intern slavehandel på St. Croix,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "intern slavehandel på St. Croix, 1750-1848."

Transkript

1 intern slavehandel på St. Croix, Kandidatspeciale af: Lasse Bendtsen Københavns Universitet SAXO-Instituttet, Afdeling for Historie Vejleder: Gunvor Simonsen April 2010

2 Abstract: The domestic slave trade in St. Croix, Lasse Bendtsen: Intern slavehandel på St. Croix MA-thesis, University of Copenhagen This thesis sets out to explore the domestic slave trade in St. Croix, a former Danish colony and now a part of the US Virgin Islands. Its findings are an important contribution to the historiography of Caribbean slavery, since no comprehensive study has been made on the domestic slave markets in the Lesser Antilles. Using extensive data from more than 10,000 Cruzan slave sales gathered by the St. Croix African Roots Project from records in the National Archives of Denmark, the thesis scrutinizes a number of topics ranging from volume and prices to market participation, consequences for the slaves and the meanings attached to the market by slaveholders. It has been found that on an average, app. 210 slaves were sold domestically every year between 1764 and 1848 when slavery was abolished. That equals per cent of the entire enslaved population. The volume of the domestic trade, as well as the prices fetched in the domestic market, was at its peak in the period of This period coincides with the heyday of Cruzan planters who made huge profits until the early 1820 s when profitability declined. Many free inhabitants participated in the market, as presumably 15 per cent of household heads were involved as buyers or sellers each year. From a structural perspective, it has been argued that the seasonality of sugar production and the credit cycle caused yearly fluctuations in slave prices. Some individuals were able to take advantage of these fluctuations. However, no conclusive evidence has been found that large-scale professional traders operated in the Cruzan domestic market. The thesis applied network analysis to the domestic market and it found no central actors mediating between slaveholders. Slaveholders did the buying and selling themselves, sometimes with the assistance of their attorneys. The limited size of St. Croix may have caused mediation between supply and demand to be less profitable in a spatial sense than in a temporal one. The limited size of the island also meant that few slaves in the Cruzan market experienced the degree of separation from their loved ones that American and Brazilian slaves often faced when sold domestically. Nevertheless, domestic sales and displacements were the source of great distress among the slaves. However, the available evidence supports the interpretation that slaves refused to go quietly when sold. Finally, through case studies, it has been argued that, to slaveholding Cruzans, the domestic slave market was not merely a factor market. The market also carried meaning, as some slaveholders were publicly stripped of their slaves through forced sales, while others were able to perform acts of patronage. 2

3 Anvendte forkortelser AP CB FB Holsoe Kirkebog Matrikel PP PPreg RA RR RVR SCARP VILA = Auktionsprotokoller. = Christiansted byfoged. = Frederiksted byfoged. = = Ministerialbog for den evangeliske menighed på St. Croix. = Rigsarkivet. Reviderede Regnskaber. Reviderede Vestindiske Regnskaber. Matrikel for St. Croix. = Panteprotokoller. = Registre til panteprotokoller. = Rigsarkivet. = Reviderede Regnskaber. = Reviderede Vestindiske Regnskaber. = St. Croix African Roots Project. (Data herfra er markeret med SCARP: foran arkivreferencen). = Vestindiske lokalarkiver. 3

4 Indholdsfortegnelse Abstract: The domestic slave trade in St. Croix, Anvendte forkortelser... 3 Indledning... 6 Den interne slavehandels juridiske grundlag og afgrænsning... 7 Problemformulering... 8 Intern slavehandel i dansk-vestindisk historiografi... 8 Intern slavehandel i caribisk historiografi Intern slavehandel i USA Underspørgsmål Kilder Teori Strukturering Kapitel 1. Den interne slavehandels omfang og priserne ved interne salg Redegørelse for St. Croix Fokuspunkter på baggrund af international forskningslitteratur Kilder og fremgangsmåde Den interne slavehandels samlede omfang: Christiansted jurisdiktion og St. Croix Frekvens af slavesalg: St. Croix Køn, alder og beskæftigelse blandt internt handlede slaver Udvikling i omfang Prisudviklingen Delkonklusion Kapitel 2. Kreditforhold og det interne slavemarked Finansiering af slavekøb: Kontant eller kredit? Pantsætning af slaver som sikkerhed for kredit Det dynamiske forhold mellem slavemarked og kreditcyklus Delkonklusion Kapitel 3. Frie indbyggeres deltagelse i den interne slavehandel Antallet af aktører på slavemarkedet Det interne markeds effekt: Udbredelse eller koncentration af slaveejerskab? Antallet af handlede slaver pr. transaktion

5 Aktørernes vedholdenhed Centrale eller professionelle aktører? Delkonklusion Kapitel 4. Det interne slavemarkeds geografi Amerikansk afurbanisering Slavemarkedets struktur: by og land Det interne slavemarkeds geografi belyst gennem 1818-matriklen Flytning af plantageslaver: Matriklen Case: Flytning af plantageslaver fra Great Pond, Delkonklusion Kapitel 5. Den interne slavehandels betydning for slaverne Adskillelse Slavers indflydelse på salgshandlinger Udstilling ved auktion Modstand mod salg Bortløben Bakers bortløben Slaverne på Mount Welcome Delkonklusion Kapitel 6. Den interne slavehandels betydning for slaveejerne status, ære og tab Betydning for amerikanske slaveejere Status til salg: En omstridt slaveauktion ca Peter Vogelsang : social opstigen og fallit Delkonklusion: Konklusion Appendix A: Tabeller Appendix B: Persistensmatricer Appendix C: Kodning af data Kildefortegnelse Trykte kilder Bibliografi Billedfortegnelse:

6 Indledning Toldkontrollør Peter Vogelsang døde i Christiansted den 2. december 1827, ca. 75 år gammel. Skifteretten og eksekutorerne gik hurtigt i gang med behandlingen af dødsboet. Blot tolv dage efter dødsfaldet blev Vogelsangs private slaver udbudt ved offentlig auktion. Et langt livs slaveejerskab blev afviklet, og slaverne skulle forholde sig til nye herskaber. For Sam var der næppe den store forandring, idet hans ejers efterladte samleverske, den frikulørte Sarah Amalia Coopman, købte ham for 5 rdl. Derimod blev slaven Thomas solgt bort fra husstanden, dog ikke længere væk end til Vogelsang og Coopmans nabo J.G. Führamt. 1 Denne offentlige auktion sanktionerede de nye ejeres herredømme over slaverne og markerede samtidig enden på Vogelsangs lange liv som slaveejer, der begyndte i Dette år, nogle år efter sin ankomst til St. Croix, foretog den da ca. 30-årige Vogelsang sit første slavekøb, idet han købte en afrikaner fra slaveskibet Accras last. På dette tidspunkt var han ansat som forvalter på plantagen Upper Bethlehem tilhørende den hollandske Heyliger-slægt. Intentionen med købet var derfor formodentlig at anvende den unavngivne afrikaner på plantagens marker mod en passende betaling fra arbejdsgiveren. Efterhånden voksede Vogelsangs slavehold gennem opkøb fra andre slaveejere, og der blev også anskaffet husslaver til på behørig vis at servicere den familie han stiftede med Dorothea van Beverhoudt. Købet af drengen Danio fra Peter Lespeo i 1785 skal måske ses i lyset af dette ægteskabs indgåelse. 2 Fra det første slavekøb i 1781 til dødsboets afvikling var køb og salg af slaver tilbagevendende begivenheder for Peter Vogelsang. Det var en fællesnævner for de fleste af de slavesalg, som Vogelsang på den ene eller anden måde var involveret i, at de var lokale begivenheder. Den handlede slave kunne være afrikaner eller kreol 3, men salgets anden part var oftest en anden cruziansk slaveejer. Salg som disse udgjorde den interne slavehandel, som er emnet for dette speciale. 1 Svend Holsoe: (23/11/2009). Den amerikanske antropolog Svend Holsoe har på websitet vifamilies.org samlet en række biografiske data om familier og personer med relation til Vestindien. Herefter refereres der blot til websitet som Holsoe samt de relevante familienavne; RA.VILA.CB. Alfabetiske registre til kopiskiftebreve ( ), p. 46; SCARP: RA.VILA.CB.AP ( ), p. 243; Matrikel 1821 og 1829 (86.48 og 86.56). 2 Holsoe: Vogelsang (23/11/2009); Matrikel 1803 (86.39); SCARP: RA.VILA.CB.AP ( ), p Kreol betegner her mennesker af afrikansk oprindelse født på den vestlige halvkugle. Betegnelsen anvendes også om amerikansk fødte af europæisk oprindelse. 6

7 Den interne slavehandels juridiske grundlag og afgrænsning Den interne slavehandels juridiske grundlag var ejendomsretten, der tillod slaveejerne at disponere efter forgodtbefindende. Kun forpligtelser over for en tredjepart (panthavere o.l.) satte begrænsninger. Slaverne på de dansk-vestindiske øer var i lovens optik ejendom, der som alt andet løsøre frit kunne sælges, bortgives og pantsættes. 4 I praksis gjaldt dette først og fremmest de personlige/private slaver, der ikke blev betragtet som tilhørende en plantage. Blandt disse personlige slaver var der hus- og håndværksslaver, men også en del markslaver, der var beskæftigede på en plantage uden at tilhøre denne. Når plantagernes slaver kun med større vanskelighed kunne sælges, skyldtes det at plantagerne oftest havde stor gæld, for hvilken slaverne var stillet som sikkerhed sammen med plantagen: Uden slaver var plantagerne så godt som værdiløse for panthaverne, hvorfor de nødigt så slaver bortsolgt. Så vidt grundlaget i ejendomsretten. Hvordan var den interne slavehandel afgrænset fra andre typer slavehandel? Intern slavehandel, forstået som handel med mennesker inden for en kolonis grænser, fandt sted fra det caribiske slaveris allertidligste tid, men den blev vel næppe da opfattet som noget særskilt i Atlantens stort set grænseløse slavehandel. På St. Croix blev den interne slavehandel efterhånden defineret gennem forbud mod eksport og import af slaver, således at den eneste lovlige handel med slaver fra 1803 var intern handel. Ved forordning af 25. marts 1766 udstedtes forbud mod eksport af slaver fra St. Croix til fremmede kolonier. Dette forbud var gældende frem til emancipationen i Ved kgl. forordning af 16. marts 1792 ( slavehandelsforbuddet ) blev det med virkning fra 1803 ulovligt at importere afrikanske slaver til brug på de tre danske øer. Samme forordnings 6 gjorde det med 4 Ifølge historikeren Poul Erik Olsen, der mest indgående har beskæftiget sig med problemet, var rammerne for slavehandlen på St. Croix udstukket i femte bog af Christian V s Danske Lov ( Om Adkomst, Gods og Gield ), der siden kompagniets overtagelse af St. Croix i 1733 havde været lovgrundlaget på øen. Slaven var at betragte som res in commercio og kunne i den egenskab gøres til genstand for salg og pantsætning m.m. Poul Erik Olsen: Danske Lov på de vestindiske øer, in: Danske og Norske Lov i 300 år, red. Ditlev Tamm. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1983, p. 297f, Eksportforbuddet skal ses i kontekst af Pariserfreden 1763, hvorved Storbritannien erhvervede St. Vincent, Tobago, Dominica og Grenada. Der var i centraladministrationen frygt for, at navnlig britiske plantere ville udføre deres slaver fra St. Croix med henblik på at genoptage plantagedrift i de nye britiske besiddelser. Forordningen skulle hindre en sådan devaluering af det cruzianske produktionsapparat. Det var dog muligt ved bortflytning fra øen at medbringe nogle få personlige tjenere. Efter 1766 var det således fortsat muligt at udføre nogle få slaver fra St. Croix, men i hovedsagen var der lukket for egentlig eksport. Poul Erik Olsen: Toldvæsenet i Dansk Vestindien København: Toldhistorisk Selskab 1988, p. 230ff; Poul Erik Olsen: Fra ejendomsret til menneskeret, in: Fra Slaveri til Frihed. Det danskvestindiske slavesamfund , red. Per Nielsen. København: Nationalmuseet 2001, p

8 øjeblikkelig virkning forbudt at eksportere slaver fra Dansk Vestindien. Der kunne dog som tidligere dispenseres fra dette forbud efter ansøgning til den vestindiske regering, ligesom forvisning af slaver som straf fortsat kunne finde sted. 6 Med disse forbud var den eneste lovlige slavehandel på St. Croix fra 1803 den interne slavehandel. Problemformulering Mens det juridiske grundlag for den interne slavehandel på St. Croix er velbeskrevet, foreligger der, som det vil fremgå af den følgende forskningsredegørelse, ingen detailstudier af denne handel. Dette speciale vil derfor undersøge den interne slavehandel på St. Croix i tidsrummet ca med henblik på at besvare følgende spørgsmål: Hvordan var den interne cruzianske slavehandels omfang og udvikling, hvordan var dens struktur, og hvilken betydning havde handlen for slaver og frie? Efter en kort redegørelse for behandlingen af intern slavehandel i den dansk-vestindiske forskningslitteratur og i den britisk-vestindiske ditto vil det fremgå, at specialets emnevalg er velmotiveret. Endvidere vil det fremgå, at operationaliseringen af problemformuleringen nødvendigvis må ske gennem reference til den righoldige amerikanske litteratur på området. Intern slavehandel i dansk-vestindisk historiografi I en dansk sammenhæng 7 synes begrebet om intern slavehandel første gang at dukke op hos teologen Herman Lawaetz. Han understregede i sin Peter von Scholten-biografi, at slavehandlen ikke hørte op med slavehandelsforbuddet af 1792, men at den 6 Erik Gøbel: Det danske slavehandelsforbud Studier og kilder til forhistorien, forordningen og følgerne. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008, p. 104, 305; Svend E. Green-Pedersen: The Scope and Structure of the Danish Negro Slave Trade, The Scandinavian Economic History Review 19, 1 (1971), p St. Thomas fungerede fortsat som transithavn for slaveskibe indtil den britiske besættelse af de danske kolonier Helt frem til 1840erne lagde spanske slaveskibe angiveligt til kaj i Charlotte Amalie: George F. Tyson: Introduction, in: The West Indian Slave Trade. Virgin Islands Perspectives, red. George Tyson & Arnold Highfield. St. Croix 1994, p. vi. 7 Redegørelsen er ikke tænkt som en egentlig historiografisk redegørelse. Læsere, for hvem en sådan kunne have interesse, henvises til den eksisterende litteratur: Erik Gøbel: A Guide to Sources for the History of the Danish West Indies (U.S. Virgin Islands), Odense: University Press of Southern Denmark 2002; Niklas Thode Jensen: For Slavernes Sundhed. PhD-afhandling, Københavns Universitet. 2006, p. 24ff; Gunvor Simonsen: Nye og gamle perspektiver på dansk kolonihistorie, Tidsskrift for Historie 33, 2 (2003), p. 3-13; Karen Fog Olwig: Hvad skal vi med dansk kolonihistorie?, Fortid og Nutid 32, 1 (1985), pp ; Peter Hoxcer Jensen: Dansk Vestindien, in: Dansk Kolonihistorie. Indføring og studier, red. Peter Hoxcer Jensen et al. Århus: Historia 1983, pp

9 indenlandske Negerhandel bestod til den sidste Dag før Emancipationen Den senere litteratur om slaveriet i Dansk Vestindien anerkender eksistensen af intern slavehandel men behandler med undtagelser i øvrigt ikke fænomenet i mere end få sætninger. Oversigtsværkerne over koloniernes historie opererer kun med et implicit begreb om intern slavehandel. I Jens Vibæks fremstilling af perioden i Vore Gamle Tropekolonier omtaler han slaveejerens frie dispositionsret indenfor lovens rammer, ligesom han behandler en guvernementsplakat fra 1838, der forbød udstilling af negre ved auktion, forudsætningen for hvilket forbud jo var interne salg af slaver. 9 Ove Hornbys behandling af intern slavehandel er endnu mere kortfattet, idet han blot anfører, at Det er vanskeligt at følge udviklingen i slavepriserne, efter at de offentlige auktioner naturligt hørte op samtidig med indførselsforbudet. 10 Det er dog en misforståelse, at de offentlige slaveauktioner naturligt hørte op efter De offentlige slaveauktioner fortsatte frem til 1840 erne, hvilket også fremgår af Vibæk. Disse auktioner er dokumenteret i byfogedvæsenets auktionsprotokoller, hvoraf også salgspriser fremgår. 11 De juridiske aspekter omkring intern slavehandel er velbelyste hos historikeren Poul Erik Olsen, hvis forskning da også ligger til grund for specialet på dette punkt. Således er det Olsens definition på intern slavehandel, der følges i og med, at der ved dette begreb forstås den interne handel på de enkelte øer. 12 Ved intern slavehandel forstår specialet handlen indenfor St. Croix grænser, mens slavehandel mellem kolonierne er udeladt. Endvidere har antropologen Karen Fog Olwig for St. Jans vedkommende belyst konflikter mellem slaver og slaveejere, der opstod pga. flytning af disse slaver. 13 Konflikterne viser, hvor slemt det at blive flyttet kunne være for slaver, hvad enten det skete gennem salg eller ej. Endelig optræder intern slavehandel uden at 8 Herman Lawaetz: Peter v. Scholten. Dansk-Vestindiens sidste Generalguvernør. København: Gyldendal 1940, p Jens Vibæk: Dansk Vestindien Vestindiens storhedstid. Vore Gamle Tropekolonier 2. udg., bd. 2, red. Johannes Brøndsted. København: Fremad 1966, p. 146, Ove Hornby: Kolonierne i Vestindien. København: Politikens Forlag 1980, p At der i auktionsprotokollerne foreligger dokumentation af priser ved auktionssalg er også påpeget i Henning Bertram: Plantageøkonomien på St. Croix Upubliceret historiespeciale, Københavns Universitet 1986, p Olsen 2001, p Karen Fog Olwig: Cultural Adaptation and Resistance on St. John: Three Centuries of Afro-Caribbean Life. Gainesville: University of Florida Press 1985, s. 78f. 9

10 være begrebsliggjort som sådan som et element i tolkningen af demografiske undersøgelser i specialeafhandlinger af Jesper Bering Asmussen og Henning Bertram. 14 Mens fænomenet er bredt anerkendt i en dansk sammenhæng, og det juridiske grundlag er forholdsvis velbeskrevet i litteraturen, har intern slavehandel endnu ikke været omdrejningspunktet for et detailstudie. På dette punkt adskiller den dansk-vestindiske litteratur sig ikke væsentligt fra den internationale litteratur om caribiske slavesamfund. Også i caribisk historiografi er det et underbelyst emne, særligt for de Små Antillers vedkommende. 15 Intern slavehandel i caribisk historiografi Den australske historiker Barry Higman, der i årevis arbejdede på Jamaica, har i sine værker om slavedemografi og slavefamilien i Britisk Vestindien berørt spørgsmålet om intern slavehandel. Gennem demografiske undersøgelser af Jamaica har han påvist, hvordan nogle sogne i befolkningsvækst eller befolkningsnedgang afveg så markant fra den generelle demografiske tendens, at der må have været salg eller forflytninger af slaver mellem disse sogne. Ligeledes har han beskæftiget sig med de flytninger af slaver som fandt sted mellem de britiske kolonier. Som kilde hertil har han bl.a. anvendt den registrering af slaver, som de britiske koloniale myndigheder gjorde obligatorisk fra At dømme efter bidragene til det Yale-baserede Gilder Lehrman Centers internationale konference om intern slavehandel i 1999, er det først og fremmest disse interkoloniale bevægelsers omfang, som stadig har den britisk-vestindiske forsknings interesse. 17 Det er kendetegnende for Higmans tilgang til intern slavehandel, der jo ikke er hans hovedanliggende, at denne behandles indirekte. Han når til antagelser om 14 Jesper Bering Asmussen: Slavedemografi. St. Croix Landdistrikter, Upubliceret speciale, Aarhus Universitet 1983; Bertram Der tages forbehold for eventuelle undersøgelser på spansk, hollandsk eller fransk uden for de angelsaksiske dominerede henvisningsnetværk. En forespørgsel af 11. marts 2010 til det historiske diskussionsnetværk h-slavery (h-net.org) vedrørende kvantitative studier af interne slavemarkeder på de Små Antiller resulterede ikke i nogen litteratur-henvisninger. 16 B.W. Higman: Slave population and economy in Jamaica, Cambridge: Cambridge University Press 1976; B.W. Higman: Slave Populations of the British Caribbean, Baltimore: Johns Hopkins University Press Seymour Drescher: The Fragmentation of Atlantic Slavery and the British Intercolonial Slave Trade, in: The Chattel Principle. Internal Slave Trades in the Americas, red. Walter Johnson. New Haven & London: Yale University Press 2004, pp ; Hilary McD. Beckles: An Unfeeling Traffick : The Intercolonial Movement of Slaves in the British Caribbean, , in: The Chattel Principle. Internal Slave Trades in the Americas, red. Walter Johnson. New Haven & London: Yale University Press 2004, pp

11 handlen gennem konklusioner fra demografiske analyser, ligesom prisudviklingen beskrives med vurderingspriser fra inventarier frem for markedspriser ved faktiske salg. Higman er bevidst om dette og har påpeget, at det jamaicanske slavemarked efter 1807 kræver en langt mere detaljeret analyse, end han selv kan give i den sammenhæng han skriver i. 18 Tilsyneladende besværliggøres et sådant studie dog af mangel på bevarede salgsordrer og skøder m.m., der kunne dokumentere, hvordan slaver blev handlet fra den ene til den anden ejer. Sådanne dokumenter findes efter alt at dømme ikke bevaret i noget stort omfang fra de britiske øer i Caribien. Dette indtryk bekræftes af, at historikerne Trevor Burnard og Kenneth Morgan i deres studie af det jamaicanske slavemarked kun har været i stand til at belyse interne salg i årene For tiden efter 1807 findes stadig ingen undersøgelser. Da der således mangler beskrivelse af intern slavehandel i Caribien generelt, og på de Små Antiller i særdeleshed, vil en undersøgelse af den interne slavehandel på St. Croix være af interesse ikke blot for det cruzianske slavesamfund men også for de øvrige caribiske slavesamfund. Derfor skal specialet ikke kun opfattes som et indlæg i en dansk-vestindisk historiografisk tradition, men også som et bidrag til den internationale historiografi. Dette bidrag ville dog nærmest være utænkeligt uden erkendelserne fra den amerikanske historiografi, i hvilken intern slavehandel af gode grunde indtager en betydelig mere central position. I det følgende gives en redegørelse for begrebet i den amerikanske forskning, hvorefter der fra denne forskning udledes nogle fokuspunkter, der kan tjene som afsæt for udvikling af underspørgsmål på baggrund af specialets overordnede problemformulering. Intern slavehandel i USA Begrebet om intern slavehandel har sit internationale tyngdepunkt i amerikansk historiografi, og der er skrevet en stor mængde afhandlinger om emnet. Størstedelen af disse har dog et blindt punkt i deres behandling af emnet: De fokuserer så meget på den interregionale eller interstatslige handel med slaver, at den mere lokale handel i mange tilfælde er udgrænset fra problemfeltet. Dette forhold kan langt hen ad vejen forklares med, at det i 1800-tallet lykkedes modstandere af slaveriet (abolitionister) at lancere et 18 Higman 1976, p Trevor Burnard & Kenneth Morgan: The Dynamics of the Slave Market and Slave Purchasing Patterns in Jamaica, , William & Mary Quarterly 58, 1 (2001), p

12 effektivt angreb på slaveriet gennem kritik af den handel med slaver der gik fra de nordøstlige til de sydvestlige slavestater mellem 1820 og Historikere har senere anslået, at over slaver i denne periode blev solgt fra de gamle sydstater ved atlantkysten til stater som Alabama, Mississippi, Louisiana og Texas, hvor bomuldsproduktionen (og for Louisianas vedkommende sukkerproduktionen) ekspanderede, og ufri arbejdskraft derfor var efterspurgt. 20 Det var i særlig grad denne handel, som abolitionisterne sigtede til, når de kritiserede the domestic slave trade eller the internal slave trade. 21 Denne rædselsvækkende trafik og dens store konsekvenser for slaverne blev beskrevet i romaner som Harriet Beecher Stowes Uncle Tom s Cabin (1852) samt i en mængde autentiske beretninger fra tidligere slaver, hvor de gav stemme til den smerte som langdistancehandlen forvoldte. Det vigtigste anklagepunkt var at denne slavehandel splittede familier ad. Herigennem lykkedes det abolitionisterne at sætte præg ikke bare på samtiden men også på eftertiden. I sit historiografiske efterliv har begrebet intern slavehandel fortsat været næsten synonymt med den store fortælling om tvungen interregional migration mod syd og vest. I dets bestemte entalsform kan den interne slavehandel dermed ses som en afroamerikansk parallel til de frie nybyggeres frontier, idet begge beskriver en uafvendelig vestgående bevægelse af national betydning. Bortset fra enkelte bidrag handler størstedelen af forskningslitteraturen om det interregionale niveau af handlen. 22 Dette forhold er der en stigende opmærksomhed omkring, og senest har historikerne Walter Johnson og Steven Deyle plæderet for at yde den lokale handel større opmærksomhed. Deyle bemærker, at historien om de lokale slavesalg er fuldstændig forsvundet fra den kollektive hukommelse og de fleste historiske afhandlinger. Dermed har forskningen afskåret sig fra viden om den interne handels reelle udstrækning og dens rolle i dagligdagen. 23 Den faglige (selv)kritik kvalificeres af, at der for hver slave 20 Steven Deyle: Carry Me Back: The Domestic Slave Trade in American Life. New York: Oxford University Press 2005, p En af de tidligste abolitionistiske traktater, der fokuserede på den interne slavehandel var Jesse Torreys A Portraiture of Domestic Slavery, in the United States fra 1817: Deyle 2005, p. 8, Der foreligger dog også mere lokalt orienterede bidrag som fx James William McGettigan: Boone County Slaves: Sales, Estate Divisions and Families, , The Missouri Historical Review 72 (1978), pp , Deyle 2005, p. 7. Dermed lægger han sig i forlængelse af Orlando Patterson: Slavery and Social Death. Harvard University Press 1982, p Også den sydafrikanske historiker Robert Shell har bemærket tilsidesættelsen af den lokale handel i amerikansk historiografi: Robert C. Shell: A Family Matter: The Sale and Transfer of Human Beings at the Cape, International Journal of African Historical Studies 25, 2 (1992), p

13 solgt i den interstatslige handel var to slaver der blev handlet lokalt. 24 Den nyere litteraturs større interesse for det lokale niveau har navnlig resulteret i fremstillinger af de lokale salg i et community-perspektiv, hvor der lægges vægt på ritual, symboler og gruppedannelsesprocesser blandt de frie. 25 På mange andre punkter forfølger denne litteratur dog problemstillinger rejst i den ældre litteratur. Nogle af disse problemstillinger er af interesse for sidste led (struktur og betydning) i specialets problemformulering, mens det første led (omfang og udvikling) vil blive operationaliseret i undersøgelsens kapitel 1. Fra disse problemstillinger vil der blive udledt nogle fokuspunkter. De fokuspunkter der er tale om er: 1) Slaveejeres motiv til at sælge samt slavehandlens betydning for slaveejere 2) struktur og professionalisme i slavehandlen 3) geografi og afurbanisering 4) adskillelse af slaver og slavehandlens betydning for slaverne. 1) Sælgernes motiver samt handlens betydning for slaveejere En stor del af de interne salg i USA var tvungne salg. Et studie har vist, at omkring halvdelen af salgene i South Carolina mellem 1820 og 1860 var tvangssalg, hvilket fik dets forfatter til at betegne retsvæsenet i sydstaterne som det største slavehandelsfirma. 26 Disse retsligt påtvungne salg omfattede slaver, der blev frasolgt fallit- og dødsboer som led i en bodeling, foruden slaver som fogeden havde taget fra deres ejere. Tvangssalgene fandt typisk sted ved auktion. At andelen af tvangssalg var så stor må indebære, at den interne slavehandel i USA havde en betydning af tab for mange involverede slaveejere: For disse betød slavemarkedet tab af slaver og status snarere end muligheder. Tidligere tiders historikere med et romantiserende syn på slaveriet brugte ofte forekomster af tvangssalg til at argumentere for, at sydstaternes slaveejere helst ikke solgte slaver frivilligt. Derfor har en stor del af litteraturen gennem det 20. årh. brugt en del plads på at dokumentere, hvor villige slaveejerne faktisk var til at bortsælge deres slaver. Det står dog fast at både frivillige og tvungne salg hører med til det samlede billede af den interne slavehandel. 24 Walter Johnson: Soul by Soul: Life Inside the Antebellum Slave Market. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1999, p. 6f. Johnson baserer sit skøn på Steven Deyles upublicerede PhD-afhandling. 25 Navnligt Deyle 2005, p Thomas D. Russell: South Carolina s Largest Slave Auctioneering Firm, Chicago-Kent Law Review 68 (1993), p Dette viderebringes i Johnson 1999, p. 7 og Deyle 2005, p

14 Hvad angår slaveejernes motiver til at frasælge slaver har opfattelsen ændret sig noget siden begyndelsen af 1900-tallet, hvor slaveriets historiografiske apologeter som racisten Ulrich B. Phillips var toneangivende i den akademiske fortolkning af slaveriet og den interne slavehandel. Phillips stod for en paternalistisk tolkning af slaveriet, der i vidt omfang tog slaveejernes egne ord for pålydende: Gensidigt forpligtende bånd knyttede herre og slave sammen. Derfor behandlede ejerne deres slaver på en rimelig måde og handlede i deres interesse. I forhold til den interne slavehandel var det et særligt vigtigt element i den paternalistiske fortolkning, at sydstaternes slaveejere kun solgte deres slaver, når de var tvunget dertil af økonomiske omstændigheder, eller fordi en slave gennem opsætsighed havde brudt sin del af aftalen. 27 At sælge for profit var nemlig ikke i overensstemmelse med forestillingerne om gensidigt forpligtende bånd mellem slave og herre. Historikeren Frederic Bancroft gjorde i 1930 erne op med den paternalistiske tolkning, som Phillips var eksponent for. På baggrund af avisannoncer og salgsdokumenter analyserede han slavehandlen i en række storbyer, og fandt at sydens slaveejere nok var humane i egen opfattelse, men at de frasolgte slaver, når det var økonomisk fordelagtigt. Bancroft afviste at slaveriet var paternalistisk, men fandt at der var tale om en paternalistisk selvopfattelse blandt slaveejerne. Pga. denne selvopfattelse og de normer der var forbundet med den paternalistiske ideologi, anførte han, var slaveejerne nødt til at lægge skylden for slavesalg på andre end dem selv, for there was no respectability without at least the appearance of being humane. 28 Bancrofts konklusioner vedr. motiverne til salg er blevet fastholdt af senere historikere, både i den litteratur der fulgte med borgerrettighedsbevægelsens fremmarch 29 samt i de nyeste standardværker inden for feltet: Michael Tadmans Speculators and Slaves (1989), Walter Johnsons Soul by Soul (1999) og Steven Deyles Carry Me Back (2005). Michael Tadman, hvis kvantitative studie af den interstatslige slavehandel i Speculators and Slaves er uomgængeligt, har således påvist en markant tilbøjelighed blandt slaveejerne til at sælge slaver for profit: I de stater hvorfra slaverne blev handlet vestpå, har han fundet en positiv sammenhæng mellem slavehandelens omfang og plantagedriftens 27 Ulrich Bonnell Phillips: American Negro Slavery. New York: Appleton Frederic Bancroft: Slave-Trading in the Old South. Baltimore: J.H. Furst 1931, p Fx Kenneth M. Stampp: The Peculiar Institution. Negro Slavery in the American South. London: Eyre & Spottiswoode 1964; Stanley M. Elkins 1959: Slavery: A problem in American institutional and intellectual life. Chicago: University of Chicago Press. 14

15 rentabilitet. Med andre ord var der flest salg i de år, hvor det var mindst nødvendigt at sælge. 30 Dette implicerer, at slavehandlen for de amerikanske slaveejere også betød muligheder for økonomisk profit. Hvad angår slavehandlens mere sociale og identitetsmæssige betydning har Walter Johnson fundet, at slavemarkedet altid lå som en art undertekst under slaveejernes omgang med hinanden: De talte om slaver, vurderede slaver og præsenterede sig gennem slaver. Set fra Steven Deyles communityperspektiv var de lokale offentlige slaveauktioner med til at skabe mening i lokalsamfundene ved at skabe gruppeafgrænsning og skabe normer for opførsel etc., ligesom de var med til at sanktionere slaveriets eksistens. 31 2) Struktur og professionalisme i slavehandlen Da det blandt sydens ærekære slaveejere blev opfattet som økonomisk fordelagtigt men, i henhold til paternalismen, lidet meriterende at sælge sine slaver, kan det ikke overraske at synet på professionelle slavehandlere var ambivalent. Den professionelle slavehandler ( speculator ) var en nøglefigur i slaveriet, idet han servicerede købere og sælgere ved at formidle distancen mellem udbud og efterspørgsel. 32 Alligevel var slaveejernes forhold til slavehandleren modsætningsfyldt. For de selvbetitlede humane slaveejere var slavehandleren ofte en belejlig prygelknabe, når de skulle forsvare deres system overfor abolitionister, der påpegede slaveriets åbenlyse grusomheder. Slavehandleren blev derfor ofte fremstillet som en udefrakommende Yankee eller Southern Shylock, der gennem penge korrumperede det ellers godartede slaveri. 33 At foragten dog for det meste kun gjaldt slavehandlere man ikke kendte, fremgår af at den interne slavehandels professionelle slavehandlere ikke sjældent var prominente medlemmer af deres egne lokalsamfund. 34 Slavehandlerens metier udsprang af den store geografiske udstrækning af det amerikanske interne slavemarked, der desuden gjorde, at nogle byer blev depoter for handlen, ligesom slavehandlere agerede gennem netværk af samarbejdspartnere og agenter eller ligefrem dannede firmaer. 35 Der var altså en vis grad af centralisering, hvad angår både lokaliteter og aktører. 30 Michael Tadman: Speculators and Slaves. Madison: The University of Wisconsin Press 1989, p. 111, 117, Johnson 1999, p. 13, 78f, 201; Deyle 2005, p. 171f. 32 Stampp 1964, p Stampp 1964, p. 248; Johnson 1999, p Stampp 1964, p. 248; Tadman 1989, pp , 191ff. 35 Bancroft 1931, p. 237ff; Stampp 1964, p. 251; Tadman 1989, p

16 En yderligere konsekvens af markedets geografiske udstrækning i kombination med det forhold, at aktørerne ofte var fremmede for hinanden, var, at relationerne mellem markedets aktører ofte var baseret på overfladiske indtryk eller referencer og ikke på langvarigt kendskab. Dette betød, at sælgere potentielt kunne snyde købere ved at lyve om slavernes fortrin, uden at det fik de store konsekvenser. 36 Det er formodentlig også i dette lys at fordømmelsen af slavehandleren skal ses. 3) Geografi og afurbanisering Det er allerede blevet nævnt hvordan det amerikanske marked havde en stor udstrækning, og at der gik en ensrettet trafik med slaver fra de nordøstlige til de sydvestlige slavestater, hvor efterspørgslen på slaver var stor. Samtidig med denne trafik skete der en afurbanisering af slaveriet, sådan at byslaver blev overflyttet eller solgt til plantagerne. 37 Da dette er processer som kan påvises eller i det mindste sandsynliggøres gennem demografiske undersøgelser, har både salg af slaver mellem forskellige geografiske dele af plantagesektoren og salg fra by til land været oppe at vende i den caribiske demografiske litteratur. Som det fremgik ovenfor, har Higman fundet sådanne processer på Jamaica og i det øvrige Britisk Vestindien. Også for St. Croix vedkommende har demografiske studier luftet muligheden af salg som en forklaring af uensartet demografisk udvikling hhv. kvartererne imellem og land og by imellem. 38 Stillet over for disse processer, må det dog ikke glemmes, at flertallet af de handlede amerikanske slaver blev handlet lokalt. Det forhold synes størstedelen af den amerikanske litteratur at have tilsidesat, fordi de lokale salg ikke var så instrumentelle i argumentationen for slaveriets systemiske brutalitet. Konsekvensen har dog været, at forskningen er gået glip af indsigter i slavesalgenes betydning for lokalsamfundene. I forhold til dette punkt kan studiet af St. Croix også bidrage med et lokalt perspektiv. 4) Adskillelse af slaver og slavehandlens betydning for slaverne Når en amerikansk slave blev solgt, medførte det ikke sjældent at dennes relation til slægtninge og venner blev afbrudt for altid. Hverken relationer mellem ægtefæller eller 36 Johnson 1999, p. 172; Deyle 2005, p Claudia Dale Goldin: A Model to Explain the Relative Decline of Urban Slavery: Empirical Results, in: Race and Slavery in the Western Hemisphere: Quantitative Studies, red. Stanley L. Engerman & Eugene D. Genovese. Princeton, NJ: Princeton University Press 1975, pp Higman 1984, p. 124f; Asmussen 1983; Bertram

17 mellem børn og forældre blev respekteret. I de mange lokale salg, fx mellem slaveejere i samme by, kunne den handlede slave formodentlig opretholde sine relationer, men jo længere bort slaven blev solgt, desto vanskeligere blev det. 39 Frederic Bancroft vurderede, at grænsen for den definitive adskillelse gik omkring 75 km: Removals beyond 40 or 50 miles ended all associations almost as completely as death 40. I forhold til St. Croix er dette et yderst relevant punkt. Da St. Croix måler 45 x 11 km, kunne ingen cruziansk slave sælges internt over en afstand på mere end de 75 km, som Bancroft anslog var grænsen for den definitive adskillelse. Slavesalg kunne potentielt stadig være ødelæggende, men sandsynligheden må alt andet lige have været lavere på St. Croix. I de talrige slavebiografier, der blev publiceret omkring borgerkrigen, er frygten for at blive solgt et tilbagevendende tema, ligesom mange af de biograferede selv havde oplevet adskillelse. 41 Om frygten for at blive solgt bemærkede den tidligere slave Frederick Douglass i en tale, at "the constant dread of being sold is often more terrible than the reality itself. 42 Paternalistiske historikere som U.B. Phillips opfattede slavernes beretninger som politisk propaganda og var tilbøjelige til at se bort fra slavehandlens ødelæggende virkning på slavernes familieforhold. De mente nemlig, at forudsætningen for den ødelæggende virkning slet ikke var til stede, idet negre ikke var i stand til at tage familieforhold alvorligt. Derfor kunne folk som John Spencer Bassett konkludere, at it is doubtful if the separations that occurred produced great distress in the minds of either party involved. 43 Også på dette punkt gjorde Frederic Bancroft op med paternalismen, og trods de uenigheder der siden har været i forskningen om hvilken type familie den amerikanske slavefamilie var, er der bred enighed om at anerkende den interne slavehandels ødelæggende effekt på denne. 44 Spørgsmålet om adskillelse ved salg er primært blevet behandlet gennem anvendelse af tidligere slavers selvbiografier o.l., men det er også blevet behandlet ud 39 Johnson 1999, p Bancroft 1931, p John Blassingame: The slave community: Plantation Life in the Antebellum South. New York: Oxford University Press 1979, p Frederick Douglass: I Am Here to Spread Light on American Slavery, In: The Frederick Douglass Speeches, , red. John Blassingame. New Haven: Yale University Press John Spencer Bassett: The Southern Overseer (1925), citeret i: Tadman 1989, p Bancroft 1931, p. 197ff; Herbert Gutman: The Black Family in Slavery and Freedom, Oxford: Basil Blackwell 1976; Karen Fog Olwig: Households, Exchange and Social Reproduction: The Development of a Caribbean Society. Ph.D.-thesis, University of Minnesota 1977, 1ff; Blassingame 1979; Tadman 1989; Johnson 1999; Deyle

18 fra en kvantitativ tilgang. De økonomiske historikere Robert Fogel og Stanley Engerman undersøgte i deres stærkt kontroversielle Time on the Cross slavesalg i New Orleans og fandt, at kun 13 procent af salgene medførte en tvangsmæssig adskillelse. Dette tolkede de som tegn på at slaveejere generelt var uvillige til at splitte slavefamilier. 45 Såvel valg af data som metode og tolkning er efterfølgende blevet kritiseret voldsomt, ligesom deres grundlæggende antagelser om familie. 46 Andre kvantitative analyser viser, at mængden af ufrivilligt afbrudte ægteskaber var langt større end Time on the Cross konkluderede. 47 En ting er imidlertid historikerens retrospektive statistiske analyser af hyppigheden, noget andet er den frygt for bortsalg, som slaverne havde. Denne frygt kan ikke kvantificeres. Der var ingen forbindelser slaver imellem, der var så stærke, at de ikke kunne brydes ved en ejers død, fallit eller frivillige salg. Ingen slave kunne vide sig sikker. Slaverne forholdt sig dog ikke passivt til salgene og den trussel, som de udgjorde i forhold til adskillelse fra slægt og venner samt vante omgivelser. Slaver forsøgte i vid udstrækning at påvirke begivenhedernes gang gennem modstand eller mere lavmælte taktikker. Modstandsrepertoiret spændte fra de selvmord og selvlemlæstelser der straffede ejeren for hans grusomhed, og som i videre forstand kunne gøre den blotte trussel om selvmord/selvlemlæstelse til et virkningsfuldt middel for andre, over bortløben til mere verbale udtryk som offentlige klagesange og anklager mod sælgere. 48 Det var dog mere undtagelsen end reglen, at slavernes modstandshandlinger faktisk forhindrede et salg, men som Walter Johnson bemærker, tvang slaverne gennem disse handlinger deres ejere til offentligt at erkende at slaveejerskabet var baseret på magt og ikke på samtykke. Modstandspotentialet gjorde, at slaveejere ofte måtte forhandle et salg to gange, først med sælgeren og siden med 45 Robert W. Fogel & Stanley Engerman: Time on the Cross: The Economic of American Negro Slavery. Boston: Little, Brown 1974, p Tadman 1989, p. 134; Herbert Gutman: Slavery and the Numbers Game. A Critique of Time on the Cross. Urbana: University of Illinois Press 1975, 9f. 47 I stedet for som Fogel og Engerman at anvende salgsordrer analysere Herbert Gutman, specialist i afroamerikansk socialhistorie, de registreringer af ufrivilligt afbrudte slaveægteskaber, som det såkaldte Freedmen s Bureau foretog efter borgerkrigen. Ved indgåelse af ægteskab mellem tidligere slaver spurgte det føderale bureau parterne om de tidligere havde været gift, og i så fald om anledningen til ægteskabets ophør. Gutman fandt, at 17 procent af alle registranter i Mississippi anførte, at et tidligere ægteskab var opløst ved tvang. John Blassingame har i et mindre omfangsrigt studie fundet endnu højere hyppighed: Gutman 1976, pp. 144ff; John Blassingame: The slave community: Plantation Life in the Antebellum South. New York: Oxford University Press 1979, pp. 89ff. 48 Johnson 1999, p. 34f. 18

19 slaven. 49 Foruden den åbenlyse modstand tog slaver mere subtile taktikker i brug. Mens de resignerede over for det forhold, at et salg skulle finde sted, prøvede de at udøve indflydelse på hvem de skulle sælges til ved at manipulere de tegn som mulige købere så på. Dette skete ud fra den tankegang, at det fx var bedre at blive handlet lokalt end solgt til professionelle slavehandlere. 50 Opsummering af fokuspunkter Der kan opsummeres følgende om den interne slavehandel i USA på baggrund af fokuspunkterne: 1: Ejere solgte frivilligt slaver, og der var en positiv sammenhæng mellem den interne slavehandels omfang og økonomisk velstand. Tvungne salg var dog også en vigtig del af slavehandlen. Slavehandlens betydning for de frie indbyggere var mangefacetteret og situationsbestemt, for nogle betød den ruin, økonomisk og statusmæsigt, for andre var den en mulighed for gevinst. Desuden var slavehandlen også med til at skabe mening i omgangen med andre slaveejere. 2: Professionelle slavehandlere tjente spekulativ profit ved at købe, hvor der var udbud og sælge hvor der var efterspørgsel. Slavehandleren var uundværlig for slaveejerne, men synet på denne afhang af om han var en fremmed eller en af lokalsamfundets spidser. Mange købere og sælgere var fremmede over for hinanden. 3: De fleste slaver blev handlet lokalt, mens en del byslaver blev solgt væk fra byerne, og nogle områder afgav gennem salg slaver til andre. For både Britisk Vestindien og St. Croix er der fremsat hypoteser om lignende processer. 4: Slavesalg var potentielt ødelæggende for slavernes relationer. Når slaver blev solgt alene, var risikoen for adskillelse fra nære relationer størst, ligesom graden af adskillelse voksede jo større distance der var involveret i salget. Ikke alle slaver affandt sig dog med udsigten til at blive solgt eller de erfarede konsekvenser heraf. De handlede ud fra et bredt repertoire af taktikker. Underspørgsmål På baggrund af problemformuleringen og fokuspunkterne udledt af den amerikanske litteratur er det besluttet at undersøge følgende spørgsmål: 49 Johnson 1999, p. 20, 30; Deyle 2005, p Johnson 1999, p. 36, 163f. 19

20 1) Hvor stort var omfanget af den interne slavehandel på St. Croix? Hvordan var de handlede slavers køns-, alders- og beskæftigelsesmæssige profil? Hvordan var prisudviklingen? 2) Hvordan blev slavekøb finansieret, hvilken rolle spillede slaver i kreditgivningen, og hvilken relation var der mellem slavemarked og den herskende kreditcyklus? 3) Hvor mange frie indbyggere deltog i det interne slavemarked, og hvordan var deres tilknytning til markedet over tid? Fandtes der professionelle slavehandlere? 4) Hvordan var de geografiske aspekter af det interne slavemarked: Mellem hvilke lokaliteter blev slaver handlet? 5) Hvilke konsekvenser havde den interne slavehandel for slaverne, og hvordan agerede disse i forhold til salg? 6) Hvilken betydning havde den interne slavehandel for de involverede frie indbyggere? Kilder De ovenfor fremsatte spørgsmål vil hovedsagligt blive besvaret gennem anvendelse af arkivalier, og data produceret på grundlag af arkivalier, i Rigsarkivets vestindiske lokalarkiver. Særligt auktionsprotokollerne og panteprotokollerne fra Christiansted byfoged bør fremhæves, da de sammen med de mindre velbevarede protokoller fra Frederiksted udgør hoveddelen af specialets kildemæssige grundlag. I disse protokoller findes en stort set ubrudt række af optegnelser af offentlige slaveauktioner samt tinglyste skøder fra private slavesalg og panteobligationer på slaver, der dækker det meste af slavetiden på St. Croix. Auktionsprotokollerne, hvoraf nogle dog er utilgængelige, dækker årene , mens panteprotokollerne dækker Det er i en caribisk sammenhæng bemærkelsesværdigt, at der foreligger en serie med denne type dokumenter fra samme jurisdiktion over så mange år og med så få huller Set i en caribisk sammenhæng er omfanget og kvaliteten af det kildemateriale der kan belyse forholdene i Dansk Vestindien helt unik. Alene på Rigsarkivet, hvor den største mængde arkivalier opbevares, fylder dokumenterne fra Vestindien ca hyldemeter. Af disse udgøres de 800 meter af pakker fra de vestindiske lokalarkiver, hvoraf størstedelen (90 procent) findes i så god en tilstand at de er tilgængelige for brug: Gøbel 2002, p. 9,

Den Transatlantiske Slavehandel og slavernes liv i Caribien: En introduktion

Den Transatlantiske Slavehandel og slavernes liv i Caribien: En introduktion Den Transatlantiske Slavehandel og slavernes liv i Caribien: En introduktion Af Niklas Thode Jensen, Ph.d. og ekstern lektor ved Saxo Instituttet, Afd. for Historie, Københavns Universitet. (Alle billeder

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde

Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen. foto. Baggrund. Hvad skal I lære? Sådan gør du. Opsamling. Kilde Historiefaget.dk: Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen Kildeopgave om ophævelse af slavehandlen foto Kildekritiske spørgsmål til forordning om negerhandelen af 16. marts 1792. (50 minutter i 7.-9.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du:

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du: Spredningsnetværk Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende og kunne forklare begreberne spredningsnetværk og

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Af Gunvor Simonsen, ph.d., Københavns Universitet, SAXO-Instituttet, Afdeling for Historie

Af Gunvor Simonsen, ph.d., Københavns Universitet, SAXO-Instituttet, Afdeling for Historie Kærlighed og konflikt i Dansk Vestindien Af Gunvor Simonsen, ph.d., Københavns Universitet, SAXO-Instituttet, Afdeling for Historie Den kønshistoriske forskning om de caribiske slavesamfund har overvejende

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Det sorte USA. Fra sorte slaver til sort præsident Kirsti Dana Bennetsen

Det sorte USA. Fra sorte slaver til sort præsident Kirsti Dana Bennetsen Det sorte USA Fra sorte slaver til sort præsident Kirsti Dana Bennetsen Hvem? Dilemma We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup

NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked. 26. februar 2013, Louise Starup NOW: Pensions ATP s aktiviteter på det engelske marked CFIR 26. februar 2013, Louise Starup ATP Huset Pension Administration Investering AUB ATP Livslang Pension AES Barsel.dk DA-Barsel FerieKonto LG Skatte

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Adjunkt i samfundsvidenskab Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Navn Navnesen Workshop 9: Vil anerkendelse af økonomi som en del af socialrådgiveres faglige

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere