GIS. Målforhold 1:16. Signaturforklaring. Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GIS. Målforhold 1:16. Signaturforklaring. Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft"

Transkript

1 Målforhold 1:16 Dato 11/6 GIS Signaturforklaring Miljøgodkendelse af svineproduktion Juni 2009 Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft

2

3 1 Resumé Godkendelse Vilkår Generelt Drift og indretning Årsproduktion Anlæg Staldinventar- og drift Ammoniakreducerende teknologi Lugt Gødningsopbevaring og håndtering Transport Spildevand og overfladevand Uheld og risici Støj Skadedyr Støv Lys Oplag af olie, affald, bekæmpelsesmidler og øvrige kemikalier Udbringningsarealer Arealanvendelse Nitratudvaskning og grundvand Fosfor Bedst tilgængelige teknik Vilkår efter aftale med ansøger Landskabsinteresser Tilsyn, kontrol og egenkontrol Ophør af virksomheden Vurdering Generelt Drift og indretning Årsproduktion Anlæg Staldinventar- og drift Ammoniakreducerende teknologi Lugt Gødningsopbevaring og -håndtering Transport Teknikker til gyllehåndtering Spildevand og overfladevand Uheld og risici Støj Skadedyr Side 1/56

4 Støv Lys Oplag af olie, affald, pesticider og øvrige kemikalier Anlæggets påvirkning af beskyttet natur Udbringningsarealer Arealanvendelse Nitratudvaskning og grundvand Fosfor og opland til Natura-2000 habitatområde Beskyttet natur Bedst tilgængelige teknik BAT redegørelse Vilkår efter aftale med ansøger Landskabsinteresser Tilsyn, kontrol og egenkontrol Ophør af virksomheden Bemærkninger til afgørelsen Klagevejledning Lovgrundlag Miljøteknisk beskrivelse Ansøger og ejerforhold Virksomhedens lokalisering, afstandskrav og landskabelige forhold Virksomhedens indretning Husdyrgødning Foder Harmoniregler Ressourceforbrug Skadedyr Affald Farligt affald Døde dyr Håndtering og opbevaring Sprøjtemidler Medicin Kunstgødning Olie og kemikalier Spildevand Side 2/56

5 Bilagsliste: Bilag 1a: Bilag 1b: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Sagens parter Sagens akter Miljøteknisk beskrivelse Situationsplan Kort over anlæg og beskyttet natur Kort over udbringningsarealer Kort over udbringningsarealer og beskyttet natur Kort over nitratfølsomme indvindingsområder og vandværksoplande Forudsætninger for type 2 korrektioner Kort over transportveje Side 3/56

6 1 Resumé Bo og Kenni Ibsen har søgt godkendelse til svineproduktionen på adressen Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft. Ansøgningen vedrører en udvidelse af produktionen fra nuværende stk. slagtesvin ( kg) svarende til 200 DE og 4 moderfår svarende til 0,57 DE i alt 200,57 DE op til stk. slagtesvin ( kg) svarende til 498,83 DE samt 8 moderfår svarende til 1,14 DE, i alt 499,97 DE. Udvidelsen vil til dels ske i de eksisterende stalde. Derudover vil der blive etableret en ny stald til slagtesvin på ca m 2, og der vil blive opstillet en ny silo til korn. Husdyrgødning vil blive udbragt på 196,53 ha ejede/forpagtede arealer og 188,2 ha aftalearealer. Da størrelsen af det ansøgte husdyrhold overstiger 250 DE er dyreholdet forpligtet af reglerne om tilladelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr af 20/12/2006. Ejendommen er beliggende i landzonen og er registreret som en ejendom med landbrugspligt. Der er i godkendelsen sat vilkår, der skal sikre, at det tilladte ikke medfører en væsentlig øget virkning på miljøet. Side 4/56

7 2 Godkendelse På grundlag af det foreliggende materiale meddeler Syddjurs Kommune godkendelse til svine-produktion på virksomheden Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft. Godkendelsen meddeles i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr af 20/12/2006 herefter kaldet Husdyrloven. Godkendelsen er samtidig en accept efter 31 og 32 i Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv., nr af 19/12/ herefter kaldet Husdyrgødningsbekendtgørelsen - om udvidelse af anlægget og dyreholdet. Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må herefter ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udspredningsareal og lignende, før ændringen er anmeldt til og godkendt af kommunen. Vedrørende de bygningsmæssige etableringer i forbindelse med udvidelsen af virksomheden, skal der søges en separat byggetilladelse fra kommunen. Tidligere meddelte lokaliseringsgodkendelser, miljøgodkendelser eller VVMafgørelser efter hhv. daværende gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, miljøbeskyttelseslov og planlovens samlebekendtgørelse bortfalder ved udnyttelse af hele eller dele af denne godkendelse. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne godkendelse. Med denne godkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i godkendelsen indtil den Syddjurs Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og om nødvendigt meddele påbud eller forbud jf. Husdyrlovens 40 stk. 2 under følgende forudsætninger: hvis der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, hvis der sker væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik, således at der skabes mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller Side 5/56

8 hvis der af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Godkendelsen skal, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 648 af 18/06/2007 herefter kaldet Godkendelsesbekendtgørelsen, regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i 2017/2018. Det skal bemærkes, at kommunen altid kan revidere vilkårene i en godkendelse for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft. Godkendelsen bortfalder, såfremt godkendelsen ikke er udnyttet 2 år efter godkendelsens meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og at der er indsat et dyrehold svarende til den ansøgte produktion. Herefter gælder, at hvis den meddelte miljøgodkendelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, medmindre andet fremgår af miljøgodkendelsen. Det er ikke hensigten, at fravigelser der skyldes naturlige produktionsudsving, brand og sygdom i besætningen betragtes som kontinuitetsbrud. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: Side 6/56

9 3 Vilkår 3.1 Generelt 1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på virksomheden Pederstrup Østergård I/S, Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft. Til virksomheden er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr og virksomheden er desuden knyttet til CVR nr Drift og indretning 2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet skema nummer 3990 af version 6, med tilhørende materiale (bilag 1b), og med de vilkår der fremgår af godkendelsen. 3. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal relevante vilkår, om nødvendigt, oversættes til et sprog, de udenlandske medarbejdere forstår. 4. Der skal til stadighed være gode hygiejniske forhold og orden på virksomheden. 5. Ved nye etableringer eller ændringer af anlæggene, skal der indgives anmeldelse til Syddjurs Kommune. Kommunen tager herefter stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. 6. Inden nyanlæg tages i brug, skal kommunen underrettes for at have mulighed for at syne anlægget. 3.2 Årsproduktion 7. Svinebruget tillades drevet med en produktion på maksimalt stk. producerede slagtesvin ( kg) årligt svarende til 498,83 DE (4280 stipladser) samt 8 moderfår svarende til 1,14 DE (12 stipladser), i alt 499,97 DE efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen, Bek. nr af 19/12/ Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres. Det samme gør variation i dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller, så længe både det maksimale antal DE (beregnet ud fra Husdyrgødningsbekendtgørelsen, bek. Nr af 19/12/2006) og genekriteriet for lugt ikke overskrides. 9. Virksomheden skal underrette Syddjurs Kommune således: a. når besætningen er nået op på 499,83 DE Side 7/56

10 3.3 Anlæg b. besætningens/produktionens størrelse den Staldinventar- og drift 10. Der skal til stadighed være en god staldhygiejne, herunder sikres at stier holdes tørre, samt at staldene og fodringsanlæg holdes rene. 11. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således at unødigt spild undgås. 12. Virksomheden skal, i forbindelse med de regelmæssige tilsyn, redegøre for hvad der er indført af renere teknologi siden sidst, samt i hvilket omfang der er sket substitution af råvarer og hjælpestoffer til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. Ventilation 13. Ventilationsanlæg skal udføres således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støjgener. Staldventilatorer skal renholdes og justeres efter behov. 14. Ventilationssystemet skal rengøres minimum én gang om året. 15. Ventilationssystemets temperatur- og luftfugtighedsfølere skal kontrolleres minimum hver anden måned eller i forbindelse med vask af stalden for opretholdelse af korrekt staldtemperatur og luftfugtighed. 16. Der skal føres logbog over rengøring af ventilationssystemet og kontrol af temperatur- og luftfugtighedsfølere. Logbogen skal stilles til rådighed for tilsynsmyndigheden på forlangende Ammoniakreducerende teknologi Staldteknologi 17. Fårene (1,14 DE) skal sammenlagt være udegående minimum 10 måneder af året. Foder 18. Ved anvendelse af type 2 korrektion til reduktion af ammoniakfordampning skal samtlige husdyr i den pågældende dyregruppe, i det pågældende staldsystem (ny stald 1.1.4), på hele bedriften, leve op til at korrektionsfaktoren for slagtesvin højst må være 1,005, beregnet ud fra standardforudsætninger for husdyrgødningsproduktion med udgangspunkt i 2005/2006. Korrektionerne fremgår af bilag 8. Side 8/56

11 Gyllebeholder 19. Der skal etableres fast overdækning på eksisterende gyllebeholder på 3300 m 3 på Drammelstrupvej 10 i form af teltdug Lugt 20. Virksomheden og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt. 21. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal virksomheden lade udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af virksomheden Gødningsopbevaring og håndtering 22. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast og flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder på virksomheden, fordelt på Drammelstrupvej 10 og Nødagervej Såfremt flydelaget ikke dannes af sig selv, skal gyllebeholderne umiddelbart efter udkørsel af gylle tilføres så meget snittet halm, at flydelaget gendannes efter 1-2 uger. 24. Beholdere til husdyrgødning skal mindst en gang om året tømmes helt, og der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i logbogen. 25. Dybstrøelse fra får skal køres direkte ud og pløjes ned. 26. I forbindelse med udarbejdelsen af mark- og gødningsplan skal der laves et lagerregnskab for den efterfølgende planperiode, der dokumenterer, at der er opbevaringskapacitet frem til den 1. april. Gyllehåndtering 27. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 28. Der må kun ske omrøring af gyllebeholderen i forbindelse med udkørsel af gylle. 29. Påfyldning af gyllevogne o.l. skal enten foregå med sugetårn med mulighed for tilbageløb eller på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning. Side 9/56

12 3.3.5 Transport Transport af husdyrgødning 30. Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal transportvognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles. 31. Transporter af gylle fra Drammelstrupvej 10 til Nødagervej 69 skal ske med lastbil Spildevand og overfladevand 32. Spildevand fra rengøring af stalde, o.l. skal ledes til samletank eller gyllesystem. 33. Vask af maskiner og markredskaber skal foregå på Nødagervej Såfremt der anvendes marksprøjte, skal denne fyldes og rengøres på Nødagervej 69. Eller rengøring af marksprøjten skal foregå i marken. 35. Ved påfyldning af marksprøjte, skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb. 36. Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler må ikke ske ved direkte opsugning fra søer, vandløb eller brønde/boringer. Der må ikke være risiko for afløb til dræn eller vandløb. 37. Marksprøjte og lignende, der har været brugt i forbindelse med sprøjtning, må ikke rengøres og skylles nærmere end 300 meter fra vandforsyning til drikkevandsformål samt 30 meter fra overfladevand og dræn Uheld og risici 38. Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. 39. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. 40. Der skal udarbejdes en beredskabsplan eller driftsforskrift, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre Side 10/56

13 konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal indsendes senest 1 måned efter, at byggeriet af anlægget er færdiggjort. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde: a. Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen. b. Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan. c. Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm. d. En opgørelse over materiel, der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Herunder oplysninger om telefonnumre til kontaktpersoner. 41. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året. Den skal være let tilgængelig og synlig for ansatte og øvrige, der færdes på ejendommen. Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal beredskabsplanen oversættes til et sprog, de udenlandske medarbejdere forstår. 42. Beredskabsplanens indhold skal være kendt af virksomhedens ansatte mm. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende. 43. Beredskabsplanen skal indsendes til Beredskabet. Beredskabet skal ligeledes orienteres, hvis der sker ændringer i planen ved den årlige revidering Støj 44. Virksomhedens bidrag til det eksterne støjniveau målt i skel til nabobeboelse udenfor virksomhedens område i det åbne land må ikke overskride grænseværdierne, som er anført i nedenstående tabel. Tidsrum Midlingstid Hverdage kl db(a) 8 timer Lørdage kl db(a) 7 timer Lørdage kl db(a) 4 timer Søn- og helligdage kl db(a) 8 timer Aften kl db(a) 1 time Nat kl db(a) ½ time Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" Side 11/56

14 Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 db(a) ved boliger. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) målt eller beregnet i punkter i 1,5 meters højde over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne. 45. Virksomheden skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 46. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at virksomheden giver anledning til støjgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden Skadedyr 47. Der skal overalt på virksomheden foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 48. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.) 49. Der skal til stadighed tilstræbes vedligeholdelse, renholdelse og ryddelighed på virksomhedens indendørs og udendørs arealer, således at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). 50. Konstateres der rotter på ejendommen, skal dette straks anmeldes til Syddjurs Kommune Støv 51. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor virksomhedens eget areal. 52. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning Lys 53. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende. 54. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at virksomheden giver anledning til lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Side 12/56

15 Oplag af olie, affald, bekæmpelsesmidler og øvrige kemikalier Olie 55. Olietanke, olietønder og andre beholdere til opsamling af spildolie skal stå overdækket på fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 56. Opbevaring af diesel/fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står overdækket på fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 57. Tankning af olie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 58. Kommunen skal underrettes, hvis der sker ændringer som for eksempel sløjfning eller etablering af nye tanke. Affald 59. Affald, der ikke genanvendes, skal opbevares og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for Syddjurs Kommune - for tiden Regulativ for Affald, Reno Djurs I/S, Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket kasse, container (større dyr under kadaverkappe) eller lignende og placeres på et egnet sted, således at der i tidsrummet indtil afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold samt adgang for omstrejfende dyr. 61. Der må ikke foretages afbrænding af affald på virksomheden. 62. Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald mv. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Affaldet skal bortskaffes efter kommunens regulativer. Sprøjtemidler og medicin 63. Oplag af pesticider og olie skal opbevares på Nødagervej Kemikalier samt tom emballage herfra skal opbevares i et separat, aflåst rum eller skab, indrettet således, at eventuelt udslip kan konstateres og således, at der ikke kan opstå risiko for forurening. Der må ikke være afløb i det rum, hvor kemikalierne står. 65. Virksomhedens kemiske affald, emballage mv. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Affaldet skal bortskaffes efter kommunens regulativer. Side 13/56

16 66. Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som særligt affald og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald for tiden Regulativ for klinisk risikoaffald, Reno Djurs I/S. Medicin (lægemidler) må ikke opbevares sammen med levnedsmidler eller foderstoffer. 67. Medicinrester og rester af andre kemikalier samt emballage skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald, herunder reglerne om olie- og kemikalieaffald. 3.4 Udbringningsarealer Arealanvendelse 68. Der må udbringes husdyrgødning på de arealer, der er angivet i ansøgning version 6 (bilag 5). 69. Der skal foreligge dokumentation for, at svinegylle svarende til 224,4 DE fraføres og udspredes på aftalearealer. 70. Der må kun ske udspredning på de i ansøgningen angivne aftalearealer (jf. bilag 8), samt i henhold til gældende regler. 71. Fårene (1,14 DE) skal være udgående udenfor udspredningsarealet minimum 5 måneder af året. 72. På aftalearealer må der afsættes flg. til hver bedrift: Bedrift areal nr. jf. bilag 5 Samlet mængde husdyrgødning Vedøvej Kolind Kærbyvej Kolind g1, g2 (34,93 ha) g3 (13,34 ha) Nødagervej , 2-0, 3-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0, 15-0, 1-3, 1-2 (108,72 ha) Nødagervej 103 g4, g5, g6, g7, g8 (31,21 ha) 48 DE 18 DE 137 DE 21,4 DE 73. Udbringning af gødning mm. må ikke foretages på jord, som er vandmættet, oversvømmet, frossen eller dækket af sne samt på stejle skrånende arealer, hvor der er risiko for afstrømning. Side 14/56

17 74. På arealer, der er beliggende nærmere end 200 meter til eller i byzone eller sommerhusområde, må der ikke udbringes gødning fredage, weekender og helligdage Nitratudvaskning og grundvand 75. Der skal på arealerne 44-0 og 45-0 anvendes et sædskifte med minimum 90 % miljøgræs (svarende til G9) eller et sædskifte med et bedre nitratudvaskningsindeks. 76. Der skal hvert dyrkningsår etableres mindst den angivne procent miljøgræs udover de lovpligtige efterafgrøder på arealerne med krav til G9 sædskifte. 77. Tilsynsmyndigheden skal hvert år kunne konstatere at efterafgrøderne er etableret korrekt på arealerne 44-0 og 45-0 fra høst og frem til 1. februar det følgende år. 78. Det er ansøgers ansvar at etableringen af miljøgræs er vellykket. 79. Miljøgræs må ikke etableres som udlæg af græs om foråret i vintersæd og udlæg efter høst af hovedafgrøden. 80. Der må ikke anvendes gødning eller græssende dyr på arealerne med miljøgræs fra høst og frem til 1. februar. 81. Sædskiftet på arealerne 44-0 og 45-0 må ikke indeholde bælgplanter. 82. Der må på alle andre ejede og forpagtede udspredningsarealer end 44-0 og 45-0 ikke anvendes et sædskifte, der har højere udvaskningsindeks end Efterafgrøder må ikke erstattes af 100 % vintersæd. 84. Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende Fosfor 85. Type 2 korrektion for slagtesvin for fosfor må højest være 0,947 beregnet ud fra standardforudsætninger for husdyrgødningsproduktion med udgangspunkt i 2005/2006. Korrektionerne fremgår af bilag Samtlige husdyr i den pågældende dyregruppe på hele virksomheden skal leve op til ovennævnte fosfor krav. Dokumentation herfor skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 15. september til 15. februar det efterfølgende år. Det kan f.eks. være effektivitetskontrol, foderkontrol, ajourførte foderplaner, afregninger fra slagteri, eller lignende. Side 15/56

18 3.5 Bedst tilgængelige teknik 87. Ved enhver form for byggeri, bygningsændringer og anlæg skal der anvendes BAT. 88. Der skal i godkendelsesperioden foretages fornøden forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik til nedbringelse af eventuelle gener fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg. 89. Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden undersøge muligheden for og bestræbe sig på, at substitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. 90. Anlæg der er særligt energiforbrugende, for eksempel ventilationsanlæg, skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de altid kører energimæssigt optimalt. 3.6 Vilkår efter aftale med ansøger 91. Eksisterende staldanlæg skal renoveres gennemgående senest 2023 og skal ved renovationen leve op til kravet om BAT. 3.7 Landskabsinteresser 92. Afskærmende beplantning, jf. situationsplan bilag 3, skal bevares. 93. Udformning, arkitektur og materialevalg af nybyggeriet skal følge eksisterende byggeri. 3.8 Tilsyn, kontrol og egenkontrol 94. Der skal foreligge en beredskabsplan som beskrevet i vilkår Der skal føres driftsjournal for virksomheden. Denne driftsjournal skal indeholde oplysninger fra som minimum de seneste 5 år og skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Driftsjournalen skal som minimum indeholde: a. I forbindelse med udarbejdelsen af mark- og gødningsplan skal der laves et lagerregnskab for den efterfølgende planperiode, der dokumenterer, at der er opbevaringskapacitet frem til den 1. april. Side 16/56

19 b. Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) mv. opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende. c. Dokumentation for type 2 foderkorrektion, skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 15. september til 15. februar det efterfølgende år. Det kan f.eks. være effektivitetskonto, foderkontrol, ajourførte foderplaner eller afregninger fra slagteri eller lignende. d. Afregninger fra slagteriet for hele den animalske produktion, dækkende de sidste 5 års produktion, skal stilles til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin de pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitlige levende vægt fremgå af afregningen. e. Mark- og gødningsplaner der til enhver tid skal kunne fremlægges som dokumentation for, at husdyrgødning udbringes miljømæssigt forsvarligt. f. Der skal foreligge dokumentation for, at svinegylle svarende til 224,4 DE fraføres og udspredes på aftalearealer jf. nedenstående tabel. Bedrift Areal nr. jf. bilag 5 Samlet mængde husdyrgødning Vedøvej Kolind Kærbyvej Kolind g1, g2 (34,93 ha) g3 (13,34 ha) Nødagervej , 2-0, 3-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0, 15-0, 1-3, 1-2 (108,72 ha) Nødagervej 103 g4, g5, g6, g7, g8 (31,21 ha) 48 DE 18 DE 137 DE 21,4 DE g. Logbog for gyllebeholdere. Der skal føres logbog mindst én gang om måneden, og tilstanden af flydelaget i gyllebeholderen kontrolleres. h. Der skal føres logbog over rengøring af ventilationssystemet og kontrol af temperatur- og luftfugtighedsfølere. Logbogen skal stilles til rådighed for tilsynsmyndigheden på forlangende. Side 17/56

20 i. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. j. Driftsforstyrrelser, som har betydning for det ydre miljø. Tidspunkt mm. for eventuelle hændelser, der har betydning for det ydre miljø, skal fremgå af driftsjournalen. 3.9 Ophør af virksomheden 96. Ved ophør af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. Der skal som minimum udføres følgende: Stalde, gyllebeholder, fortank, rørsystemer, gyllekanaler/kummer mv. skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. Alle olietanke skal tømmes. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne. Side 18/56

21 4 Vurdering Den miljøtekniske vurdering er lavet på baggrund af virksomhedens fremsendte materiale. De fremsendte miljøtekniske oplysninger er sammenskrevet i bilag Generelt På baggrund af ansøgningsmaterialet samt Syddjurs Kommunes registreringer af områdets grundvands-, vandløbs- og naturforhold vurderer kommunen, at miljøgodkendelsen med de stillede vilkår ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Det er derfor Syddjurs Kommunes opfattelse, at: Udvidelsen kan ske under hensyntagen til de landskabelige værdier. Driften kan ske uden væsentlige gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion mv.) Virksomheden drives under anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Der er sikret en tilfredsstillende beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller er fredet, udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder, eller udpeget som særligt sårbare over for næringsstofpåvirkning Drift og indretning Det forudsættes at svinebedriften indrettes og drives i overensstemmelse med det i sagen forelagte. Oversigt over indretning fremgår af bilag 3 og arealoversigt over udbringningsarealer fremgår af bilag 5. Der er tale om udvidelse af en eksisterende slagtesvineejendom, som er beliggende i et område med spredt bebyggelse ca. ½ km sydvest for Pederstrup. I forbindelse med udvidelsen planlægges eksisterende svinestald udvidet med m 2, og derudover opstilles en ny silo til korn i tilknytning til det eksisterende staldanlæg. Den nye stald, bliver opført i samme materialer som det eksisterende staldanlæg, og kommer til at ligge som 2 sektioner, hvoraf den ene opføres i forlængelse af den eksisterende stald. Side 19/56

22 Der etableres fast overdækning på eksisterende gyllebeholder, og derudover indgår de 2 gyllebeholdere beliggende på Nødagervej 69 i driften. Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at det samlede bygningsanlæg efter udbygningen, med den anførte placering - vil fremstå som en driftsmæssig enhed, uden at forringe de landskabelige, naturmæssige og geologiske værdier i området. 0-alternativet 0-alternativet er lig med den eksisterende produktion. En statisk tilstand er oftest ikke et udtryk for noget positivt, da det er ensbetydende med, at der ikke sker nogen udvikling. Dette er også tilfældet i landbruget, og det er derfor en forudsætning for en rentabel drift, at landbruget ændres i takt med omgivelserne. I alle virksomheder er der løbende krav til at tilpasse og optimere driften efter markedsforholdene. Inden for landbrugserhvervet er det en realitet, at landbruget står over for faldende afregningspriser i forhold til inflationen og samtidig stigende driftsomkostninger. Der skal således produceres et stadigt stigende antal enheder for at opretholde en rentabel drift. Derfor er det nødvendigt, at produktionen løbende optimeres og udvides. Hvis produktionen ikke optimeres, smuldrer det økonomiske grundlag for virksomheden. Et konstant produktionsniveau er reelt en begyndende afvikling af produktionen med både personlige, samfundsmæssige og landskabelige konsekvenser til følge. Undersøgte alternativer I stedet for det valgte staldsystem med delvis spaltegulv har det været overvejet at opføre den nye stald med fuldspalter, da der ved delvis spaltegulv er behov for mere rengøring end ved fuldspaltegulve. Ved fuldspaltegulv er der større ammoniakfordampning og større lugtgener end ved delvist spaltegulv, og dyrevelfærdsmæssigt vil fuldspaltegulv ikke være tilladt efter Derfor er der valgt delvist spaltegulv i den nye stald. Der har ikke været overvejet andre placeringer af den nye stald. 4.2 Årsproduktion De angivne DE er opgivet i henhold til den ved godkendelsestidspunktet gældende Husdyrgødningsbekendtgørelses definitioner. Jævnfør vilkårene bortfalder den del af godkendelsen, der ikke er udnyttet inden for 2 år. Derfor er der indsat et vilkår om egenkontrol, der Side 20/56

23 skal sikre, at husdyrholdet er indsat inden udløbet af den fastsatte periode. Det er således ikke tilstrækkeligt, at en opbygning er påbegyndt. Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i antal producerede slagtesvin, idet en normal slagtesvineproduktion kræver en vis fleksibilitet med hensyn til slagtevægt. Det er dog forudsat, at det samlede antal dyreenheder eller genekriteriet for lugt ikke overskrides. Fleksibiliteten er mulig at styre, idet slagtevægt fremgår af slagteriafregninger eller planårsopgørelser fra slagteri. 4.3 Anlæg Staldinventar- og drift Der etableres et nyt staldanlæg i 2 sektioner, hvoraf den ene opføres i forlængelse af den eksisterende stald mod nord og den anden er en udbygning mod øst. Staldene forbindes med en mellemgang (bilag 3). Staldsystemet i de eksisterende stalde er dels drænet gulv og dels delvist spaltegulv med minimum 25 % fast gulv. Staldsystemet i den nye stald bliver med delvis spaltegulv med minimum 1/3 fast eller drænet gulv, hvilket svarer til bedste staldsystem i forhold til referencestald. Derudover etableres der en ny silo til korn mellem den nye stald og gyllebeholderen jf. bilag 3. Ved opretholdelse af god staldhygiejne anbefales det at overbruse i 2-4 minutter én gang i timen i slagtesvinestalde med lavtryksanlæg ved staldtemperaturer under 22 C, mens der ved staldtemperatur over 22 C anbefales overbrusning i 4-6 minutter hver halve time. Ventilation I de eksisterende stalde er etableret undertryksventilation med frekvensstyrede elmotorer. Frekvensregulering vurderes at være mindre energikrævende end andre reguleringsmekanismer. Den nye stald vil blive monteret med samme ventilationssystem eller tilsvarende/bedre løsning. Ved anvendelse af undertryksventilation med frekvensstyrede elmotorer og med de stillede vilkår om årlig rengøring og regelmæssig kontrol af temperatur- og luftfugtighedskølere vurderes det, at denne type ventilation er en acceptabel miljømæssig løsning Ammoniakreducerende teknologi Ammoniakfordampningen fra udvidelsen skal reduceres med 15 % i forhold til det valgte bedste staldsystem. Dette opfyldes ved at etablere Side 21/56

24 fast overdækning på den eksisterende gyllebeholder på Drammelstrupvej 10 og ved at reducere råprotein-indholdet i foderet til slagtesvinene ( kg) i den nye stald (1.1.4), således at type 2 korrektionen for slagtesvinene ( kg) højst må have en faktor 1,005 ved brug af formel og forudsætninger jf. bilag 8, Etablering af fast overdækning på gyllebeholder reducerer emissionen af ammoniak. Ved en såkaldt type 2 korrektion beregnes kvælstofindholdet ud fra de faktiske produktionsforhold på virksomheden i forhold til fodermængde og fodersammensætning samt ind- og afgangsvægt. Ved anvendelse af type 2 korrektion dokumenteres der en mindre udskillelse af kvælstof i husdyrgødningen, hvilket igen medfører en mindre ammoniakemission. Korrektionsmetoden er beskrevet af Plantedirektoratets vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2005/2006. Disse ændringer er en forudsætning for opfyldelse af kravene til reduktion af ammoniakemissionen, og der er derfor sat vilkår til niveauet for type korrektion. Ansøgningens forudsætning for aktuel fodermængde, indhold af råprotein i foderet, samt indgangsvægt og afgangsvægt fremgår af bilag 8. Korrektionen af kvælstofindhold i husdyrgødning beregnes ud fra standardforudsætninger for husdyr-gødningsproduktion med udgangspunkt i 2005/2006. Udover ovennævnte tiltag indgår det i beregningen at fårene (1,14 DE) skal være udegående minimum 10 måneder om året. Syddjurs Kommune vurderer derudover, at der ikke er belæg for at stille yderligere vilkår om ammoniakreducerende teknologi Lugt Nærmeste nabobeboelse, der ikke er et landbrug, ligger ca. 375 meter fra stald-anlægget. Geneafstandene for enkeltbolig er korrigeret på grund af staldanlæggets beliggenhed i intervallet (nord for enkeltbolig), da denne beliggenhed er mest hensigtsmæssig, fordi de hyppigste vindretninger er vestlige, sydvestlige og sydøstlige. Derudover er beregningen af geneafstanden til samlet bebyggelse (Pederstrup) korrigeret ud fra den faktiske beliggenhed. De korrigerede geneafstande til enkeltbolig og samlet bebyggelse er beregnet til henholdsvis 305 meter og 733 meter. Nærmeste byzone, Tirstrup, ligger godt 3 km fra bedriften med en ukorrigeret geneafstand på 945 meter. Håndtering af gødning uden for staldanlægget, herunder udslusning til opbevaringsanlæg, omrøring og overpumpning til gyllevogn, kan også give anledning til lugt. Gylletanken beliggende på Drammelstrupvej 10 ligger i umiddelbar nærhed af staldanlægget, og det vurderes på den baggrund ikke, at håndtering af gylle giver øgede lugtgener. Side 22/56

25 Den korrigerede geneafstand (305 meter) er kortere end den vægtede gennemsnitsafstand (421 meter) til nærmeste enkeltbolig, og den korrigerede geneafstand til samlet bebyggelse (733 meter) er kortere end den vægtede gennemsnitsafstand til samlet bebyggelse (737 meter), og der er ingen nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstanden til samlet bebyggelse og byzone. Genekriterierne er dermed overholdt og det vurderes, at udvidelsen ikke vil medføre øgede lugtgener for naboejendomme. Der er dog sat et vilkår om, at såfremt der opstår gener for de omkringboende, eller hvis kommunen finder det nødvendigt, skal virksomheden få foretaget undersøgelse af forskellige lugtkilder og/eller behandling af staldlugtemissionen, således at lugten uden for virksomheden formindskes Gødningsopbevaring og -håndtering Håndtering af gødning foregår hovedsagelig som gylle, og derudover produceres der dybstrøelse fra får. Ved at inddrage 2 gyllebeholdere beliggende på Nødagervej 69, hvor den nuværende produktion ophører, med udvidelsen på Drammelstrupvej 10, og ved at overdække nuværende gyllebeholder på Drammelstrupvej 10 er der godt 9 måneders opbevaringskapacitet på bedriften. Sammenholdt med at dybstrøelsen fra får køres direkte ud og pløjes ned er husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om opbevaringskapacitet derfor opfyldt på ejendommen. Udfærdigelse af lagerregnskab for den efterfølgende planperiode, i forbindelse med udarbejdelse af mark- og gødningsplan, dokumenterer, at der er opbevaringskapacitet frem til 1. april. Dette sikrer, at beholderne ikke er fyldte den 1. februar med fare for overløb, hvis udbringning forhindres pga. vejret og lignende. Derudover har man bedre mulighed for at koordinere udbringningstidspunktet i forhold til afgrødernes behov. Ved indvendig og udvendig inspektion af gyllebeholdere, er det ikke intentionen, at beholderne skal fritlægges helt for inspektion, men blot at de en gang om året efterses for revner mm Transport Bedriften ligger hensigtsmæssigt ift. til- og frakørselsforhold, og transporter til og fra de fleste marker sker udenfor landsbyer samt med få beboelser langs vejen jf. bilag Teknikker til gyllehåndtering Håndtering af gødning foregår hovedsageligt som gylle. For at sikre at gyllen udbringes så tæt på det tidspunkt, hvor afgrøden har maksimalt Side 23/56

26 næringsoptag og størst vækst, er der stillet krav om tilstrækkelig opbevaringskapacitet. For at forhindre spild og forurening af jord og grundvand stilles der vilkår om, at al håndtering af gylle foregår under opsyn, samt at håndteringen foregår på en sådan måde, at evt. gener begrænses, f.eks., at der først sker omrøring af gyllebeholdere, kort tid før beholderne skal tømmes f.eks. ved udspredning. Der er ikke monteret pumpe på gyllebeholdere; derved begrænses risiko for utilsigtet tømning af beholdere. Det vurderes, at overførsel af gylle fra gyllebeholder til gyllevogn, ved hjælp af sugetårn, vil medføre tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke sker spild af husdyrgødning. Transporter af gylle fra Drammelstrupvej 10 til Nødagervej 69 skal ske med lastbil, derved begrænses antallet af transporter og gener mest muligt Spildevand og overfladevand Spildevandet fra driftsbygningerne består af spildevand fra rengøringsvand og drikkevandsspild, der ledes til gyllebeholder på Drammelstrupvej 10. Der er ingen toilet i staldene og således intet sanitært spildevand fra staldanlægget. Påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr varetages fra ejendommen Nødagervej 69, 8400 Ebeltoft, og således sker der ikke påfyldning og vask af marksprøjter på virksomheden Uheld og risici Udover at være BAT, så er det Syddjurs Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan vil være til stor hjælp for landmanden, såfremt der skulle ske uheld, både med hensyn til små hændelser som f.eks. oliespild og store som f.eks. brand, hærværk o.l. Det giver landmanden en mulighed for at gennemgå sin bedrift og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, således at risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres. Planen skal ikke kun omfatte de uheld, der kan ske på selve ejendommen, men skal ligeledes omfatte f.eks. beredskab i forbindelse med transport af kemikalier til ejendommen og mellem de ejendomme, der indgår i driften, samt mellem ejendomme og marker. Planen skal gennemgås med de ansatte mindst 1 gang hvert år, ellers går planen i glemmebogen, og planen skal gennemgås med nyansatte, når de tiltræder. Side 24/56

27 Endvidere er planen kun anvendelig, hvis man kan få fat i den, derfor stilles der krav om, at den skal være let tilgængelig og synlig. For at risikoen for forurening som følge af et uheld også kan minimeres i tilfælde, hvor der sker uheld, mens der ikke er folk tilstede på virksomheden, er der stillet vilkår om, at beredskabsplanen skal sendes til Beredskabet i Syddjurs Kommune, samt at Beredskabet underrettes, når der sker væsentlige revideringer af planen Støj Virksomhedens primære støjkilder er ventilationsanlæg og foderblandingsanlæg. Ventilationsanlægget kører døgnet rundt, og foder blandes 3 gange dagligt. På grund af afstanden til nærmeste nabo (375 meter) vurderes landbrugets faste anlæg mv. ikke at give anledning til en støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende. Derfor er det ikke fundet nødvendigt at kræve en støjmåling udført. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger efter nærmere definerede anvisninger. Støjmålingen kan kun kræves udført en gang årligt, medmindre seneste måling viser, at støjvilkårene ikke overholdes Skadedyr I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise mv.), som straks skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt, hvorfor der stilles vilkår herom. Virksomheden har opstillet rottekasser omkring staldanlægget og til bekæmpelse af fluer anvendes gyllefluer, der er godkendt til fluebekæmpelse. Det vurderes heraf, at virksomhedens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende. Bemærk at retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium opdateres 1 gang årligt Støv Med hensyn til støvgener fra gården, forventes det ikke at give væsentlige problemer. Dog henvises der til god landmandspraksis idet al transport til og fra bedriften skal, for at begrænse støvgener, foregå ved hensynsfuld kørsel samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt. Side 25/56

28 Lys Belysningsforhold er vist på situationsplanen bilag 3. Alle lyskilder er med bevægelsessensorer og vender bort fra nærmeste nabo. Der etableres ikke yderligere lyskilder i forbindelse med opførelsen af det nye staldanlæg. Der er således kun udendørs belysning i forbindelse med færdsel omkring staldene, og derfor forventer Syddjurs Kommune ingen væsentlige problemer med lysforhold. Der er dog stillet vilkår om, at såfremt der opstår gener for de omkringboende, eller hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal virksomheden få foretaget undersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for virksomheden reduceres Oplag af olie, affald, pesticider og øvrige kemikalier Olie og kemikalieopbevaring Olieopbevaring sker på Nødagervej 69, og der er således ikke oplag på Drammelstrupvej 10. Affald Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen, derfor skal man på ejendommen føre register over affaldsproduktionen efter de gældende regler. Oplag af affald må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak, eller medføre uhygiejniske forhold. Sprøjtemidler og medicin Pesticidopbevaring sker på Nødagervej 69, og der er således ikke pesticidlager på Drammelstrupvej 10. Normalt afhentes handelsgødning efterhånden som det skal bruges. Hvis det opbevares på ejendommen er det i store sække i maskinhus, jf. situationsplan. Medicin opbevares i aflåst skab i stalden. Det vurderes at håndtering af sprøjtemidler og medicin lever op til de gældende sikkerhedskrav Anlæggets påvirkning af beskyttet natur På de vedlagte kort (bilag 4 og 6) er angivet, hvilke naturtyper der ved ejendommen og ejendommens arealer er registreret efter 3 i Lov om naturbeskyttelse, og hvilke af disse der er udpeget efter 7 i lov om husdyrbrug. Nærmeste 3 naturareal i forhold til ejendommen, der er udpeget jf. 7 i husdyrloven: Side 26/56

29 - Ca. 6 km VNV for staldanlægget ligger et overdrev > 2,5 ha, der er A-målsat - Ca. 6 km VSV for staldanlægget ligger et hedeområde > 2,5 ha, der er B-målsat De nærmeste 3 naturarealer inden for 1000 meter ift. Ejendommen er: Nordøst for staldanlægget i en afstand på meter fra staldanlægget ligger der en bræmme af 3 beskyttede B-målsatte enge langs med Skod Å. -Vandløb - Eng 1 ( en) er en uudnyttet kultureng, ugræsset og under tilgroning. - Eng 2 ( en) er en uudnyttet kultureng, tidligere omlagt med græs, grøftet, ugræsset og med opvækst af urter/krat. Jf. Regionplanen må vandløbene ikke anvendes til formål, der hindrer fastholdelse eller opnåelse af de fastsatte målsætninger. For alle målsatte vandløb er der i regionplanen fastsat krav til vand- og vandløbskvaliteten. Skod Å, der er et beskyttet b-målsat vandløb, løber ca. 770 meter nordøst for fra gylleanlægget, er nærmeste naturområde, der kan påvirkes af eventuelle uheld i forbindelse med gyllehåndtering. Det vurderes, at Skod Å er tilstrækkelig beskyttet på grund af afstanden til vandløbet og med de stillede vilkår i forbindelse med gyllebeholder og gyllehåndtering. -Beskyttede naturtyper og ammoniakvilkår Udvidelsen medfører en meremission fra anlægget på ca kg N/år, således at den samlede emission bliver i alt på ca Kg N/år. Både staldanlæg og gyllebeholdere ligger udenfor bufferzone I og II i forhold til 7 arealer, og højeste merdeposition i naturområder er beregnet til 0,00 kg N/ha, hvorfor der ikke stilles yderligere reduktionskrav. På de 3 beskyttede B-målsatte enge langs med Skod Å, mellem m nordøst for staldanlægget, sker der en skønnet merdeposition som følge af udvidelsen på mellem 0,6 og 1,2 kg N/ha. På baggrund af den skønnede merdeposition, og da der er tale om kulturenge uden høj naturkvalitet, vurderer kommunen, at husdyrlovens beskyttelsesniveau er tilstrækkeligt til at beskytte de ovennævnte naturtyper. Side 27/56

30 -Natura-2000 naturområder Nærmeste Natura-2000 naturområde ligger 7,5 km fra virksomheden, og ammoniaktabet fra staldanlægget vil derfor ikke bidrage til målbar belastning af området. -Kumulativ effekt Da bedriften ligger mere end 1000 meter fra nærmeste 7 område, og bidraget til ammoniakdeposition er på 0,00 kg N/ha, er der ikke undersøgt for andre ejendomme med mere end 75 DE indenfor bufferzone I og II af nærmeste 7 område. 4.4 Udbringningsarealer De godkendte ejede/forpagtede udbringningsarealer og aftalearealer er vist i bilag Arealanvendelse Det samlede areal er på 384,73 ha, heraf er 196,53 ha ejede/forpagtede arealer og 188,2 ha er aftalearealer. For 1,14 DE får er det en forudsætning for godkendelsen at fårene er udegående udenfor udbringningsarealerne minimum 5 måneder om året. For aftalearealerne er der udfærdiget særskilte godkendelser ifølge 16 i husdyrloven, for arealerne tilhørende Nødagervej 69 og Nødagervej 103, da de ligger i nitratfølsomme indvindingsområde med særlige drikkevandsinteresser. Arealet g3, der ligger i Norddjurs Kommune er et såkaldt robust areal, der må tilføres 1,4 DE Nitratudvaskning, overfladevand og grundvand -Nitratudvaskning, overfladevand Ingen af udbringningsarealerne ligger i nitratfølsomme vandoplande, der afvander til marine Natura-2000 områder. Dette vil sige, at det generelle harmonikrav ikke reduceres i forhold til nitratbeskyttelse af overfladevand. Af hensyn til beskyttelse af nitratfølsomme indvindingsoplande til vandværker, er der valgt virkemidler, der også reducerer nitratudvaskningen til overfladevand. Udvaskningen uden virkemidler er beregnet til 56,2 kg N/ha og udvaskningen med virkemidler er beregnet til 49,3 kg N/ha, og således reduceres kvælstofudvaskningen med 6,9 kg N/ha. Til sammenligning er N-udvaskningen i nudrift beregnet til 53,0 kg N/ha. Dvs. udvaskningen til overfladevand reduceres i forhold til nudrift situationen. -Nitratudvaskning, grundvand De fleste af udbringningsarealerne ligger i nitratfølsomt indvindingsområde med særlige drikkevandsinteresser. Her er grundvandsressour- Side 28/56

Miljøgodkendelse. Tjerrildgård, Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård

Miljøgodkendelse. Tjerrildgård, Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion Tjerrildgård, Tjerrildvej 26, 8550 Ryomgård August 2008 1 Resumé...4 2 Godkendelse...5 3 Vilkår...7 3.1 Generelt...7 3.1.1 Drift og indretning...7 3.2 Årsproduktion...7

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 6338 Version 2 Dato 08-04-2009 Navn I/S Ny Odgaard v. Niels og Karl Georg Lyngs Adresse Torpvej 6, 7790 Thyholm Telefon 97878067

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

12 Miljøgodkendelse af svineproduktion 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af svineproduktionen på virksomheden Sivestedodde 5, 8560 Kolind Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion

Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion Miljøgodkendelse af Husdyrproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1572 af 20/12/2006) med senere ændringer. Virksomhedens navn: Adresse: Godkendelse af svineproduktionen,

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift. Skovgaard I/S Veddingevej 13 4550 Asnæs

12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift. Skovgaard I/S Veddingevej 13 4550 Asnæs 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Skovgaard I/S Veddingevej 13 4550 Asnæs Registreringsblad Titel: 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Veddingevej 13, 4550 Asnæs Dato for ikrafttrædelse: 20. oktober 2009

Læs mere

1 UUHJnUG %UDQGVJnUGVYHMen 1H[ RJ %XNNHJnUG 6ORWVYHMHQ 37 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 1RYHPEHU

1 UUHJnUG %UDQGVJnUGVYHMen 1H[ RJ %XNNHJnUG 6ORWVYHMHQ 37 1H[ PLOM JRGNHQGHOVH Teknik & Miljø - 1RYHPEHU en 37 Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; november 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0032 Sagsbehandler: Katrine Høst m. fl. Kortbilag: Geodatastyrelsen 1 Nørregård

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.

11 Miljøgodkendelse. september 2009. 11 miljøgodkendelse af. Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx. 11 Miljøgodkendelse september 2009 11 miljøgodkendelse af Svinebesætning på Kauslundevej 140, 5500 Middelfart Dato for gyldighed: xx.xx.xxxx Copyright Cowi A/S Datablad 11 miljøgodkendelse af svineproduktion

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 12 Godkendelse Ansøgningsnummer 63192 Version 1 Dato 31 03 2014 00:00:00 Navn Per Andersen Adresse Bjergbyvej 5 Telefon 59264375 Mobil 21265861 E Mail uhrslunde@adr.dk

Læs mere

11 MILJØGODKENDELSE af økologisk kvægbedrift Svanholm Gods, Svanholm Allé 2 4050 Skibby

11 MILJØGODKENDELSE af økologisk kvægbedrift Svanholm Gods, Svanholm Allé 2 4050 Skibby UDKAST TIL 11 MILJØGODKENDELSE af økologisk kvægbedrift Svanholm Gods, Svanholm Allé 2 4050 Skibby Kyndbyvej Svanholm Alle Venslevleddet Registreringsblad Titel: Dato for godkendelse: Bedriftens navn:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013 Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer 1 - - følgebrev til miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CLAUS NØRGAARD LINDE Miljøtilsyn på, Kommune har d. 16. december

Læs mere

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne.

Nedenstående ses Kerteminde Kommunes vurdering af og vilkår til arealerne. Odense Kommune Att.: Tine Skyttegård Andreasen Sendt pr. mail Side1/5 Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 66 Fax: 65 15 14 99 Email: tbj@kerteminde.dk www.kerteminde.dk

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - 37 Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; april 2014 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.18P19-0032 Sagsbehandler: Katrine Høst Kortbilag:

Læs mere

12 miljøgodkendelse til minkproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006 med senere ændringer.

12 miljøgodkendelse til minkproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006 med senere ændringer. 12 miljøgodkendelse til minkproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006 med senere ændringer. Virksomhedens navn: Adresse: Godkendelse af minkproduktion på

Læs mere

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg

Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Holtevej 74 5620 Glamsbjerg Henrik Solgård, Skovsbovej 55, 5690 Tommerup, søger om udvidelse af smågrise- og slagtesvineholdet i eksisterende og ny stald på Holtevej 74, 5620 Glamsbjerg. Nudrift: 13.720

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Oluf Martin Martensen Hejselvej 7 6372 Bylderup-Bov Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / FRWE

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / FRWE Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Martin V. Rasmussen Svanemosevej 1 Solbjerg 4270 Høng DATO 17. juni 2009 SAGSNR. 326-2007-14836 SAGSANSVARLIG Lars Markussen / FRWE Plan, byg og miljø Miljøgodkendelse

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg

Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Lars Poulsen Grumstrupvej 14 8732 Hovedgård Tillæg nr. 2 til miljøtilladelse af 30. maj 2011 på Hovedgårdvej 7, 8660 Skanderborg Skanderborg Kommune har d. 21. februar 2014 modtaget en ansøgning om tillæg

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup Ændring af vilkår omkring miljøteknologi CVR. Nr. 29525757 Den 11. februar 2014 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE af svinebedriften, Skovlyst Kobbelhøje 10, 7600 Struer

12 MILJØGODKENDELSE af svinebedriften, Skovlyst Kobbelhøje 10, 7600 Struer 12 MILJØGODKENDELSE af svinebedriften, Skovlyst Kobbelhøje 10, 7600 Struer Registreringsblad Titel: 12 miljøgodkendelse af svinebedrift Kobbelhøje 10, 7600 Struer Dato for ikrafttrædelse: 29. september

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand

Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling af ensilagevand 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug xx-xx 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Skovlvejen 3 og 20, 9600 Aars - etablering af ensilageplads med udsprinkling

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE af kvægejendom Nedermarksvej 5, 8643 Ans

12 MILJØGODKENDELSE af kvægejendom Nedermarksvej 5, 8643 Ans 12 MILJØGODKENDELSE af kvægejendom Nedermarksvej 5, 8643 Ans Registreringsblad Titel: Dato for ikrafttrædelse: Ejendommens navn: 12 miljøgodkendelse af kvægejendommen Nedermarksvej 5, 8643 Ans XX Unavngivet

Læs mere

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN Landbrugets navn og beliggenhed: Art: Matrikel nr.: Ejer af ejendommen: Driftsansvarlig: Listebetegnelse:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget. Enghavegård

Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget. Enghavegård BYG OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af husdyrbruget Enghavegård Elkjærslundvej 2, Tøjstrup 8961 Allingåbro Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelse. Svinebrug, Holleskovvej 15. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Bakkebo Landbrug ApS Hovedvej A1 25 6740 Bramming Dato: 31.08.2015 Sagsnr.: 15/14458 E-mail: Teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse Svinebrug, Holleskovvej

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Hans Jesper Hansen Skyttehusvej 5 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013

Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk. Den 9. september 2013 Frederik Sørensen Krarupvej 29 Hem 7800 Skive 97531022@dlgtele.dk Den 9. september 2013 Krarupvej 29 7800 Skive - Afgørelse - 19 g - Fuldestalde - Emissionsorienteret. Skive Kommune har den 8., 15. og

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE...

INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer tilhørende ejendommen Langæblevej 4, 5871 Frørup. Januar 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUMÉ...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af svineproduktion Stenbrovej 7, 6740 Bramming August 2013

Miljøgodkendelse. Udvidelse af svineproduktion Stenbrovej 7, 6740 Bramming August 2013 Miljøgodkendelse Udvidelse af svineproduktion Stenbrovej 7, 6740 Bramming August 2013 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Lovgrundlag og miljøgodkendelsens grundbegreber

Lovgrundlag og miljøgodkendelsens grundbegreber Lovgrundlag og miljøgodkendelsens grundbegreber Tidligere regulering IPPC Kommunerne Miljøgodkendelse Amternes screening/vvm Nugældende landbrugsregulering Miljøgodkendelsesloven siden 1. januar 2007 Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af svineproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Tillæg til godkendelse af svineproduktion på virksomheden Andivej 30,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 18-08-2015 - Markus Hansen, Aftægten 3, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion

12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion i henhold til Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20/12/2006. Godkendelse af kvægproduktion på virksomheden Skovbrynet 1, 8544 Mørke Virksomhedens

Læs mere

12 MILJØGODKENDELSE KVÆGBRUG, SØNDERVANGSVEJ 23, 4583 SJÆLLANDS ODDE

12 MILJØGODKENDELSE KVÆGBRUG, SØNDERVANGSVEJ 23, 4583 SJÆLLANDS ODDE NATUR, MILJØ OG TRAFIK 12 MILJØGODKENDELSE KVÆGBRUG, SØNDERVANGSVEJ 23, 4583 SJÆLLANDS ODDE MILJØTEAM DATO: 17. JUNI 2015 SAGSID: 306-2009-227226 Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Miljøgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 12. oktober 2012. Udvidelse/lovliggørelse af husdyrproduktionen på Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby

Miljøgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 12. oktober 2012. Udvidelse/lovliggørelse af husdyrproduktionen på Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby Plan, Byg og Miljø 12. oktober 2012 Miljøgodkendelse Udvidelse/lovliggørelse af husdyrproduktionen på Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby Miljøgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 31973589 Tågerupgård I/S c/o

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse Ringevej 12, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Godkendt den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-264397 Sags nr. 480-2015-89101 Indhold Miljøgodkendelse... 3 Baggrund...

Læs mere

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v. J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014 Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.)./. Miljøstyrelsen sender herved udkast til ændringsbekendtgørelse af

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 497 af 15. maj 2013.

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 497 af 15. maj 2013. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september

Læs mere

12-miljøgodkendelse til Sosegård Hallegårdsvejen 5, Vestermarie 3720 Aakirkeby

12-miljøgodkendelse til Sosegård Hallegårdsvejen 5, Vestermarie 3720 Aakirkeby 12-miljøgodkendelse til Sosegård Hallegårdsvejen 5, Vestermarie 3720 Aakirkeby Teknik & Miljø - Maj 2016 Kolofon: Bornholms Regionskommune; maj 2016 Udarbejdet af: Teknik og Miljø Layout og tryk: Teknik

Læs mere

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015

Miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015 Miljøgodkendelse Udvidelse af kvægproduktion Vestermarksvej 20, 6760 Ribe Juni 2015 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm Miljøgodkendelse af husdyrbruget Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 27. januar 2014 Torben Pedersen Enghavevej

Læs mere

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning.

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Kronholt Krøjgårdvej 25 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8058 peter.refsgaard@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-268-15

Læs mere

NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING

NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING FAGINSTRUKS NR. 01 Krav 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.31, 1.32 Kontrolordning 5050_15 (Centralstøvsuger) Version juli, 2015 STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING INDHOLD Faginstruks nr.

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 28-08-2014 udført miljøtilsyn på Merrildvej 24 7400 Herning.

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 28-08-2014 udført miljøtilsyn på Merrildvej 24 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Jørgen Lassen Merrildvej 24 7400 Herning CVR-nr.: 27823335 P-nr.: 1010691342 CHR-nr.: 93332 Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser Miljøgodkendelse fra 2007 og 2013 Tilsynsbrev

Læs mere

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Beskrivelse af krav til at udføre tilsynskampagner Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og/eller husdyrbrug som målgrupper.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug MILJØGODKENDELSE af slagtesvineproduktion på Skivevej 118 9500 Hobro efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad... 3 1 Resumé og samlet

Læs mere

Miljøgodkendelse af Svineproduktion December 2009. Molsvej 88, 8400 Ebeltoft

Miljøgodkendelse af Svineproduktion December 2009. Molsvej 88, 8400 Ebeltoft Miljøgodkendelse af Svineproduktion December 2009 Molsvej 88, 8400 Ebeltoft 1 Resumé... 3 2 Godkendelse... 4 3 Vilkår... 6 3.1 Generelt... 6 3.1.1 Drift og indretning... 6 3.2 Årsproduktion... 6 3.3 Anlæg...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Nørtorupvej 332, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Nørtorupvej 332, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE kvægbruget Nørtorupvej 332, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 1. Maj 2009 / 5. Maj 2009 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 1. Maj 2009

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 04-08-2015 - Peter Petersen Friis, Højgårdsvej 1, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 10.

Læs mere

Bonnesig. den 7. januar 2016

Bonnesig. den 7. januar 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Revurdering af Miljøgodkendelse af svinebruget Bonnesig Bonnesigvej 21, Resen, 7600 Struer den 7.

Læs mere

af minkfarmen Vester Tolstrup

af minkfarmen Vester Tolstrup 4.3 PELSDYRAVLER JOHN BRIAN FREDERIKSEN Sørvadvej 23 7500 Holstebro Dato: 16-09-013 Sagsnr.: 018217-2012 Henv. til: Christian S. Laursen Tlf.: 96117792 11 MILJØGODKENDELSE af minkfarmen Vester Tolstrup

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Grusgravgaard Grusgravvej 3 4660 Store Heddinge

Miljøgodkendelse af kvægbruget Grusgravgaard Grusgravvej 3 4660 Store Heddinge Miljøgodkendelse af kvægbruget Grusgravgaard Grusgravvej 3 4660 Store Heddinge 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed: XX. dato 2016 Sags nummer:xxxxx

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording Miljøtilladelse af husdyrbruget Trekanten 2, 7441 Bording - efter 10 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse meddelt den 11. november 2015 1 Jakob Gammelgaard Munklindevej

Læs mere

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Mosegård. Mosevej 4, 7790 Thyholm. den 12. juli 2012

11 miljøgodkendelse. af svineproduktion. Mosegård. Mosevej 4, 7790 Thyholm. den 12. juli 2012 11 miljøgodkendelse af svineproduktion Mosegård Mosevej 4, 7790 Thyholm den 12. juli 2012 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på en ejendom på Tinnetgård i Give Kommune i Vejle Amt

Afgørelse i sagen om etablering af en husdyrproduktion på en ejendom på Tinnetgård i Give Kommune i Vejle Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 30. juni 2004 J.nr.: 03-33/600-0046 ssc Afgørelse i sagen

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vejrupvej 5, 6740 Bramming. Maj 2012. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Tillæg til miljøgodkendelse. Udvidelse af kvægproduktion Vejrupvej 5, 6740 Bramming. Maj 2012. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Tillæg til miljøgodkendelse Udvidelse af kvægproduktion Vejrupvej 5, 6740 Bramming Maj 2012 ± Teknik & Miljø Esbjerg Kommune relsen Esbjerg Kommune, Kortkontoret - Luftfoto: Cowi Scankort. Grundkort ikke

Læs mere

8GYLGHOVHDIVYLQHSURGXNWLRQSn6NRYVPLQGHYHM

8GYLGHOVHDIVYLQHSURGXNWLRQSn6NRYVPLQGHYHM Side 1 af 6 Debat oplæg 8GYLGHOVHDIVYLQHSURGXNWLRQSn6NRYVPLQGHYHM,QGKROG,QGOHGQLQJ (MHQGRPPHQVSURGXNWLRQ 2PJLYHOVHUQH 6DJHQVYLGHUHIRUO E Skovsmindevej 18. Dette debatoplæg er Århus Am ts oplæg til en offentlig

Læs mere

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-11-2014 Sagsnr.: 11-19761 Dok.løbenr.: 3115584/14 Kontakt: Lene Kragh Møller

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ 11 Miljøgodkendelse af minkfarmen Rughale Lundenvej 8 8585 Glesborg Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov

Læs mere

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse

UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse UDKAST Tillæg til miljøgodkendelse Efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 12 Husdyrbruget på Bals Mark 5, 8541 Skødstrup Dato for gyldighed: x. måned 2016 Indhold Datablad... 3 Indledning...

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. svineproduktionen. Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Miljøgodkendelse. svineproduktionen. Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Miljøgodkendelse af svineproduktionen Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelses dato 08.09.2010 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5 8370 Hadsten Matrikel nr. 17b Voldum By,

Læs mere

Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge

Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge Revurdering af miljøgodkendelsen af kvægbruget på Gjorslev Gods Gjorslevvej 20, 4660 Store Heddinge 30. januar 2016 jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøgodkendelse 28.09. 2010. Kvægbrug beliggende på Skælskørvej 83 4261 Dalmose CVR 25690613

Miljøgodkendelse 28.09. 2010. Kvægbrug beliggende på Skælskørvej 83 4261 Dalmose CVR 25690613 Miljøgodkendelse 28.09. 2010 Kvægbrug beliggende på Skælskørvej 83 4261 Dalmose CVR 25690613 Miljøgodkendelse til ændring af eksisterende kvægbrug på Skælskørvej 83, 4261 Dalmose Jens Christian Sørensen,

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Beskrivelse og vurdering

Beskrivelse og vurdering 1 KORT BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE PROJEKT: Tilladelsen er udarbejdet på grundlag af virksomhedens ansøgning modtaget 17. september 2007 samt supplerende oplysninger modtaget fra Finn Jensen fra den 11.

Læs mere

11 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen. på Randersvej 56, 8370 Hadsten

11 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen. på Randersvej 56, 8370 Hadsten 11 Miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Randersvej 56, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 18. september 2015 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Matrikelnummer CVR. nummer P-nummer

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 Januar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE BESTEMMELSER...

Læs mere

Folke Dreyer, Nybyvej 29, 4390 Vipperød

Folke Dreyer, Nybyvej 29, 4390 Vipperød Miljøgodkendelse til Nybyvej 29, Vipperød Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune 2. september 2013 Datablad 12 miljøgodkendelse til Nybyvej 29, 4390 Vipperød Kontaktoplysninger Ansøgers navn

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Overblåkrog 3

Tilsynsrapport 2015 på Overblåkrog 3 Tilsynsrapport 2015 på Overblåkrog 3 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere