Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011"

Transkript

1 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO:

2 Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE 01 Ole Ryding Alle Principper overført fra diverse løse noter til dette samlede hæfte 02 Ole Ryding Flere Underafsnit indført 03 Ole Ryding Flere Forberedt til revidering på visionsweekend 04 Skolebest Alle Revision på visionsweekend 05 Ole Ryding Flere Layout 06 Tom Nielsen mange Revision 07 Tom Nielsen Revision Principper vedrørende elevmedindflydelse 08 Tom Nielsen Revision Transport, skolefestfond, SFO 09 Tom Nielsen Revision Hytteture og lejrskoler 10 Tom Nielsen Nyt Princip for tildeling af holdtimer Susanne 11 Søndergaard alle Stavefejl m.m. 12 Tom Nielsen Alle 13 Tom Nielsen Alle 14 René Bang Ændring i princippet vedr. transport af elever. Brug af cykelhjelm 15 René Bang Princip for udgangstilladelse 16 René Bang Revision skole-/hjemsamarbejde Forkortelser: SB SFO Skolebestyrelse Skolefritidsordning

3 Holmeagerskolen Version 16 Side 3 af 13 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 FORMÅL OVERORDNET MÅLSÆTNING OG ARBEJDSGRUNDLAG PRINCIPPER PRINCIP FOR ARBEJDSFORDELING PRINCIP FOR UNDERVISNINGENS INDHOLD Principper for arbejdet med børn med særlige behov Princip for vikardækning PRINCIP FOR KLASSEDANNELSE PRINCIP FOR SKOLE-HJEMSAMARBEJDET PRINCIP FOR ELEVMEDINDFLYDELSE PRINCIP FOR ANVENDELSE AF ØKONOMISKE MIDLER INDTJENT VED SOCIALE ARRANGEMENTER PRINCIP FOR LEJRSKOLER, HYTTETURE OG KOLONI PRINCIP FOR TILDELING AF HOLDTIMER PRINCIP FOR MODTAGELSE AF PENGE, NATURALIER OG ANDRE YDELSER PRINCIP FOR TRANSPORT AF ELEVER PRINCIP FOR BRUG AF MOBILTELEFONER: PRINCIP FOR SAMARBEJDE MELLEM SFO-FORÆLDRERÅD OG SKOLEBESTYRELSEN PRINCIP FOR UDLÅN AF SKOLENS LOKALER PRINCIP FOR AT FORLADE SKOLENS OMRÅDE I SKOLETIDEN ANSØGNINGSSKEMA TIL SKOLEFESTFONDEN... 13

4 Holmeagerskolen Version 16 Side 4 af 13 1 Formål Formålet med dette hæfte er at beskrive de principper, der danner grundlag for de beslutninger der tages i det daglige på Holmeagerskolen. 2 Overordnet målsætning og arbejdsgrundlag. Det er målet med Holmeagerskolens virksomhed at skabe fagligt velfunderede, selvstændige, kreative og engagerede mennesker med et højt selvværd og veludviklede sociale kompetencer, således at de aktivt kan indgå i morgendagens samfund. Vi anser det for væsentligt: At skolen er et rart sted at være At anerkendelse er det fælles udgangspunkt, når elever og voksne møder hinanden At skolen har et højt fagligt niveau At eleverne oplever hverdagen på skolen som en helhed med såvel må som skal aktiviteter At elevens selvværd, lyst til at lære, nysgerrighed og fantasi styrkes At sammenhængen mellem fagene løbende udbygges At eleverne inddrages i et fælles ansvar for læring og samvær i skolen At praktiske - musiske og kulturelle aktiviteter indgår som en del af læringsprocesserne At de informationsteknologiske hjælpemidler integreres i læringsprocesserne At det sociale samspil mellem eleverne fremmes At der skal foregå en åben dialog med forældrene og, at de skal inddrages i skolens aktiviteter 3 Principper 3.1 Princip for arbejdsfordeling Arbejdsfordelingen sker i et konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Holdtimer tilrettelægges ud fra pædagogiske overvejelser i forhold til årgangens årsplaner. Holdtimer (Folkeskoleloven kapitel 3 25 stk. 4) Omkring klasse, klassetrin og afdeling etableres lærerteams, som fagligt kan dække alle fag. Det tilstræbes at ingen er klasselærer i mere end én klasse. Den enkelte lærer bør have sine fag i så få klasser som muligt. Ønsker om at fortsætte indenfor et arbejdsområde prioriteres. Lærerskift kan foregå, når forholdene tillader det, dvs. med hensyntagen til, at klasserne får et pædagogisk forsvarligt undervisningsforløb.

5 Holmeagerskolen Version 16 Side 5 af Princip for undervisningens indhold Indholdet i undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolelovens fælles mål. De enkelte teams omkring de enkelte klasser eller klassetrin er ansvarlige for fagligheden i de enkelte fag, for tværfagligheden, for projektorganiseret undervisning, for det praktiske/musiske element i undervisningen, for undervisningen i de sociale kompetencer, for inddragelse af IT og for elevevalueringen. Vægtningen af de enkelte dele fremgår af årsplanen Principper for arbejdet med børn med særlige behov Arbejdet varetages af skolens ressourceteam som består af tre lærere, skolens psykolog og skolens leder. Der arbejdes primært ud fra tre hovedområder: Læsetræning (matematiktræning) Kompenserende undervisning AKT (adfærd, kontakt og trivsel) På baggrund af indstilling fra klasselærer vurderer ressourceteamet, hvilken indsats der skal iværksættes. Mål, tidshorisont og evaluering beskrives. Forældrene inddrages og holdes løbende orienteret Princip for vikardækning Ved en pædagogisk medarbejders fravær (sygdom, videreuddannelse, ekskursioner osv.) forsøger skolen at begrænse de uheldige virkninger for eleverne. Skolen har i undervisningsafdelingen tilknyttet faste tilkaldevikarer. Ved længerevarende fravær er det muligt at tilknytte faste tilkaldevikarer. Hovedretningslinierne er: kl. Der sættes vikar på klassen/elevgruppen, eller der etableres tilsyn på anden måde kl. Der sættes vikar på klassen eller der etableres tilsyn på anden måde. I ydertimerne, altså efter 4. lektion, kan eleverne i særlige tilfælde få fri, hvis forældrene har fået skriftlig besked fra skolens ledelse dagen før kl. Der sættes vikar på klassen eller der etableres tilsyn på anden måde. De to første lektioner kan telefonisk blive aflyst af skolens ledelse, der kontakter den første elev på klassens telefonkæde. I ydertimerne kan elever med udgangstilladelse i særlige tilfælde få fri. Eleverne vil få skriftlig besked med hjem fra skolens ledelse.

6 Holmeagerskolen Version 16 Side 6 af Princip for klassedannelse Skolebestyrelsen har fastlagt følgende overordnede principper for klassedannelsen på Holmeagerskolen: Holmeagerskolen har en taleklasserække fra bh.-6.klasse med højst 6 elever i hver klasse. Taleklasserne arbejder inkluderende med A-klasserne, hvor det efter lærernes vurdering er muligt. Af hensyn til ovenstående inklusion mellem børnene fra A-klassen og fra taleklassen er A- klassen på højst 22 elever. I skoleåret og de kommen de tre skoleår, vil klassedannelsen foregå som en forsøgsordning som beskrevet i velkomstfolderen. 3.4 Princip for skole-hjemsamarbejdet Målet med skole-hjemsamarbejdet er: At fremme samspillet mellem skole og hjem, så eleverne får det størst mulige udbytte af skolegangen. For at nå dette mål og opnå et optimalt skole-hjemsamarbejde finder vi det væsentligt: At dialogen er åben, ærlig og konstruktiv med respekt for forskellige holdninger. At gensidige krav og forventninger afklares med respekt for såvel skolens som forældrenes rolle. At mål og handlinger kommunikeres klart. At forældrene spiller en aktiv rolle i forhold til skolens aktiviteter og elevens faglige udbytte og trivsel. At samarbejdet er præget af en ambitiøs og udfordrende kultur, med gensidig ansvarlighed i forhold til de overordnede rammer. I praksis udmøntes skole-hjemsamarbejdet gennem: 1. Forældremøder Der afholdes årligt minimum et forældremøde og maksimalt to. Det første forældremøde er obligatorisk og skal afholdes i starten af et nyt skoleår. Det andet forældremøde kan om ønskeligt anvendes til et socialt arrangement, hvor lærerne således deltager. Det er klasselæreren som indkalder til forældremødet og dagsorden udarbejdes i fællesskab med forældrerådet. I børnehaveklasserne holdes desuden to sociale arrangementer. I børnehaveklassen er det den klasseansvarlige pædagogiske medarbejder som indkalder og udarbejder dagsorden til det første forældremøde. Se linket: retningslinier for skole-/hjemsamarbejde Forældremødernes formål er blandt andet at give forældrene indsigt i: De praktiske rammer for klassen, f.eks. hvordan der konkret skal arbejdes med at fremme børnenes ansvars- og pligtfølelse. Vigtigheden af at forældrene inddrages i løsning af børnenes indbyrdes problemer. Undervisningens/årsplanens mål og indhold. Aldersrelevante temaer og forslag til sociale aktiviteter se idekatalog under pkt. 2.

7 Holmeagerskolen Version 16 Side 7 af 13 Endvidere giver det forældrene lejlighed til at vælge: Repræsentanter til klassens forældreråd samt en repræsentant til SFO-forældrerådet. Klassens repræsentant til skolebestyrelsen (kontaktforælder). 2. Forældrerådet Det er helt op til den enkelte klasses forældreråd at organisere forældrerådsmøder, herunder hvor mange forældrerådsmøder, der ønskes i løbet af skoleåret samt ambitionsniveauet for de sociale aktiviteter/arrangementer. Forældrerådets formål er: At deltage i planlægningen af forældremøder og medvirke eller være tovholder ved den praktiske gennemførelse af de sociale aktiviteter/arrangementer - herunder årets forældreundervisningsdag og skolefest. At udvikle og fastholde et godt samarbejde omkring den enkelte klasse i såvel skoletid som SFO-tid. Se idékatalog til : Forældrenetværk 3. Fritidsafdelingens (SFO) forældreråd Der afholdes 4-6 SFO-forældrerådsmøder og i øvrigt efter behov. SFO-forældrerådets formål er: At få belyst dagligdagens virke i SFO sammen med ledelse og medarbejdere samt at sparre og give indspark til forbedringer og/eller fastholdelse af gode tiltag. Se retningslinier for : SFO-forældreråd 4. Kontaktforældrene Der afholdes årligt to kontaktforældremøder med skolebestyrelsen, som udgangspunkt et i efteråret og et i foråret. Skolebestyrelsen forestår indkaldelse og udarbejder dagsorden for mødet input modtages dog meget gerne. Kontaktforældrenes formål er: At være bindeled mellem klasserne og skolebestyrelsen i forhold til information, sparring, involvering af forældre i diverse faste og ad-hoc baserede udvalg mv. Folder om kontaktforældre fra Skole og Forældre kan fås på skolens kontor eller købes på nettet

8 Holmeagerskolen Version 16 Side 8 af Skole-hjemsamtaler Der afholdes årligt to skole-hjemsamtaler, en i efteråret og en i foråret. Skole-hjemsamtalens formål er: At give tilbagemelding til forældrene om elevens udbytte af undervisningen. Udgangspunktet er elevhandleplanen og resultater fra test/evaluering forelægges. Elevhandleplanen sendes til hjemmet forud for samtalen. At aftale nye mål i elevhandleplanen for såvel det faglige som det sociale område for den enkelte elev på basis af dialog og forældreinddragelse og -ansvar. 6. Skriftlige informationer Periodeskemaer: Orientering af hjemmet om den næste periodes undervisning/aktiviteter i klassen. Kontaktbog: Findes elektronisk på ForældreIntra. Karakterblade: I 8. klasse får eleverne karakterer to gange årligt. I 9. klasse tre gange årligt. WEB-avis: Udkommer fire gange årligt med aktuelt stof om skolen. 3.5 Princip for elevmedindflydelse Holmeagerskolen har to elevråd et i afdeling A et i afdeling B/C Mini elevrådet Det store elevråd Der holdes møde i rådene en gang om måneden. Der er tilknyttet 1 voksen fra fritidsafdelingen og 1 voksen fra undervisningsafdelingen i minielevrådet. Det store elevråd holder årligt to afdelingsopdelte møder. Der er knyttet en lærer til det store elevråd. Sikkerhedsarbejde vedr. elevers undervisningsmiljø De to elevråd udgør samtidig elevernes sikkerhedsorganisation. Det store elevråd vælger to repræsentanter til skolens sikkerhedsgruppe. Som sikkerhedsorganisation kan de enkelte råd til enhver tid henvende sig til skolens ledelse om de sager, de finder væsentlige. Det store elevråd vælger 2 repræsentanter til skolebestyrelsen.

9 Holmeagerskolen Version 16 Side 9 af Princip for anvendelse af økonomiske midler indtjent ved sociale arrangementer Økonomiske midler indtjent ved skolefester og eventuelle andre arrangementer anvendes til indkøb af udstyr (varige materialer), der ikke er omfattet af skolens budget. Indkøb skal ske med henblik på at støtte og styrke Holmeagerskolens musiske, kreative og sociale aktiviteter. Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på, at det er goder som mange elever kan få glæde af i skoleforløbet. For at lette udvalgets arbejde, skal der som minimum være specificeret følgende: - Hvem er forslagsstiller? - En detaljeret beskrivelse af, hvad det er man ønsker indkøbt - Hvad det indkøbte tænkes anvendt til? - Pris - Hvad koster det? - Hvem der vil forestå indkøbet? Endelig må der gerne være en begrundelse for, hvorfor det foreslåede menes at opfylde princippet. Den endelige beslutning om anvendelsen af disse midler træffes af et udvalg, hvis sammensætning er som følger: 2 forældrerepræsentanter Den ene valgt blandt skolebestyrelsens forældrevalgte repræsentanter for 2 år. Denne person er endvidere født formand for udvalget. Den anden valgt blandt forældrene i SFO-forældrerådet 4 pædagogiske medarbejderrepræsentanter: 2 repræsentanter fra undervisningsafdelingen og 2 repræsentanter fra fritidsafdelingen. 2 elevrepræsentanter Udpeget af elevrådet. Skolebestyrelsens repræsentant er valgt for 2 år, mens de øvrige vælges/udpeges for et skoleår ad gangen. Medlemmerne skal være udpeget senest d. 20. september. Repræsentanten for SFO-forældrerådet vælges i forbindelse med skoleårets første kontaktforældrerådsmøde. Forslag til indkøb stiles til udvalget via skolens kontor. Forslag kan løbende indleveres - dog senest d. 1. oktober - og indkøb som bevilges skal være indkøbt senest d. 10. december ellers bortfalder udvalgets bevilling. Den til rådighed værende indkøbssum offentliggøres i skolebladet og i skolekontaktbogen. Udvalget sammentræder primo oktober. De indkøbsansvarlige orienteres straks efter skriftligt, mht. om det der ønskes kan bevilges. Beslutning vedr. indkøb skal helst være enstemmig, men såfremt dette ikke kan opnås, vil simpelt flertal afgøre beslutning. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. For at udvalget er beslutningsdygtigt skal minimum formand og 3 repræsentanter være tilstede. Formanden kan udpege suppleant blandt de øvrige forældrevalgte skolebestyrelsesrepræsentanter Udvalget forestår udlån og tilsyn med det indkøbte udstyr (varige materialer), således at dette udstyr forbeholdes Holmeagerskolens elever og medarbejdere. Herved sikres at det overordnede princip om at styrke skolens musiske- kreative- og sociale aktiviteter fastholdes. Bilag til principmappen : Ansøgningsskema til skolefonden

10 Holmeagerskolen Version 16 Side 10 af Princip for lejrskoler, hytteture og koloni. Forældrene til børn i de berørte klasser skal orienteres om nedenstående princip og om budgetrammen inden drøftelse af turens indhold og mål går i gang. Udgift til ture skal holdes indenfor det i budgettet fastlagte beløb. Der gives dog mulighed for at opkræve 50,- kr. pr. døgn til kostpenge (lovbestemt) Midler fra klassekassen kan forsøde turen med højst 100 kr. pr. elev. Alle ture skal indeholde både faglige og sociale mål. De pædagogiske overvejelser og aktiviteter der skal til for at nå målene, skal fremgå af turens planlægning. Planlægning og budget skal godkendes af skolens ledelse inden turen bestilles. Rejsemålet er underordnet. Det tilstræbes at man på 3.klassetrin kommer på 2 3 dages hyttetur og på lejrskole i 6. og 8. klasse. Forud for bestilling af turen afleveres følgende til kontoret: Målsætning for turen. Budgetoverslag for ophold, fortæring og transport samt evt. andre udgifter. Tidspunkt for opholdet. Involverede lærere. Efter aftale med skoleleder og/eller viceskoleleder kan turen derefter bestilles og forældrene underrettes. Inden turen afvikles, afleveres et detaljeret budget, og det endelige regnskab opgøres snarest efter turens afslutning. 3.8 Princip for tildeling af holdtimer. Der tildeles først holdtimer til de fag, hvor faglokalet ikke kan rumme en klasse ad gangen. Dernæst tillægges holdtimer til klassetrinnene. Klassetrinsteamet bruger timerne efter pædagogisk behov. Der tildeles flest holdtimer, hvor behovet er størst. 3.9 Princip for modtagelse af penge, naturalier og andre ydelser Penge, naturalier og andre ydelser, som ikke er møntet på nogen bestemt person eller personkreds på skolen modtages ubegrænset, såfremt der ikke i forbindelse med den pågældende ydelse er knyttet nogen form for forpligtelse eller krav i forhold til skolen, eller anden form for brug af skolen i nogen sammenhæng. Det kan dog accepteres, at der fra skolen gives en rimelig modydelse, såfremt modydelsen ikke berører undervisningen, ikke vedrører enkelte børn, ikke har en politisk indgangsvinkel, ikke har en voldelig indgangsvinkel, ikke skønnes at skade skolens renommé og ikke vurderes at kunne påvirke børnene i sundhedsskadelig retning. Det er en forudsætning, at den modtagne ydelse står i et rimeligt forhold til de accepterede modydelser. Alle forslag til aftaler som indebærer, at der fra skolen skal ydes en eller anden form for modydelse (jf. ovennævnte), skal forelægges skolebestyrelsen forinden der sker endelig aftale. Dette gælder uanset hvem der får glæde af den påtænkte aftale. Almindeligt undervisningsmateriale kan inden for et rimeligt omfang modtages uden nærmere godkendelse.

11 Holmeagerskolen Version 16 Side 11 af Princip for transport af elever. Når klasser benytter offentlige transportmidler, så skal der altid være mindst to lærere med. Én lærer kan dog godt tage én klasse med offentlige transportmidler, hvis læreren vurderer, at det er ansvarligt. Ligeledes kan en lærer eller en pædagog tage alene på tur med en børnegruppe på mindre end 10 børn, hvis det er indenfor kommunens grænser. Hvis der ikke er lærere eller pædagoger med, skal der altid foreligge skriftlig orientering til forældrene om, hvem der er de ansvarlige voksne på turen. Når en klasse eller gruppe elever benytter cykler, skal der altid være mindst 2 medarbejdere med (én kører forrest og èn bagerst), medmindre der er skriftlig tilladelse fra forældrenes side til andet. Hvis to klasser cykler sammen, skal der mindst være 3 medarbejdere med. Hvis der ikke er medarbejdere med, skal der altid foreligge forældreunderskrift fra samtlige forældre på, at andre voksne må cykle med eleverne. I forbindelse med alle cykelture i skoleregi, såvel i undervisnings- som i fritidsafdelingen, kræves det at elever og lærere fremover har cykelhjelm på under cykelturen. Hvis eleverne transporteres i privatbiler, så skal eleverne altid være fastspændt i sikkerhedsseler, og forældrene skal altid i god tid forinden skriftligt være orienteret om, hvem hvert enkelt barn skal køre med, og der skal foreligge forældreunderskrift herpå. Hvis der opstår sygdom hos en privatchauffør må eleven selvfølgelig ikke køre med i en anden privatbil, med mindre forældrene har givet tilladelse til dette. Kørselstilladelse Ovenstående princip gælder selvfølgelig også på forældreundervisningsdage og andre anderledes skoledage, og forældrene skal altid skriftligt være orienteret om turens formål og forventede tidsramme Princip for brug af mobiltelefoner: For elever i afdeling A og B gælder det, at mobiltelefoner må medbringes, men de skal være slukket i hele skoletiden, både i timerne, i frikvartererne og fritidsafdelingen. For elever i afdeling C gælder det, at mobiltelefoner må medbringes, men de skal være slukket i timerne og når der i øvrigt undervises. Ved overtrædelse af ovenstående regler inddrages mobiltelefonen og kan kun afhentes af en forælder på skolens kontor. For alle elever gælder, at det ikke er tilladt at tage billeder med mobiltelefon på skolens område. Ved overtrædelse inddrages mobiltelefonen og kan udleveres til en forælder efter en samtale med skolens ledelse Princip for samarbejde mellem SFO-forældreråd og skolebestyrelsen SFO-forældrerådets formand er medlem af kontaktforældrerådet. SFO-forældrerådet og et medlem af skolebestyrelsen mødes mindst to gange årligt Princip for udlån af skolens lokaler Ved lån af skolens lokaler skal regelsættet, hvor der bl.a. skal udfyldes et skema af den ansvarlige låner, overholdes. Skemaet fås på pedelkontoret og skal afleveres i god tid og senest 14 dage før lokalerne skal lånes. Udlånsaftalen kan ses her på disse links: afd. A afd. B -kantine

12 Holmeagerskolen Version 16 Side 12 af Princip for at forlade skolens område i skoletiden Elever fra klasse må ikke forlade skolen uden forudgående aftale med en lærer og forældrene om den konkrete situation. Hvis forældrene har givet skriftligt samtykke, kan elever fra klasse forlade skolens område efter aftale med en lærer elever fra klasse forlade skolens område i pauserne. På øvrige tidspunkter kun efter aftale med en lærer Udgangstilladelse fra klassetrin kan hentes her Udgangstilladelse fra klassetrin kan hentes her Friheden til at forlade skolens område kan inddrages af skolen hvis: eleven ikke møder til undervisning til tiden eleven ikke opfører sig ordentligt udenfor skolens område I forbindelse med sygdom (hvis eleven går syg hjem), skal forældrene altid kontaktes, uanset klassetrin.

13 Holmeagerskolen Version 16 Side 13 af 13 Ansøgningsskema til Skolefestfonden Ansøger: Dato: (HUSK: ansøgningsfrist 5. november) Hvad ønskes indkøbt: Hvad skal det anvendes til: Hvorfor mener du at det overholder princippet: ( udstyr (varige materialer), med henblik på at støtte og styrke Holmeagerskolen musisk, kreative og sociale aktiviteter. Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på at det er goder som mange elever kan få glæde af i skoleforløbet). Hvad koster det: Hvem skal indkøbe genstand: (Forbeholdt udvalg) Godkendt: Ja: Nej: Begrundelse for evt. afslag: Kvittering fra formanden: Husk at indkøb skal være foretaget inden d. 10. december, ellers bortfalder bevilling.

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 28. januar 2015 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Forældremøder & Forældresamtaler

Forældremøder & Forældresamtaler Forældremøder & Forældresamtaler Skovvejens Skole 2015 FORORD Skovvejens Skole er en skole, der er fusioneret af to gamle skoler Egebjergsskolen og Højagerskolen i august 2015 og er blevet til Skovvejens

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

Kontaktforældre på Hornbæk Skole. Tips, ideer og retningslinjer

Kontaktforældre på Hornbæk Skole. Tips, ideer og retningslinjer Kontaktforældre på Hornbæk Skole Tips, ideer og retningslinjer Forord En god skole skabes ikke kun af søde elever og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasselokaler og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + :

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + : Klasseråd på Vemmelev Skole Elev 1 3 2 4 Lærer Forældre BA DC 10 85 67 9. + : _ 2014 FE G H I M LK J Rutiner for valg af klasseråd Klasserådet vælges i alle klasser på det 1. forældremøde efter sommerferien.

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Side 1 af 5 Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Skolens navn: Korup Skole Skoleår: 08/09 Værdigrundlag for skole-hjemsamarbejdet, Korup

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Hvad er en skolebestyrelse 1

Hvad er en skolebestyrelse 1 Oversigt Hvad er en skolebestyrelse? Hvad laver en skolebestyrelse? Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med fremover? Hvem kan vælges til skolebestyrelsen? Hvem kan stemme til skolebestyrelsesvalget? Hvordan

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen Bliv kontaktforælder Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen 1 Hvad er en kontaktforælder? Skolebestyrelsen på Usserød Skole og skolens ledelse ser kontaktforældrene som en vigtig del i at realisere

Læs mere

Når vi taler om inklusion, skelnes der mellem delvis inklusion fra eget center og fuld inklusion fra ekstern/egen skole.

Når vi taler om inklusion, skelnes der mellem delvis inklusion fra eget center og fuld inklusion fra ekstern/egen skole. Inklusion Når vi taler om inklusion, skelnes der mellem delvis inklusion fra eget center og fuld inklusion fra ekstern/egen skole. Delvis inklusion: Specialklasseteamet aftaler præmisser med modtagende

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10

Antimobbestrategi for Ramløse Skole. Gældende fra den20-04-10 Antimobbestrategi for Ramløse Skole Gældende fra den20-04-10 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Alle omkring skolen, både elever, skolens personale og forældre, ved, at mobning ikke tolereres

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag - oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole.skoleintra.dk T 43 68 73 00 Herstedøster

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Inklusion. - Fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole

Inklusion. - Fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole Inklusion - Fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole 2 Inklusion - fordi børn og unge skal trives på Vesterkærets Skole Forord Inklusion handler grundlæggende om, at alle børn skal trives og

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010

MAGLEGÅRDSSKOLEN. Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Skolebestyrelsens arbejdsprogram 2006-2010 Den Røde tråd Med følgende Røde tråd ønsker vi at beskrive skolens struktur og nogle af de elementer som går igen fra hjemområde til hjemområde. Værdier Læringsgrundlag

Læs mere

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling:

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling: Nyttige links vedr. skoleudvikling: Undervisningsministeriet: www.uvm.dk De mange intelligenser: www.demangeintelligenser.dk Furesø Kommune www.furesoe.dk Fælles mål hos undervisningsministeriet www.faellesmaal.uvm.dk/.

Læs mere

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen Sdr. Vang Skole Dato: 8. juni 2016 Principper for Sdr. Vang Skole vedtaget af Skolebestyrelsen GRUPPE A: REGNSKAB OG BUDGET Fagudvalgene udarbejder budgetønsker, som afleveres i december. I begyndelsen

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Kommunikationspolitik på Tovshøjskolen

Kommunikationspolitik på Tovshøjskolen Kommunikationspolitik på Tovshøjskolen Kommunikationspolitik på Tovshøjskolen... 1 Formål... 2 Principper... 2 Personaleintra, elevintra, forældreintra og hjemmeside... 3 Organer for det overordnede samarbejde...

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Formøde kl. 18.30 på Hans Jørgens kontor for de forældrevalgte repræsentanter. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed.

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Nørrelandsskolen Skolebestyrelsens principper Vedtaget, juni 2009 Indledning: Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Et princip er en grundtanke, der rummer et

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Principkatalog Korskildeskolen

Principkatalog Korskildeskolen Principkatalog Korskildeskolen 1 VÆRDIGRUNDLAG KORSKILDESKOLEN Respekt: For Korskildeskolen betyder det, at respekten er bærende i samarbejdet mellem elever, forældre og personale. Vi anerkender hinandens

Læs mere

Skolebestyrelsens principper og retningslinjer Indhold

Skolebestyrelsens principper og retningslinjer Indhold Skolebestyrelsens principper og retningslinjer Indhold 1. Buerup Skoles strategi... 2 2. Princip vedr. forældremøder... 2 3. Princip vedr. brugerbetaling og sponsorering... 2 4. Princip vedr. budget...

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Skole-hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejde Skole-hjem samarbejde Fællesbestyrelsen januar 2017 Skole-hjemsamarbejdet er vedtaget i bestyrelsen november 2016 Når samarbejdet mellem skole og hjem er positivt, kan pædagoger, lærere og forældre arbejde

Læs mere

Vision og principper for Bække Skole

Vision og principper for Bække Skole VEJEN KOMMUNE Vision og principper for Bække Skole Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bække Skoles vision 4 Principper for undervisningen og undervisningens organisering. 5 Principper for samarbejde mellem

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere