Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011"

Transkript

1 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO:

2 Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE 01 Ole Ryding Alle Principper overført fra diverse løse noter til dette samlede hæfte 02 Ole Ryding Flere Underafsnit indført 03 Ole Ryding Flere Forberedt til revidering på visionsweekend 04 Skolebest Alle Revision på visionsweekend 05 Ole Ryding Flere Layout 06 Tom Nielsen mange Revision 07 Tom Nielsen Revision Principper vedrørende elevmedindflydelse 08 Tom Nielsen Revision Transport, skolefestfond, SFO 09 Tom Nielsen Revision Hytteture og lejrskoler 10 Tom Nielsen Nyt Princip for tildeling af holdtimer Susanne 11 Søndergaard alle Stavefejl m.m. 12 Tom Nielsen Alle 13 Tom Nielsen Alle 14 René Bang Ændring i princippet vedr. transport af elever. Brug af cykelhjelm 15 René Bang Princip for udgangstilladelse 16 René Bang Revision skole-/hjemsamarbejde Forkortelser: SB SFO Skolebestyrelse Skolefritidsordning

3 Holmeagerskolen Version 16 Side 3 af 13 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 FORMÅL OVERORDNET MÅLSÆTNING OG ARBEJDSGRUNDLAG PRINCIPPER PRINCIP FOR ARBEJDSFORDELING PRINCIP FOR UNDERVISNINGENS INDHOLD Principper for arbejdet med børn med særlige behov Princip for vikardækning PRINCIP FOR KLASSEDANNELSE PRINCIP FOR SKOLE-HJEMSAMARBEJDET PRINCIP FOR ELEVMEDINDFLYDELSE PRINCIP FOR ANVENDELSE AF ØKONOMISKE MIDLER INDTJENT VED SOCIALE ARRANGEMENTER PRINCIP FOR LEJRSKOLER, HYTTETURE OG KOLONI PRINCIP FOR TILDELING AF HOLDTIMER PRINCIP FOR MODTAGELSE AF PENGE, NATURALIER OG ANDRE YDELSER PRINCIP FOR TRANSPORT AF ELEVER PRINCIP FOR BRUG AF MOBILTELEFONER: PRINCIP FOR SAMARBEJDE MELLEM SFO-FORÆLDRERÅD OG SKOLEBESTYRELSEN PRINCIP FOR UDLÅN AF SKOLENS LOKALER PRINCIP FOR AT FORLADE SKOLENS OMRÅDE I SKOLETIDEN ANSØGNINGSSKEMA TIL SKOLEFESTFONDEN... 13

4 Holmeagerskolen Version 16 Side 4 af 13 1 Formål Formålet med dette hæfte er at beskrive de principper, der danner grundlag for de beslutninger der tages i det daglige på Holmeagerskolen. 2 Overordnet målsætning og arbejdsgrundlag. Det er målet med Holmeagerskolens virksomhed at skabe fagligt velfunderede, selvstændige, kreative og engagerede mennesker med et højt selvværd og veludviklede sociale kompetencer, således at de aktivt kan indgå i morgendagens samfund. Vi anser det for væsentligt: At skolen er et rart sted at være At anerkendelse er det fælles udgangspunkt, når elever og voksne møder hinanden At skolen har et højt fagligt niveau At eleverne oplever hverdagen på skolen som en helhed med såvel må som skal aktiviteter At elevens selvværd, lyst til at lære, nysgerrighed og fantasi styrkes At sammenhængen mellem fagene løbende udbygges At eleverne inddrages i et fælles ansvar for læring og samvær i skolen At praktiske - musiske og kulturelle aktiviteter indgår som en del af læringsprocesserne At de informationsteknologiske hjælpemidler integreres i læringsprocesserne At det sociale samspil mellem eleverne fremmes At der skal foregå en åben dialog med forældrene og, at de skal inddrages i skolens aktiviteter 3 Principper 3.1 Princip for arbejdsfordeling Arbejdsfordelingen sker i et konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Holdtimer tilrettelægges ud fra pædagogiske overvejelser i forhold til årgangens årsplaner. Holdtimer (Folkeskoleloven kapitel 3 25 stk. 4) Omkring klasse, klassetrin og afdeling etableres lærerteams, som fagligt kan dække alle fag. Det tilstræbes at ingen er klasselærer i mere end én klasse. Den enkelte lærer bør have sine fag i så få klasser som muligt. Ønsker om at fortsætte indenfor et arbejdsområde prioriteres. Lærerskift kan foregå, når forholdene tillader det, dvs. med hensyntagen til, at klasserne får et pædagogisk forsvarligt undervisningsforløb.

5 Holmeagerskolen Version 16 Side 5 af Princip for undervisningens indhold Indholdet i undervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolelovens fælles mål. De enkelte teams omkring de enkelte klasser eller klassetrin er ansvarlige for fagligheden i de enkelte fag, for tværfagligheden, for projektorganiseret undervisning, for det praktiske/musiske element i undervisningen, for undervisningen i de sociale kompetencer, for inddragelse af IT og for elevevalueringen. Vægtningen af de enkelte dele fremgår af årsplanen Principper for arbejdet med børn med særlige behov Arbejdet varetages af skolens ressourceteam som består af tre lærere, skolens psykolog og skolens leder. Der arbejdes primært ud fra tre hovedområder: Læsetræning (matematiktræning) Kompenserende undervisning AKT (adfærd, kontakt og trivsel) På baggrund af indstilling fra klasselærer vurderer ressourceteamet, hvilken indsats der skal iværksættes. Mål, tidshorisont og evaluering beskrives. Forældrene inddrages og holdes løbende orienteret Princip for vikardækning Ved en pædagogisk medarbejders fravær (sygdom, videreuddannelse, ekskursioner osv.) forsøger skolen at begrænse de uheldige virkninger for eleverne. Skolen har i undervisningsafdelingen tilknyttet faste tilkaldevikarer. Ved længerevarende fravær er det muligt at tilknytte faste tilkaldevikarer. Hovedretningslinierne er: kl. Der sættes vikar på klassen/elevgruppen, eller der etableres tilsyn på anden måde kl. Der sættes vikar på klassen eller der etableres tilsyn på anden måde. I ydertimerne, altså efter 4. lektion, kan eleverne i særlige tilfælde få fri, hvis forældrene har fået skriftlig besked fra skolens ledelse dagen før kl. Der sættes vikar på klassen eller der etableres tilsyn på anden måde. De to første lektioner kan telefonisk blive aflyst af skolens ledelse, der kontakter den første elev på klassens telefonkæde. I ydertimerne kan elever med udgangstilladelse i særlige tilfælde få fri. Eleverne vil få skriftlig besked med hjem fra skolens ledelse.

6 Holmeagerskolen Version 16 Side 6 af Princip for klassedannelse Skolebestyrelsen har fastlagt følgende overordnede principper for klassedannelsen på Holmeagerskolen: Holmeagerskolen har en taleklasserække fra bh.-6.klasse med højst 6 elever i hver klasse. Taleklasserne arbejder inkluderende med A-klasserne, hvor det efter lærernes vurdering er muligt. Af hensyn til ovenstående inklusion mellem børnene fra A-klassen og fra taleklassen er A- klassen på højst 22 elever. I skoleåret og de kommen de tre skoleår, vil klassedannelsen foregå som en forsøgsordning som beskrevet i velkomstfolderen. 3.4 Princip for skole-hjemsamarbejdet Målet med skole-hjemsamarbejdet er: At fremme samspillet mellem skole og hjem, så eleverne får det størst mulige udbytte af skolegangen. For at nå dette mål og opnå et optimalt skole-hjemsamarbejde finder vi det væsentligt: At dialogen er åben, ærlig og konstruktiv med respekt for forskellige holdninger. At gensidige krav og forventninger afklares med respekt for såvel skolens som forældrenes rolle. At mål og handlinger kommunikeres klart. At forældrene spiller en aktiv rolle i forhold til skolens aktiviteter og elevens faglige udbytte og trivsel. At samarbejdet er præget af en ambitiøs og udfordrende kultur, med gensidig ansvarlighed i forhold til de overordnede rammer. I praksis udmøntes skole-hjemsamarbejdet gennem: 1. Forældremøder Der afholdes årligt minimum et forældremøde og maksimalt to. Det første forældremøde er obligatorisk og skal afholdes i starten af et nyt skoleår. Det andet forældremøde kan om ønskeligt anvendes til et socialt arrangement, hvor lærerne således deltager. Det er klasselæreren som indkalder til forældremødet og dagsorden udarbejdes i fællesskab med forældrerådet. I børnehaveklasserne holdes desuden to sociale arrangementer. I børnehaveklassen er det den klasseansvarlige pædagogiske medarbejder som indkalder og udarbejder dagsorden til det første forældremøde. Se linket: retningslinier for skole-/hjemsamarbejde Forældremødernes formål er blandt andet at give forældrene indsigt i: De praktiske rammer for klassen, f.eks. hvordan der konkret skal arbejdes med at fremme børnenes ansvars- og pligtfølelse. Vigtigheden af at forældrene inddrages i løsning af børnenes indbyrdes problemer. Undervisningens/årsplanens mål og indhold. Aldersrelevante temaer og forslag til sociale aktiviteter se idekatalog under pkt. 2.

7 Holmeagerskolen Version 16 Side 7 af 13 Endvidere giver det forældrene lejlighed til at vælge: Repræsentanter til klassens forældreråd samt en repræsentant til SFO-forældrerådet. Klassens repræsentant til skolebestyrelsen (kontaktforælder). 2. Forældrerådet Det er helt op til den enkelte klasses forældreråd at organisere forældrerådsmøder, herunder hvor mange forældrerådsmøder, der ønskes i løbet af skoleåret samt ambitionsniveauet for de sociale aktiviteter/arrangementer. Forældrerådets formål er: At deltage i planlægningen af forældremøder og medvirke eller være tovholder ved den praktiske gennemførelse af de sociale aktiviteter/arrangementer - herunder årets forældreundervisningsdag og skolefest. At udvikle og fastholde et godt samarbejde omkring den enkelte klasse i såvel skoletid som SFO-tid. Se idékatalog til : Forældrenetværk 3. Fritidsafdelingens (SFO) forældreråd Der afholdes 4-6 SFO-forældrerådsmøder og i øvrigt efter behov. SFO-forældrerådets formål er: At få belyst dagligdagens virke i SFO sammen med ledelse og medarbejdere samt at sparre og give indspark til forbedringer og/eller fastholdelse af gode tiltag. Se retningslinier for : SFO-forældreråd 4. Kontaktforældrene Der afholdes årligt to kontaktforældremøder med skolebestyrelsen, som udgangspunkt et i efteråret og et i foråret. Skolebestyrelsen forestår indkaldelse og udarbejder dagsorden for mødet input modtages dog meget gerne. Kontaktforældrenes formål er: At være bindeled mellem klasserne og skolebestyrelsen i forhold til information, sparring, involvering af forældre i diverse faste og ad-hoc baserede udvalg mv. Folder om kontaktforældre fra Skole og Forældre kan fås på skolens kontor eller købes på nettet

8 Holmeagerskolen Version 16 Side 8 af Skole-hjemsamtaler Der afholdes årligt to skole-hjemsamtaler, en i efteråret og en i foråret. Skole-hjemsamtalens formål er: At give tilbagemelding til forældrene om elevens udbytte af undervisningen. Udgangspunktet er elevhandleplanen og resultater fra test/evaluering forelægges. Elevhandleplanen sendes til hjemmet forud for samtalen. At aftale nye mål i elevhandleplanen for såvel det faglige som det sociale område for den enkelte elev på basis af dialog og forældreinddragelse og -ansvar. 6. Skriftlige informationer Periodeskemaer: Orientering af hjemmet om den næste periodes undervisning/aktiviteter i klassen. Kontaktbog: Findes elektronisk på ForældreIntra. Karakterblade: I 8. klasse får eleverne karakterer to gange årligt. I 9. klasse tre gange årligt. WEB-avis: Udkommer fire gange årligt med aktuelt stof om skolen. 3.5 Princip for elevmedindflydelse Holmeagerskolen har to elevråd et i afdeling A et i afdeling B/C Mini elevrådet Det store elevråd Der holdes møde i rådene en gang om måneden. Der er tilknyttet 1 voksen fra fritidsafdelingen og 1 voksen fra undervisningsafdelingen i minielevrådet. Det store elevråd holder årligt to afdelingsopdelte møder. Der er knyttet en lærer til det store elevråd. Sikkerhedsarbejde vedr. elevers undervisningsmiljø De to elevråd udgør samtidig elevernes sikkerhedsorganisation. Det store elevråd vælger to repræsentanter til skolens sikkerhedsgruppe. Som sikkerhedsorganisation kan de enkelte råd til enhver tid henvende sig til skolens ledelse om de sager, de finder væsentlige. Det store elevråd vælger 2 repræsentanter til skolebestyrelsen.

9 Holmeagerskolen Version 16 Side 9 af Princip for anvendelse af økonomiske midler indtjent ved sociale arrangementer Økonomiske midler indtjent ved skolefester og eventuelle andre arrangementer anvendes til indkøb af udstyr (varige materialer), der ikke er omfattet af skolens budget. Indkøb skal ske med henblik på at støtte og styrke Holmeagerskolens musiske, kreative og sociale aktiviteter. Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på, at det er goder som mange elever kan få glæde af i skoleforløbet. For at lette udvalgets arbejde, skal der som minimum være specificeret følgende: - Hvem er forslagsstiller? - En detaljeret beskrivelse af, hvad det er man ønsker indkøbt - Hvad det indkøbte tænkes anvendt til? - Pris - Hvad koster det? - Hvem der vil forestå indkøbet? Endelig må der gerne være en begrundelse for, hvorfor det foreslåede menes at opfylde princippet. Den endelige beslutning om anvendelsen af disse midler træffes af et udvalg, hvis sammensætning er som følger: 2 forældrerepræsentanter Den ene valgt blandt skolebestyrelsens forældrevalgte repræsentanter for 2 år. Denne person er endvidere født formand for udvalget. Den anden valgt blandt forældrene i SFO-forældrerådet 4 pædagogiske medarbejderrepræsentanter: 2 repræsentanter fra undervisningsafdelingen og 2 repræsentanter fra fritidsafdelingen. 2 elevrepræsentanter Udpeget af elevrådet. Skolebestyrelsens repræsentant er valgt for 2 år, mens de øvrige vælges/udpeges for et skoleår ad gangen. Medlemmerne skal være udpeget senest d. 20. september. Repræsentanten for SFO-forældrerådet vælges i forbindelse med skoleårets første kontaktforældrerådsmøde. Forslag til indkøb stiles til udvalget via skolens kontor. Forslag kan løbende indleveres - dog senest d. 1. oktober - og indkøb som bevilges skal være indkøbt senest d. 10. december ellers bortfalder udvalgets bevilling. Den til rådighed værende indkøbssum offentliggøres i skolebladet og i skolekontaktbogen. Udvalget sammentræder primo oktober. De indkøbsansvarlige orienteres straks efter skriftligt, mht. om det der ønskes kan bevilges. Beslutning vedr. indkøb skal helst være enstemmig, men såfremt dette ikke kan opnås, vil simpelt flertal afgøre beslutning. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. For at udvalget er beslutningsdygtigt skal minimum formand og 3 repræsentanter være tilstede. Formanden kan udpege suppleant blandt de øvrige forældrevalgte skolebestyrelsesrepræsentanter Udvalget forestår udlån og tilsyn med det indkøbte udstyr (varige materialer), således at dette udstyr forbeholdes Holmeagerskolens elever og medarbejdere. Herved sikres at det overordnede princip om at styrke skolens musiske- kreative- og sociale aktiviteter fastholdes. Bilag til principmappen : Ansøgningsskema til skolefonden

10 Holmeagerskolen Version 16 Side 10 af Princip for lejrskoler, hytteture og koloni. Forældrene til børn i de berørte klasser skal orienteres om nedenstående princip og om budgetrammen inden drøftelse af turens indhold og mål går i gang. Udgift til ture skal holdes indenfor det i budgettet fastlagte beløb. Der gives dog mulighed for at opkræve 50,- kr. pr. døgn til kostpenge (lovbestemt) Midler fra klassekassen kan forsøde turen med højst 100 kr. pr. elev. Alle ture skal indeholde både faglige og sociale mål. De pædagogiske overvejelser og aktiviteter der skal til for at nå målene, skal fremgå af turens planlægning. Planlægning og budget skal godkendes af skolens ledelse inden turen bestilles. Rejsemålet er underordnet. Det tilstræbes at man på 3.klassetrin kommer på 2 3 dages hyttetur og på lejrskole i 6. og 8. klasse. Forud for bestilling af turen afleveres følgende til kontoret: Målsætning for turen. Budgetoverslag for ophold, fortæring og transport samt evt. andre udgifter. Tidspunkt for opholdet. Involverede lærere. Efter aftale med skoleleder og/eller viceskoleleder kan turen derefter bestilles og forældrene underrettes. Inden turen afvikles, afleveres et detaljeret budget, og det endelige regnskab opgøres snarest efter turens afslutning. 3.8 Princip for tildeling af holdtimer. Der tildeles først holdtimer til de fag, hvor faglokalet ikke kan rumme en klasse ad gangen. Dernæst tillægges holdtimer til klassetrinnene. Klassetrinsteamet bruger timerne efter pædagogisk behov. Der tildeles flest holdtimer, hvor behovet er størst. 3.9 Princip for modtagelse af penge, naturalier og andre ydelser Penge, naturalier og andre ydelser, som ikke er møntet på nogen bestemt person eller personkreds på skolen modtages ubegrænset, såfremt der ikke i forbindelse med den pågældende ydelse er knyttet nogen form for forpligtelse eller krav i forhold til skolen, eller anden form for brug af skolen i nogen sammenhæng. Det kan dog accepteres, at der fra skolen gives en rimelig modydelse, såfremt modydelsen ikke berører undervisningen, ikke vedrører enkelte børn, ikke har en politisk indgangsvinkel, ikke har en voldelig indgangsvinkel, ikke skønnes at skade skolens renommé og ikke vurderes at kunne påvirke børnene i sundhedsskadelig retning. Det er en forudsætning, at den modtagne ydelse står i et rimeligt forhold til de accepterede modydelser. Alle forslag til aftaler som indebærer, at der fra skolen skal ydes en eller anden form for modydelse (jf. ovennævnte), skal forelægges skolebestyrelsen forinden der sker endelig aftale. Dette gælder uanset hvem der får glæde af den påtænkte aftale. Almindeligt undervisningsmateriale kan inden for et rimeligt omfang modtages uden nærmere godkendelse.

11 Holmeagerskolen Version 16 Side 11 af Princip for transport af elever. Når klasser benytter offentlige transportmidler, så skal der altid være mindst to lærere med. Én lærer kan dog godt tage én klasse med offentlige transportmidler, hvis læreren vurderer, at det er ansvarligt. Ligeledes kan en lærer eller en pædagog tage alene på tur med en børnegruppe på mindre end 10 børn, hvis det er indenfor kommunens grænser. Hvis der ikke er lærere eller pædagoger med, skal der altid foreligge skriftlig orientering til forældrene om, hvem der er de ansvarlige voksne på turen. Når en klasse eller gruppe elever benytter cykler, skal der altid være mindst 2 medarbejdere med (én kører forrest og èn bagerst), medmindre der er skriftlig tilladelse fra forældrenes side til andet. Hvis to klasser cykler sammen, skal der mindst være 3 medarbejdere med. Hvis der ikke er medarbejdere med, skal der altid foreligge forældreunderskrift fra samtlige forældre på, at andre voksne må cykle med eleverne. I forbindelse med alle cykelture i skoleregi, såvel i undervisnings- som i fritidsafdelingen, kræves det at elever og lærere fremover har cykelhjelm på under cykelturen. Hvis eleverne transporteres i privatbiler, så skal eleverne altid være fastspændt i sikkerhedsseler, og forældrene skal altid i god tid forinden skriftligt være orienteret om, hvem hvert enkelt barn skal køre med, og der skal foreligge forældreunderskrift herpå. Hvis der opstår sygdom hos en privatchauffør må eleven selvfølgelig ikke køre med i en anden privatbil, med mindre forældrene har givet tilladelse til dette. Kørselstilladelse Ovenstående princip gælder selvfølgelig også på forældreundervisningsdage og andre anderledes skoledage, og forældrene skal altid skriftligt være orienteret om turens formål og forventede tidsramme Princip for brug af mobiltelefoner: For elever i afdeling A og B gælder det, at mobiltelefoner må medbringes, men de skal være slukket i hele skoletiden, både i timerne, i frikvartererne og fritidsafdelingen. For elever i afdeling C gælder det, at mobiltelefoner må medbringes, men de skal være slukket i timerne og når der i øvrigt undervises. Ved overtrædelse af ovenstående regler inddrages mobiltelefonen og kan kun afhentes af en forælder på skolens kontor. For alle elever gælder, at det ikke er tilladt at tage billeder med mobiltelefon på skolens område. Ved overtrædelse inddrages mobiltelefonen og kan udleveres til en forælder efter en samtale med skolens ledelse Princip for samarbejde mellem SFO-forældreråd og skolebestyrelsen SFO-forældrerådets formand er medlem af kontaktforældrerådet. SFO-forældrerådet og et medlem af skolebestyrelsen mødes mindst to gange årligt Princip for udlån af skolens lokaler Ved lån af skolens lokaler skal regelsættet, hvor der bl.a. skal udfyldes et skema af den ansvarlige låner, overholdes. Skemaet fås på pedelkontoret og skal afleveres i god tid og senest 14 dage før lokalerne skal lånes. Udlånsaftalen kan ses her på disse links: afd. A afd. B -kantine

12 Holmeagerskolen Version 16 Side 12 af Princip for at forlade skolens område i skoletiden Elever fra klasse må ikke forlade skolen uden forudgående aftale med en lærer og forældrene om den konkrete situation. Hvis forældrene har givet skriftligt samtykke, kan elever fra klasse forlade skolens område efter aftale med en lærer elever fra klasse forlade skolens område i pauserne. På øvrige tidspunkter kun efter aftale med en lærer Udgangstilladelse fra klassetrin kan hentes her Udgangstilladelse fra klassetrin kan hentes her Friheden til at forlade skolens område kan inddrages af skolen hvis: eleven ikke møder til undervisning til tiden eleven ikke opfører sig ordentligt udenfor skolens område I forbindelse med sygdom (hvis eleven går syg hjem), skal forældrene altid kontaktes, uanset klassetrin.

13 Holmeagerskolen Version 16 Side 13 af 13 Ansøgningsskema til Skolefestfonden Ansøger: Dato: (HUSK: ansøgningsfrist 5. november) Hvad ønskes indkøbt: Hvad skal det anvendes til: Hvorfor mener du at det overholder princippet: ( udstyr (varige materialer), med henblik på at støtte og styrke Holmeagerskolen musisk, kreative og sociale aktiviteter. Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på at det er goder som mange elever kan få glæde af i skoleforløbet). Hvad koster det: Hvem skal indkøbe genstand: (Forbeholdt udvalg) Godkendt: Ja: Nej: Begrundelse for evt. afslag: Kvittering fra formanden: Husk at indkøb skal være foretaget inden d. 10. december, ellers bortfalder bevilling.

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Principkatalog Korskildeskolen

Principkatalog Korskildeskolen Principkatalog Korskildeskolen 1 VÆRDIGRUNDLAG KORSKILDESKOLEN Respekt: For Korskildeskolen betyder det, at respekten er bærende i samarbejdet mellem elever, forældre og personale. Vi anerkender hinandens

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang...

Skolebestyrelsesmøde 7. december 2010. Punkt 1 Trafikpolitik... 36. Punkt 2 Cykelhjelm... 37. Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... RMM 35 Dagsorden: Punkt 1 Trafikpolitik... 36 Punkt 2 Cykelhjelm... 37 Punkt 3 Klassedannelser 0. årgang... 38 Punkt 4 Skolestruktur... 38 Punkt 5 Orientering fra formanden... 39 Punkt 6 Orientering fra

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus

Skolebestyrelsen. Afbud/fraværende: Elevrådsrepræsentanterne er endnu ikke valgt. Janni, Dina, Rasmus Skolebestyrelsen Skolecenter Jetsmark Skolegade 4, Kaas, 7257 8130 7257 8139 skolecenterjetsmark@jammerbugt.dk Tid: 12. august 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: Mødelokalet i afd. Kaas Dagsordnen blev udsendt

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion:

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion: KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER Formål med kontaktforældrefunktion: at styrke kontakt og samarbejde mellem skole og hjem at fremme klassens faglige og sociale trivsel at medvirke til at understøtte

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Lundtofte Skoles værdiregelsæt

Lundtofte Skoles værdiregelsæt Lundtofte Skoles værdiregelsæt 1. Forord 2. Lundtofte Skoles værdiregelsæt 3. Lundtofte Skoles målsætning 4. Lundtofte Skoles samværsregler 5. Princip for samarbejde mellem skole og hjem 6. Princip for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet skal anvendes i praksis.

Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet skal anvendes i praksis. Introduktion Dette dokument beskriver Princip for forældremøder på Kirsebærhavens Skole. Princippet er den gældende del, hvortil der er tilknyttet en formålsbeskrivelse og en vejledning i hvordan princippet

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7

Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7 Campusskolen Bestyrelsesmøde Referat 270814 - Side 1 af 7 Campusskolen Skolebestyrelse 27. august 2014 18.00-21.00 Mødelokalet Referat Møder aftalt for 14/15: 27/8, 24/9, 22/10 (fælles med fødeskoler),

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Skolebestyrelsens Årsberetning 2013

Skolebestyrelsens Årsberetning 2013 Skolebestyrelsens Årsberetning 2013 1. Indledning Hermed skolebestyrelsens årsberetning for 2012 2013. I det efterfølgende er udvalgte emner fra bestyrelsens arbejde i det forgangne år omtalt god læselyst!

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud:

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud: EMNE: SKOLE / INSTITUTION: MØDEDATO: DELTAGERE: FRAVÆRENDE: ORDSTYRER: KOPI TIL: UDARBEJDET AF: REFERAT Skolebestyrelsesmøde Søndersøskolen 12. oktober 2010, kl. 19.00 på afd. Søndersø Anja Kiskov Møller,

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Principper for Kastrupgårdsskolen

Principper for Kastrupgårdsskolen Kastrupgårdsskolen 1 Principper for Kastrupgårdsskolen Indholdsfortegnelse Side 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub... 2 2. Forretningsorden for SkB v/ KAG... 4 Mødeafvikling...

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere