ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008"

Transkript

1 ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken den 3. december 2008 kl Møde nr. 2 Anders Kindt Christina Slidsborg Else Juul Green Knud Frisenborg Marker Lars Chr. Falck Lars Chr. Hedemark (afbud) Marlene Hedemark (afbud) Michael Thormann Neel Mark Wraae Niels Jørgen Bisgaard Rasmus Grand Bjørnø (fraværende uden afbud) Ritmer Søndberg Clausen Søren Korsholm Andreas Christensen Erik Balslev-Clausen Lene Tvilling (afbud) Majbritt Breinholt Christensen Erik Bremer Marianne Krabbbe Kopi til: Bygningskyndig Henning Puggaard

2 2 1. Godkendelse af referat fra møde nr. 1 Majbritt B. Christensen og Rasmus G. Bjørnø havde meldt afbud til mødet. Afbud meddeles fremover til Marianne Krabbe. Referatet blev godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3. Formandens kommentarer Udvalgsarbejde Formålet med dette møde er at igangsætte menighedsrådets arbejde. Det strategiske og kreative arbejde foregår i udvalgene. Udvalgene er velkomne til at rekruttere eksterne medlemmer til arbejdet. Udvalgene fastlægger selv arbejdsmetoder og tempo. Hvert udvalg skal have en formand. Det forventes, at udvalgene leverer gennembearbejdede og skriftlige oplæg, herunder økonomiske konsekvensberegninger og budgetter, til menighedsrådet. Der henstilles til, at materialet fremsendes i så god tid, at det kan medsendes indkaldelsen til menighedsrådsmøderne. Såfremt materialet er af større omfang, kan det af hensyn til mødets varighed blive beskåret. Regnskabsførelse i Rosenvængets sogn Outsourcing af økonomifunktionen medtages på et senere menighedsrådsmøde. Kommunikation Fremtidig kommunikation foregår via . Ajourføring af adresser m.m. sker til Marianne Krabbe. ønsker fortsat at få tilsendt materialer i papirudgave. Strukturen over det it-baserede mappe-arkiveringssystem, som vil blive anvendt ved den centrale arkivering, vil i løbet af kort tid blive fremsendt.

3 3 Menighedsrådsmedlemmerne opfordres til at få installeret Skype på sine PC ere. Kaldenavn til brug heraf bedes meddelt Marianne Krabbe. Valg til menighedsrådet Erik Balslev-Clausen har rejst skriftlig henvendelse til formanden vedr. Rasmus Grand Bjørnøs valgbarhed til menighedsrådet. Kristine Gustav giver dokumentationen for dette til Marianne Krabbe. Der er indkommet to klager over menighedsrådsvalget. Valgudvalget fra valget 2008 tager sig af sagerne. 4. Forretningsudvalg Funktioncheferne og en præst blev udpeget til forretningsudvalget: Formand Knud Marker Næstformand Michael Thormann Kirkeværge Kontaktperson Anders Kindt Kasserer Søren Korsholm Præsterne vælger selv en repræsentant, og melder tilbage herom på næste møde. 5. Øvrige udvalg, der foreslås nedsat 5.1 Børnehaver 5.2 Kirker Knud Marker har bedt Michael Thormann om at være formand for et udvalg, som dels skal udarbejde en status over situationen dels udarbejde en anbefaling for fremtiden. Anbefalingen skal indeholde de økonomiske konsekvenser for forslaget. Til børnehaveudvalget blev følgende udpeget: Michael Thormann (formand) Else Juul Green Rasmus G. Bjørnø. Udvalget supplerer sig med repræsentanter fra de 4 børnehaver. Knud Marker har bedt Michael Thormann om at være formand for dette udvalg, som skal belyse forskellige scenarier for kirkernes brug. Eksempler herpå kunne være:

4 4 Ingen af de 3 kirker skal lukkes. Lutherkirken omdannes til Bibliaium Frihavnskirken som Bibliarium Lukning af Davids Kirken Segmenter og specialiser hver kirke Udvalget starter med at udarbejde et kommissorium for arbejdet. Til kirkeudvalget blev følgende udpeget: Michael Thormann (formand) Neel Mark Wraae Else Juul Green Radmus Grand Bjørnø Chrisstina Slidsborg Ritmer Clausen Andreas Christensen Erik Balslev-Clausen Niels Jørgen Bisgaard Lars Chr. Hedemark Sidstnævnte spørges, da han ikke er til stede. 5.3 Kunst Knud Marker fortalte, at arbejdet er en videreførelse af det arbejde, der har pågået i Frihavnskirken m.h.t. nye messahageler, nye salmenumretavler, præsteane tavle, musikannonceringstavle etc. Såfremt det bliver aktuelt at lukke en kirker, skal der tages hensyn til den fremtidige anbringelse af den eksisterende kirkekunst. Til Kunstudvalget blev udpeget: Anders Kindt (formand) 5.4 Kommunikation Den første opgave bliver at introducere det nye menighedsråd, herunder udvalgene under menighedsrådet samt dets opgaver.

5 5 Formålet er at udarbejde en plan for, hvad der skal kommunikeres, og hvorledes dette gøres bedst muligt. Til kommunikationsudvalget blev udpeget: Neel Mark Wraae (formand) 5.5 Musik Musikudvalget skal samordne sognets musik- og koraktiviteter. Til musikudvalget blev udpeget: Anders Kindt (formand) Erik Balslev-Clausen 5.6 IT Der skal udarbejdes en status over IT-udstyret i de 3 kirker m.h.t. hardware, software, udbydere, telekommunikation m.m. Målet er at udarbejde en politik på IT-området. Til IT-udvalget blev udpeget: Lars Chr. Hedemark Marlene Hedemark Anders Kindt Førstnævnte spørges, om han vil være formand. 6. Præsternes daglige gerninger Det blev besluttet, at præsterne fremover samlet får rådighed over 10 minutter til orientering under dette punkt. 7. Eventuelt Runde blandt deltagerne i menighedsrådsmødet

6 6 Michael Thormann: Ked af, at der i søndags officielt blev sagt, at Lutherkirken er en børnekirke. sagde, at hun havde sagt det ved aftensangen. Christina Slidsborg: Spørger hvornår der skal tages stilling til kirkernes aktiviteter i Knud Marker svarer, at det kan der tages stilling til på menighedsrådsmøderne. Rasmus Bjørnø: Spørger om der skal vælges nye repræsentanter for menighedsrådet til bestyrelsen i Lutherkirkens børnehave. Knud Marker svarer, at det er børnehaveudvalget opgave at komme med oplæg hertil. Neel Wraae: Efterspørger en dag, hvor menighedsrådet kan møde kirkernes medarbejdere. Erik Bremer: Er valgt som medarbejderrepræsentant. : Vi skal lære, hvilke aktiviter vi har. Erik Balslev-Clausen: Spændende og visuelt menighedsrådsmøde! Der skal tages stilling til menighedsrådets repræsentanter i bestyrelsen for Omsorgscentret Fælledgaarden. Der er spejdere ved 2 af kirkerne, kontaktperson fra menighedsrådet til spejderne bør udpeges på næste menighedsrådsmøde. Erik Balslev-Clausen uddelte 3 papirer: Beskrivelse af hver af de 3 kirker; Musikken i Davids kirke og Lutherkirken; Hvem eller hvad er Davids kirke? Niels J. Bisgaard: Der mangler en repræsentant for Luther Kirken til Menighedernes Skoletjenestesamarbejde. Spørger efter status på budget Knud Marker svarer, at budgettet er vedtaget og det bedste oplæg, vi har, om end der er usikkerhed i fordelingen mellem kontiene, fordi det nu er 3 kirker, der er samordnede. : uddelte Notat om regnskabsførelse i Rosenvængets sogn og orienterede kort herom. Arbejdet er en følge af beslutningen den 7. oktober 2008 i Fællesmenighedsrådet for Rosenvængets og Davids sogne vedr. Tilslutning til samarbejdet mellem menighedsråd med henblik på dannelse af et regnskabskontor for kirkelige kasser / Videreførelse af Solveig Lorenzens virksomhed. Der vil blive afholdt et orienterende møde om den nye ordning den 13. januar Søren Korsholm ønsker information, og at emnet behandles i forretningsudvalget. Erik- Balslev Clausen tilbyder at informere Søren Korsholm herom. Knud Marker: Outsourcing af økonomifunktionen behandles på næste menighedsrådsmøde. gør opmærksom på, at hun ikke har modtaget det til menighedsrådet af 8. december udsendte materiale. Har d.d. fået papirkopi heraf. Ritmer Clausen: Sogneportaler m.m. er ikke ajourført for det nye sogn. Det oplyses, at kirkeministeriet først den 5. januar 2009 ændrer IT-systemet. Majbritt B. Christensen gør opmærksom på, at sognet selv skal redigere nogle af oplysningerne for kirkefunktionerne. Hun giver Anders Kindt besked herom.

7 7 Rasmus Bjørnø: Efterlyser en samlet strategi for aktiviteter. Neel Mark Wraae siger, at noget af arbejdet hører under kirkeudvalget. mener, at det vigtigste udvalg bør være aktivitetsudvalget (hvad er vi kirker for, og hvem er vi kirke for?). Lars Christian Falck siger, at kirken er forpligtet på forkyndelse, diakoni, undervisning og mission, og at det jo er præsternes virke, som menighedsrådet supporterer. Fra info-medarbejderen uddeltes materiale om nogle af kirkernes aktiviteter i december. Kommende møder Kommende menighedsrådsmøder aftaltes til: onsdag den 18. februar 2008, onsdag den 15. april 2008 onsdag den 10. juni Alle møder afholdes i Lutherkirken kl Der vil blive serveret ost og rødvin fra kl Beslutninger til godkendelse og underskrift Protokollen blev oplæst og godkendt, og blev herefter rundsendt til underskrift. Bilag: Deltagere til menighedsrådsmøder i Rosenvængets sogn / Navne- og adresseliste, 10. dec

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Samarbejdsudvalgets arbejdsform

Samarbejdsudvalgets arbejdsform Denne pjece har til formål at bidrage til forbedrede rutiner i det daglige samarbejde til fordel for både virksomhedens resultater og de ansattes trivsel Samarbejdsudvalgets arbejdsform Samarbejdsudvalgets

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere