Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011"

Transkript

1 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO:

2 Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE 01 Ole Ryding Alle Principper overført fra diverse løse noter til dette samlede hæfte 02 Ole Ryding Flere Underafsnit indført 03 Ole Ryding Flere Forberedt til revidering på visionsweekend 04 Skolebest Alle Revision på visionsweekend 05 Ole Ryding Flere Layout 06 Tom Nielsen mange Revision 07 Tom Nielsen Revision Principper vedrørende elevmedindflydelse 08 Tom Nielsen Revision Transport, skolefestfond, SFO 09 Tom Nielsen Revision Hytteture og lejrskoler 10 Tom Nielsen Nyt Princip for tildeling af holdtimer Susanne 11 Søndergaard alle Stavefejl m.m. 12 Tom Nielsen Alle 13 Tom Nielsen Alle 14 René Bang Ændring i princippet vedr. transport af elever. Brug af cykelhjelm 15 René Bang Princip for udgangstilladelse 16 René Bang Revision skole-/hjemsamarbejde Forkortelser: SB SFO Skolebestyrelse Skolefritidsordning

3 Holmeagerskolen Version 16 Side 3 af 13 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 FORMÅL OVERORDNET MÅLSÆTNING OG ARBEJDSGRUNDLAG PRINCIPPER PRINCIP FOR ARBEJDSFORDELING PRINCIP FOR UNDERVISNINGENS INDHOLD Principper for arbejdet med børn med særlige behov Princip for vikardækning PRINCIP FOR KLASSEDANNELSE PRINCIP FOR SKOLE-HJEMSAMARBEJDET PRINCIP FOR ELEVMEDINDFLYDELSE PRINCIP FOR ANVENDELSE AF ØKONOMISKE MIDLER INDTJENT VED SOCIALE ARRANGEMENTER PRINCIP FOR LEJRSKOLER, HYTTETURE OG KOLONI PRINCIP FOR TILDELING AF HOLDTIMER PRINCIP FOR MODTAGELSE AF PENGE, NATURALIER OG ANDRE YDELSER PRINCIP FOR TRANSPORT AF ELEVER PRINCIP FOR BRUG AF MOBILTELEFONER: PRINCIP FOR SAMARBEJDE MELLEM SFO-FORÆLDRERÅD OG SKOLEBESTYRELSEN PRINCIP FOR UDLÅN AF SKOLENS LOKALER PRINCIP FOR AT FORLADE SKOLENS OMRÅDE I SKOLETIDEN ANSØGNINGSSKEMA TIL SKOLEFESTFONDEN... 13

4 Holmeagerskolen Version 16 Side 4 af 13 1 Formål Formålet med dette hæfte er at beskrive de principper, der danner grundlag for de beslutninger der tages i det daglige på Holmeagerskolen. 2 Overordnet målsætning og arbejdsgrundlag. Det er målet med Holmeagerskolens virksomhed at skabe fagligt velfunderede, selvstændige, kreative og engagerede mennesker med et højt selvværd og veludviklede sociale kompetencer, således at de aktivt kan indgå i morgendagens samfund. Vi anser det for væsentligt: At skolen er et rart sted at være At anerkendelse er det fælles udgangspunkt, når elever og voksne møder hinanden At skolen har et højt fagligt niveau At eleverne oplever hverdagen på skolen som en helhed med såvel må som skal aktiviteter At elevens selvværd, lyst til at lære, nysgerrighed og fantasi styrkes At sammenhængen mellem fagene løbende udbygges At eleverne inddrages i et fælles ansvar for læring og samvær i skolen At praktiske - musiske og kulturelle aktiviteter indgår som en del af læringsprocesserne At de informationsteknologiske hjælpemidler integreres i læringsprocesserne At det sociale samspil mellem eleverne fremmes At der skal foregå en åben dialog med forældrene og, at de skal inddrages i skolens aktiviteter 3 Principper 3.1 Princip for arbejdsfordeling Arbejdsfordelingen sker i et konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Holdtimer tilrettelægges ud fra pædagogiske overvejelser i forhold til årgangens årsplaner. Holdtimer (Folkeskoleloven kapitel 3 25 stk. 4) Omkring klasse, klassetrin og afdeling etableres lærerteams, som fagligt kan dække alle fag. Det tilstræbes at ingen er klasselærer i mere end én klasse. Den enkelte lærer bør have sine fag i så få klasser som muligt. Ønsker om at fortsætte indenfor et arbejdsområde prioriteres. Lærerskift kan foregå, når forholdene tillader det, dvs. med hensyntagen til, at klasserne får et pædagogisk forsvarligt undervisningsforløb.

5 Holmeagerskolen Version 16 Side 5 af Princip for undervisningens indhold Indholdet i undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolelovens fælles mål. De enkelte teams omkring de enkelte klasser eller klassetrin er ansvarlige for fagligheden i de enkelte fag, for tværfagligheden, for projektorganiseret undervisning, for det praktiske/musiske element i undervisningen, for undervisningen i de sociale kompetencer, for inddragelse af IT og for elevevalueringen. Vægtningen af de enkelte dele fremgår af årsplanen Principper for arbejdet med børn med særlige behov Arbejdet varetages af skolens ressourceteam som består af tre lærere, skolens psykolog og skolens leder. Der arbejdes primært ud fra tre hovedområder: Læsetræning (matematiktræning) Kompenserende undervisning AKT (adfærd, kontakt og trivsel) På baggrund af indstilling fra klasselærer vurderer ressourceteamet, hvilken indsats der skal iværksættes. Mål, tidshorisont og evaluering beskrives. Forældrene inddrages og holdes løbende orienteret Princip for vikardækning Ved en pædagogisk medarbejders fravær (sygdom, videreuddannelse, ekskursioner osv.) forsøger skolen at begrænse de uheldige virkninger for eleverne. Skolen har i undervisningsafdelingen tilknyttet faste tilkaldevikarer. Ved længerevarende fravær er det muligt at tilknytte faste tilkaldevikarer. Hovedretningslinierne er: kl. Der sættes vikar på klassen/elevgruppen, eller der etableres tilsyn på anden måde kl. Der sættes vikar på klassen eller der etableres tilsyn på anden måde. I ydertimerne, altså efter 4. lektion, kan eleverne i særlige tilfælde få fri, hvis forældrene har fået skriftlig besked fra skolens ledelse dagen før kl. Der sættes vikar på klassen eller der etableres tilsyn på anden måde. De to første lektioner kan telefonisk blive aflyst af skolens ledelse, der kontakter den første elev på klassens telefonkæde. I ydertimerne kan elever med udgangstilladelse i særlige tilfælde få fri. Eleverne vil få skriftlig besked med hjem fra skolens ledelse.

6 Holmeagerskolen Version 16 Side 6 af Princip for klassedannelse Skolebestyrelsen har fastlagt følgende overordnede principper for klassedannelsen på Holmeagerskolen: Holmeagerskolen har en taleklasserække fra bh.-6.klasse med højst 6 elever i hver klasse. Taleklasserne arbejder inkluderende med A-klasserne, hvor det efter lærernes vurdering er muligt. Af hensyn til ovenstående inklusion mellem børnene fra A-klassen og fra taleklassen er A- klassen på højst 22 elever. I skoleåret og de kommen de tre skoleår, vil klassedannelsen foregå som en forsøgsordning som beskrevet i velkomstfolderen. 3.4 Princip for skole-hjemsamarbejdet Målet med skole-hjemsamarbejdet er: At fremme samspillet mellem skole og hjem, så eleverne får det størst mulige udbytte af skolegangen. For at nå dette mål og opnå et optimalt skole-hjemsamarbejde finder vi det væsentligt: At dialogen er åben, ærlig og konstruktiv med respekt for forskellige holdninger. At gensidige krav og forventninger afklares med respekt for såvel skolens som forældrenes rolle. At mål og handlinger kommunikeres klart. At forældrene spiller en aktiv rolle i forhold til skolens aktiviteter og elevens faglige udbytte og trivsel. At samarbejdet er præget af en ambitiøs og udfordrende kultur, med gensidig ansvarlighed i forhold til de overordnede rammer. I praksis udmøntes skole-hjemsamarbejdet gennem: 1. Forældremøder Der afholdes årligt minimum et forældremøde og maksimalt to. Det første forældremøde er obligatorisk og skal afholdes i starten af et nyt skoleår. Det andet forældremøde kan om ønskeligt anvendes til et socialt arrangement, hvor lærerne således deltager. Det er klasselæreren som indkalder til forældremødet og dagsorden udarbejdes i fællesskab med forældrerådet. I børnehaveklasserne holdes desuden to sociale arrangementer. I børnehaveklassen er det den klasseansvarlige pædagogiske medarbejder som indkalder og udarbejder dagsorden til det første forældremøde. Se linket: retningslinier for skole-/hjemsamarbejde Forældremødernes formål er blandt andet at give forældrene indsigt i: De praktiske rammer for klassen, f.eks. hvordan der konkret skal arbejdes med at fremme børnenes ansvars- og pligtfølelse. Vigtigheden af at forældrene inddrages i løsning af børnenes indbyrdes problemer. Undervisningens/årsplanens mål og indhold. Aldersrelevante temaer og forslag til sociale aktiviteter se idekatalog under pkt. 2.

7 Holmeagerskolen Version 16 Side 7 af 13 Endvidere giver det forældrene lejlighed til at vælge: Repræsentanter til klassens forældreråd samt en repræsentant til SFO-forældrerådet. Klassens repræsentant til skolebestyrelsen (kontaktforælder). 2. Forældrerådet Det er helt op til den enkelte klasses forældreråd at organisere forældrerådsmøder, herunder hvor mange forældrerådsmøder, der ønskes i løbet af skoleåret samt ambitionsniveauet for de sociale aktiviteter/arrangementer. Forældrerådets formål er: At deltage i planlægningen af forældremøder og medvirke eller være tovholder ved den praktiske gennemførelse af de sociale aktiviteter/arrangementer - herunder årets forældreundervisningsdag og skolefest. At udvikle og fastholde et godt samarbejde omkring den enkelte klasse i såvel skoletid som SFO-tid. Se idékatalog til : Forældrenetværk 3. Fritidsafdelingens (SFO) forældreråd Der afholdes 4-6 SFO-forældrerådsmøder og i øvrigt efter behov. SFO-forældrerådets formål er: At få belyst dagligdagens virke i SFO sammen med ledelse og medarbejdere samt at sparre og give indspark til forbedringer og/eller fastholdelse af gode tiltag. Se retningslinier for : SFO-forældreråd 4. Kontaktforældrene Der afholdes årligt to kontaktforældremøder med skolebestyrelsen, som udgangspunkt et i efteråret og et i foråret. Skolebestyrelsen forestår indkaldelse og udarbejder dagsorden for mødet input modtages dog meget gerne. Kontaktforældrenes formål er: At være bindeled mellem klasserne og skolebestyrelsen i forhold til information, sparring, involvering af forældre i diverse faste og ad-hoc baserede udvalg mv. Folder om kontaktforældre fra Skole og Forældre kan fås på skolens kontor eller købes på nettet

8 Holmeagerskolen Version 16 Side 8 af Skole-hjemsamtaler Der afholdes årligt to skole-hjemsamtaler, en i efteråret og en i foråret. Skole-hjemsamtalens formål er: At give tilbagemelding til forældrene om elevens udbytte af undervisningen. Udgangspunktet er elevhandleplanen og resultater fra test/evaluering forelægges. Elevhandleplanen sendes til hjemmet forud for samtalen. At aftale nye mål i elevhandleplanen for såvel det faglige som det sociale område for den enkelte elev på basis af dialog og forældreinddragelse og -ansvar. 6. Skriftlige informationer Periodeskemaer: Orientering af hjemmet om den næste periodes undervisning/aktiviteter i klassen. Kontaktbog: Findes elektronisk på ForældreIntra. Karakterblade: I 8. klasse får eleverne karakterer to gange årligt. I 9. klasse tre gange årligt. WEB-avis: Udkommer fire gange årligt med aktuelt stof om skolen. 3.5 Princip for elevmedindflydelse Holmeagerskolen har to elevråd et i afdeling A et i afdeling B/C Mini elevrådet Det store elevråd Der holdes møde i rådene en gang om måneden. Der er tilknyttet 1 voksen fra fritidsafdelingen og 1 voksen fra undervisningsafdelingen i minielevrådet. Det store elevråd holder årligt to afdelingsopdelte møder. Der er knyttet en lærer til det store elevråd. Sikkerhedsarbejde vedr. elevers undervisningsmiljø De to elevråd udgør samtidig elevernes sikkerhedsorganisation. Det store elevråd vælger to repræsentanter til skolens sikkerhedsgruppe. Som sikkerhedsorganisation kan de enkelte råd til enhver tid henvende sig til skolens ledelse om de sager, de finder væsentlige. Det store elevråd vælger 2 repræsentanter til skolebestyrelsen.

9 Holmeagerskolen Version 16 Side 9 af Princip for anvendelse af økonomiske midler indtjent ved sociale arrangementer Økonomiske midler indtjent ved skolefester og eventuelle andre arrangementer anvendes til indkøb af udstyr (varige materialer), der ikke er omfattet af skolens budget. Indkøb skal ske med henblik på at støtte og styrke Holmeagerskolens musiske, kreative og sociale aktiviteter. Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på, at det er goder som mange elever kan få glæde af i skoleforløbet. For at lette udvalgets arbejde, skal der som minimum være specificeret følgende: - Hvem er forslagsstiller? - En detaljeret beskrivelse af, hvad det er man ønsker indkøbt - Hvad det indkøbte tænkes anvendt til? - Pris - Hvad koster det? - Hvem der vil forestå indkøbet? Endelig må der gerne være en begrundelse for, hvorfor det foreslåede menes at opfylde princippet. Den endelige beslutning om anvendelsen af disse midler træffes af et udvalg, hvis sammensætning er som følger: 2 forældrerepræsentanter Den ene valgt blandt skolebestyrelsens forældrevalgte repræsentanter for 2 år. Denne person er endvidere født formand for udvalget. Den anden valgt blandt forældrene i SFO-forældrerådet 4 pædagogiske medarbejderrepræsentanter: 2 repræsentanter fra undervisningsafdelingen og 2 repræsentanter fra fritidsafdelingen. 2 elevrepræsentanter Udpeget af elevrådet. Skolebestyrelsens repræsentant er valgt for 2 år, mens de øvrige vælges/udpeges for et skoleår ad gangen. Medlemmerne skal være udpeget senest d. 20. september. Repræsentanten for SFO-forældrerådet vælges i forbindelse med skoleårets første kontaktforældrerådsmøde. Forslag til indkøb stiles til udvalget via skolens kontor. Forslag kan løbende indleveres - dog senest d. 1. oktober - og indkøb som bevilges skal være indkøbt senest d. 10. december ellers bortfalder udvalgets bevilling. Den til rådighed værende indkøbssum offentliggøres i skolebladet og i skolekontaktbogen. Udvalget sammentræder primo oktober. De indkøbsansvarlige orienteres straks efter skriftligt, mht. om det der ønskes kan bevilges. Beslutning vedr. indkøb skal helst være enstemmig, men såfremt dette ikke kan opnås, vil simpelt flertal afgøre beslutning. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. For at udvalget er beslutningsdygtigt skal minimum formand og 3 repræsentanter være tilstede. Formanden kan udpege suppleant blandt de øvrige forældrevalgte skolebestyrelsesrepræsentanter Udvalget forestår udlån og tilsyn med det indkøbte udstyr (varige materialer), således at dette udstyr forbeholdes Holmeagerskolens elever og medarbejdere. Herved sikres at det overordnede princip om at styrke skolens musiske- kreative- og sociale aktiviteter fastholdes. Bilag til principmappen : Ansøgningsskema til skolefonden

10 Holmeagerskolen Version 16 Side 10 af Princip for lejrskoler, hytteture og koloni. Forældrene til børn i de berørte klasser skal orienteres om nedenstående princip og om budgetrammen inden drøftelse af turens indhold og mål går i gang. Udgift til ture skal holdes indenfor det i budgettet fastlagte beløb. Der gives dog mulighed for at opkræve 50,- kr. pr. døgn til kostpenge (lovbestemt) Midler fra klassekassen kan forsøde turen med højst 100 kr. pr. elev. Alle ture skal indeholde både faglige og sociale mål. De pædagogiske overvejelser og aktiviteter der skal til for at nå målene, skal fremgå af turens planlægning. Planlægning og budget skal godkendes af skolens ledelse inden turen bestilles. Rejsemålet er underordnet. Det tilstræbes at man på 3.klassetrin kommer på 2 3 dages hyttetur og på lejrskole i 6. og 8. klasse. Forud for bestilling af turen afleveres følgende til kontoret: Målsætning for turen. Budgetoverslag for ophold, fortæring og transport samt evt. andre udgifter. Tidspunkt for opholdet. Involverede lærere. Efter aftale med skoleleder og/eller viceskoleleder kan turen derefter bestilles og forældrene underrettes. Inden turen afvikles, afleveres et detaljeret budget, og det endelige regnskab opgøres snarest efter turens afslutning. 3.8 Princip for tildeling af holdtimer. Der tildeles først holdtimer til de fag, hvor faglokalet ikke kan rumme en klasse ad gangen. Dernæst tillægges holdtimer til klassetrinnene. Klassetrinsteamet bruger timerne efter pædagogisk behov. Der tildeles flest holdtimer, hvor behovet er størst. 3.9 Princip for modtagelse af penge, naturalier og andre ydelser Penge, naturalier og andre ydelser, som ikke er møntet på nogen bestemt person eller personkreds på skolen modtages ubegrænset, såfremt der ikke i forbindelse med den pågældende ydelse er knyttet nogen form for forpligtelse eller krav i forhold til skolen, eller anden form for brug af skolen i nogen sammenhæng. Det kan dog accepteres, at der fra skolen gives en rimelig modydelse, såfremt modydelsen ikke berører undervisningen, ikke vedrører enkelte børn, ikke har en politisk indgangsvinkel, ikke har en voldelig indgangsvinkel, ikke skønnes at skade skolens renommé og ikke vurderes at kunne påvirke børnene i sundhedsskadelig retning. Det er en forudsætning, at den modtagne ydelse står i et rimeligt forhold til de accepterede modydelser. Alle forslag til aftaler som indebærer, at der fra skolen skal ydes en eller anden form for modydelse (jf. ovennævnte), skal forelægges skolebestyrelsen forinden der sker endelig aftale. Dette gælder uanset hvem der får glæde af den påtænkte aftale. Almindeligt undervisningsmateriale kan inden for et rimeligt omfang modtages uden nærmere godkendelse.

11 Holmeagerskolen Version 16 Side 11 af Princip for transport af elever. Når klasser benytter offentlige transportmidler, så skal der altid være mindst to lærere med. Én lærer kan dog godt tage én klasse med offentlige transportmidler, hvis læreren vurderer, at det er ansvarligt. Ligeledes kan en lærer eller en pædagog tage alene på tur med en børnegruppe på mindre end 10 børn, hvis det er indenfor kommunens grænser. Hvis der ikke er lærere eller pædagoger med, skal der altid foreligge skriftlig orientering til forældrene om, hvem der er de ansvarlige voksne på turen. Når en klasse eller gruppe elever benytter cykler, skal der altid være mindst 2 medarbejdere med (én kører forrest og èn bagerst), medmindre der er skriftlig tilladelse fra forældrenes side til andet. Hvis to klasser cykler sammen, skal der mindst være 3 medarbejdere med. Hvis der ikke er medarbejdere med, skal der altid foreligge forældreunderskrift fra samtlige forældre på, at andre voksne må cykle med eleverne. I forbindelse med alle cykelture i skoleregi, såvel i undervisnings- som i fritidsafdelingen, kræves det at elever og lærere fremover har cykelhjelm på under cykelturen. Hvis eleverne transporteres i privatbiler, så skal eleverne altid være fastspændt i sikkerhedsseler, og forældrene skal altid i god tid forinden skriftligt være orienteret om, hvem hvert enkelt barn skal køre med, og der skal foreligge forældreunderskrift herpå. Hvis der opstår sygdom hos en privatchauffør må eleven selvfølgelig ikke køre med i en anden privatbil, med mindre forældrene har givet tilladelse til dette. Kørselstilladelse Ovenstående princip gælder selvfølgelig også på forældreundervisningsdage og andre anderledes skoledage, og forældrene skal altid skriftligt være orienteret om turens formål og forventede tidsramme Princip for brug af mobiltelefoner: For elever i afdeling A og B gælder det, at mobiltelefoner må medbringes, men de skal være slukket i hele skoletiden, både i timerne, i frikvartererne og fritidsafdelingen. For elever i afdeling C gælder det, at mobiltelefoner må medbringes, men de skal være slukket i timerne og når der i øvrigt undervises. Ved overtrædelse af ovenstående regler inddrages mobiltelefonen og kan kun afhentes af en forælder på skolens kontor. For alle elever gælder, at det ikke er tilladt at tage billeder med mobiltelefon på skolens område. Ved overtrædelse inddrages mobiltelefonen og kan udleveres til en forælder efter en samtale med skolens ledelse Princip for samarbejde mellem SFO-forældreråd og skolebestyrelsen SFO-forældrerådets formand er medlem af kontaktforældrerådet. SFO-forældrerådet og et medlem af skolebestyrelsen mødes mindst to gange årligt Princip for udlån af skolens lokaler Ved lån af skolens lokaler skal regelsættet, hvor der bl.a. skal udfyldes et skema af den ansvarlige låner, overholdes. Skemaet fås på pedelkontoret og skal afleveres i god tid og senest 14 dage før lokalerne skal lånes. Udlånsaftalen kan ses her på disse links: afd. A afd. B -kantine

12 Holmeagerskolen Version 16 Side 12 af Princip for at forlade skolens område i skoletiden Elever fra klasse må ikke forlade skolen uden forudgående aftale med en lærer og forældrene om den konkrete situation. Hvis forældrene har givet skriftligt samtykke, kan elever fra klasse forlade skolens område efter aftale med en lærer elever fra klasse forlade skolens område i pauserne. På øvrige tidspunkter kun efter aftale med en lærer Udgangstilladelse fra klassetrin kan hentes her Udgangstilladelse fra klassetrin kan hentes her Friheden til at forlade skolens område kan inddrages af skolen hvis: eleven ikke møder til undervisning til tiden eleven ikke opfører sig ordentligt udenfor skolens område I forbindelse med sygdom (hvis eleven går syg hjem), skal forældrene altid kontaktes, uanset klassetrin.

13 Holmeagerskolen Version 16 Side 13 af 13 Ansøgningsskema til Skolefestfonden Ansøger: Dato: (HUSK: ansøgningsfrist 5. november) Hvad ønskes indkøbt: Hvad skal det anvendes til: Hvorfor mener du at det overholder princippet: ( udstyr (varige materialer), med henblik på at støtte og styrke Holmeagerskolen musisk, kreative og sociale aktiviteter. Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på at det er goder som mange elever kan få glæde af i skoleforløbet). Hvad koster det: Hvem skal indkøbe genstand: (Forbeholdt udvalg) Godkendt: Ja: Nej: Begrundelse for evt. afslag: Kvittering fra formanden: Husk at indkøb skal være foretaget inden d. 10. december, ellers bortfalder bevilling.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere