside. SIDE 7

9 JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI - BILAG Beskæftigelsesplan 2015 til EAU Kommunebeskrivelse 2014 for Skive Kommune Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Midtjylland SIDE 8

10 5. PROJEKT - TILSAGN PÅ VILKÅR - ÅLBÆK STRANDPARK FASE 2 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Berit Brunsgaard ÅBENT BESLUTNING LANDSBYUDVALGET DEN 3. SEPTEMBER 2014 Fraværende: Tiltrådt FORVENTET SAGSGANG Landsbyudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Stabene indstiller At der meddeles en anlægsbevilling på ,- kr. til konto 6.68 med en indtægt på ,- kr. under de vilkår der er uddybet i sagsfremstillingen At nettoudgiften på ,- kr. finansieres af Landsbyudvalgets midler med ,- kr. fra budgettet i 2014 på konto 6.68 samt med en hensigtserklæring om tilsvarende beløb i 2015 på tilsvarende konto. Bevillingen i 2015 søges frigivet på et separat møde i 2015, såfremt det ikke viser sig muligt at skaffe beløbet ved fundraising At tilskuddet gives under forudsætning af, at midlerne fra Realdania bevilliges At tilskuddet er givet under forudsætning af, at der i forbindelse med projektet indgås aftale om drift og vedligehold af projektets anlæg. SAGSFREMSTILLING Siden marts 2014 er tankerne om en sammenhængende strandpark ved Ålbæk blevet kvalificeret gennem et intensivt udviklingsforløb indenfor Realdanias Stedet Tæller kampagne. Processen har været drevet af en projektgruppe sammensat af lokale aktører, brugere og beboere. Dertil kommer en nedsat styregruppe bestående af repræsentanter fra Skive Kommune og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Deltagelsen var finansieret af midler fra Realdania ( ,- kr.) samt tilsvarende beløb fra Landsbyudvalget. Produktet af udviklingsforløbet er en opfølgende ansøgning til Realdania med henblik på at blive udvalgt til fase to og dermed få tildelt yderligere midler til realisering af projektet. Ansøgningen blev fremsendt 18. august 2014 og hviler på en solid rapport (bilag 3) udarbejdet af konsulentfirmaet Bascon, der har fulgt arbejdsgruppens arbejde gennem foråret og sommeren Rapporten viser, at stedet og projektet rummer et stort potentiale for styrkelse af turisterhvervet og livskvaliteten for egnens beboere. Stranden og kystlandskabet skal være det karaktergivende element i en bearbejdning af hele projektområdet. Området skal således samles og fremhæves gennem stier, opholdspladser, en opholdstrappe og en ny ankomstplads som det centrale element. Det vurderes i projektrapportens socioøkonomiske redegørelse, at en realisering af projektet vil medføre en beskæftigelseseffekt i området på 3-4 mand helårligt, forøget lejeindtægt for sommerhuse på kr., omsætningsfremgang for campingpladsen på kr. samt afsmittende effekter for den planlagte feriebolig park og for turisterhverv, detailhandel og serviceerhverv i nærområdet. SIDE 9

11 Som det fremgår af tidsplanen i bilag 4 er der en række milepæle og beslutninger undervejs i projektet, der vil være afgørende for realiseringen. Opmærksomheden henledes på budgetforhandlingen for budget 2016, hvor en evt. afledt drift samt evt. tillægsbevilling skal behandles. Er disse forhold til stede, uden der opnås godkendelse, vil midlerne blive returneret til Realdania og andre bidragsydere. Det mellemliggende udviklingsarbejde vil i så fald blive finansieret af Landsbyudvalgets bevillinger og tilbageføres derfor ikke til udvalget. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Se også bilag 2 På det foreliggende grundlag er opstillet følgende projektbudget: Anlægsudgifter: Ankomstplads Strandparksstation Ophold mellem kiosk og skrænt Trappe på skrænt Ophold på centrale strand Ophold fiskerleje Stier Rådgivningsudgifter: Projektledelse Totalrådgivning Momsafregning (17,5% af Stedet Tæller tilskud) I alt Udgifterne foreslås finansieret som følger: Stedet Tæller Realdania (ansøgt 18. august 2014) Skive Kommune Landsbyudvalg Spar Vest Fonden (ansøgt 18. august 2014) I alt ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Status pr. 31. august 2014: Landsbyudvalget har et budget på ,- kr. i Der er pr. 31. august 2014 bevilget i alt ,- kr. Der er således ,- kr., der ikke er disponerede. Opgørelse over bevillinger siden 2007 tyder på, at bevillingerne i perioden overstiger det akkumulerede rådighedsbeløb med ca. 1,9 mio. kr. Forvaltningen arbejder få at afdække denne difference. BILAG Bilag 1 - Ansøgning Landsbyudvalget Ålbæk Strandpark.pdf Bilag 2 - Budget realisering Ålbæk Strandpark.pdf Bilag 3 - Projektrapport Ålbæk Strandpark Bilag 4 - Tids og Milepælsplan.pdf SIDE 10

12 6. IDRÆTSANLÆG I EGERIS - ANLÆGSREGNSKAB VEDR. KLUBHUS Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen ÅBENT BESLUTNING KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 2014 DEN 2. SEPTEMBER 2014 Fraværende: Jan D. Andersen, Jesper Elbæk Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling. FORVENTET SAGSGANG Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller At Udvalget indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse SAGSFREMSTILLING Med ibrugtagningen af kunstgræsbanerne i Egeris i 2010, var den gennemgribende renovering af idrætsanlægget i Egeris kommet til renovering af klubhuet og tilbygning af nye omklædningsrum til stor gavn for både den primære bruger Skive Idrætsklub og andre burgere af kunstgræsbanerne, som de kunne bruge som en del af deres vintertræning og til afvikling af den nye træningsturnering op mod den nye sæson. Til dette formål bevilgede Byrådet d kr. 10 mill og til færdiggørelse af baderum, blev der den i Byrådet yderligere bevilget kr ØKONOMI De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Merudgift I alt Merudgiften skyldes hovedsagelig ekstraordinære vinterforanstaltninger i 2012/2013. Denne vinter var der uafbrudt frost fra november til udgangen af marts måned. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 11

13 7. ANSØGNING TIL RENT LIV-PULJEN - SKIVE PÅ VÆGTEN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Trine Højer ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller At projekt Skive på vægten tildeles kr. af de ansøgte kr. SAGSFREMSTILLING Arbejdsgruppen bag Skive på vægten, der består af repræsentanter for Spar Nord Skive, S.A.M., Givskov Løb, Givskov Cykler, Skive Folkeblad, Kulturcenter Limfjord samt kostvejleder Louise Sønder, ønsker for andet år i træk at gennemføre projektet med start i januar Projektet blev første gang gennemført i begyndelsen af 2014, hvor knap 250 fempersoners hold, var tilmeldt forløbet. Formålet med Skive på Vægten er at forbedre folkesundheden i Skive Kommune, hvor vi som bekendt kæmper med et af landets højeste procentuelle antal overvægtige personer. Med Skive på Vægten skabes motivation, indsigt og forståelse for bedre motions- og kostvaner, hvilket er til glæde for folkesundheden og dermed samfundsøkonomien generelt. I lighed med 2014 projektet er det målet at lave et opstartsarrangement, der for alvor kan motivere de mange deltagere til at nå deres mål og som kan sikre dem et RENT LIV. I 2015 projektet vil der ikke komme begrænsning på deltagerantallet, som var tilfældet i 2014 og deltagerbetalingen er sat op fra 100 til 150 kr. pr. person. Arbejdsgruppen har indgået en forhåndsaftale med den tidligere eliteroer Arne Nielsson, der står for aftenens oplæg ved opstartsarrangementet. Arne Nielsson tager udgangspunkt i sit foredrag Viljen til sejr, der naturligvis i denne sammenhæng målrettes Skive på Vægten. Den første Skive på Vægten fik massiv medieomtale, såvel lokalt, regionalt som nationalt projektet blev blandt andet fulgt lokalt af Skive Folkeblad, samt på tæt hold flere gange under forløbet af både DR Midt/Vest og TV Midt/Vest. Fremadrettet i 2015 vil RENT LIV blive brandet på alle de forskellige kommunikationsplatforme, der bliver omkring projektet; blandt andet på en særlig SPV-hjemmeside, projektets egen facebookside, i dagbladsannoncer, pressemeddelelser mv. Skive Folkeblad har meddelt, at de igen i 2015 bakker projektet op med samme engagement og ressourcer som i På baggrund af projektets karakter vurderer Stabene, at afholdelse af Skive på Vægten opfylder kriterierne for at få bevilliget midler fra RENT LIV-puljen. Projektet vurderes at støtte op om RENT LIV, samt at kunne give værdifuld lokal og regional medieopmærksomhed og dermed synliggøre det aktive liv på egnen. Skive på Vægten søger kr. i Rent Liv-puljen målrettet bidrag til foredrag ved kickoff-arrangementet den 8. januar Stabene vurderer, at dette arrangement må forventes at bidrage til deltagelsen i og interessen for projektet og derfor anbefales det, at projektet støttes midler fra RENT LIV-puljen, men da Skive Kommune i forvejen støtter projektet foreslås beløbet reduceret til kr. Erhverv og Udvikling bidrager med kr. i sponsorstøtte til Skive på Vægten. SIDE 12

14 Derudover tilbyder Skive Kommunes Sundhedsordning, der er en central finansieret ordning for alle kommunens medarbejdere, at betale halvdelen af deltagergebyret til Skive på Vægten 2015 for tilmeldte medarbejdere. Ved deltagelse af 200 medarbejdere betyder det en betaling på kr. Herudover står det kommunens decentrale afdelinger og institutioner frit for, om de ønsker at betale den anden halvdel. Kommunens medarbejderbidrag er drøftet med Hoved-MED s næstformand. Hvis ansøgningen om midler fra RENT LIV-puljen godkendes modtager projektet kr. i sponsorat og RENT LIV-støtte og der bidrages med anslået kr kr. gennem bidrag til medarbejdernes deltagelse. I alt anslået kr. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Status pr. 17. sep. 2014: RENT LIV-puljen har et budget på 1,925 mio. kr. på budget 2014, og i hvert af årene 2015 og 2016 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget. I 2014 er der bevilget kr. på indeværende års budget, og der er dermed kr. til disposition for bevilling. I 2015 og 2016 er der ikke disponeret midler. BILAG Arrangørernes ansøgning - Skive På Vægten SIDE 13

15 8. ANDELSBOLIGFORENINGEN BRÅRUPPARKEN II - ANSØGNING OM TIL- LADELSE TIL OMLÆGNING AF LÅN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg Byråd INDSTILLING Byrådssekretariatet anbefaler: ÅBENT at ansøgningen fra Andelsboligforeningen om omlægning af lån imødekommes, således at kommunens garanti overføres til et F5 rentetilpasningslån med afdrag med en løbetid på 30 år. SAGSFREMSTILLING Andelsboligforeningen Brårupparken II har i brev af 22. september 2014 fremsendt ansøgning om tilladelse til at omlægge andelsboligforeningens afdragsfrie rentetilpasningslån til et rentetilpasningslån med afdrag. Andelsboligforeningen Brårupparken II består af 15 andelsboliger, opført i Skive Kommune meddelte i 2005 støttetilsagn til projektet i henhold til almenboligloven. Til dækning af 80 % af den finansierede anskaffelsessummen på 19,5 mio. kr. blev det optaget to realkreditlån på samlet 15,600 mio. kr. med kommunal garanti for de sidst prioriterede 18,75 % af restgælden, svarende til 65 % af anskaffelsessummen. Efter en konvertering i 2006 blev der tinglyst følgende 2 lån med pant i andelsboligforeningen: Hovedstol Hovedstol kr. - et 30-årigt F5 lån, afdragsfri og med restløbetid på 25 år kr. et 5 % kontantlån med restløbetid på 25 år. Andelsboligforeningen fik i 2010 godkendelse fra Kommunen til at omlægge kontantlånet til et rentetilpasningslån med en afdragsfri periode på 10 år. Restløbetinden på lånet er i dag 21 år. Andelsboligforeningen har på sidste generalforsamling drøftet, hvordan de skulle forholde sig til, at de evt. fremtidige krav til afdragsfriheden indskærpes. Det blev besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med omlægning, hvor det ene af de to lån skulle omlægges til lån med afdrag, dog således at huslejen stadig skulle matche sammenlignende andelsboligforeninger i Skive. Andelsboligforeningen har sammen med deres revisor udregnet huslejen efter omlægningen og håber at huslejen kan holdes status quo. Andelsboligforeningen har søgt vejledning hos deres pengeinstitut, som anbefalede den lånekombination, som de nu har fået et tilbud på. Deres revisor har også anbefalet en omlægning. Andelsboligforeningen har i de 4 ½ år de har haft afdragsfrihed konsolideret deres forening, således at de i dag har en solid buffer og nu ønsker at afdrage på lånet 5 år før tid. Byrådssekretariatet bemærker, at når restgælden kommer under de 65 % vil kommunens garanti ophøre. Efter en konvertering overføres kommunens garanti til det nye lån med samme procentsats og på samme vilkår som for det indfriede lån. SIDE 14

16 For en konvertering på låntagers initiativ som ovenfor, er det kommunen der fastsætte evt. vilkår, ligesom kommunen skal godkende konverteringen. JURA (herunder lovgrundlag) Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri bekendtgørelse nr. 253 af ØKONOMI Kommunens garanti for lånet henregnes ikke til kommunens låntagning. Ved at Andelsboligforeningen begynder at betale afdrag vil det betyde, at restgælden vil blive nedbragt og andelsboligselskabet vil hurtigere komme under de 65 % hvor Kommunens garanti bortfalder. Det vurderes ikke at konverteringen og den ønskede garantistillelse medfører en øget risiko for kommunen. SIDE 15

17 SIDE 16

18 SAMLET BILAGSLISTE Evaluering af budgetseminar 2015 Budgetseminar 2014, program, godkendt Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 til EAU Beskæftigelsesplan 2015 Kommunebeskrivelse 2014 for Skive Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Midtjylland Projekt - Tilsagn på vilkår - Ålbæk strandpark fase 2 Bilag 1 - Ansøgning Landsbyudvalget Ålbæk Strandpark.pdf Projekt - Tilsagn på vilkår - Ålbæk strandpark fase 2 Bilag 2 - Budget realisering Ålbæk Strandpark.pdf Projekt - Tilsagn på vilkår - Ålbæk strandpark fase 2 Bilag 3 - Projektrapport Ålbæk Strandpark Projekt - Tilsagn på vilkår - Ålbæk strandpark fase 2 Bilag 4 - Tids og Milepælsplan.pdf Ansøgning til RENT LIV-puljen - Skive på Vægten Arrangørernes ansøgning - Skive På Vægten SIDE 1

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere